├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
            
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 19 februarie 2009

    Având în vedere faptul c─â Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan social, discriminând în mod nejustificat persoanele care au achizi┼úionat autovehicule în vederea înmatricul─ârii anterior datei de 15 decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei pe poluare,
    luând în considerare faptul c─â acest aspect reclam─â adoptarea unui cadru legislativ cu caracter reparator, fundamentat ┼či pe criza economic─â mondial─â, cu implica┼úii în economia na┼úional─â ┼či implicit la nivel de cet─â┼úean,
    ┼úinând cont c─â toate aceste elemente constituie situa┼úii extraordinare a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â ┼či vizeaz─â totodat─â interesul public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    ART. I
    Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 8, alineatul (1) va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a pl─âtit taxa în România este ulterior scos din parcul auto na┼úional se restituie valoarea rezidual─â a taxei, calculat─â în raport cu prevederile legale în vigoare la momentul înmatricul─ârii autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2)."
    2. Anexele nr. 1, 2 ┼či 4 se modific─â ┼či se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 ┼či 3 care fac parte integrant─â din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    ART. II
    (1) Pentru autovehiculele achizi┼úionate în vederea înmatricul─ârii în România înainte de data de 15 decembrie 2008 ┼či care nu au fost înmatriculate în România pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se aplic─â nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prev─âzut în Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008, cu modific─ârile ulterioare, în vigoare pân─â la data public─ârii Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor m─âsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.
    (2) Pentru autovehiculele achizi┼úionate în vederea înmatricul─ârii în România înainte de data de 15 decembrie 2008 ┼či care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008, cu modific─ârile ulterioare, diferen┼úa dintre taxa pl─âtit─â ┼či taxa stabilit─â potrivit Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008, cu modific─ârile ulterioare, în vigoare pân─â la data public─ârii Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire înso┼úite de documenta┼úia necesar─â.
------------
    *) Abrogat─â prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008.

    ART. III
    Prin autovehicule achizi┼úionate în vederea înmatricul─ârii în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se în┼úelege:
    a) autovehiculele pentru care a fost lansat─â comanda ferm─â anterior datei de 15 decembrie 2008 ┼či pentru care se face dovada pl─â┼úii integrale sau a unui avans;
    b) autovehiculele ce au fost introduse în ┼úar─â ┼či pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM ┼či/sau dovada radierii din ┼úara de provenien┼ú─â, documente emise înainte de 15 decembrie 2008;
    c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de c─âtre autorit─â┼úile din ┼úara de provenien┼ú─â a autovehiculului, emis─â înainte de 15 decembrie 2008.
    ART. IV
    Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizic─â sau juridic─â prezint─â autorit─â┼úii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea lu─ârii în eviden┼ú─â, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, o cerere înso┼úit─â de unul dintre documentele prev─âzute la art. III lit. a) sau b), iar în situa┼úia prev─âzut─â la art. III lit. c), documentul va fi înso┼úit ┼či de declara┼úia pe proprie r─âspundere, în form─â autentic─â, din care s─â reias─â c─â autovehiculul a fost achizi┼úionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatricul─ârii în România.
    ART. V
    în vederea calcul─ârii cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea ┼či documentele prev─âzute la art. IV, înregistrate la autoritatea fiscal─â competent─â, se completeaz─â, în termen de maximum 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, cu documentele prev─âzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
    ART. VI
    Termenele prev─âzute la art. IV ┼či V sunt termene de dec─âdere.
    ART. VII
    Procedura de restituire se stabile┼čte prin ordin comun al ministrului mediului ┼či al ministrului finan┼úelor publice, în termen de 30 de zile de la data public─ârii prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. VIII
    Nu se supun prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â persoanele care au achizi┼úionat autovehicule în vederea înmatricul─ârii în România dup─â data de 15 decembrie 2008 ┼či care au achitat taxa pe poluare pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaz─â:
                       p. Ministrul mediului,
                       Dan Cârlan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Gheorghe Pogea

                       Ministrul transporturilor ┼či infrastructurii,
                       Radu Mircea Berceanu

                       p. Ministrul economiei,
                       Tudor ┼×erban,
                       secretar de stat

                       ┼×eful Departamentului
                       pentru Afaceri Europene,
                       Vasile Pu┼čca┼č

    Bucure┼čti, 18 februarie 2009.
    Nr. 7.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008)

