├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de munc─â
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 din 24 octombrie 1996

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Contractul colectiv de munc─â este conven┼úia încheiat─â între patron sau organiza┼úia patronal─â, pe de o parte, ┼či salaria┼úi, reprezenta┼úi prin sindicate ori în alt mod prev─âzut de lege, de cealalt─â parte, prin care se stabilesc clauze privind condi┼úiile de munc─â, salarizarea, precum ┼či alte drepturi ┼či obliga┼úii ce decurg din raporturile de munc─â.
    (2) în sensul prezentei legi, prin termenul de patron se în┼úelege persoana fizic─â ┼či persoana juridic─â care angajeaz─â salaria┼úi prin încheierea contractelor individuale de munc─â.
    (3) Persoanele juridice care angajeaz─â salaria┼úi mai sunt denumite în prezenta lege ┼či unit─â┼úi.
    ART. 2
    (1) Prin încheierea contractelor colective de munc─â se urm─âre┼čte promovarea unor rela┼úii de munc─â echitabile, de natur─â s─â asigure protec┼úia social─â a salaria┼úilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc─â, ori evitarea declan┼č─ârii grevelor.
    (2) Fac parte din contractele colective de munc─â ┼či acordurile dintre p─âr┼úile semnatare ale contractelor colective de munc─â, prin care se solu┼úioneaz─â conflicte colective de munc─â.
    (3) Contractul colectiv de munc─â poate cuprinde ┼či prevederi referitoare la protec┼úia celor ale┼či sau delega┼úi în organele de conducere ale sindicatelor, respectiv a reprezentan┼úilor salaria┼úilor ale┼či potrivit prevederilor art. 20.
    ART. 3
    (1) Negocierea colectiv─â, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excep┼úia unit─â┼úii care are mai pu┼úin de 21 de salaria┼úi.
    (2) Negocierea colectiv─â are loc în fiecare an, dup─â cum urmeaz─â:
    a) dup─â cel pu┼úin 12 luni de la data negocierii precedente neurmate de încheierea contractului colectiv de munc─â sau de la data intr─ârii în vigoare a contractului colectiv de munc─â, dup─â caz;
    b) cu cel mult dou─â luni înaintea expir─ârii contractelor colective de munc─â încheiate pe un an.
    (3) Negocierea colectiv─â va avea ca obiect: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru ┼či condi┼úiile de munc─â.
    (4) Ini┼úiativa negocierii apar┼úine patronului.
    (5) în cazul în care patronul nu angajeaz─â negocierea, aceasta are loc la cererea organiza┼úiei sindicale sau a reprezentan┼úilor salaria┼úilor, dup─â caz, în termen de 15 zile de la formularea cererii.
    ART. 4
    (1) în termen de 15 zile de la data formul─ârii cererii de c─âtre organiza┼úia sindical─â sau de c─âtre reprezentan┼úii salaria┼úilor, patronul trebuie s─â convoace p─âr┼úile în vederea negocierii contractului colectiv de munc─â.
    (2) La prima reuniune a p─âr┼úilor se precizeaz─â:
    a) informa┼úiile pe care patronul le va pune la dispozi┼úia delega┼úilor sindicali sau ai salaria┼úilor ┼či data la care urmeaz─â a îndeplini aceast─â obliga┼úie; informa┼úiile trebuie s─â permit─â o analiz─â comparat─â a situa┼úiei locurilor de munc─â, a clasific─ârii profesiilor ┼či meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru ┼či a organiz─ârii programului de lucru;
    b) locul ┼či calendarul reuniunilor.
    ART. 5
    Neîndeplinirea de c─âtre patron a obliga┼úiei de a negocia constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â cuprins─â între 1.000.000 lei ┼či 5.000.000 lei.
    ART. 6
    Constatarea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiei prev─âzute la art. 5 se fac potrivit procedurii prev─âzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea ┼či sanc┼úionarea contraven┼úiilor, de c─âtre personalul din Ministerul Muncii ┼či Protec┼úiei Sociale, din direc┼úiile de munc─â ┼či protec┼úie social─â jude┼úene, respectiv din Direc┼úia general─â de munc─â ┼či protec┼úie social─â a municipiului Bucure┼čti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii ┼či protec┼úiei sociale.
    ART. 7
    (1) La negocierea clauzelor ┼či la încheierea contractelor colective de munc─â p─âr┼úile sunt egale ┼či libere.
    (2) Contractele colective de munc─â încheiate cu respectarea dispozi┼úiilor legale constituie legea p─âr┼úilor.
    ART. 8
    (1) Clauzele contractelor colective de munc─â pot fi stabilite numai în limitele ┼či în condi┼úiile prev─âzute de prezenta lege.
    (2) Contractele colective de munc─â nu pot con┼úine clauze care s─â stabileasc─â drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munc─â încheiate la nivel superior.
    (3) Contractele individuale de munc─â nu pot con┼úine clauze care s─â stabileasc─â drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munc─â.
    (4) Prevederile legale ale contractelor colective de munc─â au un caracter minimal pentru p─âr┼úile contractante.

