├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Hotarare nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii ├«n alt─â localitate, precum ┼či ├«n cazul deplas─ârii, ├«n cadrul localit─â┼úii, ├«n interesul serviciului
    
    Text în vigoare începând cu data de 19 decembrie 2008

       Act de baz─â
B* Hot─ârârea Guvernului nr. 1860/2006

    Acte modificatoare
M1* Hot─ârârea Guvernului nr. 1677/2008

    Modific─ârile ┼či complet─ârile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. în fa┼úa fiec─ârei modific─âri sau complet─âri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv─â, în forma M1*.

B*
    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 6 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit─â┼úile administra┼úiei publice ┼či institu┼úiile publice, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 247/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    ART. 1
    (1) Drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice, indiferent de finan┼úarea acestora, pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.
    (2) Drepturile prev─âzute la alin. (1) se acord─â personalului din autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice, precum ┼či din unit─â┼úile aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    (3) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â sunt cele stabilite prin acte normative specifice.
    ART. 2
    Pentru salaria┼úii din cadrul companiilor na┼úionale, societ─â┼úilor comerciale ┼či regiilor autonome la care drepturile salariale se acord─â prin negociere, drepturile b─âne┼čti pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, se acord─â în condi┼úiile prev─âzute în contractele colective sau individuale de munc─â.
    ART. 3
    (1) în func┼úie de evolu┼úia pre┼úurilor de consum la produsele alimentare, în cazul în care rezult─â o cre┼čtere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finan┼úelor Publice va actualiza cuantumul indemniza┼úiilor de delegare ┼či deta┼čare prev─âzute de prezenta hot─ârâre.
    (2) în func┼úie de evolu┼úia pre┼úurilor de consum la servicii, în cazul în care rezult─â o cre┼čtere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finan┼úelor Publice va actualiza cuantumul sumei ce reprezint─â compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare, în situa┼úia în care acesta nu beneficiaz─â de cazare în structuri de primire turistic─â.
    (3) Actualiz─ârile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) se vor face prin ordin al ministrului finan┼úelor publice, care se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    (1) Conduc─âtorii autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice vor lua m─âsuri pentru gospod─ârirea judicioas─â a fondurilor aprobate pentru finan┼úarea cheltuielilor prev─âzute de prezenta hot─ârâre.
    (2) Ordonatorii de credite trebuie s─â se încadreze în limita sumelor aprobate cu aceast─â destina┼úie prin bugetul anual.
    ART. 5
    Nerespectarea prevederilor prezentei hot─ârâri atrage, dup─â caz, în condi┼úiile legii, r─âspunderea disciplinar─â, civil─â, contraven┼úional─â sau penal─â a celor vinova┼úi.
    ART. 6
    Prezenta hot─ârâre intr─â în vigoare la 1 ianuarie 2007.
    ART. 7
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri se abrog─â Hot─ârârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile b─âne┼čti ale salaria┼úilor institu┼úiilor publice ┼či regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii, în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 13 septembrie 1996, cu modific─ârile ulterioare.

    ANEXA 1

                          DREPTURILE ┼×I OBLIGA┼óIILE
personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii, în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului

    CAP. 1
    Drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii

    ART. 1
    Delegarea ┼či deta┼čarea personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice se dispune în scris de c─âtre conduc─âtorii acestora.
    ART. 2
    Este interzis─â fixarea de la început a duratei deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii pentru o perioad─â mai mic─â decât cea efectiv necesar─â pentru executarea sarcinilor respective, precum ┼či frac┼úionarea deleg─ârilor ┼či deta┼č─ârilor prin rechemarea nejustificat─â a personalului înainte de îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a dispus deplasarea ┼či deta┼čarea.
    ART. 3
    Executarea sarcinilor pe perioada deleg─ârii se consider─â munc─â prestat─â în realizarea obliga┼úiilor ce revin persoanei delegate la locul ei de munc─â.
    ART. 4
    Persoana aflat─â în delegare trebuie s─â-┼či desf─â┼čoare activitatea în cadrul programului normal de lucru al unit─â┼úii la care se efectueaz─â delegarea. Pe timpul deleg─ârii nu se pot pl─âti ore suplimentare.
    ART. 5
    Persoana aflat─â în delegare care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele deleg─ârii, a desf─â┼čurat activitate peste durata normal─â de lucru sau într-una din zilele de repaus s─âpt─âmânal sau s─ârb─âtoare legal─â, confirmat─â de unitatea la care s-a efectuat delegarea, beneficiaz─â, cu aprobarea conducerii unit─â┼úii, de timp liber în compensare, potrivit reglement─ârilor legale.
    ART. 6
    Obliga┼úiile de munc─â în perioada deta┼č─ârii sunt cele stabilite pentru locul de munc─â la care se execut─â deta┼čarea.
    ART. 7
    Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul deta┼č─ârii ┼či cheltuielile de deta┼čare se pl─âtesc de unitatea la care se efectueaz─â deta┼čarea, cu excep┼úia cazurilor când prin lege se prevede altfel.
    ART. 8
    Pe durata deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii persoana î┼či p─âstreaz─â func┼úia, clasa, gradul profesional ┼či treapta de salarizare sau, dup─â caz, gradul sau treapta profesional─â ┼či salariul avute la locul de munc─â. Când deta┼čarea se dispune într-o func┼úie pentru care este stabilit un salariu mai mare, persoana deta┼čat─â poate opta pentru acest salariu, în condi┼úiile prev─âzute de lege.

