├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 785 din 20 noiembrie 2007

    în temeiul art. 11 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 147^3 alin. (9) al titlului VI "Taxa pe valoarea ad─âugat─â" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či al art. 85 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul economiei ┼či finan┼úelor emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Metodologia de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, prev─âzut─â în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či se aplic─â începând cu deconturile aferente lunii noiembrie 2007.
    ART. 3
    Deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare aferente lunilor anterioare celei prev─âzute la art. 2 se solu┼úioneaz─â potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 967/2005, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 4
    Prevederile cap. III din Metodologia de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, referitoare la contribuabilii mijlocii, astfel cum sunt defini┼úi potrivit reglement─ârilor legale în vigoare, se aplic─â începând cu deconturile cu sume negative cu op┼úiune de rambursare aferente lunii ianuarie 2008.
    ART. 5
    (1) Prevederile cap. III din Metodologia de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, referitoare la persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activitate de export, se aplic─â numai pentru deconturile aferente anului 2007 depuse de aceste persoane.
    (2) Prevederile cap. III din Metodologia de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, referitoare la persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activitate de export, se aplic─â ┼či pentru deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare aferente anului 2007 depuse de contribuabilii mijlocii, astfel cum sunt defini┼úi potrivit reglement─ârilor legale în vigoare.
    ART. 6
    în în┼úelesul prezentului ordin, prin persoan─â impozabil─â se în┼úelege persoana impozabil─â în sensul taxei pe valoarea ad─âugat─â, astfel cum este aceasta definit─â la art. 125^1 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, iar prin decont de TVA se în┼úelege decontul de tax─â, astfel cum este acesta definit la art. 125^1 alin. (1) pct. 10 din aceea┼či lege.
    ART. 7
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint─â trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea ad─âugat─â" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezint─â trimiteri la normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 8
    Prin excep┼úie de la prevederile art. 3, dispozi┼úiile prezentului ordin se aplic─â ┼či deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse în perioadele anterioare de contribuabilii mari ┼či de persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export ┼či r─âmase nesolu┼úionate pân─â la data public─ârii.
    ART. 9
    Direc┼úia general─â proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc┼úia general─â de reglementare a colect─ârii crean┼úelor bugetare, Direc┼úia general─â de inspec┼úie fiscal─â, Direc┼úia general─â de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â ┼či Direc┼úia general─â de tehnologia informa┼úiei din cadrul Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, precum ┼či direc┼úiile generale ale finan┼úelor publice jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti vor lua m─âsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                      Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,
                             Varujan Vosganian

    Bucure┼čti, 1 noiembrie 2007.
    Nr. 1.857.

                                METODOLOGIE
de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

    CAP. 1
    Depunerea, înregistrarea ┼či prelucrarea deconturilor de TVA

    A. Depunerea ┼či înregistrarea deconturilor de TVA
    1. Deconturile de TVA se depun de c─âtre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de tax─â pe valoarea ad─âugat─â conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin po┼čt─â sau direct la compartimentul cu atribu┼úii în gestionarea declara┼úiilor fiscale, pe suport electronic, înso┼úite de dou─â exemplare listate, precum ┼či prin sistemul electronic na┼úional, la urm─âtoarele termene:
    a) lunar, pân─â la data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare lunii de raportare, de c─âtre persoanele impozabile care au realizat în anul anterior o cifr─â de afaceri mai mare de 100.000 euro;
    b) trimestrial, pân─â la data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare încheierii trimestrului, de c─âtre persoanele impozabile care au realizat în anul anterior o cifr─â de afaceri de pân─â la 100.000 euro inclusiv;
    c) semestrial, pân─â la data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare încheierii semestrului pentru care se depune decontul de TVA de c─âtre persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioad─â fiscal─â semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal ┼či ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice;
    d) anual, pân─â la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urm─âtor celui pentru care se depune decontul de TVA de c─âtre persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioad─â fiscal─â anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal ┼či ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice.
    2. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistreaz─â la Registratura electronic─â ┼či se prelucreaz─â imediat, în momentul primirii, în prezen┼úa persoanei impozabile.
    Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.
    în cazul în care, în urma prelucr─ârii deconturilor de TVA, rezult─â erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabil─â în cazul declara┼úiilor fiscale eronate.
    3. Deconturile de TVA primite prin po┼čt─â se prelucreaz─â în ziua primirii de la registratur─â. în cazul în care în urma prelucr─ârii rezult─â erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabil─â în cazul declara┼úiilor fiscale eronate.
    Termenul legal de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare care prezint─â erori se prelunge┼čte cu perioada cuprins─â între data depunerii deconturilor de TVA ┼či data corect─ârii acestora.
    4. Deconturile de TVA se prelucreaz─â ┼či se analizeaz─â în ordinea cronologic─â a înregistr─ârii lor la organul fiscal.
    5. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucreaz─â, acestea restituindu-se persoanelor impozabile.

    B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA
    1. Dup─â primirea ┼či procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupeaz─â pe urm─âtoarele categorii:
    a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plat─â);
    b) deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat), astfel:
    b1) deconturi cu sume negative cu op┼úiune de rambursare;
    b2) deconturi cu sume negative f─âr─â op┼úiune de rambursare (sume ce se reporteaz─â în decontul perioadei urm─âtoare).
    2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul "Eviden┼ú─â pe pl─âtitori", pe baza "Registrului jurnal obliga┼úii declarate la bugetul de stat" ┼či a "Notei de predare-primire", prev─âzute de reglement─ârile privind organizarea eviden┼úei pe pl─âtitori.
    3. Deconturile cu sume pozitive, precum ┼či cele cu sume negative f─âr─â op┼úiune de rambursare se arhiveaz─â la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
    4. Deconturile cu sume negative cu op┼úiune de rambursare se înregistreaz─â în eviden┼úa pe pl─âtitor într-o fi┼č─â separat─â, numit─â "Sume de rambursat", ┼či se transmit zilnic, pe baza "Notei de predare-primire", la Compartimentul de analiz─â a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, în vederea efectu─ârii analizei de risc.
    5. Se supun procedurii de solu┼úionare numai deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dup─â expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativ─â în decontul perioadei fiscale urm─âtoare.
    6. Solicit─ârile de rambursare se solu┼úioneaz─â, în ordinea cronologic─â a înregistr─ârii lor la organul fiscal, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare.

