ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabil
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile
                 EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 870 bis  din 23 decembrie 2008

     Ordinul nr. 3.512/2008 şi anexele nr. 1 şi 4 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 decembrie 2008 şi sunt reproduse şi în acest număr bis.

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobă Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 2.
    (2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 3 pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, în funcţie de necesităţi, cu obligaţia respectării conţinutului minimal prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă documentele financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 4, care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    p. Ministrul economiei şi finanţelor,
                               Cătălin Doica,
                              secretar de stat

    Bucureşti, 27 noiembrie 2008.
    Nr. 3.512.

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
        de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

    A. Norme generale
    1. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în contabilitate (jurnale, fişe şi alte documente contabile, după caz).
    2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
    - denumirea documentului;
    - denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeşte documentul;
    - numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
    - menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
    - conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
    - datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
    - numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;
    - alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.
    Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.
    3. în cuprinsul oricărui document emis de către o societate comercială trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia din domeniu, respectiv forma juridică, codul unic de înregistrare şi capitalul social, după caz.
    4. Documentele justificative provenite din tranzacţii/operaţiuni de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice, pe bază de borderouri de achiziţii, pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective.
    5. în cazul în care documentele se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe bază de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, acestea trebuie să aibă la bază contracte sau convenţii civile, încheiate în acest scop, şi documentul prin care se face dovada plăţii, respectiv dispoziţia de plată/încasare.
    6. în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.
    Documentele justificative şi financiar-contabile pot fi întocmite şi într-o altă limbă şi altă monedă dacă acest fapt este prevăzut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal, referitor la factură).
    7. Documentele contabile - jurnale, fişe etc. -, care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la:
    - felul, numărul şi data documentului justificativ;
    - sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate;
    - conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare;
    - semnăturile pentru întocmire şi verificare, după caz.
    8. înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.
    9. Regimul juridic al documentelor în formă electronică, ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit şi primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanţe în formă electronică, este stabilit de Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice.
    Facturile şi chitanţele în formă electronică, emise fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea mai sus menţionată, nu au calitatea de document justificativ, în înţelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată.
    10. în documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă.
    Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.
    Corectarea se face în toate exemplarele documentului şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii.
    11. în cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv.
    La corectarea documentului justificativ în care se consemnează operaţii de predare-primire a valorilor materiale şi a mijloacelor fixe este necesară confirmarea, prin semnătură, atât a predătorului, cât şi a primitorului.
    12. în cazul completării documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, corecturile sunt admise numai înainte de prelucrarea acestora, menţionându-se data rectificării şi semnătura celui care a făcut modificarea. Documentele prezentate în listele de erori, anulări sau completări (pe baza cărora se fac modificări în fişiere sau în baza de date a unităţii) trebuie să fie semnate de persoanele împuternicite de conducerea unităţii.
    13. în cazul în care prelucrarea documentelor justificative se face de către un terţ (persoană fizică sau juridică), în relaţiile dintre terţi şi unităţile beneficiare este necesar ca pentru efectuarea corespunzătoare a înregistrărilor în contabilitate să se respecte următoarele reguli:
    - documentele justificative să fie întocmite corect şi la timp de către unităţile beneficiare, acestea răspunzând de realitatea datelor înscrise în documentele respective;
    - documentele contabile, întocmite de terţi pe baza documentelor justificative, trebuie predate unităţilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau convenţiile civile încheiate, terţii răspunzând de corectitudinea prelucrării datelor;
    - în condiţiile în care prestatorul de servicii de prelucrare a documentelor nu este persoană fizică sau juridică autorizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, unităţile beneficiare trebuie să efectueze verificarea documentelor contabile obţinute de la terţi, în sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative predate pentru prelucrare, al respectării corespondenţei conturilor şi exactităţii sumelor înregistrate.
    14. în vederea înregistrării în jurnale, fişe şi în celelalte documente contabile a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, potrivit formelor de înregistrare în contabilitate utilizate de unităţi, se poate face contarea documentelor justificative, indicându-se simbolurile conturilor sintetice şi analitice, debitoare şi creditoare, în conformitate cu planul de conturi general aplicabil.
    înregistrările în contabilitatea sintetică şi analitică se fac pe bază de documente justificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator în care sunt înscrise mai multe documente justificative al căror conţinut se referă la operaţiuni de aceeaşi natură şi perioadă.
    în cazul operaţiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate care au la bază note justificative sau note de calcul, după caz.
    în cazul stornărilor, pe documentul iniţial se menţionează numărul şi data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operaţiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menţionează documentul, data şi numărul de ordine ale operaţiunii care face obiectul stornării.
    Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite în acest scop.
    înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare formă de înregistrare în contabilitate.
    înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizându-se sistemele informatice de prelucrare automată a datelor.
    15. Factura se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    Pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii pentru care persoanele impozabile sunt scutite fără drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată şi nu sunt obligate să întocmească facturi, în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, operaţiunile economice se înregistrează în baza contractelor încheiate între părţi şi a documentelor financiar-contabile sau bancare care să ateste acele operaţiuni, cum sunt: aviz de însoţire a mărfii, chitanţă, dispoziţie de plată/încasare, extras de cont bancar, nota de contabilitate etc., după caz.
    16. Registrele de contabilitate şi formularele financiar-contabile pot fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.
    Numărul de exemplare al formularelor financiar-contabile poate fi diferit de cel prevăzut în prezentele norme metodologice, în condiţiile în care procedurile proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru.
    în situaţia în care activitatea de întocmire a documentelor justificative şi financiar-contabile este încredinţată în baza unui contract de prestări de servicii unor persoane fizice sau juridice, normele proprii interne de întocmire şi utilizare a formularelor respective se adaptează în mod corespunzător, fiind obligatoriu să se prevadă în contract clauze referitoare la întocmirea şi utilizarea formularelor în aceste condiţii.
    Se pot stabili norme proprii de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, cu condiţia ca acestea să nu contravină reglementărilor legale în vigoare.
    Neîntocmirea, întocmirea eronată şi/sau neutilizarea documentelor justificative şi financiar-contabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale.
    17. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, vor asigura un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, astfel:
    - persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente;
    - fiecare formular va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de societate. în alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;
    - persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document.

    B. Registrele de contabilitate
    18. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi Cartea mare (cod 14-1-3).
    Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.
    Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz.
    Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.
    19. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare.
    Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.
    Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaţiunile de casă şi bancă, decontările cu furnizorii, situaţia încasării-achitării facturilor etc.
    Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile sintetice debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate.
    Unităţile care utilizează jurnale auxiliare pot înregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.
    Editarea Registrului-jurnal se efectuează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii.
    20. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi conduc contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu prevederile legale, întocmesc Registrul jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b), precum şi alte documente de evidenţă prevăzute de legislaţia în domeniu.
    21. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.
    Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, pe bază de inventar faptic.
    în acest registru se înscriu, într-o formă recapitulativă, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului.
    Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora la sfârşitul exerciţiului financiar.
    în cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului financiar.
    22. Pe baza Registrului-inventar şi a balanţei de verificare de la 31 decembrie se întocmeşte bilanţul care face parte din situaţiile financiare anuale, ale cărui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza inventarului.
    23. Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor şi creditor, precum şi soldul contului. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare.
    Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.
    Editarea Cărţii mari se efectuează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii.
    24. Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Registrul Cartea mare se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, iar în caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Persoanele fizice care utilizează tehnica de calcul trebuie să asigure listarea acestora în orice moment pe parcursul celor 10 ani de păstrare.
    Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, care utilizează, potrivit legii, registre şi formulare specifice privind activitatea financiară şi contabilă, reglementate prin actele normative în vigoare, procedează la înscrierea datelor în aceste registre şi formulare potrivit normelor specifice, prezentate în actele normative respective, precum şi prezentelor norme metodologice privind documentele justificative şi financiar-contabile.

    C. Formele de înregistrare în contabilitate
    25. Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre, formulare şi documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului financiar.
    26. Principalele forme de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare în cazul unităţilor care conduc contabilitatea în partidă dublă sunt: "pe jurnale", "maestru-şah" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".
    27. în cadrul formei de înregistrare în contabilitate "pe jurnale", principalele registre şi formulare care se utilizează sunt:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2);
    - Cartea mare (cod 14-1-3);
    - jurnale auxiliare;
    - Balanţa de verificare.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative. Pentru operaţiunile care nu au la bază documente justificative se întocmeşte Nota de contabilitate (cod 14-6-2/A).
    Notele de contabilitate se întocmesc pe bază de note justificative sau note de calcul şi se înregistrează în mod cronologic în Registrul-jurnal.
    Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operaţiuni, cum sunt:
    1. Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă (cod 14-6-5);
    2. Jurnal privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6);
    3. Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7);
    4. Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri (cod 14-6-8);
    5. Jurnal privind salariile şi contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurările de sănătate (cod 14-6-10);
    6. Jurnal privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17).
    Lunar sau la altă perioadă prevăzută de lege, în fiecare jurnal auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare înregistrate în cursul lunii (perioadei), totaluri care se înscriu în Registrul-jurnal.
    Contabilitatea analitică se poate ţine fie direct pe aceste jurnale (pentru unele conturi), fie cu ajutorul altor formulare tipizate comune (fişa de cont analitic pentru valori materiale, fişa de cont pentru operaţiuni diverse etc.) sau specifice, folosite în acest scop.
    Pentru unele conturi, pe lângă jurnalul privind operaţiunile de credit se întocmeşte şi situaţia privind operaţiunile de debit.
    înregistrările în jurnale se fac în mod cronologic în tot cursul lunii (perioadei) sau numai la sfârşitul lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor centralizatoare întocmite pentru operaţiunile aferente lunii (perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic în acestea.
    Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabilă care cuprinde toate conturile sintetice şi reflectă existenţa şi mişcarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv la un moment dat.
    Cartea mare serveşte la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor conturilor şi stă la baza întocmirii balanţei de verificare.
    Pentru stabilirea rulajelor se preia în Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se stabileşte prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de conturi corespondente ale jurnalelor.
    Soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte în funcţie de rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv, ţinându-se seama de soldul de la începutul anului, care se înscrie pe rândul destinat în acest scop.
    Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc raportările contabile stabilite potrivit legii.
    Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de câte ori se consideră necesar.
    28. în cadrul formei de înregistrare "maestru-şah", principalele registre şi formulare care se utilizează sunt:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2);
    - Cartea mare (şah - cod 14-1-3/a);
    - Balanţa de verificare.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, la fel ca în cazul formei de înregistrare "pe jurnale".
    în vederea înregistrării în Registrul-jurnal, documentele justificative sunt supuse prelucrării contabile (sortare pe feluri de operaţiuni, verificare, evaluare, contare). Dacă pentru acelaşi fel de operaţiuni există mai multe documente justificative, acestea se totalizează cu ajutorul documentelor cumulative întocmite fie pentru debitul, fie pentru creditul contului care reflectă asemenea operaţiuni.
    Pentru operaţiunile care nu au la bază documente justificative se întocmeşte Nota de contabilitate (cod 14-6-2A).
    Cartea mare (şah - cod 14-1-3/a) este documentul de sistematizare a înregistrărilor contabile în conturile sintetice.
    înregistrările în Cartea mare (şah) se fac pe baza documentelor justificative, a documentelor cumulative şi a notelor de contabilitate, cronologic, zilnic, lunar sau ori de câte ori este nevoie. înregistrarea în acest document, deschis pentru fiecare cont sintetic, este precedată de înregistrarea în Registrul-jurnal.
    La sfârşitul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din Cartea mare (şah) se stabilesc totaluri ale rulajului contului debitor sau creditor şi ale conturilor corespondente. Totalul sumelor conturilor corespondente trebuie să fie egale cu rulajul debitor sau creditor al contului respectiv.
    Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul formularelor comune (fişa de cont pentru operaţiuni diverse, fişa de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor specifice folosite în acest scop.
    Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (şah), respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
    Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se pot întocmi balanţe de verificare analitice. La instituţiile publice, balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar, iar balanţele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmesc situaţiile financiare.
    29. în cazul utilizării formei de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale", pe lângă formularele menţionate la forma de înregistrare "maestru-şah" se utilizează jurnalele auxiliare specifice formei de înregistrare "pe jurnale".
    în Cartea mare (şah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile lunare stabilite în jurnal se înscriu atât în coloana destinată rulajului debitor sau creditor, cât şi în coloanele conturilor corespondente.
    La instituţiile publice şi persoanele juridice fără scop patrimonial se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-şah simplificat". în acest caz, contabilitatea sintetică se ţine pe fişe de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a), deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea mare (şah), iar contabilitatea analitică se ţine pe fişele menţionate la forma de înregistrare "maestru-şah".

    D. Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor
    30. Contabilitatea analitică a bunurilor se poate ţine pe baza uneia dintre următoarele metode: operativ-contabilă, cantitativ-valorică, global-valorică.
    Metoda operativ-contabilă se poate aplica pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor.
    Metoda cantitativ-valorică se poate folosi pentru contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor, animalelor şi ambalajelor.
    Metoda global-valorică se poate utiliza pentru contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor din unităţile de desfacere cu amănuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protecţie în folosinţă, precum şi a altor categorii de bunuri.
    31. Metoda operativ-contabilă constă în ţinerea, în cadrul fiecărei gestiuni, a evidenţei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fişelor de magazie. în contabilitate, această metodă constă în ţinerea evidenţei valorice pe conturi de materiale, desfăşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, după caz.
    Controlul exactităţii înregistrărilor din evidenţa gestiunilor şi din contabilitate se asigură prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.
    în metoda operativ-contabilă se pot folosi următoarele formulare comune pe economie:
    - Fişă de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a, după caz);
    - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22);
    - Registrul stocurilor (cod 14-3-11 şi 14-3-11/a).
    Fişele de magazie servesc pentru evidenţa cantitativă, pe feluri de stocuri, la locul de depozitare, iar în contabilitate, pentru controlul operaţiunilor înregistrate de gestionar sau persoana desemnată, pentru preluarea în registrul stocurilor a cantităţilor aflate în stoc, precum şi pentru calculul valorii bunurilor existente în stoc la sfârşitul lunii (perioadei), în scopul confruntării cu datele din contabilitatea sintetică.
    La gestiune, fişele de magazie se ţin în ordinea în care sunt înscrise materialele în registrul stocurilor. în aceste fişe cantităţile se înregistrează zilnic de gestionar sau persoana desemnată, pe baza documentelor de intrare (factură, aviz de însoţire a mărfii, notă de recepţie şi constatare de diferenţe etc.) şi a documentelor de ieşire (bon de consum, fişă limită de consum, aviz de însoţire a mărfii, factură, bon de transfer etc.), poziţie cu poziţie. De asemenea, în fişele de magazie se înscriu plusurile de la inventar pe coloana "Intrări" şi minusurile de la inventar pe coloana "Ieşiri".
    Erorile constatate în evidenţa gestiunilor se corectează în prezenţa persoanei care răspunde de înregistrările efectuate în fişele de magazie, iar abaterile de la regulile de întocmire şi utilizare a documentelor se aduc la cunoştinţa conducătorului compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate să conducă contabilitatea, după caz, pentru stabilirea măsurilor care se impun.
    Semnătura persoanei desemnate pentru evidenţa stocurilor în fişele de magazie constituie dovada verificării înregistrărilor efectuate şi preluării documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor.
    în contabilitate, documentele privind mişcarea stocurilor se grupează pe gestiuni, surse de aprovizionare (de la furnizori, din prelucrare la terţi, consum intern etc.) şi, în cadrul acestora, pe conturi de materiale şi gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, după caz.
    Intrările sau ieşirile de bunuri de natura stocurilor se înregistrează în contabilitatea sintetică şi analitică, fie direct pe baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situaţii întocmite zilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centralizarea datelor din documentele privind mişcarea stocurilor.
    Verificarea înregistrărilor efectuate în conturile de stocuri şi fişele de magazie se face cu ajutorul Registrului stocurilor (cod 14-3-11 şi 14-3-11/a). în acest scop, în Registrul stocurilor, la sfârşitul fiecărei luni (perioade), se înscriu pe feluri de stocuri, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe, stocurile cantitative din fişele de magazie, se calculează valoarea cantităţilor aflate în stoc pe baza preţurilor de înregistrare şi se totalizează valoarea acestora pe pagini ale Registrului stocurilor, pe subgrupe de materiale, grupe de stocuri, conturi şi magazii (depozite).
    în cazul în care se constată că există frecvente diferenţe între soldurile conturilor de stocuri din Registrul stocurilor şi cele din contabilitate, provenind din înregistrarea operaţiunilor, evaluarea cantităţilor de stocuri din documentele de intrare şi de ieşire, prelucrarea acestora etc., diferenţele respective pot fi localizate printr-o nouă centralizare a intrărilor şi ieşirilor valorice de materiale, pe grupe sau feluri de materiale, iar totalurile obţinute se confruntă cu datele din Registrul stocurilor.
    32. Pentru produse finite şi produse reziduale, metoda operativ-contabilă se aplică în acelaşi mod ca şi pentru stocuri de materii prime şi materiale consumabile. în acest caz, evidenţa cantitativă pe feluri de produse se ţine la magazie (depozit) cu ajutorul fişelor de magazie, iar evidenţa valorică se ţine în contabilitate cu ajutorul contului sintetic de produse, desfăşurat în analitic pe gestiuni, în care înregistrările se fac pe baza datelor obţinute prin centralizarea zilnică a documentelor de mişcare a produselor respective.
    Verificarea înregistrărilor la sfârşitul lunii (perioadei) se face, de asemenea, cu ajutorul registrului stocurilor în care se stabilesc soldurile pe feluri de produse şi pe total cont, prin transcrierea cantităţilor în stoc din fişele de magazie şi evaluarea acestora pe baza preţurilor de înregistrare.
    33. Metoda cantitativ-valorică pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar în depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, mărfuri, animale şi ambalaje constă în ţinerea evidenţei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni, iar în contabilitate a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care reflectă stocurile de valori materiale se desfăşoară în analitic pe gestiuni. Verificarea exactităţii înregistrărilor din evidenţa de la locurile de depozitare şi din contabilitate se efectuează prin punctajul periodic dintre cantităţile operate în fişele de magazie şi cele din fişele de cont analitic din contabilitate.
    în metoda cantitativ-valorică se pot folosi următoarele formulare:
    - Fişă de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a, după caz);
    - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a);
    - Balanţa analitică a stocurilor (cod 14-6-30/c).
    Evidenţa cantitativă a materialelor se ţine la gestiune cu ajutorul fişelor de magazie, care se ţin în ordinea fişelor de cont analitic din contabilitate. în fişele de magazie, înregistrările se fac zilnic, de către gestionar sau de către persoana desemnată, pe baza documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor. După înregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe bază de borderou. în contabilitate, documentele se înregistrează în fişele de cont analitic pentru valori materiale şi se stabilesc stocurile şi soldurile, după ce în prealabil s-a verificat modul de emitere şi completare a documentelor privind mişcarea materialelor. De asemenea, pe baza aceloraşi documente, se întocmesc situaţiile centralizatoare privind intrările şi ieşirile de materiale, pentru înregistrare în contabilitatea sintetică.
    Controlul înregistrărilor din conturile sintetice şi cele analitice ale stocurilor se asigură cu ajutorul balanţei de verificare analitice, întocmită separat pentru fiecare cont de stoc.
    în vederea întocmirii balanţei de verificare este necesar să se efectueze controlul asupra concordanţei stocurilor scriptice din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale.
    în cazul instituţiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum şi în cazul instituţiilor care au subunităţi cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analitică a stocurilor se poate asigura, în cadrul compartimentului financiar-contabil al instituţiei al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul Fişei de evidenţă a materialelor şi a materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă (cod 14-3-9).
    34. Metoda cantitativ-valorică pentru evidenţa analitică a produselor finite şi produselor reziduale se aplică în acelaşi mod ca şi pentru celelalte stocuri, cu următoarele particularităţi:
    - atât intrările, cât şi ieşirile valorice pot fi înregistrate în fişele de cont analitic pentru stocuri numai lunar, prin înmulţirea cantităţilor totale de produse finite şi produse reziduale cu preţurile unitare respective, fără a mai fi necesară evaluarea cantităţilor de produse în documente;
    - pentru controlul înregistrărilor din contabilitatea sintetică şi cea analitică a produselor finite, în locul balanţei de verificare se poate folosi Registrul stocurilor.
    35. Metoda global-valorică se aplică pentru evidenţa mărfurilor şi ambalajelor aflate în unităţile de desfacere cu amănuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se formularul comun "Fişa de cont pentru operaţiuni diverse" (cod 14-6-22) şi raportul de gestiune, după caz.
    Potrivit acestei metode, contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor se ţine global-valoric, atât la gestiune, cât şi în contabilitate, iar verificarea concordanţei înregistrărilor din evidenţa gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric, la perioade stabilite de unitate.
    Raportul de gestiune se completează pe baza documentelor de intrare şi de ieşire a mărfurilor şi ambalajelor şi de depunere a numerarului din vânzare, iar în fişele valorice (ţinute pe gestiuni în cadrul conturilor de mărfuri şi ambalaje din contabilitate) înregistrările se fac pe baza aceloraşi documente.
    Soldurile valorice ale mărfurilor şi ambalajelor aflate în gestiune se verifică pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, după caz.
    36. Metoda global-valorică se foloseşte, de asemenea, pentru evidenţa rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalării, precum şi la alte categorii de bunuri. în acest caz, evidenţa cantitativă se poate ţine pe feluri de rechizite, imprimate, materiale pentru ambalare etc., la locurile de gestionare, cu ajutorul fişelor de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a), care se completează de gestionar sau de către persoana desemnată.
    Evidenţa valorică a mişcărilor se ţine în contabilitate, pe gestiuni, în cadrul contului de materiale consumabile, cu ajutorul fişelor de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a). înregistrările în fişele de magazie se fac pe baza documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor consumabile respective şi se preiau de către contabilitatea stocurilor, în prealabil făcându-se verificarea înregistrărilor din fişele de magazie. Prin centralizarea datelor din documentele respective se asigură înregistrarea acestora atât în fişele valorice pe gestiuni, cât şi în conturile sintetice de stocuri.
    37. Pentru materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă se ţine numai evidenţa cantitativă cu ajutorul formularului Fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9).
    în contabilitate, evidenţa valorică se ţine cu ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22 şi 14-6-22/a), pe secţii (locuri de muncă, unităţi etc.), în care înregistrările se fac valoric în funcţie de intrări şi ieşiri (scoateri din uz).
    în situaţia returnării obiectului de inventar uzat, operaţiunea înregistrată în Fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9) nu presupune înregistrarea unei intrări în evidenţa magaziei (depozitului). Datele din procesele-verbale pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (obiecte de inventar) se confruntă cu datele privind restituirile de obiecte de inventar uzate, consemnate în Fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9).
    Controlul exactităţii înregistrărilor se efectuează la perioadele stabilite de unitate şi cu ocazia inventarierilor, evaluându-se stocurile existente pe baza listelor de inventariere (cod 14-3-12, 14-3-12/a şi 14-3-12/b) şi confruntându-se soldul astfel obţinut cu soldul conturilor respective din contabilitate.
    38. Contabilitatea analitică a SDV-urilor speciale şi AMC-urilor se ţine la gestiunea de SDV-uri şi AMC-uri, cantitativ, pe persoanele sau comenzile pentru care sunt destinate, cu ajutorul Fişei de magazie (cod 14-3-8 şi 14-3-8/a), iar în contabilitate, global-valoric, la nivel de produs.
    39. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent ori a inventarului intermitent.
    40. Entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor în cursul perioadei, anual, trimestrial sau lunar, după caz, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care are de determinat obligaţii fiscale.
    Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, respectiv conturile din clasa 3, ci prin conturile de cheltuieli, respectiv conturile din clasa 6.
    Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea intrărilor, şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului, respectându-se relaţia

    E = Si + I - Sf,

    unde:
    E - ieşiri;
    Si - stoc iniţial;
    I - intrări;
    Sf - stoc final.

    La începutul exerciţiului, respectiv al perioadei, după caz, se anulează stocul existent ca o ieşire de stoc prin înregistrarea acestuia în clase de cheltuieli privind materiile prime, materialele etc.
    articol contabil 6xx = 3xx.
    La sfârşitul perioadei stocurile determinate în baza inventarierii efectuate, respectiv cele care nu au fost consumate în procesul de producţie sau vândute, după caz, se înregistrează ca o intrare de stoc
    articol contabil 3xx = 6xx.
    Inventarierea stocurilor la sfârşitul perioadei se face în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv.
    în condiţiile în care comisiile de inventariere nu constată existenţa de stocuri faptice, vor menţiona acest fapt în procesul-verbal al comisiei de inventariere.
    La locul de depozitare sau de utilizare în procesul de producţie a stocurilor se ţine o evidenţă tehnică operativă a stocurilor pe bază de fişă de magazie sau alte documente stabilite de unitate, în conformitate cu procedurile proprii elaborate de conducerea acesteia.
    Ieşirile de stocuri aferente unei perioade, înregistrate în contabilitatea financiară, vor fi corelate cu cheltuielile evidenţiate în contabilitatea de gestiune, pe comenzi, produse etc., după caz, în funcţie de consumurile tehnologice normate.
    Inventarul intermitent nu se utilizează în comerţul cu amănuntul în situaţia în care se aplică metoda global-valorică.
    Perioada la care se efectuează inventarierea faptică a stocurilor se alege astfel încât să poată fi stabilite corect obligaţiile legale (contabile, fiscale etc).

