├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
CONTRACT MUNC─é Nr. 722/03 din 24 ianuarie 2008

Contract colectiv de munc─â la nivel de ramur─â transporturi pe anii 2008 - 2010 încheiat ast─âzi, 19.12.2007, conform art. 10 ┼či art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicat─â, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse sub nr. 722/03/24.01.2008

EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ┼×I EGALIT─é┼óII DE ┼×ANSE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 3 din 11 februarie 2008

    P─éR┼óILE CONTRACTANTE

    I. Reprezentan┼úii patronilor din activit─â┼úile de transporturi ┼či conexe, constitui┼úi conform prevederilor Legii nr. 356/2001 a patronatelor, respectiv

    CONFEDERA┼óIA NA┼óIONAL─é A PATRONATULUI ROMâN - C.N.P.R.
    UNIUNEA NA┼óIONAL─é A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMâNIA - U.N.T.R.R.

    II. Reprezentan┼úii salaria┼úilor din activit─â┼úile de transporturi ┼či conexe, constitui┼úi conform prevederilor Legii nr. 54/2003, cu modific─ârile ulterioare, cu privire la sindicate, respectiv:

    CONVEN┼óIA SINDICAL─é NA┼óIONAL─é A TRANSPORTATORILOR DIN ROMâNIA - C.S.N.T.R.
    FEDERA┼óIA MECANICILOR DE LOCOMOTIV─é DIN ROMâNIA - F.M.L.R.
    ALIAN┼óA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR DIN ROMâNIA - A.S.T.R. ┼či
    FEDERA┼óIA NA┼óIONAL─é FEROVIAR─é MI┼×CARE COMERCIAL - F.N.F.M.C.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) P─âr┼úile contractante recunosc ┼či accept─â pe deplin c─â sunt egale ┼či libere în negocierea Contractului colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi ┼či se oblig─â s─â respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (2) în sensul prezentului contract,
    - prin patron sau angajator se în┼úelege cel care angajeaz─â, respectiv persoana juridic─â sau fizic─â autorizat─â potrivit legii, care administreaz─â/utilizeaz─â capital, indiferent de natura acestuia, ┼či care este titular al raportului de munc─â cu salariatul;
    - prin salariat se în┼úelege orice persoan─â angajat─â de patron prin contract individual de munc─â, inclusiv persoanele aflate în perioada de prob─â, stagiarii ┼či ucenicii;
    - prin conduc─âtor se în┼úelege administratorul - salariat al unit─â┼úii, inclusiv pre┼čedintele consiliului de administra┼úie (de conducere) dac─â este ┼či salariat, directorii generali ┼či directorii adjunc┼úi, ┼čefii compartimentelor de munc─â - divizii, departamente, sec┼úii, ateliere, servicii, birouri -, precum ┼či asimila┼úii lor, stabili┼úi potrivit legii sau prin contractele colective de munc─â ori, dup─â caz, prin regulamentul intern (conform art. 294 din Legea nr. 53/2003);
    - prin sindicate se în┼úeleg organiza┼úiile sindicale care sunt persoane juridice independente, f─âr─â scop patrimonial, constituite în scopul ap─âr─ârii ┼či promov─ârii drepturilor colective ┼či individuale, precum ┼či a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ┼či sportive ale membrilor lor [conform art. 217, pct. (1) din Legea nr. 53/2003];
    - prin reprezentan┼úii salaria┼úilor se în┼úeleg persoanele alese ┼či mandatate special în scopul promov─ârii ┼či ap─âr─ârii intereselor lor ┼či care nu pot s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi ce sunt recunoscute exclusiv în sarcina organiza┼úiilor sindicale (art. 224 din Legea nr. 53/2003);
    - prin unitate se desemneaz─â regiile autonome, companiile na┼úionale, societ─â┼úile comerciale, alte organiza┼úii cu scop lucrativ, institu┼úiile publice, asocia┼úiile de orice fel ┼či organele de stat.
    ART. 2
    (1) Prezentul contract colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi cuprinde drepturile ┼či obliga┼úiile patronilor ┼či ale salaria┼úilor cu privire la condi┼úiile generale de munc─â.
    (2) Prin încheierea contractului colectiv de munc─â la celelalte niveluri, drepturile ┼či obliga┼úiile p─âr┼úilor cu privire la condi┼úiile specifice de munc─â vor fi negociate de c─âtre acestea cu respectarea prevederilor minimale stabilite prin orice act normativ care vizeaz─â activitatea specific─â din ramur─â, emis de institu┼úia abilitat─â a statului, precum ┼či cu respectarea reglement─ârilor interna┼úionale ratificate de România.
    ART. 3
    (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi produc efecte pentru to┼úi salaria┼úii încadra┼úi în unit─â┼úile de transporturi ┼či activit─â┼úi conexe din ┼úar─â, indiferent de structura capitalului acestora.
    (2) Contracte colective de munc─â se pot încheia ┼či pentru salaria┼úii institu┼úiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze prev─âzute în mod expres prin lege.
    (3) în cazul în care p─âr┼úile au încheiat contract colectiv de munc─â la nivel de unitate sau grup de unit─â┼úi înaintea semn─ârii, înregistr─ârii ┼či public─ârii prezentului Contract colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi, cele de la nivelurile inferioare acestuia se vor adapta la prevederile sale, acolo unde prevederile minimale din prezentul contract nu au fost atinse sau ale c─ârui clauze nu se reg─âsesc incluse.
    a) în contractele colective de munc─â încheiate la nivel de unitate sau grup de unit─â┼úi, bazate pe negocieri colective ┼či pe prezentul contract colectiv, p─âr┼úile contractante vor conveni, printr-o clauz─â expres─â, plata unei contribu┼úii de c─âtre salaria┼úi, al┼úii decât membrii de sindicat, a c─ârei valoare s─â nu fie mai mic─â de 0,5% din venitul brut realizat, dar nici s─â dep─â┼čeasc─â cuantumul cotiza┼úiei sindicale.
 b) Aceast─â contribu┼úie va fi considerat─â ca obliga┼úie a salariatului, înscris─â în contractul individual de munc─â, numai pe baza semn─ârii de c─âtre salariat a unei declara┼úii conform celei prev─âzute în anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de munc─â.
    ART. 4
    (1) Prezentul Contract colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi se aplic─â cu începere de la 1 ianuarie 2008 pân─â la 31 decembrie 2010 inclusiv, cu posibilitatea revizuirii anuale, la nivel de unitate acesta producând efecte pe an calendaristic.
    (2) Dac─â niciuna din p─âr┼úi nu denun┼ú─â contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelunge┼čte pân─â la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, respectiv cu înc─â un an calendaristic.
    (3) Conform principiului c─â drepturile recunoscute ┼či acordate prin negocieri colective anterioare constituie "legea p─âr┼úilor" ┼či sunt "drepturi minime câ┼čtigate", negocierea unui nou contract colectiv de munc─â se va face având ca baz─â clauzele contractului aplicabil.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cuno┼čtin┼ú─â, în scris, celeilalte p─âr┼úi cu cel pu┼úin 30 de zile înainte de data propus─â pentru începerea negocierilor.
    (3) Fac parte din prezentul contract colectiv de munc─â ┼či acordurile încheiate între p─âr┼úile semnatare ale acestuia, pe toat─â perioada de valabilitate, cu începere de la data înregistr─ârii lor la organul abilitat, ori de la o dat─â ulterioar─â stabilit─â de c─âtre p─âr┼úi.
    (4) P─âr┼úile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modific─âri, cât ┼či în cazul denun┼ú─ârii contractului, s─â nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salaria┼úilor.
    (5) Modific─ârile aduse contractului colectiv de munc─â se comunic─â în scris organului la care se p─âstreaz─â ┼či devin aplicabile de la data înregistr─ârii sau la o alt─â dat─â ulterioar─â, potrivit conven┼úiei p─âr┼úilor.
    (6) în cazul în care p─âr┼úile î┼či încalc─â obliga┼úiile prev─âzute în prezentul contract, neexercitarea de c─âtre partea care sufer─â vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea întocmai sau, dup─â caz, prin echivalent b─ânesc a obliga┼úiilor respective nu înseamn─â ca ea a renun┼úat la acest drept al s─âu.
    ART. 6
    Suspendarea ┼či încetarea contractului au loc potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, p─âr┼úile convin s─â se constituie o comisie paritar─â la nivel de ramur─â transporturi.
    (2) Competen┼úa, componen┼úa, organizarea ┼či func┼úionarea comisiei paritare la nivel de ramur─â transporturi sunt stabilite prin regulamentul-cadru prezentat în anexa nr. 2 din prezentul contract.
    ART. 8
    Cu privire la drepturile salaria┼úilor, p─âr┼úile sunt de acord s─â respecte ┼či s─â aplice prevederile înscrise în art. 8 din Contractul colectiv de munc─â unic la nivel na┼úional.
    ART. 9
    (1) în scopul salariz─ârii ┼či acord─ârii celorlalte drepturi prev─âzute în prezentul contract pentru personalul unit─â┼úilor din transporturi finan┼úate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sindicatele, ministerele ┼či organele locale vor purta negocieri cu autorit─â┼úi din subordinea Guvernului pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal ┼či pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum ┼či în vederea modific─ârii ulterioare a acestuia.
    (2) P─âr┼úile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeaz─â astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate în condi┼úiile prev─âzute la alin. (1), p─âr┼úile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor ┼či celorlalte drepturi de personal la unit─â┼úile din transporturi finan┼úate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

    CAP. 2
    Timpul de munc─â

    ART. 10
    în sensul prezentului contract colectiv de munc─â,
    (1) - prin timpul de munc─â se în┼úelege orice perioad─â în care salariatul presteaz─â munc─â, se afl─â la dispozi┼úia angajatorului ┼či îndepline┼čte sarcinile ┼či atribu┼úiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc─â, ale contractului colectiv de munc─â aplicabil ┼či ale legisla┼úiei în vigoare;
    (2) - prin perioada de repaus se în┼úelege orice perioad─â care nu este timp de munc─â;
    (3) - prin repaus zilnic se în┼úelege ca orice angajat s─â beneficieze, în decursul fiec─ârei perioade de 24 ore, de o perioad─â de repaus de cel pu┼úin 12 ore consecutive;
    (4) a) prin repaus s─âpt─âmânal se în┼úelege obliga┼úia ca orice angajat s─â beneficieze, în cursul fiec─ârei perioade de 7 zile, de o perioad─â de repaus neîntrerupt─â de minimum 36 ore, c─âreia i se adaug─â cele 12 ore de repaus zilnic prev─âzute la pct. 3 al prezentului articol;
    b) în situa┼úii de excep┼úie, zilele de repaus s─âpt─âmânal sunt acordate cumulat, dup─â perioada de activitate continu─â ce nu poate dep─â┼či 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munc─â ┼či cu acordul sindicatului sau, dup─â caz, al reprezentan┼úilor salaria┼úilor.
    (5) a) prin munc─â în schimburi se în┼úelege orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit c─âruia salaria┼úii se succed unul pe altul la acela┼či post de munc─â, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, ┼či care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realiz─ârii unei activit─â┼úi în intervale orare diferite în raport cu o perioad─â zilnic─â sau s─âpt─âmânal─â, stabilit─â prin contractul s─âu individual de munc─â.
    b) prin salariat în schimburi se în┼úelege orice salariat al c─ârui program de lucru se înscrie în cadrul programului de munc─â în schimburi.
    ART. 11
(1) Durata normal─â a timpului de munc─â este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe s─âpt─âmân─â.
    (2) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerin┼úele produc┼úiei, se poate stabili un program s─âpt─âmânal de 36 pân─â la 44 de ore, cu condi┼úia ca media lunar─â s─â fie de 40 de ore pe s─âpt─âmân─â, iar programul stabilit s─â fie anun┼úat cu o s─âpt─âmân─â înainte.
    (3) în cazurile în care durata normal─â a timpului de munc─â se stabile┼čte potrivit prevederilor alin. (2), durata timpului de munc─â zilnic nu poate dep─â┼či 10 ore.
    (4) La locurile de munc─â unde datorit─â specificului activit─â┼úii nu exist─â posibilitatea încadr─ârii în durata normal─â a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dup─â caz, în tur─â, tur─â continu─â, turnus, program frac┼úionat; locurile de munc─â la care se aplic─â aceste forme specifice de organizare, precum ┼či modalit─â┼úile concrete de organizare ┼či de eviden┼ú─â a muncii prestate se stabilesc prin contractele colective de munc─â la nivel de grupuri de unit─â┼úi sau unit─â┼úi.
    (5) în sectoarele de munc─â unde regimul de lucru este influen┼úat de sezoane, durata timpului de lucru se stabile┼čte prin negocieri cu sindicatele, cu condi┼úia ca media s─âpt─âmânal─â s─â fie de 40 de ore, iar durata programului zilnic s─â nu dep─â┼čeasc─â 12 ore.
    (6) Durata medie a muncii pentru fiecare perioad─â de 7 zile ┼či pentru fiecare lucr─âtor s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore, inclusiv orele suplimentare (art. 111 Codul muncii).
    (7) Durata timpului de munc─â, ce include ┼či orele suplimentare, poate fi prelungit─â peste 48 de ore pe s─âpt─âmân─â cu condi┼úia ca media orelor de munc─â, calculat─â pe o perioad─â de referin┼ú─â de 6 luni, s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore pe s─âpt─âmân─â.
    ART. 12
    (1) Pentru unele activit─â┼úi, altele decât activitatea de baz─â, pentru unele locuri de munc─â ┼či categorii de personal, prev─âzute în contractele colective de munc─â de la unit─â┼úi, se pot stabili programe de lucru par┼úiale, corespunz─âtoare unor frac┼úiuni de norm─â, cu o durat─â a timpului de munc─â de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salaria┼úilor care lucreaz─â în astfel de situa┼úii se acord─â propor┼úional cu timpul lucrat.
    (2) La cerere, salaria┼úii cu program par┼úial de lucru vor fi încadra┼úi în program normal, dac─â exist─â posturi vacante ┼či dac─â întrunesc condi┼úiile ocup─ârii acestor posturi.
    ART. 13
    (1) Salaria┼úii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în locuri de munc─â cu condi┼úii deosebite sau speciale beneficiaz─â de reducerea duratei normale a timpului de munc─â sub 8 ore pe zi, în condi┼úiile prev─âzute de lege, ┼či nu pot efectua ore suplimentare.
    (2) în unit─â┼úile cu activitate permanent─â, în care reducerea timpului de lucru sub 8 ore pe zi afecteaz─â desf─â┼čurarea continu─â a activit─â┼úii, se vor stabili prin contractele colective de munc─â la nivel de unitate programe de lucru astfel încât media anual─â a timpului de lucru s─â se încadreze în limita prev─âzut─â de lege.
    ART. 14
    (1) Orele de începere ┼či terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern negociat de c─âtre p─âr┼úi.
    (2) în toate cazurile în care se dovede┼čte c─â este posibil, cei care angajeaz─â ┼či sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru ┼či modalit─â┼úi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaz─â drepturile prev─âzute în contractul colectiv de munc─â.
    ART. 15
    (1) Orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
    (2) Salaria┼úii pot fi chema┼úi s─â presteze ore suplimentare numai cu consim┼ú─âmântul lor.
    (3) Pentru prevenirea sau înl─âturarea efectelor unor calamit─â┼úi naturale ori ale altor cazuri de for┼ú─â major─â, salaria┼úii au obliga┼úia de a presta munca suplimentar─â cerut─â de cel care angajeaz─â.
    ART. 16
    Munca suplimentar─â se compenseaz─â în conformitate cu prevederile art. 119 ┼či 120 din Codul muncii, sporul stabilit pentru aceasta în condi┼úiile art. 120 alin. (2) din aceea┼či lege fiind de 100%.
    ART. 17
    (1) Munca prestat─â în intervalul dintre orele 22 ┼či 6, cu posibilitatea abaterii cu o or─â în plus sau în minus fa┼ú─â de aceste limite, este lucru în timpul nop┼úii.
    (2) Pentru persoanele al c─âror program de lucru se desf─â┼čoar─â pe timpul nop┼úii, durata timpului de munc─â este mai mic─â cu o or─â decât durata timpului de munc─â prestat─â în timpul zilei, f─âr─â diminuarea salariului de baz─â ┼či a vechimii în munc─â.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplic─â salaria┼úilor care lucreaz─â în locuri de munc─â cu condi┼úii deosebite sau speciale, unde durata timpului de munc─â este mai mic─â de 8 ore.
    (4) La unit─â┼úile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condi┼úiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nop┼úii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestat─â în timpul nop┼úii în cadrul unui asemenea program se pl─âte┼čte sub form─â de spor, dac─â timpul astfel lucrat reprezint─â cel pu┼úin jum─âtate din programul de lucru; de acest spor beneficiaz─â ┼či salaria┼úii care lucreaz─â în condi┼úii deosebite sau speciale, unde durata timpului de munc─â este mai mic─â de 8 ore/zi.
    (5) Salaria┼úii care efectueaz─â munc─â de noapte beneficiaz─â:
    - fie de program de lucru redus cu o or─â fa┼ú─â de durata normal─â a zilei de munc─â pentru zilele în care efectueaz─â cel pu┼úin trei ore de munc─â de noapte, f─âr─â ca aceasta s─â duc─â la sc─âderea salariului de baz─â;
    - fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de baz─â pentru fiecare or─â de munc─â de noapte prestat─â.
    (6) Perioadele de concediu anual pl─âtit ┼či perioadele de concediu de boal─â nu sunt luate în considerare la calcularea celor prev─âzute la art. 11 alin. (6), din prezentul contract colectiv.
    ART. 18
    (1) Salaria┼úii care renun┼ú─â la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârst─â de pân─â la doi ani beneficiaz─â de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, f─âr─â s─â le fie afectate salariul de baz─â ┼či vechimea în munc─â.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de pân─â la 6 ani pot lucra cu 1/2 norm─â, dac─â nu beneficiaz─â de cre┼č─â sau c─âmin, f─âr─â s─â li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condi┼úii se consider─â, la calculul vechimii în munc─â, timp lucrat cu o norm─â întreag─â.
    (3) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta munc─â de noapte.
    (4) Angajatorii au obliga┼úia de a acorda salariatelor gravide dispens─â pentru consulta┼úii prenatale, în limita a maximum 16 ore pe lun─â, f─âr─â a le fi afectate drepturile salariale.
    (5) Salariata în cauz─â este obligat─â s─â prezinte adeverin┼úa medical─â privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
    (6) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor (5) ┼či (6) din prezentul articol se stabile┼čte prin comisia paritar─â constituit─â la nivel de unitate.
    (7) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcin─â, l─âuzele, precum ┼či cele care al─âpteaz─â nu vor fi repartizate la munc─â de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare ┼či nu vor putea fi deta┼čate decât cu acordul lor.
    (8) La solicitarea Comitetului de s─ân─âtate ┼či securitate în munc─â, angajatorul are obliga┼úia s─â evalueze riscurile pe care le presupune locul de munc─â al salariatei care anun┼ú─â c─â este îns─ârcinat─â, precum ┼či al salariatei care al─âpteaz─â ┼či s─â le informeze cu privire la acestea.
    (9) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legisla┼úia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munc─â de la celelalte niveluri.
    ART. 19
    în durata normal─â a timpului de lucru nu intr─â timpii consuma┼úi cu echiparea-dezechiparea la începutul ┼či sfâr┼čitul programului.

    CAP. 3
    Condi┼úiile de munc─â ┼či protec┼úia muncii

    ART. 20
    (1) P─âr┼úile se oblig─â s─â depun─â eforturile necesare pentru institu┼úionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continu─â a condi┼úiilor de munc─â.
    (2) în vederea realiz─ârii obiectivului prev─âzut la alineatul precedent, p─âr┼úile contractante vor asigura aplicarea m─âsurilor prev─âzute de Legea nr. 319/2006 a securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, precum ┼či a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, stabilite prin H.G. nr. 1425/2006.
    (3) La stabilirea m─âsurilor vizând condi┼úiile de munc─â, p─âr┼úile implicate vor ┼úine seama de urm─âtoarele:
    a) m─âsurile preconizate s─â vizeze, mai întâi, ameliorarea real─â a condi┼úiilor de munc─â ┼či numai dac─â acest lucru nu este posibil la un moment dat s─â se procedeze la compens─âri b─âne┼čti sau de alt─â natur─â;
    b) m─âsurile privind ameliorarea condi┼úiilor de munc─â vor fi stabilite împreun─â cu reprezentan┼úii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munc─â.
    ART. 21
    (1) Organizarea activit─â┼úii prin stabilirea unei structuri organizatorice ra┼úionale, repartizarea tuturor salaria┼úilor pe locuri de munc─â, cu precizarea atribu┼úiilor ┼či r─âspunderilor lor, precum ┼či exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obliga┼úiilor de serviciu de c─âtre salaria┼úi sunt de competen┼úa exclusiv─â a celor care angajeaz─â.
    (2) a) Normarea muncii se aplic─â tuturor categoriilor de salaria┼úi - muncitori, tehnicieni, ingineri, economi┼čti, cadre de alt─â specialitate ┼či lucr─âtori din activitatea administrativ─â - atât pentru cei salariza┼úi în acord, cât ┼či pentru cei salariza┼úi în regie. Normele de munc─â se exprim─â, în func┼úie de caracteristicile procesului de produc┼úie sau alte activit─â┼úi ce se normeaz─â, sub form─â de norme de timp, norme de produc┼úie, norme de personal, sfere de atribu┼úii sau sub alte forme corespunz─âtoare specificului fiec─ârei munci.
    b) Normele de munc─â se elaboreaz─â de c─âtre angajator, cu acordul sindicatelor semnatare ┼či în condi┼úiile prev─âzute prin art. 129 pct. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile adoptate prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 65/2005.
    (3) Normele de munc─â aprobate în condi┼úiile alineatului precedent constituie anex─â la contractul de munc─â ┼či se fac cunoscute salaria┼úilor cu cel pu┼úin 5 zile înainte de aplicare.
    ART. 22
    (1) Activitatea de normare a muncii se refer─â la toate categoriile de salaria┼úi, potrivit specificului activit─â┼úii fiec─âreia, ┼či se bazeaz─â pe tehnicile norm─ârii muncii; aceasta se desf─â┼čoar─â ca un proces continuu, în permanent─â concordan┼ú─â cu schimb─ârile ce au loc în organizarea ┼či nivelul dot─ârii tehnice a muncii.
    (2) în toate situa┼úiile în care normele de munc─â nu asigur─â un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiv─â sau, dup─â caz, nu corespund condi┼úiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerut─â atât de patron, cât ┼či de sindicate. în caz de divergen┼ú─â în ceea ce prive┼čte calitatea normelor de munc─â se va recurge la o expertiz─â tehnic─â stabilit─â de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele p─âr┼úi. în situa┼úia în care p─âr┼úile nu convin de comun acord asupra unui expert, acesta va fi stabilit prin tragere la sor┼úi.
    (3) Normele de munc─â vor fi astfel stabilite încât s─â asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual ┼či o tensiune nervoas─â care s─â nu conduc─â la oboseala excesiv─â a salaria┼úilor.
    (4) Reexaminarea normelor de munc─â nu va putea conduce la diminuarea salariului de baz─â negociat.
    (5) Cheltuielile ocazionate de solu┼úionarea divergen┼úelor cu privire la modificarea normelor de munc─â vor fi suportate de patroni, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    (6) Fi┼ča postului, precum ┼či, dup─â caz, sarcinile de serviciu vor fi anexate la contractul individual de munc─â, acestea fiind stabilite în limitele felului ┼či locului muncii pentru care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului s─âu.
  ART. 23
    (1) Patronul are obliga┼úia s─â asigure permanent condi┼úiile tehnice ┼či organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munc─â, iar salaria┼úii trebuie s─â realizeze norma de munc─â sau, dup─â caz, sarcinile ce decurg din func┼úia sau postul de┼úinut.
    (2) Refuzul de a munci al unui salariat, justificat de neasigurarea de c─âtre angajator, conform Legii nr. 319/2006 a securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â, precum ┼či Normelor metodologice de aplicare a acesteia, stabilite prin H.G. nr. 1425/2006, a cerin┼úelor minime legale pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii în condi┼úii de siguran┼ú─â, f─âr─â pericolul producerii de accidente generatoare de pierderi materiale sau umane ori care ar periclita securitatea sau s─ân─âtatea angaja┼úilor, nu d─â dreptul angajatorului s─â aplice celui în cauz─â sanc┼úiuni disciplinare sau materiale, refuzul nefiind considerat o înc─âlcare a obliga┼úiilor de serviciu.
    ART. 24
    (1) Locurile de munc─â se clasific─â în locuri de munc─â normale, locuri de munc─â cu condi┼úii deosebite ┼či locuri de munc─â cu condi┼úii speciale, stabilite potrivit reglement─ârilor legale.
    (2) Locurile de munc─â cu condi┼úii deosebite ┼či speciale sunt cele cu condi┼úii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de munc─â la nivel de grupuri de unit─â┼úi, unit─â┼úi ┼či institu┼úii, dup─â caz.
    ART. 25
    (1) Pentru prestarea activit─â┼úii în locurile de munc─â prev─âzute la art. 24 alin. (2), salaria┼úii au dreptul, dup─â caz, la sporuri la salariul de baz─â, durat─â redus─â a timpului de lucru cu minimum o or─â, alimenta┼úie de înt─ârire a rezisten┼úei organismului, echipament de protec┼úie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prev─âzute de contractele colective de munc─â la nivel de grupuri de unit─â┼úi, unit─â┼úi ┼či institu┼úii.
    (2) Categoriile de salaria┼úi prev─âzute la art. 24 alin. (2) vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condi┼úiile ┼či la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munc─â la nivel de unitate ┼či institu┼úie.
    (3) în cazul în care una sau mai multe din condi┼úiile deosebite se reg─âsesc pentru to┼úi salaria┼úii unei unit─â┼úi sau sec┼úii, unui atelier sau unui loc de munc─â, se vor stabili, în locul sporurilor respective, salarii de baz─â corespunz─âtor mai mari.
    (4) La locurile de munc─â cu condi┼úii specifice, unde numai o parte din salaria┼úi lucreaz─â în astfel de condi┼úii, ace┼čtia vor beneficia de sporuri.
    ART. 26
    (1) în cazul în care condi┼úiile de munc─â se normalizeaz─â, salaria┼úii vor beneficia pentru refacerea capacit─â┼úii de munc─â, înc─â minimum dou─â luni, de unul din urm─âtoarele drepturi:
    - spor pentru condi┼úii grele de munc─â;
    - spor pentru nocivitate;
    - alimenta┼úie de înt─ârire a rezisten┼úei organismului.
    (2) De drepturile prev─âzute la alin. (1) beneficiaz─â ┼či salaria┼úii care au lucrat cel pu┼úin ┼čase luni în condi┼úiile alin. (1) ┼či î┼či schimb─â locul de munc─â din motive ce nu le sunt imputabile, dac─â drepturile de aceea┼či natur─â la noul loc de munc─â sunt mai mici.
    ART. 27
    în toate cazurile în care condi┼úiile de munc─â s-au înr─âut─â┼úit, determinând reclasificarea locurilor de munc─â, salaria┼úii vor beneficia de drepturile aferente noii clasific─âri, începând cu data schimb─ârii condi┼úiilor de munc─â, indiferent de momentul efectu─ârii reclasific─ârii de c─âtre organele competente.
    ART. 28
    (1) P─âr┼úile sunt de acord c─â nicio m─âsur─â de protec┼úie a muncii nu este eficient─â dac─â nu este cunoscut─â, însu┼čit─â ┼či aplicat─â în mod con┼čtient de salaria┼úi.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ┼či perfec┼úionarea profesional─â a salaria┼úilor cu privire la normele de protec┼úie a muncii. Prin contractele colective de munc─â la nivel de unit─â┼úi se vor prevedea m─âsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obliga┼úiile ┼či r─âspunderile, precum ┼či controalele proprii, în conformitate cu reglement─ârile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse ┼či cu normele proprii. Timpul afectat acestor activit─â┼úi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de munc─â ┼či este pl─âtit corespunz─âtor.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munc─â sau a felului muncii, acesta va fi instruit ┼či testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul s─âu loc de munc─â ┼či la normele de protec┼úie a muncii, pe care este obligat în procesul muncii s─â le cunoasc─â ┼či s─â le respecte.
    (4) în cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimb─âri ce impun aplicarea unor norme noi de protec┼úie a muncii, salaria┼úii vor fi instrui┼úi în condi┼úiile prev─âzute la alineatul precedent.
    ART. 29
    (1) Contravaloarea echipamentului de protec┼úie se suport─â integral de c─âtre patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suport─â potrivit prevederilor legale ┼či celor din contractele colective de munc─â de la celelalte niveluri.
    (3) în toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prev─âzut de lege, patronul cere o anumit─â vestimenta┼úie special─â, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suport─â integral de c─âtre patron.
    (4) Cur─â┼úirea, neutralizarea ┼či între┼úinerea periodic─â a echipamentului individual de protec┼úie ┼či de lucru vor fi efectuate sau suportate financiar de c─âtre cel care angajeaz─â.
    (5) a) Categoriile de materiale igienico-sanitare, modelul, cantitatea ┼či calitatea echipamentului de protec┼úie ┼či de lucru, felul alimenta┼úiei de protec┼úie, periodicitatea acord─ârii acestora ┼či locurile de munc─â pentru care se impune acordarea vor fi stabilite prin normativ, anexat la contractul colectiv de munc─â la nivel de unitate.
    b) Normativul va fi întocmit de c─âtre Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â ┼či înaintat p─âr┼úilor semnatare, spre aprobare, în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a contractului colectiv de munc─â la nivel de unitate, conform celor stipulate prin H.G. nr. 1048/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor individuale de protec┼úie la locul de munc─â, prin Ordinul nr. 225/1995 al M.M.F.E.S. privind aprobarea normativului-cadru de acordare ┼či utilizare a echipamentului individual de protec┼úie combinat cu art. 13 lit. b), r) ┼či s), art. 14 ┼či art. 15 din Legea nr. 319/2006 a securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â.
    c) în cazul în care angajatorul nu va asigura echipamentul de protec┼úie, de lucru ┼či materialele igienico-sanitare cuvenite salaria┼úilor, la termenul, în cantitatea ┼či la calitatea stabilite prin normativ, persoana în cauz─â are dreptul s─â refuze efectuarea sarcinilor de serviciu, f─âr─â ca pentru acest lucru s─â poat─â fi sanc┼úionat─â.
ART. 30
    (1) în vederea men┼úinerii ┼či îmbun─ât─â┼úirii condi┼úiilor de desf─â┼čurare a activit─â┼úii, patronul va lua urm─âtoarele m─âsuri de amenajare ergonomic─â a locului de munc─â:
    a) asigurarea condi┼úiilor de mediu;
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munc─â;
    c) diminuarea pân─â la eliminarea treptat─â a emisiilor poluante.
    (2) M─âsurile concrete, în sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc în contractele colective de munc─â din unit─â┼úi ┼či institu┼úii.
    (3) Salaria┼úii sunt obliga┼úi s─â p─âstreze în bune condi┼úii amenaj─ârile efectuate de patron, s─â nu le deterioreze ┼či s─â nu le descompleteze ori s─â sustrag─â componente ale acestora.
    (4) Un salariat care, în caz de pericol iminent ┼či care nu poate fi evitat, se îndep─ârteaz─â de locul s─âu de munc─â sau de zona periculoas─â nu va fi considerat c─â a p─âr─âsit locul de munc─â, neputând suferi niciun prejudiciu, fiind protejat în acest sens împotriva tuturor consecin┼úelor v─ât─âm─âtoare privind drepturile ce decurg din calitatea de angajat al societ─â┼úii.
    (5) M─âsurile privind securitatea, igiena ┼či s─ân─âtatea în munc─â nu trebuie, în niciun caz, s─â antreneze obliga┼úii (sarcini) financiare pentru salaria┼úi (Directiva Consiliului Comunit─â┼úii Economice Europene nr. 89/391/CEE/12 iunie 1989 privind promovarea amelior─ârii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor în munc─â).
    (6) Conform art. 70 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr. 319/2006, angajatorul trebuie s─â supun─â analizei Comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â documenta┼úia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munc─â, ale echipamentelor de protec┼úie colectiv─â ┼či individual─â, în vederea selec┼úion─ârii echipamentelor optime.
    ART. 31
    (1) Angajatorul va solicita Inspectoratului teritorial de munc─â stabilirea parametrilor de microclimat la fiecare loc de munc─â, iar rezultatele finale vor fi cuprinse într-o anex─â special─â a contractului colectiv de munc─â la nivelul unit─â┼úii.
    (2) Urm─ârirea îndeplinirii acestor prevederi se face anual de c─âtre institu┼úiile specializate, conform legii, costurile fiind suportate de c─âtre patron.
    (3) Prezentul articol se completeaz─â, dup─â caz, cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 99/2000 ┼či ale H.G. nr. 580/2000, m─âsurile concrete fiind stabilite de c─âtre p─âr┼úi în contractul colectiv de munc─â aplicabil.
    ART. 32
    (1) Patronul va organiza la angajare ┼či ulterior, conform prevederilor legale, examinarea medical─â a salaria┼úilor, în scopul de a constata dac─â sunt ap┼úi pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii în posturile pe care ar urma s─â le ocupe sau pe care le ocup─â, precum ┼či pentru prevenirea îmboln─âvirilor profesionale. Examinarea medical─â este gratuit─â, iar cheltuielile ocazionate de examinare vor fi suportate conform legii. Condi┼úiile concrete urmeaz─â s─â fie stabilite la nivel de unitate.
    (2) în cazul în care dispozi┼úii legale speciale sau ale contractului colectiv de munc─â prev─âd examin─âri medicale la termene mai scurte, determinate de condi┼úiile deosebite sau speciale de la locurile de munc─â, se vor aplica aceste prevederi.
    (3) Salaria┼úii sunt obliga┼úi s─â se supun─â examenelor medicale în condi┼úiile organiz─ârii potrivit prevederilor alin. (1). Refuzul salariatului de a se supune examin─ârilor medicale constituie abatere disciplinar─â.
    (4) Examinarea medical─â a salaria┼úilor la angajare ┼či ulterior, conform prevederilor legale, se face de c─âtre unit─â┼úile sanitare de specialitate, acreditate de patronat ┼či de Ministerul S─ân─ât─â┼úii.
    (5) în temeiul H.G. nr. 1028/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angaja┼úii viza┼úi de aceast─â hot─ârâre vor beneficia, cel pu┼úin de urm─âtoarele facilit─â┼úi:
    a) - dup─â fiecare 50 de minute de activitate neîntrerupt─â în utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare se vor acorda 10 minute de pauz─â, necesare reducerii suprasolicit─ârii (art. 8 din H.G. nr. 1028/2006);
    b) - dac─â rezultatul examenului oftalmologic arat─â c─â este necesar─â folosirea unor dispozitive de corec┼úie speciale, care s─â corespund─â activit─â┼úii respective, angajatorul va suporta contravaloarea ochelarilor recomanda┼úi de medicul autorizat (art. 15 din H.G. nr. 1028/2006).
    ART. 33
    La cererea uneia dintre p─âr┼úi, medicii de medicina muncii ┼či inspectorii de protec┼úie a muncii vor fi consulta┼úi la modificarea duratei timpului de lucru ┼či la acordarea de concedii suplimentare.
    ART. 34
    (1) P─âr┼úile vor asigura un regim de protec┼úie special─â a muncii femeilor ┼či a muncii tinerilor în vârst─â de pân─â la 18 ani, cel pu┼úin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legisla┼úia muncii ┼či prevederile prezentului contract.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legisla┼úia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munc─â de la celelalte niveluri.
    (3) Salariatele gravide, începând cu luna a 5-a de sarcin─â, precum ┼či cele care al─âpteaz─â nu vor fi repartizate la munca de noapte.
    ART. 35
    Patronul nu va refuza angajarea sau, dup─â caz, men┼úinerea în munc─â a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obliga┼úiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 36
    în cazul recomand─ârilor medicale, patronul va asigura trecerea salaria┼úilor în alte locuri de munc─â ┼či, dup─â caz, recalificarea acestora, în conformitate cu legisla┼úia specific─â în vigoare.
    ART. 37
    (1) în vederea îmbun─ât─â┼úirii condi┼úiilor de munc─â, în fiecare unitate cu cel pu┼úin 50 de salaria┼úi se va constitui un comitet de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â (C.S.S.M.), conform capitolului II din Codul muncii, având atribu┼úiile prev─âzute de art. 34 din Normele generale de protec┼úie a muncii, precum ┼či cele stipulate prin Ordinul nr. 187/1998 al M.M.F.E.S.
    (2) Comitetul de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â va fi constituit paritar, cel pu┼úin din patru persoane, conform grilei prev─âzute de art. 33 din Normele generale de protec┼úie a muncii.
    (3) Timpul de munc─â afectat activit─â┼úii în comitetele de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â se consider─â timp de lucru efectiv prestat.
    (4) Activitatea comitetului de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â se va desf─â┼čura în baza propriului regulament, hot─ârârile acestuia fiind obligatorii pentru p─âr┼úile semnatare ale contractului colectiv de munc─â aplicabil, ele constituind parte integrant─â a sa.