    CAP. 2
    Indemniza┼úia de delegare ┼či de deta┼čare

    ART. 9
    Persoana aflat─â în delegare sau deta┼čare într-o localitate situat─â la o distan┼ú─â mai mare de 5 km de localitatea în care î┼či are locul permanent de munc─â prime┼čte o indemniza┼úie zilnic─â de delegare sau de deta┼čare de 13 lei, indiferent de func┼úia pe care o îndepline┼čte ┼či de autoritatea sau institu┼úia public─â în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    ART. 10
    Num─ârul zilelor calendaristice în care persoana se afl─â în delegare sau deta┼čare se socote┼čte de la data ┼či ora plec─ârii pân─â la data ┼či ora înapoierii mijlocului de transport din ┼či în localitatea unde î┼či are locul permanent de munc─â, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau deta┼čare.
    ART. 11
    Pentru delegarea cu o durat─â de o singur─â zi, precum ┼či pentru ultima zi, în cazul deleg─ârii de mai multe zile, indemniza┼úia se acord─â numai dac─â durata deleg─ârii este de cel pu┼úin 12 ore.
    ART. 12
    Persoana care în perioada deleg─ârii sau deta┼č─ârii î┼či pierde temporar capacitatea de munc─â beneficiaz─â, pe timpul incapacit─â┼úii, pe lâng─â indemniza┼úia pentru incapacitate temporar─â de munc─â, atât de indemniza┼úie de delegare sau deta┼čare, cât ┼či de decontarea cheltuielilor de cazare. Persoana respectiv─â nu prime┼čte aceste drepturi în cazul intern─ârii în spital sau al p─âr─âsirii localit─â┼úii, cu excep┼úia celei deta┼čate, care î┼či p─âstreaz─â dreptul de cazare ┼či pe timpul spitaliz─ârii.

    CAP. 3
    Cheltuieli de transport

    ART. 13
    Personalul autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice, delegat sau deta┼čat de conducerea acestora s─â îndeplineasc─â anumite sarcini de serviciu în localit─â┼úi situate la distan┼úe mai mari de 5 km de localitatea în care î┼či are locul permanent de munc─â, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, dup─â cum urmeaz─â:
    a) cu avionul, pe orice distan┼ú─â, clasa economic─â;
    b) cu orice fel de tren, dup─â tariful clasei a II-a, pe distan┼úe de pân─â la 300 km, ┼či dup─â tariful clasei I, pe distan┼úe mai mari de 300 km;
    c) cu navele de c─âl─âtori, dup─â tariful clasei I;
    d) cu mijloace de transport auto ┼či transport în comun, dup─â tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
    e) cu mijloace de transport auto ale unit─â┼úilor, dac─â acestea au asemenea posibilit─â┼úi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
    f) cu autoturismul proprietate personal─â.
    ART. 14
    Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferat─â dup─â tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distan┼ú─â, persoana care îndepline┼čte func┼úia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director ┼či adjunct al acestora, precum ┼či cea care îndepline┼čte alt─â func┼úie similar─â din punctul de vedere al salariz─ârii ┼či al atribu┼úiilor care îi revin, stabilite de ordonatorii principali de credite ai autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice, atât pentru aparatul propriu, cât ┼či pentru unit─â┼úile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    ART. 15
    Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permis─â numai în cazul c─âl─âtoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distan┼úe de peste 300 km ┼či cu aprobarea prealabil─â a conduc─âtorului unit─â┼úii.
    ART. 16
    Deplasarea cu autoturismul proprietate personal─â se poate face numai cu aprobarea prealabil─â a ordonatorului de credite, atât pentru posesorul autoturismului, cât ┼či pentru persoanele din cadrul aceleia┼či autorit─â┼úi sau institu┼úii publice care se deplaseaz─â împreun─â cu acesta. în acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcur┼či pe distan┼úa cea mai scurt─â.
    ART. 17
    (1) Persoanei care ocup─â o func┼úie de demnitate public─â, care se deplaseaz─â, în interesul serviciului, în alte localit─â┼úi din ┼úar─â, i se deconteaz─â cheltuielile de transport, indiferent de distan┼úa ┼či de mijlocul de transport folosit.
    (2) De acelea┼či drepturi ┼či condi┼úii beneficiaz─â ┼či persoana cu func┼úie de conducere, asimilat─â, în condi┼úiile legii, unei func┼úii de demnitate public─â.
    (3) în cazul în care deplasarea se efectueaz─â cu autoturismul proprietate personal─â, persoanele prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcur┼či pe distan┼úa cea mai scurt─â.
    ART. 18
    în cazul în care condi┼úiile de transport permit ca persoana aflat─â în delegare sau deta┼čare s─â se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, dup─â terminarea programului de lucru, din localitatea unde este trimis─â în delegare sau deta┼čare, ordonatorul de credite poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, dac─â cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata indemniza┼úiei zilnice de delegare sau de deta┼čare ┼či a caz─ârii ┼či dac─â prin aceasta nu se afecteaz─â bunul mers al activit─â┼úii la locul deleg─ârii sau deta┼č─ârii. în aceast─â situa┼úie nu se acord─â indemniza┼úia zilnic─â de delegare sau de deta┼čare.
    ART. 19
    Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de vitez─â, precum ┼či comisioanele percepute de agen┼úiile de voiaj intr─â în cheltuielile de transport care se deconteaz─â.
    ART. 20
    Se deconteaz─â drept cheltuieli de transport ┼či:
    a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la ┼či de la aeroport, gar─â, autogar─â sau port, în cazul în care acestea sunt situate în alt─â localitate;
    b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execut─â delegarea sau deta┼čarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distan┼úa dintre gar─â, aerogar─â, autogar─â sau port ┼či locul deleg─ârii sau deta┼č─ârii ori locul de cazare;
M1*
    c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distan┼úa dintre locul de cazare ┼či locul deleg─ârii sau deta┼č─ârii;
B*
    d) taxele pentru trecerea podurilor;
    e) taxele de traversare cu bacul;
    f) taxele de aeroport, gar─â, autogar─â sau port;
    g) alte taxe privind circula┼úia pe drumurile publice, prev─âzute de dispozi┼úiile legale în vigoare.
    ART. 21
    Cheltuielile de transport se deconteaz─â ┼či în urm─âtoarele cazuri:
    a) persoana este chemat─â, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se afl─â în delegare sau deta┼čare;
    b) persoana întrerupe delegarea sau deta┼čarea ┼či se înapoiaz─â în localitatea locului ei de munc─â obi┼čnuit, din cauza incapacit─â┼úii temporare de munc─â, dovedit─â cu certificat medical.
    ART. 22
    Decontarea cheltuielilor de transport în ┼či din localitatea de delegare sau de deta┼čare se face numai pe baza legitima┼úiilor de c─âl─âtorie pl─âtite în numerar. în cazul pierderii legitima┼úiilor de c─âl─âtorie, acestea pot fi reconstituite în condi┼úiile reglement─ârilor în vigoare.
    ART. 23
    Se admit la decontare ┼či taxele suplimentare percepute de agen┼úiile de voiaj sau de alte unit─â┼úi, cum ar fi: convorbiri telefonice, telegrame, fax, e-mail, pentru re┼úinerea locurilor în mijlocul de transport rutier, feroviar, aerian ┼či naval.
M1*
    ART. 24
    Cheltuielile de transport se deconteaz─â pe baz─â de documente justificative.
B*
    ART. 25
    Nu se admit la decontare:
    a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
    b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de c─âtre unitate, transportul gratuit în interesul serviciului;
    c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, dup─â terminarea deleg─ârii sau deta┼č─ârii, a r─âmas s─â-┼či efectueze concediul de odihn─â sau datorit─â altor cauze de ordin personal;
    d) cheltuielile de transport, în cazul în care salariatul întrerupe timpul aferent deleg─ârii sau deta┼č─ârii din cauza unor interese personale.

