închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului Âşi conĂžinutului formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"
                  
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 864 din 22 decembrie 2008

    în temeiul art. 12 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi al art. 228 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    preÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ modelul Âşi conĂžinutul formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ", cod MEF: 14.13.01.02, prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prevĂŁzut la art. 1 se completeazĂŁ Âşi se depune conform instrucĂžiunilor de completare prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipĂŁrire, modul de difuzare, de utilizare Âşi de pĂŁstrare ale formularului prevĂŁzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1, 2 Âşi 3 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 5
    Decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ prevĂŁzut la art. 1 se utilizeazĂŁ începând cu declararea obligaĂžiilor fiscale aferente lunii decembrie 2008.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 7
    DirecĂžia generalĂŁ proceduri pentru administrarea veniturilor, DirecĂžia generalĂŁ de reglementare a colectĂŁrii creanĂželor bugetare, DirecĂžia generalĂŁ de tehnologia informaĂžiei, DirecĂžia generalĂŁ de administrare a marilor contribuabili, precum Âşi direcĂžiile generale ale finanĂželor publice judeĂžene Âşi a municipiului BucureÂşti din cadrul AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ vor lua mĂŁsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

          PreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
                              Daniel ChiĂžoiu

    BucureÂşti, 16 decembrie 2008.
    Nr. 1.746.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________
| AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de |              DECONT                      300
| Administrare FiscalĂŁ |    DE TAXÃ PE VALOAREA ADÃUGATÃ
|______________________|
                                                               ________
           Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) |________|
                                      _______
                                Anul |_______|

