închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Atestare conducatori auto si coordonatori transport
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
Conducatori auto
ORDIN Nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaĂžiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - varianta actualizata
HOTARARE Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal varianta actualizata
HOTARÂRE Nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
LEGE Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative
HOTARÂRE Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - varianta actualizata
LEGE Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaÂşarea salariaĂžilor ĂŽn cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale
OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.
ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
LEGE Nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea OrdonanÞei de urgenÞã a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenÞei ºi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la platã a obligaþiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
CONTRACT MUNCÃ Nr. 225/05 din 15 aprilie 2009 Contract colectiv de muncã la nivel de grup de unitãÞi din reÞeaua medicalã a Ministerului Transporturilor ºi Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011, Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ºi ProtecÞiei Sociale sub nr. 225/05/15.04.2009
HOTÃRÂRE Nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 ºi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor mãsuri în domeniul bugetar
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ORDIN Nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului Âşi conĂžinutului formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"
HOTÃRÂRE Nr. 1697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevãzute la art. 263 alin. (4) ºi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009
HOTÃRÂRE Nr. 1677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea ºi completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ºi obligaþiile personalului autoritãþilor ºi instituþiilor publice pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate, precum ºi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãþii, în interesul serviciului
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ORDIN Nr. 1498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului Âşi conĂžinutului formularului (301) Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prezenta ordonanþã de urgenþã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2009
ACT ADIÞIONAL Nr. 1 din 3 martie 2008 la Contractul colectiv de muncã unic la nivelul ramurii de gospodãrie comunalã, locativã ºi transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei cu nr. 872/21.03.2007)
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
CONTRACT MUNCÃ Nr. 722/03 din 24 ianuarie 2008
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal varianta actualizata
ORDIN Nr. 2250 din 21 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de soluĂžionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ depuse ĂŽn condiĂžiile titlului VI
ORDIN Nr. 1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare
ORDIN Nr. 1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare ĂŽn domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind operaĂžiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale, Âşi a InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare ĂŽn domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind retururile de bunuri ĂŽn spaĂžiul comunitar Âşi tratamentul fiscal al reparaĂžiilor efectuate ĂŽn perioada de garanĂžie Âşi postgaranĂžie
HOTÃRÂRE Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
LEGE Nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncĂŁ
Hotarare nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile ºi obligaÞiile personalului autoritãÞilor ºi instituÞiilor publice pe perioada delegãrii ºi detaºãrii În altã localitate, precum ºi În cazul deplasãrii, În cadrul localitãÞii, În interesul serviciului - Abrogat
Hotarare nr. 518 din 10 iulie 1995 (cu modificarile ulterioare) privind unele drepturi ºi obligaÞii ale personalului român trimis În strãinãtate pentru Îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabil
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale