├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTĂRÂRE Nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
                 
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 286 din 30 aprilie 2009

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

    A. Titlul II " Impozitul pe profit"

    1. Dup─â punctul 11 se introduc ┼čapte noi puncte, punctele 11^1 - 11^7, cu urm─âtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Impozit minim
    ART. 18
    (1) Contribuabilii care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaz─â aceste venituri în baza unui contract de asociere, ┼či în cazul c─ârora impozitul pe profit datorat pentru activit─â┼úile prev─âzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obliga┼úi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
    (2) Contribuabilii, cu excep┼úia celor prev─âzu┼úi la alin. (1), la art. 13 lit. c) - e) ┼či la art. 15 ┼či 38, în cazul c─ârora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tran┼ča de venituri totale corespunz─âtoare, prev─âzute la alin. (3), sunt obliga┼úi la plata impozitului la nivelul acestei sume.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunz─âtoare impozitului minim, stabilite în func┼úie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urm─âtoarele:
 ________________________________________________
|  Venituri totale anuale  | Impozit minim anual |
|          (lei)           |        (lei)        |
|__________________________|_____________________|
| 0 - 52.000               |         2.200       |
|__________________________|_____________________|
| 52.001 - 215.000         |         4.300       |
|__________________________|_____________________|
| 215.001 - 430.000        |         6.500       |
|__________________________|_____________________|
| 430.001 - 4.300.000      |         8.600       |
|__________________________|_____________________|
| 4.300.001 - 21.500.000   |        11.000       |
|__________________________|_____________________|
| 21.500.001 - 129.000.000 |        22.000       |
|__________________________|_____________________|
| Peste 129.000.001        |        43.000       |
|__________________________|_____________________|

    (4) Pentru încadrarea în tran┼ča de venituri totale prev─âzut─â la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, ob┼úinute din orice surs─â, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
    a) veniturile din varia┼úia stocurilor;
    b) veniturile din produc┼úia de imobiliz─âri corporale ┼či necorporale;
    c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subven┼úiilor guvernamentale ┼či a altor resurse pentru finan┼úarea investi┼úiilor;
    d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglement─ârilor legale;
    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor ┼či a major─ârilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglement─ârilor legale;
    f) veniturile realizate din desp─âgubiri de la societ─â┼úile de asigurare;
    g) veniturile prev─âzute la art. 20 lit. d).

    Norme metodologice:
    11^1. Contribuabilii men┼úiona┼úi la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea impozitului datorat, vor avea în vedere urm─âtoarele:
    a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
    b) încadrarea în tran┼ča de venituri totale anuale prev─âzut─â la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în func┼úie de veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prev─âzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
    c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunz─âtor tran┼čei de venituri totale anuale, determinat─â potrivit lit. b);
    d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual ┼či plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.
    11^2. în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la calculul impozitului datorat se vor avea în vedere urm─âtoarele:
    a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
    b) încadrarea în tran┼ča de venituri totale anuale prev─âzut─â la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal în func┼úie de veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prev─âzute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
    c) stabilirea impozitului minim corespunz─âtor tran┼čei de venituri totale anuale, determinat─â potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009;
    d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul minim calculat potrivit lit. c) ┼či plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

    Exemplul I
    O societate comercial─â a determinat la sfâr┼čitul trimestrului al II-lea impozit pe profit în sum─â de 250 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunz─âtor tran┼čei de venituri totale anuale în sum─â de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaz─â în mod corespunz─âtor prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úit cu 2 (lunile mai ┼či iunie), astfel: (2.200 / 12) x 2 = 367 lei.
    Având în vedere c─â impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în sum─â de 250 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceea┼či perioad─â este de 367 lei, contribuabilul are obliga┼úia de plat─â a impozitului minim în sum─â de 367 lei.

    Exemplul II
    O societate comercial─â a determinat la sfâr┼čitul trimestrului al II-lea impozit pe profit în sum─â de 500 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunz─âtor tran┼čei de venituri totale anuale în sum─â de 50.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaz─â în mod corespunz─âtor prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úit cu 2 (lunile mai ┼či iunie), astfel: (2.200 / 12) x 2 = 367 lei.
    Având în vedere c─â impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în sum─â de 500 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceea┼či perioad─â este de 367 lei, contribuabilul are obliga┼úia de plat─â a impozitului pe profit în sum─â de 500 lei.

