închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare ĂŽn domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind operaĂžiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale, Âşi a InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare ĂŽn domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind retururile de bunuri ĂŽn spaĂžiul comunitar Âşi tratamentul fiscal al reparaĂžiilor efectuate ĂŽn perioada de garanĂžie Âşi postgaranĂžie
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din 14 noiembrie 2007

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 128 alin. (10) Âşi ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul economiei Âşi finanĂželor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ InstrucĂžiunile de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind operaĂžiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale, prevĂŁzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, Âşi InstrucĂžiunile de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind retururile de bunuri în spaĂžiul comunitar Âşi tratamentul fiscal al reparaĂžiilor efectuate în perioada de garanĂžie Âşi postgaranĂžie, prevĂŁzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    ART. 2
    MĂŁsurile de simplificare prevĂŁzute în anexele nr. 1 Âşi 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziĂžii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni pluripartite în cadrul ComunitĂŁĂžii Âşi în cazul retururilor de bunuri în spaĂžiul comunitar.
    ART. 3
    (1) Pentru a putea fi aplicate mĂŁsurile de simplificare prevĂŁzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contractorul principal:
    1. este înregistrat în statul sĂŁu membru în scopuri de TVA;
    2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrĂŁrile asupra bunurilor mobile corporale;
    3. transmite codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA pĂŁrĂžii/pĂŁrĂžilor cocontractante;
    b) ceilalĂži operatori economici implicaĂži sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
    c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru al contractorului principal.
    (2) în scopul aplicĂŁrii mĂŁsurilor de simplificare, nu se considerĂŁ loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuĂŁrii anumitor lucrĂŁri asupra bunurilor, dar se va considera cĂŁ locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. în acest sens, în toate situaĂžiile în care prin instrucĂžiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxĂŁ pentru livrarea intracomunitarĂŁ de bunuri sau neimpozitarea în România a serviciilor conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, denumitĂŁ în continuare Codul fiscal, care sunt condiĂžionate de dovada cĂŁ bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, aceastĂŁ dovadĂŁ a transportului va fi prezentatĂŁ în cadrul termenului prevĂŁzut în contract.
    (3) în sensul prezentului ordin, prin prelucrare se înĂželege orice expertizĂŁ sau lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale.
    ART. 4
    (1) Aplicarea mĂŁsurilor de simplificare este opĂžionalĂŁ pentru operatorii economici implicaĂži în operaĂžiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spaĂžiul comunitar. InstrucĂžiunile prevĂŁzute în anexele nr. 1 Âşi 2 stabilesc Âşi tratamentul fiscal aplicabil în situaĂžia în care statele membre implicate nu aplicĂŁ mĂŁsuri de simplificare sau nu acceptĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare.
    (2) SituaĂžiile prezentate în instrucĂžiunile prevĂŁzute în anexele nr. 1 Âşi 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. MĂŁsurile de simplificare prevĂŁzute în anexa nr. 1 se aplicĂŁ Âşi în cazul în care existĂŁ mai mult de douĂŁ pĂŁrĂži cocontractante, atât timp cât sunt respectate condiĂžiile generale prevĂŁzute la art. 3 alin. (1). DacĂŁ partea/pĂŁrĂžile cocontractantĂŁ/cocontractante din România realizeazĂŁ expertize sau lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal, se considerĂŁ cĂŁ orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu produsul prelucrat reprezintĂŁ livrĂŁri accesorii serviciilor realizate Âşi nu vor fi tratate ca livrĂŁri de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.
    ART. 5
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instrucĂžiunilor prevĂŁzute în anexele nr. 1 Âşi 2 reprezintĂŁ trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ".
    ART. 6
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare cu privire la transferuri Âşi achiziĂžii intracomunitare asimilate, prevĂŁzute la art. 128 alin. (10) Âşi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în ceea ce priveÂşte operaĂžiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006.
    ART. 7
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.

                      Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                              Varujan Vosganian

    BucureÂşti, 29 octombrie 2007.
    Nr. 1.823.

    ANEXA 1

                                 INSTRUCÞIUNI
de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind operaĂžiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale

    Cazuri în care se aplicĂŁ mĂŁsurile de simplificare

    ART. 1
    Primul caz: Prezentare
    (1) O persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi denumitĂŁ în continuare A sau contractorul principal cumpĂŁrĂŁ bunuri de la o altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare B.
    (2) A dispune expedierea bunurilor cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare C, în vederea prelucrĂŁrii. Ambalajele, accesoriile pentru confecĂžii, pĂŁrĂžile componente ale unui motor Âşi orice alte bunuri care nu suferĂŁ transformĂŁri în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse mĂŁsurilor de simplificare dacĂŁ sunt livrate de B cĂŁtre A Âşi dacĂŁ sunt în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu bunurile prelucrate de C.
    (3) DupĂŁ prelucrare, bunurile sunt expediate de C din statul membru 1 cĂŁtre A din statul membru 2.
    (4) A furnizeazĂŁ lui B Âşi lui C codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    SchemĂŁ:

statul membru 1                          statul membru 2

 _ _     Livrare de bunuri                      _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |
|_ _|                                          |_ _|
  |                                             ^ ^
  |                                             | |
  |      Bunuri                                 | |
  |                                             | |
  |                                             | |
  |                                             | |
 _v_     Prestare de servicii                   | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de bunuri prelucrate