    CAP. 2
    Procedura de solu┼úionare a solicit─ârilor de rambursare

    A. Solu┼úionarea deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare
    1. Compartimentul de analiz─â de risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicit─ârile de rambursare, în vederea solu┼úion─ârii.
    Procedura are ca scop final încadrarea fiec─ârei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în func┼úie de comportamentul s─âu fiscal, precum ┼či în func┼úie de riscul pe care aceasta îl prezint─â pentru administra┼úia fiscal─â.
    2. Deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare se solu┼úioneaz─â, în func┼úie de gradul de risc fiscal pe care îl prezint─â fiecare persoan─â impozabil─â, astfel:
    a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea deciziei de rambursare a TVA;
    b) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiz─â documentar─â;
    c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â.
    3. Deconturi cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare cu risc fiscal mic
    3.1. în cazul deconturilor care prezint─â un risc fiscal mic, sistemul va genera în mod automat proiectul deciziei de rambursare a TVA.
    3.2. Proiectul deciziei se întocme┼čte în dou─â exemplare, se verific─â ┼či se vizeaz─â de ┼čeful compartimentului de specialitate ┼či se înainteaz─â, spre aprobare, conduc─âtorului unit─â┼úii fiscale.
    4. Deconturi cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare cu risc fiscal mediu
    4.1. Dac─â decontul cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare se încadreaz─â în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal va proceda la efectuarea analizei documentare.
    4.2. Pentru efectuarea analizei documentare, organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora ┼či locul întâlnirii, precum ┼či numele ┼či prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocup─â de analiz─â.
    Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare ┼či solu┼úionarea cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â.
    Termenul legal de solu┼úionare se prelunge┼čte cu perioada cuprins─â între data emiterii în┼čtiin┼ú─ârii pentru prezentarea documentelor ┼či data prezent─ârii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumit─â în continuare Codul de procedur─â fiscal─â.
    4.3. în cazuri temeinic justificate persoana impozabil─â poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.
    în cazul aprob─ârii amân─ârii, termenul legal de solu┼úionare se prelunge┼čte cu perioada cuprins─â între data emiterii în┼čtiin┼ú─ârii pentru prezentarea documentelor ┼či data prezent─ârii documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedur─â fiscal─â.
    4.4. în urma efectu─ârii analizei documentare, deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprob─â ┼či se emite proiectul deciziei de rambursare a TVA.
    4.5. Dac─â sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadreaz─â la gradul de risc fiscal mare ┼či se solu┼úioneaz─â cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â.
    5. Deconturi cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare cu risc fiscal mare
    5.1. Deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â.
    5.2. Dup─â efectuarea inspec┼úiei fiscale compartimentul cu atribu┼úii în acest domeniu întocme┼čte raportul de inspec┼úie fiscal─â.
    5.3. în cazul în care TVA deductibil─â sau colectat─â se modific─â fa┼ú─â de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocme┼čte decizia de impunere privind obliga┼úiile fiscale suplimentare stabilite de inspec┼úia fiscal─â, care are ┼či rol de decizie de rambursare a TVA.
    5.4. în cazul în care cu ocazia inspec┼úiei fiscale nu sunt stabilite diferen┼úe fa┼ú─â de suma solicitat─â la rambursare, se întocme┼čte decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar decizia de rambursare a TVA se emite de c─âtre compartimentul de specialitate.
    6. Deciziile de rambursare a TVA emise în cazul riscului fiscal mic ┼či mediu sunt decizii sub rezerva verific─ârii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedur─â fiscal─â.

    B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul ramburs─ârilor de tax─â pe valoarea ad─âugat─â
    Procedura prev─âzut─â în acest capitol se aplic─â pentru solu┼úionarea deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse de persoane impozabile, cu excep┼úia cazurilor prev─âzute la cap. III "Dispozi┼úii speciale privind solu┼úionarea solicit─ârilor de rambursare".

    B1. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)
    1. Standardul individual negativ (SIN) reprezint─â suma maxim─â a TVA ce poate fi rambursat─â f─âr─â analiz─â documentar─â sau inspec┼úie fiscal─â anticipat─â, riscul implicat de aceast─â rambursare fiind considerat acceptabil de c─âtre administra┼úia fiscal─â.
    Aceast─â sum─â este stabilit─â în condi┼úii de activitate normal─â ┼či continu─â a persoanei impozabile, ┼úinând cont ┼či de comportamentul s─âu fiscal.
    2. SIN-ul se stabile┼čte semestrial, având în vedere raport─ârile contabile, deconturile de TVA ┼či modul de îndeplinire a obliga┼úiilor fiscale în perioada de referin┼ú─â, potrivit prevederilor pct. 3 din prezenta sec┼úiune.
    3.1. La data de 5 a lunii februarie se stabile┼čte SIN-ul pentru semestrul I, avându-se în vedere:
    a) perioada de referin┼ú─â pentru deconturi de TVA ┼či modul de îndeplinire a obliga┼úiilor fiscale - cea aferent─â lunilor ianuarie - decembrie din anul precedent (depuse în februarie anul precedent - ianuarie anul curent);
    b) raportarea contabil─â semestrial─â din anul precedent.
    3.2. La data de 5 a lunii august se stabile┼čte SIN-ul pentru semestrul II, avându-se în vedere:
    a) perioada de referin┼ú─â pentru deconturi de TVA ┼či modul de îndeplinire a obliga┼úiilor fiscale - cea aferent─â lunilor iulie din anul precedent - iunie din anul curent (depuse în august anul precedent - iulie anul curent);
    b) bilan┼úul contabil ┼či contul de profit ┼či pierdere pentru anul precedent.
    4. înainte de stabilirea SIN-ului semestrial, compartimentul de specialitate va solicita în scris compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualiz─ârii la zi a tuturor bazelor de date care furnizeaz─â informa┼úii utilizate în aplicarea procedurii.
    5. SIN se stabile┼čte prin completarea Fi┼čei de calcul al Standardului individual negativ, prev─âzut─â în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    6. SIN se stabile┼čte astfel:
    6.1. SIN-ul se stabile┼čte la valoarea de o (1) unitate ┼či rambursarea se efectueaz─â numai în urma inspec┼úiei fiscale, în urm─âtoarele cazuri:
    a) pentru persoanele impozabile care au înscrise fapte în cazierul fiscal;
    b)*) pentru persoanele impozabile care au ca obiect principal de activitate ┼či î┼či desf─â┼čoar─â efectiv activitatea în domeniul:
    b.1) produc┼úiei ┼či/sau comer┼úului cu ridicata de b─âuturi alcoolice (cod 159 "Fabricarea b─âuturilor" ┼či cod 5134 "Comer┼úul cu ridicata al b─âuturilor");
    b.2) tutunului (cod 16 "Fabricarea produselor din tutun", cod 5125 "Comer┼ú cu ridicata al tutunului neprelucrat", cod 5135 "Comer┼ú cu ridicata al produselor din tutun", cod 5226 "Comer┼ú cu am─ânuntul al produselor din tutun");
    b.3) petrolului (cod 232 "Fabricarea produselor ob┼úinute din prelucrarea ┼úi┼úeiului", cod 505 "Comer┼ú cu am─ânuntul al carburan┼úilor pentru autovehicule";
    b.4) comer┼úului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 "Comer┼ú cu ridicata al animalelor vii");
    c) pentru persoanele impozabile nou-înfiin┼úate;
    d) pentru persoanele impozabile pentru care nu exist─â toate datele necesare întocmirii Fi┼čei de calcul al Standardului individual negativ;
    e) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma TVA colectat─â este mai mare decât suma TVA deductibil─â în perioada de referin┼ú─â);
    f) pentru persoanele impozabile care, în decurs de 6 luni, au renun┼úat de cel pu┼úin dou─â ori la op┼úiunea de rambursare, dup─â încadrarea la categoria de risc mediu sau mare;
    g) pentru persoanele impozabile care nu au niciun salariat;
    h) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;
    i) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspec┼úie fiscal─â de┼úine informa┼úii c─â prezint─â un risc fiscal mare;
    j) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioad─â fiscal─â semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal ┼či ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice.
------------
    *) începând cu data de 1 ianuarie 2008, potrivit Ordinului pre┼čedintelui Institutului Na┼úional de Statistic─â nr. 337/2007, clasificarea activit─â┼úilor prev─âzute la lit. b) se actualizeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    b.1) produc┼úiei ┼či/sau comer┼úului cu ridicata de b─âuturi alcoolice (cod 110 "Fabricarea b─âuturilor" ┼či cod 4634 "Comer┼úul cu ridicata al b─âuturilor");
    b.2) tutunului (cod 1200 "Fabricarea produselor din tutun", cod 4621 "Comer┼ú cu ridicata al cerealelor, semin┼úelor, furajelor ┼či tutunului neprelucrat", cod 4635 "Comer┼ú cu ridicata al produselor din tutun", cod 4726 "Comer┼ú cu am─ânuntul al produselor din tutun, în magazine specializate");
    b.3) petrolului (cod 1920 "Fabricarea produselor ob┼úinute din prelucrarea ┼úi┼úeiului", cod 4730 "Comer┼ú cu am─ânuntul al carburan┼úilor pentru autovehicule în magazine specializate";
    b.4) comer┼úului cu ridicata al animalelor vii (cod 4623 "Comer┼ú cu ridicata al animalelor vii").