    CAP. 2
    Câmpul de aplicare a contractelor colective de munc─â

    ART. 9
    Prevederile contractului colectiv de munc─â produc efecte pentru to┼úi salaria┼úii din unitate, indiferent de data angaj─ârii sau de afilierea lor la o organiza┼úie sindical─â din unitate.
    ART. 10
    (1) Contractele colective de munc─â se pot încheia la nivelul unit─â┼úilor, ramurilor de activitate ┼či la nivel na┼úional.
    (2) Contractele colective de munc─â se pot încheia ┼či la nivelul unor grupuri de societ─â┼úi comerciale ┼či regii autonome, denumite în continuare grupuri de unit─â┼úi, dac─â sunt constituite asocia┼úii patronale organizate la acest nivel.
    ART. 11
    (1) Clauzele contractelor colective de munc─â produc efecte, dup─â cum urmeaz─â:
    a) pentru to┼úi salaria┼úii din unitate, în cazul contractelor colective de munc─â încheiate la acest nivel;
    b) pentru to┼úi salaria┼úii încadra┼úi în unit─â┼úile care fac parte din grupul de unit─â┼úi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munc─â la acest nivel;
    c) pentru to┼úi salaria┼úii încadra┼úi în toate unit─â┼úile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munc─â;
    d) pentru to┼úi salaria┼úii încadra┼úi în toate unit─â┼úile din ┼úar─â, în cazul contractelor colective de munc─â la nivel na┼úional.
    (2) La fiecare dintre nivelurile prev─âzute la art. 10 se încheie un singur contract colectiv de munc─â.
    (3) Prin contractul colectiv de munc─â p─âr┼úile pot conveni constituirea unui fond din contribu┼úia patronatului, destinat activit─â┼úilor în domeniul negocierilor colective.
    ART. 12
    (1) Contractele colective de munc─â se pot încheia ┼či pentru salaria┼úii institu┼úiilor bugetare, dac─â prin lege se prevede c─â unele drepturi ale salaria┼úilor încadra┼úi în aceste unit─â┼úi se stabilesc prin negocieri colective.
    (2) Contractele colective de munc─â ale salaria┼úilor institu┼úiilor bugetare se pot încheia la nivelul unit─â┼úilor, la nivelul administra┼úiei sau serviciilor publice locale, pentru institu┼úiile din subordinea acestora, ┼či la nivel departamental, pentru institu┼úiile subordonate.
    ART. 13
    (1) P─âr┼úile au obliga┼úia s─â precizeze, în fiecare contract colectiv de munc─â încheiat la nivel de grup de unit─â┼úi ┼či de ramur─â de activitate, unit─â┼úile în cadrul c─ârora se aplic─â clauzele negociate.
    (2) în cazul contractelor colective de munc─â încheiate la nivelul ramurilor de activitate, unit─â┼úile componente ale acestora se stabilesc ┼či se precizeaz─â de c─âtre p─âr┼úile care negociaz─â contractul colectiv de munc─â, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