    E. Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
    41. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
    Pentru acele situaţii în care prin alte reglementări speciale se prevede că formularul original trebuie să fie păstrat la altă unitate, atunci la înregistrarea în contabilitate este folosită copia documentului respectiv.
    42. Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului unităţii (administratorului unităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective).
    în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal, care să cuprindă:
    - datele de identificare a documentului dispărut;
    - numele şi prenumele persoanei responsabile cu păstrarea documentului;
    - data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
    Procesul-verbal se semnează de către:
    - conducătorul unităţii;
    - conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie;
    - persoana responsabilă cu păstrarea documentului; şi
    - şeful ierarhic al persoanei responsabile cu păstrarea documentului, după caz.
    Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii, măsurile prevăzute de prezentele norme metodologice se iau de către ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, după caz.
    în condiţiile în care documentul pierdut a fost întocmit de către unitate într-un singur exemplar, reconstituirea acestuia se face urmând aceleaşi proceduri prin care a fost întocmit documentul original, menţionându-se în antetul documentului că este reconstituit, şi stă la baza înregistrărilor în contabilitate.
    43. Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se încunoştinţează imediat organele de urmărire penală.
    44. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", întocmit separat pentru fiecare caz.
    Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi reconstituirea documentului dispărut, şi anume:
    - sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului;
    - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
    - dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a persoanei vinovate, după caz;
    - dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituirea documentului;
    - o copie a documentului reconstituit.
    45. în cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitentă, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentă. în acest caz, unitatea emitentă va trimite unităţii solicitante, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
    46. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "DUPLICAT", cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.
    Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
    Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. în acest caz, vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba adusă unităţii, salariaţilor sau altor unităţi, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale.
    47. în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie să emită un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.
    Duplicatul poate fi:
    - o factură nouă, care să cuprindă aceleaşi date ca şi factura iniţială, şi pe care să se menţioneze că este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială; sau
    - o fotocopie a facturii iniţiale, pe care să se aplice ştampila societăţii şi să se menţioneze că este duplicat şi că înlocuieşte factura iniţială.
    48. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.
    Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii.
    în cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-verbal, şi se păstrează împreună cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.
    49. Conducătorii unităţilor vor lua măsuri pentru asigurarea înregistrării şi evidenţei curente a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea şi evidenţa responsabililor de păstrarea acestora, evidenţa tuturor reconstituirilor de documente, precum şi pentru păstrarea dosarelor de reconstituire, pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit.

    F. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile
    50. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate.
    Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz.
    Registrele şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva, în baza unor contracte de prestări de servicii, cu titlu oneros, de către alte persoane juridice române care dispun de condiţii corespunzătoare. Şi în acest caz, răspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare.
    Unitatea care a încredinţat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiară, va înştiinţa organul fiscal teritorial de care aparţine despre această situaţie.
    Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, să prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.
    Organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative şi contabile şi în alte locaţii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dacă consideră că acestea nu sunt păstrate corespunzător.
    51. Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare a registrelor şi a documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia celor prevăzute la pct. 52, 53 şi 54.
    52. Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinării taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt şi persoanele parţial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor păstra conform termenului prevăzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    53. Documentele prevăzute în anexa nr. 4 se pot păstra pe o perioadă de numai 5 ani dacă necesităţile proprii ale unităţii nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare.
    54. Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 10 ani se păstrează, de regulă, pe o perioadă de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.
    55. în caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, documentele contabile se arhivează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie, după caz.
    56. Arhivarea documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale şi cu următoarele reguli generale:
    - documentele se grupează în dosare, numerotate, şnuruite şi parafate;
    - gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui exerciţiu financiar la care se referă acestea. în cazul fuziunii sau al lichidării societăţii, documentele aferente acestei perioade se arhivează separat;
    - dosarele conţinând documente justificative şi contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
    - evidenţa documentelor la arhivă se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă, precum şi mişcarea acestora în decursul timpului.
    57. Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, după caz. în această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei.

    G. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă
    58. Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei unităţi trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.
    La elaborarea şi adaptarea programelor informatice vor fi avute în vedere următoarele:
    a) cuprinderea în procedurile de prelucrare a reglementărilor în vigoare şi a posibilităţii de actualizare a acestor proceduri, în funcţie de modificările intervenite în legislaţie;
    b) cunoaşterea adecvată a funcţiilor sistemului de prelucrare automată a datelor de către personalul implicat şi respectarea acestora;
    c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protecţiei lor împotriva accesului neautorizat, realizarea confidenţialităţii datelor din sistemul informatic;
    d) stabilirea tipului de suport pentru păstrarea datelor de intrare, intermediare sau de ieşire;
    e) soluţionarea eventualelor erori care pot să apară în funcţionarea sistemului informatic;
    f) verificarea completă sau prin sondaj a modului de funcţionare a procedurilor de prelucrare prevăzute de sistemul informatic;
    g) verificarea totală sau prin sondaj a operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitate, astfel încât acestea să fie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează;
    h) verificarea prin teste de control a programului informatic utilizat.
    59. Sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la următoarele criterii considerate minimale:
    a) să asigure concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează;
    b) să precizeze tipul de suport care asigură prelucrarea datelor în condiţii de siguranţă;
    c) fiecare dată înregistrată în contabilitate trebuie să se regăsească în conţinutul unui document, la care să poată avea acces atât beneficiarii, cât şi organele de control;
    d) să asigure listele operaţiunilor efectuate în contabilitate pe bază de documente justificative, care să fie numerotate în ordine cronologică, interzicându-se inserări, intercalări, precum şi orice eliminări sau adăugări ulterioare;
    e) să asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obţinute anterior;
    f) să asigure conservarea datelor pe o perioadă de timp care să respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicată;
    g) să precizeze procedurile şi suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situaţiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;
    h) să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă;
    i) să asigure următoarele elemente constitutive ale înregistrărilor contabile:
    - data efectuării înregistrării contabile a operaţiunii;
    - jurnalul de origine în care se regăsesc înregistrările contabile;
    - numărul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
    j) să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor şi a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informaţii, copii de siguranţă pentru programe şi informaţii;
    k) să asigure listări clare, inteligibile şi complete, care să conţină următoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare pagină, după caz:
    - tipul documentului sau al situaţiei;
    - denumirea unităţii;
    - perioada la care se referă informaţia;
    - datarea listărilor;
    - paginarea cronologică;
    - precizarea programului informatic şi a versiunii utilizate;
    l) să asigure listarea ansamblului de situaţii financiare şi documente de sinteză necesare conducerii operative a unităţii;
    m) să asigure respectarea conţinutului de informaţii prevăzut pentru formulare;
    n) să permită, în orice moment, reconstituirea conţinutului conturilor, listelor şi informaţiilor supuse verificării; toate soldurile conturilor trebuie să fie rezultatul unei liste de înregistrări şi al unui sold anterior al acelui cont; fiecare înregistrare trebuie să aibă la bază elemente de identificare a datelor supuse prelucrării;
    o) să nu permită:
    - deschiderea a două conturi cu acelaşi simbol;
    - modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;
    - suprimarea unui cont în cursul exerciţiului financiar curent sau aferent exerciţiului financiar precedent, dacă acesta conţine înregistrări sau sold;
    - editarea a două sau a mai multor documente de acelaşi tip, cu acelaşi număr şi conţinut diferit de informaţii;
    p) să permită suprimarea unui cont care nu are înregistrări pe parcursul a cel puţin 2 ani (exerciţii financiare), în mod automat sau manual;
    r) să prevadă în documentaţia produsului informatic modul de organizare şi tipul sistemului de prelucrare:
    - monopost sau multipost;
    - monosocietate sau multisocietate;
    - reţea de calculatoare;
    - portabilitatea fişierelor de date;
    s) să precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
    - preluări pe loturi cu control ulterior;
    - preluări în timp real cu efectuarea controlului imediat;
    - combinarea celor două tipuri;
    t) să permită culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operaţiunile contabile;
    u) să posede documentaţia tehnică de utilizare a programelor informatice necesară exploatării optime a acestora;
    v) să respecte reglementările în vigoare cu privire la securitatea datelor şi fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor.
    60. Elaboratorii de programe informatice au obligaţia de a prevedea, prin contractele de livrare a programelor informatice, clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate, precum şi clauze privind eliminarea posibilităţilor de modificare a procedurilor de prelucrare automată a datelor de către utilizatori.
    Unităţile de informatică sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automată a datelor poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
    61. Utilizatorul trebuie:
    - să se asigure de perenitatea documentaţiei, a diferitelor versiuni ale produsului-program;
    - să organizeze arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare astfel încât informaţiile să poată fi reprocesate;
    - să deţină la sediul său, pe perioadă neprescrisă, manualul de utilizare complet şi actualizat al fiecărui produs-program utilizat.
    62. Pe perioada neprescrisă se va organiza o gestiune a versiunilor, modificărilor, corecturilor şi schimbărilor de sistem informatic, produse-program şi sistem de calcul.
    Dacă unitatea, în cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a datelor, trebuie să se efectueze o reconciliere între datele arhivate şi versiunile noi ale produselor-program şi ale echipamentelor de calcul.
    Arhivele pe suport magnetic trebuie "împrospătate" periodic pentru a asigura accesibilitatea datelor.
    63. Responsabilităţile ce revin personalului unităţii cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor se stabilesc prin regulamente interne.

    H. Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile
    64. Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului documentelor financiar-contabile.
    65. Documentele financiar-contabile, care se arhivează pe suport WORM (Write Once Read Many), trebuie să fie semnate de persoana care le întocmeşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
    66. Trebuie să existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice şi organizatorice care să asigure următoarele cerinţe minimale:
    a) confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor;
    b) confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor;
    c) confidenţialitatea şi integritatea datelor;
    d) restricţionarea, detectarea şi monitorizarea accesului în sistem;
    e) restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale, evenimente imprevizibile, prin:
    - arhivarea datelor utilizând tehnologia WORM, care să permită inscripţionarea o singură dată şi accesarea ori de câte ori este nevoie a informaţiilor stocate;
    - înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de calcul, cu aceleaşi caracteristici, care să fie amplasat într-o altă locaţie.
    67. Trebuie să se asigure listarea tuturor documentelor financiar-contabile solicitate de organele de control.

    ANEXA 2

    NORMELE SPECIFICE DE îNTOCMIRE ŞI UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

                              NOMENCLATORUL
                     documentelor financiar-contabile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 Denumire formular               |           Cod         |
|crt.|                                                 |_______________________|
|    |                                                 |   bază   |  variantă  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  0 |                        1                        |     2    |      3     |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | I. REGISTRELE DE CONTABILITATE                  |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  1.| Registrul-jurnal                                |  14-1-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  2.| Registrul-jurnal de încasări şi plăţi           |          |  14-1-1/b  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  3.| Registrul-inventar                              |  14-1-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  4.| Registrul Cartea mare                           |  14-1-3  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  5.| - Registrul Cartea mare (şah)                   |          |  14-1-3/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | II. MIJLOACE FIXE                               |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  6.| Registrul numerelor de inventar                 |  14-2-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  7.| Fişa mijlocului fix                             |  14-2-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  8.| Bon de mişcare a mijloacelor fixe               |  14-2-3A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  9.| - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a     |          |  14-2-3/aA |
|    | mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri     |          |            |
|    | materiale                                       |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 10.| Proces-verbal de recepţie                       |  14-2-5  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 11.| - Proces-verbal de recepţie provizorie          |          |  14-2-5/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 12.| - Proces-verbal de punere în funcţiune          |          |  14-2-5/b  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR                |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 13.| Notă de recepţie şi constatare de diferenţe     |  14-3-1A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 14.| Bon de primire în consignaţie                   |  14-3-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 15.| Bon de predare, transfer, restituire            |  14-3-3A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 16.| Bon de consum                                   |  14-3-4A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 17.| - Bon de consum (colectiv)                      |          |  14-3-4/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 18.| - Fişă limită de consum                         |          |  14-3-4/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 19.| - Listă zilnică de alimente                     |          |  14-3-4/dA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 20.| Dispoziţie de livrare                           |  14-3-5A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 21.| Aviz de însoţire a mărfii                       |  14-3-6A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 22.| Fişă de magazie                                 |  14-3-8  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 23.| - Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură)   |          |  14-3-8/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 24.| Fişă de evidenţă a materialelor de natura       |  14-3-9  |            |
|    | obiectelor de inventar în folosinţă             |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 25.| Registrul stocurilor                            |  14-3-11 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 26.| - Registrul stocurilor                          |          |  14-3-11/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 27.| Listă de inventariere                           |  14-3-12 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 28.| - Listă de inventariere                         |          |  14-3-12/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 29.| - Listă de inventariere (pentru gestiuni        |          |  14-3-12/a |
|    | global-valorice)                                |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI               |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 30.| Chitanţă                                        |  14-4-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 31.| - Chitanţă pentru operaţiuni în valută          |          |  14-4-1/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 32.| Proces-verbal de plăţi                          |  14-4-3A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 33.| Dispoziţie de plată/încasare către casierie     |  14-4-4  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 34.| Registru de casă                                |  14-4-7A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 35.| - Registru de casă                              |          |  14-4-7/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 36.| - Registru de casă (în valută)                  |          |  14-4-7/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 37.| - Registru de casă (în valută)                  |          |  14-4-7/cA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 38.| Borderou de achiziţie                           |  14-4-13 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 39.| - Borderou de achiziţie (de la producători      |          |  14-4-13/b |
|    | individuali)                                    |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 40.| Decont pentru operaţiuni în participaţie        |  14-4-14 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL         |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 41.| - Stat de salarii                               |          |  14-5-1/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 42.| - Stat de salarii (fără elementele componente   |          |  14-5-1/b  |
|    | ale salariului total)                           |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 43.| - Stat de salarii (fără elementele componente   |          |  14-5-1/c  |
|    | ale salariului total)                           |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 44.| - Stat de salarii                               |          |  14-5-1/k  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 45.| - Listă de avans chenzinal                      |          |  14-5-1/d  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 46.| Ordin de deplasare (delegaţie)                  |  14-5-4  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 47.| - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate |          |  14-5-4/a  |
|    | (transporturi internaţionale)                   |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 48.| Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) |  14-5-5  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 49.| Decont de cheltuieli valutare (transporturi     |          |  14-5-5/a  |
|    | internaţionale)                                 |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | VI. CONTABILITATE GENERALĂ                      |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 50.| Notă de debitare-creditare                      |  14-6-1A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 51.| Notă de contabilitate                           |  14-6-2A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 52.| Extras de cont                                  |  14-6-3  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 53.| Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă    |  14-6-5  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 54.| Jurnal privind decontările cu furnizorii        |  14-6-6  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 55.| Situaţia încasării-achitării facturilor         |  14-6-7  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 56.| Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de    |  14-6-8  |            |
|    | stocuri                                         |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 57.| Jurnal privind salariile, contribuţia pentru    |  14-6-10 |            |
|    | asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor|          |            |
|    | şi asigurări sociale de sănătate                |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 58.| Borderou de primire a obiectelor în consignaţie |  14-6-14 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 59.| Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie |  14-6-15 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 60.| Jurnal privind operaţiuni diverse (pentru       |  14-6-17 |            |
|    | conturi sintetice)                              |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 61.| Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective|  14-6-21 |            |
|    | de producţie                                    |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 62.| - Fişă de cont analitic pentru cheltuieli       |          |  14-6-21/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 63.| Fişă de cont pentru operaţiuni diverse          |  14-6-22 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 64.| - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în    |          |  14-6-22/a |
|    | valută şi în lei)                               |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 65.| Document cumulativ                              |  14-6-24 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 66.| - Document cumulativ                            |          |  14-6-24/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 67.| Balanţă de verificare (cu patru egalităţi)      |  14-6-30 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 68.| - Balanţă de verificare (cu patru egalităţi)    |          |  14-6-30/A |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 69.| - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi)    |          |  14-6-30/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 70.| - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi)    |          |  14-6-30/b1|
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 71.| - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi)    |          |  14-6-30/b2|
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 72.| - Balanţă de verificare (cu şase egalităţi)     |          |  14-6-30/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 73.| - Balanţă analitică a stocurilor                |          |  14-6-30/c |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | VII. ALTE SUBACTIVITĂŢI                         |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 74.| Situaţia activelor gajate sau ipotecate         |  14-8-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 75.| - Situaţia bunurilor sechestrate                |          |  14-8-1/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 76.| Decizie de imputare                             |  14-8-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 77.| - Angajament de plată                           |          |  14-8-2/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

                                  GRUPA I
                         REGISTRELE DE CONTABILITATE

                               REGISTRUL-JURNAL
                                 (Cod 14-1-1)

    1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.
    2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar.
    Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.
    Se întocmeşte lunar, prin înregistrarea cronologică a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.
    în cazul în care unitatea foloseşte jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal.
    Registrul-jurnal se editează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile unităţii.
    în cazul în care o unitate are subunităţi dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanţa de verificare, registrul-jurnal se poate conduce de către subunităţi, cu condiţia înregistrării acestuia la nivelul subunităţii.
    în coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activităţii, până la 31 decembrie, sau încetarea activităţii.
    în coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectuează înregistrarea în registru.
    în coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanţa, jurnalul privind operaţiunile de casă şi bancă, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.), precum şi numărul şi data acestuia.
    în coloana 4 se trece felul operaţiunii, dându-se explicaţiile în legătură cu operaţiunea respectivă. Această coloană se completează numai atunci când este cazul.
    în coloanele 5 şi 6 se trece simbolul conturilor debitoare şi, respectiv, creditoare.
    în coloanele 7 şi 8 se trec sumele totale, debitoare şi creditoare din documentul respectiv (bon, factură, jurnal auxiliar, notă de contabilitate etc.).
    Lunar se totalizează sumele debitoare şi sumele creditoare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    în condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate.

                     REGISTRUL-JURNAL DE îNCASĂRI ŞI PLĂŢI
                               (cod 14-1-1/b)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor;
    - document de stabilire a situaţiei financiare a contribuabilului care conduce evidenţa contabilă în partidă simplă;
    - probă în litigii.
    2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, făcându-se înregistrarea operaţiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operaţiune, fără a se lăsa rânduri libere, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial.
    Pentru fiecare asociaţie fără personalitate juridică se va întocmi câte un registru-jurnal de încasări şi plăţi.
    în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează nu numai operaţiunile în numerar, ci şi cele efectuate prin contul curent de la bancă.
    Contribuabilii plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor înregistra sumele încasate sau plătite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
    Operaţiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se totalizează anual.
    Numerotarea filelor se va face în ordine crescătoare, iar după completarea integrală se deschide un nou registru înregistrat şi parafat, care va fi numerotat în ordine crescătoare.
    Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea şi la încetarea activităţii.
    în condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcţie de data de întocmire sau de intrare a documentelor. în această situaţie Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.
    Registrul-jurnal de încasări şi plăţi parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
    Practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, completează registrul-jurnal de încasări şi plăţi după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

                               REGISTRUL-INVENTAR
                                  (Cod 14-1-2)

    1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.
    2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii.
    Se completează la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi respectiv în procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, după caz.
    Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ. în cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv.
    Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse inventarierii pe baza confirmării extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare şi creditoare, sau a punctajelor reciproce, în funcţie de necesităţi.
    în cazul încetării activităţii, registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de activ şi de pasiv inventariate faptic la acea dată.
    în cazul în care o unitate are subunităţi dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la nivel de balanţă de verificare, registrul-inventar se poate conduce de către subunităţi, în condiţiile înregistrării acestuia în evidenţa subunităţii.
    în coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în ordine cronologică, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii.
    în coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ şi de pasiv, conturile de valori materiale putând fi defalcate pe gestiuni.
    în coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate.
    în coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ şi de pasiv, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere).
    în coloana 5 se trec diferenţele din evaluare, calculate ca diferenţă între valoarea contabilă şi valoarea de inventar.
    în coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezmembrări, dezasortări, calamităţi, terţi neidentificaţi etc.).
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă a rezultatelor inventarierii.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

                            REGISTRUL CARTEA MARE
                                (Cod 14-1-3)

    1. Serveşte:
    - la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice, la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la verificarea înregistrărilor contabile efectuate;
    - la întocmirea balanţei de verificare.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, pentru debitul şi respectiv pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor.
    Se completează pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare şi jurnalelor, după caz, astfel:
    - rulajul creditor se reportează din jurnalul contului respectiv, într-o singură sumă, fără desfăşurarea pe conturi corespondente;
    - sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale se reportează din acele jurnale, obţinându-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
    - soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte în funcţie de rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv, ţinându-se seama de soldul de la începutul anului (care se înscrie pe rândul destinat în acest scop).
    3. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.
    4. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    5. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

                             REGISTRUL CARTEA MARE
                             (ŞAH - Cod 14-1-3/a)

    1. Serveşte:
    - la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare în unităţile care utilizează forma de înregistrare contabilă "maestru-şah";
    - la întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor.
    Se completează pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare şi a notelor de contabilitate.
    La începutul anului, la deschiderea fişelor, pe primul rând al coloanei "Suma" se înregistrează soldul iniţial, pe baza balanţei conturilor sintetice încheiată la finele anului precedent. Soldul înscris în fişă se barează şi apoi se efectuează înregistrarea operaţiunilor lunii ianuarie.
    La sfârşitul lunii, se adiţionează pe verticală sumele pe conturi corespondente şi se barează. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunate pe orizontală, trebuie să fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticală.
    Cartea mare (şah) poate fi folosită pentru o perioadă mai mare (trimestru, semestru, an), dacă numărul operaţiunilor economico-financiare este prea mare. în acest caz, este necesar să se stabilească totalul sumelor separat pentru fiecare lună.
    în cazul balanţei cu patru egalităţi, în Cartea mare (şah), pe lângă rulajele lunare, este necesar să se stabilească şi rulajele cumulate de la începutul anului (inclusiv soldurile iniţiale).
    3. Registrul Cartea mare (şah) poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.
    4. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    5. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

                                 GRUPA a II-a
                                MIJLOACE FIXE

                          REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
                                 (Cod 14-2-1)

    1. Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor.
    2. Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate.
    Se poate folosi fie câte un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente şi al celor care urmează a intra în unitate.
    în scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achiziţionare, construire, confecţionare, transfer etc. (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circulă prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprimă pe acestea.
    Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regulă, în ordinea succesivă a numerelor şi/sau pe grupe de mijloace fixe.
    Numărul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează să fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
    Numărul de inventar atribuit se imprimă direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se gravează pe o plăcuţă ce se fixează pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care să asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
    Pe fiecare obiect este obligatoriu să se imprime şi iniţialele unităţii căreia îi aparţin mijloacele fixe respective.
    Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) şi pentru mijloacele fixe a căror evidenţă se ţine pe tronsoane (conducte de distribuţie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indică numărul de inventar atribuit. în aceste cazuri, este necesar ca, pe lângă numărul de inventar respectiv, să se folosească şi numere suplimentare.
    Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unităţi sau scoase din funcţiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere rămân libere până la renumerotarea mijloacelor fixe, când se întocmeşte un nou registru al numerelor de inventar.
    Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie, în conturi în afara bilanţului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.
    Principalele date ale formularului se completează astfel:
    - în coloana 1 se înscrie numărul de inventar;
    - în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix;
    - în coloana 3 se înscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;
    - în coloana 4 se înscrie locul unde se află mijlocul fix. în cazul mişcărilor frecvente, această coloană se completează cu creionul negru, pentru a se putea şterge denumirea locului de folosinţă anterior şi a se înscrie noul loc unde se află mijlocul fix;
    - coloana 5 se foloseşte în măsura în care sunt necesare şi alte menţiuni decât cele făcute în celelalte coloane, ca, de exemplu, menţiuni privind transferul sau scoaterea din funcţiune a mijlocului fix, data instituirii gajului şi beneficiarul acestuia, după caz.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unităţii;
    - numărul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice; locul unde se află.

                              FIŞA MIJLOCULUI FIX
                                 (Cod 14-2-2)

    1. Serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.
    Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
    Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se evidenţiază separat.
    Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).
    Când formularul este folosit ca fişă colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloană numerele de inventar atribuite. în acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.
    în coloana "Bucăţi", intrările se înscriu "în negru", iar ieşirile "în roşu".
    înregistrările în coloanele "Debit", "Credit" şi "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
    în rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix.
    Data amortizării complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - numărul de inventar;
    - felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;
    - valoarea de inventar;
    - amortizarea lunară;
    - denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice;
    - accesorii;
    - grupa;
    - codul de clasificare;
    - data dării în folosinţă (anul, luna);
    - data amortizării complete (anul, luna);
    - durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%), după caz;
    Verso, după caz:
    - numărul de inventar; documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, după caz.

                      BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE
                                 (Cod 14-2-3A)

    1. Serveşte ca:
    - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.);
    - document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;
    - document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef, energetic-şef, administrativ etc.).
    3. Circulă:
    - la persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare);
    - la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
    - la secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix (exemplarul 1).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la secţia (serviciul, atelierul, subunitatea) predătoare (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); predător; primitor;
    - numărul curent; denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice; numărul de inventar; bucăţi; valoarea de inventar;
    - subunitatea predătoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele; semnătura;
    - subunitatea primitoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele; semnătura;
    - aprobat: data, semnătura.