    6.2. Persoanele impozabile nou-înfiin┼úate sunt acele persoane impozabile înregistrate în scopuri de tax─â pe valoarea ad─âugat─â în cadrul perioadei de referin┼ú─â ┼či care nu prezint─â, la data calcul─ârii SIN-ului, 12 perioade de raportare, în cazul celor cu obliga┼úii declarative lunare, ┼či 4 perioade de raportare, în cazul celor cu obliga┼úii declarative trimestriale.
    Pentru persoanele impozabile nou-înfiin┼úate, care prezint─â 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu op┼úiune de rambursare, solu┼úionate cu control anticipat ┼či la care au fost stabilite diferen┼úe de tax─â mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabile┼čte ca medie aritmetic─â a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.
    6.3. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit în dou─â etape:
    a1) prima etap─â: stabilirea SIN-ului brut
    SIN-ul brut se stabile┼čte ca diferen┼ú─â între media TVA-ului deductibil ┼či media TVA-ului colectat din perioada de referin┼ú─â.
    Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscal─â la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabile┼čte pe lun─â, respectiv pe trimestru.
    a2) a doua etap─â: SIN-ul brut se corecteaz─â cu indicele de infla┼úie ┼či se ajusteaz─â în func┼úie de comportamentul fiscal al fiec─ârei persoane impozabile.
    SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.1 se ajusteaz─â cu jum─âtate din indicele de infla┼úie realizat la 31 decembrie din anul precedent ┼či jum─âtate din indicele de infla┼úie prognozat pentru anul curent.
    SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.2 se ajusteaz─â cu indicele de infla┼úie prognozat pentru anul curent.
    a2.1) Comportamentul fiscal se stabile┼čte pe baza unor indicatori relevan┼úi, cum ar fi: m─ârimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscal─â voluntar─â.
    a2.2) SIN-ul final se stabile┼čte prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de infla┼úie ┼či prin ajustarea sumei astfel stabilite, în func┼úie de punctajul ob┼úinut pe baza indicatorilor, astfel:
    - majorare cu 30%, pentru cei care realizeaz─â un punctaj cuprins între 0 - 155 puncte;
    - majorare cu 20%, pentru cei care realizeaz─â un punctaj cuprins între 156 - 200 puncte;
    - majorare cu 10%, pentru cei care realizeaz─â un punctaj cuprins între 201 - 250 puncte;
    - 0% pentru cei care realizeaz─â un punctaj mai mare de 251 puncte.
    7. Cazuri de actualizare lunar─â a SIN-ului
    7.1. SIN-ul semestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizeaz─â lunar conform pct. 6, pân─â la data de 5 a fiec─ârei luni, numai pentru persoanele impozabile care se afl─â în una dintre urm─âtoarele situa┼úii:
    - li se înscriu fapte în cazierul fiscal;
    - prezint─â cel pu┼úin dou─â renun┼ú─âri la op┼úiunea de rambursare în ultimele 6 luni;
    - sunt persoane impozabile nou-înfiin┼úate ┼či au beneficiat 3 perioade de raportare consecutive de ramburs─âri cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â ┼či la care au fost stabilite diferen┼úe de tax─â mai mici de 5%;
    - pe baza informa┼úiilor de┼úinute, activitatea de inspec┼úie fiscal─â le stabile┼čte risc fiscal mare.
    7.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizeaz─â de c─âtre compartimentul de specialitate, pe baza informa┼úiilor primite de la organele de inspec┼úie fiscal─â pentru persoana impozabil─â respectiv─â.
    Astfel, compartimentul de specialitate va fi în┼čtiin┼úat de c─âtre organul de inspec┼úie fiscal─â cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informa┼úii c─â prezint─â un risc ridicat pentru administra┼úia fiscal─â.
    în┼čtiin┼úarea va fi transmis─â lunar, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activit─â┼úii de inspec┼úie fiscal─â, pân─â la data de 5 a lunii urm─âtoare celei în care organul de inspec┼úie fiscal─â de┼úine astfel de informa┼úii. Referatul va cuprinde toate persoanele impozabile în cauz─â, care vor fi înscrise de c─âtre compartimentul de specialitate într-o baz─â de date special─â.
    Schimbarea încadr─ârii din categoria de risc fiscal mare ┼či radierea din baza de date special─â se fac tot la propunerea organului de inspec┼úie fiscal─â, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate pân─â la data de 5 a fiec─ârei luni.
    7.3. în baza datelor primite de la Oficiul Na┼úional al Registrului Comer┼úului ┼či a decontului cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, se va actualiza baza de date care con┼úine informa┼úiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).

    B2. Fluxul de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate
    1. Compartimentul de specialitate înregistreaz─â deconturile de TVA într-o eviden┼ú─â special─â, care se conduce informatizat, organizat─â potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    2. Dup─â înregistrarea în eviden┼ú─â, deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea solu┼úion─ârii, etapa urmând s─â fie finalizat─â în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.
    3. în prima faz─â a analizei se editeaz─â fi┼čele de calcul al SIN ┼či se selecteaz─â deconturile negative care prezint─â SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare, ┼či se transmit a doua zi compartimentului cu atribu┼úii în domeniul inspec┼úiei fiscale, pe baz─â de borderou.
    4. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decât 1, se calculeaz─â Fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â, prev─âzut─â în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    4.1. în cazul în care punctajul ob┼úinut la Fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezint─â risc fiscal mare ┼či se transmite a doua zi compartimentului cu atribu┼úii în domeniul inspec┼úiei fiscale, pe baz─â de borderou.
    4.2. în cazul în care punctajul ob┼úinut la fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â este mai mic de 60 de puncte, se compar─â suma solicitat─â la rambursare cu SIN-ul.
    5. Dac─â suma solicitat─â la rambursare este mai mic─â sau egal─â cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic ┼či sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad─âugat─â, prev─âzut─â în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    6. Dac─â suma solicitat─â la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnaleaz─â acest aspect ┼či genereaz─â lista pl─âtitorilor care se afl─â în aceast─â situa┼úie, în vederea efectu─ârii analizei individuale.
    Dac─â suma solicitat─â la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandoneaz─â reconstituirea sumei, decontul de TVA fiind considerat cu risc fiscal mare, ┼či se transmite a doua zi compartimentului cu atribu┼úii în domeniul inspec┼úiei fiscale, pe baz─â de borderou.
    7. Analiza individual─â se efectueaz─â pentru fiecare perioad─â de raportare din care a rezultat suma solicitat─â la rambursare, întocmind Fi┼ča de analiz─â de risc, prev─âzut─â în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, conform Instruc┼úiunilor de completare, prev─âzute în anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
    8. Dac─â toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadreaz─â, fiecare în parte, în SIN, se consider─â c─â decontul de TVA prezint─â risc mic, nu se va completa cartu┼čul de "Indicatori de analiz─â" ┼či se va genera proiectul deciziei de rambursare a TVA.
    9. Cartu┼čul de "Indicatori de analiz─â" se completeaz─â pentru fiecare perioad─â de raportare în care suma negativ─â de tax─â pe valoarea ad─âugat─â este mai mare decât SIN-ul.
    10. Dup─â completarea fi┼čei de analiz─â de risc ┼či acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare se clasific─â în:
    a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, dac─â se ob┼úine un punctaj între 0 ┼či 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativ─â solicitat─â la rambursare - acestea se supun analizei documentare;
    b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, dac─â se ob┼úine un punctaj între 51 ┼či 140, pentru cel pu┼úin una dintre perioadele din care provine suma solicitat─â la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â.