 ______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        |
| Cod de identificare fiscalĂŁ   RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                       |
|                         ___________________________________________________  |
| Denumire/Nume, Prenume |___________________________________________________| |
|                                                                              |
| Domiciliul fiscal                                                            |
|        ______________________________                ______________________  |
| JudeĂž |______________________________|   Localitate |______________________| |
|         ____________________          ______         ______          ______  |
| Strada |____________________|  NumĂŁr |______|  Bloc |______|  Scara |______| |
|      _____               _________           ____            ______________  |
| Ap. |_____|  Cod poÂştal |_________|  Sector |____|  Telefon |______________| |
|      _________________           __________________________________________  |
| Fax |_________________|  E-mail |__________________________________________| |
|        ___________________________          _______________________________  |
| Banca |___________________________|  Cont  |_______________________________| |
|______________________________________________________________________________|
                            _ _ _ _ _
    PRO RATA DE DEDUCERE % |_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
|      TAXA PE VALOAREA ADÃUGATà COLECTATà                              |-lei-|
|________________________________________________________________________|_____|
|Nr. |                   Denumire indicatori                   | Valoare | TVA |
|crt.|                                                         |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      COMERÞ INTRACOMUNITAR ÂŞI îN AFARA UE                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 1  | LivrĂŁri intracomunitare de bunuri, scutite conform      |         |/////|
|    | art. 143 alin. (2) lit. a) Âşi d) din Codul fiscal       |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 2  | RegularizĂŁri livrĂŁri intracomunitare scutite conform    |         |/////|
|    | art. 143 alin. (2) lit. a) Âşi d) din Codul fiscal       |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 3  | LivrĂŁri de bunuri sau prestĂŁri de servicii pentru care  |         |/////|
|    | locul livrĂŁrii/locul prestĂŁrii este în afara României   |         |/////|
|    | (în UE sau în afara UE), precum Âşi livrĂŁri              |         |/////|
|    | intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143     |         |/////|
|    | alin. (2) lit. b) Âşi c) din Codul fiscal                |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 4  | AchiziĂžii intracomunitare de bunuri pentru care         |         |     |
|    | cumpĂŁrĂŁtorul este obligat la plata TVA (taxare inversĂŁ),|         |     |
|    | din care:                                               |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 4.1| AchiziĂžii intracomunitare pentru care cumpĂŁrĂŁtorul este |         |     |
|    | obligat la plata TVA (taxare inversĂŁ), iar furnizorul   |         |     |
|    | este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din |         |     |
|    | care a avut loc livrarea intracomunitarĂŁ                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 5  | RegularizĂŁri privind achiziĂžiile intracomunitare        |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 6  | Bunuri Âşi servicii achiziĂžionate pentru care            |         |     |
|    | beneficiarul din România este obligat la plata TVA      |         |     |
|    | (taxare inversĂŁ), cu excepĂžia celor de la rd. 4 Âşi 5    |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      LIVRÃRI DE BUNURI/PRESTÃRI DE SERVICII îN INTERIORUL ÞÃRII ÂŞI EXPORTURI |
|______________________________________________________________________________|
| 7  | LivrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii, taxabile cu  |         |     |
|    | cota 19%                                                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 8  | LivrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii, taxabile cu  |         |     |
|    | cota 9%                                                 |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 9  | LivrĂŁri de bunuri taxabile cu cota de 5%                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|10  | Bunuri Âşi servicii achiziĂžionate supuse mĂŁsurilor de    |         |     |
|    | simplificare pentru care beneficiarul este obligat la   |         |     |
|    | plata TVA (taxare inversĂŁ)                              |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|11  | LivrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii scutite cu    |         |/////|
|    | drept de deducere, cu excepĂžia celor de la rd. 1 - 3, Âşi|         |/////|
|    | operaĂžiuni supuse mĂŁsurilor de simplificare             |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|12  | LivrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii scutite fĂŁrĂŁ  |         |/////|
|    | drept de deducere                                       |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|13  | RegularizĂŁri taxĂŁ colectatĂŁ                             |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|14  | TOTAL TAXÃ COLECTATÃ (sumĂŁ de la rd. 1 pânĂŁ la rd. 13,  |         |     |
