├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é Nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetar─â pe anul 2009 ┼či reglementarea unor m─âsuri financiar-fiscale
           
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 249 din 14 aprilie 2009

    Luând în considerare actualul context interna┼úional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada urm─âtoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sus┼úinere a cre┼čterii economice ┼či de reducere a infla┼úiei ┼či atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere opiniile ┼či recomand─ârile Comisiei Europene ┼či ale organismelor financiare interna┼úionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminu─ârii cheltuielilor curente de administrare ┼či alocarea cu prioritate a resurselor c─âtre proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezint─â principalul mijloc de limitare a ritmului de sc─âdere economic─â ┼či de compensare par┼úial─â a reducerii activit─â┼úii din sectorul privat,
    pentru p─âstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele m─âsuri menite s─â reduc─â volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care s─â permit─â respectarea angajamentelor interne ┼či interna┼úionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce prive┼čte nivelul deficitului bugetar.
    în considerarea faptului c─â aceste elemente vizeaz─â interesul general public ┼či constituie situa┼úii de urgen┼ú─â ┼či extraordinare, a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    CAPITOLUL I
    Rectificarea bugetar─â pe anul 2009

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 ┼či nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modific─â ┼či se completeaz─â potrivit prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. 2
    (1) Influen┼úele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole ┼či subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influen┼úelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli ┼či pe ordonatori principali de credite este prev─âzut─â în anexa nr. 2.
    ART. 3
    (1) Bugetul de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonan┼úei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, prev─âzut în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finan┼úelor Publice, se majoreaz─â la venituri cu suma de 154.000 mii lei ┼či, în mod corespunz─âtor, la cheltuieli astfel:
    a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finan┼úarea moderniz─ârii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;
    b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri ┼či servicii".
    (2) în bugetul Ministerului Finan┼úelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri ┼či servicii", la articolul 25 "Cheltuieli judiciare ┼či extrajudiciare derivate din ac┼úiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozi┼úiilor legale" se cuprinde ┼či suma de 1.000 mii lei pentru consultan┼ú─â juridic─â în domeniul datoriei publice, care se asigur─â prin redistribuire în cadrul acestui capitol.
    ART. 4
    Se autorizeaz─â Secretariatul General al Guvernului s─â efectueze modific─âri în volumul ┼či structura bugetelor institu┼úiilor publice finan┼úate par┼úial din venituri proprii, cu încadrare în suma total─â aprobat─â în anexa nr. 3/13/02 la titlul "Transferuri între unit─â┼úi ale administra┼úiei publice", precum ┼či redistribuiri de credite bugetare în cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat dup─â punerea în aplicare a prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiin┼úarea Cancelariei Primului-Ministru ┼či stabilirea unor m─âsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modific─ârile ulterioare.
    ART. 5
    Se autorizeaz─â Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Locuin┼úei s─â suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activit─â┼úi finan┼úate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenit─â din repartizarea profitului Companiei Na┼úionale "Loteria Român─â" - S.A. ┼či în mod corespunz─âtor se majoreaz─â cheltuielile prev─âzute la capitolul 70.10 "Locuin┼úe, servicii ┼či dezvoltare public─â", titlul VII "Alte transferuri", articolul 55 "Alte transferuri", în anexa nr. 3/15/13.
    ART. 6
    Se autorizeaz─â Ministerul Educa┼úiei, Cercet─ârii ┼či Inov─ârii s─â efectueze redistribuiri de credite bugetare între obiectivele de investi┼úii în continuare, obiectivele de investi┼úii noi ┼či "Alte cheltuieli de investi┼úii", în limita prevederilor bugetare aprobate.
    ART. 7
    Se autorizeaz─â Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale s─â efectueze redistribuiri de sume la veniturile ┼či cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activit─â┼úi finan┼úate din venituri proprii, prev─âzute în anexa nr. 3/18/13.
    ART. 8
    Se autorizeaz─â Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale s─â redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 "Asigur─âri ┼či asisten┼ú─â social─â" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finan┼úare rambursabil─â" la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea presta┼úiilor sociale.
    ART. 9
    Se autorizeaz─â Ministerul întreprinderilor Mici ┼či Mijlocii, Comer┼úului ┼či Mediului de Afaceri s─â efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, în vederea finan┼ú─ârii în anul 2009 a "Programului privind organizarea Târgului întreprinderilor Mici ┼či Mijlocii - TIMM 2009", f─âr─â afectarea fondurilor prev─âzute pentru stimularea exportului.
    ART. 10
    în cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finan┼úare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, P─âdurilor ┼či Dezvolt─ârii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, P─âdurilor ┼či Dezvolt─ârii Rurale ┼či Ministerului Finan┼úelor Publice, va aproba finan┼úarea temporar─â, din veniturile ob┼úinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole ┼či de Pescuit.
    ART. 11
    Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminueaz─â la capitolul 74.08 "Protec┼úia mediului", titlul 56 "Proiecte cu finan┼úare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.
    ART. 12
    în anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna ┼×ercaia.
    ART. 13
    (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 "Transporturi" alineatul "Subven┼úii pentru transportul de c─âl─âtori cu metroul" se suport─â ┼či subven┼úiile aferente lucr─ârilor executate ┼či nepl─âtite în anul 2008.
    (2) Se autorizeaz─â Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii s─â efectueze urm─âtoarele modific─âri:
    a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - "Asisten┼ú─â tehnic─â pentru preg─âtirea proiectelor ce vor fi propuse spre finan┼úare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - Construc┼úia infrastructurii feroviare ┼či rutiere la cel de-al doilea pod Calafat - Vidin (CNADNR)", prev─âzute în anexa nr. 3/24/21;
    b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 "Construc┼úia variantei de ocolire a ora┼čului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 "Reabilitarea Sec┼úiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800", pe anul 2009 ┼či pe total proiect, prev─âzute în anexa nr. 3/24/21;
    c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investi┼úii "Construc┼úia variantei de ocolire a ora┼čului Sibiu" la obiectivul de investi┼úii "Reabilitarea Sec┼úiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 ┼či pe total, prev─âzute în anexa nr. 3/24/29.
    ART. 14
    Se autorizeaz─â Ministerul S─ân─ât─â┼úii s─â efectueze urm─âtoarele modific─âri:
    a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 "S─ân─âtate", între titlul 20 "Bunuri ┼či servicii" ┼či titlul 51 "Transferuri între unit─â┼úi ale administra┼úiei publice", precum ┼či în cadrul titlului 51 "Transferuri între unit─â┼úi ale administra┼úiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat c─âtre bugetul Fondului na┼úional unic de asigur─âri sociale de s─ân─âtate" cu suma de 4.500 mii lei ┼či introducerea alineatului 51.02.08 "Aparatur─â medical─â ┼či echipamente de comunica┼úii în urgen┼ú─â" cu suma de 1.415 mii lei;
    b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 "S─ân─âtate", între ┼či în cadrul titlurilor 20 "Bunuri ┼či servicii", 51 "Transferuri între unit─â┼úi ale administra┼úiei publice" ┼či 71 "Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului S─ân─ât─â┼úii c─âtre Fondul de asigur─âri sociale de s─ân─âtate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul na┼úional de depistare precoce a cancerului;
    c) introducerea în programul "Asigurarea dezvolt─ârii capacit─â┼úii institu┼úionale a sistemului de s─ân─âtate" al capitolului 70.10 "Locuin┼úe, servicii ┼či dezvoltare public─â" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceea┼či sum─â a capitolului 66.10 "S─ân─âtate".
    ART. 15
    în bugetul Ministerului Tineretului ┼či Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinat─â Federa┼úiei Române de Tenis pentru Cupa Davis".
    ART. 16
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad─âugat─â pe anul 2009 pentru finan┼úarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora┼čelor, municipiilor, sectoarelor ┼či municipiului Bucure┼čti se diminueaz─â cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.
    ART. 17
    Bugetul Fondului na┼úional unic de asigur─âri sociale de s─ân─âtate pe anul 2009 se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) veniturile se diminueaz─â cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contribu┼úiilor de asigur─âri cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contribu┼úiile de asigur─âri sociale de s─ân─âtate ┼či 211,8 milioane lei la contribu┼úii pentru concedii ┼či indemniza┼úii ┼či prin majorarea subven┼úiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subven┼úia primit─â de bugetul fondului na┼úional unic de asigur─âri sociale de s─ân─âtate ┼či cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului S─ân─ât─â┼úii;
    b) cheltuielile se majoreaz─â cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 "S─ân─âtate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului "Cheltuieli de personal" ┼či majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului "Bunuri ┼či servicii";
    c) Fondul de rezerv─â al Casei Na┼úionale de Asigur─âri de S─ân─âtate se diminueaz─â cu suma de 3,8 milioane lei;
    d) excedentul bugetului se diminueaz─â cu suma de 581,8 milioane lei.
    ART. 18
    (1) Bugetul asigur─ârilor sociale de stat ┼či bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigur─ârilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modific─â potrivit prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) în bugetul asigur─ârilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueaz─â la contribu┼úiile de asigur─âri sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei ┼či se majoreaz─â la subven┼úii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueaz─â cu suma de 4,1 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 "Asigur─âri ┼či asisten┼ú─â social─â", iar excedentul se diminueaz─â cu suma de 221,4 milioane lei.
    (3) Se autorizeaz─â Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale s─â majoreze la capitolul 68.03 "Asigur─âri ┼či asisten┼ú─â social─â" titlul "Dobânzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluia┼či capitol.
    (4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale se diminueaz─â cu suma de 9,4 milioane lei la contribu┼úii de asigurare pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminueaz─â cu aceea┼či sum─â.
    (5) în bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj, veniturile aferente sistemului asigur─ârilor pentru ┼čomaj se diminueaz─â la contribu┼úii de asigur─âri pentru ┼čomaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreaz─â la capitolul 68.04 "Asigur─âri ┼či asisten┼ú─â social─â" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul "Asisten┼ú─â social─â", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul "Transferuri între unit─â┼úi ale administra┼úiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul "Bunuri ┼či servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului "Dobânzi" ┼či prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal", iar deficitul se majoreaz─â cu suma de 438,7 milioane lei.
    (6) în bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj, la capitolul 80.04 "Ac┼úiuni generale economice, comerciale ┼či de munc─â", la titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", se introduce alineatul "Cofinan┼úarea asisten┼úei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea European─â" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigur─â prin redistribuire în cadrul acestui titlu.
    (7) Veniturile fondului de garantare pentru plata crean┼úelor salariale se diminueaz─â la contribu┼úia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei ┼či se diminueaz─â cu aceea┼či sum─â excedentul acestui fond.
    (8) Se autorizeaz─â Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale s─â detalieze la capitolul 64.04 "Cheltuielile fondului de garantare pentru plata crean┼úelor salariale" alineatele articolului "Cheltuieli salariale în bani" de la titlul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj.
    ART. 19
    (1) Se autorizeaz─â Ministerul Finan┼úelor Publice s─â introduc─â, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modific─ârile prev─âzute în prezentul capitol în volumul ┼či structura bugetelor acestora ┼či ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activit─â┼úi finan┼úate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului na┼úional unic de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, bugetului asigur─ârilor sociale de stat ┼či bugetului asigur─ârilor pentru ┼čomaj.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, ordonatorii principali de credite comunic─â Ministerului Finan┼úelor Publice detalierea modific─ârilor aprobate.
    (3) Se autorizeaz─â ordonatorii principali de credite s─â detalieze influen┼úele aprobate ┼či s─â introduc─â modific─ârile prev─âzute în prezentul capitolul în bugetele lor ┼či în anexele la acestea.
    ART. 20
    începând cu data intr─ârii în vigoare a prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â ┼či pân─â la data de 31 decembrie 2009, dispozi┼úiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finan┼úele publice, cu modific─ârile ulterioare, se suspend─â.