         Nivelul taxei specifice în func┼úie de emisia de dioxid de carbon

 ____________________________________________________________________________
| Norma de poluare*1) sau | Emisia de dioxid de carbon | Nivelul taxei       |
| tipul autovehiculului   |     - grame CO2/km -       | specifice           |
| din categoria M_1       |                            | - euro/1 gram CO2 - |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|            1            |               2            |           3         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
| Hibride, electrice      |               -            |           0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
| Euro 5 ┼či Euro 6        |               -            |           0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
| Euro 4, Euro 3          |             </= 120        |           0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           121 - 150        |         1,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           151 - 180        |         2,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           181 - 210        |         4,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           211 - 240        |         8,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           241 - 270        |        12,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |             >/= 271        |        16,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
    *1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 ┼či Euro 6;
    - directivele 98/69/CE ┼či 2002/80/CE pentru Euro 3 ┼či Euro 4.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008)

       Nivelul taxei specifice în func┼úie de norma de poluare

 ___________________________________________________________________
| Norma de poluare*1) sau |      Cilindree         | Nivelul taxei  |
| tipul autovehiculului   | Capacitatea cilindric─â | specifice      |
| din categoriile         |       - cmc -          | - euro/1 cmc - |
| M_1 ┼či N_1              |                        |                |
|_________________________|________________________|________________|
|            1            |           2            |       3        |
|_________________________|________________________|________________|
| Hibride, electrice      |                        |       0        |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 5 ┼či Euro 6        |                        |           *2)  |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 4                  |          </= 1400      |       0,40     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |       0,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |       0,80     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |       1,20     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |       1,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000       |       2,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 3                  |          </= 1400      |       1,30     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |       2,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |       2,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |       3,80     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |       5,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |       6,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 2                  |          </= 1400      |       3,40     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |       5,20     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |       6,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |      10,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |      14,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |      16,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 1                  |          </= 1400      |       7,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |      11,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |      14,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |      20,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |      28,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |      32,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Non-Euro                |          </= 1400      |      21,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |      33,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |      42,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |      60,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |      84,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |      96,00     |
|_________________________|________________________|________________|
    *1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 ┼či Euro 6;
    - Directiva 98/69/CE ┼či Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 ┼či Euro 4;
    - directivele 94/12/CE ┼či 96/69/CE pentru Euro 2;
    - directivele 91/441/CEE ┼či 93/59/CEE pentru Euro 1.
    *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina ┼či se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive┼čte emisiile provenind de la vehiculele u┼čoare pentru pasageri ┼či de la vehiculele u┼čoare comerciale (Euro 5 ┼či Euro 6) ┼či privind accesul la informa┼úiile referitoare la repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor.

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 4 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008)

    Grila privind cotele de reducere a taxei

 _______________________________________________
|  Vechimea autovehiculului  | Cota de reducere |
|                            |       - % -      |
|____________________________|__________________|
|             1              |         2        |
|____________________________|__________________|
| nou                        |         0        |
|____________________________|__________________|
| </= 1 lun─â                 |         3        |
|____________________________|__________________|
| > 1 lun─â - 3 luni inclusiv |         5        |
|____________________________|__________________|
| > 3 luni - 6 luni inclusiv |         8        |
|____________________________|__________________|
| > 6 luni - 9 luni inclusiv |        10        |
|____________________________|__________________|
| > 9 luni - 1 an inclusiv   |        13        |
|____________________________|__________________|
| > 1 an - 2 ani inclusiv    |        21        |
|____________________________|__________________|
| > 2 ani - 3 ani inclusiv   |        28        |
|____________________________|__________________|
| > 3 ani - 4 ani inclusiv   |        33        |
|____________________________|__________________|
| > 4 ani - 5 ani inclusiv   |        38        |
|____________________________|__________________|
| > 5 ani - 6 ani inclusiv   |        43        |
|____________________________|__________________|
| > 6 ani - 7 ani inclusiv   |        49        |
|____________________________|__________________|
| > 7 ani - 8 ani inclusiv   |        55        |
|____________________________|__________________|
| > 8 ani - 9 ani inclusiv   |        61        |
|____________________________|__________________|
| > 9 ani - 10 ani inclusiv  |        66        |
|____________________________|__________________|
| > 10 ani - 11 ani inclusiv |        73        |
|____________________________|__________________|
| > 11 ani - 12 ani inclusiv |        79        |
|____________________________|__________________|
| > 12 ani - 13 ani inclusiv |        84        |
|____________________________|__________________|
| > 13 ani - 14 ani inclusiv |        89        |
|____________________________|__________________|
| peste 14 ani               |        90        |
|____________________________|__________________|