|    | cu excepĂžia celor de la rd. 4.1)                        |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      TAXA PE VALOAREA ADÃUGATà DEDUCTIBILà                                  |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |                   Denumire indicatori                   | Valoare | TVA |
|crt.|                                                         |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      ACHIZIÞII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ÂŞI ALTE ACHIZIÞII DE BUNURI ÂŞI      |
|      SERVICII IMPOZABILE îN ROMâNIA                                          |
|______________________________________________________________________________|
|15  | AchiziĂžii intracomunitare de bunuri pentru care         |         |     |
|    | cumpĂŁrĂŁtorul este obligat la plata TVA (taxare inversĂŁ),|         |     |
|    | din care:                                               |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|15.1| AchiziĂžii intracomunitare pentru care cumpĂŁrĂŁtorul este |         |     |
|    | obligat la plata TVA (taxare inversĂŁ), iar furnizorul   |         |     |
|    | este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din |         |     |
|    | care a avut loc livrarea                                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|16  | RegularizĂŁri privind achiziĂžiile intracomunitare        |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|17  | Bunuri Âşi servicii achiziĂžionate pentru care            |         |     |
|    | beneficiarul din România este obligat la plata TVA      |         |     |
|    | (taxare inversĂŁ), cu excepĂžia celor de la rd. 15 Âşi 16  |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      ACHIZIÞII DE BUNURI/SERVICII îN INTERIORUL ÞÃRII ÂŞI IMPORTURI, ACHIZIÞII|
|      INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE                                |
|______________________________________________________________________________|
|18  | AchiziĂžii de bunuri Âşi servicii taxabile cu cota de 19% |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|19  | AchiziĂžii de bunuri Âşi servicii taxabile cu cota de 9%  |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|20  | AchiziĂžii de bunuri taxabile cu cota de 5%              |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|21  | AchiziĂžii de bunuri Âşi servicii scutite de taxĂŁ sau     |         |/////|
|    | neimpozabile                                            |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|22  | TOTAL TAXÃ DEDUCTIBILÃ (sumĂŁ de la rd. 15 pânĂŁ la       |         |     |
|    | rd. 20, cu excepĂžia celor de la rd. 15.1)               |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|23  | SUBTOTAL TAXÃ DEDUSÃ CONFORM ART. 145 SAU 147           |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|24  | TVA efectiv restituitĂŁ cumpĂŁrĂŁtorilor strĂŁini, inclusiv |/////////|     |
|    | comisionul unitĂŁĂžilor autorizate                        |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|25  | RegularizĂŁri taxĂŁ dedusĂŁ                                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|26  | AjustĂŁri la finele anului conform pro-rata/ajustĂŁri     |/////////|     |
|    | pentru bunurile de capital                              |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|25  | TOTAL TAXÃ DEDUSÃ (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)   |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
 ______________________________________________________________________________
|      REGULARIZÃRI CONFORM ART. 147^3 DIN CODUL FISCAL                  |-lei-|
|________________________________________________________________________|_____|
|Nr. |                        Denumire indicatori                        | TVA |
|crt.|                                                                   |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|28  | Suma negativĂŁ a TVA în perioada de raportare (rd. 27 - rd. 14)    |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|29  | Taxa de platĂŁ în perioada de raportare (rd. 14 - rd. 27)          |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|30  | Soldul TVA de platĂŁ din decontul perioadei fiscale precedente     |     |
|    | (rd. 34 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitatĂŁ pânĂŁ|     |
|    | la data depunerii decontului de TVA                               |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|31  | TVA de platĂŁ cumulat (rd. 29 + rd. 30)                            |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|32  | Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentĂŁ     |     |
|    | pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 35 din decontul      |     |
|    | perioadei fiscale precedente)                                     |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|33  | Suma negativĂŁ a TVA cumulate (rd. 28 + rd. 32)                    |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|34  | Sold TVA de platĂŁ la sfârÂşitul perioadei de raportare             |     |
|    | (rd. 31 - rd. 33)                                                 |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|35  | Soldul sumei negative de TVA la sfârÂşitul perioadei de raportare  |     |
|    | (rd. 33 - rd. 31)                                                 |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|