    B3. Analiza documentar─â
    1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicit─â persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care s─â justifice diferen┼úa în plus de sum─â solicitat─â la rambursare.
    2. Solicitarea documenta┼úiei se face în scris, men┼úionându-se documentele care trebuie prezentate, data ┼či locul întâlnirii, precum ┼či numele ┼či prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocup─â de analiz─â. Modelul în┼čtiin┼ú─ârii este prev─âzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.
    3. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicit─â persoanei impozabile s─â prezinte:
    - jurnalele de vânz─âri ┼či de cump─âr─âri;
    - balan┼úele de verificare;
    - contracte comerciale, facturi ┼či documente vamale care s─â ateste exportul efectuat;
    - documente care s─â ateste efectuarea unei investi┼úii, precum ┼či alte documente din care s─â rezulte suma solicitat─â la rambursare;
    - orice alte documente pe care organul fiscal le consider─â necesare pentru justificarea ramburs─ârii.
    Documentele vor fi prezentate în original ┼či în copie ┼či trebuie s─â se refere la perioada din care provine suma negativ─â de tax─â pe valoarea ad─âugat─â.
    4. La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere ┼či indicatorii stabili┼úi prin fi┼ča de calcul al SIN-ului, fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â ┼či fi┼ča de analiz─â de risc.
    5. Pentru toate deconturile de TVA care se încadreaz─â în categoria de risc mediu se întocme┼čte Referatul pentru analiz─â documentar─â, în dou─â exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 8 la prezenta metodologie.
    6. Referatul pentru analiz─â documentar─â se înainteaz─â, împreun─â cu decontul de TVA, fi┼ča de calcul al SIN-ului, fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â ┼či fi┼ča de analiz─â de risc, conduc─âtorului compartimentului, pentru avizare.
    7. în cazul în care prin referat se propune rambursarea sumei solicitate, se întocme┼čte proiectul deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiz─â documentar─â împreun─â cu decontul de TVA, fi┼ča de calcul al SIN-ului, fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â, fi┼ča de analiz─â de risc ┼či proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit conduc─âtorului unit─â┼úii fiscale, pentru aprobare.
    8. în cazul în care prin referat se propune efectuarea inspec┼úiei fiscale anticipate, acesta se înainteaz─â, împreun─â cu dosarul solicit─ârii, spre avizare conduc─âtorului compartimentului, apoi spre aprobare conduc─âtorului unit─â┼úii fiscale.
    Dup─â aprobare se transmite compartimentului de inspec┼úie fiscal─â dosarul solicit─ârii, cuprinzând urm─âtoarele documente:
    - decontul cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare;
    - fi┼ča de calcul al SIN-ului;
    - fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â;
    - fi┼ča de analiz─â de risc;
    - referatul pentru analiz─â documentar─â.

    C. Fluxul opera┼úiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare solu┼úionate cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â
    1. Deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit zilnic, împreun─â cu documenta┼úia aferent─â, compartimentului cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â în vederea efectu─ârii verific─ârii.
    2. Dup─â finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atribu┼úii în domeniul inspec┼úiei fiscale va întocmi raportul de inspec┼úie fiscal─â.
    3. Dac─â în urma inspec┼úiei fiscale se stabilesc diferen┼úe care afecteaz─â suma solicitat─â la rambursare, compartimentul cu atribu┼úii în domeniul inspec┼úiei fiscale emite decizia de impunere privind obliga┼úiile fiscale suplimentare stabilite de inspec┼úia fiscal─â, care are ┼či rol de decizie de rambursare a TVA, pe care o comunic─â persoanei impozabile.
    4. Dac─â în urma inspec┼úiei fiscale nu se stabilesc diferen┼úe fa┼ú─â de suma solicitat─â la rambursare, se întocme┼čte decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar decizia de rambursare se emite de compartimentul de specialitate.
    5. în maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â transmite compartimentului de specialitate dosarul solicit─ârii, împreun─â cu raportul de inspec┼úie fiscal─â, precum ┼či, dup─â caz, decizia de impunere privind obliga┼úiile fiscale suplimentare stabilite de inspec┼úia fiscal─â sau decizia privind nemodificarea bazei de impunere.
    6. în situa┼úiile în care, pentru solu┼úionarea solicit─ârii de rambursare, organul de inspec┼úie fiscal─â consider─â c─â sunt necesare informa┼úii suplimentare, termenul de solu┼úionare se prelunge┼čte cu perioada cuprins─â între data solicit─ârii ┼či data primirii informa┼úiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedur─â fiscal─â.
    Prelungirea termenului de solu┼úionare se realizeaz─â pentru întreaga solicitare de rambursare, nu pentru sume par┼úiale.
    7. Dac─â în urma inspec┼úiei fiscale nu au fost stabilite diferen┼úe fa┼ú─â de suma solicitat─â la rambursare, cel mai târziu în ziua urm─âtoare primirii dosarului solicit─ârii, compartimentul de specialitate întocme┼čte proiectul deciziei de rambursare a TVA, în dou─â exemplare. Decizia va fi semnat─â de ┼čeful compartimentului ┼či aprobat─â de conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale.

    D. Fluxul opera┼úiunilor în cadrul compartimentului de colectare
    1. La sfâr┼čitul fiec─ârei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compens─ârii ┼či/sau restituirii, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât ┼či deciziile de impunere privind obliga┼úiile fiscale suplimentare stabilite de inspec┼úia fiscal─â, aprobate.
    2. Compartimentul de colectare, în baza datelor din eviden┼úa analitic─â pe pl─âtitor, a deciziei de rambursare a TVA sau, dup─â caz, a deciziei de impunere privind obliga┼úiile fiscale suplimentare stabilite de inspec┼úia fiscal─â, întocme┼čte nota de compensare ┼či/sau nota de restituire/rambursare, conform formularelor aprobate.
    Nota se întocme┼čte în 3 exemplare, se semneaz─â de ┼čeful compartimentului de colectare ┼či se aprob─â de conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale/directorul coordonator.
    Nota aprobat─â se transmite cel mai târziu a doua zi, pe baz─â de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectu─ârii compens─ârii ┼či/sau restituirii.
    3. Dup─â efectuarea compens─ârii ┼či/sau restituirii, compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare dou─â exemplare din nota de compensare ┼či/sau nota de restituire/rambursare cuprinzând ┼či data la care s-a efectuat opera┼úiunea de compensare ┼či/sau de restituire, cel târziu a doua zi de la efectuarea compens─ârii ┼či/sau restituirii.