    CAPITOLUL II
    M─âsuri privind cheltuielile publice

    ART. 21
    Prevederile prezentului capitol se aplic─â autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice a c─âror finan┼úare se asigur─â astfel:
    a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur─ârilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup─â caz;
    b) din venituri proprii ┼či subven┼úii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur─ârilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup─â caz;
    c) integral din venituri proprii.
    ART. 22
    (1) începând cu data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se suspend─â ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice prev─âzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, precum ┼či cele a c─âror ocupare a fost deja aprobat─â de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condi┼úiile legii.
    (2) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dup─â data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, numai în condi┼úiile încadr─ârii în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de înv─â┼ú─âmânt de stat, urm─ârirea încadr─ârii în procentul de maxim 15% se realizeaz─â la nivelul întregului sistem de înv─â┼ú─âmânt de stat, în condi┼úiile stabilite prin ordin al ministrului educa┼úiei, cercet─ârii ┼či inov─ârii.
    (3) Ocuparea posturilor prev─âzute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, în condi┼úiile legii, pe r─âspunderea ordonatorilor principali de credite.
    ART. 23
    (1) în termen de 15 zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, ordonatorii principali de credite ai autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice prev─âzute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare institu┼úional─â ale acestora ┼či vor transmite Ministerului Finan┼úelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii fa┼ú─â de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22.
    (2) în termen de 10 zile de la expirarea termenului prev─âzut la alin. (1), Ministerul Finan┼úelor Publice va prezenta Guvernului situa┼úia centralizat─â a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în baza c─âreia acesta va dispune asupra index─ârilor salariale ce pot fi acordate în anul 2009.
    ART. 24
    (1) De la data intr─ârii în vigoare a prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice prev─âzute la art. 21 li se interzice achizi┼úionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:
    a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) mobilier ┼či aparatur─â birotic─â, a┼ča cum sunt prev─âzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" ┼či 3.2. "Aparatur─â birotic─â" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatur─â birotic─â, sisteme de protec┼úie a valorilor umane ┼či materiale ┼či alte active corporale" din Hot─ârârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea ┼či duratele normale de func┼úionare a mijloacelor fixe, cu modific─ârile ulterioare, precum ┼či obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dot─ârii spa┼úiilor cu destina┼úia de birou.
    (2) Asigurarea necesit─â┼úilor de bunuri prev─âzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleia┼či institu┼úii sau de la alte institu┼úii publice.
    (3) Fac excep┼úie de la prevederile alin. (1) ┼či (2):
    a) autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice nou-înfiin┼úate dup─â data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, numai în primul an de func┼úionare, dac─â acestea nu provin din restructurarea ┼či/sau reorganizarea altor institu┼úii publice, deja existente;
    b) achizi┼úiile pentru realizarea proiectelor finan┼úate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile ┼či din fondurile de cofinan┼úare ┼či prefinan┼úare aferente, precum ┼či din fonduri provenite din dona┼úii ┼či sponsoriz─âri;
    c) obiectivele de investi┼úii cu punere în func┼úiune dup─â data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, cu condi┼úia ca în devizul general al lucr─ârii acestea s─â fi fost prev─âzute ca prim─â dotare.
    (4) Achizi┼úiile publice aflate în curs de desf─â┼čurare la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data ini┼úierii procedurilor respective, numai în condi┼úiile în care autoritatea contractant─â a transmis deja, pân─â la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, spre publicare anun┼úul sau invita┼úia de participare.
    ART. 25
    (1) Autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice prev─âzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou ┼či tichete de vacan┼ú─â personalului din cadrul acestora, cu condi┼úia încadr─ârii în cheltuielile bugetare aprobate cu aceast─â destina┼úie.
    (2) Autorit─â┼úile publice locale pot acorda drepturile prev─âzute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.
    ART. 26
    Taxa pe valoarea ad─âugat─â dedus─â potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investi┼úii finan┼úate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizeaz─â pentru pl─â┼úi aferente aceluia┼či obiectiv de investi┼úii. La încheierea exerci┼úiului financiar, sumele deduse ┼či neutilizate se vireaz─â la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile ┼či la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exerci┼úiului financiar-bugetar ┼či financiar-contabil, emise de Ministerul Finan┼úelor Publice.

