închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prezenta ordonanþã de urgenþã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2009

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 30 iunie 2008

    Având în vedere necesitatea perfecĂžionĂŁrii continue a legislaĂžiei fiscale Âşi a corelĂŁrii acesteia cu legislaĂžia Uniunii Europene, ca urmare a dialogului purtat cu mediul de afaceri Âşi necesitatea corectĂŁrii mĂŁsurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale legislaĂžiei fiscale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 26, alineatul (4) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) Contribuabilii care au fost plĂŁtitori de impozit pe venit Âşi care anterior au realizat pierdere fiscalĂŁ intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. AceastĂŁ pierdere se recupereazĂŁ pe perioada cuprinsĂŁ între data înregistrĂŁrii pierderii fiscale Âşi limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dupĂŁ caz."
    2. La articolul 26, dupĂŁ alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(5) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscalĂŁ anualĂŁ realizatĂŁ începând cu anul 2009, stabilitĂŁ prin declaraĂžia de impozit pe profit, se recupereazĂŁ din profiturile impozabile obĂžinute în urmĂŁtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrĂŁrii acestora, la fiecare termen de platĂŁ a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrĂŁrii acestora."
    3. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogĂŁ.
    4. La articolul 65, dupĂŁ alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deĂžinerea Âşi tranzacĂžionarea titlurilor de stat Âşi/sau a obligaĂžiunilor emise de cĂŁtre unitĂŁĂžile administrativ-teritoriale."
    5. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) 10% pentru veniturile din dobânzi Âşi redevenĂže, dacĂŁ beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoanĂŁ juridicĂŁ rezidentĂŁ într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-unul dintre statele AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb. AceastĂŁ cotĂŁ de impunere se aplicĂŁ în perioada de tranziĂžie de la data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ Âşi pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010, cu condiĂžia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenĂželor sĂŁ deĂžinĂŁ minimum 25% din valoarea/numĂŁrul titlurilor de participare la persoana juridicĂŁ românĂŁ, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani, care se încheie la data plĂŁĂžii dobânzii sau redevenĂželor;".
    6. La articolul 116 alineatul (2), dupĂŁ litera a) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera a^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "a^1) 10% pentru dividendele plĂŁtite de o întreprindere, care este persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb;".
    7. La articolul 117, literele b), h) Âşi j) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "b) dobânda aferentĂŁ instrumentelor de datorie publicĂŁ în lei Âşi în valutĂŁ Âşi veniturile obĂžinute din tranzacĂžionarea titlurilor de stat Âşi a obligaĂžiunilor emise de cĂŁtre unitĂŁĂžile administrativ-teritoriale, în lei Âşi în valutĂŁ pe piaĂža internĂŁ Âşi/sau pe pieĂžele financiare internaĂžionale, precum Âşi dobânda aferentĂŁ instrumentelor emise de cĂŁtre Banca NaĂžionalĂŁ a României în scopul atingerii obiectivelor de politicĂŁ monetarĂŁ Âşi veniturile obĂžinute din tranzacĂžionarea valorilor mobiliare emise de cĂŁtre Banca NaĂžionalĂŁ a României;
    ..........................................................................
    h) dupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, dividendele plĂŁtite de o întreprindere, care este persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al AsociaĂžiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacĂŁ beneficiarul dividendelor deĂžine minimum 15% din titlurile de participare la întreprinderea persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani, care se încheie la data plĂŁĂžii dividendului. CondiĂžia de deĂžinere minimĂŁ va fi de 10%, începând cu anul 2009. CondiĂžiile în care se aplicĂŁ aceste prevederi, referitoare la tipurile de întreprinderi din statele membre cĂŁtre care se fac plĂŁĂžile de dividende Âşi definiĂžia termenului <<stat membru>>, sunt prevĂŁzute la art. 20^1;
    ..........................................................................
    j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redevenĂže, aÂşa cum sunt definite la art. 124^19, obĂžinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene sau ale AsociaĂžiei Europene ale Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sunt scutite de impozit, dacĂŁ beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenĂželor deĂžine minimum 25% din valoarea/numĂŁrul titlurilor de participare la persoana juridicĂŁ românĂŁ, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani, care se încheie la data plĂŁĂžii dobânzii sau redevenĂželor."
    8. La articolul 263 alineatul (2), punctul 7 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|         Tipuri de autovehicule                       | Suma, în lei, pentru  |
|                                                      | fiecare grupĂŁ de      |
|                                                      | 200 cm^3 sau fracĂžiune|
|                                                      | din aceasta           |
|______________________________________________________|_______________________|
|"7. Alte autovehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ|           25"         |
|    de pânĂŁ la 12 tone inclusiv                       |                       |
|______________________________________________________|_______________________|


    ART. II
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã intrĂŁ în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
    ART. III
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi cu cele aduse prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã, va fi republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupĂŁ aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouĂŁ numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       p. Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                       Eugen Teodorovici,
                       secretar de stat

    BucureÂşti, 24 iunie 2008.