HOTARARE Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
                  HOTĂRâRE  Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 987 din 31 decembrie 2015

    în temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.
    ART. 2
    (1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.
    (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

                              PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                              Contrasemnează:
                              Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
                              şi persoanelor vârstnice,
                              Claudia-Ana Costea

                              Viceprim-ministru,
                              ministrul economiei, comerţului
                              şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc

                              Ministrul finanţelor publice,
                              Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 30 decembrie 2015.
    Nr. 1.017.

                              ---------------