CAP. 4
    Salarizarea ┼či alte drepturi b─âne┼čti

    ART. 38
    (1) în sensul prezentului contract colectiv, termenul de salariu reprezint─â retribu┼úia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munc─â.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baz─â, indemniza┼úiile, sporurile precum ┼či alte adaosuri.
    (3) Re┼úinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condi┼úiile ┼či limitele prev─âzute de lege.
    (4) Salariile se pl─âtesc înaintea oric─âror altor obliga┼úii b─âne┼čti ale angajatorilor.
    (5) Salariul este confiden┼úial, angajatorul având obliga┼úia de a lua m─âsurile necesare pentru asigurarea confiden┼úialit─â┼úii.
    (6) în scopul promov─ârii intereselor ┼či ap─âr─ârii drepturilor salaria┼úilor, confiden┼úialitatea salariilor nu poate fi opus─â sindicatelor sau, dup─â caz, reprezentan┼úilor salaria┼úilor, în strict─â leg─âtur─â cu interesele acestora ┼či în rela┼úia lor direct─â cu angajatorul [art. 158 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii].
    ART. 39
    (1) în scopul prevenirii ┼či diminu─ârii nivelului stresului la locul de munc─â, angajatorul împreun─â cu semnatarii contractului colectiv de munc─â vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unit─â┼úii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munc─â, astfel:
    (I) în ceea ce prive┼čte con┼úinutul muncii,
    a) la fundamentarea normelor de munc─â pentru salaria┼úi se va avea în vedere num─ârul de ore de munc─â, stabilit prin lege ┼či contractele colective de munc─â aplicabile;
    b) se va urm─âri ca nivelul de competen┼ú─â, aptitudinile ┼či abilit─â┼úile salaria┼úilor s─â corespund─â cerin┼úelor locului de munc─â;
    c) condi┼úiile locului de munc─â trebuie s─â fie adaptate ergonomic salaria┼úilor;
    d) salaria┼úii vor fi informa┼úi ┼či consulta┼úi ┼či vor avea la dispozi┼úie toate informa┼úiile necesare, care s─â le permit─â s─â în┼úeleag─â care sunt responsabilit─â┼úile lor, conform fi┼čei postului.
    (II) în ceea ce prive┼čte controlul asupra muncii efectuate,
    a) angajatorul va încuraja salariatul s─â-┼či utilizeze capacit─â┼úile ┼či ini┼úiativele la locul de munc─â;
    b) împreun─â cu sindicatele, angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salaria┼úii s─â fie motiva┼úi în îndeplinirea cât mai bun─â a sarcinilor de serviciu.
    (III) în ceea ce prive┼čte gestionarea activit─â┼úii la locul de munc─â, prin contractele colective de munc─â aplicabile se vor stabili intervalele de timp ┼či modalit─â┼úile practice de informare a salaria┼úilor privind modific─ârile ap─ârute sau în curs de apari┼úie, legate de condi┼úiile de munc─â.
    (IV) în ceea ce prive┼čte rela┼úiile de munc─â, prin grija comitetului de s─ân─âtate ┼či securitate în munc─â ┼či a comisiei paritare, se vor analiza informa┼úiile legate de rele practici la locurile de munc─â ┼či se vor dispune m─âsuri corective.
    ART. 40
    (1) Formele de organizare a muncii ┼či de salarizare ce se pot aplica sunt urm─âtoarele:
    a) în regie sau dup─â timp;
    b) în acord;
    c) pe baz─â de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unit─â┼úii.
    (2) Organizarea muncii ┼či salarizarea în acord pot avea loc într-una din urm─âtoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii ┼či de salarizare ce urmeaz─â s─â se aplice fiec─ârei activit─â┼úi specifice se stabilesc prin contractul colectiv de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi sau unitate ori, dup─â caz, institu┼úie.
    ART. 41
    (1) Se stabilesc urm─âtorii coeficien┼úi minimi de ierarhizare, pentru urm─âtoarele categorii de salaria┼úi:
    A. - muncitori
    1. necalifica┼úi                          1,0;
    2. califica┼úi                            1,5;
    B. - personal administrativ încadrat pe func┼úii, pentru care condi┼úia de preg─âtire este
    1. liceal─â                               1,4;
    2. postliceal─â                           1,45;
    C. - personal de specialitate încadrat pe func┼úii, pentru care condi┼úia de preg─âtire este
    1. postliceal─â                           1,5;
    2. ┼čcoala de mai┼čtri                     1,6;
    D. - personal încadrat pe func┼úii, pentru care condi┼úia de preg─âtire este
    1. studii superioare: subinginer         1,8;
    2. studii superioare: inginer debutant
    (primele 6 luni de activitate)           1,8;
    3. studii superioare: inginer            2,0.
    (2) Coeficien┼úii minimi de ierarhizare de la alin. (1) se aplic─â la salariul de baz─â minim brut la nivel de ramur─â transporturi, stabilit prin art. 41 alin. (3) lit. a).
     (3) a) Salariul de baz─â minim brut la nivelul ramurii transporturi, valabil din data de 1 ianuarie 2008 ┼či negociat pentru un program complet de lucru de 170 ore medie/lun─â, este de 700 lei, adic─â 4,12 lei/or─â, salariul fiind stabilit f─âr─â alte sporuri, adaosuri ori indemniza┼úii incluse în acesta.
    b) P─âr┼úile implicate în negocierile colective la nivel de grup de unit─â┼úi ┼či unitate vor lua ca baz─â de la care pornesc negocierile valoarea salariului de baz─â minim brut la nivel de ramur─â transporturi, stipulat la art. 41 pct. (3) lit. a) pentru stabilirea salariului de baz─â minim brut la nivelul respectiv, iar la stabilirea salariilor de baz─â minime brute pentru fiecare categorie de salaria┼úi vor fi adopta┼úi coeficien┼úii minimi de ierarhizare stabili┼úi la art. 41 pct. (1) din prezentul contract colectiv de munc─â.
    (4) Coeficien┼úii minimi de ierarhizare, folosi┼úi la negocierile colective ┼či individuale pentru personalul încadrat în unit─â┼úile de s─ân─âtate public─â ┼či medicin─â preventiv─â din ramura transporturi sunt cei care rezult─â din sistemul de stabilire a salariilor de baz─â pentru personalul contractual din sectorul bugetar ┼či personalul salariat potrivit anexelor II ┼či III la Legea nr. 154/1998, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (5) - Pe toat─â perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv, în fiecare an începând cu luna octombrie, p─âr┼úile semnatare se vor întruni în vederea negocierii ┼či stabilirii noului salariu de baz─â minim brut ┼či a altor drepturi salariale ce vor fi aplicate cu începere din data de 1 ianuarie a anului urm─âtor.
    (6) - La nivel de unitate ┼či în cadrul fiec─ârei negocieri anuale, p─âr┼úile implicate în negocierile colective vor stabili pentru anul respectiv:
    a) - limita maxim─â a fondului de salarii aferent personalului angajat pe baz─â de contract individual de munc─â, stabilit prin bugetul de venituri ┼či cheltuieli aplicabil de la 1 ianuarie;
    b) - num─ârul mediu de angaja┼úi pentru care a fost alocat fondul de salarii.
    (7) - în temeiul art. 30 (2) din Legea nr. 54/2003, angajatorul va comunica fiec─ârui sindicat reprezentativ, spre consultare, proiectul bugetului de venituri ┼či cheltuieli cu cel pu┼úin 5 zile înainte de includerea acestuia spre aprobare pe ordinea de zi a ┼čedin┼úei consiliului de administra┼úie.
    (8) Angajatorul va comunica, la solicitare, fiec─ârui sindicat reprezentativ din cadrul unit─â┼úii, situa┼úia tuturor angaj─ârilor ┼či concedierilor de personal (din ini┼úiativa angajatorului, preaviz, demisie, acordul p─âr┼úilor etc.).
    ART. 42
    (1) Sporurile minime ce se acord─â în condi┼úiile prezentului contract la salariul de baz─â minim brut al salaria┼úilor sunt:
    a) pentru condi┼úii deosebite de munc─â, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de baz─â minim brut al salariatului, iar pentru condi┼úii speciale 25%;
    b) pentru condi┼úii nocive de munc─â, 10% din salariul de baz─â minim brut negociat la nivel de unitate;
    c) pentru orele suplimentare ┼či pentru orele lucrate în zilele libere ┼či în zilele de s─ârb─âtori legale se acord─â un spor de 100% din salariul de baz─â; pentru zilele libere de sâmb─ât─â ┼či duminic─â acordate cumulat conform art. 132 din Codul muncii, sporul este de 200%;
    d) - pentru vechime în munc─â,
    minimum 5% pentru 1 - 5 ani vechime,
    minimum 10% pentru 5 - 10 ani vechime,
    minimum 15% pentru 10 - 15 ani vechime,
    minimum 20% pentru 15 - 20 ani vechime,
    maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani,
    din salariul de baz─â brut al salariatului;
    e) pentru lucrul în timpul nop┼úii, 25% din salariul de baz─â brut al salariatului;
    f) pentru exercitarea ┼či a unei alte func┼úii se poate acorda un spor de pân─â la 50% din salariul de baz─â brut al func┼úiei înlocuite; cazurile în care se aplic─â aceast─â prevedere ┼či cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munc─â la nivel de grupuri de unit─â┼úi sau unit─â┼úi;
    g) în cazul în care munca în timpul nop┼úii, la solicitarea celui care angajeaz─â, va fi prestat─â într-o zi de repaus sau de s─ârb─âtoare, timpul efectiv lucrat se va pl─âti cu spor de 100%, la care se aplic─â sporul pentru orele lucrate în timpul nop┼úii (procent total de majorare 250%).
    (2) Prin contractele colective de munc─â la nivel de grupuri de unit─â┼úi ┼či unit─â┼úi pot fi negociate ┼či alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi str─âine - dac─â aceasta nu este cuprins─â în obliga┼úiile postului - spor de fidelitate etc.).
    (3) Sporurile prev─âzute mai sus se acord─â numai la locurile de munc─â unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de baz─â brut al salariatului.
    (4) La nivel de unitate, p─âr┼úile contractante pot stabili includerea unor sporuri în salariul de baz─â al angajatului, în func┼úie de condi┼úiile de munc─â, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) Prin prezentul contract colectiv de munc─â sunt considerate ca fiind sporuri permanente urm─âtoarele:
    a) - sporul de vechime;
    b) - sporul pentru condi┼úii grele de munc─â;
    c) - sporul pentru condi┼úii periculoase;
    d) - sporul pentru condi┼úii nocive;
    e) - alte sporuri convenite.
    ART. 43
    (1) Adaosurile la salariul de baz─â brut negociat al salariatului sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o propor┼úie de minimum 3,0% din fondul de salarii realizat lunar sau cumulat pe o perioada de maximum 6 luni;
    c) alte adaosuri convenite la nivelul unit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor;
    d) prima de operare cu celeritate (dispatch money), care va fi folosit─â pentru acordarea de premii salaria┼úilor care au contribuit la încasarea acesteia, precum ┼či pentru plata penalit─â┼úilor de dep─â┼čire a termenului de sta┼úionare a navelor.
    Modalitatea concret─â, procentele în care se acord─â ┼či categoriile de salaria┼úi care beneficiaz─â de aceste prime se stabilesc prin contractul colectiv de munc─â la nivel de unitate.
    (2) Alte venituri sunt:
    a) - al 13-lea salariu, egal cu salariul de baz─â brut al angajatului avut în luna decembrie a anului precedent ┼či va fi acordat în primul semestru al anului urm─âtor;
    b) - tichetele de mas─â acordate în cuantumul aprobat prin Legea nr. 142/1998 ┼či în condi┼úiile art. 7 alin. (1) din aceasta, angajatorul stabilind de comun acord cu sindicatul legal constituit ┼či reprezentativ unitatea emitent─â a tichetelor de mas─â cu care va contracta prestarea serviciilor corespunz─âtoare;
    c) - tichetele cadou ┼či tichetele de cre┼č─â acordate în baza Legii nr. 193/2006 ┼či în condi┼úiile stabilite de c─âtre p─âr┼úile semnatare ale prezentului contract, prin comisia paritar─â.
    (3) La nivel de unitate, condi┼úiile de diferen┼úiere, diminuare sau anulare a particip─ârii salaria┼úilor la fondul de premiere lunar ┼či anual, la salariul de merit, precum ┼či la al 13-lea salariu se stabilesc, în func┼úie de posibilit─â┼úi, printr-un regulament aprobat în acest sens de c─âtre comisia paritar─â din unitatea respectiv─â.
ART. 44
    (1) Patronul va asigura condi┼úiile necesare realiz─ârii de c─âtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin din activitatea de baz─â, în cadrul programului zilnic de munc─â stabilit.
    (2) în situa┼úia în care patronul nu va asigura pe durata zilei de lucru, par┼úial sau total, condi┼úiile necesare realiz─ârii sarcinilor de serviciu, el este obligat s─â pl─âteasc─â salariul de baz─â minim brut al fiec─ârui salariat pentru toat─â perioada de timp cât activitatea de baz─â a acestuia a fost întrerupt─â.
    (3) în cazuri excep┼úionale, când din motive tehnice sau din alte motive neimputabile salaria┼úilor activitatea unit─â┼úii a fost întrerupt─â, salaria┼úii vor primi 75% din salariul de baz─â minim brut individual avut ┼či sporul de vechime al acestuia, cu condi┼úia ca încetarea activit─â┼úii s─â nu se fi produs din vina lor ┼či dac─â în tot acest timp au r─âmas la dispozi┼úia unit─â┼úii. Prin negocieri în cadrul comisiei paritare constituite la nivel de grup de unit─â┼úi sau unitate se vor stabili cazurile excep┼úionale, precum ┼či modul concret de realizare a prevederii de a r─âmâne la dispozi┼úia unit─â┼úii, prezen┼úi în incinta unit─â┼úii în a┼čteptarea relu─ârii activit─â┼úii sau de a r─âmâne la domiciliu, de unde s─â poat─â fi convoca┼úi de unitate.
    (4) în cazurile prev─âzute la alin. (3), materializate printr-un acord semnat de c─âtre p─âr┼úi ┼či înregistrat la organul de munc─â abilitat, în func┼úie de specificul activit─â┼úii profesionale, salaria┼úii vor beneficia ┼či de celelalte drepturi prev─âzute de lege pentru astfel de situa┼úii.
    ART. 45
    în cazul în care din motive obiective este necesar─â reducerea sau întreruperea temporar─â a activit─â┼úii, cu obligativitatea relu─ârii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munc─â, poate acorda concediu f─âr─â plat─â pentru maximum 30 de zile pe an.
    ART. 46
    (1) Plata salariilor se va face cu regularitate, la intervalele stabilite prin contractul colectiv de munc─â la nivel de unitate.
    (2) Cel care angajeaz─â, de comun acord cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munc─â, va lua toate m─âsurile considerate eficiente în vederea inform─ârii salaria┼úilor într-un mod corespunz─âtor ┼či u┼čor de în┼úeles cu privire la:
    a) modalitatea de salarizare care li se aplic─â cu prilejul oric─âror schimb─âri ale condi┼úiilor de încadrare sau al unor alte modific─âri impuse de acte normative ori negocieri colective;
    b) plata salariului ┼či a elementelor componente ale acestuia pentru perioada de plat─â luat─â în calcul (defalcarea drepturilor ┼či obliga┼úiilor b─âne┼čti personale).
    ART. 47
    Salaria┼úii unit─â┼úilor trimi┼či în delega┼úie în ┼úar─â ┼či str─âin─âtate vor beneficia de urm─âtoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport ┼či a costului caz─ârii, potrivit condi┼úiilor stabilite prin contractele colective de munc─â la celelalte niveluri;
    b) diurn─â de deplasare, al c─ârei cuantum se stabile┼čte prin negociere la nivel de grupuri de unit─â┼úi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplic─â în institu┼úiile publice.
    ART. 48
    Salaria┼úii unit─â┼úilor trimi┼či în delegare beneficiaz─â de drepturile de delegare prev─âzute de Legea nr. 53/2003 ┼či de alte prevederi legale în vigoare.
    ART. 49
    Toate drepturile b─âne┼čti cuvenite salaria┼úilor se pl─âtesc înaintea oric─âror obliga┼úii b─âne┼čti ale unit─â┼úii.
    ART. 50
    în caz de faliment sau lichidare judiciar─â, salaria┼úii au calitatea de creditori privilegia┼úi, iar drepturile lor b─âne┼čti constituie crean┼úe privilegiate, urmând s─â fie pl─âtite integral, înainte de a-┼či revendica cota-parte ceilal┼úi creditori.
    ART. 51
    Patronii vor ┼úine o eviden┼ú─â în care s─â se men┼úioneze activitatea desf─â┼čurat─â în baza contractului individual de munc─â ┼či drepturile de care salaria┼úii au beneficiat ┼či le vor elibera dovezi despre acestea.
    ART. 52
    Salaria┼úii care se pensioneaz─â pentru limit─â de vârst─â primesc o indemniza┼úie egal─â cu cel pu┼úin dou─â salarii brute avute în luna pension─ârii.
    ART. 53
    în afar─â de ajutoarele prev─âzute de lege la care au dreptul, salaria┼úii vor beneficia ┼či de urm─âtoarele ajutoare:
    a) în cazul decesului salariatului, ajutorul acordat familiei acestuia va fi de cel pu┼úin 3 salarii medii brute lunare pe unitate;
    b) dac─â decesul a survenit din cauza unui accident de munc─â, a unui accident în leg─âtur─â cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel pu┼úin 4 salarii medii brute lunare pe unitate;
    c) cel pu┼úin un salariu mediu brut lunar pe unitate, pl─âtit de unitate salariatului, pentru na┼čterea fiec─ârui copil;
    d) cel pu┼úin 2 salarii medii brute lunare pe unitate, pl─âtite de unitate la decesul so┼úului sau so┼úiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în între┼úinerea salariatului;
    e) salariul mediu brut reprezint─â suma rezultat─â din împ─âr┼úirea fondului total de salarii brute pe lun─â, prev─âzute în bugetul de venituri ┼či cheltuieli al unit─â┼úii, la num─ârul de salaria┼úi existen┼úi la data consum─ârii evenimentului.