 Cod CAEN al activitĂŁĂžii preponderente efectiv       _________________________
 desfĂŁÂşurate în perioada de raportare:              |_________________________|
                                  _                                  _________
 SolicitaĂži rambursarea soldului |_| DA   Nr. de evidenÞã a plĂŁĂžii: |_________|
 sumei negative de TVA?           _
                                 |_| NU

    Prezenta declaraĂžie constituie titlu de creanÞã Âşi produce efectele juridice ale înÂştiinÞãrii de platĂŁ de la data depunerii acesteia, în condiĂžiile legii.
 ______________________________________________________________________________
    Sub sancĂžiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cĂŁ datele din aceastĂŁ declaraĂžie sunt corecte Âşi complete.

                    _______________________                           _________
    Nume, Prenume: |_______________________|   SemnĂŁtura Âşi Âştampila |         |
              _____________________________                          |_________|
    FuncĂžia: |_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
|                                                   _________          ______  |
| Loc rezervat organului fiscal  Nr. înregistrare: |_________|  Data: |______| |
|______________________________________________________________________________|


    NumĂŁr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod MEF: 14.13.01.02

    ANEXA 2

                                 INSTRUCÞIUNI
pentru completarea formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"

    Formularul (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ" se completeazĂŁ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, denumitĂŁ în continuare Codul fiscal.
    Persoanele impozabile care conduc evidenĂža contabilĂŁ, potrivit legii, pentru operaĂžiunile realizate pe bazĂŁ de contract de asociere în participaĂžiune declarĂŁ inclusiv datele Âşi informaĂžiile privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ rezultate din astfel de operaĂžiuni.
    Formularul (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ" se depune la organul fiscal competent, la urmĂŁtoarele termene:
    a) lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscalĂŁ este luna calendaristicĂŁ, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
    b) trimestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmĂŁtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscalĂŁ este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
    c) semestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmĂŁtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadĂŁ fiscalĂŁ semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal Âşi ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice;
    d) anual, pânĂŁ la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadĂŁ fiscalĂŁ anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal Âşi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
    Formularul (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ" se depune în format electronic, astfel:
    - la registratura organului fiscal competent;
    - la poÂştĂŁ, prin scrisoare recomandatĂŁ;
    - prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor de cĂŁtre contribuabilii eligibili, conform reglementĂŁrilor de utilizare a serviciului;
    - prin Sistemul electronic naĂžional (SEN), de cĂŁtre marii contribuabili.
    Formatul depus pe suport electronic va fi însoĂžit de formularul editat de persoana impozabilĂŁ cu ajutorul programului de asistenÞã, semnat Âşi Âştampilat conform legii.
    Formularul se editeazĂŁ în douĂŁ exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscalĂŁ, împreunĂŁ cu suportul electronic;
    - un exemplar se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre persoana impozabilĂŁ.
    Formatul electronic al formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ" se obĂžine prin folosirea programului de asistenÞã elaborat de Ministerul Economiei Âşi FinanĂželor Âşi se transmite organului competent pe suport electronic.
    Programul de asistenÞã este pus la dispoziĂžie gratuit persoanelor impozabile de unitĂŁĂžile fiscale sau poate fi descĂŁrcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, la adresa www.mfinante.ro
    Direct pe site-ul Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Economiei Âşi FinanĂželor.
    ATENÞIE! Nu se înscriu în decont:
    - taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ din facturile de executare silitĂŁ, de cĂŁtre persoanele abilitate prin lege sĂŁ efectueze vânzarea bunurilor supuse executĂŁrii silite;
    - diferenĂžele de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ constatate de organele de inspecĂžie fiscalĂŁ, pentru care nu este reglementatĂŁ includerea în decont;
    - documentele neevidenĂžiate în jurnalele pentru cumpĂŁrĂŁri sau vânzĂŁri, constatate de organele de inspecĂžie fiscalĂŁ;
    - taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru care se aflĂŁ în derulare o înlesnire la platĂŁ.
    Completarea formularului se face astfel:
    Perioada de raportare
    "Perioada de raportare" poate fi luna calendaristicĂŁ, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condiĂžiile art. 156^1 din Codul fiscal Âşi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
    Se înscrie cu cifre arabe numĂŁrul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).
    Anul pentru care se completeazĂŁ declaraĂžia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2008).
    SecĂžiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"
    Caseta "Cod de identificare fiscalĂŁ" se completeazĂŁ astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu excepĂžia comercianĂžilor, asociaĂžiile sau alte entitĂŁĂži fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ înscriu codul de înregistrare fiscalĂŁ;
