închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ACT ADIÞIONAL Nr. 1 din 3 martie 2008 la Contractul colectiv de muncã unic la nivelul ramurii de gospodãrie comunalã, locativã ºi transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei cu nr. 872/21.03.2007)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ªI EGALITÃÞII DE ªANSE

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 6 din 9 aprilie 2008


ACT ADIÞIONAL NR. 1

la Contractul colectiv de muncĂŁ unic la nivelul ramurii de gospodĂŁrie comunalĂŁ, locativĂŁ Âşi transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei cu nr. 872/21.03.2007)


act înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse cu nr. 166/14.03.2008


Comisia paritarĂŁ, constituitĂŁ în conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, republicatĂŁ, privind contractul colectiv de muncĂŁ, întrunitĂŁ în ÂşedinÞã în ziua de 3 martie 2008, în urmĂŁtoarea componenÞã:

1. FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Patronatelor Serviciilor Publice din România (F.N.P.S.P.R.)

- Ion Sorici - preÂşedinte,

2. FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Sindicatelor din Serviciile Publice - SIGOL

- Cornel Popovici - preÂşedinte,

3. FederaĂžia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice (F.S.L.S.P.)

- MinicĂŁ BoajĂŁ - preÂşedinte,

4. FederaĂžia Sindicatelor din Servicii Comunitare de UtilitĂŁĂži Publice - FSSCUP (denumirea veche - FederaĂžia Sindicatelor Libere Independente din GospodĂŁrie ComunalĂŁ, AdministraĂžie LocativĂŁ, LucrĂŁri Âşi Servicii Publice)

- Ioana Stoica - preÂşedinte,

a adoptat prin consens, în urma negocierilor purtate, modificĂŁrile Âşi completĂŁrile la Contractul colectiv de muncĂŁ unic pe ramura de gospodĂŁrie comunalĂŁ, locativĂŁ Âşi transporturi locale, înregistrat la Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei cu nr. 872 din data de 21.03.2007, astfel:


1. Se modificĂŁ denumirea contractului în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitĂŁĂži publice astfel: "Contractul colectiv de muncĂŁ unic la nivelul ramurii de gospodĂŁrie comunalĂŁ, locativĂŁ Âşi transporturi locale (serviciilor comunitare de utilitĂŁĂži publice) pe anii 2007 - 2011".

2. Art. 1, alin. 2, se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul conĂžinut: "Angajatorul recunoaÂşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenĂžiilor internaĂžionale pe care România le-a ratificat, ConstituĂžiei României, legislaĂžiei naĂžionale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitĂŁĂži publice, precum Âşi libertatea de opinie a fiecĂŁrui salariat.".

3. Art. 19, alin. 2, se completeazĂŁ Âşi se reformuleazĂŁ astfel: "Contractele individuale de muncĂŁ se pot încheia Âşi pe perioadĂŁ determinatĂŁ sau cu timp parĂžial de muncĂŁ, conform legii. DacĂŁ salariatul solicitĂŁ asistenÞã din partea organizaĂžiei sindicale, aceasta o poate acorda.".

4. Art. 50, alin. 4, se reformuleazĂŁ astfel: "Salariul de bazĂŁ minim pe ramurĂŁ este de 550 lei, de la 1 martie 2008, Âşi de 595 lei, de la 1 iunie 2008.".

5. Art. 50, alin. 7, se reformuleazĂŁ astfel: "Salariul minim negociat la alineatul 4, pe ramura gospodĂŁrie comunalĂŁ, locativĂŁ Âşi transporturi locale (servicii comunitare de utilitĂŁĂži publice) intrĂŁ în vigoare începând cu data de 1.03.2008 Âşi este valabil pânĂŁ la data de 31.12.2008.".

6. Art. 51, alin. 1, lit. g), se reformuleazĂŁ astfel: "spor de fidelitate pentru o vechime ce se va stabili la nivel de contract colectiv de muncĂŁ pe unitate, dar nu mai puĂžin de 10 ani - 10%;".

7. Art. 73, alin. h), se reformuleazĂŁ astfel: "8 Martie - Ziua Femeii - 1 zi.".

8. Art. 81, alin. 1, lit. e), se reformuleazĂŁ astfel: "salariaĂžii din ramura gospodĂŁrie comunalĂŁ, locativĂŁ Âşi transporturi locale, precum Âşi alte servicii publice vor beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu cel puĂžin 50%; de aceleaÂşi drepturi vor beneficia Âşi pensionarii care au lucrat minimum 5 ani în unitate înainte de pensionare, pânĂŁ la deces;".

9. Art. 106, alin. 1, se reformuleazĂŁ astfel: "ReprezentanĂžii aleÂşi ai organizaĂžiilor sindicale cu personalitate juridicĂŁ, care lucreazĂŁ nemijlocit în unitate în calitate de salariaĂži, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile plĂŁtite pentru activitĂŁĂži sindicale, fĂŁrĂŁ a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiĂžii normale;".

10. Art. 107, alin. 1, se reformuleazĂŁ astfel: "Pentru ca reprezentanĂžii sindicali sĂŁ-Âşi poatĂŁ îndeplini competent Âşi eficient atribuĂžiile aferente funcĂžiilor deĂžinute, aceÂştia vor beneficia de facilitĂŁĂži prin suportarea de cĂŁtre angajator a cheltuielilor necesare participĂŁrii la acĂžiuni comune, cum ar fi: cursuri de formare sindicalĂŁ, seminarii, consilii naĂžionale, conferinĂže Âşi congrese naĂžionale Âşi internaĂžionale, organizate de cĂŁtre sindicate ori alte instituĂžii neguvernamentale. Atât numĂŁrul de participanĂži cât Âşi alte condiĂžii concrete privind participarea se vor stabili prin acordul celor douĂŁ pĂŁrĂži.".

11. Referitor la art. 50, alin. 11, pĂŁrĂžile vor stabili de comun acord o nouĂŁ formulare în termen de 60 zile de la data înregistrĂŁrii prezentului act adiĂžional la contract.


PÃRÞILE SEMNATARE


FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Patronatelor

Serviciilor Publice din România F.N.P.S.P.R.

VicepreÂşedinte

Ion Sorici


FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Sindicatelor

din Serviciile Publice SIGOL

PreÂşedinte,

Cornel Popovici


FederaĂžia Sindicatelor Libere

din Serviciile Publice (F.S.L.S.P.)

PreÂşedinte,

MinicĂŁ BoajĂŁ


FederaĂžia Sindicatelor din Serviciile

Comunitare de UtilitĂŁĂži Publice (FSSCUP)

PreÂşedinte,

Ioana Stoica