    CAP. 5
    Concedii ┼či zile libere

    ART. 54
    (1) Repausul s─âpt─âmânal este de dou─â zile consecutive, de regul─â, sâmb─âta ┼či duminica.
    (2) în cazul în care activitatea de la locul de munc─â, în zilele de sâmb─ât─â ┼či duminic─â, nu poate fi întrerupt─â, prin contractul colectiv de munc─â aplicabil se vor stabili condi┼úiile în care zilele de repaus s─âpt─âmânal s─â fie acordate ┼či în alte zile ale s─âpt─âmânii sau cumulat pe o perioad─â mai mare, în conformitate cu prevederile art. 132 din Codul muncii, modificat ┼či completat.
    ART. 55
    Sunt zile nelucr─âtoare zilele de repaus s─âpt─âmânal ┼či zilele de s─ârb─âtori legale ┼či religioase, dup─â cum urmeaz─â:
    - 1 ┼či 2 ianuarie;
    - a doua zi de Pa┼čte;
    - 1 Mai;
    - 1 Decembrie;
    - 25 ┼či 26 decembrie.
    ART. 56
    (1) Dac─â zilele de s─ârb─âtori legale sau religioase se suprapun cu zilele lucr─âtoare, acestea nu vor fi re┼úinute din calculul salariilor.
    (2) Prin contractele colective de munc─â încheiate la nivel de grup de unit─â┼úi sau unit─â┼úi pot fi stabilite ┼či alte zile nelucr─âtoare specifice activit─â┼úii.
    ART. 57
    Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 30 minute.
    ART. 58
    (1) în fiecare an calendaristic, salaria┼úii au dreptul la un concediu de odihn─â pl─âtit, de minimum 21 de zile lucr─âtoare.
    (2) Fac excep┼úie de la prevederile alin. (1):
    a) salaria┼úii care au vârsta sub 18 ani, ace┼čtia având dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu pl─âtit de 24 de zile lucr─âtoare;
    b) salaria┼úii nou-angaja┼úi care pentru primul an de activitate înscris în cartea de munc─â au dreptul la un concediu de odihn─â pl─âtit cu o durat─â minim─â de 20 de zile lucr─âtoare.
    ART. 59
    (1) în fiecare an calendaristic, salaria┼úii încadra┼úi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihn─â suplimentar cu o durat─â de 3 zile, iar salaria┼úii nev─âz─âtori, cu o durat─â de 6 zile.
    (2) Salaria┼úii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în condi┼úii deosebite beneficiaz─â de un concediu de odihn─â suplimentar de minimum 4 zile pe an, iar pentru condi┼úii speciale, de minimum 6 zile pe an.
    ART. 60
    Prin contractele colective de munc─â la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza c─ârora salaria┼úii s─â beneficieze de un num─âr de zile de concediu de odihn─â anual ┼či de concediu de odihn─â suplimentar mai mare.
    ART. 61
    (1) Pentru perioada concediului de odihn─â, salariatul beneficiaz─â de o indemniza┼úie de concediu stabilit─â în condi┼úiile prev─âzute la pct. 54 din O.U.G. nr. 65/2005 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, respectiv a art. 145 din aceasta.
    (2) Prin contractele colective de munc─â de la celelalte niveluri se poate stabili ca, pe lâng─â indemniza┼úia de concediu, s─â se pl─âteasc─â în plus ┼či o prim─â de vacan┼ú─â de minimum 50% din indemniza┼úia de concediu.
    (3) Indemniza┼úia de concediu ┼či prima de vacan┼ú─â se pl─âtesc chenzinal sau în avans, înainte de plecarea în concediu, la solicitarea salariatului.
    (4) Efectuarea concediului de odihn─â este obligatorie, atât pentru salaria┼úi, cât ┼či pentru administra┼úie, în cursul anului calendaristic respectiv.
    (5) Compensarea în bani a concediului de odihn─â neefectuat este permis─â numai în cazul încet─ârii contractului individual de munc─â.
    ART. 62
    Concediul anual de odihn─â va putea fi frac┼úionat la solicitarea salariatului. Una din frac┼úiuni va trebui s─â fie de cel pu┼úin 12 zile lucr─âtoare; cealalt─â parte va trebui acordat─â ┼či efectuat─â pân─â la sfâr┼čitul anului în curs.
    ART. 63
    (1) Salaria┼úii au dreptul la zile libere pl─âtite pentru urm─âtoarele evenimente:
    a) c─âs─âtoria salariatului - 5 zile;
    b) c─âs─âtoria unui copil - 2 zile;
    c) na┼čterea unui copil - 5 zile, plus 10 zile, dac─â a urmat un curs de puericultur─â;
    d) decesul so┼úului, copilului, p─ârin┼úilor, socrilor - 3 zile;
    e) decesul bunicilor, fra┼úilor, surorilor - 1 zi;
    f) la schimbarea locului de munc─â în cadrul aceleia┼či unit─â┼úi, cu mutarea domiciliului în alt─â localitate - 5 zile.
    (2) Salaria┼úii au dreptul la 30 de zile concediu f─âr─â plat─â, acordat o singur─â dat─â, pentru preg─âtirea ┼či sus┼úinerea lucr─ârii de diplom─â în înv─â┼ú─âmântul superior, seral ┼či f─âr─â frecven┼ú─â.
    (3) Situa┼úiile care nu se reg─âsesc în prezentul contract vor fi solu┼úionate în cadrul comisiei paritare constituite la nivelul unit─â┼úii, conform în┼úelegerii dintre cele dou─â p─âr┼úi, prin adoptarea unei hot─ârâri în acest sens.
    ART. 64
    (1) în afara concediului legal pl─âtit pentru îngrijirea copiilor în vârst─â de pân─â la doi ani, salariata mam─â poate beneficia de înc─â un an concediu f─âr─â plat─â.
    (2) în perioada în care salariata se afl─â în concediul prev─âzut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de munc─â, iar în postul s─âu nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de munc─â pe durat─â determinat─â.
    ART. 65
    (1) La nivelul unit─â┼úii, din fondul pentru ac┼úiuni sociale constituit conform prevederilor legale, pot fi suportate cheltuielile cu costul biletelor de tratament ┼či odihn─â recuperatorie în sta┼úiunile balneo-climaterice, în care este inclus ┼či transportul.
    (2) în limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor de odihn─â pentru salaria┼úi ┼či membrii lor de familie, care vor fi repartizate prin sindicat, în condi┼úiile stabilite prin contractul colectiv de munc─â.
    (3) în cazul bolilor legate de profesie sau de locul de munc─â, angajatorul va suporta integral costul tratamentelor ┼či recuper─ârii, indiferent de valoarea fondului de la alin. (1), conform prevederilor Legii nr. 345/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 66
    Beneficiarii biletelor de tratament balnear ┼či odihn─â recuperatorie din institu┼úiile publice subordonate Ministerului Transporturilor vor suporta o contribu┼úie b─âneasc─â diferen┼úiat─â în func┼úie de salariul de baz─â ┼či de sezon, contribu┼úie calculat─â în baza grilei aprobate de Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse. Diferen┼úa se suport─â din bugetul de asigur─âri sociale, conform legii.
    ART. 67
    Contravaloarea biletelor acordate salaria┼úilor trimi┼či în sta┼úiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suport─â integral de unitatea în cauz─â, inclusiv costul transportului.
    ART. 68
    în cazul în care salariata se afl─â în concediu de maternitate, unitatea va compensa diferen┼úa dintre salariul de baz─â brut negociat avut ┼či indemniza┼úia legal─â la care are dreptul.
    ART. 69
    în caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cre┼čterea copilului pân─â la doi ani se vor acorda tat─âlui, dac─â are copilul în îngrijire.
    ART. 70
    în cazul decesului mamei, tat─âl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul f─âr─â plat─â neutilizat de mam─â pân─â la data decesului s─âu, cu drepturile prev─âzute la art. 64.