    ART. 2
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie sĂŁ aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportĂŁ direct în statul membru 2.
    (2) Executarea lucrĂŁrilor asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Atunci când, dupĂŁ prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2:
    a) A efectueazĂŁ un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru, pentru care A trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru;
    b) A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 3
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Se considerĂŁ cĂŁ B efectueazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri în statul membru 1 cĂŁtre A, în condiĂžiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru, care este scutitĂŁ de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Se considerĂŁ cĂŁ A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri în statul membru 2, în condiĂžiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Executarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se considerĂŁ nontransfer în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului sĂŁu din legislaĂžia altui stat membru.
    (5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se considerĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ realizatĂŁ de A în statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 4
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Se considerĂŁ cĂŁ B efectueazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri în România, prevĂŁzutĂŁ la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutitĂŁ de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitarĂŁ de bunuri, B trebuie sĂŁ demonstreze cĂŁ produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.
    (2) Executarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara României, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, C are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se considerĂŁ nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 5
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Se considerĂŁ cĂŁ A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri în România, în condiĂžiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispoziĂžia lui A de cĂŁtre B în statul membru 1 Âşi se supune aceloraÂşi reguli Âşi formalitĂŁĂži ca Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ obiÂşnuitĂŁ, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) Âşi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie sĂŁ înregistreze miÂşcarea bunurilor de la B la C în registrul sĂŁu de nontransferuri în România, precum Âşi primirea bunurilor prelucrate de la C.
    (2) Executarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în România, are loc în România conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    ART. 6
    Cazul doi: Prezentare
    (1) O persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi denumitĂŁ în continuare A sau contractor principal cumpĂŁrĂŁ bunuri de la o altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare B.
    (2) A dispune expedierea bunurilor cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ din statul membru 3, denumitĂŁ în continuare C, în vederea prelucrĂŁrii.
    (3) DupĂŁ prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 cĂŁtre A, aflatĂŁ în statul membru 2.
    (4) A furnizeazĂŁ lui B Âşi C codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    SchemĂŁ:

statul membru 1                          statul membru 2
                                   |
 _ _     Livrare de bunuri         |            _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - ->| A |
|_ _|                              |           |_ _|
  |________________________________|            ^ ^
  |      statul membru 3           |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
  |      Bunuri                    |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
 _v_     Prestare de servicii      |            | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de bunuri prelucrate

    ART. 7
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Livrarea de bunuri de la B cĂŁtre A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. AceastĂŁ livrare intracomunitarĂŁ este scutitĂŁ de taxĂŁ, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ ce are loc în statul membru 3, conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Atunci când, dupĂŁ prelucrare, produsele prelucrate se transportĂŁ din statul membru 3 în statul membru 2:
    a) A efectueazĂŁ un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, iar pentru acesta A trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru;
    b) A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 8
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Se considerĂŁ cĂŁ B efectueazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri din statul membru 1 cĂŁtre A din statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. AceastĂŁ livrare este scutitĂŁ de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Se considerĂŁ cĂŁ A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri în statul membru 2, în condiĂžiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, se considerĂŁ nontransfer în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (5) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se considerĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 3 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2, se considerĂŁ nontransfer în statul membru 3, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se considerĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 9
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) B efectueazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri în România, conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutitĂŁ de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B, trebuie sĂŁ demonstreze, printre altele, cĂŁ bunurile au pĂŁrĂŁsit România.
    (2) Expedierea bunurilor de cĂŁtre A în statul membru 3 se considerĂŁ un nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 10
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
    (1) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din România în statul membru 2, are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, C are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 2, se considerĂŁ nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 11
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Se considerĂŁ cĂŁ A efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri în România în condiĂžiile art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal. AchiziĂžia intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de A are loc la data la care bunurile se transportĂŁ în statul membru 3 Âşi se supune aceloraÂşi reguli ca Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ obiÂşnuitĂŁ. A trebuie sĂŁ înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul sĂŁu de nontransferuri în România.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C pentru A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 3 în România, reprezintĂŁ o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 12
    Cazul trei: Prezentare
    (1) O persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi denumitĂŁ în continuare A sau contractorul principal expediazĂŁ bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare B, în vederea prelucrĂŁrii.
    (2) B presteazĂŁ în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale.
    (3) DupĂŁ prelucrarea de cĂŁtre B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1 în vederea prelucrĂŁrii suplimentare.
    (4) DupĂŁ prelucrarea de cĂŁtre C, produsele prelucrate se expediazĂŁ de la C din statul membru 1 lui A în statul membru 2.
    (5) A le comunicĂŁ lui B Âşi C codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    SchemĂŁ:

statul membru 1                          statul membru 2
                                    |
 _ _     Prestare de servicii       |           _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - ->| A |
|_ _|< - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - |_ _|
  |                                 | Bunuri    ^ ^
  |                                 |           | |
  |      Produse semifinite         |           | |
  |                                 |           | |
  |                                 |           | |
  |                                 |           | |
 _v_     Prestare de servicii       |           | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de produse finite

    ART. 13
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru Âşi beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, impozabilĂŁ în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B, bunurile prelucrate nefiind transportate din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care lucrĂŁrile sunt efectuate conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se considerĂŁ livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1 în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru Âşi care beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ conform art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. Pentru aceastĂŁ operaĂžiune A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, care este impozabilĂŁ în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 14
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se considerĂŁ nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, caz în care bunurile nu sunt transportate în afara statului membru 1, se considerĂŁ prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condiĂžiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. Oprirea temporarĂŁ la locaĂžia lui C nu împiedicĂŁ îndeplinirea condiĂžiei ca transportul sĂŁ fie efectuat cĂŁtre altĂŁ ĂžarĂŁ, cu condiĂžia ca B sĂŁ poatĂŁ demonstra cĂŁ produsele prelucrate sunt transportate în afara statului membru 1.
    (4) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, în condiĂžiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 2, se considerĂŁ nontransfer în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 15
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul bunurilor, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B din România în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate la sediul lui C din România, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Oprirea temporarĂŁ la locaĂžia lui C nu împiedicĂŁ îndeplinirea condiĂžiei ca transportul sĂŁ fie efectuat cĂŁtre altĂŁ ĂžarĂŁ decât cea în care bunurile sunt prelucrate, cu condiĂžia ca B sĂŁ poatĂŁ demonstra cĂŁ produsele prelucrate sunt transportate în afara României. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, B are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara României, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Aplicarea mĂŁsurilor de simplificare este condiĂžionatĂŁ în acest caz de Ăžinerea registrului de bunuri primite de cĂŁtre C.
    (4) Transportul bunurilor, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 2, se considerĂŁ nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 16
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 1, se considerĂŁ nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ o evidenÞã a nontransferurilor, prin Ăžinerea unui registru în care sĂŁ fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaĂžia lui B la locaĂžia lui C.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, bunurile prelucrate nefiind transportate în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, ci dupĂŁ o prelucrare ulterioarĂŁ care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în România, reprezintĂŁ o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (4) Transportul bunurilor, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 17
    Cazul patru: Prezentare
    (1) O persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi numitĂŁ în continuare A sau contractor principal furnizeazĂŁ bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare B, în vederea prelucrĂŁrii.
    (2) B presteazĂŁ servicii ce constau în efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.
    (3) DupĂŁ prelucrare de cĂŁtre B, produsele semiprelucrate sunt expediate cĂŁtre C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentarĂŁ.
    (4) DupĂŁ prelucrare de cĂŁtre C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 cĂŁtre A din statul membru 2.
    (5) A le comunicĂŁ lui B Âşi C codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    SchemĂŁ:

statul membru 1                          statul membru 2
                                     |
 _ _     Prestare de servicii        |          _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - - | - - - ->| A |
|_ _|<- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - -|_ _|
  |                                  | Bunuri   ^ ^
  |- - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - -| |
  |      statul membru 3             |          | |
  |                                  |          | |
  |      Produse semiprelucrate      |          | |
  |                                  |          | |
 _v_     Prestare de servicii        |          | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de produse finite

    ART. 18
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se considerĂŁ livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune ce beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, care este impozabilĂŁ în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. Pentru aceastĂŁ operaĂžiune, A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintĂŁ un transfer, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. AceastĂŁ operaĂžiune este scutitĂŁ de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, pentru care A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ impozabilĂŁ în statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune pentru care A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (6) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 reprezintĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ (transfer) în statul membru 3, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune ce beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, pentru care A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezintĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ taxabilĂŁ în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 19
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se considerĂŁ nontransfer în statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, prin care produsele semiprelucrate se transportĂŁ în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condiĂžiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, se considerĂŁ nontransfer în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 3 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    (6) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, în condiĂžiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2, se considerĂŁ nontransfer în statul membru 3, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (12) Âşi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 20
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara României, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, B are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 3, se considerĂŁ nontransfer în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 21
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
    (1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) Âşi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, C are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 2 dupĂŁ prelucrare, se considerĂŁ nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 22
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 1, se considerĂŁ nontransfer în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža nontransferurilor într-un registru în care sĂŁ fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaĂžia lui B din statul membru 1 la locaĂžia lui C din statul membru 3.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în România, nu se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 23
    Cazul cinci: Prezentare
    (1) O persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi denumitĂŁ în continuare A sau contractor principal expediazĂŁ bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare B, în vederea prelucrĂŁrii.
    (2) B subcontracteazĂŁ, integral sau parĂžial, lucrĂŁrile altei persoane impozabile din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare C.
    (3) DupĂŁ prelucrare, produsele prelucrate se expediazĂŁ lui A în statul membru 2.
    (4) A îi comunicĂŁ lui B codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.
    (5) B îi comunicĂŁ lui C codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

    SchemĂŁ:

    statul membru 1                          statul membru 2

        _ _     Prestare de servicii                   _ _
 _ _ _ | B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |
|      |_ _|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |_ _|
| Bunuri ^                                     Bunuri    ^
|        |                                               |
|        |      Prestare de servicii                     |
|        |                                               |
|        |                                               |
|       _|_                                              |
|      | C |                                             |
 - - ->|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                Transport de produse finite

    ART. 24
    Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, ulterior prelucrĂŁrii realizate de C, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. CondiĂžia privind transportul produselor prelucrate în afara statului membru 1 este îndeplinitĂŁ chiar dacĂŁ bunurile se opresc temporar la locaĂžia lui C.
    (4) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui B reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care serviciile sunt prestate efectiv, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 25
    Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în România, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României ulterior prelucrĂŁrii realizate de C, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. CondiĂžia privind transportul produselor prelucrate în afara României este îndeplinitĂŁ chiar dacĂŁ bunurile se opresc temporar la locaĂžia lui C. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, B are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui B reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în România, acolo unde serviciile sunt efectiv prestate în condiĂžiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
    ART. 26
    Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operaĂžiune ce trebuie evidenĂžiatĂŁ în registrul de nontransferuri.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 ulterior prelucrĂŁrii realizate de C, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. CondiĂžia privind transportul produselor prelucrate în afara statului membru 1 este îndeplinitĂŁ chiar dacĂŁ bunurile se opresc temporar la locaĂžia lui C.
    (3) Transportul produselor prelucrate de cĂŁtre A în statul membru 1 în România nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12) Âşi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 27
    Cazul Âşase: Prezentare
    (1) O persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi denumitĂŁ în continuare A sau contractor principal expediazĂŁ bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumitĂŁ în continuare B, în vederea prelucrĂŁrii.
    (2) B subcontracteazĂŁ, integral sau parĂžial, lucrĂŁrile altei persoane impozabile din statul membru 3, denumitĂŁ în continuare C. în acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediazĂŁ din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucrĂŁrii sau prelucrĂŁrii suplimentare de cĂŁtre C.
    (3) DupĂŁ prelucrare, produsele prelucrate se expediazĂŁ din statul membru 3 lui A din statul membru 2.
    (4) A îi comunicĂŁ lui B codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.
    (5) B îi comunicĂŁ lui C codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

    SchemĂŁ:

    statul membru 1                          statul membru 2

         _ _     Prestare de servicii                   _ _
 _ _ _ _| B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |
|       |_ _|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |_ _|
|         ^                                     Bunuri    ^
| Produse | semiprelucrate sau bunuri                     |
|- - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    |
|         |                                               |
|         |               statul membru 3                 |
|         |                                               |
|        _|_                                              |
|       | C |    Prestare de servicii                     |
 - - - >|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                 Transport de produse finite