    - comercianĂžii, inclusiv sucursalele comercianĂžilor care au sediul principal al comerĂžului în strĂŁinĂŁtate, înscriu codul unic de înregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent sau exercitĂŁ profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscalĂŁ;
    - contribuabilii persoane fizice, cu excepĂžia persoanelor fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent sau care exercitĂŁ profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
    - contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, Âşi sunt înregistrate în scopuri de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în România, potrivit art. 153 din acelaÂşi act normativ, înscriu codul de înregistrare fiscalĂŁ.
    Reprezentantul fiscal desemnat de o persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în strĂŁinĂŁtate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
    înscrierea cifrelor în casetĂŁ se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta "Denumire" se completeazĂŁ cu denumirea persoanei juridice, a asociaĂžiei sau a entitĂŁĂžii fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ ori cu numele Âşi prenumele persoanei fizice, dupĂŁ caz.
    în cazul persoanelor impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate care Âşi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire" se înscriu informaĂžiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscalĂŁ a reprezentĂŁrii (denumirea persoanei impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate, reprezentatĂŁ fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condiĂžiile legii).
    Caseta "Domiciliul fiscal" se completeazĂŁ cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupĂŁ caz) al contribuabilului.
    în cazul persoanelor impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate, care Âşi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.
    în rubrica "Pro rata de deducere" se înscrie pro rata determinatĂŁ potrivit art. 147 din Codul fiscal.
    SecĂžiunea "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ"
    Rândul 1 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de vânzĂŁri*), privind baza de impozitare pentru livrĂŁrile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) Âşi d) din Codul fiscal, Âşi pentru livrĂŁrile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare de cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor, prevĂŁzute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regularizĂŁrile ulterioare datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate în cadrul aceluiaÂşi trimestru calendaristic Âşi inclusiv sumele din facturile primite pentru încasĂŁri de avansuri parĂžiale pentru livrĂŁrile intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, reducerile de preĂž acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea pentru livrĂŁrile intracomunitare respective.
    Rândul 2 - se înscriu regularizĂŁrile ulterioare datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont în alt trimestru, precum: modificarea preĂžului de vânzare, nedeclararea din eroare a livrĂŁrii intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
    Rândul 3 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de vânzĂŁri*), privind baza de impozitare pentru livrĂŁrile de bunuri/prestĂŁrile de servicii care nu sunt impozabile în România pentru cĂŁ nu au locul livrĂŁrii/prestĂŁrii stabilit, conform art. 132 Âşi 133 din Codul fiscal, în România, precum Âşi pentru livrĂŁrile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) Âşi c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regularizĂŁrile ulterioare datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate iniĂžial, precum: acordarea de reduceri de preĂž, modificarea preĂžului de vânzare, nedeclararea din eroare a livrĂŁrii/prestĂŁrii sau a livrĂŁrii intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea taxei, orice alte evenimente menite sĂŁ conducĂŁ la modificarea datelor declarate iniĂžial Âşi inclusiv sumele din facturile pentru încasĂŁri de avansuri parĂžiale pentru livrĂŁrile intracomunitare de bunuri, scutite.
    Rândul 4 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind baza de impozitare pentru achiziĂžiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum Âşi baza de impozitare pentru achiziĂžiile de bunuri efectuate de cĂŁtre beneficiarul unei livrĂŁri ulterioare efectuate în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regularizĂŁrile ulterioare datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate în cadrul aceluiaÂşi trimestru calendaristic Âşi inclusiv sumele din facturile primite pentru plĂŁĂži de avansuri parĂžiale pentru achiziĂžii intracomunitare de bunuri. Se înscriu, de asemenea, reducerile de preĂž acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea pentru achiziĂžiile intracomunitare respective.
    Rândul 5 - se înscriu achiziĂžiile intracomunitare de bunuri a cĂŁror exigibilitate a intervenit în alt trimestru, dar respectiva achiziĂžie nu a fost declaratĂŁ, regularizĂŁrile privind achiziĂžiile intracomunitare declarate în trimestre anterioare Âşi datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate iniĂžial, precum:
    - modificarea preĂžului bunurilor care au fost declarate ca achiziĂžie intracomunitarĂŁ pe bazĂŁ de autofacturĂŁ, în condiĂžiile legii, ulterior factura primitĂŁ de la furnizor având un preĂž mai mare sau mai mic;
    - anularea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a unei operaĂžiuni dupĂŁ emiterea facturii, fĂŁrĂŁ ca bunurile sĂŁ fie livrate;
    - declararea achiziĂžiei intracomunitare pe bazĂŁ de autofacturĂŁ, în condiĂžiile legii, într-un trimestru calendaristic, ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se cĂŁ exigibilitatea achiziĂžiei intracomunitare intervenea într-un trimestru anterior;
    - modificarea bazei impozabile a achiziĂžiei intracomunitare Âşi a taxei aferente ca urmare a modificĂŁrii cursului valutar de referinÞã aplicabil, datoratĂŁ unor neconcordanĂže între data primirii facturii de la furnizor Âşi data declarĂŁrii achiziĂžiei intracomunitare;