  CAP. 6
    Contractul individual de munc─â

    ART. 71
    (1) în vederea stabilirii concrete a drepturilor ┼či obliga┼úiilor salaria┼úilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de munc─â - C.I.M.
    (2) La negocierea, încheierea sau modificarea C.I.M., oricare dintre p─âr┼úi poate fi asistat─â de ter┼úi, conform propriei op┼úiuni.
    ART. 72
    (1) încheierea C.I.M. se face pe baza condi┼úiilor stabilite de lege ┼či de prezentul contract colectiv, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cet─â┼úeanului ┼či numai pe criteriul aptitudinilor, preg─âtirii ┼či competen┼úei profesionale.
    (2) a) în termen de maximum 10 zile de la data înregistr─ârii contractului colectiv de munc─â, la nivel de unitate va începe renegocierea contractelor individuale de munc─â ale salaria┼úilor acoperi┼úi de clauzele acestuia, având ca baz─â cele prev─âzute în Legea nr. 371/2005 privind modificarea ┼či completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, coroborate cu prevederile art. 28 pct. (1) din Legea nr. 54/2003, a sindicatelor, negocierea individual─â desf─â┼čurându-se în cadrul unei comisii de negociere, desemnat─â de c─âtre p─âr┼úile semnatare ale contractului colectiv de munc─â.
    b) în vederea respect─ârii dispozi┼úiilor Legii nr. 202/2002 privind asigurarea, în cadrul rela┼úiilor de munc─â de orice fel, a egalit─â┼úii de ┼čanse între angaja┼úi, b─ârba┼úi ┼či femei, ale Legii nr. 48/2002 privind interzicerea discrimin─ârilor de orice fel, completate cu dispozi┼úiile Legii nr. 27/2004, reprezentantul sindicatului din cadrul comisiei de negociere a C.I.M. va avea calitatea de sus┼úin─âtor pentru membrii de sindicat ┼či calitatea de observator pentru salaria┼úii nemembri de sindicat care semneaz─â contractul individual de munc─â în baza contractului colectiv de munc─â negociat ┼či semnat de c─âtre organiza┼úia sindical─â.
    c) Comisia de negociere a C.I.M. î┼či va desf─â┼čura activitatea pe baza regulamentului-cadru, al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 3 a prezentului contract.
    d) Comisia de negociere se va constitui, obligatoriu, în cadrul unit─â┼úilor cu activitate complex─â ┼či organizate pe sec┼úii, sectoare, ateliere etc.
    (3) Patronul se oblig─â s─â aduc─â la cuno┼čtin┼úa salaria┼úilor posturile disponibile ┼či condi┼úiile de ocupare a lor, în conformitate ┼či cu cele prev─âzute de Instruc┼úiunea nr. 1/2003 a Consiliului Na┼úional pentru Combaterea Discrimin─ârii, referitoare la obliga┼úiile angajatorilor sau reprezentan┼úilor acestora cu privire la condi┼úionarea prin anun┼ú ┼či/sau concurs a ocup─ârii unui post, precum ┼či publicarea acestor anun┼úuri.
    (4) în cazul în care angajarea se face prin concurs, dac─â un salariat ┼či o persoan─â din afara unit─â┼úii ob┼úin acelea┼či rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (5) Prevederile pct. (1) ┼či (2) din prezentul articol se aplic─â ┼či salaria┼úilor institu┼úiilor bugetare din subordinea ┼či de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
    ART. 73
    (1) încheierea C.I.M. se va face pe o perioad─â nedeterminat─â.
    (2) Contractele individuale se pot încheia ┼či pe durat─â determinat─â, în cazurile ┼či în condi┼úiile prev─âzute de lege ┼či prezentul C.C.M.
    (3) C.I.M. va cuprinde cel pu┼úin clauzele prev─âzute în anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv, întocmit─â conform Ordinului nr. 76/2003 emis de M.M.F.E.S. privind modelul-cadru al contractului individual de munc─â.
    (4) Contractele individuale de munc─â se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
    ART. 74
    (1) în sensul prezentului contract,
    a) prin felul muncii se în┼úelege func┼úia sau meseria exercitat─â de c─âtre salariat în raport cu preg─âtirea, calificarea sau aptitudinile profesionale pe care le are;
    b) prin locul muncii se în┼úelege localitatea ┼či societatea în care salariatul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea profesional─â;
    c) prin delegare se în┼úelege exercitarea temporar─â de c─âtre salariat, din dispozi┼úia conducerii societ─â┼úii, a unor lucr─âri sau sarcini corespunz─âtoare atribu┼úiilor sale de serviciu, în afara locului s─âu de munc─â ┼či în interesul celui care angajeaz─â; m─âsura temporar─â poate fi luat─â pe o perioad─â de pân─â la 60 de zile calendaristice, prelungirea fiind posibil─â cu cel mult aceea┼či durat─â ┼či numai cu acordul prealabil al salariatului;
    d) prin deta┼čare se în┼úelege schimbarea temporar─â a locului muncii angajatului, din dispozi┼úia angajatorului, la un alt angajator, în scopul execut─ârii unor lucr─âri în interesul acestuia; deta┼čarea poate fi dispus─â pe o perioad─â de cel mult un an; în mod excep┼úional, perioada deta┼č─ârii poate fi prelungit─â pentru motive obiective ce impun prezen┼úa salariatului la angajatorul la care s-a dispus deta┼čarea, cu acordul ambelor p─âr┼úi, din 6 în 6 luni (art. 46 alin (2) din Legea nr. 53/2003); indemniza┼úia de deta┼čare stabilit─â de c─âtre p─âr┼úile semnatare ale prezentului contract în conformitate cu cele stipulate la art. 46 alin (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, este în cuantum de 25% din salariul de baz─â brut al fiec─ârui angajat ┼či va fi acordat─â lunar pe toat─â durata deta┼č─ârii.
    (2) C.I.M. se poate modifica în ceea ce prive┼čte felul muncii, locul muncii ┼či drepturile salariale prin acordul p─âr┼úilor sau din ini┼úiativa uneia din p─âr┼úi, în cazurile prev─âzute de lege.
    (3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu d─â dreptul celui care angajeaz─â de a proceda la desfacerea unilateral─â a C.I.M. pentru acest motiv.
    (4) Delegarea ┼či deta┼čarea salaria┼úilor se fac în condi┼úiile prev─âzute de lege, cu drepturile prev─âzute în contractele colective încheiate la nivel inferior prezentului contract.
    ART. 75
    Executarea C.I.M. se suspend─â în cazurile prev─âzute de lege în mod expres, precum ┼či pe perioada exercit─ârii unei func┼úii eligibile, remunerate de autoritatea în care salariatul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pe timpul mandatului.
    ART. 76
    (1) încetarea C.I.M. poate avea loc în condi┼úiile prev─âzute de lege, prin unul din urm─âtoarele moduri:
    a) acordul p─âr┼úilor;
    b) desfacerea contractului din ini┼úiativa uneia din p─âr┼úi.
    (2) în cazurile în care unitatea este obligat─â, potrivit legii, s─â acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munc─â, durata acestuia va fi de 20 de zile lucr─âtoare.
    (3) în perioada preavizului, salaria┼úii au dreptul s─â absenteze patru ore pe zi de la programul unit─â┼úii, pentru a-┼či c─âuta un loc de munc─â, f─âr─â ca aceasta s─â afecteze salariul ┼či celelalte drepturi.
    (4) în cazul în care unei persoane i se desface contractul de munc─â f─âr─â s─â i se acorde preavizul prev─âzut la alineatul (2), aceasta are dreptul la o indemniza┼úie egal─â cu salariul de baz─â brut pe o lun─â plus sporul de vechime, avute la data desfacerii contractului de munc─â.
    (5) Salariatul poate solicita rezilierea C.I.M. f─âr─â preaviz în situa┼úia în care:
    a) - unitatea nu i-a achitat drepturile sale în totalitate ┼či la termenul stabilit;
    b) - s-au efectuat acte v─âdite ori constrângeri împotriva sa de c─âtre reprezentan┼úii patronatului;
    c) - salariatul în cauz─â consider─â c─â munca prestat─â de el nu este pl─âtit─â corespunz─âtor.
    ART. 77
    (1) C.I.M. nu poate fi desf─âcut din ini┼úiativa celui care angajeaz─â, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munc─â s-au prev─âzut asemenea interdic┼úii.
    (2) Desf─â┼čurarea activit─â┼úii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea C.I.M. din ini┼úiativa unit─â┼úii.
    ART. 78
    (1) Conform prevederilor de la punctele 16 ┼či 31 din Legea nr. 371/2005 de modificare ┼či completare a Codului muncii, salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesional─â, cu respectarea procedurii de evaluare prealabil─â, stabilit─â prin prezentul contract colectiv de munc─â.
    (2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesional─â se face de c─âtre o comisie numit─â de c─âtre angajator. Dac─â salariatul în cauz─â este membru de sindicat, din comisie va face parte ┼či un reprezentant desemnat de aceast─â organiza┼úie.
    (3) Comisia va convoca salariatul ┼či îi va comunica acestuia în scris, cu cel pu┼úin 15 zile înainte:
    a) data, ora exact─â ┼či locul întrunirii comisiei;
    b) modalitatea în care se va desf─â┼čura examinarea.
    (4) Examinarea va avea ca obiect activit─â┼úile prev─âzute în fi┼ča postului salariatului în cauz─â.
    (5) în cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în m─âsura în care salariatul în cauz─â a f─âcut obiectul form─ârii profesionale în respectiva materie.
    (6) Necorespunderea profesional─â poate fi sus┼úinut─â de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunz─âtoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scris─â, oral─â, practic─â ┼či alte probe.
    (7) în cazul în care salariatul î┼či pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de munc─â. în situa┼úia în care nu dispune de astfel de posibilit─â┼úi, angajatorul va apela la autoritatea public─â local─â pentru ocuparea for┼úei de munc─â, în vederea solu┼úion─ârii.
    (8) în cazul în care, în urma examin─ârii, salariatul este considerat necorespunz─âtor profesional de c─âtre comisie, acesta are dreptul de a contesta hot─ârârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
    (9) Dac─â salariatul nu a formulat contesta┼úia în termenul prev─âzut la alin. (8) sau dac─â dup─â formularea contesta┼úiei ┼či reexaminarea hot─ârârii comisiei, aceasta este men┼úinut─â, angajatorul poate emite ┼či comunica decizia de desfacere a contractului individual de munc─â al salariatului, pentru motive de necorespundere profesional─â. Decizia astfel emis─â va con┼úine rezultatul cercet─ârii prealabile a salariatului în cauz─â.
    ART. 79
    Cel care angajeaz─â nu poate dispune desfacerea disciplinar─â a C.I.M. pentru: exprimarea de c─âtre salaria┼úi, într-un cadru legal organizat, a unor opinii privind modul în care este administrat─â societatea ori despre plata sau condi┼úiile de munc─â în care ace┼čtia î┼či desf─â┼čoar─â activitatea.
    ART. 80
    (1) P─âr┼úile convin ca la desfacerea contractului individual de munc─â din ini┼úiativa angajatorului, salaria┼úii s─â primeasc─â, pe lâng─â celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestat─â, ┼či o plat─â compensatorie în valoare de minimum 6 salarii de baz─â brute negociate.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de munc─â a intervenit din urm─âtoarele motive:
    a) unitatea î┼či reduce personalul prin desfiin┼úarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauz─â, ca urmare a reorganiz─ârii;
    b) unitatea î┼či înceteaz─â activitatea;
    c) unitatea se mut─â în alt─â localitate ┼či are posibilitatea s─â-┼či asigure pe plan local cadrele necesare;
    d) unitatea se mut─â în alt─â localitate, iar persoana încadrat─â nu accept─â s─â o urmeze;
    e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrat─â, din motive neimputabile acesteia, ┼či nu i s-a oferit trecerea într-un post corespunz─âtor;
    f) în postul ocupat de persoana încadrat─â în munc─â este reintegrat, pe baza hot─ârârii organelor competente, cel care a de┼úinut anterior acel post.
    g) unitatea î┼či reduce par┼úial activitatea la nivel de sec┼úii, servicii, sectoare sau ateliere;
    h) unitatea efectueaz─â moderniz─âri ori achizi┼úioneaz─â o nou─â tehnologie de lucru, care conduce la reducerea de personal.
    ART. 81
    în cazul în care unitatea este pus─â în situa┼úia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activit─â┼úii, retehnologiz─ârii, automatiz─ârii ┼či robotiz─ârii procesului de produc┼úie, p─âr┼úile convin asupra respect─ârii urm─âtoarelor principii:
    a) patronul va pune la dispozi┼úia organiza┼úiei sindicale justificarea tehnico-economic─â în leg─âtur─â cu m─âsurile privind posibilit─â┼úile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesional─â etc.;
    b) justificarea tehnico-economic─â împreun─â cu obiec┼úiile ┼či propunerile organiza┼úiei sindicale vor fi supuse spre analiz─â ┼či avizare consiliului de administra┼úie sau, dup─â caz, adun─ârii generale a ac┼úionarilor;
    c) concomitent, patronul va informa organiza┼úia sindical─â asupra motivelor ce stau la baza reducerii num─ârului de salaria┼úi, precum ┼či asupra eventualelor posibilit─â┼úi de redistribuire a acestora; anun┼úul se va face astfel:
    - cu 30 de zile calendaristice înainte, în cazul schimb─ârii sediului unit─â┼úii în alt─â localitate;
    - cu 45 de zile calendaristice înainte, dac─â reducerea se datoreaz─â restrângerii activit─â┼úii, retehnologiz─ârii sau altor cauze.
    ART. 82
    (1) în situa┼úia în care disponibiliz─ârile de personal nu pot fi evitate, conducerea unit─â┼úii va comunica în scris fiec─ârui salariat al c─ârui post urmeaz─â a fi desfiin┼úat dac─â i se ofer─â sau nu un alt loc de munc─â, ori cuprinderea într-o form─â de recalificare profesional─â în vederea ocup─ârii unui post în aceea┼či unitate.
    (2) în cazurile în care salaria┼úilor nu li se pot oferi alte locuri de munc─â ori ace┼čtia refuz─â locul de munc─â oferit sau cuprinderea într-o form─â de recalificare, conducerea unit─â┼úii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condi┼úiile prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â.
    (3) în cazul concedierilor colective, pe lâng─â cele men┼úionate anterior, vor fi aplicate prevederile titlului II, sec┼úiunea a V-a, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, modificat─â ┼či completat─â prin punctele 10 - 15 din O.U.G. nr. 55/2006.
    ART. 83
    (1) La aplicarea efectiv─â a reducerii de personal, dup─â reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin┼úate, m─âsurile vor afecta în ordine:
    a) C.I.M. ale salaria┼úilor care cumuleaz─â dou─â sau mai multe func┼úii, precum ┼či ale celor care cumuleaz─â pensia cu salariul;
    b) C.I.M. ale persoanelor care îndeplinesc condi┼úiile de pensionare la cererea unit─â┼úii;
    c) C.I.M. ale persoanelor care îndeplinesc condi┼úiile de pensionare la cererea lor.
    (2) La luarea m─âsurii de desfacere a C.I.M. pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urm─âtoarele criterii minimale:
    a) dac─â m─âsura ar putea afecta doi so┼úi care lucreaz─â în aceea┼či unitate, se desface contractul de munc─â al so┼úului care are venitul cel mai mic, f─âr─â ca prin aceasta s─â se poat─â desface contractul de munc─â al unei persoane care ocup─â un post nevizat de reducere;
    b) m─âsura s─â afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în între┼úinere;
    c) m─âsura s─â afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe b─ârba┼úii v─âduvi sau divor┼úa┼úi care au în îngrijire copii, pe unicii între┼úin─âtori de familie, precum ┼či pe salaria┼úii, b─ârba┼úi sau femei, care mai au cel mult 3 ani pân─â la pensionare la cererea lor.
    (3) în cazul în care m─âsura desfacerii C.I.M. ar afecta pe un salariat care a urmat o form─â de calificare sau de perfec┼úionare a preg─âtirii profesionale ┼či a încheiat cu unitatea un act adi┼úional la contractul de munc─â, prin care s-a obligat s─â presteze o activitate într-o anumit─â perioad─â de timp, administra┼úia nu-i va putea pretinde acestuia desp─âgubiri pentru perioada r─âmas─â nelucrat─â pân─â la împlinirea termenului, dac─â m─âsura desfacerii contractului de munc─â nu-i este imputabil─â.
    (4) în ipoteza în care dou─â sau mai multe persoane salariate sunt în aceea┼či situa┼úie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
    ART. 84
    Unitatea care î┼či extinde sau î┼či reia activitatea într-o perioad─â de 12 luni de la luarea m─âsurilor de desfacere a contractului individual de munc─â pentru motivele prev─âzute la art. 82 alin. (2) are obliga┼úia s─â încuno┼čtin┼úeze în scris despre aceasta organiza┼úiile sindicale ┼či s─â fac─â public─â m─âsura. Unitatea va reangaja salaria┼úii c─ârora li s-a desf─âcut contractul de munc─â pentru motivele prev─âzute la art. 82 alin. (2), care au preg─âtirea necesar─â pentru ocuparea posturilor vacante ┼či care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anun┼úului.

    CAP. 7
    Formarea profesional─â

    ART. 85
    (1) P─âr┼úile în┼úeleg:
    a) prin termenul de "formare profesional─â" orice procedur─â prin care un salariat dobânde┼čte o calificare atestat─â printr-un certificat sau o diplom─â eliberat─â în condi┼úiile prev─âzute de lege;
    b) prin termenul de "formare profesional─â continu─â" orice procedur─â prin care salariatul î┼či dezvolt─â competen┼úele profesionale ini┼úiale ┼či dobânde┼čte noi competen┼úe;
    c) formarea profesional─â se poate realiza ┼či prin furnizori de formare profesional─â autoriza┼úi conform legii.
    (2) Formarea profesional─â ┼či formarea profesional─â continu─â cuprind ┼či teme din domeniul rela┼úiilor de munc─â ┼či negocierilor colective, convenite între sindicat ┼či patron.
    (3) P─âr┼úile convin asupra necesit─â┼úii ┼či obligativit─â┼úii perfec┼úion─ârii profesionale a tuturor categoriilor de salaria┼úi, inclusiv a liderilor sindicali sco┼či din produc┼úie, la expirarea mandatului.
    ART. 86.
    (1) La încheierea contractelor colective de munc─â la nivel de grup de unit─â┼úi sau unit─â┼úi, pentru partea privind formarea profesional─â, se va ┼úine cont, în principal, ┼či de prevederile O.G. nr. 129/2000, modificat─â ┼či completat─â prin Legea nr. 375/2002 ┼či O.G. nr. 76/2004, completate cu cele stipulate la art. 190, art. 191 ┼či art. 193 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, modificat─â ┼či completat─â prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 65/2005 aprobat─â prin Legea nr. 371/2005.
    (2) Formarea profesional─â a salaria┼úilor se realizeaz─â în baza planurilor de formare profesional─â elaborate de angajator cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesional─â va con┼úine cel pu┼úin urm─âtoarele:
    a) justificarea necesit─â┼úii de formare profesional─â;
    b) e┼čalonarea trimestrial─â a m─âsurilor, termenelor ┼či fondurilor alocate fiec─ârei m─âsuri;
    c) responsabilii din partea angajatorului, implica┼úi în realizarea planului de formare profesional─â;
    d) modalit─â┼úi de înscriere, participare la program;
    e) procedurile de convocare ┼či de scoatere din produc┼úie a participan┼úilor la cursurile teoretice ┼či practice de formare profesional─â.
    (3) Modalitatea concret─â de formare profesional─â, drepturile ┼či obliga┼úiile p─âr┼úilor, durata form─ârii profesionale, precum ┼či orice alte aspecte legate de formarea profesional─â, inclusiv obliga┼úiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional─â, se stabilesc prin acordul p─âr┼úilor ┼či fac obiectul unor acte adi┼úionale la contractele individuale de munc─â.
    (4) Pe perioada în care particip─â la programe de formare profesional─â finan┼úate de angajatori, salaria┼úii primesc drepturile stabilite potrivit contractului colectiv de munc─â pentru program normal de lucru.
    (5) în cazul în care urmeaz─â s─â-┼či schimbe par┼úial sau total profilul de activitate, unitatea va informa organiza┼úia sindical─â cu cel pu┼úin dou─â luni înainte de aplicarea m─âsurii ┼či va oferi propriilor salaria┼úi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angaj─âri de for┼ú─â de munc─â din afar─â.
    (6) în cazul în care un salariat din cadrul unit─â┼úii identific─â un curs de formare sau perfec┼úionare profesional─â pe care ar dori s─â-l urmeze, organizat de un ter┼ú, patronul va analiza cererea, r─âmânând la aprecierea acestuia în ce condi┼úii va suporta contravaloarea cursului.
    (7) Salaria┼úii care au încheiat acte adi┼úionale la contractul individual de munc─â în vederea form─ârii profesionale vor putea fi obliga┼úi s─â suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excep┼úia cazurilor prev─âzute de art. 82 alin. (3), dac─â p─âr─âsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
    ART. 87
    Planul de formare profesional─â convenit între p─âr┼úi face parte integrant─â din contractul colectiv de munc─â aplicabil.

    CAP. 8
    Libertatea sindical─â ┼či facilit─â┼úi acordate reprezentan┼úilor salaria┼úilor

    ART. 88
    Patronii ┼či sindicatele consimt ca prin negocieri ┼či conven┼úii corespunz─âtoare s─â identifice ┼či s─â stabileasc─â modalit─â┼úi de colaborare sau cooperare, bazate pe parteneriat în rela┼úii de munc─â ┼či pe avantaj reciproc, atât la nivel de ramur─â transporturi, cât ┼či la nivel de grup de unit─â┼úi sau unit─â┼úi.
    ART. 89
    Când într-o unitate aflat─â sub inciden┼úa prezentului contract colectiv de munc─â exist─â simultan ┼či reprezentan┼úi sindicali ┼či reprezentan┼úi ai salaria┼úilor, contractul colectiv de munc─â se va negocia de c─âtre cei care întrunesc condi┼úiile de reprezentativitate conform legii.
    ART. 90
    (1) Pentru ca reprezentan┼úii sindicali s─â-┼či poat─â îndeplini competent ┼či eficient atribu┼úiile aferente func┼úiilor de┼úinute, ace┼čtia vor beneficia de facilit─â┼úi prin suportarea de c─âtre patron a cheltuielilor necesare particip─ârii la cursuri de formare sindical─â, seminarii, conferin┼úe ┼či congrese na┼úionale ┼či interna┼úionale, organizate de c─âtre sindicate ori alte organisme neguvernamentale, num─ârul de participan┼úi, precum ┼či alte condi┼úii concrete privind participarea fiind stabilite prin acordul celor dou─â p─âr┼úi.
    (2) în vederea particip─ârii la activit─â┼úi specifice, reprezentan┼úii organiza┼úiilor sindicale reprezentative, semnatare ale prezentului contract colectiv, beneficiaz─â de prevederile art. 46 ┼či 47, cu condi┼úia în┼čtiin┼ú─ârii scrise a conducerii unit─â┼úii, cu cel pu┼úin 48 de ore înaintea datei propuse pentru deplasare.
    ART. 91
    Reprezentan┼úii sindicali vor avea acces la toate locurile de munc─â, atunci când accesul în aceste locuri este necesar pentru a-┼či îndeplini sarcinile ori pentru a exercita func┼úiile de reprezentare.
    ART. 92
    Reprezentan┼úii sindicali care nu sunt angaja┼úi ai unei unit─â┼úi, dar al c─âror sindicat are membri în rândul salaria┼úilor acesteia, vor avea acces în incinta ┼či la locurile de munc─â respective.
    ART. 93
    (1) Liderii organiza┼úiilor sindicale cu personalitate juridic─â, care lucreaz─â nemijlocit în unitate ca salaria┼úi ai acesteia, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile, afectate în exclusivitate activit─â┼úilor sindicale, f─âr─â ca pentru aceasta drepturile cuvenite conform contractului colectiv de munc─â s─â le fie diminuate.
    (2) Pentru ceilal┼úi membri ale┼či în conducerea organiza┼úiei sindicale, num─ârul beneficiarilor de reducere a timpului lunar de lucru ┼či cuantumul de zile pentru fiecare în parte sunt urm─âtoarele:
 ______________________________________________________
| Num─ârul membrilor de sindicat ai organiza┼úiei        |
|______________________________________________________|
| 16 - 50         | 51 - 100         | 101 - 200       |
|_________________|__________________|_________________|
| Num─ârul de membri ale┼či care beneficiaz─â de reducere |
|______________________________________________________|
| 3               | 4                | 5               |
|_________________|__________________|_________________|
| Num─ârul de zile cu care se reduce programul lunar de |
| lucru, pl─âtite de unitate                            |
|______________________________________________________|
|  (1 x 4 zile) + |  (1 x 4 zile) +  |  (1 x 4 zile) + |
|  (2 x 3 zile)   |  (3 x 3 zile)    |  (4 x 3 zile)   |
|_________________|__________________|_________________|
| TOTAL zile reducere pentru membrii ale┼či ┼či pentru   |
| liderul organiza┼úiei                                 |
|______________________________________________________|
|  10 + 5 = 15    |  13 + 5 = 18     |  16 + 5 = 21    |
|_________________|__________________|_________________|

    (3) La peste 200 de membri de sindicat ai organiza┼úiei sindicale din unitate, num─ârul de zile cu care se reduce programul lunar de lucru, acordate membrilor ale┼či, se stabilesc prin negociere de c─âtre p─âr┼úile semnatare ale contractului colectiv respectiv, peste valorile men┼úionate la alin. (1) ┼či (2) ale prezentului articol.
    (4) La nivel de unitate, zilele cu care se reduce programul lunar de lucru pl─âtite de c─âtre patron ┼či men┼úionate în cadrul acestui articol, la alin. (1) ┼či (2), pot fi acordate ┼či prin cumul unui singur reprezentant sindical, nominalizat de c─âtre organiza┼úia sindical─â. Aceast─â nominalizare va fi transmis─â în scris angajatorului.