    CAPITOLUL III
    Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat

    ART. 27
    Guvernul României, prin Ministerul Finan┼úelor Publice ┼či Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale, va lua m─âsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat ┼či a filialelor acestora, sub aspectul încadr─ârii în programele de reducere a arieratelor, crean┼úelor ┼či pierderilor, precum ┼či a cheltuielilor de personal prev─âzute prin bugetele de venituri ┼či cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice centrale ┼či organe de specialitate ale administra┼úiei publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul c─ârora se afl─â ace┼čtia.

    CAPITOLUL IV
    Fondul social

    ART. 28
    Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordat─â de produc─âtorii interni ┼či distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 29
    (1) Pe baz─â de protocol încheiat între Guvern, prin Ministerul Economiei ┼či Ministerul Finan┼úelor Publice, ┼či produc─âtorii interni ┼či distribuitorii de gaze naturale care doresc s─â contribuie la fond, Fondul social se colecteaz─â ┼či se distribuie în cursul anului 2009.
    (2) Sumele cu care vor sponsoriza ┼či vor contribui la Fondul social produc─âtorii interni ┼či distribuitorii de gaze naturale sunt, de regul─â, sume ob┼úinute din majorarea de pre┼ú la gazele naturale în cursul anului 2008.
    (3) Sumele prev─âzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitat─â pentru respectivele societ─â┼úi, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 30
    Colectarea sumelor se realizeaz─â lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, num─ârul xxxxxx "Dona┼úii ┼či sponsoriz─âri", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. 31
    Sumele colectate se utilizeaz─â, prin hot─ârâre a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.

    CAPITOLUL V
    M─âsuri în domeniul politicii fiscale

    ART. 32
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. Articolul 18 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "Impozit minim
    ART. 18
    (1) Contribuabilii care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaz─â aceste venituri în baza unui contract de asociere, ┼či în cazul c─ârora impozitul pe profit datorat pentru activit─â┼úile prev─âzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obliga┼úi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
    (2) Contribuabilii, cu excep┼úia celor prev─âzu┼úi la alin. (1), la art. 13 lit. c) - e), art. 15 ┼či 38, în cazul c─ârora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tran┼ča de venituri totale corespunz─âtoare, prev─âzute la alin. (3), sunt obliga┼úi la plata impozitului la nivelul acestei sume.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunz─âtoare impozitului minim, stabilite în func┼úie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urm─âtoarele:
 ________________________________________________
|  Venituri totale anuale  | Impozit minim anual |
|          (lei)           |        (lei)        |
|__________________________|_____________________|
| 0 - 52.000               |          2.200      |
|__________________________|_____________________|
| 52.001 - 215.000         |          4.300      |
|__________________________|_____________________|
| 215.001 - 430.000        |          6.500      |
|__________________________|_____________________|
| 430.001 - 4.300.000      |          8.600      |
|__________________________|_____________________|
| 4.300.001 - 21.500.000   |         11.000      |
|__________________________|_____________________|
| 21.500.001 - 129.000.000 |         22.000      |
|__________________________|_____________________|
| Peste 129.000.001        |         43.000      |
|__________________________|_____________________|