    E. Finalizarea procedurii ┼či arhivarea documentelor
    1. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate, cel mai târziu a doua zi, ambele exemplare din not─â, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile ┼či un exemplar în vederea arhiv─ârii.
    2. Dup─â operarea datelor privind solu┼úionarea decontului cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare în eviden┼úa special─â, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicit─ârii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicit─ârii cuprinde:
    - decontul cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare;
    - fi┼ča de calcul al SIN-ului;
    - fi┼ča indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â;
    - fi┼ča de analiz─â de risc;
    - referatul pentru analiz─â documentar─â ┼či/sau raportul de inspec┼úie fiscal─â, dup─â caz;
    - decizia de rambursare a TVA, emis─â de compartimentul de specialitate, sau decizia de impunere privind obliga┼úiile fiscale suplimentare stabilite de inspec┼úia fiscal─â ori decizia privind nemodificarea bazei de impunere, emise de compartimentul cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â, dup─â caz, înso┼úite de raportul de inspec┼úie fiscal─â;
    - nota de compensare ┼či/sau nota de restituire/rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat opera┼úiunea de compensare ┼či/sau de restituire.
    3. în cel mult o zi de la primirea notei de compensare ┼či/sau a notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate în┼čtiin┼úeaz─â persoana impozabil─â despre modul de solu┼úionare a op┼úiunii de rambursare, prin transmiterea notei de compensare ┼či/sau a notei de restituire/rambursare, înso┼úite de decizia de rambursare a TVA emis─â de compartimentul de specialitate.
    4. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspec┼úie fiscal─â, pân─â la data de 1 a lunii urm─âtoare, un extras al registrului de eviden┼ú─â special─â, cuprinzând deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, solu┼úionate cu inspec┼úie fiscal─â ulterioar─â, în luna anterioar─â, pentru cuprinderea în programul de inspec┼úie fiscal─â.
    5. Inspec┼úia fiscal─â ulterioar─â se efectueaz─â în maximum 2 ani de la aprobarea ramburs─ârii.

    CAP. 3
    Dispozi┼úii speciale privind solu┼úionarea solicit─ârilor de rambursare

    A. Dispozi┼úii generale
    1.1. Pentru contribuabilii mari ┼či mijlocii, precum ┼či pentru persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export, rambursarea se acord─â cu inspec┼úie fiscal─â ulterioar─â, cu excep┼úia cazurilor care prezint─â risc fiscal mare, când rambursarea se acord─â în urma inspec┼úiei fiscale anticipate.
    1.2. în categoria contribuabililor mari ┼či mijlocii se cuprind contribuabilii defini┼úi potrivit prevederilor legale în vigoare.
    1.3. în categoria persoanelor impozabile care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export care beneficiaz─â de regimul special privind solu┼úionarea solicit─ârilor de rambursare se încadreaz─â persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
    a) au depus, în ultimele 12 luni, toate declara┼úiile fiscale, precum ┼či declara┼úiile informative 390 (VIES) "Declara┼úia recapitulativ─â privind livr─ârile/achizi┼úiile intracomunitare de bunuri" ┼či 394 "Declara┼úie informativ─â privind livr─ârile/prest─ârile ┼či achizi┼úiile efectuate pe teritoriul na┼úional" pentru care persoanele impozabile aveau obliga┼úia transmiterii c─âtre organul fiscal;
    b) au depus toate situa┼úiile financiare, cu termen de depunere în ultimele 12 luni;
    c) nu înregistreaz─â obliga┼úii fiscale restante la bugetul general consolidat;
    d) au desf─â┼čurat în anul anterior activit─â┼úi de export, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clien┼úi (4111), dar nu mai pu┼úin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Volumul exportului derulat în anul 2006 se comunic─â organului fiscal competent de c─âtre Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor. Condi┼úia privind desf─â┼čurarea de activit─â┼úi de export, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clien┼úi (4111), trebuie îndeplinit─â pân─â la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, în condi┼úiile prev─âzute la lit. B;
    e)*) activitatea de export nu se desf─â┼čoar─â în domeniul:
    e1) comer┼úului cu b─âuturi alcoolice (cod 5117 "Intermedieri în comer┼úul cu produse alimentare, b─âuturi ┼či tutun", cod 5134 "Comer┼ú cu ridicata al b─âuturilor", cod 5139 "Comer┼ú cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, b─âuturi ┼či tutun", cod 5225 "Comer┼ú cu am─ânuntul al b─âuturilor");
    e2) tutunului (cod 5125 "Comer┼ú cu ridicata al tutunului neprelucrat", cod 5135 "Comer┼ú cu ridicata al produselor din tutun", cod 5226 "Comer┼ú cu am─ânuntul al produselor din tutun");
    e3) petrolului (cod 505 "Comer┼ú cu am─ânuntul al carburan┼úilor pentru autovehicule");
    e4) comer┼úului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 "Comer┼ú cu ridicata al animalelor vii");
    e5) comer┼úului cu ridicata al de┼čeurilor (cod 5157 "Comer┼úul cu ridicata al de┼čeurilor ┼či resturilor");
    e6) recuper─ârii de┼čeurilor ┼či resturilor metalice ┼či nemetalice (cod 3710 "Recuperarea de┼čeurilor ┼či resturilor metalice reciclabile" ┼či cod 3720 "Recuperarea de┼čeurilor ┼či resturilor nemetalice reciclabile");
    e7) comer┼úului cu ridicata al materialului lemnos ┼či de construc┼úii (cod 5153 "Comer┼ú cu ridicata al materialului lemnos ┼či de construc┼úie").
    1.4. în categoria persoanelor impozabile prev─âzute la pct. 1.3 nu intr─â contribuabilii mari ┼či mijlocii.
    2. Primul decont cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depus, dup─â înregistrarea investi┼úiei potrivit legii, de c─âtre persoanele impozabile care realizeaz─â investi┼úii ce se încadreaz─â în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi┼úiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, va fi supus inspec┼úiei fiscale, rambursarea fiind acordat─â cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â.
    Solicit─ârile ulterioare, depuse de aceast─â categorie de persoane impozabile pe durata derul─ârii investi┼úiei, vor fi solu┼úionate cu inspec┼úie fiscal─â ulterioar─â.
    Compartimentele cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â vor verifica, semestrial, la sediul persoanei impozabile, ramburs─ârile acordate.
    3. în sensul prezentului capitol, prin conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale se în┼úelege, dup─â caz:
    - directorul general al Direc┼úiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    - directorul executiv al Direc┼úiei Generale a Finan┼úelor Publice a Municipiului Bucure┼čti;
    - ┼čeful administra┼úiei finan┼úelor publice a municipiului, ora┼čului sau comunei, ┼čeful administra┼úiei finan┼úelor publice a sectoarelor municipiului Bucure┼čti sau ┼čeful administra┼úiei finan┼úelor publice pentru contribuabili mijlocii.
------------
    *) începând cu data de 1 ianuarie 2008, potrivit Ordinului pre┼čedintelui Institutului Na┼úional de Statistic─â nr. 337/2007, clasificarea activit─â┼úilor prev─âzute la lit. e) se actualizeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    e1) comer┼úului cu b─âuturi alcoolice (cod 4617 "Intermedieri în comer┼úul cu produse alimentare, b─âuturi ┼či tutun", cod 4634 "Comer┼ú cu ridicata al b─âuturilor", cod 4639 "Comer┼ú cu ridicata nespecializat de produse alimentare, b─âuturi ┼či tutun", cod 4725 "Comer┼ú cu am─ânuntul al b─âuturilor, în magazine specializate");
    e2) tutunului (cod 4621 "Comer┼ú cu ridicata al cerealelor, semin┼úelor, furajelor ┼či tutunului neprelucrat", cod 4635 "Comer┼ú cu ridicata al produselor din tutun", cod 4726 "Comer┼ú cu am─ânuntul al produselor din tutun, în magazine specializate");
    e3) petrolului (cod 4730 "Comer┼ú cu am─ânuntul al carburan┼úilor pentru autovehicule în magazine specializate"),
    e4) comer┼úului cu ridicata al animalelor vii (cod 4623 "Comer┼ú cu ridicata al animalelor vii");,
    e5) comer┼úului cu ridicata al de┼čeurilor (cod 4677 "Comer┼úul cu ridicata al de┼čeurilor ┼či resturilor");,
    e6) demont─ârii (dezasambl─ârii) ma┼činilor ┼či a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod 3831 "Demontarea (dezasamblarea) ma┼činilor ┼či a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor"), recuper─ârii materialelor reciclabile sortate (cod 3832 "Recuperarea materialelor reciclabile sortate");
    e7) comer┼úului cu ridicata al materialului lemnos ┼či de construc┼úii (cod 4673 "Comer┼ú cu ridicata al materialului lemnos ┼či al materialelor de construc┼úie ┼či echipamentelor sanitare").