    CAP. 9
    Alte prevederi privind drepturile ┼či obliga┼úiile p─âr┼úilor

    ART. 94
    (1) Patronii ┼či sindicatele, ca parteneri sociali permanen┼úi, convin s─â respecte pentru fiecare dintre ei ┼či pentru salaria┼úi libertatea de opinie.
    (2) Patronatul va adopta o pozi┼úie neutr─â ┼či impar┼úial─â fa┼ú─â de organiza┼úiile sindicale ┼či reprezentan┼úii salaria┼úilor din unit─â┼úi.
    ART. 95
    (1) Administra┼úia are obliga┼úia de a invita reprezentan┼úii organiza┼úiei sindicale semnatare a contractului colectiv de munc─â s─â participe la fiecare din ┼čedin┼úele sale atunci când aceasta va pune în discu┼úie probleme de interes profesional, situa┼úii economice sau financiare ori probleme sociale sau culturale. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar f─âr─â drept de vot, opiniile reprezentan┼úilor sindicali fiind consemnate în procesul-verbal întocmit cu aceast─â ocazie.
    (2) Invita┼úia reprezentan┼úilor sindicali se va face în scris, cu cel pu┼úin 3 zile lucr─âtoare înainte de ┼čedin┼ú─â, ┼či va cuprinde
    - ordinea de zi a ┼čedin┼úei,
    - data, ora ┼či locul desf─â┼čur─ârii ┼čedin┼úei,
    patronul asigurând acestora documentele ┼či informa┼úiile necesare privind problemele profesionale, situa┼úiile economice ┼či financiare, sociale sau culturale puse în discu┼úie, odat─â cu invita┼úia înaintat─â.
    ART. 96
    (1) Pentru fundamentarea ac┼úiunilor prev─âzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, reprezentantul patronului va transmite organiza┼úiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, în scris ┼či la termenul solicitat, informa┼úiile ┼či documentele necesare, reprezentan┼úii sindicali având obliga┼úia de a p─âstra confiden┼úialitatea datelor ce le-au fost înaintate cu acest caracter.
    (2) Patronii ┼či sindicatele î┼či vor comunica reciproc ┼či în timp util hot─ârârile lor privind toate problemele importante în domeniul rela┼úiilor de munc─â.
    ART. 97
    (1) în spiritul aplic─ârii celor prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â la art. 95, reprezentantul patronului va prezenta în scris, într-un termen ce nu va dep─â┼či 5 zile de la data consum─ârii evenimentului, fiec─ârei organiza┼úii sindicale din cadrul unit─â┼úii, extras din procesul-verbal întocmit în cadrul ┼čedin┼úei consiliului de administra┼úie, care va con┼úine hot─ârârile adoptate de acesta în problemele de interes profesional, economic sau cultural, dezb─âtute în ┼čedin┼úa respectiv─â.
    (2) Angajatorul va comunica, la solicitare, în scris fiec─ârui sindicat din cadrul unit─â┼úii, pentru fiecare trimestru din an ┼či pân─â cel târziu la sfâr┼čitul primei luni din trimestrul urm─âtor, situa┼úia economic─â ┼či financiar─â a unit─â┼úii, precum ┼či situa┼úia ┼či structura angaja┼úilor [art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 53/2003 ┼či art. 5 alin. (1) lit. a) ┼či b) din Legea nr. 467/2006].
    (3) în cazul transferului întreprinderii, al unit─â┼úii sau al unor p─âr┼úi ale acestora, angajatorul va respecta prevederile legale în vigoare privind protec┼úia drepturilor salaria┼úilor (Legea nr. 67/2006, Legea nr. 172/2007 etc.).
    ART. 98
    (1) a) Unit─â┼úile vor asigura în incinta sediului lor, gratuit, pentru activitatea organiza┼úiilor sindicale reprezentative, spa┼úiul, mobilierul ┼či utilit─â┼úile necesare, accesul la echipamentul de birotic─â al unit─â┼úii ori dotarea sediului cu aceste echipamente (fax, copiator, calculator, imprimant─â ┼či altele cu caracter administrativ), precum ┼či un mijloc de transport (autovehicul), cu o cot─â lunar─â de combustibil aferent─â, stabilit─â în limita posibilit─â┼úilor.
    b) Prin contractele colective de munc─â încheiate la nivel de unitate, cele dou─â p─âr┼úi vor stabili condi┼úiile de punere în aplicare a celor prev─âzute la alineatul precedent (printr-un contract de împrumut, de folosin┼ú─â, de comodat etc).
    (2) Drepturile prev─âzute la alineatul precedent pot fi asigurate ┼či pentru federa┼úiile membre ale organiza┼úiilor semnatare ale prezentului contract colectiv.
    (3) Baza material─â cu destina┼úie cultural-sportiv─â, proprietatea unit─â┼úilor ori proprietatea sindicatelor din unit─â┼úile respective, va putea fi folosit─â, f─âr─â plat─â, pentru ac┼úiuni organizate de sindicate sau patronat, în condi┼úiile prev─âzute în contractul colectiv de munc─â.
    (4) Cel care angajeaz─â la magazinele, cluburile sau serviciile proprii înfiin┼úate va lua m─âsurile ce se impun pentru ca m─ârfurile ┼či serviciile s─â fie vândute ┼či, respectiv, furnizate la pre┼úuri juste ┼či rezonabile, astfel încât ele s─â nu fie exploatate în scopul ob┼úinerii de beneficii, ci în interesul salaria┼úilor acestuia, dispu┼či s─â beneficieze de ele [Conven┼úia O.I.M. nr. 95/1949, art. 7 alin. (2)].
    ART. 99
    Spa┼úiile de locuit, cu excep┼úia locuin┼úelor de serviciu, vor fi repartizate salaria┼úilor unit─â┼úii la propunerea comisiei paritare, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munc─â la nivel de unitate.
    ART. 100
    (1) în fiecare an calendaristic, federa┼úiile sindicale semnatare vor asigura preg─âtirea pentru ac┼úiuni sindicale ┼či în domeniul rela┼úiilor de munc─â a cel mult 1.500 de membri de sindicat din ramura transporturi ┼či activit─â┼úi conexe, pe durate de pân─â la 15 zile.
    (2) Patronatul va permite salaria┼úilor s─â urmeze cursurile de preg─âtire prev─âzute la alin. (1), în condi┼úiile stabilite prin contractele colective de munc─â încheiate la celelalte niveluri.
    (3) Modalit─â┼úile de încadrare în num─ârul prev─âzut la alin. (1) se stabilesc de p─âr┼úile semnatare ale prezentului C.C.M.
    ART. 101
    (1) Angajatorul se oblig─â s─â sprijine ┼či s─â asigure condi┼úiile de organizare ┼či desf─â┼čurare a ac┼úiunilor de informare ┼či consultare prealabil─â a angaja┼úilor asupra proiectelor privind clauzele contractului colectiv de munc─â la nivel de unitate, ale actului adi┼úional de modificare ┼či completare a acestuia ori de prelungire a valabilit─â┼úii sale.
    (2) Ordinea de zi ┼či programul întrunirilor de informare ┼či consultare la nivelul unit─â┼úii, pe sec┼úii, servicii, birouri, agen┼úii ┼či puncte de lucru, vor fi stabilite de comun acord de c─âtre p─âr┼úile abilitate legal în negocierile colective la nivel de unitate, respectiv, angajator ┼či organiza┼úiile sindicale reprezentative.
    (3) Ac┼úiunile de informare ┼či consultare prealabil─â asupra proiectelor privind clauzele contractului colectiv de munc─â la nivel de unitate, ale actului adi┼úional de modificare ┼či completare a sa ori de prelungire a valabilit─â┼úii se vor desf─â┼čura anterior începerii negocierilor colective.
    ART. 102
    La cererea organiza┼úiilor sindicale din unit─â┼úi, patronul va asigura cadrul tehnic pentru încasarea cotiza┼úiilor ┼či contribu┼úiilor de sindicat stabilite conform art. 3 pct. (4) lit. a) ┼či b) din prezentul contract colectiv de munc─â ┼či le va vira în conturile organiza┼úiilor sindicale.
    ART. 103
    (1) Patronii nu vor angaja salaria┼úi permanen┼úi, temporari sau cu program par┼úial, în perioada declan┼č─ârii sau desf─â┼čur─ârii conflictelor colective de munc─â, pe locurile de munc─â ale salaria┼úilor afla┼úi în conflict.
    (2) în situa┼úia declan┼č─ârii unor conflicte de munc─â, inclusiv a grevei, potrivit legii, organiza┼úiile sindicale ┼či conducerea unit─â┼úii au obliga┼úia ca, pe durata acestora, s─â protejeze patrimoniul unit─â┼úii ┼či s─â asigure func┼úionarea neîntrerupt─â a utilajelor ┼či instala┼úiilor tehnologice a c─âror oprire ar putea constitui un pericol pentru via┼úa sau s─ân─âtatea oamenilor ori ar putea cauza pagube prin deteriorarea instala┼úiilor sau utilajelor.
    (3) Pe perioada desf─â┼čur─ârii grevelor, angajatorul (patronul) nu va permite ter┼úilor s─â desf─â┼čoare în incinta unit─â┼úii activit─â┼úi specifice sau identice cu cele ale locurilor de munc─â ale salaria┼úilor afla┼úi în grev─â.
    ART. 104
    (1) în temeiul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, angajatorul care deta┼čeaz─â personal va cuprinde în contractul în baza c─âruia s-a dispus deta┼čarea, sub inciden┼úa denun┼ú─ârii unilaterale a valabilit─â┼úii acestuia, obligativitatea celeilalte p─âr┼úi de a acorda personalului preluat prin deta┼čare, întocmai, integral ┼či la timp, toate drepturile care le sunt mai favorabile angaja┼úilor din contractul colectiv de munc─â aplicabil.
    (2) Conform prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, dac─â în termen de 10 zile de la data sesiz─ârii nu a fost solu┼úionat─â divergen┼úa ap─ârut─â între cei doi angajatori cu privire la acordarea drepturilor mai favorabile ce i se cuvin angajatului pentru munc─â prestat─â, acesta are dreptul de a reveni la locul s─âu de munc─â avut anterior începerii perioadei de deta┼čare, de a se îndrepta împotriva oric─âruia dintre cei doi angajatori ┼či de a cere executarea silit─â a obliga┼úiilor neîndeplinite de c─âtre cel în cauz─â.
    ART. 105
    în situa┼úia în care patronii încheie contracte cu parteneri str─âini, potrivit c─ârora salaria┼úii vor executa unele lucr─âri în str─âin─âtate, condi┼úiile de munc─â, salarizarea, celelalte drepturi ┼či obliga┼úii ale acestor salaria┼úi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desf─â┼čura în condi┼úiile prev─âzute de lege ┼či cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul str─âin, negocieri colective ce devin anex─â la contractul colectiv de munc─â la nivel de unitate.
    ART. 106
    Organiza┼úiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condi┼úiile legii, r─âspunderea disciplinar─â sau patrimonial─â a salaria┼úilor care se fac vinova┼úi de înc─âlcarea normelor de disciplin─â a muncii sau care aduc prejudicii unit─â┼úii.
    ART. 107
    (1) P─âr┼úile convin s─â fac─â eforturi în vederea promov─ârii unui climat normal de munc─â în unit─â┼úi, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munc─â, a regulamentului de ordine interioar─â, precum ┼či a drepturilor ┼či intereselor salaria┼úilor ┼či membrilor de sindicat.
    (2) în situa┼úiile în care apar divergen┼úe în leg─âtur─â cu executarea prevederilor contractelor colective, unit─â┼úile ┼či organiza┼úiile sindicale vor încerca solu┼úionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate; pentru rezolvarea problemelor r─âmase în divergen┼ú─â, partea interesat─â va avea dreptul de a se adresa comisiei paritare la nivel de ramur─â sau grup de unit─â┼úi.
    ART. 108
    (1) Salaria┼úii pot beneficia de gratuitate (total sau par┼úial) pentru transportul de la domiciliu la locul de munc─â ┼či de la locul de munc─â la domiciliu, în func┼úie de posibilit─â┼úile unit─â┼úii. în contractele colective de munc─â încheiate la nivel de unitate, p─âr┼úile vor prevedea clauze prin care se stabilesc modalit─â┼úile de acordare a acestei facilit─â┼úi.
    (2) în zonele cu acces limitat sau condi┼úionat de plata unor tarife de acces sau de utilizare a unor c─âi rutiere interioare (zone libere, porturi, aeroporturi etc.), salaria┼úii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în zonele cu acces limitat sau condi┼úionat de plata unor tarife de acces beneficiaz─â de acces gratuit pentru deplasarea de la ┼či la locul de munc─â cu mijloace de transport proprii. Modul de acordare a permisului de liber─â trecere se va stabili între administra┼úia respectiv─â ┼či organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munc─â.
    ART. 109
    (1) în vederea asigur─ârii protec┼úiei sociale a salaria┼úilor ┼či în spiritul celor prev─âzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale, modificat─â ┼či completat─â prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 129/2004, precum ┼či de Ordinul M.M.F.E.S. nr. 848/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, angajatorul, cu consultarea prealabil─â a organiza┼úiei sindicale reprezentative, va asigura for┼úa de munc─â împotriva diminu─ârii sau pierderii capacit─â┼úii de munc─â ori a decesului acesteia ca urmare a accidentelor de munc─â ┼či a bolilor profesionale, prin asigurare realizându-se urm─âtoarele obiective principale:
    - promovarea s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii în munc─â;
    - prevenirea accidentelor de munc─â ┼či a bolilor profesionale;
    - reabilitarea medical─â ┼či socio-profesional─â a salaria┼úilor, victime ale accidentelor de munc─â ┼či ale bolilor profesionale, precum ┼či recuperarea capacit─â┼úii de munc─â a acestora;
    - acordarea de presta┼úii în bani pe termen lung ┼či scurt, sub form─â de indemniza┼úii ┼či alte ajutoare.
    (2) Organiza┼úiile patronale ┼či organiza┼úiile sindicale semnatare vor încuraja ┼či vor sus┼úine înfiin┼úarea unei asocia┼úii profesionale, organism paritar, ce va fi constituit─â ca persoan─â juridic─â pe baza Ordonan┼úei de Guvern nr. 26/2000 ┼či în condi┼úiile stabilite prin art. 84 - 86 din Legea nr. 346/2002.
    ART. 110
    (1) în contractele colective de munc─â la nivel de unit─â┼úi se pot prevedea m─âsuri cu caracter social, precum:
    a) cheltuielile prev─âzute de art. 65;
    b) construirea, amenajarea ┼či între┼úinerea de cre┼če ┼či gr─âdini┼úe pentru copiii salaria┼úilor, precum ┼či de cantine-bufet pentru salaria┼úi;
    c) construirea, amenajarea ┼či între┼úinerea de oficii ┼či grupuri sociale la locurile de munc─â;
    d) formarea ┼či perfec┼úionarea preg─âtirii profesionale, inclusiv în domeniul rela┼úiilor de munc─â;
    e) construirea de locuin┼úe;
    f) anivers─âri, s─ârb─âtori religioase, zile dedicate copilului ┼či femeii.
    (2) Costul acestor ac┼úiuni se suport─â din fonduri speciale constituite potrivit legii.