    (4) Pentru încadrarea în tran┼ča de venituri totale prev─âzut─â la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, ob┼úinute din orice surs─â, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
    a) veniturile din varia┼úia stocurilor;
    b) veniturile din produc┼úia de imobiliz─âri corporale ┼či necorporale;
    c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subven┼úiilor guvernamentale ┼či a altor resurse pentru finan┼úarea investi┼úiilor;
    d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglement─ârilor legale;
    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor ┼či a major─ârilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglement─ârilor legale;
    f) veniturile realizate din desp─âgubiri de la societ─â┼úile de asigurare;
    g) veniturile prev─âzute la art. 20 lit. d)."
    2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "n) cheltuielile de func┼úionare, între┼úinere ┼či repara┼úii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu func┼úii de conducere ┼či de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiec─ârei persoane cu astfel de atribu┼úii."
    3. La articolul 21 alineatul (4), dup─â litera ┼č) se introduce o nou─â liter─â, litera t), cu urm─âtorul cuprins:
    "t) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim─â autorizat─â care s─â nu dep─â┼čeasc─â 3.500 kg ┼či care s─â nu aib─â mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând ┼či scaunul ┼čoferului, aflate în proprietatea sau în folosin┼úa contribuabilului, cu excep┼úia situa┼úiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urm─âtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven┼úie, repara┼úii, paz─â ┼či protec┼úie, curierat, transport de personal la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, precum ┼či vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen┼úi de vânz─âri ┼či de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat─â, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c─âtre alte persoane, inclusiv pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii de instruire în cadrul ┼čcolilor de ┼čoferi."
    4. La articolul 22, dup─â alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "(5^1) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuat─â dup─â data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortiz─ârii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate ┼či/sau casate, se impoziteaz─â concomitent cu deducerea amortiz─ârii fiscale, respectiv la momentul sc─âderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dup─â caz."
    5. La articolul 34, alineatele (7) ┼či (8) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(7) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prev─âzu┼úi la alin. (1) nou-înfiin┼úa┼úi efectueaz─â pl─â┼úi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tran┼če de venituri totale, prev─âzut─â la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz─âtor pentru perioada impozabil─â respectiv─â.
    (8) în cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculeaz─â ┼či se efectueaz─â pl─â┼úile anticipate nu mai beneficiaz─â de facilit─â┼úile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza c─âruia se determin─â pl─â┼úile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declara┼úiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul ┼či impozitul pe profit scutit."
    6. La articolul 34, dup─â alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15) - (18), cu urm─âtorul cuprins:
    "(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prev─âzu┼úi la alin. (1) lit. b) aplic─â urm─âtoarele reguli:
    a) pentru trimestrul al II-lea se compar─â impozitul pe profit datorat la sfâr┼čitul trimestrului cu impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz─âtor pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úirea cu num─ârul de luni aferent perioadei respective;
    b) pentru trimestrele al III-lea ┼či al IV-lea se compar─â impozitul pe profit datorat la sfâr┼čitul fiec─ârui trimestru cu impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz─âtor pentru trimestrul respectiv, prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úirea cu num─ârul de luni aferent trimestrului respectiv.
    (16) Pentru anul 2009, contribuabilii prev─âzu┼úi la alin. (1) lit. a) efectueaz─â în continuare pl─â┼úile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.
    (17) în situa┼úia în care contribuabilii prev─âzu┼úi la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscal─â, ace┼čtia efectueaz─â pl─â┼úi anticipate în contul impozitului pe profit în sum─â de o p─âtrime din impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3).
    (18) Pentru anul 2009, contribuabilii prev─âzu┼úi la alin. (1) lit. a) ┼či alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplic─â prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfâr┼čitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3)."
    7. La articolul 48 alineatul (7), dup─â litera l) se introduce o nou─â liter─â, litera l^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "l^1) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim─â autorizat─â care s─â nu dep─â┼čeasc─â 3.500 kg ┼či care s─â nu aib─â mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând ┼či scaunul ┼čoferului, cu excep┼úia situa┼úiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urm─âtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven┼úie, repara┼úii, paz─â ┼či protec┼úie, curierat, transport de personal la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, precum ┼či vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen┼úi de vânz─âri ┼či de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat─â, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c─âtre alte persoane, inclusiv pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii de instruire în cadrul ┼čcolilor de ┼čoferi."
    8. Articolul 107 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "Cota de impozitare
    ART. 107
    (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.
    (2) în situa┼úia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.
    (3) în aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere urm─âtoarele reguli:
    a) pentru trimestrul al II-lea se compar─â impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfâr┼čitul trimestrului cu impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz─âtor pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úirea cu num─ârul de luni aferent perioadei respective;
    b) pentru trimestrele al III-lea ┼či al IV-lea se compar─â impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfâr┼čitul fiec─ârui trimestru cu impozitul minim anual, prev─âzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz─âtor pentru trimestrul respectiv, prin împ─âr┼úirea impozitului minim anual la 12 luni ┼či înmul┼úirea cu num─ârul de luni aferent trimestrului respectiv."
    9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "g) livr─ârile de bunuri care au fost afectate unei activit─â┼úi scutite, în temeiul prezentului articol, dac─â taxa aferent─â bunurilor respective nu a fost dedus─â, precum ┼či livr─ârile de bunuri a c─âror achizi┼úie a f─âcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) ┼či art. 145^1".
    10. Dup─â articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1 "Limit─âri speciale ale dreptului de deducere", cu urm─âtorul cuprins:
    "Limit─âri speciale ale dreptului de deducere
    ART. 145^1
    (1) în cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim─â autorizat─â care s─â nu dep─â┼čeasc─â 3.500 kg ┼či care s─â nu aib─â mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând ┼či scaunul ┼čoferului, nu se deduce taxa pe valoarea ad─âugat─â aferent─â achizi┼úiilor acestor vehicule ┼či nici taxa aferent─â achizi┼úiilor de combustibil destinat utiliz─ârii pentru vehiculele care au acelea┼či caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosin┼úa persoanei impozabile, cu excep┼úia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre urm─âtoarele categorii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven┼úie, repara┼úii, paz─â ┼či protec┼úie, curierat, transport de personal la ┼či de la locul de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, precum ┼či vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen┼úi de vânz─âri ┼či de agen┼úi de recrutare a for┼úei de munc─â;
    b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat─â, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat─â, inclusiv pentru închirierea c─âtre alte persoane, instruirea de c─âtre ┼čcolile de ┼čoferi, transmiterea folosin┼úei în cadrul unui contract de leasing financiar sau opera┼úional;
    d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânz─ârii.
    (2) Prin achizi┼úie de vehicule, în sensul alin. (1), se în┼úelege cump─ârarea unui vehicul din România, importul sau achizi┼úia intracomunitar─â a vehiculului.
    (3) Prevederile alin. (1) ┼či (2) nu se aplic─â pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea total─â sau par┼úial─â a vehiculelor rutiere motorizate, dac─â livrarea acestora intervine dup─â data de 1 mai 2009 inclusiv.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplic─â pân─â la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
    (5) în cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 ┼či art. 146 - 147^1."
    11. La articolul 156^1, dup─â alineatul (6) se introduc dou─â noi alineate, alineatele (6^1) ┼či (6^2), cu urm─âtorul cuprins:
    "(6^1) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (2) - (6), pentru persoana impozabil─â care utilizeaz─â trimestrul calendaristic ca perioad─â fiscal─â ┼či care efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â taxabil─â în România, perioada fiscal─â devine luna calendaristic─â începând cu:
    a) prima lun─â a unui trimestru calendaristic, dac─â exigibilitatea taxei aferente achizi┼úiei intracomunitare intervine în aceast─â prim─â lun─â a respectivului trimestru;
    b) a treia lun─â a trimestrului calendaristic, dac─â exigibilitatea taxei aferente achizi┼úiei intracomunitare intervine în a doua lun─â a respectivului trimestru. Primele dou─â luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioad─â fiscal─â distinct─â, pentru care persoana impozabil─â va avea obliga┼úia depunerii unui decont de tax─â conform art. 156^2 alin. (1);
    c) prima lun─â a trimestrului calendaristic urm─âtor, dac─â exigibilitatea taxei aferente achizi┼úiei intracomunitare intervine în a treia lun─â a unui trimestru calendaristic.
    (6^2) Persoana impozabil─â care potrivit alin. (6^1) este obligat─â s─â î┼či schimbe perioada fiscal─â trebuie s─â depun─â o declara┼úie de men┼úiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucr─âtoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizi┼úiei intracomunitare care genereaz─â aceast─â obliga┼úie, ┼či va utiliza ca perioad─â fiscal─â luna calendaristic─â, f─âr─â a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioad─â fiscal─â."
    12. La articolul 244^1, dup─â alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8) - (12), cu urm─âtorul cuprins:
    "(8) Operatorii economici care inten┼úioneaz─â s─â comercializeze în sistem angro produse energetice prev─âzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obliga┼úi s─â se înregistreze la autoritatea fiscal─â teritorial─â conform procedurii ┼či cu îndeplinirea condi┼úiilor ce vor fi stabilite prin ordin al pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â.
    (9) Operatorii economici care desf─â┼čoar─â activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prev─âzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obliga┼úi s─â îndeplineasc─â procedura ┼či condi┼úiile stabilite prin ordinul pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â prev─âzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data public─ârii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (10) Nu intr─â sub inciden┼úa alin. (8) ┼či (9) antrepozitarii autoriza┼úi ┼či operatorii înregistra┼úi pentru produse energetice.
    (11) Desf─â┼čurarea activit─â┼úii de comercializare de c─âtre operatorii economici prev─âzu┼úi la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura ┼či condi┼úiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 50.000 lei la 100.000 lei ┼či confiscarea sumelor rezultate din aceast─â vânzare.
    (12) Desf─â┼čurarea activit─â┼úii de comercializare de c─âtre operatorii economici prev─âzu┼úi la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura ┼či condi┼úiile stabilite potrivit alin. (8), dup─â termenul stabilit la alin. (9), constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceast─â vânzare ┼či oprirea activit─â┼úii de comercializare a produselor accizabile pe o perioad─â de 1 - 3 luni."
    ART. 33
    Dup─â articolul 219 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 219^1
    Contraven┼úii în cazul declara┼úiilor recapitulative
    (1) Constituie contraven┼úie nedepunerea la termenele prev─âzute de lege a declara┼úiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, sau depunerea de astfel de declara┼úii cu sume incorecte ori incomplete.
    (2) Fapta prev─âzut─â la alin. (1) se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de 2% din suma total─â a achizi┼úiilor/livr─ârilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dup─â caz, din diferen┼úele nedeclarate rezultate ca urmare a declara┼úiilor incorecte ori incomplete.
    (3) Nu se sanc┼úioneaz─â contraven┼úional persoanele care corecteaz─â declara┼úiile recapitulative pân─â la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
    (4) Nu se sanc┼úioneaz─â contraven┼úional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaz─â declara┼úiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
    (5) Amenda prev─âzut─â la alin. (2) se reduce cu 50% în situa┼úia în care persoana impozabil─â corecteaz─â declara┼úia recapitulativ─â pân─â la termenul legal de depunere a urm─âtoarei declara┼úii recapitulative.
    (6) Dispozi┼úiile art. 221 alin. (1) ┼či (5) se aplic─â în mod corespunz─âtor."
    ART. 34
    (1) Prevederile art. 219^1 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se aplic─â faptelor constatate dup─â data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) în cazul declara┼úiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, dispozi┼úiile art. 12 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    (3) Nu se sanc┼úioneaz─â contraven┼úional persoanele care corecteaz─â, în termen de 30 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, declara┼úiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