    CAP. 4
    Cheltuieli de cazare

M1*
    ART. 26
    (1) Persoana trimis─â în delegare într-o localitate situat─â la o distan┼ú─â mai mare de 50 km de localitatea în care î┼či are locul permanent de munc─â ┼či în care nu se poate înapoia la sfâr┼čitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul caz─ârii în structurile de primire turistice, pentru o camer─â cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de camer─â, pentru o camer─â cu dou─â paturi, a c─âror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.
B*
    (2) în cazul în care cazarea s-a f─âcut într-o structur─â de primire turistic─â de confort superior celei de 3 stele, se deconteaz─â numai 50% din tariful de cazare perceput.
    ART. 27
    în structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacan┼úe, pensiuni, popasuri turistice, spa┼úii de campare organizate în gospod─âriile popula┼úiei destinate prin construc┼úie caz─ârii.
    ART. 28
    în situa┼úia în care personalul aflat în delegare nu se cazeaz─â în condi┼úiile prev─âzute la art. 26, cheltuielile de cazare se compenseaz─â prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 30 lei.
    ART. 29
    La stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteaz─â se iau în considerare taxa de parcare hotelier─â, taxa de sta┼úiune ┼či alte taxe prev─âzute de dispozi┼úiile legale în vigoare.
    ART. 30
    (1) Persoanei deta┼čate în afara localit─â┼úii în care î┼či are locul permanent de munc─â i se asigur─â, prin grija unit─â┼úii la care este deta┼čat─â, cazarea gratuit─â în cl─âdiri ori în spa┼úii închiriate de aceasta, în limita tarifelor legale. în aceste situa┼úii, cheltuielile de cazare în structurile de primire turistice nu se deconteaz─â.
    (2) Func┼úionarului public deta┼čat, în interesul autorit─â┼úii, institu┼úiei publice sau unit─â┼úii aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, în alt─â localitate decât cea de domiciliu i se poate deconta chiria pl─âtit─â pe baza unui contract de închiriere încheiat în condi┼úiile legii, pân─â la asigurarea caz─ârii în condi┼úiile alin. (1). Suma în limita c─âreia se compenseaz─â chiria nu va putea dep─â┼či cheltuiala cu cazarea în condi┼úiile prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a).
    ART. 31
    (1) Persoanei care ocup─â o func┼úie de demnitate public─â, precum ┼či persoanei cu func┼úie de conducere asimilat─â, în condi┼úiile legii, unei func┼úii de demnitate public─â din cadrul autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice, care se deplaseaz─â în interesul serviciului în alte localit─â┼úi din ┼úar─â, i se deconteaz─â cheltuielile pentru cazare, pe baza documentelor justificative, f─âr─â a li se aplica prevederile art. 26.
M1*
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiaz─â ┼či personalul care asigur─â protec┼úia nemijlocit─â a persoanelor prev─âzute la alin. (1).
B*
    ART. 32
    în situa┼úia în care în costul caz─ârii este inclus ┼či micul dejun, se deconteaz─â ┼či contravaloarea acestuia.
    ART. 33
    Persoana care are locul permanent de munc─â în alt─â localitate decât aceea în care î┼či are domiciliul nu beneficiaz─â, pe timpul cât este trimis─â în delegare sau deta┼čare în localitatea de domiciliu, de indemniza┼úie de delegare sau de deta┼čare ┼či de cheltuieli de cazare. Acestei persoane i se deconteaz─â numai cheltuielile de transport.

    CAP. 5
    Alte situa┼úii specifice

    ART. 34
    Dispozi┼úiile prezentei hot─ârâri se aplic─â ┼či cet─â┼úenilor str─âini care presteaz─â activit─â┼úi, în condi┼úiile legii, în cadrul autorit─â┼úilor, institu┼úiilor publice sau unit─â┼úilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pe baz─â de contracte, precum ┼či persoanelor care înso┼úesc delega┼úi str─âini, în m─âsura în care contractele încheiate ┼či, respectiv, dispozi┼úiile legale în vigoare nu prev─âd un alt mod de decontare a cheltuielilor efectuate.
    ART. 35
    (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activit─â┼úi în leg─âtur─â cu sarcinile lor de serviciu beneficiaz─â de drepturile reglementate prin prezenta hot─ârâre.
M1*
    (2) în situa┼úia în care organizatorul instructajelor sau al altor activit─â┼úi în leg─âtur─â cu sarcinile de serviciu asigur─â integral masa participan┼úilor, ace┼čtia nu beneficiaz─â de indemniza┼úia zilnic─â de delegare sau de deta┼čare prev─âzut─â la art. 9.