    CAP. 3
    P─âr┼úile ┼či reprezentarea acestora la negocierea ┼či la încheierea contractelor colective de munc─â

    ART. 14
    P─âr┼úile contractului colectiv de munc─â sunt patronul ┼či salaria┼úii, reprezentate dup─â cum urmeaz─â:
    a) patronul:
    - la nivel de unitate, de c─âtre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de func┼úionare, dup─â caz;
    - la nivel de grup de unit─â┼úi, de ramur─â ┼či la nivel na┼úional, de c─âtre asocia┼úiile patronale legal constituite ┼či reprezentative potrivit prezentei legi;
    b) salaria┼úii:
    - la nivel de unitate, de c─âtre organiza┼úiile sindicale legal constituite ┼či reprezentative ori, acolo unde nu este constituit un sindicat sau nu to┼úi salaria┼úii sunt membri de sindicat, prin reprezentan┼úii ale┼či ai salaria┼úilor, dup─â caz;
    - la nivelul grupurilor de unit─â┼úi ┼či al ramurilor, de c─âtre organiza┼úiile sindicale de tip federativ, legal constituite ┼či reprezentative potrivit prezentei legi;
    - la nivel na┼úional, de c─âtre organiza┼úiile sindicale de tip confederativ, legal constituite ┼či reprezentative potrivit prezentei legi.
    ART. 15
    (1) La negocierea contractului colectiv de munc─â la nivel na┼úional, de ramur─â sau de grup de unit─â┼úi particip─â asocia┼úiile patronale care îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) la nivel na┼úional:
    - au independen┼ú─â organizatoric─â ┼či patrimonial─â;
    - reprezint─â patroni ale c─âror unit─â┼úi func┼úioneaz─â în cel pu┼úin jum─âtate din num─ârul total al jude┼úelor, inclusiv municipiul Bucure┼čti;
    - reprezint─â patroni ale c─âror unit─â┼úi î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în cel pu┼úin 25% din ramurile de activitate;
    - reprezint─â patroni ale c─âror unit─â┼úi cuprind minimum 10% din efectivul salaria┼úilor din economia na┼úional─â;
    b) la nivel de ramur─â:
    - au independen┼ú─â organizatoric─â ┼či patrimonial─â;
    - reprezint─â patroni ale c─âror unit─â┼úi cuprind minimum 10% din num─ârul salaria┼úilor din ramura respectiv─â.
    (2) îndeplinirea condi┼úiilor de reprezentativitate se constat─â de c─âtre Tribunalul Municipiului Bucure┼čti, la cererea asocia┼úiei patronale. Hot─ârârea este supus─â numai recursului.
    ART. 16
    Asocia┼úiile patronale reprezentative la nivel na┼úional sunt reprezentative ┼či la nivelul ramurilor ┼či al grupurilor de unit─â┼úi prin intermediul organiza┼úiilor de tip federativ, componente.
    ART. 17
    (1) La negocierea contractelor colective de munc─â la nivel na┼úional, de ramur─â ┼či de unitate particip─â organiza┼úiile sindicale care îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) la nivel na┼úional:
    - au statut legal de organiza┼úii sindicale de tip confederativ;
    - au independen┼ú─â organizatoric─â ┼či patrimonial─â;
    - au în componen┼ú─â organiza┼úii sindicale din cel pu┼úin jum─âtate din num─ârul total al jude┼úelor, inclusiv municipiul Bucure┼čti;
    - au în componen┼ú─â organiza┼úii sindicale din cel pu┼úin 25% din num─ârul ramurilor de activitate;
    - organiza┼úiile sindicale componente au, cumulat, un num─âr de membri cel pu┼úin egal cu 5% din efectivul salaria┼úilor din economia na┼úional─â;