    CAPITOLUL VI
    Alte dispozi┼úii

    ART. 35
    (1) Limita valoric─â a garan┼úiilor de stat pentru anul 2009, în conformitate cu Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 109/2008, se stabile┼čte în sum─â de 6 miliarde lei.
    (2) Pentru garan┼úiile de stat emise în valut─â conversia se efectueaz─â la cursul de schimb valabil la data semn─ârii contractului de împrumut.
    (3) Acordarea garan┼úiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finan┼úarea proiectelor prioritare pentru economia româneasc─â, derulate de c─âtre entit─â┼úi publice ┼či private nonfinanciare, în condi┼úiile respect─ârii legisla┼úiei privind ajutorul de stat.
    ART. 36
    (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizi┼úionate, serviciilor prestate sau a lucr─ârilor efectuate se realizeaz─â de c─âtre institu┼úiile publice în perioada 24 - 31 a fiec─ârei luni.
    (2) în vederea derul─ârii în condi┼úii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, institu┼úiile publice au obliga┼úia de a-┼či programa pl─â┼úile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finan┼úelor publice.
    (3) Institu┼úiile publice ┼či operatorii economici cu capital majoritar de stat au obliga┼úia de a transmite Ministerului Finan┼úelor Publice o programare a opera┼úiunilor de vânzare/cump─ârare de valut─â potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finan┼úelor publice.
    (4) Prin normele metodologice prev─âzute la alin. (2) se pot aproba categorii de pl─â┼úi exceptate de la prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (5) în termen de 3 luni de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, termenele de plat─â aferente angajamentelor legale încheiate se coreleaz─â cu termenele de plat─â prev─âzute la alin. (1).
    (6) Angajamentele legale încheiate dup─â data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se coreleaz─â cu termenele de plat─â prev─âzute la alin. (1).
    ART. 37
    Institu┼úiile publice sunt obligate s─â furnizeze Ministerului Finan┼úelor Publice, la termenele, periodicit─â┼úile ┼či în forma solicitat─â, date ┼či informa┼úii financiar-contabile, în conformitate cu instruc┼úiunile ┼či normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finan┼úelor publice.
    ART. 38
    în cazul nerespect─ârii prevederilor art. 35 ┼či 36, Ministerul Finan┼úelor Publice este autorizat s─â ia urm─âtoarele m─âsuri:
    a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigur─ârilor sociale de stat, bugetului asigur─ârilor pentru ┼čomaj, bugetului Fondului na┼úional unic de asigur─âri de s─ân─âtate ┼či ai bugetelor locale;
    b) blocarea conturilor de disponibilit─â┼úi deschise la unit─â┼úile Trezoreriei Statului pe numele institu┼úiilor publice finan┼úate integral sau par┼úial din venituri proprii;
    c) în situa┼úia nerespect─ârii termenului de plat─â sau a nerespect─ârii graficului de pl─â┼úi anun┼úat, Ministerul Finan┼úelor Publice î┼či rezerv─â dreptul de a scoate din decontare sumele neanun┼úate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plat─â prezentate unit─â┼úilor teritoriale ale Trezoreriei Statului revine în totalitate ordonatorilor de credite.
    ART. 39
    Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m─âsuri financiare în domeniul bugetar, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 275/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ordonatorii principali de credite ai autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice finan┼úate integral din bugetul de stat, bugetul asigur─ârilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii ┼či subven┼úii acordate de la aceste bugete ┼či integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finan┼úelor Publice, pân─â cel târziu în a zecea zi lucr─âtoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioar─â, situa┼úii privind monitorizarea derul─ârii programului de investi┼úii publice."
    ART. 40
    Prevederile art. 32 pct. 12 ┼či art. 33 intr─â în vigoare în termen de 10 zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    ART. 41
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se abrog─â art. 1 ┼či alin. (2) ┼či (3) ale art. 2 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 223/2008 privind unele m─âsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.
    ART. 42
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrant─â din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Gheorghe Pogea

                       Ministrul muncii,
                       familiei ┼či protec┼úiei sociale,
                       Marian Sârbu

    Bucure┼čti, 11 aprilie 2009.
    Nr. 34.

    ANEXA 1

                Influen┼úele asupra bugetului de stat pe anul 2009

                                                         Pag.: 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                       Denumire                       |  Cod   | Influen┼úa +/-|
|______________________________________________________|________|______________|
|                           A                          |   B    |       1      |
|______________________________________________________|________|______________|
| VENITURI - TOTAL                                     | 000101 |  -12.073.210 |
| I. VENITURI CURENTE                                  | 000201 |  -10.830.910 |
| A. VENITURI FISCALE                                  | 000301 |   -9.073.910 |
| A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ┼×I Câ┼×TIGURI DIN       | 000401 |              |
| CAPITAL                                              |        |   -1.990.615 |
| A 11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ┼×I Câ┼×TIGURI DIN      | 000501 |              |
| CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE                      |        |   -1.677.000 |
| IMPOZIT PE PROFIT                                    | 0101   |   -1.677.000 |
| Impozit pe profit de la agen┼úii economici            | 010101 |   -1.607.000 |
| Impozit pe profit de la b─âncile comerciale           | 010102 |      -70.000 |
| A 12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ┼×I Câ┼×TIGURI DIN      | 030001 |              |
| CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                        |        |     -313.615 |
| IMPOZIT PE VENIT                                     | 0301   |   -1.765.815 |
| Impozit pe venituri din activit─â┼úi independente      | 030101 |      -62.661 |
| Impozit pe venituri din salarii                      | 030102 |   -1.545.242 |
| Impozit pe venituri din cedarea folosin┼úei bunurilor | 030103 |       17.690 |
| Impozit pe venituri din dividende                    | 030104 |     -166.860 |
| Impozit pe venituri din dobânzi                      | 030105 |         -362 |
| Impozit pe venituri din pensii                       | 030106 |       65.903 |
| Impozit pe veniturile ob┼úinute din jocurile de noroc,| 030107 |              |
| din premii ┼či din prime în bani ┼či/sau natur─â        |        |       -2.955 |
| Impozit pe veniturile din economii sub form─â de      | 030108 |              |
| dobând─â realizate în Belgia, Luxemburg ┼či Austria de |        |              |
| persoane fizice române rezidente fiscal în România   |        |         -436 |
| Impozit pe venituri din transferul titlurilor de     | 030109 |              |
| valoare                                              |        |       -6.460 |
| Impozit pe venituri din opera┼úiuni de                | 030110 |              |
| vânzare-cump─ârare de valut─â la termen, pe baz─â de    |        |              |
| contract, precum ┼či orice                            |        |              |
|______________________________________________________|________|______________|