    ART. 28
    Cazul Âşase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ, asimilat/asimilatĂŁ în statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. AceastĂŁ operaĂžiune beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ, în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, impozabilĂŁ în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Chiar dacĂŁ A nu Âştie cĂŁ produsele semiprelucrate sau bunurile urmeazĂŁ sĂŁ ajungĂŁ în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ, asimilat/asimilatĂŁ din perspectiva lui A în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune ce beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ, în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. Pentru aceasta A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (5) Chiar dacĂŁ A nu Âştie cĂŁ produsele semiprelucrate sau bunurile urmeazĂŁ sĂŁ ajungĂŁ în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune pentru care A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (6) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui B, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (7) Chiar dacĂŁ A nu Âştie cĂŁ produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrĂŁrii, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, din perspectiva lui A în statul membru 3, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. AceastĂŁ operaĂžiune beneficiazĂŁ de scutire de taxĂŁ, în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligaĂžia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (8) Chiar dacĂŁ A nu Âştie cĂŁ produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrĂŁrii, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, taxabilĂŁ în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 29
    Cazul Âşase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune care va fi înregistratĂŁ în registrul de nontransferuri.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, înregistrarea acestei operaĂžiuni în registrul de nontransferuri Ăžinut de A în statul membru 2 fiind opĂžionalĂŁ.
    (5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 3 în condiĂžiile art. 128 alin. (12) Âşi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (6) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui B reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate efectuat de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în statul membru 3 în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, operaĂžiune care va fi înregistratĂŁ în registrul de nontransferuri Ăžinut de A în statul membru 2.
    (8) Transportul produselor prelucrate efectuat, de cĂŁtre A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 30
    Cazul Âşase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul bunurilor, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 2 în România, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal. Pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, B are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
    (4) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui B reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    ART. 31
    Cazul Âşase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
    (1) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor, efectuat de cĂŁtre A din statul membru 1 în România, nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre C în beneficiul lui B reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal, C are obligaĂžia de a Ăžine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
    ART. 32
    Cazul Âşase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de cĂŁtre A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiĂžiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operaĂžiune care va fi înregistratĂŁ în registrul de nontransferuri.
    (2) Efectuarea de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale de cĂŁtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dupĂŁ prelucrare, reprezintĂŁ o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal.
    (3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în România în condiĂžiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligaĂžia de a Ăžine un registru de nontransferuri, în care trebuie evidenĂžiate expedierea bunurilor în statul membru 1 Âşi recepĂžia bunurilor prelucrate din statul membru 3.

    ANEXA 2

                              INSTRUCÞIUNI
de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind retururile de bunuri în spaĂžiul comunitar Âşi tratamentul fiscal al reparaĂžiilor efectuate în perioada de garanĂžie Âşi postgaranĂžie

    CAP. 1
    MĂŁsuri de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind retururile de bunuri în spaĂžiul comunitar

    ART. 1
    Primul caz: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2. Bunurile se expediazĂŁ din statul membru 1.
    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuzĂŁ bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 ^                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |_________________ bunuri ________________|


    ART. 2
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Atunci când B refuzĂŁ bunurile cumpĂŁrate, de exemplu, pentru cĂŁ acestea sunt deteriorate sau pentru cĂŁ bunurile nu corespund cerinĂželor cumpĂŁrĂŁtorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de cĂŁtre A, iar B nu realizeazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri.
    (2) întrucât A rĂŁmâne proprietarul bunurilor, în principiu se considerĂŁ cĂŁ A efectueazĂŁ un transfer, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, urmatĂŁ de o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 3
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Furnizorul A procedeazĂŁ ca Âşi în situaĂžia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat Âşi returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 4
    Cazul 2: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2. Bunurile se expediazĂŁ din statul membru 1.
    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuzĂŁ.
    (3) Bunurile sunt ridicate de cĂŁtre A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 v                                         |
 C<---------------- bunuri ----------------


    ART. 5
    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Pe lângĂŁ prevederile art. 2, A efectueazĂŁ un transfer, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, urmatĂŁ de o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1 de sosire a bunurilor Âşi de livrarea localĂŁ a aceloraÂşi bunuri în statul membru 1.
    ART. 6
    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Furnizorul A procedeazĂŁ ca Âşi în situaĂžia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.
    (2) Se considerĂŁ livrarea de bunuri realizatĂŁ de A cĂŁtre C ca livrare localĂŁ în statul membru 1, chiar dacĂŁ bunurile au fost iniĂžial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.
    (3) Furnizorul A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 7
    Cazul 3: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2. Bunurile se expediazĂŁ din statul membru 1.
    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuzĂŁ.
    (3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |____
 |                                              |
 |   vânzare                                    v
  --------------------------------------------> C


    ART. 8
    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Pe lângĂŁ prevederile art. 2, A efectueazĂŁ o livrare localĂŁ a aceloraÂşi bunuri în statul membru 1.
    ART. 9
    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Furnizorul A procedeazĂŁ ca Âşi în situaĂžia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în relaĂžia cu primul cumpĂŁrĂŁtor B, dar A procedeazĂŁ ca Âşi în situaĂžia în care ar fi realizat o livrare intracomunitarĂŁ din statul membru 1 direct cĂŁtre C în statul membru 2.
    (2) Furnizorul A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A cĂŁtre C nefiind consideratĂŁ drept o livrare localĂŁ.
    (3) C, al doilea cumpĂŁrĂŁtor din statul membru 2, va declara o achiziĂžie intracomunitarĂŁ a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.
    ART. 10
    Cazul 4: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) Bunurile se expediazĂŁ din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuzĂŁ.
    (3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate cĂŁtre C în statul membru 3.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |____
 |                                              | S.M. 3
 |   vânzare                                    v
  --------------------------------------->      C