                    PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE
              A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
                                (Cod 14-2-3/aA)

    1. Serveşte ca:
    - document de constatare a îndeplinirii condiţiilor necesare scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe, potrivit dispoziţiilor legale;
    - document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale;
    - document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe, precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;
    - document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale (notă privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune, deviz estimativ al reparaţiei capitale, act constatator al avariei, avize, notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).
    Formularul se completează astfel:
    - capitolele I şi II, de către comisia constituită în acest scop, după caz, cu constatările şi concluziile rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semnează de către membrii comisiei;
    - capitolul III, după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune, din uz sau declasării, de către comisia de analiză şi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegaţii numiţi de conducerea unităţii care semnează pentru realitatea operaţiunilor; serveşte şi ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale.
    Se menţionează că, în cazul scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, numărul de inventar se va trece la cap. II în coloana "Denumirea". în situaţia în care capitolul III se completează în alte exerciţii financiare, este necesar să se întrunească o nouă comisie care să întocmească un nou proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care să confirme datele completate în acest capitol.
    3. Circulă:
    - la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
    - la secţie (serviciu, subunitate) pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă a mijloacelor fixe scoase din funcţiune (ambele exemplare);
    - la magazie (depozitul de materiale), pentru descărcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenţă a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);
    - la magazia primitoare, pentru semnare de către gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea şi înregistrarea operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune, din uz sau de declasare, pentru înregistrare (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul care ţine evidenţa mijloacelor fixe (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - aprobat; data;
    - predătorul;
    - constatările şi concluziile comisiei;
    - mijloacele fixe scoase din funcţiune sau bunurile materiale declasate;
    - numărul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; amortizarea până la scoaterea din funcţiune;
    - ansamble, subansamble, piese, componente şi materiale rezultate, după caz;
    - numărul şi data (ziua, luna, anul) documentului;
    - predătorul;
    - primitorul;
    - numărul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea;
    - numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei şi a gestionarului pentru primire.

                           PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
                                 (Cod 14-2-5)
                     PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE
                                 (Cod 14-2-5/a)
                     PROCES-VERBAL DE PUNERE îN FUNCŢIUNE
                                 (Cod 14-2-5/b)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate;
    - document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii;
    - document de apreciere a calităţii lucrărilor privind obiectivul de investiţii;
    - document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5);
    - document de constatare a îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a);
    - document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a);
    - document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b).
    2. Se întocmeşte în trei exemplare, la data punerii în funcţiune a mijlocului fix, astfel:
    - procesul-verbal de recepţie (cod 14-2-5) se întocmeşte pentru mijloacele fixe independente care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru intervenţie, unelte, accesorii de producţie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor;
    - procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeşte pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricaţie care depăşesc un exerciţiu bugetar, realizate pe faze de fabricaţie, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei;
    - procesul-verbal de punere în funcţiune (cod 14-2-5/b) se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.
    Se întocmeşte de către secretarul comisiei numite pentru recepţionarea obiectivului de investiţii, în prezenţa membrilor comisiei care este formată din: preşedinte, specialişti-consultanţi, asistenţi la recepţie.
    3. Circulă:
    - la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 şi 3);
    - la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de recepţie (exemplarele 2 şi 3).
    4. Se arhivează:
    La furnizor (antreprenor):
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 şi 3).
    La beneficiar:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

                                 GRUPA a III-a
                         BUNURI DE NATURA STOCURILOR

                     NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
                                 (Cod 14-3-1A)

    1. a) Serveşte ca:
    - document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;
    - document justificativ pentru încărcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    b) Se foloseşte ca document de recepţie obligatoriu numai în cazul:
    - bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite;
    - bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare;
    - bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
    - bunurilor materiale care sosesc neînsoţite de documente de livrare;
    - bunurilor materiale care prezintă diferenţe la recepţie;
    - mărfurilor intrate în gestiunile la care evidenţa se ţine la preţ de vânzare.
    c) în alte cazuri decât cele menţionate la lit. b), recepţia şi încărcarea în gestiune, după caz, şi înregistrarea în contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care însoţeşte transportul (factura, avizul de însoţire a mărfii etc.).
    2. Se întocmeşte în două exemplare, la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul, după caz, pe măsura efectuării recepţiei. în situaţia în care la recepţie se constată diferenţe, Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în trei exemplare de către comisia de recepţie legal constituită.
    în cazul în care bunurile materiale sosesc în tranşe, se întocmeşte câte un formular pentru fiecare tranşă, care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a mărfii.
    Datele de pe verso formularului se completează numai atunci când se constată diferenţe la recepţie.
    3. Circulă:
    - la gestiune, pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepţionate (toate exemplarele);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenţelor constatate (toate exemplarele), precum şi pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică, ataşată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii);
    - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) şi la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul facturii/avizului de însoţire al mărfii etc., după caz;
    - numărul curent; denumirea bunurilor recepţionate; U/M; cantitatea conform documentelor însoţitoare; cantitatea recepţionată, preţul unitar de achiziţie şi valoarea, după caz;
    - numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei de recepţie, în condiţiile în care se face recepţia mărfii primite direct de la furnizor sau data primirii în gestiune şi semnătura gestionarului în situaţia în care apar diferenţe;
    - preţul de vânzare şi valoarea la preţ de vânzare, după caz, pentru unităţile cu amănuntul.
    în condiţiile în care nu se înscriu datele valorice în Nota de recepţie şi constatare de diferenţe, este obligatoriu ca aceste date să se regăsească într-un alt document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a valorii bunurilor.

                        BON DE PRIMIRE îN CONSIGNAŢIE
                               (Cod 14-3-2)

    1. Serveşte ca:
    - dovadă de primire/predare a obiectului spre vânzare în consignaţie;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte de către unităţile de consignaţie în două exemplare. La primirea obiectului se face descrierea caracteristicilor acestuia şi se stabileşte preţul de vânzare în funcţie de preţul de evaluare sau de achiziţie.
    Ambele exemplare sunt semnate de către deponent şi preţuitor, din care primul exemplar este predat deponentului drept dovadă că a predat obiectul pentru vânzare în regim de consignaţie.
    Reducerile de preţ se calculează pe baza unei declaraţii semnate de deponent, în care se specifică noul preţ de evaluare sau de achiziţie şi se completează rubricile destinate acestei operaţiuni.
    Restituirile se fac la cererea deponentului, semnându-se pentru primirea obiectelor restituite.
    în cazul în care deponentul este plătitor de TVA, mărfurile depuse în consignaţie sunt însoţite de avizul de însoţire a mărfii care va purta menţiunea: "pentru vânzare în regim de consignaţie". Unitatea de consignaţie va face încărcarea în gestiune cu mărfurile primite spre vânzare pe baza facturii primite de la deponent, lunar după ce marfa a fost vândută.
    Exemplarul al doilea constituie fişa de evidenţă pentru înregistrare în contabilitatea unităţii de consignaţie.
    3. Circulă la:
    - deponent pentru confirmarea de predare a obiectului pentru vânzare în consignaţie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii; codul unic de înregistrare; localitatea; judeţul;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul curent; denumirea obiectului; descrierea obiectului şi caracteristicile lui; cantitatea depusă; preţul de evaluare (achiziţie); comisionul; TVA, după caz; preţul de vânzare; valoarea totală;
    - valoarea totală la primire (în cifre şi litere);
    - semnătura deponentului pentru luarea la cunoştinţă de instrucţiunile prevăzute pe verso;
    - semnătura de primire spre vânzare în consignaţie;
    - datele de identificare ale deponentului (numele şi prenumele, adresa, B.I./C.I. - seria, nr., secţia de poliţie);
    - semnătura preţuitorului, dacă este cazul;
    - ştampila unităţii;
    - restituiri (denumirea obiectului, cantitatea restituită, semnătura deponentului, comisionul acordat);
    - reduceri de preţ acordate de deponent cf. Declaraţiei nr. ...... din data de ...... (denumirea obiectului, preţul de evaluare).

                      BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
                               (Cod 14-3-3A)

    în cazul utilizării ca bon de predare a produselor finite la depozit
    1. Serveşte ca:
    - document de predare la magazie a produselor finite;
    - document justificativ pentru încărcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate;
    - sursă de date pentru urmărirea realizării producţiei;
    - sursă de date pentru calculul şi plata salariilor.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura predării la magazie a produselor, de către secţie, atelier etc.
    Dacă operaţiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".
    3. Circulă:
    - la magazia de produse finite, semnându-se de predare de către secţie (atelier) şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnându-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), după caz;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenţa (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).

    în cazul utilizării ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie
    1. Serveşte ca:
    - document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare;
    - document justificativ pentru încărcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura predării la magazie a materialelor refolosibile de către secţii, ateliere etc. şi se semnează de şeful secţiei care dispune predarea.
    3. Circulă:
    - la magazia de materiale refolosibile, semnându-se de predare de către delegatul secţiei, atelierului etc. şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenţa, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (exemplarul 1 pentru evidenţa materialelor şi exemplarul 2 pentru evidenţa costurilor).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    în cazul utilizării ca bon de predare a semifabricatelor la magazie
    1. Serveşte ca:
    - document de predare la magazie sau între secţii a semifabricatelor rezultate din producţie;
    - document justificativ pentru încărcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate;
    - sursă de date pentru calculul şi plata salariilor.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura predării la magazie a semifabricatelor de către secţie, atelier etc.
    Dacă operaţiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".
    3. Circulă:
    - la magazia de semifabricate pentru predarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către delegatul secţiei care face predarea şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnându-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), după caz;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    în cazul utilizării ca bon de transfer între două gestiuni aflate în incinta unităţii
    1. Serveşte ca:
    - dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii;
    - document justificativ pentru scădere din gestiunea predătorului şi de încărcare în gestiunea primitorului.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsură ce se efectuează transferul, de către persoana care dispune transferul, care semnează la rubrica corespunzătoare. Transferul se efectuează numai între gestiuni din incinta aceleiaşi unităţi. în cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeşte Aviz de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A).
    3. Circulă:
    - la magazia predătoare pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar (ambele exemplare);
    - la delegatul magaziei primitoare care semnează de primire pe exemplarul 1 şi reţine exemplarul 2;
    - la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, după confruntarea lor, stau la baza efectuării înregistrărilor în evidenţa magaziilor.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    în cazul utilizării ca bon de restituire
    1. Serveşte ca:
    - dispoziţie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale şi semifabricate) de secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare;
    - document justificativ de încărcare în gestiunea primitorului;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura restituirii la magazie a valorilor materiale, de persoana care efectuează restituirea (secţii, ateliere etc.) şi care semnează la rubrica corespunzătoare.
    Nu se completează rubrica "Unitatea".
    3. Circulă:
    - la magazie, pentru primirea cantităţilor restituite, semnându-se de predare de către delegatul secţiei (atelierului etc.) care face restituirea şi de primire de către gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (exemplarul 1 pentru evidenţa materialelor, exemplarul 2 pentru evidenţa costurilor).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
    5. în toate situaţiile menţionate, conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - predătorul;
    - primitorul;
    - numărul comenzii/codul produsului;
    - numărul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U/M; cantitatea; preţul unitar, valoarea, după caz;
    - data şi semnătura predătorului şi primitorului.

                                  BON DE CONSUM
                                  (Cod 14-3-4A)
                                  BON DE CONSUM
                            (colectiv - Cod 14-3-4/aA)

    1. Serveşte ca:
    - document de eliberare din magazie a materialelor;
    - document justificativ de scădere din gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de către compartimentul care efectuează lansarea, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate, sau de către alte compartimente ale unităţii, care solicită materiale pentru a fi consumate.
    Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condiţiile utilizării tehnicii de calcul.
    Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeşte pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaşi cont de materiale, loc de depozitare şi loc de consum.
    în situaţia în care materialul solicitat lipseşte din depozit, se procedează în felul următor:
    - în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso-ul formularului se obţin semnăturile persoanelor autorizate să aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;
    - în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit şi se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeşte un bon de consum separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaşi bon de consum.
    în bonul de consum, coloanele "Unitatea de măsură" şi "Cantitatea necesară" de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicită şi se eliberează din magazie materiale cu două unităţi de măsură.
    Dacă operaţiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "predat în timpul inventarierii".
    3. Circulă:
    - la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
    - la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare;
    - la magazia de materiale, pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar şi de primire de către delegatul care primeşte materialele (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (ambele exemplare).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea formularului;
    - produsul/lucrarea (comanda); norma; bucăţi lansate;
    - numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; U/M; cantitatea eliberată;
    - preţul unitar; valoarea, după caz;
    - data şi semnătura gestionarului şi a primitorului.

                            FIŞĂ LIMITĂ DE CONSUM
                               (Cod 14-3-4/bA)

    1. Serveşte ca:
    - document de stabilire a cantităţii limită dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executării unui produs (comandă) sau unei lucrări;
    - document de eliberare succesivă a aceluiaşi fel de material pentru acelaşi produs (comandă sau lucrare);
    - document justificativ de scădere din gestiune;
    - document de stabilire a economiilor sau depăşirilor de materiale;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, la începutul lunii sau lansării produsului (comenzii) sau lucrării, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate.
    în cazul fişei limită de consum, dacă în cursul lunii se produc modificări în programul de producţie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modifică, în mod corespunzător, cantitatea limită de material (col. "i"), înscriind în col. "d" cantitatea care se suplimentează sau se scade.
    Dacă nu se mai foloseşte materialul iniţial, se recalculează cantitatea limită corespunzătoare producţiei executate până în acel moment, emiţându-se o nouă fişă.
    în cazul când în cursul lunii se fac înlocuiri întâmplătoare cu alte materiale pentru care se întocmesc bonuri de consum distincte, se corectează cantitatea limită (col. "i"), înscriindu-se în coloanele respective (col. "g" şi "h") numărul bonului de consum şi cantitatea eliberată.
    Eliberările de materiale se înregistrează în fişele de magazie la terminarea executării produsului, lucrării sau la închiderea comenzii (dacă acestea se termină în cursul lunii) sau la sfârşitul lunii.
    Valoarea economiilor sau a depăşirilor de materiale se completează la unităţile unde nu există producţie neterminată.
    în cazul în care, în cursul lunii se fac înlocuiri întâmplătoare cu alte materiale decât cele stabilite la întocmirea documentului, coloanele rezervate materialului înlocuit se barează. De asemenea, în rubrica "Diminuare" se înscrie cantitatea cu care se corectează cantitatea limită iniţială, iar pentru materialul înlocuitor se utilizează un alt grup de coloane libere.
    3. Circulă:
    - la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
    - la persoanele autorizate să aprobe înlocuirea, suplimentarea sau diminuarea cantităţilor de materiale cu ocazia modificării programului de producţie (ambele exemplare);
    - la magazia de materiale, pentru înscrierea cantităţilor eliberate, semnându-se de către delegatul care primeşte materialele (exemplarul 1);
    - la secţie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale şi situaţie a eliberărilor în cadrul cantităţii limită, semnându-se de gestionarul magaziei predătoare (exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitică (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizează ca document de scădere din gestiune, iar al doilea exemplar pentru înregistrarea în contabilitate a costurilor.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea, numărul şi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea unităţii;
    - predătorul;
    - primitorul;
    - numărul comenzii/codul produsului;
    - contul debitor şi contul creditor, după caz;
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U.M; cantitatea eliberată;
    - semnătura de predare-primire;
    şi respectiv, după caz:
    - preţul unitar; valoarea;
    - producţia (U/M, planificat, realizat), denumirea produsului, lucrarea, codul;
    - cantitate necesară, cantitate înlocuită;
    - şeful de compartiment;
    - recalculat în baza producţiei realizate;
    - data eliberării, cantitatea cerută, cantităţi eliberate (parţial, cumulat);
    - cantitatea conform producţiei realizate; cantitate consumată;
    - economii (-) depăşiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depăşirilor.

                        LISTĂ ZILNICĂ DE ALIMENTE
                             (Cod 14-3-4/dA)

    1. Serveşte:
    - la stabilirea meniurilor zilnice;
    - la calculul alocaţiei de hrană şi urmărirea încadrării în nivelul acesteia;
    - ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregătirii hranei;
    - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare de către cantinele de pe lângă instituţiile publice (învăţământ, sănătate, asistenţă socială etc., organizaţii fără scop patrimonial finanţate din alocaţii bugetare etc.). Documentul se completează de către persoana desemnată de ordonatorul de credite sau conducătorul unităţii respective, pe baza centralizatorului întocmit pe meniuri.
    Pe faţa formularului se înscriu meniurile care urmează a fi servite la mesele de dimineaţă, la ora 10, la prânz, la ora 16 şi seara, precum şi numărul de porţii necesare. Totodată, se stabileşte situaţia meselor servite faţă de efectivul care a servit masa, precum şi suma alocată în ziua respectivă, în funcţie de efectivul la hrană şi alocaţie cuvenită, determinându-se în acelaşi timp şi economia sau depăşirea alocaţiei în ziua respectivă şi cumulat de la începutul anului. Verso-ul formularului este destinat pentru înscrierea datelor privind cantitatea şi felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, preţul unitar şi valoarea acestora.
    3. Circulă:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calculaţie şi viză şi pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (exemplarul 1);
    - la persoana autorizată să aprobe eliberarea alimentelor din magazie;
    - la magazia de alimente, pentru eliberarea cantităţilor de alimente prevăzute şi semnare de predare de către gestionar, de primire de către bucătar, precum şi de către persoana desemnată să asiste şi să confirme predarea-primirea alimentelor (ambele exemplare);
    - la blocul alimentar, cantină etc., după caz, pentru urmărirea meniurilor preparate şi a meselor servite (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la cantină etc., după caz (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unităţii;
    - efectivul la masă; alocaţia; drepturile; recapitulaţia cheltuielilor pentru hrană; porţiile preparate, distribuite, rămase;
    - consumul efectiv - lei;
    - semnături: şef compartiment, aprobat, vizat compartimentul financiar-contabil;
    - regimul; efectiv; dimineaţa; ora 10; prânz; ora 16; seara, după caz;
    - alimente; numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); predătorul; primitorul;
    - denumirea alimentelor, U/M, codul, cantitatea solicitată, cantitatea eliberată, preţul unitar, valoarea;
    - semnături: întocmit, gestionar, bucătar, confirmat, calculat.

                           DISPOZIŢIE DE LIVRARE
                               (Cod 14-3-5A)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzării, a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau date pentru stimularea vânzării, după caz;
    - document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predătoare;
    - document de bază pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii, după caz;
    - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare de către serviciul desfacere.
    3. Circulă:
    - la magazie, pentru eliberarea produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale şi pentru înregistrarea în evidenţa magaziei, semnându-se de către gestionarul predător pentru cantităţile livrate (ambele exemplare);
    - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea bunurilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau facturii, după caz (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la magazie (exemplarul 1);
    - la compartimentul desfacere (exemplarul 2) sau compartimentul financiar-contabil, după caz.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea furnizorului;
    - numărul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispusă; cantitatea livrată; preţul unitar în cazul în care bunurile sunt destinate vânzării;
    - semnături: întocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.

                        AVIZ DE îNSOŢIRE A MĂRFII
                             (Cod 14-3-6A)

    Este formular cu regim special intern de tipărire şi numerotare.
    1. Serveşte ca:
    - document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;
    - document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz;
    - dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi;
    - document de primire în gestiune, după caz;
    - document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
    2. Se întocmeşte, în două sau mai multe exemplare, de către unităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, precum şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale unităţii.
    în cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial, precum şi al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.) avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea "Fără factură", după caz.
    Pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face menţiunea "Pentru prelucrare la terţi".
    în celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.
    3. Circulă, după caz:
    - la furnizor:
        - la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
        - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea facturii;
        - la compartimentul financiar-contabil;
    - la cumpărător:
        - la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după consemnarea rezultatelor;
        - la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenţa acestuia;
        - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.
    4. Se arhivează, după caz:
    - la furnizor:
        - la compartimentul desfacere;
        - la compartimentul financiar-contabil;
    - la cumpărător:
        - la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al avizului de însoţire a mărfii este următorul:
    - seria şi numărul intern de identificare a formularului;
    - data emiterii formularului;
    - datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
    - datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
    - denumirea şi cantitatea bunurilor livrate;
    - preţul şi valoarea, după caz;
    - date privind expediţia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, număr), numărul mijlocului de transport, ora livrării, semnătura delegatului;
    - semnătura expeditorului;
    - data primirii în gestiune şi semnătura gestionarului primitor.

                             FIŞĂ DE MAGAZIE
                               (Cod 14-3-8)
                             FIŞĂ DE MAGAZIE
                 (cu două unităţi de măsură - Cod 14-3-8/a)

    1. Serveşte ca:
    - document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;
    - document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către:
    - compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control). în coloana "Data şi semnătura de control" semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii;
    - gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc.
    Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică.
    Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
    în scopul ţinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie, după caz.
    înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului; numărul paginii;
    - denumirea unităţii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
    - U/M; preţul unitar, după caz;
    - data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului; intrări; ieşiri; stoc;
    - data şi semnătura de control.

    FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR îN FOLOSINŢĂ
                             (Cod 14-3-9)

    1. Serveşte ca document de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului şi materialelor de protecţie date în folosinţa personalului, până la scoaterea lor din uz.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, pe măsura dării în folosinţă a bunurilor, pe fiecare persoană, de către gestionarul care eliberează obiectele respective sau de către persoana desemnată să ţină evidenţa acestora.
    Formularul se completează în mod diferit, în funcţie de organizarea depozitării acestora, şi anume:
    - când eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului muncitor, coloanele destinate eliberărilor se completează pe baza bonului de consum, iar coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;
    - când eliberarea se face din magazia de exploatare, atât eliberarea, cât şi restituirea obiectelor date în folosinţa personalului se fac pe bază de semnătură direct în fişă;
    - în cazul obiectelor eliberate pe bază de nomenclatoare stabilite pe funcţii, care nu se întocmesc decât după restituirea obiectelor uzate, înregistrările în fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă se pot face, pentru simplificare, o singură dată, la eliberarea iniţială şi la restituirea definitivă a obiectelor respective.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unităţii, secţia (locul de folosinţă);
    - numele şi prenumele, marca, funcţia;
    - denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de folosire; preţul unitar; U/M;
    - primiri: data, felul şi numărul documentului, cantitatea, semnătura;
    - restituiri: data, felul şi numărul documentului, cantitatea, semnătura.

                             REGISTRUL STOCURILOR
                        (Cod 14-3-11 şi Cod 14-3-11/a)

    1. Serveşte ca document de evaluare a stocurilor de bunuri şi de verificare a concordanţei înregistrărilor efectuate în fişele de magazie şi în contabilitate.
    2. Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil la sfârşitul fiecărei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar şi produse, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică, prin înscrierea stocurilor din fişele de magazie şi evaluarea lor la preţurile de înregistrare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unităţii;
    - numărul curent;
    - materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea); U/M; preţul unitar; luna; cantitatea; valoarea;
    - semnături: întocmit, verificat.

                             LISTA DE INVENTARIERE
                       (Cod 14-3-12) şi (Cod 14-3-12/b)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii;
    - document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări, stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
    - document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;
    - document pentru întocmirea registrului-inventar;
    - document pentru determinarea ajustărilor pentru depreciere/pierdere de valoare;
    - document centralizator al operaţiunilor de inventariere.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de către comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unităţii şi separat pentru cele aparţinând altor unităţi, aflate asupra personalului unităţii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.
    Persoanele juridice pot întocmi lista de inventariere folosind sisteme informatice de prelucrare a datelor, cu condiţia ca listele să cuprindă elementele principale din formularul-model.
    în cazul bunurilor primite în custodie şi/sau consignaţie, pentru prelucrare etc., se întocmeşte în două exemplare, iar copia se înaintează unităţii în a cărei evidenţă se află bunurile respective.
    în cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (persoanele) care predă (predau) gestiunea, cât şi de gestionarul (gestionarii) care primeşte (primesc) gestiunea.
    în listele de inventariere a bunurilor aflate în ambalaje originale intacte, a lichidelor a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau a materialelor de masă, în vrac etc., a căror inventariere prin cântărire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataşa notele de calcul privind inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate în secţiile de producţie şi nesupuse prelucrării se înscriu separat în listele de inventariere.
    Materialele, obiectele de inventar, produsele finite şi ambalajele se înscriu în listele de inventariere pe feluri, indicându-se codul, unitatea de măsură, unii indici calitativi (tărie alcoolică, grad de umiditate la cereale etc.).
    Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparţinând altor unităţi trebuie să conţină, pe lângă elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numărul şi data actului de predare-primire.
    Pentru stocurile fără mişcare, de calitate necorespunzătoare, depreciate, fără desfacere asigurată, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexează procesele-verbale în care se arată cauzele nefolosirii, caracterul şi gradul deteriorării sau deprecierii, dacă este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum şi persoanele vinovate, după caz.
    Constatările făcute se soluţionează de către conducerea unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    3. Circulă:
    - la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor şi a deprecierilor constatate la inventar, precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;
    - la gestionar, prin semnarea fiecărei file, menţionând pe ultima filă a listei de inventariere că toate cantităţile au fost stabilite în prezenţa sa, că bunurile respective se află în păstrarea şi răspunderea sa;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum şi pentru verificarea calculelor efectuate;
    - la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic, împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorării bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de către comisia de inventariere;
    - la conducătorul unităţii, împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute;
    - la unitatea căreia îi aparţin valorile materiale primite în custodie, pentru prelucrare etc., în scopul comunicării eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    a) denumirea formularului;
    b) data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    c) denumirea unităţii;
    d) gestiunea; locul de depozitare;
    e) numărul curent;
    f) denumirea bunurilor inventariate;
    g) codul sau numărul de inventar;
    h) unitatea de măsură;
    i) cantităţi: stocuri scriptice;
    j) preţ unitar;
    k) cantităţi: stocuri faptice;
    l) cantităţi: diferenţe în plus, diferenţe în minus;
    m) valoarea contabilă: valoarea, diferenţe în plus, diferenţe în minus;
    n) valoarea de inventar;
    o) deprecierea: valoarea, motivul;
    p) comisia de inventariere: numele şi prenumele, semnătura;
    q) gestionar: numele şi prenumele, semnătura;
    r) contabilitate: numele şi prenumele, semnătura.
    6. Modalitatea de completare a informaţiilor de la pct. 5 lit. d) - o) ale listei de inventariere se realizează potrivit uneia dintre cele trei variante de efectuare a inventarierii elementelor de activ şi de pasiv pentru care optează entitatea, astfel:

    Varianta I
    Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completează cu informaţiile de la lit. d) - j) din datele informatizate ale entităţii şi pe care le semnează.
    Comisia de inventariere stabileşte stocurile faptice prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz, date pe care le înscrie în listele de inventariere (lit. k) pe care le semnează împreună cu gestionarul.
    Aceste date sunt transmise la serviciul contabilitate în vederea determinării diferenţelor cantitative şi/sau valorice cu ajutorul sistemelor informatice. în urma calculelor efectuate, serviciul contabilitate completează listele de inventariere cu informaţiile de la lit. l) - o).
    Serviciul contabilitate întocmeşte o nouă listă de inventariere numai cu acele active la care s-au constatat diferenţe cantitative, pe care o semnează şi o transmite comisiei de inventariere. Această listă se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar, după care este retransmisă la serviciul contabilitate.