                                          Anexa nr. 1    Pag.: 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                      Denumire                       |  Cod   | Influen┼úa +/- |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                          A                          |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| alte opera┼úiuni similare                            |        |           -23 |
| Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor   | 030111 |               |
| de proprietate intelectual─â                         |        |       -12.511 |
| Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice  | 030112 |               |
| nerezidente                                         |        |       -24.295 |
| Impozit pe venituri din activit─â┼úi agricole         | 030113 |        -2.202 |
| Impozit pe venituri ob┼úinute din valorificarea      | 030114 |               |
| de bunuri în regim de consigna┼úie ┼či din activit─â┼úi |        |               |
| desf─â┼čurate pe baza unui contract de agent, comision|        |               |
| sau mandat comercial                                |        |       -12.130 |
| Impozit pe veniturile din activit─â┼úile de expertiz─â | 030115 |               |
| contabil─â, tehnic─â judiciar─â ┼či extrajudiciar─â      |        |          -292 |
| Impozit pe venituri din activit─â┼úile desf─â┼čurate în | 030116 |               |
| baza contractelor/conven┼úiilor civile încheiate     |        |               |
| potrivit Codului civil                              |        |       -15.970 |
| Impozitul pe veniturile din transferul              | 030118 |               |
| propriet─â┼úilor imobiliare din patrimoniul personal  |        |       -63.587 |
| Sume virate pentru sponsorizarea entit─â┼úilor        | 030119 |               |
| non-profil                                          |        |         1.180 |
| Impozit pe venituri din alte surse                  | 030150 |         6.890 |
| Regulariz─âri                                        | 030160 |        58.508 |
| COTE ┼×I SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT       | 0401   |               |
| (SE SCAD)                                           |        |     1.452.200 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)     | 040101 |     1.452.200 |
| A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                      | 060001 |        -5.185 |
| IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                          | 0601   |        -5.185 |
| Impozit pe salarii                                  | 060101 |        -5.185 |
| A3. IMPOZITE ┼×I TAXE PE PROPRIETATE                 | 070001 |       -69.000 |
| IMPOZITE ┼×I TAXE PE PROPRIETATE                     | 0701   |       -69.000 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru     | 070103 |               |
| activitatea notarial─â ┼či alte                       |        |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|

                                          Anexa nr. 1    Pag.: 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                      Denumire                       |  Cod   | Influen┼úa +/- |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                          A                          |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| taxe de timbru                                      |        |       -60.000 |
| A4. IMPOZITE ┼×I TAXE PE BUNURI ┼×I SERVICII          | 100001 |    -6.684.110 |
| TAXA PE VALOAREA AD─éUGAT─é                           | 1001   |    -4.944.000 |
| Taxa pe valoarea ad─âugat─â încasat─â                  | 100101 |    -4.944.000 |
| SUME DEFALCATE DIN TVA                              | 1101   |       811.890 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea                 | 110102 |               |
| ad─âugat─â pentru finan┼úarea cheltuielilor            |        |               |
| descentralizate la nivelul comunelor, ora┼čelor,     |        |               |
| municipiilor, sectoarelor ┼či Municipiului Bucure┼čti |        |               |
| (se scad)                                           |        |       811.890 |
| ACCIZE                                              | 1401   |    -2.552.000 |
| A5. IMPOZIT PE COMER┼óUL EXTERIOR ┼×I TRANZAC┼óIILE    | 170001 |               |
| INTERNA┼óIONALE                                      |        |      -325.000 |
| VENITURI îNCADRATE îN RESURSELE PROPRII             | 1701   |               |
| ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE                      |        |      -325.000 |
| Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)      | 170101 |      -264.734 |
| Taxe vamale legate de sectorul agricol              | 170102 |       -60.266 |
| C. VENITURI NEFISCALE                               | 290001 |    -1.757.000 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                        | 300001 |    -1.757.000 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE                            | 3001   |    -1.757.000 |
| Venituri din concesiuni ┼či închirieri               | 300105 |    -1.164.000 |
| Venituri din dividende                              | 100108 |      -593.000 |
| SUME PRIMITE DE LA UE îN CONTUL PL─é┼óILOR EFECTUATE  | 4501   |    -1.242.300 |
| CHELTUIELI - BUGET DE STAT                          | 5001   |    -1.827.081 |
| CHELTUIELI CURENTE                                  | 01     |      -768.314 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                     | 10     |      -667.146 |
| TITLUL II BUNURI ┼×I SERVICII                        | 20     |      -544.625 |
| TITLUL III DOBâNZI                                  | 30     |     1.820.990 |
| TITLUL IV SUBVEN┼óII                                 | 40     |       -36.860 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERV─é                         | 50     |       417.025 |
| TITLUL VI TRANSFERURI îNTRE UNIT─é┼óI ALE             | 51     |               |
| ADMINISTRA┼óIEI PUBLICE                              |        |     1.007.875 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                         | 55     |      -693.234 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINAN┼óARE DIN               | 56     |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|

                                          Anexa nr. 1    Pag.: 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                      Denumire                       |  Cod   | Influen┼úa +/- |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                          A                          |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN)                |        |               |
| POSTADERARE                                         |        |    -2.042.325 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI                            | 59     |       -30.014 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                               | 70     |    -1.058.767 |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                      | 71     |    -1.058.767 |
| DEFICIT                                             | 9901   |   -10.246.129 |
|_____________________________________________________|________|_______________|


    ANEXA 2

    Detalierea influen┼úelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli ┼či pe ordonatori principali de credite