    - orice alte evenimente de naturĂŁ sĂŁ modifice datele declarate iniĂžial, cu excepĂžia reducerilor de preĂž acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care au fost efectuate livrĂŁrile de bunuri.
    Rândul 6 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru achiziĂžiile de bunuri Âşi servicii pentru care beneficiarul din România este persoanĂŁ obligatĂŁ la plata TVA conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d), f) Âşi g) Âşi pentru importurile de bunuri cĂŁrora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) Âşi (5) din Codul fiscal.
    Rândul 7 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de vânzĂŁri*), pentru operaĂžiuni a cĂŁror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:
    - baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ pentru livrĂŁrile de bunuri/prestĂŁrile de servicii taxabile cu cota de 19%, inclusiv pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii asimilate;
    - baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ pentru operaĂžiunile supuse regimurilor speciale de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ determinate pe baza situaĂžiilor de calcul întocmite în acest scop.
    Rândul 8 - se înscriu informaĂžiile preluate din Jurnalul de vânzĂŁri*), pentru operaĂžiuni a cĂŁror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ pentru livrĂŁrile de bunuri/prestĂŁrile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii asimilate.
    Rândul 9 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de vânzĂŁri*), pentru operaĂžiuni a cĂŁror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ pentru livrĂŁrile de bunuri taxabile cu cota de 5%.
    Rândul 10 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind baza de impozitare Âşi taxa colectatĂŁ pentru achiziĂžiile de bunuri Âşi de servicii, a cĂŁror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de cĂŁtre beneficiarii care aplicĂŁ mĂŁsurile de simplificare prevĂŁzute la art. 160 din Codul fiscal.
    Rândul 11 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de vânzĂŁri*), pentru operaĂžiuni a cĂŁror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:
    - baza de impozitare pentru livrĂŁrile de bunuri/prestĂŁrile de servicii scutite cu drept de deducere, prevĂŁzute la art. 143 alin. (1), art. 144 Âşi 144^1 din Codul fiscal;
    - baza de impozitare pentru operaĂžiuni scutite de taxĂŁ, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 5 Âşi lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpĂŁrĂŁtorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operaĂžiuni sunt în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu bunuri care vor fi exportate, precum Âşi în cazul operaĂžiunilor efectuate de intermediari care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altei persoane, atunci când aceÂştia intervin în derularea unor astfel de operaĂžiuni;
    - baza de impozitare pentru livrĂŁrile/prestĂŁrile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplicĂŁ mĂŁsurile de simplificare prevĂŁzute la art. 160 din Codul fiscal.
    Rândul 12 - se înscriu informaĂžiile preluate din jurnalul de vânzĂŁri*), privind baza de impozitare pentru livrĂŁrile de bunuri scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere, prevĂŁzute la art. 141 din Codul fiscal.
    Rândul 13 - se evidenĂžiazĂŁ sumele rezultate din corectarea informaĂžiilor de la rd. 6, 7, 8, 9 Âşi 10 din deconturile anterioare, precum Âşi orice alte sume rezultate din regularizĂŁrile prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate iniĂžial, precum: acordarea de reduceri de preĂž, modificarea preĂžului de vânzare, nedeclararea din eroare a operaĂžiunii în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
    SecĂžiunea "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibilĂŁ"
    Rândul 15 - se înscriu aceleaÂşi informaĂžii declarate la rd. 4.
    Rândul 16 - se înscriu aceleaÂşi informaĂžii declarate la rd. 5.
    Rândul 17 - se înscriu aceleaÂşi informaĂžii declarate la rd. 6.
    Rândul 18 - se înscriu informaĂžiile din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibilĂŁ aferentĂŁ achiziĂžiilor din ĂžarĂŁ de bunuri Âşi servicii taxabile cu cota de 19%, precum Âşi baza de impozitare Âşi taxa aferentĂŁ importurilor care nu se încadreazĂŁ în prevederile art. 157 alin. (4) Âşi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
    Rândul 19 - se înscriu informaĂžiile din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibilĂŁ aferentĂŁ achiziĂžiilor din ĂžarĂŁ de bunuri Âşi servicii taxabile cu cota de 9%, precum Âşi taxa aferentĂŁ importurilor care nu se încadreazĂŁ în prevederile art. 157 alin. (4) Âşi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
    Rândul 20 - se înscriu informaĂžiile din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibilĂŁ aferentĂŁ achiziĂžiilor din ĂžarĂŁ de bunuri taxabile cu cota de 5%.
    Rândul 21 - se înscriu informaĂžiile din jurnalul de cumpĂŁrĂŁri*), privind:
    - contravaloarea achiziĂžiilor de bunuri Âşi servicii a cĂŁror livrare/prestare a fost scutitĂŁ de taxĂŁ, neimpozabilĂŁ sau supusĂŁ unui regim special de taxĂŁ;
    - contravaloarea achiziĂžiilor intracomunitare scutite de taxĂŁ sau neimpozabile în România;
    - contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilĂŁ.
    Rândul 23 - se înscrie taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ efectiv dedusĂŁ pentru achiziĂžiile prevĂŁzute la rd. 15 - 20:
    - conform art. 145 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care au drept de deducere integral;
    - conform art. 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluatĂŁ din coloanele jurnalului pentru cumpĂŁrĂŁri*), în funcĂžie de destinaĂžia achiziĂžiilor: taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor destinate realizĂŁrii de operaĂžiuni pentru care taxa se deduce integral, taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor destinate realizĂŁrii de operaĂžiuni pentru care taxa se deduce pe bazĂŁ de pro rata, iar taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor destinate realizĂŁrii operaĂžiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând. Totalul de la rd. 23 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 15 - 20.
