├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 25 aprilie 2008

în scopul asigur─ârii protec┼úiei mediului prin realizarea unor programe ┼či proiecte pentru îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii aerului ┼či pentru încadrarea în valorile limit─â prev─âzute de legisla┼úia comunitar─â în acest domeniu,

┼úinând cont de necesitatea adopt─ârii de m─âsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurispruden┼úei Cur┼úii de Justi┼úie a Comunit─â┼úilor Europene,

având în vedere faptul c─â aceste m─âsuri trebuie adoptate în regim de urgen┼ú─â, pentru evitarea oric─âror consecin┼úe juridice negative ale situa┼úiei actuale,

în considerarea faptului c─â aceste elemente vizeaz─â interesul public ┼či constituie situa┼úii de urgen┼ú─â ┼či extraordinare, a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,


Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.


ART. 1

(1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â stabile┼čte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumit─â în continuare tax─â, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu ┼či se gestioneaz─â de Administra┼úia Fondului pentru Mediu, în vederea finan┼ú─ârii programelor ┼či proiectelor pentru protec┼úia mediului.

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se finan┼úeaz─â programe ┼či proiecte pentru protec┼úia mediului, dup─â cum urmeaz─â:

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto na┼úional;

b) Programul na┼úional de îmbun─ât─â┼úire a calit─â┼úii mediului prin realizarea de spa┼úii verzi în localit─â┼úi;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de înc─âlzire cu sisteme care utilizeaz─â energie solar─â, energie geotermal─â ┼či energie eolian─â;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eolian─â, geotermal─â, solar─â, biomas─â, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împ─âdurirea terenurilor degradate sau defri┼čate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicli┼čti.

ART. 2

în în┼úelesul prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, urm─âtoarele expresii semnific─â:

a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodat─â vândut anterior într-un alt scop decât al revânz─ârii sau livr─ârii sale ┼či care astfel nu a mai fost niciodat─â înmatriculat;

b) RNTR2 - Reglement─ârile privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

c) scoatere din parcul auto na┼úional - exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul ┼či înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembr─ârii, precum ┼či distrugerea accidental─â a autovehiculelor ┼či predarea acestora în vederea dezmembr─ârii;

d) autoritate fiscal─â competent─â - autoritatea fiscal─â teritorial─â în a c─ârei eviden┼ú─â este înregistrat contribuabilul ca pl─âtitor de impozite ┼či taxe.

ART. 3

(1) Intr─â sub inciden┼úa taxei autovehiculele din categoriile M1 - M3 ┼či N1 - N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR2.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):

a) autovehiculele apar┼úinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ┼či membrilor acestora, precum ┼či altor organiza┼úii ┼či persoane str─âine cu statut diplomatic, care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pe teritoriul României;

b) autoturismele echipate ┼či destinate conducerii de c─âtre persoanele cu handicap fizic grav ┼či accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protec┼úia ┼či promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, care posed─â permis de conducere;

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri;

d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulan┼ú─â ┼či medicin─â, autovehiculele speciale echipate corespunz─âtor pentru acordarea ajutorului de urgen┼ú─â, precum ┼či autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;

e) autovehiculele a c─âror caroserie sau al c─âror ┼časiu a fost înlocuit─â/înlocuit, cu condi┼úia ca aceste autovehicule s─â fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României.

(3) Excep┼úiile prev─âzute la alin. (2) lit. b) se aplic─â numai pentru achizi┼úionarea unui singur autoturism în decurs de 5 ani ┼či atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(4) Dovada echip─ârii speciale a autovehiculelor o reprezint─â men┼úionarea acestui fapt de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate func┼úiona în regim automat nu intr─â în categoria celor adaptate sau echipate special ┼či nu sunt exceptate de la plata taxei.

(6) în categoria autovehiculelor prev─âzute la alin. (2) lit. d) se încadreaz─â numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectu─ârii serviciilor de ambulan┼ú─â ┼či medicin─â ┼či care sunt înscrise în eviden┼úa sta┼úiilor de ambulan┼ú─â, a serviciilor mobile de urgen┼ú─â ┼či de reanimare. în aceea┼či categorie intr─â ┼či autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectu─ârii serviciilor de ambulan┼ú─â ┼či medicin─â, de┼úinute de operatorii economici.