    Varianta II
    Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completează cu informaţiile de la lit. d) - j) din datele informatizate ale entităţii şi pe care le semnează.
    Comisia de inventariere stabileşte stocurile faptice prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz; determină diferenţele cantitative şi/sau valorice şi completează formularul cu informaţiile de la lit. k) - o) din datele rezultate în urma inventarierii.
    Listele de inventariere astfel completate se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar.

    Varianta III
    Comisia de inventariere stabileşte stocurile faptice prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz.
    Comisia de inventariere completează informaţiile de la lit. d) - o) ale formularului cu datele privind bunurile inventariate, imediat după determinarea cantităţilor inventariate, în ordinea în care ele au fost grupate, ţinându-se seama de dimensiunile şi unităţile de măsură cu care figurează în evidenţa de la locurile de depozitare şi în contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaşi preţuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate.
    înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedează la o verificare amănunţită a exactităţilor tuturor evaluărilor, calculelor, totalizărilor şi înregistrărilor din contabilitate şi din evidenţa de la locurile de depozitare. Greşelile identificate cu această ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
    Listele de inventariere astfel completate se semnează de către comisia de inventariere, gestionar şi contabilitate.

    LISTĂ DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru inventarierea mărfurilor, ambalajelor şi altor materiale aflate în evidenţa cantitativ-valorică în unităţile cu amănuntul;
    - document pentru stabilirea minusurilor şi plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
    - document justificativ de înregistrare în evidenţa de la locurile de depozitare şi în contabilitate;
    - document pentru întocmirea registrului-inventar;
    - document pentru stabilirea ajustărilor pentru deprecieri.
    2. Se întocmeşte în două exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni şi conturi de materiale, mărfuri şi ambalaje şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere, de către gestionar şi contabilul care ţine evidenţa gestiunii. în cazul predării-primirii gestiunii, listele de inventariere se întocmesc în trei exemplare, din care un exemplar pentru gestionarul predător, un exemplar pentru gestionarul care primeşte gestiunea, iar un exemplar pentru contabilitate.
    Persoanele juridice pot întocmi lista de inventariere cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare a datelor, cu condiţia ca listele să cuprindă elementele minimale obligatorii.
    Pentru bunurile deteriorate total sau parţial, degradate, precum şi pentru cele fără mişcare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se întocmesc liste de inventariere separate.
    în cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii sau de către persoanele care au calitatea de gestionari, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de către persoana (sau persoanele) care predă (predau) gestiunea, cât şi de către gestionarul (gestionarii) care primeşte (primesc) gestiunea.
    Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte, lichidele a căror cantitate faptică nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau mărfurile în vrac etc. a căror inventariere prin cântărire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, în listele de inventariere se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea şi datele tehnice care stau la baza calculelor.
    în listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de către comisia de inventariere prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz.
    Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat după determinarea cantităţilor inventariate, în ordinea în care ele au fost grupate, ţinându-se seama de dimensiunile şi unităţile de măsură cu care figurează în evidenţa de la locurile de depozitare şi în contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaşi preţuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate.
    înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedează la o verificare amănunţită a exactităţilor tuturor evaluărilor, calculelor, totalizărilor şi înregistrărilor din contabilitate şi din evidenţa de la locurile de depozitare. Greşelile identificate cu această ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
    3. Circulă:
    - la gestionar (gestionari în cazul predării-primirii gestiunii), pentru semnarea fiecărei file a listei, menţionând pe ultima filă a listei că toate cantităţile au fost stabilite în prezenţa sa (lor), că bunurile respective se află în păstrarea şi răspunderea sa (lor), că nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum şi faptul că preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile de măsură au fost stabilite în prezenţa sa (lor) şi nu are (au) obiecţiuni de făcut;
    - la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecărei file a listei, calcularea listelor de inventariere, întocmirea recapitulaţiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilităţilor, conform dispoziţiilor legale, în cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;
    - la compartimentul financiar-contabil unde se efectuează confruntarea între raportul de gestiune predat la contabilitate şi valoarea totală a inventarului faptic. Totodată, se iau măsuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate şi înregistrarea în contabilitate a ajustărilor pentru depreciere;
    - la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la oficiul juridic, împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării, deteriorării bunurilor, numele persoanelor vinovate şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru avizarea propunerilor făcute de către comisia de inventariere;
    - la conducătorul unităţii, împreună cu procesele-verbale sus-menţionate, pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute.
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul de verificări gestionare (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea formularului;
    - data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea unităţii;
    - gestiunea;
    - locul de depozitare;
    - numărul curent;
    - denumirea bunurilor inventariate;
    - unitatea de măsură; cantitatea;
    - preţul unitar de înregistrare în contabilitate;
    - valoarea contabilă;
    - valoarea de inventar;
    - deprecierea: valoarea, motivul, după caz;
    - comisia de inventariere: numele şi prenumele, semnătura;
    - gestionar şi gestionar primitor (în cazul predării-primirii gestiunii): numele şi prenumele, semnătura;
    - contabilitate: numele şi prenumele, semnătura.

                                 GRUPA a IV-a
                       MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI

                                  CHITANŢĂ
                                (Cod 14-4-1)

    1. Serveşte ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate.
    în condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal), formularul de chitanţă este documentul justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei.
    3. Circulă la depunător (exemplarul 1, cu ştampila unităţii). Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal al formularului:
    - denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele şi prenumele persoanei fizice care depune sume şi ce reprezintă acestea sau, după caz, denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul persoanei juridice;
    - suma în cifre şi litere;
    - semnătura casierului.

                    CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI îN VALUTĂ
                               (Cod 14-4-1/a)

    1. Serveşte ca:
    - document justificativ pentru încasările şi plăţile în valută efectuate în numerar;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casă în valută şi în contabilitate.
    2. Se întocmeşte la unităţile care efectuează operaţiuni în valută, în două exemplare, pentru fiecare sumă în valută, de către casierul unităţii şi se semnează de către acesta.
    3. Circulă la depunător/plătitor, exemplarul 1, cu ştampila unităţii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casă în valută.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele şi prenumele persoanei care depune/încasează sume în valută şi ce reprezintă acestea;
    - felul valutei; suma în valută (în cifre şi în litere); cursul de schimb valutar; c/val în lei;
    - semnătura casierului pentru plata/încasarea sumei în valută.

                          PROCES-VERBAL DE PLĂŢI
                              (Cod 14-4-3A)

    1. Serveşte ca:
    - document justificativ pentru sumele predate de casierul unităţii mandatarului plătitor, în vederea efectuării plăţilor;
    - document justificativ al sumelor primite de mandatarul plătitor;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate a salariilor şi altor drepturi neachitate.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar şi se reţine în casieria unităţii ori de câte ori se fac plăţi prin casierii plătitori, astfel:
    - faţa formularului se completează de către casierul unităţii, care semnează de predarea sumelor şi a actelor de plată, şi de către casierul plătitor pentru primirea acestora. Documentul se reţine în casieria unităţii pentru justificarea salariilor, ajutoarelor din fondurile de asigurări sociale, premiilor şi altor drepturi asimilate acestora, ridicate de la bancă şi predate casierilor plătitori până la termenul legal de efectuare a plăţii sumelor respective. Sumele predate casierilor plătitori nu se înregistrează la plăţi în registrul de casă, acestea figurând în soldul casei de la data înmânării sumelor până la data când casierii plătitori justifică sumele primite la casieria unităţii;
    - verso-ul formularului se completează la restituirea sumelor neachitate, împreună cu actele de plăţi.
    în situaţia în care spaţiul este insuficient se întocmeşte o listă (anexă) suplimentară care trebuie să conţină toate informaţiile cerute de document.
    3. Circulă la compartimentul financiar-contabil ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele şi prenumele casierului şi ale mandatarului plătitor;
    - suma predată/primită (în cifre şi în litere), cu menţionarea actelor de plăţi;
    - semnătura casierului şi a mandatarului plătitor pentru suma predată/primită, precum şi pentru suma primită/restituită;

    verso, după caz:
    - data (ziua, luna, anul) decontării sumelor neachitate;
    - numele şi prenumele; marca sau nr. matricol; sumele rămase neachitate.

                   DISPOZIŢIE DE PLATĂ/îNCASARE CĂTRE CASIERIE
                                  (Cod 14-4-4)

    1. Serveşte ca:
    - dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
    - dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.
    2. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul financiar-contabil:
    - în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
    - în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
    - în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).
    Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.
    3. Circulă:
    - la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege;
    - la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;
    - la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de către persoana care a primit suma;
    - la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate (exemplarul 2);
    - la plătitor (exemplarul 1).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumire formular: plată/încasare;
    - numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;
    - suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;
    - semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
    - date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura;
    - casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura.

                                REGISTRU DE CASĂ
                          (Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii, pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;
    - document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de către persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi.
    La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se barează.
    Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.
    Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.
    3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2).
    Exemplarul 1 rămâne la casier.
    4. Se arhivează:
    - la casierie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul curent; numărul actului de casă; explicaţii; încasări; plăţi;
    - report/sold ziua precedentă;
    - semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

           REGISTRU DE CASĂ (în valută - Cod 14-4-7/aA şi Cod 14-4-7/cA)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută, efectuate prin casieria unităţii, pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;
    - document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă în valută.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de către casierul unităţii sau de către altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi în valută.
    în antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plăteşte. în coloanele formularului se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană echivalentul acestora în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operaţiunilor.
    Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.
    La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate se barează.
    Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.
    în cazul în care numărul valutelor şi al cecurilor de călătorie încasate în cursul unei zile depăşeşte numărul coloanelor existente pe o filă, pentru ziua respectivă se completează atâtea file câte sunt necesare.
    Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.
    3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor valutare (exemplarul 2).
    Exemplarul 1 rămâne la casier.
    4. Se arhivează:
    - la casierie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul curent; numărul actului de casă; numărul anexelor; explicaţii; felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări şi plăţi; încasări; plăţi; contravaloarea în lei;
    - report/sold ziua precedentă;
    - semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

                             BORDEROU DE ACHIZIŢIE
                                 (Cod 14-4-13)
             BORDEROU DE ACHIZIŢIE (de la producători individuali)
                                (Cod 14-4-13/b)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare în gestiune a bunurilor cumpărate;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii bunurilor cumpărate;
    - document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii.
    2. Se întocmeşte în două exemplare de către persoana care efectuează aprovizionarea cu bunuri de pe piaţa ţărănească, de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice, în momentul achiziţiei.
    Se semnează de către persoana care face achiziţiile respective şi de către gestionarul care primeşte bunul.
    3. Circulă:
    - la gestiune, pentru semnarea de primire a bunurilor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (ambele exemplare), după caz;
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - rămâne în carnet (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la delegatul achizitor (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    a) pentru formularul cod 14-4-13:
    - denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - produsul; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar de achiziţie; valoarea achiziţiei;
    - semnături: achizitor, gestionar;
    b) pentru formularul cod 14-4-13/b:
    - denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul şi data contractului; producătorul: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, după caz;
    - denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; avansul acordat; suma plătită; semnătura de primire a sumei;
    - semnături: achizitor, gestionar.

                  DECONT PENTRU OPERAŢIUNI îN PARTICIPAŢIE
                                (Cod 14-4-14)

    Se utilizează în toate domeniile de activitate în care se efectuează operaţiuni în participaţie.
    1. Serveşte ca document pe baza căruia se decontează cheltuielile şi veniturile realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele virate între coparticipanţi.
    2. Se întocmeşte de către unitatea care ţine contabilitatea asocierilor în participaţie, lunar, în două exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile şi cheltuielile ce revin acestuia, pentru înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevăzute în contractele de asociere încheiate. Cheltuielile şi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli şi venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
    în decont se înscriu şi alte transferuri, reprezentând valoarea mijloacelor băneşti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe şi alte sume rezultate din operaţiunile în participaţie.
    3. Circulă:
    - exemplarul 1 - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul 2 - la compartimentul care ţine contabilitatea operaţiunilor în participaţie şi care întocmeşte decontul.
    4. Se arhivează:
    - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la emitent, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţilor emitente şi destinatare; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile şi sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile şi sumele primite; valoarea transmisă conform contractului de asociere în participaţie;
    - semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila; conducătorul compartimentului financiar-contabil.

                                 GRUPA a V-a
                    SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL

                                STAT DE SALARII
            (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c şi Cod 14-5-1/k)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    Se întocmeşte într-un exemplar sau în două exemplare, după caz, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale.
    2. Se semnează, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.
    Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular.
    Pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor şi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reţinerilor, se pot utiliza aceleaşi formulare de state de salarii.
    Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.
    3. Circulă:
    - la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata (exemplarul 1);
    - la casieria unităţii pentru efectuarea plăţii sumelor cuvenite (exemplarul 1), după caz;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicită plata salariilor neridicate, după caz.
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plăţi (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), după caz.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;
    - denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;
    - numele şi prenumele; venitul brut; contribuţia individuală de asigurări sociale; contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personală de bază; deduceri suplimentare; venitul bază de calcul; impozitul calculat şi reţinut; salariul net;
    - semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.

                            LISTĂ DE AVANS CHENZINAL
                                 (Cod 14-5-1/d)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor ca avansuri chenzinale;
    - document pentru reţinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale plătite;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte lunar, pe baza documentelor de evidenţă a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care a calculat avansurile chenzinale şi a întocmit lista.
    3. Circulă:
    - la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata (exemplarul 1);
    - la casieria unităţii, pentru efectuarea plăţii avansurilor cuvenite (exemplarul 1), după caz;
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă, pentru înregistrare în contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit lista de avans chenzinal (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;
    - denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;
    - numele şi prenumele; salariul de bază; timpul efectiv: lucrat, concediu medical; avansul de plată;
    - semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.

                    ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE - Cod 14-5-4)

    1. Serveşte ca:
    - dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea;
    - document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
    - document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de către persoana care urmează a efectua deplasarea, precum şi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale cu plata în numerar.
    3. Circulă:
    - la persoana împuternicită să dispună deplasarea, pentru semnare;
    - la persoana care efectuează deplasarea;
    - la persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea, pentru confirmarea sosirii şi plecării persoanei delegate;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular, la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurării materialelor, stabilindu-se diferenţa de primit sau de restituit, cu luarea în considerare a eventualelor penalizări şi semnătura pentru verificare.
    în cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenţa de primit de către titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie.
    în cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de Dispoziţie de încasare către casierie;
    - la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză;
    - la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi numărul formularului;
    - numele, prenumele şi funcţia persoanei delegate; scopul, destinaţia şi durata deplasării; ştampila unităţii; semnătura conducătorului unităţii; data;
    - data (ziua, luna, anul, ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie;
    - ziua şi ora plecării; ziua şi ora sosirii; data depunerii decontului; penalizări calculate; avans spre decontare;
    - cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentul, numărul şi data actului, suma;
    - numărul şi data documentului pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit;
    - semnături: conducătorul unităţii; controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, şeful de compartiment, după caz; titularul de avans.

    ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) îN STRĂINĂTATE (transporturi internaţionale - Cod 14-5-4/a)

    1. Serveşte ca:
    - dispoziţie către conducătorii auto să efectueze transporturi în străinătate cu autovehiculele unităţii;
    - document de stabilire a avansului în valută, pentru deplasările conducătorilor auto care urmează să efectueze transporturi în străinătate, pe baza căruia aceştia ridică avansul de la casierie;
    - document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum şi a valutei aduse la înapoiere în ţară;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.
    2. Se întocmeşte la unităţile care efectuează transporturi în străinătate, în două exemplare, pentru fiecare deplasare, de către sectorul de exploatare şi se semnează de către şeful sectorului pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor din ordinul de deplasare.
    3. Circulă:
    - la conducătorul unităţii, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză (ambele exemplare);
    - la conducătorii auto care urmează să efectueze deplasarea, pentru semnare, pe ambele exemplare, de primire a avansurilor în valută, reţinând exemplarul 1, care urmează să fie ataşat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) (cod 14-5-5/a);
    - la casierul unităţii care semnează pentru plata sumei în valută (ambele exemplare) şi efectuează înregistrarea sumelor plătite în registrul de casă (în valută).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi numărul formularului;
    - numele, prenumele şi funcţia titularului de avans; destinaţia; marca şi numărul autovehiculului; scopul deplasării; locul de încărcare; locul de descărcare;
    - detalierea elementelor de avans în lei şi în valută;
    - numărul şi data documentului pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit;
    - semnături: conducătorul unităţii; şeful de compartiment, controlul financiar preventiv, după caz; titularul de avans.

          DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasări externe - Cod 14-5-5)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasării în străinătate;
    - document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar de către titularul de avans pentru justificarea cheltuielilor efectuate pe întreaga durată a deplasării.
    3. Circulă:
    - la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere, care semnează de verificare;
    - la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata diferenţei în cazul în care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasării, suma cheltuielilor efective depăşeşte avansul primit;
    - la casieria unităţii pentru plata diferenţei, caz în care titularul de avans semnează pentru primirea diferenţei respective, fără a se mai întocmi document distinct.
    în cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de Chitanţă pentru operaţiuni în valută (cod 14-4-1/a) sau Dispoziţie de încasare către casierie (cod 14-4-4), după caz.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele şi prenumele titularului de avans;
    - avansuri primite în valută sau în valută şi în lei; sume decontate; diferenţe de restituit/primit;
    - semnături: conducătorul unităţii; şeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, după caz; titularul de avans.

    DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE (transporturi internaţionale - Cod 14-5-5/a)

    1. Serveşte ca:
    - document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasării în străinătate;
    - document pentru stabilirea diferenţei de primit sau de restituit de către titularul de avans;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte la unităţile care execută transporturi în străinătate, într-un exemplar, de către titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe întregul parcurs, semnându-se de titularul de avans.
    3. Circulă:
    - la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din străinătate şi calculul eventualelor penalizări de întârziere, care semnează de verificare.
    în cazul în care, la decontarea avansului, suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit de către titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie (cod 14-4-4).
    în situaţia în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efectuate sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de Dispoziţie de încasare către casierie (cod 14-4-4);
    - la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză;
    - la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate şi a eventualei diferenţe de primit de către titularul de avans.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele şi prenumele titularului de avans;
    - avans în valută; sume decontate; diferenţe de restituit/primit;
    - semnături: conducătorul unităţii, şeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, titularul de avans.

                                 GRUPA a VI-a
                            CONTABILITATE GENERALĂ

                         NOTĂ DE DEBITARE-CREDITARE
                               (Cod 14-6-1A)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare a operaţiunilor de decontare intervenite între unitate şi subunităţi care ţin contabilitate proprie şi între subunităţi ale aceleiaşi unităţi care ţin contabilitate proprie;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, de către compartimentul financiar-contabil, pe baza actelor justificative care stau la baza operaţiunii.
    3. Circulă:
    - la conducătorul compartimentului financiar-contabil sau înlocuitorul său, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrare (exemplarul 2);
    - la unitatea sau subunitatea care participă la operaţiunea de decontare, pentru înregistrare (exemplarul 1).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil al părţilor participante la operaţiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar şi exemplarul 2 la emitent).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - emitentul; destinatarul; conturi debitoare/creditoare; suma; data operaţiunilor;
    - semnături: persoana care întocmeşte documentul şi conducătorul compartimentului financiar-contabil.

                          NOTĂ DE CONTABILITATE
                              (Cod 14-6-2A)

    1. Serveşte ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitică, de regulă pentru operaţiunile care nu au la bază documente justificative (stornări, repartizare profit, constituire provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare etc.).
    2. Se întocmeşte, într-un exemplar, de către compartimentul financiar-contabil.
    3. Circulă:
    - la persoana autorizată să verifice şi să semneze documentul;
    - la persoana care asigură contabilitatea sintetică şi analitică în cadrul compartimentului financiar-contabil.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea unităţii;
    - explicaţii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
    - semnături: întocmit, verificat.

                               EXTRAS DE CONT
                                (Cod 14-6-3)

    1. Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, rămase neachitate, provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrală.
    De asemenea, se utilizează ca document de inventariere a soldurilor conturilor privind datoriile şi creanţele entităţii în relaţiile cu terţii.
    2. Se întocmeşte în trei exemplare, de către compartimentul financiar-contabil al unităţii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitică.
    3. Circulă:
    - la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);
    - la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2), care restituie unităţii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiecţii asupra sumelor prevăzute în extrasul de cont se consemnează într-o notă explicativă semnată de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil, care se anexează la exemplarul 2 al extrasului de cont.
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil al unităţii emitente (exemplarul 3, precum şi exemplarul 2, după primirea confirmării);
    - la compartimentul financiar-contabil al unităţii debitoare (exemplarul 1).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii creditoare;
    - codul de identificare fiscală;
    - sediul (localitate, stradă, număr);
    - judeţul;
    - contul;
    - banca;
    - denumirea formularului;
    - denumirea unităţii debitoare;
    - felul, numărul şi data documentului;
    - explicaţii;
    - suma;
    - semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila, conducătorul compartimentului financiar-contabil.

                 JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASĂ ŞI BANCĂ
                                  (Cod 14-6-5)

    1. Serveşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor cu mijloace băneşti, la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont sintetic, utilizându-se formatul potrivit, în funcţie de numărul conturilor corespondente.
    Se completează pe baza registrului de casă şi a extraselor de cont primite de la bancă la care sunt anexate documentele justificative. în acest scop, se poate efectua gruparea sumelor pe conturi, atât pentru încasări, cât şi pentru plăţi, într-un document cumulativ.
    La sfârşitul lunii se determină rulajul total, precum şi totalurile fiecăruia dintre conturile corespondente, care se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii; contul;
    - denumirea formularului şi data (luna, anul) pentru care se întocmeşte;
    - registrul de casă sau extrasele de cont de la bancă; conturile corespondente; rulajul;
    - semnături: întocmit, verificat.

                    JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII
                                 (Cod 14-6-6)

    1. Serveşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor privind decontările cu furnizorii pentru materiale, mărfuri, lucrări executate, servicii prestate etc., la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la ţinerea contabilităţii analitice a furnizorilor;
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toţi furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.
    Se completează pe baza documentelor justificative (facturi, note de recepţie şi constatare de diferenţe etc.) sau pe bază de centralizatoare, pentru operaţiunile înregistrate în creditul contului de furnizori şi pe baza documentelor justificative anexate la extrasul de cont primit de la bancă sau registrul de casă, pentru operaţiunile înregistrate în debitul acestui cont.
    în cazul înregistrării pe bază de centralizatoare, evidenţa analitică a furnizorilor se ţine separat de jurnal, utilizându-se Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (Fişa de cont pentru operaţiuni diverse, cod 14-6-22).
    Facturile rămase neachitate (nelichidate) până la sfârşitul lunii se înregistrează în Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7).
    La sfârşitul lunii, se determină rulajul creditor total, precum şi totalurile fiecăruia din conturile corespondente debitoare care se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului; contul;
    - ziua înregistrării; numărul şi data notei de recepţie/factură; furnizorul - localitatea (explicaţii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor al contului de furnizori;
    - plata facturilor (debit cont furnizori): ziua achitării, cont corespondent creditor, nr. document, suma;
    - semnături: întocmit, verificat.