    ART. 11
    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Pe lângĂŁ prevederile art. 2, A efectueazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cumpĂŁrĂŁtor din statul membru 3, realizeazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ a bunurilor livrate de A din statul membru 2.
    ART. 12
    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Furnizorul A procedeazĂŁ ca Âşi în situaĂžia în care ar fi realizat o livrare intracomunitarĂŁ din statul membru 1 direct cĂŁtre C în statul membru 3.
    (2) Furnizorul A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 Âşi nici nu se considerĂŁ cĂŁ a realizat o livrare intracomunitarĂŁ din statul membru 2 în statul membru 3.
    ART. 13
    Cazul 5: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) DupĂŁ livrare, pĂŁrĂžile convin sĂŁ anuleze contractul de vânzare-cumpĂŁrare Âşi sĂŁ returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 ^                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |_________________ bunuri ________________|


    ART. 14
    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Atunci când B cumpĂŁrĂŁ bunuri de la A Âşi acceptĂŁ bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. VânzĂŁtorul A realizeazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri în sensul art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru, iar cumpĂŁrĂŁtorul B realizeazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri în sensul art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru.
    (2) în cazul în care cumpĂŁrĂŁtorul B, ulterior acceptĂŁrii bunurilor, observĂŁ cĂŁ bunurile sunt deteriorate sau cĂŁ bunurile nu corespund cerinĂželor cumpĂŁrĂŁtorului din orice motiv, iar cumpĂŁrĂŁtorul convine cu vânzĂŁtorul asupra anulĂŁrii contractului de vânzare-cumpĂŁrare, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusĂŁ corespunzĂŁtor de cĂŁtre A. DacĂŁ anularea are loc în aceeaÂşi declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în acelaÂşi decont de TVA, achiziĂžia Âşi livrarea intracomunitarĂŁ nu se menĂžioneazĂŁ. în caz contrar, trebuie efectuatĂŁ o corecĂžie în urmĂŁtoarea declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în decontul de TVA.
    (3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezintĂŁ un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în condiĂžiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru, urmatĂŁ de o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1. A trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 15
    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se considerĂŁ cĂŁ livrarea intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de A cĂŁtre B Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusĂŁ corespunzĂŁtor. DacĂŁ anularea are loc în aceeaÂşi declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în acelaÂşi decont de TVA, achiziĂžia Âşi livrarea intracomunitarĂŁ nu se menĂžioneazĂŁ. în caz contrar, trebuie efectuatĂŁ o corecĂžie în urmĂŁtoarea declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în decontul de TVA.
    (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaĂžii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 16
    Cazul 6: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) DupĂŁ livrare pĂŁrĂžile convin sĂŁ anuleze contractul de cumpĂŁrare, bunurile se transportĂŁ în statul membru 1 la al doilea cumpĂŁrĂŁtor, C, cĂŁruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 v                                         |
 C ________________ bunuri ________________|


    ART. 17
    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Pe lângĂŁ prevederile art. 14, A realizeazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ din statul membru 2 în care se aflĂŁ bunurile, urmatĂŁ de o achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 2 Âşi o livrare localĂŁ realizatĂŁ cĂŁtre C în statul membru 2.
    ART. 18
    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se considerĂŁ cĂŁ livrarea intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de A cĂŁtre B Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusĂŁ corespunzĂŁtor de cĂŁtre A.
    DacĂŁ anularea are loc în aceeaÂşi declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în acelaÂşi decont de TVA, achiziĂžia Âşi livrarea nu se menĂžioneazĂŁ.
    în caz contrar, trebuie efectuatĂŁ o corecĂžie în urmĂŁtoarea declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în decontul de TVA.
    (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaĂžii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    (3) Furnizorul A considerĂŁ livrarea cĂŁtre C ca fiind o vânzare localĂŁ în statul membru 1.
    ART. 19
    Cazul 7: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) DupĂŁ livrare pĂŁrĂžile convin sĂŁ anuleze contractul de vânzare-cumpĂŁrare, bunurile se transportĂŁ sau sunt puse la dispoziĂžia cumpĂŁrĂŁtorului C în statul membru 2, cĂŁruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |  vânzare                                |
 |                                         v
  ---------------------------------------> C


    ART. 20
    Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Pe lângĂŁ prevederile art. 14, A realizeazĂŁ o livrare localĂŁ în statul membru 2 cĂŁtre al doilea cumpĂŁrĂŁtor care acceptĂŁ bunurile, C.
    ART. 21
    Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se considerĂŁ cĂŁ livrarea intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de A cĂŁtre B Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusĂŁ corespunzĂŁtor. DacĂŁ anularea are loc în aceeaÂşi declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în acelaÂşi decont de TVA, achiziĂžia Âşi livrarea nu se menĂžioneazĂŁ. în caz contrar, trebuie efectuatĂŁ o corecĂžie în urmĂŁtoarea declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în decontul de TVA.
    (2) Furnizorul A considerĂŁ livrarea cĂŁtre C ca fiind o livrare intracomunitarĂŁ din statul membru 1. A nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se considerĂŁ cĂŁ C a efectuat o achiziĂžie intracomunitarĂŁ în statul membru 2.
    ART. 22
    Cazul 8: Prezentare (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri cĂŁtre
    persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) DupĂŁ livrare pĂŁrĂžile convin sĂŁ anuleze contractul de vânzare-cumpĂŁrare, iar bunurile se transportĂŁ în statul membru 3 cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtorul C, cĂŁruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |  vânzare                                |  S.M. 3
 |                                         v
  ---------------------------------------> C