ART. 4

Obligaţia de plată a taxei intervine:

a) cu ocazia primei înmatricul─âri a unui autovehicul în România;

b) la repunerea în circula┼úie a unui autovehicul dup─â încetarea unei except─âri sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 ┼či 9.

ART. 5

(1) Taxa se calculeaz─â de autoritatea fiscal─â competent─â.

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizic─â sau persoana juridic─â, denumite în continuare contribuabil, care inten┼úioneaz─â s─â efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezult─â elementele de calcul al taxei, prev─âzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

(3) Valoarea în lei a taxei se determin─â pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucr─âtoare a lunii octombrie din anul precedent ┼či publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Taxa se pl─âte┼čte de c─âtre contribuabil într-un cont distinct deschis la unit─â┼úile Trezoreriei Statului pe numele Administra┼úiei Fondului pentru Mediu.

(5) Dovada pl─â┼úii taxei va fi prezentat─â cu ocazia înmatricul─ârii autovehiculului aflat în una dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 4.

ART. 6

(1) Suma de plat─â reprezentând taxa se calculeaz─â pe baza elementelor prev─âzute în anexele nr. 1 - 4, dup─â cum urmeaz─â:

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaz─â pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) ┼či a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prev─âzute în anexa nr. 1, ┼či a normei de poluare ┼či a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prev─âzute în anexa nr. 2, ┼či a cotei de reducere a taxei, prev─âzut─â în coloana 2 din anexa nr. 4, dup─â formula:


Suma de plat─â = [(A x B x 30) + (C x D x 70)] x (100 - E),

--- --- ---------

100 100 100


unde:

A = valoarea combinat─â a emisiilor de CO2, exprimat─â în grame/km;

B = taxa specific─â, exprimat─â în euro/1 gram CO2, prev─âzut─â în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindric─â);

D = taxa specific─â pe cilindree, prev─âzut─â în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prev─âzut─â în coloana 2 din anexa nr. 4;


2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prev─âzute la pct. 1, odat─â cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive┼čte emisiile provenind de la vehiculele u┼čoare pentru pasageri ┼či de la vehiculele u┼čoare comerciale (Euro 5 ┼či Euro 6) ┼či privind accesul la informa┼úiile referitoare la repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor;

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dup─â formula:


Suma de plat─â = C x D x (100 - E),

---------

100


unde:

C = cilindree (capacitatea cilindric─â);

D = taxa specific─â pe cilindree, prev─âzut─â în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prev─âzut─â în coloana 2 din anexa nr. 4;


c) formula prev─âzut─â la lit. b) se aplic─â ┼či pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legisla┼úia comunitar─â nu prevede m─âsurarea emisiilor de CO2;

d) formula prev─âzut─â la lit. b) se aplic─â ┼či pentru autovehiculele din categoria N1;

e) formula prev─âzut─â la lit. b) se aplic─â ┼či pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 ┼či N3, pentru care taxa specific─â pe cilindree este prev─âzut─â în coloana 2 din anexa nr. 3.

(2) Norma de poluare Euro ┼či valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele men┼úionate de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legisla┼úia comunitar─â, aceste elemente se determin─â pe baza m─âsur─âtorilor realizate de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", la cererea ┼či pe cheltuiala contribuabilului.

(3) Cota fix─â de reducere prev─âzut─â în anexa nr. 4 este stabilit─â în func┼úie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnic─â ┼či nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fa┼ú─â de cota fix─â, în func┼úie de abaterile de la situa┼úia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condi┼úiile prev─âzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculeaz─â în func┼úie de data primei înmatricul─âri a acestuia.

(5) Atunci când persoana care solicit─â înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatricul─âri a autovehiculului, taxa se calculeaz─â pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pân─â la o lun─â.

ART. 7

Stabilirea, verificarea, colectarea ┼či executarea silit─â, inclusiv solu┼úionarea contesta┼úiilor privind taxa datorat─â de c─âtre contribuabili, se realizeaz─â de c─âtre autoritatea fiscal─â competent─â, potrivit prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

ART. 8

(1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a pl─âtit taxa în România este ulterior scos din parcul auto na┼úional se restituie valoarea rezidual─â a taxei în conformitate cu prevederile alin. (2).

(2) Valoarea rezidual─â a taxei reprezint─â taxa care ar fi pl─âtit─â pentru respectivul autovehicul dac─â acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto na┼úional.

(3) Restituirea se efectueaz─â la cererea contribuabilului, în baza urm─âtoarelor documente:

a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional;

b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului;

c) documentul care atest─â faptul c─â autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declara┼úia vamal─â de export, dup─â caz;

d) certificatul de distrugere a vehiculului, dup─â caz.

(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscal─â competent─â.

ART. 9

(1) Nu se pl─âte┼čte taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate institu┼úiilor de înv─â┼ú─âmânt, s─ân─âtate ┼či cultur─â, ministerelor, altor organe ale administra┼úiei publice, structurilor patronale ┼či sindicale reprezentative la nivel na┼úional, asocia┼úiilor ┼či funda┼úiilor de utilitate public─â, de c─âtre guverne str─âine, organisme interna┼úionale ┼či organiza┼úii nonprofit ┼či de caritate, prin dona┼úii sau finan┼úate direct din împrumuturi nerambursabile, precum ┼či din programe de cooperare ┼čtiin┼úific─â ┼či tehnic─â;

c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privat─â a statului ┼či acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competi┼úiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prev─âzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%.

ART. 10

(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestat─â atunci când persoana care urmeaz─â s─â înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada c─â autovehiculul s─âu s-a depreciat într-o m─âsur─â mai mare decât cea indicat─â de grila fix─â prev─âzut─â în anexa nr. 4.

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prev─âzute la art. 6 alin. (3).

(3) în caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prev─âzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiz─â tehnic─â efectuat─â contra cost de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prev─âzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabile┼čte de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" în func┼úie de opera┼úiunile aferente expertizei ┼či nu poate dep─â┼či costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaz─â într-un document eliberat de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", care cuprinde informa┼úiile corespunz─âtoare fiec─âruia dintre elementele prev─âzute la alin. (2) ┼či cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" se prezint─â de c─âtre pl─âtitorul taxei autorit─â┼úii fiscale competente.

(7) La primirea documentului prev─âzut la alin. (6), autoritatea fiscal─â competent─â va proceda la recalcularea sumei de plat─â reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferen┼úei de tax─â fa┼ú─â de cea pl─âtit─â cu ocazia înmatricul─ârii.

(8) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de judecată competente, potrivit legii.

(9) în cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscal─â competent─â poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

ART. 11

Taxa rezultat─â ca diferen┼ú─â între suma achitat─â de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de tax─â special─â pentru autoturisme ┼či autovehicule, ┼či cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

ART. 12

în termen de 30 de zile de la data public─ârii prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului ┼či Dezvolt─ârii Durabile împreun─â cu Ministerul Economiei ┼či Finan┼úelor ┼či Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, care vor fi aprobate prin hot─ârâre a Guvernului.

ART. 13

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 14

(1) Prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â intr─â în vigoare la data de 1 iulie 2008.

(2) La data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se abrog─â art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.


PRIM-MINISTRU

C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU


Contrasemneaz─â:

Ministrul mediului ┼či dezvolt─ârii durabile,

Attila Korodi


Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,

Varujan Vosganian


Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban


Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Cioc─ânea,

secretar de stat


Bucure┼čti, 21 aprilie 2008.

Nr. 50.


ANEXA 1

Nivelul taxei specifice în func┼úie de emisia de dioxid de carbon

______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) | Emisia de dioxid | Nivelul taxei specifice|

| sau tipul autovehiculului| de carbon | - euro/1 gram CO2 - |

| din categoria M1 | - grame CO2/km - | |

|__________________________|__________________________|________________________|

| 1 | 2 | 3 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| Hibride, electrice | - | 0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| Euro 5 ┼či Euro 6 | - | 0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| Euro 4 ┼či Euro 3 | </= 120 | 0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 121 - 150 | 0,5 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 151 - 180 | 1,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 181 - 210 | 2,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 211 - 240 | 4,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 241 - 270 | 6,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | >/= 271 | 8,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

*1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 ┼či Euro 6;

- directivele 98/69/CE ┼či 2002/80/CE pentru Euro 3 ┼či Euro 4.