                   SITUAŢIA îNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR
                                (Cod 14-6-7)

    1. Serveşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru ţinerea contabilităţii analitice a clienţilor sau furnizorilor la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - ca situaţie a soldurilor contului 411 "Clienţi", 401 "Furnizori" sau 404 "Furnizori de imobilizări".
    2. Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toţi clienţii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clienţi sau de furnizori. în cazul în care situaţia se întocmeşte pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au în vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru înregistrarea în Jurnalul privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6).
    Formularul se completează astfel:
    în cazul încasării facturilor
    - periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau mărfurile livrate, lucrările executate, serviciile prestate etc., respectiv încasarea de la clienţi;
    - la începutul lunii, prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neîncasate din Situaţia încasării facturilor întocmită pentru luna precedentă.
    în cazul achitării facturilor
    - periodic, pe baza documentelor justificative de recepţie a materialelor şi produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, în cazul în care contabilitatea analitică a furnizorilor nu se ţine cu ajutorul Jurnalului privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6);
    - la începutul lunii, prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neachitate din Situaţia achitării facturilor sau din Jurnalul privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6).
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - ziua înregistrării; numărul şi data facturii; clientul (furnizorul), localitatea (explicaţii); sume de primit (datorate);
    - încasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului, suma;
    - semnături: întocmit, verificat.

             JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IEŞIRI DE STOCURI
                                (Cod 14-6-8)

    1. Serveşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunară a operaţiunilor în creditul conturilor de stocuri, la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeşte periodic sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil.
    Se înregistrează la sfârşitul perioadei, document cu document sau pe baza centralizatoarelor pe operaţiuni (documente cumulative, situaţii de ieşire), în funcţie de metoda folosită pentru contabilitatea analitică a bunurilor.
    în antetul coloanelor se înscrie simbolul fiecărui cont creditor, precum şi documentul care furnizează datele (numărul şi data documentului justificativ sau ale centralizatorului).
    Conturile corespondente debitoare se deschid mai întâi pentru conturile de cheltuieli, fie pe conturi sintetice, analitice şi pe secţii, fie numai pe conturi sintetice şi pe secţii. în acest caz, concomitent cu efectuarea înregistrărilor în jurnal se fac înregistrările şi în evidenţa analitică a conturilor de cheltuieli (fişe, documente cumulative sau alte documente aprobate).
    Rulajele creditoare totale se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - ziua înregistrării; felul şi nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice, sume; conturi creditoare;
    - semnături: întocmit, verificat.

    JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
                                (Cod 14-6-10)

    1. Serveşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunară a operaţiunilor în creditul conturilor privind salariile, contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurările sociale de sănătate, la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeşte lunar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, pe unitate sau secţii de producţie, după caz, pe baza statelor de salarii.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - ziua înregistrării; felul şi nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice; conturi creditoare;
    - semnături: întocmit, verificat.

                BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR îN CONSIGNAŢIE
                                (Cod 14-6-14)

    1. Serveşte:
    - la centralizarea evidenţei obiectelor primite spre vânzare în consignaţie;
    - ca document de încărcare în gestiune cu obiectele primite spre vânzare;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte de către preţuitor sau persoana desemnată cu evaluarea obiectelor primite de la deponenţi, în două exemplare, şi se semnează de către acesta pentru predare şi de către gestionar pentru primirea obiectelor.
    3. Circulă:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar, împreună cu obiectele primite în consignaţie (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; raionul;
    - numărul bonului de primire/chitanţă; valoarea la primire/vânzare; descrierea obiectului; deponent: numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate;
    - semnături: preţuitor, gestionar.

               BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE
                               (Cod 14-6-15)

    1. Serveşte la evidenţa mişcării obiectelor primite în consignaţie.
    2. Se întocmeşte în două exemplare, de către gestionar, pe baza bonurilor fiscale sau facturilor.
    3. Circulă:
    - la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele de vânzare (exemplarul 1);
    - rămâne la gestionar, pentru justificarea predării documentelor (exemplarul 2).
    4. Se arhivează:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar (exemplarul 2).
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numărul şi data bonului de primire; numărul facturii sau al bonului fiscal; denumirea obiectului;
    - valoarea obiectelor: retrase de deponent, după schimbarea preţului, la preţ de vânzare către cumpărător, la preţ de cumpărare de la deponent, comision;
    - semnătura gestionarului.

                      JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE
                   (pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17)

    1. Serveşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor în creditul conturilor fără dezvoltare analitică sau a căror dezvoltare se asigură pe fişe separate, dar care nu sunt cuprinse în alte jurnale, la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea jurnalului Cartea mare.
    2. Se întocmeşte pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil. Modelul formularului se adaptează, în funcţie de numărul conturilor folosite.
    Se completează document cu document sau pe bază de centralizatoare.
    înscrierea conturilor se poate face pe genuri de operaţiuni, pe grupe de conturi care au legătură între ele sau în ordinea simbolurilor conturilor.
    Dacă volumul operaţiunilor este mic, în jurnal pot fi cuprinse unul până la trei conturi creditoare.
    La sfârşitul perioadei, după înregistrarea în jurnal a tuturor operaţiunilor, se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificându-se ca totalul sumelor din grupare să fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a făcut gruparea.
    Periodic, rulajele creditoare ale fiecărui cont, precum şi sumele totale ale conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea formularului şi luna, anul pentru care se întocmeşte;
    - ziua înregistrării; felul, numărul şi data documentului; explicaţii; cont corespondent debitor; rulaj creditor; gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare;
    - semnături: întocmit, verificat.

         FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCŢIE
                               (Cod 14-6-21)

    1. Serveşte ca:
    - document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de construcţii, lucrări de întreţinere şi reparaţii şi altele;
    - document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculaţie.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, de către compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare comandă, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect) de construcţii, lucrare de întreţinere şi reparaţii.
    Se completează la începutul anului pe baza soldurilor de la sfârşitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestată, a cheltuielilor indirecte şi alte cheltuieli efectuate potrivit dispoziţiilor legale. La sfârşitul fiecărei perioade se totalizează sumele înregistrate, în vederea întocmirii balanţei de verificare a operaţiunilor înregistrate.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea formularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.;
    - numărul comenzii; contul; cantitatea; U/M; data începerii (fabricaţiei, comenzii etc.); data terminării (recepţiei);
    - data, felul şi numărul documentului; total cheltuieli; decontarea producţiei: cantitatea, preţul unitar, valoarea; contul corespondent;
    - semnătura de întocmire.

                   FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
                               (Cod 14-6-21/a)

    1. Serveşte ca document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale secţiei, cheltuielilor generale de administraţie, pe secţii şi feluri de cheltuieli, după natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulaţie (cheltuieli de desfacere a produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service" în perioada de garanţie, după caz.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli. în cazul în care numărul coloanelor fişei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se deschid două sau mai multe fişe, după caz.
    Se completează pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.
    La sfârşitul fiecărei perioade, se totalizează rulajele, în vederea întocmirii balanţei analitice de verificare a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea de gestiune.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea formularului;
    - denumirea contului (secţiei, atelierului, unităţii); contul;
    - data, felul şi numărul documentului; explicaţii; total debit; simbol cont corespondent; suma creditată;
    - semnătura de întocmire.

                    FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE
                                (Cod 14-6-22)
                    FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE
                     (în valută şi în lei - Cod 14-6-22/a)

    1. Serveşte:
    - la ţinerea contabilităţii analitice a conturilor de clienţi, debitori, furnizori, creditori etc.;
    - la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor şi se sortează pe conturi analitice.
    în cazul în care se utilizează pentru ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare, fişele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfăşoară pe conturi sintetice de gradul II, şi pentru conturile de gradul II prevăzute în planul de conturi aplicabil.
    Se completează, la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârşitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.
    La sfârşitul fiecărei perioade, în fişele analitice se totalizează rulajele pe perioada respectivă şi cumulat de la începutul anului, în vederea întocmirii balanţei de verificare a conturilor analitice sau a situaţiilor de solduri, iar în fişele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit şi credit, precum şi soldul contului, în vederea întocmirii balanţei de verificare a conturilor sintetice.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea formularului;
    - simbolul contului; data, felul şi numărul documentului; explicaţii; simbolul contului corespondent; debit; credit; D/C; sold;
    - semnătura de întocmire şi verificare, după caz.

                              DOCUMENT CUMULATIV
                        (Cod 14-6-24 şi Cod 14-6-24/b)

    1. Serveşte ca:
    - document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflectă operaţiuni economico-financiare de acelaşi fel dintr-o anumită perioadă (intrări şi ieşiri de materiale, produse sau mărfuri, operaţiuni băneşti etc.);
    - document justificativ centralizator de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitică.
    2. Se întocmeşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, completându-se titulatura şi conţinutul coloanelor în funcţie de natura operaţiunilor economico-financiare şi de necesităţile de centralizare şi de înregistrare.
    La instituţiile publice, în situaţia în care, în cursul unei zile, există un număr mai restrâns de operaţiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operaţiunile unei zile. în acest caz, documentul cumulativ va avea două părţi: în partea stângă, pe coloane distincte, se vor înscrie conturile care se debitează, iar în partea dreaptă, conturile care se creditează. Fiecare operaţiune se înscrie pe un rând separat pentru a se urmări corespondenţa conturilor. Pe ultimul rând se face totalul sumelor pe fiecare coloană. Totalul conturilor debitoare trebuie să corespundă cu totalul conturilor creditoare. La fiecare cont se înregistrează totalul rezultat în coloana corespunzătoare.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

                             BALANŢĂ DE VERIFICARE
              (cu patru egalităţi - Cod 14-6-30 şi cod 14-6-30/A)
                             BALANŢĂ DE VERIFICARE
      (cu cinci egalităţi - Cod 14-6-30/a, Cod 14-6-30/b1, Cod 14-6-30/b2)
                             BALANŢĂ DE VERIFICARE
                    (cu şase egalităţi - Cod 14-6-30/b)
                       BALANŢĂ ANALITICĂ A STOCURILOR
                               (Cod 14-6-30/c)

    1. Serveşte:
    - la verificarea exactităţii înregistrărilor;
    - la controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică;
    - la întocmirea situaţiilor financiare.
    2. Se întocmeşte într-un singur exemplar, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de câte ori se consideră necesar.
    Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile unităţii următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor; soldurile iniţiale debitoare şi creditoare; totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente, după caz; rulajele curente debitoare şi creditoare; totalul rulajelor debitoare şi creditoare, după caz; totalul sumelor debitoare şi creditoare; soldurile finale debitoare sau creditoare.
    Balanţa de verificare la 1 ianuarie, în coloanele 2 şi 3, se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie.
    Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.
    3. Nu circulă, fiind document de sinteză.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea formularului; data pentru care se întocmeşte;
    - simbolul şi denumirea conturilor; soldurile iniţiale debitoare/creditoare, rulajele lunii curente debitoare/creditoare; total sume debitoare/creditoare; soldurile finale debitoare/creditoare;
    - semnături: conducătorul compartimentului financiar-contabil şi persoana care întocmeşte documentul, după caz.

                                GRUPA a VII-a
                              ALTE SUBACTIVITĂŢI

                   Situaţia activelor gajate sau ipotecate
                                 (Cod 14-8-1)
                       Situaţia bunurilor sechestrate
                                (Cod 14-8-1/a)

    1. Serveşte ca jurnal auxiliar pentru ţinerea contabilităţii angajamentelor asumate de către societate, reflectând eventuala datorie a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar sau în mai multe exemplare, după necesităţi, pe măsura încheierii contractelor care au la bază active gajate sau ipotecate, respectiv după încheierea procesului-verbal de sechestru de către executorul fiscal.
    3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
    5. Conţinutul minimal al formularului este următorului:
    - denumirea unităţii;
    - denumirea activului gajat şi respectiv ipotecat, codul acestuia când este cazul sau denumirea bunurilor sechestrate;
    - valoarea contabilă a activului;
    - numărul şi data contractului, valoarea totală a contractului, perioada de derulare a contractului, denumirea creditorului în cazul formularului cod 14-8-1;
    - valoarea sechestrului în cazul formularului cod 14-8-1/a.

                              DECIZIE DE IMPUTARE
                                 (Cod 14-8-2)

    1. Serveşte ca:
    - document de imputare a valorii pagubelor produse;
    - titlu executoriu din momentul comunicării;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte în două exemplare sau în mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) şi se semnează de către conducătorul unităţii, cu viza de control financiar preventiv şi viza compartimentului juridic.
    3. Circulă:
    - la persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar-preventiv (toate exemplarele);
    - la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalităţii şi realităţii;
    - la conducătorul unităţii, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii pentru semnare de luare la cunoştinţă şi de imputare (ambele exemplare).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

                              ANGAJAMENT DE PLATĂ
                                 (Cod 14-8-2/a)

    1. Serveşte ca:
    - angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii;
    - titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
    - titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, de către persoana care îşi ia angajamentul, în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).
    3. Circulă pentru semnare, la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop).
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.


    ANEXA 3

                 MODELELE DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

    Unitatea ..........................

                               REGISTRUL-JURNAL

                                                    Nr. pagină ......
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Data  | Documentul| Explicaţii|   Simbol conturi   |        Sume        |
|crt.| înreg.| (felul,   |           |____________________|____________________|
|    |       | nr., data)|           |Debitoare|Creditoare|Debitoare|Creditoare|
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|  1 |   2   |     3     |     4     |    5    |     6    |     7   |     8    |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|                                                         |         |          |
|_________________________________________________________|_________|__________|
întocmit,                        Verificat,                             14-1-1

                                                    Nr. pagină ......

                       REGISTRUL-JURNAL DE îNCASĂRI ŞI PLĂŢI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Data  | Documentul  | Felul        |     încasări    |      Plăţi      |
|crt.|        | (fel, număr)| operaţiunii  |_________________|_________________|
|    |        |             | (explicaţii) | Numerar | Bancă | Numerar | Bancă |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|  0 |    1   |      2      |       3      |    4    |    5  |     6   |   7   |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
                                                                      14-1-1/b

    Unitatea ..........................

                              REGISTRUL-INVENTAR
                            la data de ...........

                                                    Nr. pagină ......
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Recapitulaţia  | Valoarea  | Valoarea de | Diferenţe din evaluare      |
|crt.|  elementelor    | contabilă | inventar    | (de înregistrat) ca rezultat|
|    |  inventariate   |           |             | al inventarierii            |
|    |                 |           |             |_____________________________|
|    |                 |           |             |    Valoarea   |  Cauze      |
|    |                 |           |             |               |  diferenţe  |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|  0 |        1        |      2    |       3     |        4      |       5     |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
întocmit,                        Verificat,                             14-1-2

    Unitatea ..........................

                                  CARTEA MARE

    Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Cont .....
        Jurnal ...
 ______________________________________________________________________________
|                             CONTUL .......................                   |
|______________________________________________________________________________|
|          |                                 |Total  |Total   |                |
|          | CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE|rulaj  |rulaj   |      SOLD      |
|          |                                 |debitor|creditor|                |
| Lunile   |_________________________________|_______|________|________________|
|          |A|A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| La 1 ianuarie  |debitor|creditor|
|          | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (anul) ......  |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________________|_______|________|
|Ianuarie  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Februarie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Martie    | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|tr. I     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Aprilie   | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        | |__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Mai       | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iunie     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|tr. I+II  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iulie     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|August    | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Septembrie| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total tr. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|I+II+III  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Octombrie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Noiembrie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Decembrie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total gen.| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
| (I - IV) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                                                                        14-1-3

    Figura 1: Carte mare

    Unitatea ..........................

 ______________________________________________________________________________
|                     CARTEA MARE (ŞAH)                  |Simbol|Debit |Pagina |
| Denumirea contului                                     |cont  |      |       |
| .....................                                  |______|______|_______|
|                                                        |      |Credit|       |
|________________________________________________________|______|______|_______|
|Nr. din   | Data  |  Suma   |             Conturi corespondente               |
|registrul-| oper. |         |                                                 |
|jurnal    | ..... |         |_________________________________________________|
|          | (anul)|         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
                                                                      14-1-3/a

    Unitatea ..........................             Nr. pagină ......

                          REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

 ______________________________________________________________________________
| Nr. de   | Codul de   | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte menţiuni|
| inventar | clasificare| şi caracteristici tehnice| se află    |              |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
|     1    |      2     |             3            |      4     |       5      |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
                                                                        14-2-1

 ______________________________________________________________________________
|                                           |                                  |
|         FIŞA MIJLOCULUI FIX               | Grupa                            |
|                                           | ...........................      |
| Nr. inventar ............................ |__________________________________|
| Fel, serie, nr. data document provenienţă | Codul                            |
| .............................             | de clasificare ................. |
| Valoare de inventar                       |__________________________________|
| .............................             | Data dării în folosinţă          |
| Amortizare lunară ....................... | Anul                             |
|                                           | .......................          |
| Denumirea mijlocului fix şi               | Luna ........................... |
| caracteristici tehnice                    |__________________________________|
|                                           | Data amortizării complete        |
|                                           | Anul                             |
|                                           | .......................          |
|                                           | Luna ........................... |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Durata normală de funcţionare    |
| Accesorii                                 | .............................    |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Cota de amortizare               |
|                                           | ....................%            |
|___________________________________________|__________________________________|

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |Documentul|Operaţiunile care |Buc.|Debit|Credit|Sold|Soldul contului |
|inventar|(data,    |privesc mişcarea, |    |     |      |    |105 "Rezerve din|
|(de la  |felul,    |creşterea sau     |    |     |      |    |reevaluare"     |
|număr la|numărul)  |diminuarea valorii|    |     |      |    |                |
|număr)  |          |mijlocului fix    |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
|        |          |                  |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
|        |          |                  |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
|        |          |                  |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
                                                                     14-2-2 t2

 ______________________________________________________________________________
|                       BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE                      |
|______________________________________________________________________________|
|                    | Data eliberării |       Predător     |     Primitor     |
|   Număr document   |_________________|____________________|__________________|
|                    | ziua| luna| anul|                    |                  |
|                    |_____|_____|_____|                    |                  |
|                    |     |     |     |                    |                  |
|____________________|_____|_____|_____|____________________|__________________|
| Subsemnaţii din partea .............................................. şi din |
| partea ............................................ am procedat la predarea- |
| primirea mijloacelor fixe în baza ...................... din ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Denumirea mijlocului fix şi | Numărul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.| caracteristici tehnice      | inventar   |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|     |                             |            |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|     |                             |            |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|     |                             |            |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PREDĂTOARE (secţie, atelier etc.)  |                             |
|________________________________________________|           APROBAT           |
|   Numele şi prenumele   |       Semnătura      |                             |
|_________________________|______________________|_____________________________|
|                         |                      | Data |      Semnătura       |
|_________________________|______________________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PRIMITOARE (secţie, atelier etc.)  |      |                      |
|________________________________________________|      |                      |
|   Numele şi prenumele   |       Semnătura      |      |                      |
|_________________________|______________________|      |                      |
|                         |                      |      |                      |
|_________________________|______________________|______|______________________|
                                                                       14-2-3A

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                  |  APROBAT  |  DATA  |
|                                                         |___________|________|
|                       PROCES-VERBAL                     |           |        |
|      DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE       |___________|________|
|          DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE           |           |        |
|                                                         |___________|________|
|                                                         |           |        |
|                                                         |           |        |
|                                                         |___________|________|
|               __________________________________________                     |
|              | Număr    |        Data        | Predător |                    |
|              | document |____________________|          |                    |
|              |          | Ziua | Luna | Anul |          |                    |
|              |__________|______|______|______|__________|                    |
|              |          |      |      |      |          |                    |
|              |__________|______|______|______|__________|                    |
|                                                                              |
|     I. CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI                                  |
|     ........................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE    |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea| Cod | U/M| Cantitatea| Preţ unitar | Valoarea | Amortizarea  |
|crt.|          |     |    |           |             |          | până la      |
|    |          |     |    |           |             |          | scoaterea    |
|    |          |     |    |           |             |          | din funcţiune|
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
|    |          |     |    |           |             |          |              |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
|    |          |     |    |           |             |          |              |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
|    |          |     |    |           |             |          |              |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|

 III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE

               ____________________________________________________
              | Număr    |        Data        | Predător |Primitor |
              | document |                    |          |         |
              |__________|____________________|__________|_________|
              |          | Ziua | Luna | Anul |          |         |
              |          |______|______|______|          |         |
              |          |      |      |      |          |         |
              |__________|______|______|______|__________|_________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea   |  COD  |  U/M  |   Cantitatea   | Preţ unitar | Valoarea |
|crt.|               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|    |               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|    |               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|    |               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|                                                     | Delegaţi la     |Primit|
|                       COMISIA                       | dezmembrare sau |în    |
|                                                     | la declasare    |gesti-|
|                                                     |                 |une   |
|_____________________________________________________|_________________|______|
|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|      |
|prenume|         |prenume|         |prenume|         |prenume|         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|       |         |       |         |       |         |       |         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|       |         |       |         |       |         |       |         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|       |         |       |         |       |         |       |         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______|
                                                                     14-2-3/aA

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investiţii
                                               ..........................
                                               Obiectivul supus recepţiei
                                               ..........................
                                               Concluzia ................

                          PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
                                (Cod 14-2-5)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de recepţie convocată la data de ........... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ...................

    II. CONSTATĂRI
    în urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat:
    1. Documentaţia tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii: ........................................................
    Comisia constată că lista documentaţiei prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepţiei.
    2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de ............, iar până la recepţia obiectivului de la data punerii în funcţiune au trecut ..... luni.
    3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de .............. lei.
    4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel: .................................................
    5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ..................................................
    6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilităţi de capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici: ...............................
    7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte:
    a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
    b. lucrări conexe, utilităţi, deserviri etc.;
    c. forţa de muncă;
    d. .......................................................................

    III. CONCLUZII
    1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de păreri:
    SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL
..............................................................................
    2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri:
..............................................................................
..............................................................................
    3. Prezentul proces-verbal, care conţine ..... file şi .... anexe numerotate cu un total de .... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ..................... în trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele şi  |  Funcţia  |  Locul de muncă  |  Semnătura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Preşedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Specialişti- |             |           |                  |             |
| consultanţi  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Asistenţi la |             |           |                  |             |
| recepţie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investiţii
                                               ..........................
                                               Obiectivul supus recepţiei
                                               ..........................
                                               Concluzia ................

                     PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE
                                (Cod 14-2-5/a)

    I. DATE GENERALE

    1. Comisia numită de ......................... prin ...................... pentru recepţionarea obiectivului de investiţii intitulat .................... şi situat în ................... a fost convocată la data de ................. pentru a proceda la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj aferente.
    Obiectul (obiectele)/părţi de obiect ..................................... pentru care proiectantul general este ........................................ antreprenor general este ..................................................... şi beneficiar de investiţii este ........................................... .
    2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .....................
    3. Valoarea situaţiei de plată a lucrărilor de construcţii-montaj supuse recepţiei provizorii este de ................................, conform anexei.
    4. Lucrările de construcţii-montaj supuse acestei recepţii au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din ........................ .
    5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepţionează este de ............ lei.

    II. CONSTATĂRI

    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj ................................
    Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calităţii lucrărilor şi a dispus ..................................

    B. Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru prezentare la recepţie.
    1. Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii cuprinse în devizul general:
    a. lucrările sunt terminate;
    b. următoarele lucrări, conform anexei, nu sunt terminate.
    2. Efectuarea prealabilă a probelor mecanice şi a rodajului mecanic la instalaţiile şi utilajele tehnologice.
    3. Unităţile care condiţionează folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate ......................................................
    4. Terminarea lucrărilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie inclusă în construcţia obiectului supus recepţiei (în cazul blocurilor de locuinţe)
..............................................................................
    Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constată că sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca obiectul să fie supus recepţiei. Totodată, comisia hotărăşte că lucrările arătate în anexă, ca neexecutate - să fie terminate până la .......................................

    C. Calitatea lucrărilor realizate.
    1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările şi modificările aduse).
    în urma examinării lucrărilor executate şi a semnalărilor făcute de proiectant, comisia a reţinut în anexă următoarele nerealizări ale proiectului - dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate:
..............................................................................
    Concluzie: Comisia consideră că abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influenţează comportarea, exploatarea, aspectul şi integritatea obiectului.
    Lucrările pentru care s-a făcut menţiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate.
    2. Calitatea soluţiilor constructive şi detaliile de execuţie folosite în proiect.
    în urma examinării lucrărilor şi a observaţiilor prezentate de executant, au fost reţinute în anexă următoarele deficienţe de proiectare care influenţează executarea, exploatarea sau funcţionarea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia:
..............................................................................
    Concluzie: Comisia atrage atenţia proiectantului ce poartă răspunderea pentru consecinţele acestei deficienţe şi în acelaşi timp hotărăşte remedierea în contul proiectantului a deficienţelor pentru care a stabilit termen în acest sens.
    3. Calitatea execuţiei lucrărilor.
    Din dispoziţiile de şantier, buletinele de încercare a betoanelor şi îmbinărilor metalice, procesele-verbale de lucrări ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate şi materiale folosite, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, precum şi din constatările făcute de comisia de recepţie la faţa locului, rezultă următoarele:
    3.1. La structura de rezistenţă
..............................................................................
    3.2. La restul lucrărilor de construcţii
..............................................................................
    3.3. La lucrările de instalaţii
..............................................................................
    3.4. La lucrările de montaj al instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect
..............................................................................
    4. Deficienţe ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiţii
..............................................................................
    5. Alte constatări:
..............................................................................
..............................................................................