B*
    CAP. 6
    Cheltuieli de transport în cadrul localit─â┼úii

    ART. 36
    Personalul autorit─â┼úilor, institu┼úiilor publice, precum ┼či unit─â┼úilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, încadrat pe func┼úii pentru care, prin fi┼ča postului, are stabilite sarcini care necesit─â deplas─âri frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localit─â┼úii în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    ART. 37
    Decontarea cheltuielilor de transport men┼úionate la art. 36 se efectueaz─â de regul─â lunar, pe baza unei note justificative aprobate de ordonatorul de credite sau de o alt─â persoan─â desemnat─â de c─âtre acesta, în care trebuie s─â se specifice mijloacele de transport utilizate ┼či cheltuielile efectuate, înso┼úit─â de actele doveditoare, sau, în cazul metroului, de o declara┼úie pe propria r─âspundere.
    ART. 38
    Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe baz─â de abonament se poate face numai cu aprobarea ┼či pe r─âspunderea conduc─âtorului unit─â┼úii din care face parte persoana ┼či a conduc─âtorului compartimentului financiar-contabil al acesteia ┼či numai în cazul când din calcul rezult─â c─â acest sistem este mai economic decât utilizarea biletelor de c─âl─âtorie individuale.
    ART. 39
    Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în cadrul localit─â┼úii se face în limita sumelor aprobate prin bugetul anual pentru fiecare autoritate ┼či institu┼úie public─â.
    ART. 40
    Func┼úiile cu sarcini ce impun deplasarea frecvent─â în interesul serviciului în cadrul localit─â┼úii se stabilesc de c─âtre ordonatorii principali de credite bugetare atât pentru aparatul propriu, cât ┼či pentru unit─â┼úile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    ART. 41
    Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat în condi┼úiile prezentului capitol este permis─â numai pentru transportul în interesul serviciului, nu ┼či pentru deplas─ârile personalului de la domiciliu la locul de munc─â ┼či de la locul de munc─â la domiciliu.

    CAP. 7
    Dispozi┼úii finale

    ART. 42
    Persoana trimis─â în delegare sau deta┼čare are dreptul s─â primeasc─â, în condi┼úiile legii, un avans în numerar, stabilit în raport cu num─ârul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decât totalul cheltuielilor de delegare sau de deta┼čare pentru 30 de zile calendaristice.
    ART. 43
    Acordarea avansului ┼či justificarea acestuia se fac în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile legale privind opera┼úiunile de încas─âri ┼či pl─â┼úi în numerar prin casierie.
    ART. 44
    Cheltuielile de delegare se suport─â, de regul─â, de c─âtre unitatea din care face parte persoana.
    ART. 45
    Pentru persoana trimis─â în delegare în interesul altei unit─â┼úi, potrivit unor prevederi legale sau în┼úelegeri între unit─â┼úi, cheltuielile de delegare se suport─â de unitatea respectiv─â. în asemenea cazuri, unitatea din care face parte persoana poate avansa acesteia, la cererea sa, suma necesar─â pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar aceasta are obliga┼úia ca, la înapoiere, s─â restituie avansul primit unit─â┼úii al c─ârei salariat este.
    ART. 46
    Persoana trimis─â în delegare sau deta┼čare este obligat─â s─â ob┼úin─â pe ordinul de serviciu, de la unitatea la care se deplaseaz─â, viza ┼či ┼čtampila conduc─âtorului unit─â┼úii sau înlocuitorului acestuia, indicând data ┼či ora sosirii ┼či a plec─ârii.
    ART. 47
    (1) Sunt scutite de aceast─â viz─â persoanele prev─âzute la art. 14 ┼či 17.
    (2) Personalul militar scutit de viz─â din sectorul de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â se stabile┼čte prin acte normative specifice.
    ART. 48
    în situa┼úia în care delegarea sau deta┼čarea unei persoane expir─â în ziua de vineri sau într-o zi care preced─â o zi de s─ârb─âtoare legal─â, ┼či persoana r─âmâne în localitatea respectiv─â, în interes personal, înc─â cel mult 48 de ore, conducerea unit─â┼úii poate deconta costul transportului la înapoiere. Pentru zilele respective, persoana în cauz─â nu beneficiaz─â de decontarea cheltuielilor de cazare ┼či de indemniza┼úia zilnic─â de delegare sau de deta┼čare.