    ART. 23
    Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fĂŁrĂŁ aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    Pe lângĂŁ prevederile art. 14, A realizeazĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ din statul membru 2 în statul membru 3, urmatĂŁ de achiziĂžia intracomunitarĂŁ realizatĂŁ de al doilea cumpĂŁrĂŁtor, C, în statul membru 3.
    ART. 24
    Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea mĂŁsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se considerĂŁ cĂŁ livrarea intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de A cĂŁtre B Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaĂžia altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusĂŁ corespunzĂŁtor. DacĂŁ anularea are loc în aceeaÂşi declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în acelaÂşi decont de TVA, achiziĂžia Âşi livrarea nu se menĂžioneazĂŁ. în caz contrar, trebuie efectuatĂŁ o corecĂžie în urmĂŁtoarea declaraĂžie recapitulativĂŁ Âşi în decontul de TVA.
    (2) Furnizorul A considerĂŁ livrarea cĂŁtre C ca fiind o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri din statul membru 1.
    (3) C realizeazĂŁ achiziĂžia intracomunitarĂŁ de bunuri în statul membru 3.

    CAP. 2
    Regimul aferent reparaĂžiilor efectuate în perioada de garanĂžie Âşi postgaranĂžie

    ART. 25
    Cazul 9: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) în perioada de garanĂžie, B îi returneazĂŁ bunurile furnizorului A pentru reparaĂžii.
    (3) DupĂŁ efectuarea reparaĂžiilor, care poate fi însoĂžitĂŁ Âşi de înlocuirea unor pĂŁrĂži componente, A îi returneazĂŁ bunurile lui B fĂŁrĂŁ a percepe vreo platĂŁ.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A <-----------bunuri defecte------------- B
 |                                         ^
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |____________bunuri înlocuite_____________|

    ART. 26
    Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Atunci când B transferĂŁ bunuri din statul membru 2 în scopul efectuĂŁrii de reparaĂžii în perioada de garanĂžie în statul membru 1 de sosire al bunurilor expediate sau transportate, operaĂžiunea nu se considerĂŁ ca fiind o livrare intracomunitarĂŁ, ci un nontransfer în sensul art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentul acestuia din legislaĂžia altui stat membru, cu condiĂžia ca bunurile, dupĂŁ ce au fĂŁcut obiectul unor lucrĂŁri, sĂŁ fie reexpediate de cĂŁtre A în statul membru 2, din care au fost iniĂžial expediate sau transportate.
    (2) ReparaĂžia în timpul perioadei de garanĂžie, realizatĂŁ de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizatĂŁ cu platĂŁ, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind consideratĂŁ o operaĂžiune accesorie serviciului de reparaĂžii Âşi inclusĂŁ în acest serviciu.
    ART. 27
    Cazul 10: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri cĂŁtre persoana impozabilĂŁ B din statul membru 2.
    (2) DupĂŁ expirarea perioadei de garanĂžie, B îi returneazĂŁ bunurile furnizorului A pentru reparaĂžii.
    (3) DupĂŁ efectuarea reparaĂžiilor, care pot fi însoĂžite Âşi de înlocuirea unor pĂŁrĂži componente, A îi returneazĂŁ bunurile lui B.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A <---------- bunuri trimise -----------> B
 |             spre reparare               ^
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |___________ bunuri reparate _____________|