    III. CONCLUZII GENERALE

    1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate/în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea (respingerea) recepţiei provizorii a lucrărilor de construcţii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
care au fost terminate la data de ........... şi care fac parte din obiectivul
..............................................................................
..............................................................................
    2. Perioada de garanţie a lucrărilor recepţionate aferente fiecărui obiect este de .... luni (se completează numai în cazul admiterii recepţiei).
    3. Comisia de recepţie apreciază că pentru o cât mai bună utilizare a
obiectelor/obiectului recepţionate mai sunt necesare următoarele măsuri:
..............................................................................
..............................................................................
    4. Prezentul proces-verbal, conţinând .... file şi .... anexe numerotate cu
un total de .... file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat azi ............ în trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele şi  |  Funcţia  |  Locul de muncă  |  Semnătura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Preşedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Specialişti- |             |           |                  |             |
| consultanţi  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Asistenţi la |             |           |                  |             |
| recepţie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

                         îNCHEIERE DE LUARE îN PRIMIRE

   Subsemnaţii ...................... pe baza calităţii şi a împuternicirilor menţionate în dreptul fiecăruia şi ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepţiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

              PREDAT,                                  PRIMIT,

    Antreprenor general                       Beneficiar de instalaţii
    (denumirea unităţii, numele,              (denumirea unităţii, numele,
    calitatea, împuternicirea şi              calitatea, împuternicirea şi
    semnătura predătorului)                   semnătura primitorului)

                             PROCES-VERBAL Nr. ...
privind executarea completărilor şi remedierilor prevăzute în anexă la procesul-verbal de recepţie provizorie a obiectului ....................

 ______________________________________________________________
| Poziţie în anexa     | Termen prevăzut | Unitatea care a     |
| procesului-verbal de | în anexă        | efectuat remedierea |
| recepţie provizorie  |                 |                     |
|______________________|_________________|_____________________|
|          1           |        2        |          3          |
|______________________|_________________|_____________________|
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|______________________|_________________|_____________________|

              EXECUTANT,                               BENEFICIAR,

    ............................               ............................
    (Numele, prenumele, funcţia)               (Numele, prenumele, funcţia)

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investiţii
                                               ..........................
                                               Obiectivul supus recepţiei
                                               ..........................
                                               Concluzia ................

                        PROCES-VERBAL DE PUNERE îN FUNCŢIUNE
                                  (Cod 14-2-5/b)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de recepţie convocată la data de .............. şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: .................................

    II. CONSTATĂRI
    în urma examinării documentaţiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:
    1. Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiţii a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepţie, lipsind:
..............................................................................
..............................................................................
    2. în perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor, conform documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.
    3. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi este următorul: .....................................................
    4. Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aşa cum rezultă din documentele prezentate, este de ........ lei.
    5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................. lei.
    6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinţă) este la data recepţiei de ................ lei.
    7. Alte constatări.

    III. CONCLUZII
    1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte:
    ADMITEREA RECEPŢIEI PUNERII îN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢII:
..............................................................................
    2. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru o cât mai bună exploatare a capacităţii puse în funcţiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    3. Prezentul proces-verbal, care conţine ..... file şi ..... anexe, numerotate cu un total de ...... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi .............. în trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele şi  |  Funcţia  |  Locul de muncă  |  Semnătura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Preşedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Specialişti- |             |           |                  |             |
| consultanţi  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Asistenţi la |             |           |                  |             |
| recepţie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                                                          |
|                                                                              |
|                  NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE                 |
|                                                                              |
|         _____________________________________________________________________|
|        | Număr    |        Data        | Factură                             |
|        | document |____________________| Nr.                                 |
|        |          | Ziua | Luna | Anul | Aviz de însoţire a mărfii           |
|        |__________|______|______|______|_____________________________________|
|        |          |      |      |      |                                     |
|________|__________|______|______|______|_____________________________________|
|   Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea    |
| valorilor materiale furnizate de ........................................... |
| din .................... cu vagonul/auto nr. ............................... |
| documente însoţitoare ...................................................... |
| delegat .................... constatându-se următoarele:                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Denumirea    | U/M |  Cantitatea |             Recepţionat             |
|crt.|  bunurilor    |     |  conform    |_____________________________________|
|    |  recepţionate |     |  documente  |  Cantitate | Preţ unitar |  Valoare |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|    |               |     |             |            |             |          |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|    |               |     |             |            |             |          |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|    |               |     |             |            |             |          |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|               Comisia de recepţie                   |   Primit în gestiune   |
|_____________________________________________________|________________________|
|      Numele şi prenumele      |      Semnătura      |  Data   |  Semnătura   |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
|                               |                     |         |              |
|_______________________________|_____________________|         |              |
|                               |                     |         |              |
|_______________________________|_____________________|         |              |
|                               |                     |         |              |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
                                                                    14-3-1A t2

                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Determinarea cantităţii  Pe cântarul nr.|Determinarea calităţii s-a făcut prin|
|s-a făcut prin:                         |proba .............................. |
| ......................  .............. |............... nr. ................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Cărăuş ...................... însoţitor .......... |
|Staţia de expediţie .............. Staţia de destinaţie ..................... |
|Data eliberării ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie:        |
|______________________________________________________________________________|
|Participanţi la recepţie                                         |  Alte      |
|_________________________________________________________________|  menţiuni  |
|Reprezentant| Numele şi| Calitatea|  Buletin/Carte |  Semnătura  |            |
|al:         | prenumele|          |  de identitate |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |                |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |                |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |                |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |        Diferenţe (+/-)       |            |
|____________|__________|__________|______________________________|            |
|  *) |Denumirea   |  Cod  |  U/M  |Cantitate |Preţ unitar|Valoare|            |
|     |bunurilor   |       |       |          |           |       |            |
|     |recepţionate|       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|     |            |       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|     |            |       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|     |            |       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|____________|
| Concluziile comisiei de recepţie ........................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului (delegatul neutru)  |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
    *) Tip document (operaţie)

    Unitatea .......................................
    Codul unic de înregistrare .....................
    Nr. înregistrare Oficiu reg. com./an ...........
    Localitatea ....................................
    Judeţul ........................................

                          BON DE PRIMIRE îN CONSIGNAŢIE
                     nr. ........ din data de ..............

 ______________________________________________________________________________
|N|Denumirea |Descrierea      |Cantit.|Preţ de |Comision|TVA    |Preţ   |Val.  |
|r|obiectului|obiectului şi   |depusă |evaluare|        |unitară|vânzare|totală|
| |          |caracteristicile|       |(achiz.)|        |       |(4+5+6)|(3x7) |
|c|          |lui             |       |        |        |       |       |      |
|r|          |                |       |        |        |       |       |      |
|t|          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|0|     1    |        2       |    3  |    4   |   5    |   6   |   7   |   8  |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|                 TOTAL       |       |    x   |        |       |   x   |      |
|_____________________________|_______|________|________|_______|_______|______|

Valoarea totală la primire ....... lei,    Am primit spre vânzare în consignaţie
în litere .............................    obiectele menţionate mai sus, de la
Am luat la cunoştinţă de instrucţiunile    .................... din ............
prevăzute pe verso                         adresa ..............................
Semnătura deponentului ................    B.I./C.I. Seria ....... Nr. .........
                                           eliberat de Secţia de Poliţie
                                           .....................................
                                           Semnătura preţuitorului .............

                                                     L.S.

    RESTITUIRI
 ______________________________________________________
| Poz. | Denumirea  | Cantit.   | Semnătură | Comision |
|      | obiectului | restituită| deponent  | acordat  |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
| REDUCERI de preţ acordate de deponent cf.            |
| Declaraţiei nr. ..... din data de ..............     |
|______________________________________________________|
| Poz. | Denumirea  | Preţ de   | Comision  |  Preţ    |
|      | obiectului | evaluare  | şi TVA    |  vânzare |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|

    PLĂŢI
 ______________________________________________________________________
| Poz. | Data | Denumirea  | Cantitatea | Preţ de  | Total | Semnătura |
|      |      | obiectului | vândută    | evaluare | sumă  | deponent  |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
                                                             14-3-2 t2

    (verso)

                        Instrucţiuni pentru deponenţi

    1. Obiectele depuse spre vânzare în consignaţie sunt şi rămân proprietatea
deponentului, până în momentul vânzării.
    2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase în următoarele condiţii:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    3. Dacă obiectele depuse nu se vând în perioada .................., preţul de vânzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate în scris de către deponent.
    4. încasarea valorii obiectelor vândute în consignaţie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
    5. în caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie după bonul de primire, de la societatea emitentă.
    6. Comisionul societăţii comerciale pentru vânzarea obiectelor în consignaţie este de .........% .
    7. După expirarea perioadei legale de păstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vânzarea obiectelor depuse în consignaţie şi neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
    8. Pentru orice informaţii privind reducerile de preţ, retragerea obiectelor, reclamaţii etc., deponentul se va adresa unităţii unde se află depuse obiectele, zilnic între orele ........... sau la telefon nr. ..........
    9. Plata sumelor se va face în maximum ..... zile de la data vânzării obiectelor depuse în consignaţie.
    10. Alte clauze ..........................................................

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea                                                                      |
|_______________________________________________________                       |
|Număr   |     Data     |Predător|Primitor| Nr. comandă |                      |
|document|______________|        |        | ___________ |         BON          |
|        |Ziua|Luna|Anul|        |        | Cod produs  | DE PREDARE, TRANSFER,|
|________|____|____|____|________|________|_____________|      RESTITUIRE      |
|        |    |    |    |        |        |             |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. | Denumirea valorilor       |   Cod    |  U/M  |Cantitatea|Preţul|Valoarea|
|crt.| materiale (inclusiv       |          |       |efectivă  |unitar|        |
|    | sortiment, marca, profil, |          |       |          |      |        |
|    | dimensiune)               |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|Data şi semnătura | Viza CTC (propus mişcarea)|    Predător       |  Primitor |
|                  |___________________________|___________________|___________|
|                  |                           |                   |           |
|__________________|___________________________|___________________|___________|
                                                                       14-3-3A

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea ..................................... | Buc. lansate |               |
|PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ..................... |              |               |
|REPER .................... NR. ............... |______________|               |
|DENUMIREA PIESEI ....... NORMA ............... |              |               |
|_______________________________________________|______________| BON DE CONSUM |
|______________________________________________________________|               |
|Număr   |Data eliberării| Predător| Primitor|   Nr. Comandă   |               |
|document|_______________|         |         |   ___________   |               |
|        |Ziua |Luna|Anul|         |         |   Cod produs    |               |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|               |
|        |     |    |    |         |         |                 |               |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|_______________|
|DENUMIREA MATERIALULUI    |Cantitate|Cod|U/M|  Cantitatea     |Preţul|Valoarea|
|(inclusiv sortiment,      |necesară |   |   |  eliberată      |unitar|        |
|marca, profil, dimensiune)|         |   |   |                 |      |        |
|__________________________|_________|___|___|_________________|______|________|
|Cf. normei |              |    1    |   |   |                 |      |        |
|tehnice    |              |_________|___|___|_________________|______|________|
|           |              |    2    | x |   |                 |   x  |    x   |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|
|înloc.     |              |    1    |   |   |                 |      |        |
|           |              |_________|___|___|_________________|______|________|
|           |              |    2    | x |   |                 |   x  |    x   |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|
|  Data şi semnătura  |     Şef compartiment    |    Gestionar    |  Primitor  |
|                     |_________________________|_________________|____________|
|                     |                         |                 |            |
|_____________________|_________________________|_________________|____________|
                                                                    14-3-4A t2

    (verso)
 ______________________________________________________________________________
| ELIBERĂRI PARŢIALE CARE SE LICHIDEAZĂ îN 24 DE ORE                           |
|                       DATA .....................                             |
|______________________________________________________________________________|
|      Materialul     |   Cantitatea   |                                       |
|                     |________________|               Semnătura               |
|                     |Cerută|Eliberată|                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|Restituiri|Normat    |   x  |         |                                       |
|          |__________|______|_________|_______________________________________|
|          |înlocuitor|   x  |         |                                       |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|Total     |Normat    |   x  |         |     Se trece pe faţa bonului          |
|          |__________|______|_________|                                       |
|          |înlocuitor|   x  |         |                                       |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                             DATE PRIVIND îNLOCUIREA                          |
|______________________________________________________________________________|
|           | Serv. aproviz. |            Şef secţie producţie                 |
|   Data    |________________|_________________________________________________|
|           |                |                                                 |
|___________|________________|_________________________________________________|
| Semnătura |                |                                                 |
|___________|________________|_________________________________________________|
|           |                      APROBAT îNLOCUIREA                          |
| Data şi   |__________________________________________________________________|
| semnătura |                                                                  |
|           |                                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| MENŢIUNI                                                                     |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea ...........   |Produs, lucrare (comandă)      |                      |
|....................   |                               |                      |
|_______________________|_______________________________|    BON DE CONSUM     |
|Număr   |     Data     |Predător|Primitor| Nr. comandă |     (COLECTIV)       |
|document|______________|        |        | ___________ |                      |
|        |Ziua|Luna|Anul|        |        | Cod produs  |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|                      |
|        |    |    |    |        |        |             |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. |Denumirea materialelor|Cantitatea|Cod| U/M| Cantitatea| Preţul| Valoarea |
|crt.|(inclusiv sortiment,  |necesară  |   |    | eliberată | unitar|          |
|    |marca, profil,        |          |   |    |           |       |          |
|    |dimensiune)           |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|  Data şi semnătura  | Şef compartiment|  Gestionar   | Primitor              |
|                     |_________________|______________|_______________________|
|                     |                 |              |                       |
|_____________________|_________________|______________|_______________________|
                                                                     14-3-4/aA

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .............                    |    Număr    |        Data         |
|                                          |             |_____________________|
|         FIŞĂ LIMITĂ DE CONSUM            |             |    Luna   |   Anul  |
|                                          |_____________|___________|_________|
|                                          |             |           |         |
|__________________________________________|_____________|___________|_________|
|   Cod        |   Cod        |   Număr comandă   |   Cont      |   Cont       |
|   predător   |   primitor   |   -------------   |   debitor   |   creditor   |
|              |              |     Cod produs    |             |              |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
|              |              |                   |             |              |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
| Denumirea materialului (inclusiv sortiment,     |             Cod            |
| marcă, profil, dimensiune)                      |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
|                                                 |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| U/M  |   Cantitate     | Preţ unitar |                                       |
|      |   eliberată     |             |                                       |
|______|_________________|_____________|                Valoare                |
|      |                 |             |                                       |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
|      |                 |             |                                       |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
|          Producţia          | Denumire produs, lucrare |          Cod        |
|_____________________________|__________________________|_____________________|
| U/M  | Planificat | Realizat|                          |                     |
|______|____________|_________|                          |                     |
|      |            |         |                          |                     |
|______|____________|_________|__________________________|_____________________|
|              Cantitate necesară                   |Cant. înlocuită |Cantitate|
|___________________________________________________|________________|limită   |
|U/M|  Cf. normei tehn. |Suplimentare|Data|Semnătura|Bon de|De scăzut|valabilă |
|   |___________________|sau         |    |de       |consum|din      |         |
|   |Pe     |Pentru     |diminuare   |    |aprobare |nr.   |cantitate|         |
|   |unitate|producţia  |            |    |         |......|         |         |
|   |produs |planificată|            |    |         |      |         |         |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
| a |   b   |     c     |      d     |  e |     f   |   g  |    h    |    i    |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|   |       |           |            |    |         |      |         |         |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|Şef de      |Recalculat|            |    |         |      |         |         |
|compartiment|în baza   |            |    |         |      |         |         |
|            |producţiei|____________|____|_________|______|_________|_________|
|            |realizate |            |    |         |      |         |         |
|____________|__________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|            |          |            |    |         |      |         |         |
|____________|__________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|Data      | Cantitatea |       Cantităţi eliberate     |    Semnătura         |
|eliberării| cerută     |_______________________________|    predare-primire   |
|          |            |     Parţial    |   Cumulat    |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|          |            |                |              |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|          |            |                |              |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|          |            |                |              |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|     x    | Restituiri |        x       |              |           x          |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|     x    | Total      |        x       |              |           x          |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
                                                                     14-3-4/bA

    Cantitate conform producţiei realizate ...................................
    Cantitate consumată ......................................................
    Economii (-) Depăşiri (+) cantitative ....................................
    Valoarea economiilor sau depăşirilor .....................................

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    E - Economii
    D - Depăşiri
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .....................        |                                       |
|                                      |                                       |
|     LISTĂ ZILNICĂ DE ALIMENTE        |            Şef compartiment           |
|                                      |                                       |
|Cantina                               |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Efectiv| Alocaţie|Drepturi|  Recapitulaţia  | Mese      |Dimineaţa|Prânz|Seara|
|la masă| - lei - | - lei -|  cheltuielilor  | servite   |   *)    |  *) |  *) |
|       |         |        |  pentru hrană   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________________|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |Economii | E | D | Efectiv la|         |     |     |
|_______|_________|________|sau      |   |   | hrană     |         |     |     |
|       |         |        |depăşiri |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|de       |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |alocaţie |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|         |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |De la    |   |   | Porţii    |         |     |     |
|_______|_________|________|începutul|   |   | preparate |         |     |     |
|       |         |        |perioadei|   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|(1.I. ..)|   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|         |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |  Pe zi  |   |   |Distribuite|         |     |     |
|_______|_________|________|         |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |La finele|   |   | Rămase    |         |     |     |
|_______|_________|________|perioadei|   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |                                                   |
|_______|_________|________|                                                   |
|       |         |        |      Aprobat,                  Vizat,             |
|_______|_________|________|                                                   |
|       |         |        | ................  Compartiment financiar-contabil |
|_______|_________|________|                                                   |
|       |         |        |                                                   |
|_______|_________|________|                                                   |
|Total  |         |        | ................                                  |
|_______|_________|________|                                                   |
| Consum efectiv  |        |                                                   |
|    - lei -      |        |                                                   |
|_________________|________|___________________________________________________|
|  Regimul  |  Efectiv |  Dimineaţa  |  Ora 10  |  Prânz  |  Ora 16  |  Seara  |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
|           |          |             |          |         |          |         |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
|           |          |             |          |         |          |         |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
|           |          |             |          |         |          |         |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
    *) Nu se completează de către unităţile sanitare.             14-3-4/dA t2

    Figura 2: Listă zilnică de alimente (faţă)

    (verso)

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    S - Solicitată
    E - Eliberată
    V - Valoarea
 ______________________________________________________________________________
|                             ALIMENTE                                         |
|___________________________________________                                   |
|Număr   |  Data        |Predător |Primitor |                                  |
|document|  eliberării  |         |         |                                  |
|        |______________|         |         |                                  |
|        |Ziua|Luna|Anul|         |         |                                  |
|________|____|____|____|_________|_________|                                  |
|        |    |    |    |         |         |                                  |
|________|____|____|____|_________|_________|__________________________________|
|Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Preţ  | V |Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Preţ  |V |
|         |   |   |__________|unitar|   |         |   |   |__________|unitar|  |
|         |   |   |  S |  E  |      |   |         |   |   |  S |  E  |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   |         |   |   |    |     |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   |         |   |   |    |     |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   |         |   |   |    |     |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   | 1. TOTAL                             |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 2. Lista suplimentară nr.            |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 3. Alimente restituite cu nota nr.   |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 4. Porţii rămase                     |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 5. Ambalaje primite bon nr.          |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 6. Ambalaje restituite bon nr.       |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|

  întocmit,                   Gestionar,                   Bucătar,

                                          Confirmat,                  Calculat,

    Figura 3: Listă zilnică de alimente (verso)

 ______________________________________________________________________________
| Furnizor ...................                                                 |
|                                                                              |
|                              DISPOZIŢIE DE LIVRARE                           |
|                       ___________________________________                    |
|                      | Nr. ............................. |                   |
|                      | Data (ziua, luna, anul) ......... |                   |
|                      |___________________________________|                   |
|                                                                              |
| Veţi elibera produsele de mai jos către .................................... |
| ............................................................................ |
| prin delegatul ............................. cu delegaţia nr. .............. |
| B.I./C.I. seria ...... nr. .............. emis de .......................... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  |     Denumirea produselor    | U/M |     Cantitatea     | Preţul unitar |
|crt. |                             |     |____________________|               |
|     |                             |     | Dispusă | Livrată  |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|  0  |              1              |  2  |     3   |    4     |       5       |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|    Semnătura    |    Dispus livrarea     |    Gestionar  |     Primitor      |
|                 |                        |               |                   |
|_________________|________________________|_______________|___________________|
                                                                       14-3-5A

    Furnizor ...........................  Cumpărător ...........................
             (denumirea, forma juridică)             (denumirea, forma juridică)
    Nr. de înmatriculare în Registrul     Nr. de înmatriculare în Registrul
    comerţului/anul ....................  comerţului/anul ......................
    Nr. de înregistrare fiscală ........  Nr. de înregistrare fiscală ..........
    Sediul (localitatea, str. nr.)        Sediul (localitatea, str. nr.)
    ....................................  ......................................
    Judeţul ............................  Judeţul ..............................

                           AVIZ DE îNSOŢIRE A MĂRFII

                         _____________________________
                        | Nr. ....................... |
                        | Data (ziua, luna, anul) ... |
                        |_____________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Nr. |  SPECIFICAŢIA    | U.M.| Cantitatea livrată | Preţul unitar | Valoarea |
| crt.|  (produse,       |     |                    | (fără T.V.A.) |  - lei - |
|     |  ambalaje etc.)  |     |                    |    - lei -    |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
|  0  |         1        |  2  |          3         |       4       |     5    |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
| Semnătura şi ştampila    | Date privind expediţia |               |          |
| furnizorului             | Numele delegatului     |    TOTAL:     |          |
|                          | ...................... |               |          |
|                          | Buletinul/cartea       |_______________|__________|
|                          | de identitate seria    |                          |
|                          | ..... nr. ............ |                          |
|                          | eliberat/ă ........... |                          |
|                          | Mijlocul de transport  |   Semnătura              |
|                          | ........ nr. ......... |   de primire             |
|                          | Expedierea s-a         |                          |
|                          | efectuat în prezenţa   |                          |
|                          | noastră la data de     |                          |
|                          | ........ ora ......... |                          |
|                          | Semnăturile .......... |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
                                                                       14-3-6A

 ______________________________________________________________________________
| .................. |                                   | Pagina ...........  |
| Unitatea           |          FIŞĂ DE MAGAZIE          |                     |
|____________________|___________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marcă, profil,        |
|        | dimensiune                                                          |
|        |                                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|        |    U/M    |    Preţ unitar     |                                    |
|        |___________|____________________|                                    |
|        |           |                    |                                    |
|________|___________|____________________|____________________________________|
|      Document      |  Intrări  |  Ieşiri  |    Stoc    |  Data şi semnătura  |
|____________________|           |          |            |  de control         |
| Dată | Număr | Fel |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
                                                                        14-3-8

 ______________________________________________________________________________
| .............. |                                       | Pagina ...........  |
| Unitatea       |             FIŞĂ DE MAGAZIE           |                     |
|                |       (cu două unităţi de măsură)     |                     |
|________________|_______________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortiment, calitate, marcă, profil,          |
|        | dimensiune                                                          |
|        |                                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|        |    U/M    |    Preţ unitar     |                                    |
|        |___________|____________________|                                    |
|        |           |                    |                                    |
|________|___________|____________________|____________________________________|
|      Document      |  Intrări  |   Ieşiri  |    Stoc   |  Data şi semnătura  |
|____________________|___________|___________|___________|  de control         |
| Dată | Număr | Fel | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M |                     |
|      |       |     | ... | ... | ... | ... | ... | ... |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
                                                                      14-3-8/a

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    C - Cantitatea
    S - Semnătura
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .................. |                                                 |
|Secţia (locul de folosinţă) |     FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA   |
|........................... |        OBIECTELOR DE INVENTAR îN FOLOSINŢĂ      |
|____________________________|                                                 |
|                                                                              |
| Numele şi prenumele ................. Marca ........ Funcţia ............... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea    |Termenul de| P/U | U/M |      PRIMIRI      |     RESTITUIRI    |
| obiectelor   |folosire   |     |     |___________________|___________________|
| (inclusiv    |           |     |     | Documentul| C | S | Documentul| C | S |
| seria,       |           |     |     |___________|   |   |___________|   |   |
| dimensiunea  |           |     |     |Data|Felul |   |   |Data|Felul |   |   |
| etc.)        |           |     |     |    |şi nr.|   |   |    |şi nr.|   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
                                                                        14-3-9

    Figura 4: Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă

    Unitatea ....................
    .............................