    B. Procedura de aprobare a regimului special pentru persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export
    1.1. La depunerea primului decont de TVA de c─âtre persoanele impozabile care îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la lit. A pct. 1.3, acestea depun la organul fiscal competent ┼či o cerere prin care solicit─â aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea ad─âugat─â, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 11 la prezenta metodologie.
    1.2. Cererea va fi înso┼úit─â de balan┼úa de verificare la data de 31 decembrie 2006 ┼či fi┼ča contului 4111, din care s─â rezulte c─â volumul exportului scutit, efectuat în anul anterior, în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clien┼úi (4111), dar nu mai pu┼úin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro. De asemenea, cererea va fi înso┼úit─â de o declara┼úie pe propria r─âspundere c─â nu a desf─â┼čurat activit─â┼úi de export în domeniile prev─âzute la lit. A pct. 1.3 lit. e), precum ┼či c─â pân─â la data depunerii cererii persoana impozabil─â a desf─â┼čurat activit─â┼úi de export sau livr─âri intracomunitare, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clien┼úi (4111).
    2. Pentru solu┼úionarea cererii, compartimentul de specialitate:
    - analizeaz─â documenta┼úia depus─â de persoana impozabil─â;
    - verific─â lista transmis─â de Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor;
    - verific─â îndeplinirea obliga┼úiilor declarative ┼či de plat─â în eviden┼úele fiscale ┼či întocme┼čte Referatul privind îndeplinirea condi┼úiilor pentru aplicarea regimului special, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 12 la prezenta metodologie.
    3.1. Dac─â se constat─â c─â sunt îndeplinite, cumulativ, condi┼úiile prev─âzute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplic─ârii regimului special ┼či întocme┼čte proiectul deciziei privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea ad─âugat─â.
    3.2. Decizia se întocme┼čte ┼či în cazurile în care se propune respingerea solicit─ârii de aprobare a regimului special.
    3.3. Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea ad─âugat─â se întocme┼čte în dou─â exemplare, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 13 la prezenta metodologie.
    3.4. Decizia poate fi contestat─â în termen de 30 de zile de la data comunic─ârii, sub sanc┼úiunea dec─âderii, la organul fiscal emitent.
    4. Referatul privind îndeplinirea condi┼úiilor pentru aplicarea regimului special, împreun─â cu proiectul deciziei privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea ad─âugat─â, vizate de ┼čeful compartimentului de specialitate, se înainteaz─â, spre aprobare, conduc─âtorului unit─â┼úii fiscale.
    5. Decizia privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea ad─âugat─â se comunic─â persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedur─â fiscal─â.
    6. La depunerea unui decont de TVA cu sume pozitive, precum ┼či dac─â din analiza eviden┼úelor fiscale sau în urma inspec┼úiei fiscale efectuate se constat─â c─â persoana impozabil─â nu mai îndepline┼čte condi┼úiile prev─âzute la lit. A pct. 1.3, organul fiscal dispune, prin decizie, încetarea aplic─ârii regimului special.