    ART. 28
    Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Pentru reparaĂžiile postgaranĂžie, dacĂŁ se percepe platĂŁ pentru reparaĂžii Âşi pentru pĂŁrĂžile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 Âşi nu este achiziĂžie intracomunitarĂŁ asimilatĂŁ în statul membru 1. B are obligaĂžia înregistrĂŁrii bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri Âşi A are obligaĂžia înregistrĂŁrii bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dacĂŁ bunurile se reîntorc dupĂŁ reparaĂžii în statul membru 2.
    (2) înlocuirea pĂŁrĂžilor componente de cĂŁtre A nu este o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri realizatĂŁ de A în statul membru 1, fiind consideratĂŁ o operaĂžiune accesorie serviciului de reparaĂžii Âşi inclusĂŁ în acest serviciu.
    (3) Pentru serviciile de reparaĂžii realizate de A, inclusiv valoarea pĂŁrĂžilor componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal sau corespondentul acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    ART. 29
    Cazul 11: Prezentare
    (1) Bunurile ce fac parte din activele firmei B din statul membru 2 sunt defecte.
    (2) B trimite pentru reparaĂžii bunurile sau numai unele pĂŁrĂži componente defecte cĂŁtre A în statul membru 1, care poate fi furnizorul sau producĂŁtorul bunurilor.
    (3) A nu reparĂŁ bunurile sau pĂŁrĂžile componente, ci trimite în loc alte bunuri/pĂŁrĂži componente Âşi pĂŁstreazĂŁ bunurile/pĂŁrĂžile componente defecte trimise de B. în funcĂžie de circumstanĂže, respectiv dacĂŁ reparaĂžiile se realizeazĂŁ în perioada de garanĂžie sau nu, A poate percepe sau nu o platĂŁ.

    SchemĂŁ:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A <---------- bunuri trimise -----------> B
 |             spre reparare               ^
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |___________ bunuri reparate _____________|

    ART. 30
    Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Indiferent dacĂŁ B Âştie sau ar trebui sĂŁ Âştie despre bunurile/pĂŁrĂžile componente înlocuite Âşi indiferent dacĂŁ se percepe o platĂŁ, respectiv indiferent dacĂŁ bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garanĂžie, din punctul de vedere al circulaĂžiei bunurilor se considerĂŁ cĂŁ livrarea de cĂŁtre A a bunurilor/pĂŁrĂžilor componente în locul celor defecte, în schimbul pĂŁstrĂŁrii bunurilor/pĂŁrĂžilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru. înlocuirea bunurilor/pĂŁrĂžilor componente defecte, efectuatĂŁ de A în locul reparĂŁrii acestora, este consideratĂŁ o prestare de servicii de reparaĂžii al cĂŁrei regim fiscal se stabileÂşte conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuÞã din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaĂžia altui stat membru.
    (2) B are obligaĂžia înregistrĂŁrii bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmatĂŁ de o radiere, dupĂŁ primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obligaĂžia înregistrĂŁrii bunurilor defecte în registrul bunurilor primite.
    ART. 31
    Cazul 12: Prezentare
    (1) Bunurile ce fac parte din activele firmei B din statul membru 2 sunt defecte.
    (2) B nu trimite pentru reparaĂžii bunurile sau pĂŁrĂžile componente defecte cĂŁtre A în statul membru 1, care poate fi furnizorul sau producĂŁtorul bunurilor, dar îi solicitĂŁ lui A înlocuirea acestora.
    (3) A trimite din statul membru 1 lui B în statul membru 2 alte bunuri/pĂŁrĂži componente pentru înlocuirea bunurilor/pĂŁrĂžilor componente defecte. în funcĂžie de circumstanĂže, respectiv dacĂŁ înlocuirea bunurilor/pĂŁrĂžilor componente se realizeazĂŁ în perioada de garanĂžie sau nu, A poate percepe sau nu o platĂŁ.
    ART. 32
    Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) DacĂŁ A din statul membru 1 trimite bunurile/pĂŁrĂžile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garanĂžie, operaĂžiunea nu este consideratĂŁ livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal Âşi, în consecinÞã, nu va fi declaratĂŁ drept livrare intracomunitarĂŁ în statul membru 1 Âşi, respectiv, o achiziĂžie intracomunitarĂŁ în statul membru 2.
    (2) DacĂŁ A din statul membru 1 trimite bunurile/pĂŁrĂžile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte dupĂŁ expirarea perioadei de garanĂžie, operaĂžiunea este consideratĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ în statul membru 1 Âşi, respectiv, o achiziĂžie intracomunitarĂŁ în statul membru 2.
    (3) DacĂŁ A din statul membru 1 trimite bunurile/pĂŁrĂžile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, fĂŁrĂŁ a se cunoaÂşte cu exactitate în momentul livrĂŁrii cantitatea bunurilor/pĂŁrĂžilor componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garanĂžie, operaĂžiunea este consideratĂŁ o livrare intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de A în statul membru 1 Âşi, respectiv, o achiziĂžie intracomunitarĂŁ efectuatĂŁ de B în statul membru 2.
    (4) Pentru recuperarea de cĂŁtre B a contravalorii bunurilor/pĂŁrĂžilor componente provenite din achiziĂžia intracomunitarĂŁ realizatĂŁ conform alin. (3), utilizate pentru reparaĂžii în perioada de garanĂžie, prin facturarea acestora cĂŁtre A, nu se datoreazĂŁ taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, aceastĂŁ operaĂžiune nefiind consideratĂŁ o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/pĂŁrĂžilor componente pe care A trebuie sĂŁ le punĂŁ la dispoziĂžie în mod gratuit în perioada de garanĂžie.