├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é Nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â intr─â ├«n vigoare la data de 1 ianuarie 2009

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 30 iunie 2008

    Având în vedere necesitatea perfec┼úion─ârii continue a legisla┼úiei fiscale ┼či a corel─ârii acesteia cu legisla┼úia Uniunii Europene, ca urmare a dialogului purtat cu mediul de afaceri ┼či necesitatea corect─ârii m─âsurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale legisla┼úiei fiscale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 26, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(4) Contribuabilii care au fost pl─âtitori de impozit pe venit ┼či care anterior au realizat pierdere fiscal─â intr─â sub inciden┼úa prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceast─â pierdere se recupereaz─â pe perioada cuprins─â între data înregistr─ârii pierderii fiscale ┼či limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dup─â caz."
    2. La articolul 26, dup─â alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm─âtorul cuprins:
    "(5) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscal─â anual─â realizat─â începând cu anul 2009, stabilit─â prin declara┼úia de impozit pe profit, se recupereaz─â din profiturile impozabile ob┼úinute în urm─âtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistr─ârii acestora, la fiecare termen de plat─â a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistr─ârii acestora."
    3. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrog─â.
    4. La articolul 65, dup─â alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm─âtorul cuprins:
    "(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din de┼úinerea ┼či tranzac┼úionarea titlurilor de stat ┼či/sau a obliga┼úiunilor emise de c─âtre unit─â┼úile administrativ-teritoriale."
    5. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "a) 10% pentru veniturile din dobânzi ┼či redeven┼úe, dac─â beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoan─â juridic─â rezident─â într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-unul dintre statele Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb. Aceast─â cot─â de impunere se aplic─â în perioada de tranzi┼úie de la data ader─ârii României la Uniunea European─â ┼či pân─â la data de 31 decembrie 2010, cu condi┼úia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeven┼úelor s─â de┼úin─â minimum 25% din valoarea/num─ârul titlurilor de participare la persoana juridic─â român─â, pe o perioad─â neîntrerupt─â de cel pu┼úin 2 ani, care se încheie la data pl─â┼úii dobânzii sau redeven┼úelor;".
    6. La articolul 116 alineatul (2), dup─â litera a) se introduce o nou─â liter─â, litera a^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "a^1) 10% pentru dividendele pl─âtite de o întreprindere, care este persoan─â juridic─â român─â, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb;".
    7. La articolul 117, literele b), h) ┼či j) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "b) dobânda aferent─â instrumentelor de datorie public─â în lei ┼či în valut─â ┼či veniturile ob┼úinute din tranzac┼úionarea titlurilor de stat ┼či a obliga┼úiunilor emise de c─âtre unit─â┼úile administrativ-teritoriale, în lei ┼či în valut─â pe pia┼úa intern─â ┼či/sau pe pie┼úele financiare interna┼úionale, precum ┼či dobânda aferent─â instrumentelor emise de c─âtre Banca Na┼úional─â a României în scopul atingerii obiectivelor de politic─â monetar─â ┼či veniturile ob┼úinute din tranzac┼úionarea valorilor mobiliare emise de c─âtre Banca Na┼úional─â a României;
    ..........................................................................
    h) dup─â data ader─ârii României la Uniunea European─â, dividendele pl─âtite de o întreprindere, care este persoan─â juridic─â român─â, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asocia┼úiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dac─â beneficiarul dividendelor de┼úine minimum 15% din titlurile de participare la întreprinderea persoan─â juridic─â român─â, pe o perioad─â neîntrerupt─â de cel pu┼úin 2 ani, care se încheie la data pl─â┼úii dividendului. Condi┼úia de de┼úinere minim─â va fi de 10%, începând cu anul 2009. Condi┼úiile în care se aplic─â aceste prevederi, referitoare la tipurile de întreprinderi din statele membre c─âtre care se fac pl─â┼úile de dividende ┼či defini┼úia termenului <<stat membru>>, sunt prev─âzute la art. 20^1;
    ..........................................................................
    j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redeven┼úe, a┼ča cum sunt definite la art. 124^19, ob┼úinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asocia┼úiei Europene ale Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sunt scutite de impozit, dac─â beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeven┼úelor de┼úine minimum 25% din valoarea/num─ârul titlurilor de participare la persoana juridic─â român─â, pe o perioad─â neîntrerupt─â de cel pu┼úin 2 ani, care se încheie la data pl─â┼úii dobânzii sau redeven┼úelor."
    8. La articolul 263 alineatul (2), punctul 7 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|         Tipuri de autovehicule                       | Suma, în lei, pentru  |
|                                                      | fiecare grup─â de      |
|                                                      | 200 cm^3 sau frac┼úiune|
|                                                      | din aceasta           |
|______________________________________________________|_______________________|
|"7. Alte autovehicule cu masa total─â maxim─â autorizat─â|           25"         |
|    de pân─â la 12 tone inclusiv                       |                       |
|______________________________________________________|_______________________|


    ART. II
    Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â intr─â în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
    ART. III
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či cu cele aduse prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, va fi republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, dup─â aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nou─â numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       p. Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,
                       Eugen Teodorovici,
                       secretar de stat

    Bucure┼čti, 24 iunie 2008.