    C. Fluxul de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse de contribuabilii mari ┼či mijlocii, precum ┼či de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B
    1. Compartimentul de specialitate înregistreaz─â deconturile într-o eviden┼ú─â special─â, care se conduce informatizat, organizat─â potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    2. Dup─â înregistrarea în eviden┼ú─â, deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea solu┼úion─ârii, în ordinea cronologic─â a înregistr─ârii lor la organul fiscal.
    3.1. Deconturile de TVA se verific─â din punctul de vedere al corectitudinii complet─ârii, urm─ârindu-se dac─â soldul sumei negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrat─â în eviden┼úele fiscale.
    3.2. Dac─â se constat─â diferen┼úe între suma negativ─â de tax─â pe valoarea ad─âugat─â solicitat─â la rambursare ┼či suma înregistrat─â în eviden┼úele organului fiscal, care pot fi corectate potrivit procedurii de corec┼úie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notific─â contribuabilul ┼či aplic─â procedura special─â în domeniu.
    în acest caz, termenul legal de solu┼úionare a solicit─ârii de rambursare se prelunge┼čte cu perioada de timp cuprins─â între data emiterii notific─ârii ┼či data corect─ârii diferen┼úelor între suma negativ─â de tax─â pe valoarea ad─âugat─â solicitat─â la rambursare ┼či suma înregistrat─â în eviden┼úele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedur─â fiscal─â.
    4. Deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse de contribuabilii mari ┼či exportatori se încadreaz─â în categoria de risc fiscal mare dac─â este îndeplinit─â oricare dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    a) contribuabilul respectiv are fapte, de natura infrac┼úiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
    b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschis─â procedura de insolven┼ú─â sau a fost declan┼čat─â procedura de lichidare voluntar─â;
    c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informa┼úiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiz─â ┼či îndrumare pentru activitatea de inspec┼úie fiscal─â, cât ┼či pe baza informa┼úiilor proprii ale compartimentului de specialitate.
    5. în cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare se încadreaz─â în categoria de risc fiscal mare dac─â persoana impozabil─â îndepline┼čte oricare din urm─âtoarele condi┼úii:
    a) contribuabilul respectiv are fapte, de natura infrac┼úiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
    b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschis─â procedura de insolven┼ú─â sau a fost declan┼čat─â procedura de lichidare voluntar─â;
    c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informa┼úiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiz─â ┼či îndrumare pentru activitatea de inspec┼úie fiscal─â, cât ┼či pe baza informa┼úiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
    d) nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declara┼úiile fiscale, precum ┼či declara┼úiile informative 390 (VIES) "Declara┼úia recapitulativ─â privind livr─ârile/achizi┼úiile intracomunitare de bunuri" ┼či 394 "Declara┼úie informativ─â privind livr─ârile/prest─ârile ┼či achizi┼úiile efectuate pe teritoriul na┼úional", pentru care persoanele impozabile aveau obliga┼úia transmiterii c─âtre organul fiscal;
    e) nu a depus situa┼úiile financiare cu termen de depunere în ultimele 12 luni;
    f) au ca obiect principal de activitate sau î┼či desf─â┼čoar─â efectiv activitatea în domeniile prev─âzute la cap. II "Procedura de solu┼úionare a solicit─ârilor de rambursare", lit. B1 "Stabilirea Standardului individual negativ (SIN) pct. 6.1.
    6.1. Compartimentul de specialitate organizeaz─â o baz─â de date cuprinzând persoanele impozabile ale c─âror deconturi se încadreaz─â în categoria de risc fiscal mare, pe baza informa┼úiilor primite sau de┼úinute în condi┼úiile prezentului punct.
    6.2. Pentru primul decont de TVA cu sume negative cu op┼úiune de rambursare supus solu┼úion─ârii dup─â data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, compartimentul de specialitate solicit─â, în scris, informa┼úii despre respectiva persoan─â impozabil─â, astfel:
    a) compartimentului cu atribu┼úii de colectare ┼či compartimentului juridic, informa┼úii privind îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la pct. 4 lit. b) ┼či pct. 5 lit. b);
    b) Serviciului/Biroului/Compartimentului coordonare, programare, analiz─â ┼či îndrumare pentru activitatea de inspec┼úie fiscal─â, informa┼úii privind îndeplinirea condi┼úiei prev─âzute la pct. 4 lit. c) ┼či pct. 5 lit. c).
    6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 4 lit. b) ┼či c) ┼či pct. 5 lit. b) ┼či c), se realizeaz─â, dup─â caz, astfel:
    - prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribu┼úii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator;
    - prin referat motivat întocmit de Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiz─â ┼či îndrumare pentru activitatea de inspec┼úie fiscal─â, aprobat de coordonatorul activit─â┼úii de inspec┼úie fiscal─â sau de directorul general al Direc┼úiei generale de administrare a marilor contribuabili, dup─â caz, pe baza informa┼úiilor rezultate din activitatea proprie despre respectivul contribuabil;
    - prin referat motivat întocmit de compartimentul de specialitate ┼či aprobat de directorul coordonator, pe baza informa┼úiilor proprii privind comportamentul fiscal al contribuabilului în ultimele 12 luni.
    6.4. Informa┼úiile primite sau de┼úinute privind încadrarea în categoria de risc fiscal mare, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit pct. 6.3 ┼či transmise compartimentului de specialitate în termen de 2 zile de la data solicit─ârii, se înscriu în baza de date organizat─â potrivit pct. 6.1.
    6.5. Ori de câte ori compartimentele prev─âzute la pct. 6.2 constat─â c─â o persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA îndepline┼čte condi┼úiile men┼úionate la pct. 4 lit. b) ┼či c) sau pct. 5 lit. b) ┼či c), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe baz─â de referat motivat, pe care îl transmit, de îndat─â, compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.
    6.6. Compartimentele care au propus încadrarea în categoria de risc fiscal mare au obliga┼úia în┼čtiin┼ú─ârii, de îndat─â, a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea condi┼úiilor care au determinat încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe baz─â de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc ┼či scoaterea din baza de date.
    7.1. Pentru verificarea îndeplinirii celorlalte condi┼úii prev─âzute la pct. 4 ┼či 5, pentru toate deconturile de TVA cu sume negative cu op┼úiune de rambursare depuse, compartimentul de specialitate solicit─â compartimentului cu atribu┼úii în domeniul gestion─ârii cazierului fiscal informa┼úii privind îndeplinirea condi┼úiei prev─âzute la pct. 4 lit. a) ┼či pct. 5 lit. a), respectiv compartimentului cu atribu┼úii în domeniul gestion─ârii declara┼úiilor fiscale informa┼úii privind îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la pct. 5 lit. d), e) ┼či f), pentru respectivul contribuabil.
    7.2. Compartimentele prev─âzute la pct. 7.1 vor transmite compartimentului de specialitate informa┼úiile solicitate în termen de dou─â zile de la primirea solicit─ârii.
    8.1. Rezultatul analizei efectuate în vederea solu┼úion─ârii deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse de marii contribuabili sau de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemneaz─â în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare depus de marii contribuabili/de persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie.
    8.2. Rezultatul analizei efectuate în vederea solu┼úion─ârii deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemneaz─â în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 10 la prezenta metodologie.
    9.1. Dac─â decontul de TVA supus analizei se încadreaz─â în una dintre situa┼úiile prev─âzute la pct. 4 ┼či, dup─â caz, la pct. 5, se solu┼úioneaz─â cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â.
    9.2. Rambursarea cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â se solu┼úioneaz─â potrivit prevederilor cap. II lit. C "Fluxul opera┼úiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare solu┼úionate cu inspec┼úie fiscal─â anticipat─â".
    10.1. Dac─â decontul de TVA supus analizei nu se încadreaz─â în condi┼úiile prev─âzute la pct. 4 ┼či, dup─â caz, la pct. 5, se consider─â cu risc fiscal mic, se solu┼úioneaz─â cu inspec┼úie fiscal─â ulterioar─â ┼či se emite proiectul deciziei de rambursare a TVA, în dou─â exemplare, care se vizeaz─â de conduc─âtorul compartimentului de specialitate ┼či se înainteaz─â, spre aprobare, conduc─âtorului unit─â┼úii fiscale.
    10.2. Decizia de rambursare emis─â pentru deconturile de TVA cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verific─ârii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedur─â fiscal─â.
    11. Prevederile cap. II lit. D privind fluxul opera┼úiunilor în cadrul compartimentului de colectare, precum ┼či prevederile cap. II lit. E privind finalizarea procedurii ┼či arhivarea documentelor se aplic─â în mod corespunz─âtor.

    D. Termenul de efectuare a inspec┼úiei fiscale ulterioare
    1. în cazul contribuabililor mari ┼či mijlocii, inspec┼úia fiscal─â ulterioar─â a ramburs─ârilor se efectueaz─â în termen de maximum 2 ani de la aprobare.
    2. în cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B, inspec┼úia fiscal─â ulterioar─â a ramburs─ârilor se efectueaz─â în termen de maximum 6 luni de la aprobare.
    3. Prin excep┼úie de la prevederile pct. 1 ┼či 2, inspec┼úia fiscal─â ulterioar─â pentru ramburs─ârile cu risc fiscal mic aprobate se efectueaz─â în termen de 30 de zile de la data încadr─ârii ulterioare a respectivului contribuabil în gradul de risc fiscal mare, de c─âtre compartimentul cu atribu┼úii de inspec┼úie fiscal─â.

    CAP. 4
    Transferul datelor pentru aplicarea metodologiei de solu┼úionare

    Pentru contribuabilii care î┼či modific─â sediul social/domiciliul fiscal se transfer─â, în format electronic, toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prev─âzute de prezentul ordin, pân─â cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

    CAP. 5
    Raportarea modului de solu┼úionare

    Direc┼úiile generale ale finan┼úelor publice jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti, Direc┼úia General─â de Administrare a Marilor Contribuabili din Municipiul Bucure┼čti ┼či din jude┼úul Ilfov vor raporta lunar Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â situa┼úia ramburs─ârilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al pre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â.

    CAP. 6
    Solu┼úionarea solicit─ârilor de restituire a taxei pe valoarea ad─âugat─â

    1. Restituirea sumelor negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â mai mici de 5.000 lei, cuprinse în deconturile cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care solicit─â scoaterea din eviden┼úa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în condi┼úiile legii, se face numai în urma efectu─ârii controlului fiscal.
    2. Pentru restituirea acestor sume se aplic─â procedura comun─â aplicabil─â pentru restituirea impozitelor ┼či taxelor.

    ANEXA 1
    la metodologie

              FI┼×A DE CALCUL AL STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea persoanei impozabile |                                             |
| înregistrate în scopuri de TVA |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| Codul de identificare fiscal─â  |            | Periodicitatea |             _ |
|                                |            | depunerii      |Lunar       |_||
|                                |            | contului       |             _ |
|                                |            |                |Trimestrial |_||
|                                |            |                |             _ |
|                                |            |                |Semestrial  |_||
|                                |            |                |             _ |
|                                |            |                |Anual       |_||
|________________________________|____________|________________|_______________|
| Jude┼úul |                         | Localitatea |                            |
|_________|_________________________|_____________|____________________________|
| Strada |           | Num─ârul |   | Blocul |   | Scara |   | Apartamentul |   |
|________|___________|_________|___|________|___|_______|___|______________|___|
| Cod    |   | Sectorul |  | Telefon |        | Fax |       | E-mail |         |
| po┼čtal |   |          |  |         |        |     |       |        |         |
|________|___|__________|__|_________|________|_____|_______|________|_________|

    A. SIN-ul brut
      _                   _
    (>_ TVA deductibil - >_ TVA colectat) / nr. perioade de raportare (12 sau 4)

    Figura 1Lex: SIN-ul brut

    B. Motiva┼úia în cazul SIN = 1
                                                                           _
    - cazierul fiscal                                                     |_|

    - obiect principal de activitate                                    cod CAEN
                                                                           _
    - pl─âtitor nou-înfiin┼úat                                              |_|
                                                                           _
    - datele incomplete                                                   |_|
                                                                           _
    - SIN-ul este negativ                                                 |_|
                                                                           _
    - renun┼úare la op┼úiunea de rambursare                                 |_|
                                                                           _
    - persoana impozabil─â nu are niciun salariat                          |_|
                                                                           _
    - persoana impozabil─â nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu  |_|
                                                                           _
    - stabilit de administra┼úia fiscal─â conform Referatului nr. ...       |_|
                                                                           _
    - organul fiscal competent a aprobat ca perioad─â fiscal─â semestrul    |_|
      sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscal─â
      nr. ........................