    Rândul 24 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ efectiv restituitĂŁ, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpĂŁrĂŁtorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea EuropeanĂŁ, de cĂŁtre persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.
    Rândul 25 - se evidenĂžiazĂŁ sumele rezultate din corectarea informaĂžiilor, precum Âşi orice alte sume rezultate din regularizĂŁri prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare datorate unor evenimente care determinĂŁ modificarea datelor declarate iniĂžial, precum: reducerile de preĂž acordate de furnizori/prestatori, modificarea preĂžului, nedeclararea operaĂžiunii în perioada în care intervine exigibilitatea, pentru informaĂžiile de la rd. 17, 18, 19, 20 din deconturile anterioare de taxĂŁ depuse la organele fiscale.
    Rândul 26 - se înscriu diferenĂžele de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ rezultate ca urmare a ajustĂŁrii anuale pe bazĂŁ de pro rata definitivĂŁ, prevĂŁzute la art. 147 din Codul fiscal, precum Âşi diferenĂžele de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ rezultate ca urmare a ajustĂŁrii taxei deductibile pentru bunurile de capital prevĂŁzute la art. 149 Âşi la art. 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dupĂŁ caz.
    SecĂžiunea "RegularizĂŁri conform art. 147^3 din Codul fiscal"
    Rândul 30 - se preia suma prevĂŁzutĂŁ la rd. 34 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pânĂŁ la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, depus dupĂŁ publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instrucĂžiuni, se preia suma prevĂŁzutĂŁ la rd. 32 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.
    Rândul 32 - se preia suma prevĂŁzutĂŁ la rd. 35 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzĂŁtoare din decontul anterior. Pentru primul decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, depus dupĂŁ publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instrucĂžiuni, se preia suma prevĂŁzutĂŁ la rd. 33 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.
    Câmpul "Nr. de evidenÞã a plĂŁĂžii" nu se completeazĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute de Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea Âşi modificarea unor ordine ale ministrului finanĂželor publice în domeniul administrĂŁrii fiscale, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi de Ordinul ministrului economiei Âşi finanĂželor nr. 3.660/2008 pentru prorogarea termenului prevĂŁzut de Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea Âşi modificarea unor ordine ale ministrului finanĂželor publice în domeniul activitĂŁĂžii fiscale.
    Nu se admit întocmirea Âşi depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.
    în ce priveÂşte achiziĂžiile intracomunitare de bunuri, pe lângĂŁ legislaĂžia naĂžionalĂŁ, organele fiscale Âşi contribuabilii vor Ăžine cont de art. 21 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.777/2005 de stabilire a mĂŁsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
------------
    *) Prin jurnale de vânzĂŁri Âşi jurnale de cumpĂŁrĂŁri se înĂželege orice jurnale, registre, evidenĂže sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligaĂžia sĂŁ le întocmeascĂŁ în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal Âşi ale pct. 79 din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ" din Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare. Prin ordin al ministrului economiei Âşi finanĂželor se propun modele de jurnale de vânzĂŁri Âşi cumpĂŁrĂŁri, utilizarea acestor modele de cĂŁtre persoanele impozabile fiind opĂžionalĂŁ.
    **) Pentru a evita orice neconcordanÞã între livrĂŁrile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA Âşi în declaraĂžia recapitulativĂŁ pentru astfel de livrĂŁri în statul membru de origine, Âşi achiziĂžiile intracomunitare evidenĂžiate în decontul de TVA Âşi în declaraĂžia recapitulativĂŁ pentru achiziĂžii intracomunitare, în statul membru de destinaĂžie, momentul exigibilitĂŁĂžii taxei pentru achiziĂžiile intracomunitare intervine:
    - în a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
    - la data emiterii facturii pentru livrarea respectivĂŁ cĂŁtre persoana care cumpĂŁrĂŁ bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri parĂžiale, dacĂŁ factura este emisĂŁ înainte de data de 15 a lunii urmĂŁtoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

    ANEXA 3

                      CARACTERISTICILE DE TIPÃRIRE,
modul de difuzare, de utilizare Âşi de pĂŁstrare ale formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"

    Denumirea formularului: Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    Cod MEF: 14.13.01.02
    Format: A4/t1
    Caracteristicile de tipĂŁrire: se utilizeazĂŁ echipament informatic pentru completare Âşi editare, cu ajutorul programului de asistenÞã pus la dispoziĂžie gratuit de unitĂŁĂžile fiscale teritoriale.
    Se difuzeazĂŁ gratuit.
    Se utilizeazĂŁ la declararea operaĂžiunilor din sfera TVA.
    Se întocmeÂşte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
    CirculĂŁ: - în format electronic, la organul fiscal în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ plĂŁtitorul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ îÂşi are domiciliul fiscal;
    - în format hârtie, în douĂŁ exemplare listate, semnate Âşi Âştampilate, potrivit legii, din care:
        - un exemplar la contribuabil;
        - un exemplar la organul fiscal.
    Se pĂŁstreazĂŁ: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
    - formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului