închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃRÂRE Nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004
                 
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 286 din 30 aprilie 2009

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

    A. Titlul II " Impozitul pe profit"

    1. DupĂŁ punctul 11 se introduc Âşapte noi puncte, punctele 11^1 - 11^7, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Impozit minim
    ART. 18
    (1) Contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeazĂŁ aceste venituri în baza unui contract de asociere, Âşi în cazul cĂŁrora impozitul pe profit datorat pentru activitĂŁĂžile prevĂŁzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaĂži la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
    (2) Contribuabilii, cu excepĂžia celor prevĂŁzuĂži la alin. (1), la art. 13 lit. c) - e) Âşi la art. 15 Âşi 38, în cazul cĂŁrora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranÂşa de venituri totale corespunzĂŁtoare, prevĂŁzute la alin. (3), sunt obligaĂži la plata impozitului la nivelul acestei sume.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzĂŁtoare impozitului minim, stabilite în funcĂžie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmĂŁtoarele:
 ________________________________________________
|  Venituri totale anuale  | Impozit minim anual |
|          (lei)           |        (lei)        |
|__________________________|_____________________|
| 0 - 52.000               |         2.200       |
|__________________________|_____________________|
| 52.001 - 215.000         |         4.300       |
|__________________________|_____________________|
| 215.001 - 430.000        |         6.500       |
|__________________________|_____________________|
| 430.001 - 4.300.000      |         8.600       |
|__________________________|_____________________|
| 4.300.001 - 21.500.000   |        11.000       |
|__________________________|_____________________|
| 21.500.001 - 129.000.000 |        22.000       |
|__________________________|_____________________|
| Peste 129.000.001        |        43.000       |
|__________________________|_____________________|

    (4) Pentru încadrarea în tranÂşa de venituri totale prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obĂžinute din orice sursĂŁ, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
    a) veniturile din variaĂžia stocurilor;
    b) veniturile din producĂžia de imobilizĂŁri corporale Âşi necorporale;
    c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenĂžiilor guvernamentale Âşi a altor resurse pentru finanĂžarea investiĂžiilor;
    d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementĂŁrilor legale;
    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor Âşi a majorĂŁrilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementĂŁrilor legale;
    f) veniturile realizate din despĂŁgubiri de la societĂŁĂžile de asigurare;
    g) veniturile prevĂŁzute la art. 20 lit. d).

    Norme metodologice:
    11^1. Contribuabilii menĂžionaĂži la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea impozitului datorat, vor avea în vedere urmĂŁtoarele:
    a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
    b) încadrarea în tranÂşa de venituri totale anuale prevĂŁzutĂŁ la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în funcĂžie de veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prevĂŁzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
    c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunzĂŁtor tranÂşei de venituri totale anuale, determinatĂŁ potrivit lit. b);
    d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual Âşi plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.
    11^2. în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la calculul impozitului datorat se vor avea în vedere urmĂŁtoarele:
    a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
    b) încadrarea în tranÂşa de venituri totale anuale prevĂŁzutĂŁ la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în funcĂžie de veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prevĂŁzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
    c) stabilirea impozitului minim corespunzĂŁtor tranÂşei de venituri totale anuale, determinatĂŁ potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009;
    d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul minim calculat potrivit lit. c) Âşi plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

    Exemplul I
    O societate comercialĂŁ a determinat la sfârÂşitul trimestrului al II-lea impozit pe profit în sumĂŁ de 250 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunzĂŁtor tranÂşei de venituri totale anuale în sumĂŁ de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeazĂŁ în mod corespunzĂŁtor prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžit cu 2 (lunile mai Âşi iunie), astfel: (2.200 / 12) x 2 = 367 lei.
    Având în vedere cĂŁ impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în sumĂŁ de 250 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeaÂşi perioadĂŁ este de 367 lei, contribuabilul are obligaĂžia de platĂŁ a impozitului minim în sumĂŁ de 367 lei.

    Exemplul II
    O societate comercialĂŁ a determinat la sfârÂşitul trimestrului al II-lea impozit pe profit în sumĂŁ de 500 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunzĂŁtor tranÂşei de venituri totale anuale în sumĂŁ de 50.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeazĂŁ în mod corespunzĂŁtor prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžit cu 2 (lunile mai Âşi iunie), astfel: (2.200 / 12) x 2 = 367 lei.
    Având în vedere cĂŁ impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în sumĂŁ de 500 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeaÂşi perioadĂŁ este de 367 lei, contribuabilul are obligaĂžia de platĂŁ a impozitului pe profit în sumĂŁ de 500 lei.

    11^3. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la începutul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dupĂŁ caz, pânĂŁ la nivelul impozitului minim datorat în cursul anului fiscal.

    Exemplul III
    O societate comercialĂŁ înregistreazĂŁ pierdere fiscalĂŁ la sfârÂşitul trimestrului I Âşi al II-lea. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 6.500 lei, corespunzĂŁtor tranÂşei de venituri totale anuale în sumĂŁ de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeazĂŁ în mod corespunzĂŁtor prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžit cu 2 (lunile mai Âşi iunie), astfel: (6.500 / 12) x 2 = 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datoreazĂŁ impozitul minim în sumĂŁ de 1.083 lei.
    Impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în sumĂŁ de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrul al III-lea se efectueazĂŁ urmĂŁtorul calcul: 6.000 - 1.083 = 4.917 lei.
    Se comparĂŁ impozitul pe profit aferent trimestrului al III-lea, în sumĂŁ de 4.917 lei, cu impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500 / 12) x 3 = 1.625 lei Âşi se datoreazĂŁ impozitul pe profit.
    La închiderea exerciĂžiului financiar 2009, contribuabilul înregistreazĂŁ pierdere fiscalĂŁ. Prin urmare, pentru trimestrul al IV-lea datoreazĂŁ impozit minim în sumĂŁ de 1.625 lei. în acest caz, impozitul pe profit de recuperat reprezintĂŁ impozitul datorat în cursul anului respectiv mai puĂžin impozitul minim.

    11^4. Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se calculeazĂŁ potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, inclusiv cele referitoare la recuperarea pierderii fiscale prevĂŁzute la art. 26 din titlul II <<Impozitul pe profit>>.

    Exemplul IV
    O societate comercialĂŁ înregistreazĂŁ la sfârÂşitul anului 2008 pierdere fiscalĂŁ în sumĂŁ de 700 lei. în cursul anului 2009 societatea înregistreazĂŁ în trimestrul I pierdere fiscalĂŁ, iar în trimestrul al II-lea înregistreazĂŁ un profit impozabil în sumĂŁ de 13.200 lei.
    Impozit pe profit aferent trimestrului al II-lea = (13.200 - 700) x 16% = 2.000 lei
    Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunzĂŁtor tranÂşei de venituri totale anuale în sumĂŁ de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeazĂŁ în mod corespunzĂŁtor prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžit cu 2 (lunile mai Âşi iunie), astfel: (2.200 / 12) x 2 = 367 lei.
    Având în vedere cĂŁ impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în sumĂŁ de 2.000 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeaÂşi perioadĂŁ este de 367 lei, contribuabilul are obligaĂžia de platĂŁ a impozitului pe profit în sumĂŁ de 2.000 lei.

    11^5. Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplicĂŁ societĂŁĂžilor în inactivitate temporarĂŁ înscrisĂŁ în registrul comerĂžului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societĂŁĂžile comerciale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare. în situaĂžia în care contribuabilii intrĂŁ în inactivitate temporarĂŁ în cursul anului, prevederile art. 18 alin. (2) se aplicĂŁ pentru perioada cuprinsĂŁ între începutul anului Âşi data când societatea înregistreazĂŁ la oficiul registrului comerĂžului cererea de înscriere de menĂžiuni. DacĂŁ perioada de inactivitate temporarĂŁ înceteazĂŁ în cursul anului, contribuabilii aplicĂŁ prevederile art. 18 alin. (2) de la data încetĂŁrii inactivitĂŁĂžii temporare, corespunzĂŁtor cu perioada din an rĂŁmasĂŁ pânĂŁ la 31 decembrie.
    11^6. Contribuabilii înfiinĂžaĂži în cursul anului nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistreazĂŁ la oficiul registrului comerĂžului, însĂŁ aceÂştia sunt obligaĂži la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II <<Impozitul pe profit>> din Codul fiscal. Nu intrĂŁ sub incidenĂža impozitului minim societĂŁĂžile care la data de 1 mai 2009 se aflau în inactivitate temporarĂŁ Âşi aceasta înceteazĂŁ în cursul anului 2009, pentru perioada aferentĂŁ de la încetarea inactivitĂŁĂžii pânĂŁ la 31 decembrie 2009.
    11^7. Contribuabilii care se înfiinĂžeazĂŁ în cursul anului ca urmare a operaĂžiunilor de reorganizare (fuziune, divizare etc.) aplicĂŁ prevederile art. 18 alin. (2) de la data înregistrĂŁrii la oficiul registrului comerĂžului. în cazul în care contribuabilii se înfiinĂžeazĂŁ prin fuziunea a douĂŁ sau mai multe societĂŁĂži, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile însumate ale societĂŁĂžilor participante, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. în cazul în care contribuabilii se înfiinĂžeazĂŁ prin divizarea unei societĂŁĂži, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determinĂŁ proporĂžional cu valoarea activelor Âşi pasivelor transferate de cĂŁtre persoana juridicĂŁ cedentĂŁ, conform proiectului întocmit potrivit legii, care stabileÂşte Âşi criteriul de repartiĂžie a activelor Âşi pasivelor transferate. în cazul fuziunilor prin absorbĂžie sau în cazul divizĂŁrilor prin care activele Âşi pasivele se transferĂŁ cĂŁtre una sau mai multe societĂŁĂži existente, pentru determinarea impozitului minim datorat de cĂŁtre societĂŁĂžile beneficiare, la veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, se iau în calcul Âşi veniturile totale anuale ale societĂŁĂžilor cedente, proporĂžional cu valoarea activelor Âşi pasivelor transferate."

    2. DupĂŁ punctul 49^1 se introduce un nou punct, punctul 49^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    [...]
    t) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximĂŁ autorizatĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3.500 kg Âşi care sĂŁ nu aibĂŁ mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând Âşi scaunul Âşoferului, aflate în proprietatea sau în folosinĂža contribuabilului, cu excepĂžia situaĂžiei în care vehiculele se înscriu în oricare din urmĂŁtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenĂžie, reparaĂžii, pazĂŁ Âşi protecĂžie, curierat, transport de personal la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, precum Âşi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenĂži de vânzĂŁri Âşi de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platĂŁ, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea cĂŁtre alte persoane, inclusiv pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de instruire în cadrul Âşcolilor de Âşoferi.

    Norme metodologice:
    49^2. Termenii Âşi expresiile prevĂŁzute la art. 21 alin. (4) lit. t) pct. 1 au semnificaĂžiile prevĂŁzute la pct. 45^1 din normele metodologice date în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI <<Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ>>."

    3. DupĂŁ punctul 57^1 se introduce un nou punct, punctul 57^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (5^1) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuatĂŁ dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizĂŁrii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate Âşi/sau casate, se impoziteazĂŁ concomitent cu deducerea amortizĂŁrii fiscale, respectiv la momentul scĂŁderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupĂŁ caz.

    Norme metodologice:
    57^2. Nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuatĂŁ dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004, existente în sold în contul <<1065>> la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impoziteazĂŁ la momentul modificĂŁrii destinaĂžiei acestora potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal."

    B. Titlul III "Impozitul pe venit":

    4. DupĂŁ punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    ART. 48 [...] alin. (7) [...]
    l^1) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximĂŁ autorizatĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3.500 kg Âşi care sĂŁ nu aibĂŁ mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând Âşi scaunul Âşoferului, cu excepĂžia situaĂžiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urmĂŁtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenĂžie, reparaĂžii, pazĂŁ Âşi protecĂžie, curierat, transport de personal la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, precum Âşi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenĂži de vânzĂŁri Âşi de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platĂŁ, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea cĂŁtre alte persoane, inclusiv pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de instruire în cadrul Âşcolilor de Âşoferi.

    Norme metodologice:
    39^1. Termenii Âşi expresiile prevĂŁzute la art. 48 alin. (7) lit. l^1) pct. 1 au semnificaĂžiile prevĂŁzute la pct. 45^1 din normele metodologice date în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI <<Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ>>."

    C. Titlul VI "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ"

    5. DupĂŁ punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    LimitĂŁri speciale ale dreptului de deducere
    ART. 145^1
    (1) în cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximĂŁ autorizatĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3.500 kg Âşi care sĂŁ nu aibĂŁ mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând Âşi scaunul Âşoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ achiziĂžiilor acestor vehicule Âşi nici taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor de combustibil destinat utilizĂŁrii pentru vehiculele care au aceleaÂşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinĂža persoanei impozabile, cu excepĂžia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre urmĂŁtoarele categorii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenĂžie, reparaĂžii, pazĂŁ Âşi protecĂžie, curierat, transport de personal la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, precum Âşi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenĂži de vânzĂŁri Âşi de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ;
    b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platĂŁ, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu platĂŁ, inclusiv pentru închirierea cĂŁtre alte persoane, instruirea de cĂŁtre Âşcolile de Âşoferi, transmiterea folosinĂžei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaĂžional;
    d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzĂŁrii.
    (2) Prin achiziĂžie de vehicule, în sensul alin. (1), se înĂželege cumpĂŁrarea unui vehicul din România, importul sau achiziĂžia intracomunitarĂŁ a vehiculului.
    (3) Prevederile alin. (1) Âşi (2) nu se aplicĂŁ pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a vehiculelor rutiere motorizate, dacĂŁ livrarea acestora intervine dupĂŁ data de 1 mai 2009 inclusiv.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
    (5) în cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 Âşi art. 146 - 147^1.

    Norme metodologice:
    45^1. (1) în aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaĂžii Âşi/sau intervenĂžie reprezintĂŁ vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparĂŁrii bunurilor, precum Âşi cele utilizate pentru deplasarea în acĂžiuni de intervenĂžie;
    b) vehiculele utilizate exclusiv pentru pazĂŁ Âşi protecĂžie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurĂŁrii siguranĂžei obiectivelor, bunurilor Âşi valorilor împotriva oricĂŁror acĂžiuni ilicite care lezeazĂŁ dreptul de proprietate, existenĂža materialĂŁ a acestora, precum Âşi protejĂŁrii persoanelor împotriva oricĂŁror acte ostile care le pot periclita viaĂža, integritatea fizicĂŁ sau sĂŁnĂŁtatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor Âşi protecĂžia persoanelor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintĂŁ vehiculele care servesc la primirea, transportul Âşi distribuirea scrisorilor, coletelor Âşi pachetelor;
    d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintĂŁ vehiculele rutiere special amenajate pentru a gĂŁzdui tehnica specificĂŁ pentru înregistrĂŁri audio-video sau transmisii complexe video, audio Âşi/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile sĂŁ efectueze producĂžii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau sĂŁ transmitĂŁ la distanÞã prin tehnologii de radiofrecvenÞã (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibrĂŁ opticĂŁ semnalul unei producĂžii de televiziune sau de radio cĂŁtre alte care de reportaj sau cĂŁtre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;
    e) vehiculele destinate exclusiv utilizĂŁrii de agenĂži de vânzĂŁri reprezintĂŁ vehiculele utilizate în cadrul activitĂŁĂžii unei persoane impozabile de cĂŁtre angajaĂžii acesteia care se ocupĂŁ în principal cu prospectarea pieĂžei, desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de merchandising, negocierea condiĂžiilor de vânzare, derularea vânzĂŁrii bunurilor, asigurarea de servicii postvânzare Âşi monitorizarea clienĂžilor. Se limiteazĂŁ deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzĂŁri. în aceastĂŁ categorie se cuprind Âşi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;
    f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii reprezintĂŁ vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaĂžilor în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii economice la Âşi de la reÂşedinĂža acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la Âşi de la sediul angajatorului la locul în care se desfĂŁÂşoarĂŁ efectiv activitatea sau la Âşi de la reÂşedinĂža angajaĂžilor/locul convenit de comun acord la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, atunci când existĂŁ dificultĂŁĂži evidente de a gĂŁsi alte mijloace de transport Âşi existĂŁ un acord colectiv între angajator Âşi angajaĂži prin care angajatorul se obligĂŁ sĂŁ asigure gratuit acest transport;
    g) vehiculele utilizate exclusiv de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ sunt vehiculele utilizate în cadrul activitĂŁĂžii agenĂžiilor de plasare a forĂžei de muncĂŁ de cĂŁtre personalul care se ocupĂŁ în principal cu recrutarea Âşi plasarea forĂžei de muncĂŁ. Se limiteazĂŁ deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forĂžei de muncĂŁ.
    (2) în sensul art. 145^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu platĂŁ se înĂželege vehiculele care contribuie în mod esenĂžial la prestarea directĂŁ a serviciilor cu platĂŁ Âşi fĂŁrĂŁ de care serviciile nu pot fi efectuate."

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul finanĂželor publice,
                       Gheorghe Pogea

    BucureÂşti, 28 aprilie 2009.
    Nr. 488.