CAP. 10
    Dispozi┼úii finale

    ART. 111
    (1) în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de munc─â, republicat─â, unit─â┼úile vor prevedea în bugetele de venituri ┼či cheltuieli sumele necesare contribu┼úiilor pentru constituirea fondurilor destinate activit─â┼úilor în domeniul preg─âtirii, negocierii ┼či aplic─ârii contractelor colective de munc─â la toate nivelurile.
    (2) Sumele prev─âzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca baz─â suma de minimum 18 RON/salariat/an.
    (3) Sumele constituite conform alin. (1), (2) ┼či (6) din prezentul articol se vor distribui astfel:
    a) 1/2 din suma total─â se re┼úine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munc─â la nivelul unit─â┼úii sau, dup─â caz, grupului de unit─â┼úi ┼či va fi virat─â în contul federa┼úiei sau, dup─â caz, organiza┼úiilor sindicale care au fost parte la negocierea ┼či semnarea contractului colectiv de munc─â aplicabil; în unit─â┼úile în care membrii de sindicat apar┼úin mai multor organiza┼úii, sumele se vor repartiza propor┼úional cu num─ârul de membri;
    b) cealalt─â 1/2 din suma total─â va fi virat─â de c─âtre unitate astfel:
    - 50% c─âtre Confedera┼úia Na┼úional─â a Patronatului Român în contul nr. RO67BRDE445SV00052594160 deschis de c─âtre aceasta la BRD, Sucursala Triumf, Bucure┼čti;
    - 50% c─âtre organiza┼úiile sindicale semnatare ale prezentului CCM, fiecare organiza┼úie urmând a încasa sumele respective de la unit─â┼úile în care are membri de sindicat; în unit─â┼úile în care membrii de sindicat apar┼úin mai multor organiza┼úii, sumele se vor repartiza propor┼úional cu num─ârul de membri;
    c) sumele constituite ┼či virate conform lit. b) vor fi gestionate ┼či repartizate, de c─âtre fiecare organiza┼úie în parte, conform hot─ârârii adoptate de propriile organe colective de conducere;
    d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui ┼či se vor vira în termen de 45 zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munc─â.
    (4) Unit─â┼úile economice din ramura transporturi ┼či alte activit─â┼úi conexe acesteia care negociaz─â ┼či semneaz─â contracte colective de munc─â în baza prezentului contract, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale sau sindicale reprezentative de ramur─â vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. (1), (2) ┼či (3) din prezentul articol ┼či le vor vira c─âtre p─âr┼úile semnatare ale prezentului CCM.
    (5) în cazul în care, potrivit legii, se negociaz─â ┼či se încheie contracte colective de munc─â la nivelul unor grupuri de unit─â┼úi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unit─â┼úilor din grupul respectiv.
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective la unit─â┼úile bugetare se vor constitui la nivelul fiec─ârei unit─â┼úi care încheie contract colectiv de munc─â, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un sub-cont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele ┼či sindicatele vor urm─âri ┼či sprijini constituirea, defalcarea ┼či virarea pe destina┼úii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munc─â.
    (8) Patronatele ┼či sindicatele vor gestiona ┼či vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în baza prevederilor art. 109, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de ac┼úiuni aprobate de organele proprii de conducere ┼či pe r─âspunderea fiec─âruia.
    ART. 112
    Patronii recunosc dreptul reprezentan┼úilor organiza┼úiilor sindicale de a verifica la locul de munc─â modul în care sunt respectate drepturile salaria┼úilor prev─âzute în contractul colectiv de munc─â.
    ART. 113
    (1) Unit─â┼úile în care C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. ┼či F.M.L. au membri ┼či sunt prev─âzute în anexa nr. 5 a prezentului CCM vor încheia contracte colective de munc─â pe baza prezentului Contract colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi, chiar dac─â unitatea respectiv─â nu a avut desemna┼úi reprezentan┼úi la negociere, nefiind semnatar─â a prezentului contract colectiv de munc─â.
    (2) a) - Pe baza prezentului contract va fi încheiat contract colectiv de munc─â ┼či în cadrul unit─â┼úilor în care exist─â constituit─â organiza┼úie sindical─â devenit─â, prin afiliere, membru al C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. ┼či F.M.L., dup─â data negocierii, înregistr─ârii ┼či public─ârii Contractului colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi.
    b) - în situa┼úia prev─âzut─â la alineatul precedent, C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. ┼či F.M.L. au obliga┼úia prezent─ârii c─âtre angajatorul respectiv, în timp util, a unei adrese prin care s─â fac─â dovada îndeplinirii condi┼úiilor de reprezentativitate prev─âzute de Legea nr. 130/1996, republicat─â, ┼či de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.
    (3) Drepturile prev─âzute în prezentul contract colectiv de munc─â sunt considerate minime, de la nivelul c─ârora începe negocierea contractelor colective de munc─â la celelalte niveluri, cu excep┼úia celor care sunt stabilite în cuantum fix sau maxim.
    (4) Executarea contractului colectiv de munc─â este obligatorie pentru p─âr┼úi.
    ART. 114
    (1) Drepturile prev─âzute în contractele individuale de munc─â nu pot fi stabilite sub nivelul celor adoptate prin prezentul contract colectiv de munc─â ┼či, dup─â caz, ale celor încheiate la nivel inferior acestuia.
    (2) Pentru începerea negocierii contractului colectiv de munc─â la nivel de unitate, angajatorul va lua ca baz─â de negociere prezentul contract colectiv de munc─â publicat în Monitorul Oficial.
    ART. 115
    (1) Prevederile contractelor individuale de munc─â existente la data intr─ârii în vigoare a contractelor colective de munc─â vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urm─â.
    (2) în acelea┼či condi┼úii ca la alin. (1) vor fi adaptate, acolo unde exist─â modific─âri, ┼či cele prev─âzute la art. 22 alin. (6).
    ART. 116
    (1) Angajatorii ┼či sindicatele se vor informa reciproc, în situa┼úia în care de┼úin informa┼úii, în leg─âtur─â cu modific─ârile ce urmeaz─â s─â se produc─â în forma de proprietate a unit─â┼úii, cu consecin┼úele previzibile asupra salaria┼úilor ┼či cu m─âsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibiliz─ârilor de personal determinate de aceste modific─âri.
    (2) Ambele p─âr┼úi vor sus┼úine participarea asocia┼úiilor de salaria┼úi la privatizarea unit─â┼úilor în condi┼úiile dreptului de preemp┼úiune prev─âzut în lege.
    (3) în toate situa┼úiile de reorganizare sau, dup─â caz, de privatizare a unit─â┼úilor, drepturile ┼či obliga┼úiile prev─âzute de prezentul contract colectiv de munc─â se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste opera┼úiuni juridice.
    ART. 117
    împuternici┼úii Confedera┼úiei Na┼úionale a Patronatului Român, ai organiza┼úiilor patronale componente ale acesteia, precum ┼či ai Uniunii Na┼úionale a Transportatorilor Rutieri din România, ai Conven┼úiei Sindicale Na┼úionale a Transportatorilor din România, ai Alian┼úei Sindicatelor Transportatorilor din România, ai Federa┼úiei Na┼úionale Feroviare Mi┼čcare Comercial ┼či ai Federa┼úiei Mecanicilor de Locomotiv─â din România, precum ┼či ai organiza┼úiilor sindicale membre vor verifica, la sesizarea uneia din p─âr┼úi, modul de aplicare ┼či de respectare a clauzelor contractelor colective de munc─â aplicabile ori a altor reglement─âri specifice, angajatorii având obliga┼úia de a le asigura accesul ┼či protec┼úia în unitate, pe toat─â durata verific─ârii.
    ART. 118
    (1) Regulamentul intern se întocme┼čte de c─âtre angajator, cu consultarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate, regulamentul cuprinzând cel pu┼úin categoriile de dispozi┼úii prev─âzute la art. 258 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ┼či va produce efecte asupra salaria┼úilor numai dup─â aplicarea celor stipulate la art. 259 din aceasta.
    (2) Regulamentul intern va con┼úine, în principal, pe lâng─â celelalte dispozi┼úii legale ┼či pe cele prev─âzute la art. 8 ┼či art. 12 din Legea nr. 202/2002, cu referire la:
    - m─âsuri pentru asigurarea egalit─â┼úii de ┼čanse între angaja┼úi, b─ârba┼úi ┼či femei, în cadrul rela┼úiilor de munc─â de orice fel;
    - introducerea de dispozi┼úii pentru interzicerea discrimin─ârilor de orice fel (Legea nr. 48/2002);
    - sanc┼úiuni disciplinare pentru angaja┼úii care încalc─â demnitatea personal─â a altor angaja┼úi, prin crearea de medii degradante, intimidare, ostilitate, umilire sau ofensare, prin ac┼úiuni de discriminare;
    - informarea periodic─â a angaja┼úilor, inclusiv prin afi┼čare în locuri vizibile din incinta unit─â┼úii, asupra drepturilor pe care le au în privin┼úa respect─ârii egalit─â┼úii de ┼čanse ┼či de tratament, între b─ârba┼úi ┼či femei, precum ┼či asupra prevenirii ┼či sanc┼úion─ârii tuturor formelor de discriminare.
    ART. 119
    (1) Dispozi┼úiile prezentului Contract colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi sunt aplicabile tuturor categoriilor de salaria┼úi angaja┼úi într-o unitate vizat─â ┼či acoperit─â de clauzele acestuia [Recomandarea O.I.M. nr. 91/29 iunie 1951 - cap. 3 alin. (4)]
    (2) Contractele colective de munc─â în vigoare la nivelul unit─â┼úilor în care C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. ┼či F.M.L. au membri, încheiate anterior semn─ârii ┼či înregistr─ârii prezentului contract colectiv, la sesizarea p─âr┼úii interesate, vor fi adaptate necondi┼úionat la termenul de valabilitate an calendaristic, în condi┼úiile prev─âzute de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicat─â.
    ART. 120
    Prezentul contract colectiv de munc─â produce efecte începând cu data înregistr─ârii lui de c─âtre una din p─âr┼úi, în condi┼úiile prev─âzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicat─â, ┼či de art. 4 alin. (1) din contract ┼či va fi adus la cuno┼čtin┼úa salaria┼úilor prin afi┼čarea în unit─â┼úi, într-un num─âr considerat suficient ┼či în locurile convenite cu organiza┼úiile sindicale.
    ART. 121
    (1) La nivelul ramurii de activitate din transporturi ┼či activit─â┼úi conexe, partenerii sociali vor sprijini constituirea Comitetului sectorial transporturi - CST.
    (2) CST este o structur─â de dialog social la nivelul sectorului de activitate din ramura transporturi ┼či activit─â┼úi conexe, cu personalitate juridic─â dobândit─â în baza O.G. nr. 26/2000, comitet care se afl─â sub coordonarea Consiliului Na┼úional de Formare Profesional─â a Adul┼úilor - CNFPA ┼či care are ca principale atribu┼úii:
    - dezvoltarea ┼či validarea calific─ârilor;
    - gestionarea calific─ârilor din domeniu ┼či introducerea acestora în Registrul Na┼úional al Calific─ârilor;
    - promovarea unui sistem de formare profesional─â continu─â a salaria┼úilor, care s─â asigure o mai bun─â preg─âtire profesional─â a acestora, în vederea cre┼čterii productivit─â┼úii muncii ┼či, implicit, a rezultatelor economice ale angajatorului.
    (3) CST va preg─âti, cu ajutorul C.N.F.P.A., din rândul speciali┼čtilor proprii, persoane care vor urma:
    - s─â revizuiasc─â ┼či evalueze standardele de preg─âtire profesional─â (SPP) ┼či standardele ocupa┼úionale (SO);
    - s─â elaboreze noi standarde;
    - s─â creeze un sistem unitar de competen┼úe, utilizabile atât în formarea profesional─â ini┼úial─â (FPI), cât ┼či în formarea profesional─â continu─â (FPC), astfel încât acestea s─â corespund─â necesit─â┼úilor reale de pe pia┼úa for┼úei de munc─â;
    - s─â contribuie la dezvoltarea Cadrului na┼úional al calific─ârilor (CNC) în vederea corel─ârii acestuia cu Cadrul european al calific─ârilor (CEC).
    (4) Pentru a încuraja preg─âtirea profesional─â a salaria┼úilor la locul de munc─â prin programe de ucenicie, specializare, perfec┼úionare etc., angajatorii împreun─â cu sindicatele vor lua m─âsurile necesare în vederea preg─âtirii de formatori din rândul speciali┼čtilor proprii ┼či vor înlesni accesul elevilor practican┼úi în interiorul societ─â┼úilor.
    (5) în scopul ob┼úinerii de fonduri pentru sus┼úinerea finan┼ú─ârii ┼či aplic─ârii unor programe privind formarea profesional─â continu─â, managementul ┼či reconversia for┼úei de munc─â, p─âr┼úile semnatare ale contractelor colective de munc─â încheiate la nivel de unit─â┼úi ┼či grup de unit─â┼úi pe baza prezentului contract vor sprijini Funda┼úia Politici Ocupa┼úionale în Transporturi - "POT", constituit─â din organiza┼úiile patronale ┼či sindicale membre ale Comitetului Sectorial Transporturi, în activitatea de colectare a sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual, datorat statului de c─âtre fiecare angajat potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) ┼či art. 90 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal.
    ART. 122
    P─âr┼úile semnatare ale contractului colectiv de munc─â la nivel de unitate pot stabili, printr-o anex─â la acesta, constituirea unui comitet socio-profesional ┼či de disciplin─â, regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a acestuia fiind întocmit cu respectarea prevederilor aplicabile din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare ┼či func┼úionare a comisiilor de disciplin─â, în vederea aplic─ârii cât mai eficiente a reglement─ârilor privind:
    - planul anual de formare profesional─â continu─â;
    - constituirea, utilizarea ┼či destina┼úiile fondului social;
    - procedura cercet─ârii disciplinare prealabile;
    - p─âr┼úile implicate în negocierea contractului colectiv de munc─â.
    ART. 123
    Prezentul contract colectiv de munc─â unic la nivelul ramurii transporturi produce efecte dup─â cum urmeaz─â:
    1. în toate unit─â┼úile nominalizate în anexa nr. 5;
    2. în toate unit─â┼úile din ramura transporturi ┼či activit─â┼úi conexe, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996.
    ART. 124
    Personalului navigant maritim i se aplic─â suplimentar prevederile din anexa nr. 6.

    P─éR┼óILE SEMNATARE

    Confedera┼úia Na┼úional─â a Patronatului Român C.N.P.R.
    Dinu Gheorghe - pre┼čedinte comisie
    Ramba Mircea - membru comisie
    Botea Gheorghe - membru comisie
    Malenda Ionel - membru comisie
    Iordache Cristina - secretar comisie

    Uniunea Na┼úional─â a Transportatorilor Rutieri din România - U.N.T.R.R.
    Isac Constantin - membru comisie
    Dinescu Radu - membru comisie
    Radu Roxana - secretar comisie

    Conven┼úia Sindical─â Na┼úional─â a Transportatorilor din România CSNTR, format─â din:
    Federa┼úia C─âi Ferate Uzinale
    Federa┼úia Mecanicilor de Locomotiv─â
    Federa┼úia Na┼úional─â "Drum de Fier"
    Federa┼úia Na┼úional─â a Sindicatelor din Transporturi "Elcatel"
    Federa┼úia Na┼úional─â a Personalului Aero-Navigant din România
    Federa┼úia Na┼úional─â a Sindicatelor Portuare
    Federa┼úia S─ân─âtatea Public─â în Transporturi
    Federa┼úia Sindicatelor Lucr─âtorilor de la Dun─âre "Europa"
    Federa┼úia Sindicatelor Ramurii Vagoane
    Federa┼úia Sindicatelor ┼×oferilor din România
    Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritim─â Constan┼úa
    Federa┼úia Sindicatelor din Transporturi ┼či Servicii Publice ATU România
    Frunz─â ┼×tefan - pre┼čedinte comisie
    Felix Radmilo - membru comisie
    Dobrescu Florin - membru comisie
    Ghi┼ú─â Nechifor - membru comisie
    Petre Costel - membru comisie
    Mih─âlcioiu Adrian - membru comisie
    St─ânescu Dan George - membru comisie

    Federa┼úia Mecanicilor de Locomotiv─â din România - F.M.L.
    M─ântescu Iulic─â - membru comisie

    Alian┼úa Sindicatelor Transportatorilor din România A.S.T.R., format─â din:
    Federa┼úia Sindicatelor Aeroportuare din România
    Federa┼úia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România
    Federa┼úia Sindicatelor Navigatorilor din România
    Uniunea Sindicatelor CCCF
    Sindicatul Independent Opera┼úional TAROM
    Sindicatul Aeroportuar Henri Coand─â Bucure┼čti
    ┼×tef─ânescu Gheorghe - membru comisie
    Clive┼ú Mihai - membru comisie

    Federa┼úia Na┼úional─â Feroviar─â Mi┼čcare Comercial - FNFMC
    Boiciuc Gheorghe - membru comisie

    ANEXA 1

                                 DECLARA┼óIE

    Subsemnatul(a) .............................., domiciliat(─â) în localitatea .........................., jude┼úul ................... str. .................. nr. ......, bloc ......, sc. ......, ap. ......., posesor(are) al(a) buletinului/c─âr┼úii de identitate seria ....... nr. ............ eliberat/e de ...................... la data de ......................., având codul numeric personal ........................., angajat al ..........................., în func┼úia de ............................., la sectorul/sec┼úia ................., consimt ca pentru negocierea contractului meu individual de munc─â s─â m─â folosesc de prevederile contractului colectiv de munc─â încheiat la nivelul unit─â┼úii cu organiza┼úia sindical─â, în numele salaria┼úilor, ┼či înregistrat la D.M.S.S ........................ cu nr. .................... din ..................... conform art. ....... din acest contract.
    De asemenea, consimt ca lunar s─â mi se re┼úin─â pe statul de plat─â, la lichidarea fiec─ârei luni, o contribu┼úie egal─â cu ..........% din salariul de baz─â minim brut individual negociat, sum─â ce va fi virat─â conform art. 101 alin. (3) din Contractul colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi ┼či care va fi administrat─â în comun de c─âtre p─âr┼úile semnatare ale contractului colectiv la nivel de societate.

    Data ......................

    Semn─âtura .................