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |              ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE            | TOTAL        |
|crt.|                                                          | INFLUEN┼óE    |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |                                  din care:                              |
|    |_________________________________________________________________________|
|    | Cheltuieli | Bunuri ┼či | Dobânzi  | Subven┼úii| Fonduri de|Transferuri   |
|    | de personal| servicii  |          |          | rezerv─â   |între unit─â┼úi |
|    |            |           |          |          |           |ale           |
|    |            |           |          |          |           |administra┼úiei|
|    |            |           |          |          |           |publice       |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    | Alte       | Proiecte  | Asisten┼úa|Alte      |  Cheltuieli de capital   |
|    | transferuri| cu        | social─â  |cheltuieli|                          |
|    |            | finan┼úare |          |          |                          |
|    |            | din FEN   |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | TOTAL                                                    |   -2.584.756 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -667.146 |  -544.625 |1.820.990 |  -36.860 |   417.025 |    1.007.875 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -693.234 |-2.800.000 |          |  -30.014 |               -1.058.767 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | BUGET DE STAT                                            |   -1.827.081 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -667.146 |  -544.625 |1.820.990 |  -36.860 |   417.025 |    1.007.875 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -693.234 |-2.042.325 |          |  -30.014 |               -1.058.767 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  1.| Administra┼úia Preziden┼úial─â                              |       -6.103 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -420 |    -5.300 |          |          |           |          -25 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -358 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  2.| Senatul României                                         |      -15.361 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -10.368 |    -4.660 |          |          |           |          -57 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -276 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  3.| Camera Deputa┼úilor                                       |      -36.014 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -20.133 |    -9.831 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |        -50 |           |          |          |                   -6.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  4.| înalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie                      |       -6.255 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -4.965 |    -1.090 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -200 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  5.| Curtea Constitu┼úional─â                                   |       -1.020 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -430 |      -550 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -40 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  6.| Consiliul Legislativ                                     |         -383 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -243 |      -130 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -10 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  7.| Curtea de Conturi                                        |       -8.437 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -6.049 |    -2.050 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -338 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  8.| Consiliul Concuren┼úei                                    |       -2.591 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.238 |    -1.070 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -283 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  9.| Avocatul Poporului                                       |         -843 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -557 |      -260 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -26 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 10.| Consiliul Na┼úional pentru Studierea Arhivelor Securit─â┼úii|         -669 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -359 |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -310 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 11.| Consiliul Na┼úional al Audiovizualului                    |         -540 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -219 |      -230 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -91 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 12.| Secretariatul General al Guvernului                      |      -18.802 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -725 |      -300 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |     -3.416 |           |          |  -12.480 |                   -1.881 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 13.| Ministerul Afacerilor Externe                            |      -47.818 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -13.233 |   -30.090 |          |          |           |         -135 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -110 |           |          |   -2.550 |                   -1.700 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 14.| Ministerul Dezvolt─ârii Regionale                         |      -87.484 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.538 |    -1.061 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |    -68.707 |           |          |          |                  -15.178 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 15.| Ministerul Finan┼úelor Publice                            |      -95.491 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -49.914 |   -37.237 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -8.340 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 16.| Ministerul Justi┼úiei ┼či Libert─â┼úilor Cet─â┼úene┼čti         |      -61.253 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -21.345 |   -20.370 |          |          |           |      -14.538 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -5.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 17.| Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale                            |     -696.424 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -196.441 |  -161.240 |          |   -1.560 |           |      -17.441 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |     -142 |                 -319.600 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 18.| Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor                  |     -427.037 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -190.383 |   -90.080 |          |          |           |       -6.464 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -510 |           |          |     -900 |                 -138.700 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 19.| Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale        |    1.337.564 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.640 |    -4.840 |          |          |           |    1.347.515 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -210 |    -1.657 |          |     -900 |                     -604 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 20.| Ministerul întreprinderilor Mici ┼či Mijlocii, Comer┼úului |              |
|    | ┼či Mediului de Afaceri                                   |       -7.249 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.161 |    -3.028 |          |          |           |       -2.980 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -80 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 21.| Ministerul Agriculturii, P─âdurilor ┼či Dezvolt─ârii Rurale |   -2.006.525 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -17.900 |   -19.300 |       70 |  -26.000 |           |       -6.500 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |    -18.100 |-1.890.668 |          |          |                  -28.127 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 22.| Ministerul Mediului                                      |     -139.380 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -4.900 |   -10.600 |    1.420 |  -26.000 |           |      -24.800 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -100 |           |          |          |                 -100.400 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 23.| Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii            |     -203.736 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.582 |    -1.858 |   33.980 |          |           |      -46.826 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -184.486 |           |          |     -710 |                   -2.254 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 24.| Ministerul Educa┼úiei, Cercet─ârii ┼či Inov─ârii             |     -676.046 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -59.739 |   -47.180 |          |          |           |     -113.967 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |  -150.000 |          |          |                 -305.160 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 25.| Ministerul S─ân─ât─â┼úii                                     |      -22.513 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -5.464 |   -11.470 |      100 |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -5.679 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 26.| Ministerul Culturii, Cultelor ┼či Patrimoniului Na┼úional  |      -28.535 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.059 |    -4.770 |          |          |           |       -9.878 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |  -10.682 |                   -2.146 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 27.| Ministerul Comunica┼úiilor ┼či Societ─â┼úii Informa┼úionale   |      -19.530 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |      -300 |          |          |           |       -9.878 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                  -19.230 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 28.| Ministerul Public                                        |      -27.974 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -16.494 |    -8.430 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -3.050 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 29.| Agen┼úia Na┼úional─â de Integritate                         |       -1.897 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -684 |      -900 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -313 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 30.| Serviciul Român de Informa┼úii                            |      -53.056 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -12.316 |      -160 |          |          |           |         -580 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                  -40.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 31.| Serviciul de Informa┼úii Externe                          |       -8.912 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -3.568 |      -105 |          |          |           |          -89 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -5.150 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 32.| Serviciul de Protec┼úie ┼či Paz─â                           |       -8.424 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.954 |    -2.470 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -3.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 33.| Serviciul de Telecomunica┼úii Speciale                    |      -53.353 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -3.405 |    -9.320 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                  -40.628 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 34.| Ministerul Economiei                                     |      -47.568 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -924 |    -1.249 |   10.440 |   -9.300 |           |       -2.698 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |    -43.028 |           |          |          |                     -809 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 35.| Ministerul Tineretului ┼či Sportului                      |      -32.084 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -997 |      -590 |          |          |           |      -30.497 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 36.| Academia Român─â                                          |      -10.483 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -4.103 |    -2.680 |          |          |           |         -220 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |   -1.640 |                   -1.840 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 37.| Autoritatea Na┼úional─â Sanitar─â Veterinar─â ┼či pentru      |      -20.000 |
|    | Siguran┼úa Alimentelor                                    |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |      -20.000 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 38.| Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu┼úionarilor |         -139 |
|    | din Decembrie 1989                                       |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |        -59 |       -76 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                       -4 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 39.| Oficiul Na┼úional de Prevenire ┼či Combaterea Sp─âl─ârii     |         -593 |
|    | Banilor                                                  |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -395 |      -170 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -28 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 40.| Oficiul Registrului Na┼úional al Informa┼úiilor Secrete de |         -614 |
|    | Stat                                                     |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -244 |      -350 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -20 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 41.| Consiliul Na┼úional pentru Combaterea Discrimin─ârii       |         -358 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -118 |      -150 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |      -90 |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 42.| Agen┼úia Na┼úional─â de Pres─â AGERPRES                      |         -120 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |         -120 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 43.| Institutul Cultural Român                                |       -3.675 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |       -3.675 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 44.| Societatea Român─â de Radiodifuziune                      |      -25.460 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |   -21.980 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |     -2.790 |           |          |          |                     -690 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 45.| Societatea Român─â de Televiziune                         |      -23.860 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |   -23.030 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -830 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 46.| Consiliul Superior al Magistraturii                      |       -6.803 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -3.811 |    -2.770 |          |          |           |          -13 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -209 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 47.| Autoritatea Electoral─â Permanent─â                        |       -1.615 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -230 |      -400 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |     -820 |                     -165 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 48.| Agen┼úia Na┼úional─â pentru Resurse Minerale                |         -253 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -176 |      -120 |       60 |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -17 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 49.| Autoritatea Na┼úional─â de Supraveghere a Prelucr─ârii      |         -645 |
|    | Datelor cu Caracter Personal                             |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -282 |      -360 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                       -3 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 50.| Consiliul Economic ┼či Social                             |         -267 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -157 |      -110 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 51.| Academia Oamenilor de ┼×tiin┼ú─â din România                |         -700 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |         -700 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 52.| Ministerul Turismului                                    |      -39.971 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.224 |      -310 |          |          |           |      -37.437 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 53.| Ministerul Finan┼úelor Publice - Ac┼úiuni Generale,        |    1.820.218 |
|    | din care:                                                |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |1.774.920 |          |   417.025 |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -371.727 |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | bunuri ┼či servicii                                       |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | dobânzi                                                  |    1.774.920 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |1.774.920 |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | contribu┼úia României la bugetul UE                       |     -371.727 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -371.727 |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | cheltuieli de capital                                    |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | fondul de rezerv─â bugetar─â                               |      417.025 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |   417.025 |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                           |     -757.675 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |  -757.675 |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | Ministerul Mediului                                      |     -757.675 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |  -757.675 |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|