ANEXA 2

Nivelul taxei specifice în func┼úie de norma de poluare
______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau | Cilindree | Nivelul taxei specifice|

| tipul autovehiculului | Capacitatea cilindric─â | - euro/1 cmc - |

| din categoriile M1 ┼či N1| - cmc - | |

|_________________________|___________________________|________________________|

| 1 | 2 | 3 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Hibride, electrice | | 0 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 5 ┼či Euro 6 | | -*2) |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 4 | </= 1.400 | 0,20 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 0,30 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 0,40 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 0,60 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 0,80 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 1,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 3 | </= 1.400 | 0,65 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 1,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 1,30 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 1,90 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 2,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 3,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 2 | </= 1.400 | 1,70 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 2,60 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 3,30 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 5,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 7,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 8,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 1 | </= 1.400 | 3,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 5,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 7,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 10,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 14,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 16,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Non-Euro | </= 1.400 | 10,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 16,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 21,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 30,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 42,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 48,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

*1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 ┼či Euro 6;

- Directiva 98/69/CE ┼či Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 ┼či Euro 4;

- directivele 94/12/CE ┼či 96/69/CE pentru Euro 2;

- directivele 91/441/CEE ┼či 93/59/CEE pentru Euro 1.

*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina ┼či se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive┼čte emisiile provenind de la vehiculele u┼čoare pentru pasageri ┼či de la vehiculele u┼čoare comerciale (Euro 5 ┼či Euro 6) ┼či privind accesul la informa┼úiile referitoare la repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor.


ANEXA 3

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 ┼či M3
_____________________________________________

| Norma de poluare a | Nivelul taxei specifice|

| autovehiculului*1) | - euro/1 cmc - |

|____________________|________________________|

| 1 | 2 |

|____________________|________________________|

| Euro V*2) | 0,03 |

|____________________|________________________|

| Euro IV | 0,1 |

|____________________|________________________|

| Euro III | 0,3 |

|____________________|________________________|

| Euro II | 1 |

|____________________|________________________|

| Euro I | 3 |

|____________________|________________________|

| Non-Euro | 9 |

|____________________|________________________|

*1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:

- directivele 1999/96/CE ┼či 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

- directivele 91/542/CEE ┼či 96/1/CE pentru Euro II;

- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

*2) Acest regim se aplic─â cu condi┼úia de a nu se dep─â┼či limita costurilor adi┼úionale aferente normei de poluare Euro V ┼či pân─â când aceast─â norm─â va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.


ANEXA 4

Grila privind cotele de reducere a taxei

____________________________________________

| Vechimea autovehiculului | Cota de reducere|

| | - % - |

|___________________________|_________________|

| 1 | 2 |

|___________________________|_________________|

| nou | 0 |

|___________________________|_________________|

| </= 1 lun─â | 3 |

|___________________________|_________________|

| > 1 lun─â - 3 luni inclusiv| 5 |

|___________________________|_________________|

| > 3 luni - 6 luni inclusiv| 8 |

|___________________________|_________________|

| > 6 luni - 9 luni inclusiv| 10 |

|___________________________|_________________|

| > 9 luni - 1 an inclusiv | 13 |

|___________________________|_________________|

| > 1 an - 2 ani inclusiv | 21 |

|___________________________|_________________|

| > 2 ani - 3 ani inclusiv | 28 |

|___________________________|_________________|

| > 3 ani - 4 ani inclusiv | 33 |

|___________________________|_________________|

| > 4 ani - 5 ani inclusiv | 38 |

|___________________________|_________________|

| > 5 ani - 6 ani inclusiv | 43 |

|___________________________|_________________|

| > 6 ani - 7 ani inclusiv | 49 |

|___________________________|_________________|

| > 7 ani - 8 ani inclusiv | 55 |

|___________________________|_________________|

| > 8 ani - 9 ani inclusiv | 61 |

|___________________________|_________________|

| > 9 ani - 10 ani inclusiv | 66 |

|___________________________|_________________|

| > 10 ani - 11 ani inclusiv| 73 |

|___________________________|_________________|

| > 11 ani - 12 ani inclusiv| 79 |

|___________________________|_________________|

| > 12 ani - 13 ani inclusiv| 84 |

|___________________________|_________________|

| > 13 ani - 14 ani inclusiv| 89 |

|___________________________|_________________|

| > 14 ani - 15 ani inclusiv| 93 |

|___________________________|_________________|

| peste 15 ani | 95 |

|___________________________|_____________-----