    b) la nivel de ramur─â:
    - au statut legal de organiza┼úii sindicale de tip federativ;
    - au independen┼ú─â organizatoric─â ┼či patrimonial─â;
    - organiza┼úiile sindicale componente au, cumulat, un num─âr de membri cel pu┼úin egal cu 7% din efectivul salaria┼úilor din ramura respectiv─â;
    c) la nivel de unitate:
    - au statut legal de organiza┼úie sindical─â;
    - num─ârul de membri ai sindicatului reprezint─â cel pu┼úin 50% din num─ârul salaria┼úilor unit─â┼úii.
    (2) îndeplinirea condi┼úiilor de reprezentativitate a organiza┼úiilor sindicale se constat─â, la cererea acestora, de c─âtre instan┼úele judec─âtore┼čti, dup─â cum urmeaz─â:
    a) la nivel na┼úional ┼či de ramur─â, de c─âtre Tribunalul Municipiului Bucure┼čti;
    b) la nivel de unitate, de c─âtre judec─âtoria în a c─ârei raz─â teritorial─â se afl─â sediul unit─â┼úii.
    (3) Hot─ârârea este supus─â numai recursului.
    ART. 18
    (1) Organiza┼úiile sindicale reprezentative la nivel na┼úional sunt reprezentative ┼či la nivelul ramurilor ┼či al grupurilor de unit─â┼úi în care au organiza┼úii componente de tip federativ. Sunt, de asemenea, reprezentative ┼či federa┼úiile sindicale care îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 17 alin. (1) lit. b).
    (2) în mod corespunz─âtor, organiza┼úiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor sunt reprezentative ┼či la nivelul grupurilor de unit─â┼úi în care au organiza┼úii sindicale proprii.
    ART. 19
    La nivelul ramurilor de activitate ale economiei na┼úionale, fiecare organiza┼úie sindical─â de tip confederativ, precum ┼či fiecare asocia┼úie de unit─â┼úi, care sunt reprezentative la nivel na┼úional, vor desemna o singur─â organiza┼úie sindical─â, respectiv asocia┼úie de unit─â┼úi reprezentativ─â, s─â participe la negocierea ┼či la încheierea contractelor colective de munc─â.
    ART. 20
    Contractul colectiv de munc─â se poate încheia ┼či în unit─â┼úile în care nu exist─â organiza┼úii sindicale sau acestea nu îndeplinesc condi┼úiile de reprezentativitate prev─âzute la art. 18 alin. (2). în acest caz, salaria┼úii î┼či aleg reprezentan┼úii la negociere prin vot secret. La alegerea reprezentan┼úilor salaria┼úilor vor participa cel pu┼úin jum─âtate plus unu din num─ârul total al salaria┼úilor. Reprezentan┼úii salaria┼úilor sunt desemna┼úi în raport cu num─ârul voturilor ob┼úinute.
    ART. 21
    Prin contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel na┼úional, p─âr┼úile stabilesc ramurile de activitate ale economiei na┼úionale ┼či criteriile potrivit c─ârora unit─â┼úile fac parte din aceste ramuri, pe baza avizului consultativ al Comisiei Na┼úionale pentru Statistic─â.
    ART. 22
    La negocierea ┼či încheierea contractelor colective de munc─â în institu┼úiile bugetare, p─âr┼úile sunt reprezentate dup─â cum urmeaz─â:
    a) de c─âtre conduc─âtorul institu┼úiei bugetare sau de c─âtre loc┼úiitorul de drept al acestuia;
    b) de c─âtre sindicatele reprezentative, în sensul prezentei legi, sau de c─âtre reprezentan┼úii salaria┼úilor ale┼či conform prevederilor art. 20.