                            REGISTRUL STOCURILOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelele de mai jos este următoarea:
    C - Cantit.
    V - Valoarea
                                                              (pag. din stânga)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Materialul/    |COD|U/M|Preţ  |    1   |   31   |   28    |  31  |   30  |
|crt.|produsul,      |   |   |unitar|IANUARIE|IANUARIE|FEBRUARIE|MARTIE|APRILIE|
|    |(sortiment,    |   |   |      |________|________|_________|______|_______|
|    |calitate,      |   |   |      | C |  V | C |  V | C |  V  | C| V | C | V |
|    |marcă, profil, |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|    |dimensiune)    |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|  0 |       1       | 2 | 3 |   4  | 5 |  6 | 7 |  8 | 9 |  10 |11| 12| 13| 14|
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|

                                                             (pag. din dreapta)
 ______________________________________________________________________________
| 31 MAI|  30   |  31   |   31   |    30    |    31   |    30   |    31   |Nr. |
|       | IUNIE | IULIE | AUGUST |SEPTEMBRIE|OCTOMBRIE|NOIEMBRIE|DECEMBRIE|crt.|
|_______|_______|_______|________|__________|_________|_________|_________|    |
| C | V | C | V | C | V | C | V  | C  |  V  | C |  V  | C |  V  | C |  V  |    |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22 | 23 | 24  | 25|  26 | 27|  28 | 29|  30 |    |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  1 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  2 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  3 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
                                                                       14-3-11
                  întocmit,                  Verificat,

    Figura 5: Registrul stocurilor

                            REGISTRUL STOCURILOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Materialul/produsul,        | Cod | U/M | Cantitatea | Preţul | Valoarea|
|crt.| (sortiment, calitate, marcă,|     |     |            | unitar |         |
|    | profil, dimensiune)         |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|  0 |             1               |  2  |  3  |      4     |    5   |    6    |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
                                                                     14-3-11/a
                  întocmit,                  Verificat,

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea |                                         |Gestiunea        | Pagina |
|.........|            LISTĂ DE INVENTARIERE        |                 | ...... |
|_________|                                         |_________________|        |
|Magazia  |               Data ..........           |Loc de depozitare|        |
|.........|                                         |                 |        |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
|Nr. | Denumirea    | Codul sau  |   U/M   |             CANTITĂŢI             :
|crt.| bunurilor    | numărul de |         |___________________________________:
|    | inventariate | inventar   |         |        Stocuri     |  Diferenţe   :
|    |              |            |         |____________________|______________:
|    |              |            |         |Scriptice| faptice  | Plus | Minus :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|  0 |       1      |      2     |    3    |    4    |     5    |   6  |    7  :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|    |              |            |         |         |          |      |       :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|    |              |            |         |         |          |      |       :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|    |              |            |         |         |          |      |       :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| Numele şi | Comisia de inventariere | Gestionar (Responsabil imobilizări     :
| prenumele |                         | corporale)                             :
|           |_________________________|________________________________________:
|           |       |        |        |                                        :
|___________|_______|________|________|________________________________________:
| Semnătura |       |        |        |                                        :
|___________|_______|________|________|________________________________________:

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea |                                         |Gestiunea        | Pagina |
|.........|            LISTĂ DE INVENTARIERE        |                 | ...... |
|_________|                                         |_________________|        |
|Magazia  |               Data ..........           |Loc de depozitare|        |
|.........|                                         |                 |        |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
:  PREŢ   |      VALOAREA CONTABILĂ     | Valoarea  |        DEPRECIEREA       |
:  UNITAR |_____________________________| de        |__________________________|
:         | Valoarea |     Diferenţe    | inventar  |  Valoarea  |   Motivul   |
:         |          |__________________|           |            |   (cod)     |
:         |          |  Plus  |  Minus  |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:    8    |    9     |   10   |    11   |     12    |     13     |      14     |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:         |          |        |         |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:         |          |        |         |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:         |          |        |         |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:  Contabilitate                                                               |
:______________________________________________________________________________|
:                                                                              |
:______________________________________________________________________________|
:                                                                              |
:______________________________________________________________________________|
                                                                       14-3-12

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..................                                 Pag. .......     |
| Gestiunea .................                                                  |
|                              LISTĂ DE INVENTARIERE                           |
|                                  Data ........                               |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Cod sau   | Inventar faptic   Cantitate   | Preţ | Valoare | Deprecieri |
|crt.| denumire  |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| Comisia de     |               Numele şi prenumele              | Semnătura  |
| inventariere   |________________________________________________|____________|
|                |                                                |            |
|________________|________________________________________________|____________|
                                                                     14-3-12/b

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    V - Valoarea
    M - Motivul
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea     |                                | Gestiunea         | Pagina   |
| ............ |     LISTĂ DE INVENTARIERE      |                   | ........ |
|______________|     Data ................      |___________________|          |
| Magazia      |                                | Loc de depozitare |          |
| ............ |                                |                   |          |
|______________|________________________________|___________________|__________|
|N|Denumirea   |Cod|U/M|Cantitatea|Preţ         |Valoarea |Valoarea|Deprecierea|
|r|bunurilor   |   |   |          |unitar de    |contabilă|de      |___________|
| |inventariate|   |   |          |înregistrare |         |inventar|  V  |  M  |
|c|            |   |   |          |în           |         |        |     |     |
|r|            |   |   |          |contabilitate|         |        |     |     |
|t|            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|0|      1     | 2 | 3 |     4    |      5      |    6    |    7   |  8  |  9  |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |Total pagină| x | x |          |       x     |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|              |    Comisia de inventariere     |Gestionar|Gestionar*)|Contabi-|
|              |                                |         |           |litate  |
|______________|________________________________|_________|___________|________|
| Numele şi      |         |          |         |         |           |        |
| prenumele      |         |          |         |         |           |        |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
| Semnătura      |         |          |         |         |           |        |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
    *) Se semnează de gestionarul primitor, în cazul predării-primirii gestiunii.
                                                                     14-3-12/a

    Figura 6: Listă de inventariere

 ___________________________________________________
| Unitatea ........................................ |
| Codul de identificare fiscală ................... |
| Nr. din registrul comerţului .................... |
| Sediul (localitatea, str. nr.)                    |
| ................................................. |
| Judeţul ......................................... |
|                                                   |
|                      CHITANŢA nr.                 |
|                       Data .....                  |
|                                                   |
| Am primit de la ................................. |
| Adresa .......................................... |
| Suma de ............ adică ...................... |
| ................................................. |
| Reprezentând .................................... |
|                                                   |
|                                   Casier,         |
|___________________________________________________|
                                             14-4-1

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................................................                    |
| Cod de identificare fiscală .............................                    |
| Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. ................                    |
| Sediul (localitatea, str. număr) ........................                    |
| Judeţul .................................................                    |
|                                                                              |
|                CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI îN VALUTĂ nr. .........            |
|                            Data ..............                               |
|                                                                              |
| Am primit/plătit de la/către ............................................... |
| următoarele sume în valută, reprezentând: .................................. |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Felul valutei |      Suma în valută      |      Cursul     |  C/val în lei   |
|               |__________________________|                 |                 |
|               |  în cifre  |  în litere  |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| Total         |      x     |       x     |        x        |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|                                    Casier,                                   |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-1/a

 ______________________________________________________________________________
|  Unitatea ...................                                                |
|                                                                              |
|                           PROCES-VERBAL DE PLĂŢI                             |
|                                                                              |
|    întocmit azi ............................................................ |
| Subsemnaţii: casier ........................................................ |
| Mandatar plătitor .......................................................... |
| Primul am predat, iar secundul am primit suma de ....................... lei |
| (.......................................................)                    |
|                        (în litere)                                           |
| reprezentând actele de plăţi specificate mai jos, pentru secţia, atelierul,  |
| serviciul etc.                                                               |
| 1) ...................................... lei                                |
| 2) ...................................... lei                                |
| 3) ...................................... lei                                |
|              TOTAL ...................... lei                                |
| Decontarea se va face la data de ........................................... |
|                                                                              |
|              Casier,                       Mandatar plătitor,                |
|   .................................................................          |
|                                                                              |
| Azi ............... am restituit la casierie actele de plăţi menţionate mai  |
| sus împreună cu suma de ............... lei                                  |
| (.........................) rămasă neachitată conform listei nominale        |
|         (în litere)                                                          |
| de pe verso formularului.                                                    |
|                                                                              |
|      Mandatar plătitor,                 Casier,                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-3A t2

                                                                      (verso)
 __________________________________      ____________________
|                                  |    |        Data        |
| Unitatea ....................... |    |____________________|
|                                  |    | Ziua | Luna | Anul |
|                                  |    |      |      |      |
|__________________________________|    |______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |        Numele şi prenumele        | Marca            |  Suma rămasă   |
| crt. |                                   | sau nr. matricol |  neachitată    |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|      |                                   |                  |                |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|      |                                   |                  |                |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|      |                                   |                  |                |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|                                            TOTAL            |                |
|_____________________________________________________________|________________|
     Mandatar plătitor,

    Unitatea .........................

 ______________________________________________________________________________
| DISPOZIŢIE DE*) ......................................... CĂTRE CASIERIE     |
|                 nr. ............... din ..................                   |
| Numele şi prenumele ........................................................ |
| Funcţia (calitatea) ........................................................ |
| Suma .................... lei .............................................. |
|           (în cifre)                        (în litere)                      |
| Scopul încasării/plăţii .................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|  Semnătura  |Conducătorul unităţii| Viza de control     | Compartiment       |
|             |                     | financiar-preventiv | financiar-contabil |
|             |_____________________|_____________________|____________________|
|             |                     |                     |                    |
|             |                     |                     |                    |
|             |                     |                     |                    |
|_____________|_____________________|_____________________|____________________|
    *) Se va înscrie "îNCASARE" sau "PLATĂ", după caz.               14-4-4 t2

                                                                      (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Se completează |        DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:        |
| numai pentru   |                                                             |
| plăţi          | Actul de identitate .............. Seria ....... nr. ...... |
|                | Am primit suma de ................................ lei      |
|                |                             (în cifre)                      |
|                |                                                             |
|                |                Data .........................               |
|                |                Semnătura ....................               |
|________________|_____________________________________________________________|
|         CASIER                                                               |
| Plătit/încasat suma de ............................... lei                   |
|                                   (în cifre)                                 |
|                                                                              |
|          Data .........................                                      |
|          Semnătura ....................                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                               ________________________________
    Unitatea ..................               |        Data        |   Contul  |
                                              |____________________|   casa    |
               REGISTRU DE CASĂ               | Ziua | Luna | Anul |           |
                                              |______|______|______|___________|
                                              |      |      |      |           |
 _____________________________________________|______|______|______|___________|
| Nr.  | Nr. act | Nr.   |    Explicaţii   |     încasări    |      Plăţi      |
| crt. | casă    | anexe |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| Report/Sold ziua precedentă              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|      |         |       |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
|      |         |       |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
|      |         |       |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| De reportat pagina/TOTAL                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| Casier,                                    Compartiment financiar-contabil,  |
|______________________________________________________________________________|
                                                                       14-4-7A

                                                                     __________
    Unitatea .................                                      |  Contul  |
                                                                    |  casa    |
                        REGISTRU DE CASĂ                            |__________|
                                                                    |          |
 ___________________________________________________________________|__________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Data         |Nr. act|Nr.  |  Explicaţii  |  încasări  |  Plăţi   |
|crt.|____________________|casă   |anexă|              |            |          |
|    | Ziua | Luna | Anul |       |     |              |            |          |
|____|______|______|______|_______|_____|______________|____________|__________|
|        Report/Sold ziua precedentă                   |            |          |
|______________________________________________________|____________|__________|
|    |    |    |    |       |     |                    |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
|    |    |    |    |       |     |                    |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
|    |    |    |    |       |     |                    |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
|       De reportat pagina/TOTAL                       |            |          |
|______________________________________________________|____________|__________|
| Casier,                                     Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-7bA

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ......................                    |       DATA      | Contul|
|                                                    |_________________| casa  |
|               REGISTRU DE CASĂ (în valută)         | Ziua| Luna| Anul|       |
|                                                    |_____|_____|_____|_______|
|                                                    |     |     |     |       |
|____________________________________________________|_____|_____|_____|_______|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. |Nr.  |   Explicaţii  |       îNCASĂRI       |     PLĂŢI    |Contra- |
|crt.|act |anexe|               |______________________|______________|valoarea|
|    |casă|     |               |Felul  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |în lei  |
|    |    |     |               |valutei|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |     |               |_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |Cursul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    x   |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |Report/Sold    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |     |ziua precedentă|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |De reportat    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |     |pag./Total     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier,                                    Compartiment financiar-contabil,  |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-7/aA

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ......................                                      | Contul|
|                                                                      | casa  |
|                         REGISTRU DE CASĂ (în valută)                 |_______|
|                                                                      |       |
|______________________________________________________________________|_______|
|Nr. |     DATA     |Nr. |Nr.  | Explicaţii |    îNCASĂRI    |  PLĂŢI |Contra- |
|crt.|              |act |anexe|            |                |        |valoarea|
|    |              |casă|     |            |                |        |în lei  |
|____|______________|____|_____|____________|________________|________|        |
|    |Ziua|Luna|Anul|    |     |            |Felul  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |            |valutei|  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |            |_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |Cursul |  |  |  |  |  |  |    x   |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |Report/Sold |       |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |ziua        |       |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |precedentă  |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |De reportat |       |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |pag/Total   |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier,                                    Compartiment financiar-contabil,  |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-7/cA

    Unitatea .................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............
    Sediul (localitatea, str., număr) ........................................
    Judeţul ..................................................................

                       BORDEROU DE ACHIZIŢIE
                       nr. ...... data ......

 _____________________________________________________________
| Produsul | Cod | U/M | Cantitate | Preţ unitar  | Valoarea  |
|          |     |     |           | de achiziţie | achiziţiei|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|  TOTAL   |  x  |  x  |           |       x      |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
                                                     14-4-13

     Semnătura achizitorului,        Semnătura gestionarului,

    Unitatea .................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Numărul de înregistrare la Oficiul reg. com. .............................
    Sediul (localitatea, str., număr) ........................................
    Judeţul ..................................................................

                               BORDEROU DE ACHIZIŢIE
                          (de la producători individuali)
                               nr. ...... data ......

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Denumirea produselor
    B - Cantitate
    C - Semnătura de primire a sumei
    D - Numele şi prenumele
    E - Domiciliul
    F - numărul
 ______________________________________________________________________________
|CONTRACT|      Producător     | A |Cod|U/M| B |Preţ  |Valoare|Avans|Suma   | C|
|________|_____________________|   |   |   |   |unitar|       |     |plătită|  |
|Nr.|Data|  D  | E  |Actul de  |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |identitate|   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |__________|   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |seria | F |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| 1 |  2 |  3  | 4  |  5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|  11  |   12  |  13 |  14   |15|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| TOTAL  |  x  |  x |   x  | x | x | x | x |   |   x  |       |     |       |x |
|________|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
                                                                    14-4-13/b

          Semnătura achizitorului,                Semnătura gestionarului,

    Figura 7: Borderou de achiziţie (de la producătorii individuali)

Unitatea emitentă                        Unitatea destinatară
......................................  ......................................
Codul de identificare fiscală ........  Codul de identificare fiscală ........
Numărul de înregistrare                 Numărul de înregistrare
la Oficiul reg. com. .................  la Oficiul reg. com. .................
Sediul (localitatea, str., număr) ....  Sediul (localitatea, str., număr) ....
......................................  ......................................
Judeţul ..............................  Judeţul ..............................

                  DECONT PENTRU OPERAŢIUNI îN PARTICIPAŢIE
                             nr. ...... data ......

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Simbol cont     | Denumire cont creditor pentru   | Valoare transmisă|
|crt.|____________________| cheltuielile şi sumele transmise| conform contract |
|    | Debitor | Creditor | Denumire cont debitor pentru    | asociere în      |
|    |         |          | veniturile şi sumele primite    | participaţie     |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|  0 |     1   |     2    |                 3               |         4        |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
                                                                      14-4-14

     Conducătorul unităţii,                Conducătorul compartimentului
     L.S.                                  financiar-contabil,

     Unitatea .......................

                               STAT DE SALARII
                        pe luna .......... anul .........

     (secţia, serviciul etc.)

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - de încadrare
    B - Efectiv în acord
    C - După normă
    D - Ore regie sau zile lucrate
    E - Suplimentare
    F - De noapte
    G - Ore suplimentare
    H - Ore de noapte
    I - Vechime neîntreruptă
    J - Condiţii deosebite
    K - Contravaloarea avantajelor în natură
    L - Contribuţia individuală pentru asigurări sociale
    M - Cheltuieli profesionale (cota 15%)

    (secţia, serviciul etc.)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE   |Marca    |Salariul|Vechime|  |Timp     |din     |Timp nelucrat |
|crt.|ŞI       |(funcţia)|de bază |în     |  |lucrat   |care:   |(ore sau zile)|
|    |PRENUMELE|sau număr|(pe oră,|muncă  |  |(ore sau |        |              |
|    |         |matricol |zi,     |   %   |  |zile)    |        |              |
|    |         |         |lună)   |       |  |         |        |              |
|    |         |         |________|       |  |_________|________|______________|
|    |         |         | A  |   |       |  | B | C| D| E| F|  |întreruperi|  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| 0  |    1    |     2   |  3 | 4 |   5   | 6| 7 | 8| 9|10|11|12|     13    |14|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|    |         |         |    |   |       |  |   |  |  |  |  |  |           |  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|    |         |         |    |   |       |  |   |  |  |  |  |  |           |  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|    |         |         |    |   |       |  |   |  |  |  |  |  |           |  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Salariul|                        CALCULUL SUMELOR                             |
|de bază |_____________________________________________________________________|
|pt.     |Ore  |Ore    |  |  |   SPORURI    |Indemnizaţie|întreruperi|Adaos    |
|timpul  |după |regie  |  |  |______________|de concediu |           |pt.      |
|efectiv |normă|sau    |  |  |  |  |  |  |  |            |           |depăşirea|
|lucrat  |     |zile   |  |  |  |  |  |  |  |            |           |sarcini- |
|în regim|     |lucrate|  |  | G| H| I| J|  |            |           |lor      |
|normal  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|de lucru|     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|   15   |  16 |   17  |18|19|20|21|22|23|24|     25     |     26    |    27   |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|

   - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Alte      |K |Venit|L |Contribuţia|Contribuţia |M |Venit|Alte       |Deducere |
|drepturi  |  |brut |  |individuală|pentru      |  |net  |contribuţii|personală|
|impozabile|  |     |  |pentru     |asigurările |  |     |sau        |de bază  |
|          |  |     |  |protecţia  |sociale de  |  |     |cheltuieli |         |
|          |  |     |  |socială a  |sănătate    |  |     |deductibile|         |
|          |  |     |  |şomerilor  |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|    28    |29| 30  |31|    32     |     33     |34| 35  |    36     |   37    |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|          |  |     |  |           |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|          |  |     |  |           |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|          |  |     |  |           |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Deduceri     |Venit  |Impozit  |Salariul |Avans |Rest  |ALTE REŢINERI|Total de|
|suplimentare |bază   |calculat |net      |      |de    |_____________|plată   |
|             |de     |şi       |         |      |plată | Chirii|  |  |        |
|             |calcul |reţinut  |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|     38      |  39   |    40   |    41   |  42  |  43  |  44   |45|46|   47   |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|             |       |         |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|             |       |         |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|             |       |         |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
                                                                     14-5-1/a

    Conducătorul unităţii,    Conducătorul compartimentului     întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 8: Stat de salarii

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - NUMELE ŞI PRENUMELE
    B - Marca (funcţia) sau număr matricol
    C - Total salariu
    D - Indemnizaţie pt. primele 10 zile de boală
    E - Indemnizaţie din asigurări sociale de stat
    F - Alte drepturi impozabile
    G - Venit brut
    H - Contribuţia individuală pentru asigurări sociale
    I - Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor
    J - Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venit net
    M - Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile
    N - Deducere personală de bază
    O - Deduceri suplimentare
    P - Venit bază de calcul
    Q - Impozit calculat şi reţinut
    R - Salariul net
    S - Indemnizaţie concediu de odihnă, lichidări
    T - Avans
    U - Chirii
    V - Imputaţii
    X - Popriri
    Y - Rate
    Z - Alte câştiguri în bani şi în natură
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (secţia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R|    ALTE REŢINERI   | Total |
|crt.| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________| de    |
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T| U| V| X| Y| Z| plată |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|   26  |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                     14-5-1/b

    Conducătorul unităţii,    Conducătorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 9: Stat de salarii

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Numele şi prenumele
    B - Marca (funcţia) sau număr matricol
    C - Total salariu
    D - Indemnizaţie pentru primele 10 zile de boală
    E - Indemnizaţie din asigurări sociale de stat
    F - Alte drepturi impozabile
    G - Venit brut
    H - Contribuţia individuală pentru asigurări sociale
    I - Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor
    J - Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venit net
    M - Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile
    N - Deducere personală de bază
    O - Deduceri suplimentare
    P - Venit bază de calcul
    Q - Impozit calculat şi reţinut
    R - Salariul net
    S - Indemnizaţie concediu de odihnă, lichidări
    T - Avans
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (secţia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R|    ALTE REŢINERI   | Total |
|crt.| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________| de    |
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T|  |  |  |  |  | plată |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|   26  |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                     14-5-1/c

    Conducătorul unităţii,    Conducătorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 10: Stat de salarii

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Numele şi prenumele (marca)
    B - Salariu de bază
    C - Alte drepturi salariale
    D - Alte drepturi impozabile
    E - Venit brut
    F - Contribuţia individuală pentru asigurări sociale
    G - Contribuţia individuală pentru protecţia socială a şomerilor
    H - Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate
    I - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    J - Venit net
    K - Alte contribuţii sau cheltuieli deductibile
    L - Deducere personală de bază
    M - Deduceri suplimentare
    N - Venit bază de calcul
    O - Impozit calculat şi reţinut
    P - Salariul net
    R - Avans
    S - Alte reţineri
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (secţia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | A| B| C| D| E| F| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Total |
|crt.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | de    |
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | plată |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| 0  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|   19  |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
                                                                     14-5-1/k

    Conducătorul unităţii,    Conducătorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 11: Stat de salarii

    Unitatea ..........................
    ...................................
    (secţia, serviciul etc.)

                          LISTĂ DE AVANS CHENZINAL
                          pe luna ...... anul .....

 ____________________________________________________________________
| Nr.  | Numele şi | Marca | Salariul |   Timp efectiv    | Avans de |
| crt. | prenumele |       | de bază  |___________________| plată    |
|      |           |       |          | Lucrat | Concediu |          |
|      |           |       |          |        | medical  |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|   0  |      1    |   2   |     3    |    4   |     5    |     6    |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
                                                           14-5-1/d

    Conducătorul unităţii,    Conducătorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                    Depus decontul (numărul şi data)      |
|                                        ................................      |
|                                                                              |
|                         ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE)                       |
|                             nr. ...................                          |
|                                                                              |
|   Dl./D-na ................................................................. |
| având funcţia de ........................................................... |
| este delegat pentru ........................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| la ......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|   Durata deplasării de la ................... la ........................... |
|   Se legitimează cu ........................................................ |
|                                  Ştampila unităţii şi semnătura              |
|                                                                              |
|    Data .................                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fără) cazare                     | Cu (fără) cazare                      |
|           Ştampila unităţii          |           Ştampila unităţii           |
|           şi semnătura               |           şi semnătura                |
|______________________________________|_______________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fără) cazare                     | Cu (fără) cazare                      |
|           Ştampila unităţii          |           Ştampila unităţii           |
|           şi semnătura               |           şi semnătura                |
|______________________________________|_______________________________________|
    *) Se va completa ziua, luna, anul şi ora.                      14-5-4 t2

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Ziua şi ora plecării ............... | Avans spre decontare:                 |
| Ziua şi ora sosirii ................ | - Primit la plecare ............. lei |
| Data depunerii decontului .......... | - Primit în timpul                    |
| Penalizări calculate ............... |   deplasării .................... lei |
|                                      | TOTAL ........................... lei |
|______________________________________|_______________________________________|
|              CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE               |
|______________________________________________________________________________|
|        Felul actului şi emitentul    |    Nr. şi data actului    |   Suma    |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                                      |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                                      |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                                      |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                             TOTAL CHELTUIELI                     |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| Diferenţa de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| dispoziţie de încasare către         | Diferenţa de ----------- lei ........ |
| casierie nr. ....... din ........... |               restituit               |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  Şef           |    Titular    |
|  conducătorul  |  financiar-  |  decont,    |  compartiment, |    avans,     |
|  unităţii,     |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                                       |
|                                                                              |
|              ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) îN STRĂINĂTATE                   |
|                       (transporturi internaţionale)                          |
|                           nr. .................                              |
|                                                                              |
|   Titularii de avans (Numele, prenumele şi funcţia) ........................ |
| ............................................................................ |
| se deplasează în ........................................................... |
| .................................... cu autovehiculul nr. .................. |
| marca ..................... pentru ......................................... |
| .................... conform comenzii nr. ........... emisă de ............. |
| .................... locul de încărcare .................................... |
| locul de descărcare ............................... pleacă la .............. |
| anul ....... se înapoiază la terminarea cursei sau marşrutei ............... |
|______________________________________________________________________________|
|    Nr. Km parcurşi     |    Relaţia     |     Relaţia     |     Relaţia      |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km dus-întors conform  |                |                 |                  |
| marşrutei              |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km pentru redirijare   |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|       Total Km         |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Avans în valută se     | Valută |  Lei  |  Valută |  Lei  |  Valută |  Lei   |
| acordă pentru          |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 1. Diurnă              |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 2. Cheltuieli de       |        |       |         |       |         |        |
|    deplasare:          |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|                        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|                        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|                        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Total                  |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Diferenţa de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| chitanţa nr. ...... din ............ | Diferenţa de ----------- lei ........ |
| Casier ............................. |               restituit               |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  Şef           |    Titular    |
|  conducătorul  |  financiar-  |  decont,    |  compartiment, |    avans,     |
|  unităţii,     |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                     14-5-4/a

    Unitatea ........................            Nr. ......... din ............
    Titularul de avans ..............