    ANEXA 2

                                REGULAMENTUL
de organizare ┼či func┼úionare a comisiei paritare la nivel de ramur─â transporturi

    1. Comisia paritar─â la nivel de ramur─â va fi compus─â din câte 2 reprezentan┼úi ai federa┼úiilor sindicale semnatare, reprezentând partea sindical─â, ┼či un num─âr egal de reprezentan┼úi ai patronilor, constituind partea patronal─â. Membrii comisiei paritare sunt desemna┼úi de p─âr┼úile semnatare în termen de 10 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse.
    2. Comisia se va întruni la cererea oric─âreia dintre p─âr┼úi în termen de maximum 15 zile lucr─âtoare de la formularea cererii ┼či va adopta hot─ârâri valabile dac─â sunt prezen┼úi 2/3 din num─ârul membrilor din fiecare parte.
    3. Hot─ârârile se vor lua prin consensul membrilor prezen┼úi.
    4. Comisia va fi prezidat─â prin rota┼úie de câte un reprezentant al uneia dintre p─âr┼úi, ales în ┼čedin┼úa respectiv─â.
    5. Hot─ârârea adoptat─â potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru p─âr┼úile contractante.
    6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    7. Comisia paritar─â este împuternicit─â s─â interpreteze prevederile contractului colectiv de munc─â în aplicare, în func┼úie de condi┼úiile concrete ┼či de posibilit─â┼úile unit─â┼úilor.
    8. Comisiile paritare constituite la nivel de grup de unit─â┼úi sau unit─â┼úi se vor organiza ┼či î┼či vor desf─â┼čura activitatea dup─â regulamente proprii care vor face parte din CCM.

    ANEXA 3

    Model de regulament-cadru de organizare ┼či func┼úionare a comisiei de negociere a contractelor individuale de munc─â

    în conformitate cu prevederile art. ........., alin. ......, din Contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel de unitate, în perioada ................... va avea loc negocierea contractelor individuale de munc─â ale salaria┼úilor din cadrul unit─â┼úii ........................................, negociere care se va desf─â┼čura conform prezentului regulament care face parte integrant─â din CCM.

 ART. 1
    Negocierea contractelor individuale de munc─â se va efectua cu fiecare salariat, în cadrul comisiei de negociere, constituit─â la nivel de unitate sau, dup─â caz, în func┼úie de num─ârul angaja┼úilor ┼či întinderea unit─â┼úii, constituit─â la nivel de filial─â, agen┼úie, sec┼úie, serviciu etc.
    ART. 2
    a) Comisia de negociere, în maximum 5 (cinci) zile de la data constituirii, va stabili împreun─â cu conduc─âtorii locurilor de munc─â, pe baza graficelor de lucru, programul de realizare a negocierilor ┼či planificarea nominal─â a salaria┼úilor pentru negocierea ┼či semnarea contractelor individuale de munc─â.
    b) Programul de realizare a negocierilor individuale va fi aprobat de c─âtre conduc─âtorul unit─â┼úii sau de c─âtre un reprezentant al acesteia împuternicit în acest sens.
    c) Timpul afectat negocierii individuale va fi considerat ca timp de munc─â, inclus în sarcinile de serviciu ale fiec─ârui salariat, ┼či pl─âtit corespunz─âtor încadr─ârii acestuia.
    ART. 3
    Programul întocmit conform art. 2 de mai sus va fi afi┼čat la fiecare loc de munc─â ┼či va fi comunicat fiec─ârui salariat sub semn─âtur─â de luare la cuno┼čtin┼ú─â, prin grija conduc─âtorilor locurilor de munc─â.
    ART. 4
    Salaria┼úii afla┼úi în incapacitate temporar─â de munc─â ori care lipsesc din localitate pentru rezolvarea unor probleme care nu pot fi amânate, fapt dovedit cu documente justificative, vor realiza negocierea contractului individual de munc─â la o alt─â dat─â ┼či or─â decât cele stabilite, dar în interiorul perioadei de negociere programat─â.
    ART. 5
    Secretariatul comisiei de negociere se asigur─â de c─âtre angajator.
    ART. 6
    înainte de începerea negocierilor individuale, comisia de negociere va primi urm─âtoarele materiale:
    a) lista nominal─â cu salaria┼úii repartiza┼úi pentru negocieri individuale, care va cuprinde:
    - numele ┼či prenumele salariatului,
    - locul de munc─â (sectorul, sec┼úia, serviciul, compartimentul, tura etc.),
    - încadrarea pe post (func┼úia, meseria etc.),
    - data stabilit─â pentru negocierea individual─â;
    b) procesul-verbal de negociere, cu urm─âtoarele rubrici ┼či date, completate dup─â caz:
    - numele ┼či prenumele salaria┼úilor planifica┼úi în data respectiv─â,
    - încadrarea pe post (func┼úia, meseria etc.),
    - calificativul fiec─ârui salariat ob┼úinut la evaluarea profesional─â,
    - salariul de baz─â brut avut de fiecare salariat la data negocierii individuale,
    - oferta salarial─â propus─â de c─âtre comisia de negociere,
    - oferta salarial─â acceptat─â/rezultatul final al negocierii,
    - observa┼úii;
    c) câte dou─â exemplare pentru fiecare salariat cu formularul tipizat al contractului individual de munc─â;
    d) comunicare privind fondul de salarii brut admisibil, pentru fiecare categorie de personal în parte, precum ┼či pe total comisie, fond care va fi consumat prin negocierea individual─â cu salaria┼úii respectivi.
    ART. 7
    înainte de începerea negocierii individuale propriu-zise, comisia de negociere va solicita fiec─ârui salariat în parte nemembru de sindicat, care î┼či negociaz─â contractul individual de munc─â pe baza CCM, semnarea Declara┼úiei privind acordul acestuia pentru re┼úinerea contribu┼úiei odat─â cu plata la lichidare a salariilor, conform art. 3 alin. (4) lit. a) ┼či b) din contractul colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â.
    ART. 8
    P─âr┼úile semnatare stabilesc ca:
    a) Ecartul treptelor de negociere individual─â, pentru fiecare salariat acoperit de clauzele prezentului contract colectiv, s─â fie în sum─â de _________ lei noi (RON), pornind de la salariul de baz─â minim brut avut de c─âtre acesta la data consum─ârii evenimentului.
    b) Salariul maxim rezultat în urma negocierii ┼či semn─ârii contractului individual de munc─â nu va dep─â┼či coeficientul de majorare cu _____% fa┼ú─â de salariul de baz─â minim brut al salariatului, avut ini┼úial.
    ART. 9
    Salariatul aflat la negociere individual─â poate accepta sau declina oferta salarial─â propus─â de c─âtre comisia de negociere, liber de orice constrângere, aducând în sprijinul op┼úiunii sale argumenta┼úia pe care o consider─â necesar─â.
    ART. 10
    Negocierea individual─â propriu-zis─â se încheie prin acceptarea sau refuzul ultimei oferte f─âcute de c─âtre comisie salariatului în cauz─â:
    a) în cazul accept─ârii ofertei salariale ┼či a celorlalte propuneri de completare a C.I.M., salariatul în cauz─â va fi invitat s─â semneze acest contract, comisia consemnând în procesul-verbal rezultatul final al negocierii;
    b) în cazul refuzului exprimat de c─âtre salariat fa┼ú─â de ultima ofert─â f─âcut─â cu privire la salariu sau celelalte propuneri de completare a C.I.M. al acestuia, comisia de negociere va consemna în procesul-verbal ultima ofert─â f─âcut─â de c─âtre aceasta salariatului, precum ┼či eventualele motiva┼úii sus┼úinute de cel în cauz─â.
    ART. 11
    Toate cazurile de refuz al salaria┼úilor fa┼ú─â de oferta salarial─â sau celelalte propuneri de completare a C.I.M., înregistrate în cadrul comisiilor de negociere, vor fi analizate în comisia paritar─â, constituit─â la nivelul unit─â┼úii, întrunit─â în termen de maximum 5 zile de la data încheierii negocierilor individuale.
    ART. 12
    a) Solu┼úia adoptat─â de c─âtre comisia paritar─â, pentru cazurile men┼úionate la art. 11, pentru fiecare salariat, în prezen┼úa acestuia, va fi considerat─â ca final─â, iar orice nemul┼úumire fa┼ú─â de aceasta d─â dreptul celui în cauz─â de a se adresa organelor de justi┼úie competente.
    b) De la data refuzului, exprimat de c─âtre salariat în cadrul negocierii individuale propriu-zise ┼či consemnat de c─âtre comisie în procesul-verbal de negociere, ┼či pân─â la adoptarea solu┼úiei finale de c─âtre comisia paritar─â, cel în cauz─â va primi drepturile salariale ┼či celelalte drepturi, pentru munc─â prestat─â, la valorile ┼či în condi┼úiile avute la data începerii negocierilor individuale.
    ART. 13
    Pe toat─â perioada de derulare a negocierilor individuale, precum ┼či dup─â finalizarea acestora, membrii comisiei de negociere sunt obliga┼úi:
    a) s─â se ab┼úin─â de la orice form─â de constrângere, intimidare sau influen┼úare a salaria┼úilor, fapte ce ar avea efect asupra rezultatelor negocierii individuale;
    b) s─â asigure desf─â┼čurarea negocierilor individuale într-un cadru civilizat, bazat pe respectul reciproc între p─âr┼úile implicate în negociere, respectiv, între salariat ┼či membrii comisiei;
    c) s─â asigure confiden┼úialitatea asupra discu┼úiilor purtate cu fiecare salariat în cadrul negocierii individuale, precum ┼či asupra rezultatului final al acesteia.
    ART. 14
    Procesele-verbale de negociere, contractele individuale de munc─â semnate de salaria┼úi, precum ┼či declara┼úiile privind re┼úinerea contribu┼úiei vor fi predate ┼čefului Serviciului resurse umane, organiza┼úia sindical─â semnatar─â a contractului colectiv având dreptul la câte o copie în xerox dup─â fiecare dintre acestea.
    ART. 15
    Dup─â încheierea negocierilor individuale, în termen de maximum 15 zile, contractele individuale de munc─â vor fi semnate de c─âtre reprezentantul legal al unit─â┼úii ┼či depuse pentru înregistrare la autoritatea competent─â.
    ART. 16
    Orice demers al conduc─âtorilor locurilor de munc─â, cu scopul v─âdit de a influen┼úa sau determina pozi┼úia salaria┼úilor în cadrul negocierii individuale, constituie înc─âlcare a sarcinilor de serviciu, urmând a fi sanc┼úionat─â corespunz─âtor cu m─âsurile ce se impun. Nerespectarea clauzei de confiden┼úialitate prev─âzut─â la art. 13 lit. c) se sanc┼úioneaz─â în conformitate cu prevederile regulamentului intern.

         Reprezentan┼úii unit─â┼úii            Reprezentan┼úii sindicatului

    ANEXA 4

                        Contract individual de munc─â
încheiat ┼či înregistrat sub nr. ..../...... în registrul general de eviden┼ú─â a salaria┼úilor

    A. P─âr┼úile contractului
    Angajatorul - persoana juridic─â/fizic─â ................................., cu sediul/domiciliul în ................................, înregistrat─â la Registrul comer┼úului/autorit─â┼úile administra┼úiei publice din ............................. sub nr. .............., cod fiscal  .................., telefon ..............., reprezentat─â legal prin ......................., în calitate de ...............,
    ┼či
    salariatul/salariata - domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliat─â în localitatea ........................................., str. .......................... nr. ......, jude┼úul ..........................., posesor/posesoare al/a buletinului/c─âr┼úii de identitate/pa┼čaportului seria ....... nr. .............., eliberat/eliberate de ...................... la data de .............................., CNP. ............................., permis de munc─â seria ........ nr. .................... din data ......................,
    au încheiat prezentul contract individual de munc─â în urm─âtoarele condi┼úii, asupra c─ârora au convenit:

    B. Obiectul contractului: .................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminat─â, salariatul/salariata ..................................... urmând s─â înceap─â activitatea la data de .......................;
    b) determinat─â, de ........... luni, pe perioada cuprins─â între data de .................... ┼či data de .................../pe perioada suspend─ârii contractului individual de munc─â al titularului de post.

    D. Locul de munc─â
    1. Activitatea se desf─â┼čoar─â la ............................................
    2. în lipsa unui loc de munc─â fix, salariatul va desf─â┼čura activitatea astfel: .......................................................................

    E. Felul muncii
    Func┼úia/meseria ................................... conform Clasific─ârii ocupa┼úiilor din România

    F. Atribu┼úiile postului
    Atribu┼úiile postului sunt prev─âzute în fi┼ča postului, anex─â la contractul individual de munc─â.

    G. Condi┼úii de munc─â
    1. Activitatea se desf─â┼čoar─â în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestat─â se desf─â┼čoar─â în condi┼úii normale/deosebite/speciale de munc─â, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ┼či alte drepturi de asigur─âri sociale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O norm─â întreag─â, durata timpului de lucru fiind de ........... ore/zi, ............ ore/s─âpt─âmân─â.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dup─â cum urmeaz─â: ................. (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi┼úiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc─â aplicabil.
    2. O frac┼úiune de norm─â de ......... ore/zi (cel pu┼úin 2 ore/zi), ............ ore/s─âpt─âmân─â.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dup─â cum urmeaz─â: ................. (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi┼úiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc─â aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excep┼úia cazurilor de for┼ú─â major─â sau pentru alte lucr─âri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înl─âtur─ârii consecin┼úelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihn─â este de .............. zile lucr─âtoare, în raport cu durata muncii (norm─â întreag─â, frac┼úiune de norm─â).
    De asemenea, beneficiaz─â de un concediu suplimentar de .............

    J. Salariul
    1. Salariul de baz─â lunar brut: ................ lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ..................................;
    b) indemniza┼úii .............................;
    c) alte adaosuri .............................
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaz─â ori în zilele de s─ârb─âtori legale se compenseaz─â cu ore libere pl─âtite sau se pl─âtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc─â aplicabil sau Legii nr. 53/2003, Codul muncii.
    4. Data/datele la care se pl─âte┼čte salariul este/sunt ......................

    K. Drepturi ┼či obliga┼úii ale p─âr┼úilor privind securitatea ┼či s─ân─âtatea în munc─â:
    a) echipament individual de protec┼úie .....................................;
    b) echipament individual de lucru .........................................;
    c) materiale igienico-sanitare ............................................;
    d) alimenta┼úie de protec┼úie ...............................................;
    e) alte drepturi ┼či obliga┼úii privind s─ân─âtatea ┼či securitatea în munc─â .............................................................................

    L. Alte clauze:
    a) perioada de prob─â este de .......................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucr─âtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc─â;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc─â;
    d) în cazul în care salariatul urmeaz─â s─â-┼či desf─â┼čoare activitatea în str─âin─âtate, informa┼úiile prev─âzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor reg─âsi ┼či în contractul individual de munc─â;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi ┼či obliga┼úii generale ale p─âr┼úilor:
    1. Salariatul are, în principal, urm─âtoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munc─â depus─â;
    b) dreptul la repaus zilnic ┼či s─âpt─âmânal;
    c) dreptul la concediu de odihn─â anual;
    d) dreptul la egalitate de ┼čanse ┼či de tratament;
    e) dreptul la securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â;
    f) dreptul la formare profesional─â, în condi┼úiile actelor adi┼úionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) obliga┼úia de a realiza norma de munc─â sau, dup─â caz, de a îndeplini atribu┼úiile ce îi revin conform fi┼čei postului;
    b) obliga┼úia de a respecta disciplina muncii;
    c) obliga┼úia de fidelitate fa┼ú─â de angajator în executarea atribu┼úiilor de serviciu;
    d) obliga┼úia de a respecta m─âsurile de securitate ┼či s─ân─âtate a muncii în unitate;
    e) obliga┼úia de a respecta secretul de serviciu;
    f) obliga┼úia de a-┼či declara apartenen┼úa sindical─â astfel:
    - Sunt membru al organiza┼úiei sindicale ................................... ┼či consimt s─â mi se re┼úin─â lunar pe statul de plat─â cotiza┼úia sindical─â în cuantumul stabilit de aceasta. Suma re┼úinut─â va fi virat─â în contul nr. ........................... deschis la ........................................ al sindicatului ............................................................... Din cotiza┼úia sindical─â se va vira lunar în contul federa┼úiei sindicale la care este afiliat sindicatul cota stabilit─â de aceasta.
    - Nu sunt membru de sindicat ┼či consimt s─â mi se re┼úin─â lunar în conformitate cu art. 3 (4a) din Contractului colectiv de munc─â unic la nivel de ramur─â transporturi, pe statul de plat─â, o cot─â de 1% din venitul brut realizat. Suma re┼úinut─â va fi virat─â în contul nr. ........................... deschis la ........................................ .
    3. Angajatorul are, în principal, urm─âtoarele drepturi:
    a) s─â dea dispozi┼úii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit─â┼úii lor;
    b) s─â exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) s─â constate s─âvâr┼čirea abaterilor disciplinare ┼či s─â aplice sanc┼úiunile corespunz─âtoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc─â aplicabil ┼či regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc─â, din contractul colectiv de munc─â aplicabil ┼či din lege;
    b) s─â asigure permanent condi┼úiile tehnice ┼či organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munc─â ┼či condi┼úiile corespunz─âtoare de munc─â;
    c) s─â informeze salariatul asupra condi┼úiilor de munc─â ┼či asupra elementelor care privesc desf─â┼čurarea rela┼úiilor de munc─â;
    d) s─â elibereze, la cerere, toate documentele care atest─â calitatea de salariat a solicitantului;
    e) s─â asigure confiden┼úialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozi┼úii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munc─â se completeaz─â cu dispozi┼úiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ┼či ale contractului colectiv de munc─â aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/na┼úional, înregistrat sub nr. ......../.......... la Direc┼úia General─â de Munc─â ┼či Solidaritate Social─â a Jude┼úului/Municipiului .........................../Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul execut─ârii contractului individual de munc─â impune încheierea unui act adi┼úional la contract, conform dispozi┼úiilor legale.
    Prezentul contract individual de munc─â s-a încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în leg─âtur─â cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munc─â sunt solu┼úionate de instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â material ┼či teritorial, potrivit legii.

                Angajator,                          Salariat,
          ......................            ........................

                             Reprezentant legal,
                         ..........................

    Pe data de .................... prezentul contract înceteaz─â în temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

                Angajator,
          ......................