    CAP. 4
    încheierea contractelor colective de munc─â

    ART. 23
    (1) Contractul colectiv de munc─â se încheie pe o perioad─â determinat─â, care nu poate fi mai mic─â de 12 luni sau pe durata unei lucr─âri determinate.
    (2) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul colectiv de munc─â, p─âr┼úile pot hot─ârî prelungirea aplic─ârii acestuia, în condi┼úiile în care a fost încheiat sau în alte condi┼úii ce vor fi convenite.
    ART. 24
    (1) Clauzele cuprinse în contractele colective de munc─â negociate cu înc─âlcarea prevederilor art. 8 sunt lovite de nulitate.
    (2) Nulitatea clauzelor contractuale se constat─â de c─âtre instan┼úa judec─âtoreasc─â competent─â, la cererea p─âr┼úii interesate.
    (3) în cazul constat─ârii nulit─â┼úii unor clauze de c─âtre instan┼úa judec─âtoreasc─â, partea interesat─â poate cere renegocierea drepturilor respective.
    (4) Pân─â la renegocierea drepturilor, clauzele a c─âror nulitate a fost constatat─â sunt înlocuite cu prevederile mai favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel superior, dup─â caz.
    ART. 25
    (1) Contractul colectiv de munc─â se încheie în form─â scris─â, se semneaz─â de c─âtre p─âr┼úi, se depune ┼či se înregistreaz─â la direc┼úia de munc─â ┼či protec┼úie social─â jude┼úean─â sau la Direc┼úia general─â de munc─â ┼či protec┼úie social─â a municipiului Bucure┼čti, dup─â caz.
    (2) Contractele colective de munc─â încheiate la nivelul grupurilor de unit─â┼úi, al ramurilor de activitate sau la nivel na┼úional se depun ┼či se înregistreaz─â la Ministerul Muncii ┼či Protec┼úiei Sociale.
    (3) Contractele colective de munc─â se aplic─â de la data înregistr─ârii. P─âr┼úile pot conveni ca data aplic─ârii clauzelor negociate s─â fie ulterioar─â zilei de înregistrare a contractului.
    ART. 26
    (1) Contractele colective de munc─â nu vor fi înregistrate, dac─â:
    a) sunt încheiate cu înc─âlcarea prevederilor art. 13;
    b) p─âr┼úile nu fac dovada îndeplinirii cerin┼úelor de reprezentativitate;
    c) nu sunt semnate de to┼úi reprezentan┼úii p─âr┼úilor la negociere.
    (2) Contractele colective de munc─â vor fi înregistrate f─âr─â semn─âtura tuturor reprezentan┼úilor p─âr┼úilor, dac─â:
    a) unele asocia┼úii patronale reprezentative sau organiza┼úii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere ┼či nu s-au prezentat;
    b) unele asocia┼úii patronale reprezentative sau organiza┼úii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuz─â semnarea contractelor.
    ART. 27
    (1) La înregistrarea contractelor colective de munc─â, Ministerul Muncii ┼či Protec┼úiei Sociale sau, dup─â caz, direc┼úiile teritoriale de munc─â ┼či protec┼úie social─â vor verifica dac─â acestea con┼úin clauze negociate, cu nerespectarea dispozi┼úiilor art. 8.
    (2) în cazul în care se constat─â c─â în contractele colective de munc─â exist─â asemenea clauze, Ministerul Muncii ┼či Protec┼úiei Sociale sau, dup─â caz, direc┼úia teritorial─â de munc─â ┼či protec┼úie social─â are obliga┼úia s─â sesizeze acest fapt p─âr┼úilor contractante.

    ART. 28
    împotriva refuzului înregistr─ârii contractelor colective de munc─â, partea nemul┼úumit─â se poate adresa instan┼úelor judec─âtore┼čti, în condi┼úiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    ART. 29
    Contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel na┼úional ┼či de ramur─â se va publica în Monitorul Oficial al României, în termen de 30 de zile de la înregistrare. în acest sens, Regia Autonom─â "Monitorul Oficial" va edita partea a V-a a Monitorului Oficial al României, în care se vor publica numai contractele colective de munc─â.

    CAP. 5
    Executarea, modificarea, suspendarea ┼či încetarea contractului colectiv de munc─â

    ART. 30
    (1) Executarea contractului colectiv de munc─â este obligatorie pentru p─âr┼úi.
    (2) Neîndeplinirea obliga┼úiilor asumate prin contractul colectiv de munc─â atrage r─âspunderea p─âr┼úilor care se fac vinovate de aceasta.
    ART. 31
    (1) Clauzele contractului colectiv de munc─â pot fi modificate pe parcursul execut─ârii lui, în condi┼úiile legii, ori de câte ori p─âr┼úile convin acest lucru.
    (2) Modific─ârile aduse contractului colectiv de munc─â se comunic─â, în scris, organului la care se p─âstreaz─â ┼či devin aplicabile de la data înregistr─ârii sau la o dat─â ulterioar─â, potrivit conven┼úiei p─âr┼úilor.
    ART. 32
    Executarea contractului colectiv de munc─â sau a unor clauze ale acestuia se suspend─â pe durata grevei, dac─â nu este posibil─â continuarea activit─â┼úii de c─âtre salaria┼úii care nu particip─â la grev─â.
    ART. 33
    (1) Contractul colectiv de munc─â înceteaz─â:
    a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucr─ârii pentru care a fost încheiat, dac─â p─âr┼úile nu convin prelungirea aplic─ârii acestuia;
    b) la data comas─ârii, diviz─ârii, dizolv─ârii sau constat─ârii falimentului unit─â┼úii;
    c) prin acordul p─âr┼úilor.
    (2) Aplicarea contractului colectiv de munc─â poate fi suspendat─â prin acordul de voin┼ú─â al p─âr┼úilor.
    (3) încetarea sau suspendarea contractului colectiv de munc─â va fi notificat─â, în termen de 5 zile, organului la care acesta a fost depus pentru înregistrare.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    ART. 34
    Litigiile în leg─âtur─â cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului colectiv de munc─â sunt litigii de munc─â ┼či se solu┼úioneaz─â, în prim─â instan┼ú─â, de judec─âtorie.
    ART. 35
    Cererile referitoare la înregistrarea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea unor clauze cuprinse în contractele colective de munc─â, formulate în fa┼úa institu┼úiilor publice, instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či altor organe ale statului sunt scutite de tax─â de timbru.
    ART. 36
    (1) Reprezentativitatea asocia┼úiilor patronale ┼či organiza┼úiilor sindicale, stabilit─â în condi┼úiile prezentei legi, este valabil─â pe durata negocierii ┼či aplic─ârii contractului colectiv de munc─â.
    (2) Hot─ârârile judec─âtore┼čti r─âmase definitive, prin care se constat─â reprezentativitatea unor parteneri sociali, se comunic─â Ministerului Muncii ┼či Protec┼úiei Sociale, care va ┼úine eviden┼úa acestora.
    ART. 37
    (1) Contractele colective de munc─â înregistrate la Ministerul Muncii ┼či Protec┼úiei Sociale sau, dup─â caz, la direc┼úiile jude┼úene de munc─â ┼či protec┼úie social─â ori la Direc┼úia general─â de munc─â ┼či protec┼úie social─â a municipiului Bucure┼čti, la data intr─ârii în vigoare a prezentei legi, produc efecte pân─â la data împlinirii termenului pe durata c─âruia au fost încheiate.
    (2) Modificarea ori prelungirea contractelor colective de munc─â prev─âzute la alin. (1) este posibil─â numai dac─â nu contravine procedurilor prev─âzute în prezenta lege.
    ART. 38
    Legea nr. 13/1991 privind contractul colectiv de munc─â se abrog─â.

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Camera Deputa┼úilor în ┼čedin┼úa din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu┼úia României.

                  PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                          ADRIAN N─éSTASE

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Senat în ┼čedin┼úa din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu┼úia României.

                     p. PRE┼×EDINTELE SENATULUI
                            ION SOLCANU