    11^3. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la începutul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dup─â caz, pân─â la nivelul impozitului minim datorat în cursul anului fiscal.

    Exemplul III
    O societate comercial─â înregistreaz─â pierdere fiscal─â la sfâr┼čitul trimestrului I ┼či al II-lea. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 6.500 lei, corespunz─âtor tran┼čei de venituri totale anuale în sum─â de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaz─â în mod corespunz─âtor prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úit cu 2 (lunile mai ┼či iunie), astfel: (6.500 / 12) x 2 = 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datoreaz─â impozitul minim în sum─â de 1.083 lei.
    Impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în sum─â de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrul al III-lea se efectueaz─â urm─âtorul calcul: 6.000 - 1.083 = 4.917 lei.
    Se compar─â impozitul pe profit aferent trimestrului al III-lea, în sum─â de 4.917 lei, cu impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500 / 12) x 3 = 1.625 lei ┼či se datoreaz─â impozitul pe profit.
    La închiderea exerci┼úiului financiar 2009, contribuabilul înregistreaz─â pierdere fiscal─â. Prin urmare, pentru trimestrul al IV-lea datoreaz─â impozit minim în sum─â de 1.625 lei. în acest caz, impozitul pe profit de recuperat reprezint─â impozitul datorat în cursul anului respectiv mai pu┼úin impozitul minim.

    11^4. Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se calculeaz─â potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, inclusiv cele referitoare la recuperarea pierderii fiscale prev─âzute la art. 26 din titlul II <<Impozitul pe profit>>.

    Exemplul IV
    O societate comercial─â înregistreaz─â la sfâr┼čitul anului 2008 pierdere fiscal─â în sum─â de 700 lei. în cursul anului 2009 societatea înregistreaz─â în trimestrul I pierdere fiscal─â, iar în trimestrul al II-lea înregistreaz─â un profit impozabil în sum─â de 13.200 lei.
    Impozit pe profit aferent trimestrului al II-lea = (13.200 - 700) x 16% = 2.000 lei
    Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunz─âtor tran┼čei de venituri totale anuale în sum─â de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaz─â în mod corespunz─âtor prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úit cu 2 (lunile mai ┼či iunie), astfel: (2.200 / 12) x 2 = 367 lei.
    Având în vedere c─â impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în sum─â de 2.000 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceea┼či perioad─â este de 367 lei, contribuabilul are obliga┼úia de plat─â a impozitului pe profit în sum─â de 2.000 lei.

    11^5. Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplic─â societ─â┼úilor în inactivitate temporar─â înscris─â în registrul comer┼úului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. în situa┼úia în care contribuabilii intr─â în inactivitate temporar─â în cursul anului, prevederile art. 18 alin. (2) se aplic─â pentru perioada cuprins─â între începutul anului ┼či data când societatea înregistreaz─â la oficiul registrului comer┼úului cererea de înscriere de men┼úiuni. Dac─â perioada de inactivitate temporar─â înceteaz─â în cursul anului, contribuabilii aplic─â prevederile art. 18 alin. (2) de la data încet─ârii inactivit─â┼úii temporare, corespunz─âtor cu perioada din an r─âmas─â pân─â la 31 decembrie.
    11^6. Contribuabilii înfiin┼úa┼úi în cursul anului nu intr─â sub inciden┼úa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistreaz─â la oficiul registrului comer┼úului, îns─â ace┼čtia sunt obliga┼úi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II <<Impozitul pe profit>> din Codul fiscal. Nu intr─â sub inciden┼úa impozitului minim societ─â┼úile care la data de 1 mai 2009 se aflau în inactivitate temporar─â ┼či aceasta înceteaz─â în cursul anului 2009, pentru perioada aferent─â de la încetarea inactivit─â┼úii pân─â la 31 decembrie 2009.
    11^7. Contribuabilii care se înfiin┼úeaz─â în cursul anului ca urmare a opera┼úiunilor de reorganizare (fuziune, divizare etc.) aplic─â prevederile art. 18 alin. (2) de la data înregistr─ârii la oficiul registrului comer┼úului. în cazul în care contribuabilii se înfiin┼úeaz─â prin fuziunea a dou─â sau mai multe societ─â┼úi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile însumate ale societ─â┼úilor participante, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. în cazul în care contribuabilii se înfiin┼úeaz─â prin divizarea unei societ─â┼úi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determin─â propor┼úional cu valoarea activelor ┼či pasivelor transferate de c─âtre persoana juridic─â cedent─â, conform proiectului întocmit potrivit legii, care stabile┼čte ┼či criteriul de reparti┼úie a activelor ┼či pasivelor transferate. în cazul fuziunilor prin absorb┼úie sau în cazul diviz─ârilor prin care activele ┼či pasivele se transfer─â c─âtre una sau mai multe societ─â┼úi existente, pentru determinarea impozitului minim datorat de c─âtre societ─â┼úile beneficiare, la veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, se iau în calcul ┼či veniturile totale anuale ale societ─â┼úilor cedente, propor┼úional cu valoarea activelor ┼či pasivelor transferate."

    2. Dup─â punctul 49^1 se introduce un nou punct, punctul 49^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    [...]
    t) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim─â autorizat─â care s─â nu dep─â┼čeasc─â 3.500 kg ┼či care s─â nu aib─â mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând ┼či scaunul ┼čoferului, aflate în proprietatea sau în folosin┼úa contribuabilului, cu excep┼úia situa┼úiei în care vehiculele se înscriu în oricare din urm─âtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven┼úie, repara┼úii, paz─â ┼či protec┼úie, curierat, transport de personal la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, precum ┼či vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen┼úi de vânz─âri ┼či de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat─â, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c─âtre alte persoane, inclusiv pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii de instruire în cadrul ┼čcolilor de ┼čoferi.

    Norme metodologice:
    49^2. Termenii ┼či expresiile prev─âzute la art. 21 alin. (4) lit. t) pct. 1 au semnifica┼úiile prev─âzute la pct. 45^1 din normele metodologice date în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI <<Taxa pe valoarea ad─âugat─â>>."

    3. Dup─â punctul 57^1 se introduce un nou punct, punctul 57^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    (5^1) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuat─â dup─â data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortiz─ârii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate ┼či/sau casate, se impoziteaz─â concomitent cu deducerea amortiz─ârii fiscale, respectiv la momentul sc─âderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dup─â caz.

    Norme metodologice:
    57^2. Nu intr─â sub inciden┼úa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuat─â dup─â data de 1 ianuarie 2004, existente în sold în contul <<1065>> la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impoziteaz─â la momentul modific─ârii destina┼úiei acestora potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal."

    B. Titlul III "Impozitul pe venit":

    4. Dup─â punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    ART. 48 [...] alin. (7) [...]
    l^1) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim─â autorizat─â care s─â nu dep─â┼čeasc─â 3.500 kg ┼či care s─â nu aib─â mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând ┼či scaunul ┼čoferului, cu excep┼úia situa┼úiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urm─âtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven┼úie, repara┼úii, paz─â ┼či protec┼úie, curierat, transport de personal la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, precum ┼či vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen┼úi de vânz─âri ┼či de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat─â, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c─âtre alte persoane, inclusiv pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii de instruire în cadrul ┼čcolilor de ┼čoferi.

    Norme metodologice:
    39^1. Termenii ┼či expresiile prev─âzute la art. 48 alin. (7) lit. l^1) pct. 1 au semnifica┼úiile prev─âzute la pct. 45^1 din normele metodologice date în aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI <<Taxa pe valoarea ad─âugat─â>>."