    NOT─é:
    Diminu─ârile prev─âzute la nr. crt. 24 nu se opereaz─â la capitolul 53.01 Cercetare fundamental─â ┼či cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 3

    I. Program actualizat
    II. Influen┼úe
    III. Program rectificat

                                    SUME
defalcate din taxa pe valoarea ad─âugat─â pentru finan┼úarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora┼čelor, municipiilor, sectoarelor ┼či Municipiului Bucure┼čti, pe anul 2009

                                                             - mii lei -
________________________________________________________________________
                                                din care, pentru:
                                            ____________________________
Nr.          Jude┼úul              TOTAL     finan┼úarea cheltuielilor
crt.                                        de personal din institu┼úiile
                                            de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar
                                            de stat ale comunelor,
                                            ora┼čelor ┼či municipiilor
________________________________________________________________________
     TOTAL                I     12.136.598          10.246.847
                          II      -811.890            -811.890
                          III   11.324.708           9.434.957

  1. ALBA                 I        236.586             205.376
                          II       -16.273             -16.273
                          III      220.313             189.103

  2. ARAD                 I        249.257             215.241
                          II       -17.054             -17.054
                          III      232.203             198.187

  3. ARGE┼×                I        372.916             322.393
                          II       -25.544             -25.544
                          III      347.372             296.849

  4. BAC─éU                I        418.223             357.215
                          II       -28.303             -28.303
                          III      389.920             328.912

  5. BIHOR                I        385.620             317.448
                          II       -25.152             -25.152
                          III      360.468             292.296

  6. BISTRI┼óA-N─éS─éUD      I        192.769             172.952
                          II       -13.704             -13.704
                          III      179.065             159.248

  7. BOTO┼×ANI             I        268.532             230.104
                          II       -18.232             -18.232
                          III      250.300             211.872

  8. BRA┼×OV               I        310.372             266.546
                          II       -21.119             -21.119
                          III      289.253             245.427

  9. BR─éILA               I        192.005             164.149
                          II       -13.006             -13.006
                          III      178.999             151.143

 10. BUZ─éU                I        283.211             236.711
                          II       -18.755             -18.755
                          III      264.456             217.956

 11. CARA┼×-SEVERIN        I        179.560             149.729
                          II       -11.864             -11.864
                          III      167.696             137.865

 12. C─éL─éRA┼×I             I        166.035             132.462
                          II       -10.495             -10.495
                          III      155.540             121.967

 13. CLUJ                 I        371.566             322.437
                          II       -25.548             -25.548
                          III      346.018             296.889

 14. CONSTAN┼óA            I        342.356             297.614
                          II       -23.581             -23.581
                          III      318.775             274.033

 15. COVASNA              I        151.428             134.066
                          II       -10.622             -10.622
                          III      140.806             123.444

 16. DâMBOVI┼óA            I        297.519             242.501
                          II       -19.214             -19.214
                          III      278.305             223.287

 17. DOLJ                 I        402.910             328.482
                          II       -26.027             -26.027
                          III      376.883             302.455

 18. GALA┼óI               I        345.234             296.378
                          II       -23.483             -23.483
                          III      321.751             272.895

 19. GIURGIU              I        125.806             103.950
                          II        -8.236              -8.236
                          III      117.570              95.714

 20. GORJ                 I        232.062             199.980
                          II       -15.845             -15.845
                          III      216.217             184.135

 21. HARGHITA             I        235.900             214.664
                          II       -17.009             -17.009
                          III      218.891             197.655

 22. HUNEDOARA            I        276.289             234.225
                          II       -18.558             -18.558
                          III      257.731             215.667

 23. IALOMI┼óA             I        154.700             127.377
                          II       -10.092             -10.092
                          III      144.608             117.285

 24. IA┼×I                 I        482.502             416.429
                          II       -32.995             -32.995
                          III      449.507             383.434

 25. ILFOV                I        109.043              90.090
                          II        -7.138              -7.138
                          III      101.905              82.952

 26. MARAMURE┼×            I        327.696             285.851
                          II       -22.649             -22.649
                          III      305.047             263.202

 27. MEHEDIN┼óI            I        185.965             147.223
                          II       -11.665             -11.665
                          III      174.300             135.558

 28. MURE┼×                I        364.295             318.307
                          II       -25.220             -25.220
                          III      339.075             293.087

 29. NEAM┼ó                I        300.880             258.740
                          II       -20.501             -20.501
                          III      280.379             238.239

 30. OLT                  I        274.842             234.598
                          II       -18.588             -18.588
                          III      256.254             216.010

 31. PRAHOVA              I        411.373             358.456
                          II       -28.402             -28.402
                          III      382.971             330.054

 32. SATU MARE            I        256.950             228.124
                          II       -18.075             -18.075
                          III      238.875             210.049

 33. S─éLAJ                I        172.447             146.593
                          II       -11.615             -11.615
                          III      160.832             134.978

 34. SIBIU                I        235.350             201.048
                          II       -15.930             -15.930
                          III      219.420             185.118

 35. SUCEAVA              I        408.841             353.439
                          II       -28.004             -28.004
                          III      380.837             325.435

 36. TELEORMAN            I        226.285             187.227
                          II       -14.835             -14.835
                          III      211.450             172.392

 37. TIMI┼×                I        342.266             299.640
                          II       -23.741             -23.741
                          III      318.525             275.899

 38. TULCEA               I        138.768             120.398
            
              II        -9.540              -9.540
                          III      129.228             110.858

 39. VASLUI               I        289.410             229.275
                          II       -18.166             -18.166
                          III      271.244             211.109

 40. VâLCEA               I        240.995             206.330
                          II       -16.348             -16.348
                          III      224.647             189.982

 41. VRANCEA              I        218.088             170.884
                          II       -13.540             -13.540
                          III      204.548             157.344

 42. MUNICIPIUL BUCURE┼×TI I        959.746             722.195
                          II       -57.222             -57.222
                          III      902.524             664.973