                                DECONT DE CHELTUIELI
                             (pentru deplasări externe)

 ______________________________________________________________________________
| I. AVANSURI îN VALUTĂ  |    Ţara      |    Ţara      |    Ţara      | Total  |
|________________________|______________|______________|______________|________|
| A. Primite de la:      | Valută | Lei | Valută | Lei | Valută | Lei |  Lei   |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Bancă                |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie             |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|           Total        |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| B. Sume depuse la:     |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Bancă                |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie             |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|           Total        |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| C. Rest de justificat  |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| D. Sume decontate      |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| E. Diferenţe           |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de restituit         |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de primit            |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| II. AVANSURI îN LEI    |              | 1. Diferenţa de       |              |
|                        |              |    restituit          |              |
|                        |______________|_______________________|______________|
|                        |              | - contravaloarea      |              |
|                        |              | valutei primite şi    |              |
|                        |              | nedecontate           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| A. Sume primite - Total|              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete călătorie     |              | - diferenţa până la   |              |
|                        |              | limita de recuperare  |              |
|                        |              | legal stabilită       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj        |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| B. Sume decontate -    |              | - penalităţi pt.      |              |
|    Total               |              | depunerea cu          |              |
|                        |              | întârziere a valutelor|              |
|                        |              | neutilizate           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete călătorie     |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj        |              | - penalităţi pt.      |              |
|                        |              | depunerea cu          |              |
|                        |              | întârziere a          |              |
|                        |              | decontului            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - taxă aeroport        |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| C. Sume de recuperat   |              | 2. Diferenţa de primit|              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | - contravaloarea în   |              |
|                        |              | lei a valutei depuse  |              |
|                        |              | în plus               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | - chelt. în lei       |              |
|                        |              | neprimite în avans    |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  Şef           |    Titular    |
|  conducătorul  |  financiar-  |  decont,    |  compartiment, |    avans,     |
|  unităţii,     |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                       14-5-5

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............................                                       |
| Titularii de avans ......................................................... |
| Autovehiculul nr. .................... marca ............................... |
| Cursa s-a efectuat în perioada ............................................. |
|                                                                              |
|                           DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE                      |
|                           (transporturi internaţionale)                      |
|                         nr. ......... din data ..............                |
|______________________________________________________________________________|
|  Nr. km parcurşi  |      Relaţia     |      Relaţia      |      Relaţia      |
|                   |__________________|___________________|___________________|
|                   |                  |                   |                   |
|___________________|__________________|___________________|___________________|
| Km dus-întors     |         |        |         |         |         |         |
| conform marşrutei |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Km pt. redirijare |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total km          |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Avansul acordat   | Valută  |  Lei   | Valută  |  Lei    | Valută  |  Lei    |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - prin casierie   |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - împrumuturi     |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total avans       |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total cheltuieli  |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Diferenţa de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| dispoziţia de încasare nr. ......... | Diferenţa de ----------- ............ |
| din ................................ |               restituit               |
| Casier ............................. |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  Şef           |    Titular    |
|  conducătorul  |  financiar-  |  decont     |  compartiment  |    avans      |
|  unităţii      |  preventiv   |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                     14-5-5/a

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                        NOTĂ DE DEBITARE-CREDITARE                            |
|                      _______________________________                         |
|                     | Număr    |        Data        |                        |
|                     | document |____________________|                        |
|                     |          | Ziua | Luna | Anul |                        |
|                     |__________|______|______|______|                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  | Emitent         | Către                 | Conturi      | Vă debităm    |
|crt. |                 |                       | debitoare    | (credităm) cu |
|     |_________________|_______________________| (creditoare) | suma de lei   |
|     | Data operaţiunilor                      |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
                                                                      14-6-1A

            întocmit,                 Compartiment financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                       | Nr.      |        Data        |
|                                              | document |____________________|
|             NOTĂ DE CONTABILITATE            |          | Ziua | Luna | Anul |
|______________________________________________|__________|______|______|______|
|Nr. |      Explicaţii       |    Simbolul conturilor     |        Suma        |
|crt.|                       |____________________________|                    |
|    |                       |  Debitoare   | Creditoare  |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|             TOTAL                                       |                    |
|_________________________________________________________|____________________|
                                                                      14-6-2A

               întocmit,                             Verificat,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea creditoare                         Nr. de înregistrare ............ |
| .......................................     din ............................ |
| Cod de identificare fiscală ...........     Către .......................... |
| Nr. de înregistrare la                                                       |
| Oficiul reg. com. .......................................................... |
| Sediul (localitatea, strada, număr) ........................................ |
| Judeţul ...............................                                      |
| Cont ..................................                                      |
| Banca .................................                                      |
|                                                                              |
|                               EXTRAS DE CONT                                 |
|                                                                              |
| Conform dispoziţiilor în vigoare, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre    |
| contabile, la data de ............., unitatea dvs. figurează cu următoarele  |
| debite: .................................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Documentul               |      Explicaţii        |         Suma             |
| (felul, numărul şi data) |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
                                                                    14-6-3 t2

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
|   în termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest extras    |
| confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să    |
| anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. Prezentul extras de cont |
| ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.                         |
|                                                                              |
|   Conducătorul unităţii,              Conducătorul compartimentului          |
|                                       financiar-contabil,                    |
|   L.S. .................              .............................          |
| ____________________________________________________________________________ |
|   Unitatea debitoare              Nr. de înregistrare ........ din ......... |
|   ..................              Către .................................... |
|   ..................              .......................................... |
|                                                                              |
|   Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ................... lei, |
| pentru achitarea căreia (se va completa după caz):                           |
|   a) am depus la (bancă, oficiu poştal etc.) ................. cu documentul |
| (ordin de plată, mandat etc.) ................. ............ nr. ........... |
| din data de ......................                                           |
|   b) urmează să efectuăm plata într-un termen de ........................... |
|   Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt        |
| cuprinse în nota explicativă anexată.                                        |
|                                                                              |
|   Conducătorul unităţii,              Conducătorul compartimentului          |
|                                       financiar-contabil,                    |
|   L.S. .................              .............................          |
|______________________________________________________________________________|

    Unitatea ................                  Contul ......................

                  JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASĂ ŞI BANCĂ
                       Luna .......... Anul .........

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Reg. de casă sau |          CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARE             |
|rând| extrase de cont  |______________________________________________________|
|    | de la bancă      |      |      |      |      |      |      |   Rulaj    |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  0 |        1         |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |     8      |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  1 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  2 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  3 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
                                                                       14-6-5

               întocmit,                                Verificat,

    Unitatea ..................                    Contul .....................
                                                   Luna .... Anul .... Pag. ...

                    JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Notei de recepţie
    B - Facturii
    C - Furnizorul - localitatea (Explicaţii)
    D - Rulaj creditor al contului de furnizori
    E - Ziua achitării
    F - Cont corespondent creditor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua  |Numărul| C |CONTURI CORESPONDENTE| D | Plata facturilor      |Nr. |
|rând|înreg.|şi data|   |      DEBITOARE      |   | (debit cont furnizori)|rând|
|    |      |_______|   |_____________________|   |_______________________|    |
|    |      | A | B |   | | | | | |  |  |  |  |   |  E  |  F  | Nr. |Suma |    |
|    |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     | doc |     |    |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  0 |   1  | 2 | 3 | 4 |5|6|7|8|9|10|11|12|13| 14| 15  | 16  | 17  | 18  |    |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  1 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  1 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  2 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  2 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  3 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  3 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
                                                                       14-6-6
               întocmit,                                Verificat,

    Figura 12: Jurnal privind decontările cu furnizorii

    Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Ziua înregistrării
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...............                                           Pag. ...  |
|                                                                              |
|                  SITUAŢIA îNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR                     |
|                                                           Luna ... Anul .... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  A   |Numărul |Client      |Sume de primit| încasarea (plata) facturilor|
|rând|      |şi data |(furnizor) -|(datorate)    |_____________________________|
|    |      |facturii|localitate  |              |Ziua|Cont        |Nr.   |Suma|
|    |      |        |(explicaţii)|              |    |corespondent|docum.|    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|  0 |  1   |    2   |     3      |       4      |  5 |     6      |   7  |  8 |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
                                                                       14-6-7

               întocmit,                                Verificat,

    Figura 13: Situaţia încasării-achitării facturilor

    Unitatea ...................                         Luna ...... Anul .....

              JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IEŞIRI DE STOCURI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua         |Document|   CONTURI DEBITOARE    |    CONTURI CREDITOARE   |
|rând|înregistrării|(felul, |________________________|_________________________|
|    |             |nr.)    |Sintetice|Analitice|Sume| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  0 |      1      |    2   |    3    |    4    |  5 |6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  1 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  2 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  3 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                       14-6-8

               întocmit,                                Verificat,

    Unitatea ...................

                                     JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

                           Luna ...... Anul .....

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua          | Documentul   |   Conturi debitoare   |Conturi creditoare |
|rând|înregistrării | (fel şi nr.) |_______________________|___________________|
|    |              |              | Sintetice | Analitice |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  0 |       1      |       2      |     3     |     4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  1 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  2 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  3 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
                                                                      14-6-10

               întocmit,                                Verificat,

    Unitatea ...................                                  Pagina .....

                                     BORDEROU
                     DE PRIMIRE A OBIECTELOR îN CONSIGNAŢIE

                   în ziua de ..... anul ..... raionul .......

 ______________________________________________________________________________
|Număr bon  |          Valoarea       |Descrierea|        Deponent             |
|de primire/|          - lei -        |obiectului|                             |
|chitanţă   |_________________________|          |_____________________________|
|           | la primire | la vânzare |          | Numele şi    | Seria şi nr. |
|           |            |            |          | prenumele    | act de       |
|           |            |            |          |              | identitate   |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|    1      |      2     |      3     |    4     |      5       |       6      |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
                                                                      14-6-14

           Predat                  Primit
           Preţuitor,              Gestionar,

    Unitatea ...................                                  Pagina .....

                 BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE

                        în ziua de ...... anul .......

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Numărul facturii sau al bonului fiscal
    B - Denumirea obiectului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Bon de    |A|B|            Valoarea obiectelor - lei                   |
|crt.|  primire   | | |                                                        |
|    |____________| | |________________________________________________________|
|    |Numărul|Data| | |Retrase |După      |La preţ de|La preţ  |Comision | TVA |
|    |       |    | | |de      |schimbarea|vânzare   |de       |(exclusiv|     |
|    |       |    | | |deponent|preţului  |către     |cumpărare|TVA)     |     |
|    |       |    | | |        |          |cumpărător|de la    |         |     |
|    |       |    | | |        |          |(inclusiv |deponent |         |     |
|    |       |    | | |        |          |comision  |         |         |     |
|    |       |    | | |        |          |şi TVA)   |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|  0 |   1   | 2  |3|4|   5    |    6     |    7     |    8    |    9    |  10 |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
                                                                      14-6-15

                                  Gestionar,

    Figura 14: Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                        Pag. ......... |
|                                                                              |
|                       JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE                      |
|                          (pentru conturi sintetice)                          |
|                                                                              |
|                         pe luna ........ anul ....                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Ziua         |Document|Explicaţii|Cont        |Rulaj   |Gruparea sumelor |
|rând|înregistrării|(felul, |          |corespondent|creditor|pe conturi       |
|    |             |nr.)    |          |debitor     |        |corespondente    |
|    |             |        |          |            |        |debitoare        |
|    |             |        |          |            |        |_________________|
|    |             |        |          |            |        | Cont    | Suma  |
|    |             |        |          |            |        | debitor |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  0 |     1       |   2    |    3     |     4      |    5   |    6    |   7   |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|                              CONTUL .................                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  2 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  3 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|                              CONTUL .................                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  2 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  3 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
                                                                      14-6-17

               întocmit,                                Verificat,

    Semnificaţia coloanei C din tabelul de mai jos este următoarea:
    C - Cont corespondent
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                |    NUMĂRUL    |    CONT     |   PAGINA  |
|                                    |    COMENZII   |             |           |
| FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU       |_______________|_____________|___________|
| CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCŢIE   |               |             |           |
|                                    |_______________|_____________|___________|
| (comanda, produsul, obiectul,      |CANTITATEA| U/M|DATA         |DATA       |
| lucrarea etc.)                     |          |    |îNCEPERII    |TERMINĂRII |
| .................................. |          |    |(fabricaţiei,|(recepţiei)|
|                                    |          |    |comenzii     |           |
|                                    |          |    |etc.)        |           |
|____________________________________|__________|____|_____________|___________|
|   Document   |     Cheltuieli      | TOTAL      |  DECONTAREA PRODUCŢIEI   |C|
|______________|_____________________| CHELTUIELI |__________________________| |
|Data|Felul|Nr.| | | | | | | | | | | |            |Cantitatea|Preţul|Valoarea| |
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |unitar|        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
                                                                       14-6-21

                întocmit,

    Figura 15: Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective de producţie

    Unitatea ................

 ______________________________________________________________________________
|  FIŞĂ DE CONT ANALITIC  |     Denumirea contului         |  Cont  |  Pagina  |
|  PENTRU CHELTUIELI      |     (secţiei, atelierului,     |________|__________|
|                         |     unităţii)                  |        |          |
|_________________________|________________________________|________|__________|
|Data|Documentul| Explicaţii| | | | | | | | | | |Total |Simbol      |Suma      |
|    |(felul şi |           | | | | | | | | | | |debit |cont        |creditată |
|    |nr.)      |           | | | | | | | | | | |      |corespondent|          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
                                                                    14-6-21/a

                întocmit,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...........................              |  Simbol cont  |  Pagina  |
|                                                   |_______________|__________|
|        FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢII DIVERSE       |               |          |
|___________________________________________________|_______________|__________|
| Data |  Document   | Explicaţii | Simbol cont  | Debit | Credit | D/C | Sold |
|______|_____________|            | corespondent |       |        |     |      |
|      | Felul | Nr. |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
                                                                      14-6-22

                întocmit,

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    D - Debit
    C - Credit
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ....................                                   | Simbol cont|
|                                                                 |            |
|             FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE              |____________|
|                                                                 |    Pag.    |
|                    (în valută şi lei)           Ţara .......... |            |
|                                                 Firma ......... |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|Data| Document  |Explicaţii|   Simbol cont   |   VALUTĂ   |         LEI       |
|    |           |          |   corespondent  |            |                   |
|    |___________|          |_________________|____________|___________________|
|    | Felul| Nr.|          |Sintetic|Analitic|D|C|D/C|Sold|Cursul|D|C|D/C|Sold|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
                                                                    14-6-22/a

                întocmit,

    Figura 16: Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei)

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ....................                                                |
| .............................                                                |
|                                                                              |
|                              DOCUMENT CUMULATIV                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |         |          |          |          |          |          |        |
|crt.|         |__________|__________|__________|__________|__________|________|
|    |         |          |          |          |          |          |        |
|____|_________|__________|__________|__________|__________|__________|________|
|  0 |     1   |     2    |     3    |     4    |     5    |     6    |    7   |
|____|_________|__________|__________|__________|__________|__________|________|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
                                                                      14-6-24

                întocmit,

    Unitatea ........................

                               DOCUMENT CUMULATIV

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 |                                                  |Nr. |
|crt.|                 |__________________________________________________|crt.|
|    |                 |   |   |   |                          |   |   |   |    |
|    |_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|    |
|    |         1       | 2 | 3 | 4 | ........................ | 25| 26| 27|    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
                                                                    14-6-24/b

                întocmit,

    Figura 17: Document cumulativ

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ |              BALANŢĂ DE VERIFICARE               |
|                           |            la data de ..............             |
|___________________________|__________________________________________________|
| Simbol   |   Denumirea    | Solduri   |Rulajele     | Total sume | Soldurile |
| conturi  |   conturilor   | iniţiale  |lunii curente|            | finale    |
|          |                |___________|_____________|____________|___________|
|          |                |  A  |  B  |   A  |  B   |   A  |  B  |  A  |  B  |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|     0    |        1       |  2  |  3  |   4  |   5  |   6  |  7  |  8  |  9  |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
                                                                      14-6-30

       întocmit,         Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 18: Balanţă de verificare

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ |              BALANŢĂ DE VERIFICARE               |
| ......................... |            la data de ..............             |
|___________________________|__________________________________________________|
|Simbolul  |   Denumirea    | Soldurile  | Rulajele  | Total     |  Soldurile  |
|conturilor|   conturilor   | iniţiale   | lunii     | rulaje    |  finale     |
|          |                |            | curente   |           |             |
|          |                |____________|___________|___________|_____________|
|          |                |   A  |  B  |  A  |  B  |  A  |  B  |   A  |   B  |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|     0    |       1        |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |   9  |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
                                                                    14-6-30/A

       întocmit,         Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 19: Balanţă de verificare

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANŢĂ DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Total     | Rulajele| Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | iniţiale  | sume      | lunii   | sume    |finale   |
|          |             |           | precedente| curente |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                    14-6-30/a

       întocmit,         Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 20: Balanţă de verificare

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANŢĂ DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Rulajele  | Total   | Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | iniţiale  | lunii     | rulaje  | sume    |finale   |
|          |             |           | curente   |         |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                   14-6-30/b1

       întocmit,         Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 21: Balanţă de verificare

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANŢĂ DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Total     | Rulajele| Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | iniţiale  | sume      | lunii   | rulaje  |finale   |
|          |             |           | precedente| curente |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                   14-6-30/b2

       întocmit,         Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 22: Balanţă de verificare

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ........... |                  BALANŢĂ DE VERIFICARE                |
|                      |                la data de ..............              |
|______________________|_______________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea |Soldurile|Total     |Rulajele| Total | Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor|iniţiale |sume      |lunii   | rulaje| sume  |finale   |
|          |           |         |precedente|curente |       |       |         |
|          |           |_________|__________|________|_______|_______|_________|
|          |           |  A |  B |  A  |  B |  A | B | A | B | A | B |  A |  B |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|    0     |      1    |  2 |  3 |  4  |  5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
                                                                    14-6-30/b

       întocmit,         Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 23: Balanţă de verificare

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..............                                                      |
| .......................                                                      |
|                                                                              |
|                       BALANŢA ANALITICĂ A STOCURILOR                         |
|                          la data de ..............                           |
|______________________________________________________________________________|
| Cod |Stoc   |    Cantitate   | Stoc  |Preţ  | Sold   |     Valoare    | Sold |
|     |iniţial|________________| final |unitar| iniţial|________________| final|
|     |       | Intrată| Ieşită|       |      |        | Debit | Credit |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|  0  |   1   |    2   |   3   |   4   |   5  |    6   |   7   |    8   |   9  |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
                                                                    14-6-30/c

                întocmit,                   Verificat,

    Unitatea ........................

                     SITUAŢIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
                         la data de ....................

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Valoarea totală a contractului
    B - Perioada contractului
    C - Denumirea creditorului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea/|Caracteristici|Cantitate|Preţ|Valoare|Nr. şi      | A | B | C |
|crt.|codul     |              |         |    |totală |data        |   |   |   |
|    |activului |              |         |    |       |încheierii  |   |   |   |
|    |gajat sau |              |         |    |       |contractului|   |   |   |
|    |ipotecat  |              |         |    |       |            |   |   |   |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
|  1 |     2    |       3      |    4    |  5 | 6=4x5 |      7     | 8 | 9 | 10|
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
|    |          |              |         |    |       |            |   |   |   |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
                                                                   Cod 14-8-1

             Verificat,                       întocmit,

    Figura 24: Situaţia activelor gajate sau ipotecate

    Unitatea .........................

                          SITUAŢIA BUNURILOR SECHESTRATE
                          la data de ..................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea/codul | Caracteristici| Cantitate| Preţ| Valoare| Valoarea    |
|crt.| bunului         |               |          |     | totală | sechestrului|
|    | sechestrat      |               |          |     |        |             |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
|  1 |        2        |        3      |     4    |  5  |  6=4x5 |      7      |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
|    |                 |               |          |     |        |             |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
                                                                 Cod 14-8-1/a

             Verificat,                       întocmit,

    Unitatea .........................

                               DECIZIE DE IMPUTARE
                         nr. ...... din data de .........

    Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. .... din data de ................ întocmit de ..................................... în calitate de ............................... din care rezultă că s-a produs o
pagubă în valoare de lei ......................................... reprezentând
..............................................................................
..............................................................................
    Paguba s-a produs în perioada ............................ fiind adusă la cunoştinţa conducerii prin actul de constatare sus-arătat.
    Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada analizată, au lucrat la gestiunea verificată
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determină angajarea răspunderii materiale, valoarea totală a pagubei de ................. lei se suportă de persoanele vinovate, după cum urmează:
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    Calculul s-a făcut aşa cum rezultă din actul de constatare.
    în nota(ele) explicativă(e) dată(e) cu ocazia constatării pagubei,
domnul(a) ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
                                                                    14-8-2 t2

                                                                      (verso)
..................................... a susţinut că ..........................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    Susţinerile s-au dovedit neîntemeiate deoarece:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    în baza prevederilor legale ..............................................
..............................................................................

                                    DECIDE:

    Se impută d-lui (d-nei) ................................, având funcţia de .................................... locul de muncă ..........................
domiciliat în ........................................................, suma de ................................. lei, adică ............................... .

      Conducătorul unităţii,      Viză de control                Viză
                                  financiar preventiv,   Compartiment juridic,

                                 DOVADA DE COMUNICARE

    Subsemnatul ........................ domiciliat în ....................... am primit decizia de imputare nr. ................. din data de .............. emisă de ....................... în valoare de lei ...........................
                                                      (în cifre şi litere)

                                                           Semnătura,

    Data ..........................

 ______________________________________________________________________________
|                               ANGAJAMENT DE PLATĂ                            |
|                                                                              |
|   Subsemnatul .............................................. domiciliat în   |
| ................................... str. ................................... |
| nr. ........... bloc ............ sc. ........... et. .......... apart. .... |
| jud./sector ..................................... posesor al actului de      |
| identitate .......... seria ..................... nr. ...................... |
| emis de ....................... sub nr. .................... în anul ....... |
| având funcţia de ........................................................... |
| ...................................... la unitatea ......................... |
|   luând cunoştinţă de faptul că prin ....................................... |
| s-a constatat că din vina mea am produs unităţii ........................... |
| ....................................... o pagubă de lei .................... |
| provenită din .............................................................. |
| ............................................................................ |
| îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite astfel ...... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|   Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu ........................ |
| .................................................. în cazul nerespectării    |
| angajamentului de plată, se va proceda la executarea silită.                 |
|                                                                              |
|                  Dat astăzi ...................                              |
|                                                                              |
|            Semnat în faţa noastră,                  Semnătura,               |
|                                                                              |
|   Calitatea .......................                                          |
|   Semnătura .......................                                          |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-8-2/a

    ANEXA Nr. 4

                          DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată


 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumire formular                  |         Cod         |
|crt.|                                                   |_____________________|
|    |                                                   | Bază    | Variantă  |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  1.| Notă de recepţie şi constatare de diferenţe       | 14-3-1A |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  2.| Bon de primire în consignaţie                     | 14-3-2  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  3.| Bon de predare, transfer, restituire              | 14-3-3A |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  4.| Bon de consum                                     | 14-3-4A |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  5.| - Bon de consum (colectiv)                        |         | 14-3-4/aA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  6.| - Fişă limită de consum                           |         | 14-3-4/bA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  7.| Dispoziţie de livrare                             | 14-3-5A |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  8.| Fişă de magazie                                   | 14-3-8  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
|  9.| - Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură)     |         | 14-3-8/a  |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 10.| Listă de inventariere                             | 14-3-12 |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 11.| - Listă de inventariere                           |         | 14-3-12/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 12.| - Listă de inventariere (pentru gestiuni          |         | 14-3-12/a |
|    | global-valorice)                                  |         |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 13.| Chitanţă                                          | 14-4-1  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 14.| - Chitanţă pentru operaţiuni în valută            |         | 14-4-1/a  |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 15.| Dispoziţie de plată/încasare către casierie       | 14-4-4  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 16.| Decont pentru operaţiuni în participaţie          | 14-4-14 |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 17.| Ordin de deplasare (delegaţie)                    | 14-5-4  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 18.| - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate   |         | 14-5-4/a  |
|    | (transporturi internaţionale)                     |         |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 19.| Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe)   | 14-5-5  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 20.| - Decont de cheltuieli valutare (transporturi     |         | 14-5-5/a  |
|    | internaţionale)                                   |         |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 21.| Notă de debitare-creditare                        | 14-6-1A |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 22.| Extras de cont                                    | 14-6-3  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 23.| Borderou de primire a obiectelor în consignaţie   | 14-6-14 |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 24.| Borderou de ieşire a obiectelor în consignaţie    | 14-6-15 |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 25.| Jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi | 14-6-17 |           |
|    | sintetice)                                        |         |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 26.| Fişă de cont pentru operaţiuni diverse            | 14-6-22 |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 27.| - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse          |         | 14-6-22/a |
|    | (în valută şi în lei)                             |         |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 28.| Document cumulativ                                | 14-6-24 |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 29.| - Document cumulativ                              |         | 14-6-24/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 30.| Decizie de imputare                               | 14-8-2  |           |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 31.| - Angajament de plată                             |         | 14-8-2/a  |
|____|___________________________________________________|_________|___________|