    C. Titlul VI "Taxa pe valoarea ad─âugat─â"

    5. Dup─â punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "Codul fiscal:
    Limit─âri speciale ale dreptului de deducere
    ART. 145^1
    (1) în cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim─â autorizat─â care s─â nu dep─â┼čeasc─â 3.500 kg ┼či care s─â nu aib─â mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând ┼či scaunul ┼čoferului, nu se deduce taxa pe valoarea ad─âugat─â aferent─â achizi┼úiilor acestor vehicule ┼či nici taxa aferent─â achizi┼úiilor de combustibil destinat utiliz─ârii pentru vehiculele care au acelea┼či caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosin┼úa persoanei impozabile, cu excep┼úia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre urm─âtoarele categorii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven┼úie, repara┼úii, paz─â ┼či protec┼úie, curierat, transport de personal la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, precum ┼či vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen┼úi de vânz─âri ┼či de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â;
    b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat─â, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat─â, inclusiv pentru închirierea c─âtre alte persoane, instruirea de c─âtre ┼čcolile de ┼čoferi, transmiterea folosin┼úei în cadrul unui contract de leasing financiar sau opera┼úional;
    d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânz─ârii.
    (2) Prin achizi┼úie de vehicule, în sensul alin. (1), se în┼úelege cump─ârarea unui vehicul din România, importul sau achizi┼úia intracomunitar─â a vehiculului.
    (3) Prevederile alin. (1) ┼či (2) nu se aplic─â pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea total─â sau par┼úial─â a vehiculelor rutiere motorizate, dac─â livrarea acestora intervine dup─â data de 1 mai 2009 inclusiv.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplic─â pân─â la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
    (5) în cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 ┼či art. 146 - 147^1.

    Norme metodologice:
    45^1. (1) în aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru repara┼úii ┼či/sau interven┼úie reprezint─â vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea repar─ârii bunurilor, precum ┼či cele utilizate pentru deplasarea în ac┼úiuni de interven┼úie;
    b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paz─â ┼či protec┼úie sunt vehiculele utilizate în vederea asigur─ârii siguran┼úei obiectivelor, bunurilor ┼či valorilor împotriva oric─âror ac┼úiuni ilicite care lezeaz─â dreptul de proprietate, existen┼úa material─â a acestora, precum ┼či protej─ârii persoanelor împotriva oric─âror acte ostile care le pot periclita via┼úa, integritatea fizic─â sau s─ân─âtatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ┼či protec┼úia persoanelor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezint─â vehiculele care servesc la primirea, transportul ┼či distribuirea scrisorilor, coletelor ┼či pachetelor;
    d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezint─â vehiculele rutiere special amenajate pentru a g─âzdui tehnica specific─â pentru înregistr─âri audio-video sau transmisii complexe video, audio ┼či/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile s─â efectueze produc┼úii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau s─â transmit─â la distan┼ú─â prin tehnologii de radiofrecven┼ú─â (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibr─â optic─â semnalul unei produc┼úii de televiziune sau de radio c─âtre alte care de reportaj sau c─âtre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;
    e) vehiculele destinate exclusiv utiliz─ârii de agen┼úi de vânz─âri reprezint─â vehiculele utilizate în cadrul activit─â┼úii unei persoane impozabile de c─âtre angaja┼úii acesteia care se ocup─â în principal cu prospectarea pie┼úei, desf─â┼čurarea activit─â┼úii de merchandising, negocierea condi┼úiilor de vânzare, derularea vânz─ârii bunurilor, asigurarea de servicii postvânzare ┼či monitorizarea clien┼úilor. Se limiteaz─â deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânz─âri. în aceast─â categorie se cuprind ┼či vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;
    f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii reprezint─â vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angaja┼úilor în scopul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii economice la ┼či de la re┼čedin┼úa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la ┼či de la sediul angajatorului la locul în care se desf─â┼čoar─â efectiv activitatea sau la ┼či de la re┼čedin┼úa angaja┼úilor/locul convenit de comun acord la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, atunci când exist─â dificult─â┼úi evidente de a g─âsi alte mijloace de transport ┼či exist─â un acord colectiv între angajator ┼či angaja┼úi prin care angajatorul se oblig─â s─â asigure gratuit acest transport;
    g) vehiculele utilizate exclusiv de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â sunt vehiculele utilizate în cadrul activit─â┼úii agen┼úiilor de plasare a for┼úei de munc─â de c─âtre personalul care se ocup─â în principal cu recrutarea ┼či plasarea for┼úei de munc─â. Se limiteaz─â deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a for┼úei de munc─â.
    (2) în sensul art. 145^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plat─â se în┼úelege vehiculele care contribuie în mod esen┼úial la prestarea direct─â a serviciilor cu plat─â ┼či f─âr─â de care serviciile nu pot fi efectuate."

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Gheorghe Pogea

    Bucure┼čti, 28 aprilie 2009.
    Nr. 488.