    C. Ajustare la infla┼úie
    (rd. A x indice infla┼úie)                                           ........

    D. Indicatori

________________________________________________________________________________
Nr.                             Indicatori                               Punctaj
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Capitaluri proprii
________________________________________________________________________________
     mai mic sau egal cu 0                                                 100
________________________________________________________________________________
     mai mare decât 0                                                        0
________________________________________________________________________________
  2. Grad de îndatorare = capital împrumutat / capital propriu*)
________________________________________________________________________________
     - mai mare sau egal cu 0 ┼či mai mic sau egal cu 1                       0
________________________________________________________________________________
     - mai mare decât 1                                                     50
________________________________________________________________________________
  3. Profitabilitate = profit / cifr─â de afaceri
________________________________________________________________________________
     - egal cu 0                                                            70
________________________________________________________________________________
     - mai mare decât 0                                                      0
________________________________________________________________________________
  4. Raportul dintre media vânz─ârilor ┼či media achizi┼úiilor
________________________________________________________________________________
     - media vânz─ârilor mai mare decât media achizi┼úiilor                    0
________________________________________________________________________________
     - media vânz─ârilor mai mic─â decât media achizi┼úiilor                   45
________________________________________________________________________________
  5. Declara┼úii fiscale ┼či informative nedepuse în perioada de referin┼ú─â
 **)
________________________________________________________________________________
     - niciuna (toate declara┼úiile depuse)                                   0
________________________________________________________________________________
     - cel pu┼úin una                                                       100
________________________________________________________________________________
  6. Obliga┼úii fiscale restante în perioada de referin┼ú─â
***)
________________________________________________________________________________
     - obliga┼úii la începutul perioadei mai mici decât obliga┼úiile la
     sfâr┼čitul perioadei                                                    50
________________________________________________________________________________
     - obliga┼úii la începutul perioadei mai mari decât obliga┼úiile la
     sfâr┼čitul perioadei                                                    30
________________________________________________________________________________
     - nu exist─â                                                             0
________________________________________________________________________________
  7. Obliga┼úii de plat─â restante la TVA
***)
________________________________________________________________________________
     - f─âr─â obliga┼úii restante                                               0
________________________________________________________________________________
     - cu obliga┼úii restante                                                40
________________________________________________________________________________
     Total punctaj:
________________________________________________________________________________

    *) Indicatorul "Grad de îndatorare" se completeaz─â numai dac─â exist─â capital împrumutat (datorii ce trebuie pl─âtite într-o perioad─â mai mare de un an) ┼či capitalul propriu este pozitiv.
    **) Pct. 5 - se verific─â depunerea formularului 100 "Declara┼úia privind obliga┼úiile de plat─â la bugetul de stat", a formularului 390 (VIES) "Declara┼úia recapitulativ─â privind livr─ârile/achizi┼úiile intracomunitare de bunuri" ┼či a formularului 394 "Declara┼úie informativ─â privind livr─ârile/prest─ârile ┼či achizi┼úiile efectuate pe teritoriul na┼úional".
    ***) Pct. 6 ┼či 7 - se consider─â toate obliga┼úiile declarate de c─âtre contribuabili sau stabilite de c─âtre organul fiscal ┼či neachitate, cu excep┼úia sumelor pentru care acesta beneficiaz─â de înlesniri la plat─â aprobate de organul fiscal competent.

    E. Coeficient de ajustare în func┼úie de comportamentul fiscal
    ................

    F. SIN conform coeficientului de ajustare
    ................

    G. SIN
    ................

    LEGEND─é:
    Locul de unde se ob┼úin elementele din fi┼ča de calcul a SIN:
    1. - bilan┼úul contabil, pentru punctele 1, 2 ┼či 3, precum ┼či contul de profit ┼či pierderi, pentru pct. 3.
    - rd. 1 = rd. 81 bilan┼ú conform Ordinului ministrului finan┼úelor publice nr. 1.752/2005, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv rd. 32 bilan┼ú conform aceluia┼či act normativ, pentru entit─â┼úile care întocmesc bilan┼ú prescurtat;
    - rd. 2 = rd. 55 / rd. 81 bilan┼ú conform Ordinului ministrului finan┼úelor publice nr. 1.752/2005, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv rd. 14 / rd. 32 bilan┼ú conform aceluia┼či act normativ, pentru entit─â┼úile care întocmesc bilan┼ú prescurtat.
    Datele se completeaz─â numai în condi┼úiile în care capitalul propriu este pozitiv ┼či exist─â datorii ce trebuie pl─âtite într-o perioad─â mai mare de 1 an (capital împrumutat);
    - rd. 3 = rd. 78 bilan┼ú sau rd. 1 cont de profit ┼či pierderi, conform Ordinului ministrului finan┼úelor publice nr. 1.752/2005, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv rd. 29 bilan┼ú sau rd. 1 cont de profit ┼či pierderi conform aceluia┼či act normativ, pentru entit─â┼úile care întocmesc bilan┼ú prescurtat;
    2. aplica┼úia "DECIMP", pentru pct. 4 ┼či 5;
    3. fi┼ča analitic─â de eviden┼ú─â pe pl─âtitori, pentru pct. 6 ┼či 7.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               EVIDEN┼óA DECONTURILOR
                cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea/  |Codul de    |Nr. ┼či data  |Suma      |Procedura  | Decizia  |
|crt.|Numele ┼či   |identificare|înregistr─ârii|solicitat─â|aplicat─â în| organului|
|    |prenumele   |fiscal─â     |decontului cu|          |solu┼úionare| fiscal*2)|
|    |persoanei   |            |sume negative|          |*1)        |          |
|    |impozabile  |            |de TVA cu    |          |           |          |
|    |înregistrate|            |op┼úiune de   |          |           |          |
|    |în scopuri  |            |rambursare   |          |           |          |
|    |de TVA      |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|
|    |            |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|
|    |            |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|
|    |            |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Suma    |Diferen┼úele|Nr. ┼či data adresei| Nr. ┼či data adresei de  |Data       |
|aprobat─â|constatate |de transmitere spre| transmitere a           |efectu─ârii |
|        |fa┼ú─â de    |solu┼úionare        | rezultatelor controlului|compens─ârii|
|        |suma       |compartimentului de| de la activitatea de    |┼či/sau a   |
|        |solicitat─â |inspec┼úie fiscal─â  | inspec┼úie fiscal─â       |restituirii|
|________|___________|___________________|_________________________|___________|
|        |           |                   |                         |           |
|________|___________|___________________|_________________________|___________|
|        |           |                   |                         |           |
|________|___________|___________________|_________________________|___________|
|        |           |                   |                         |           |
|________|___________|___________________|_________________________|___________|

    *1) Se va completa cu:
    SIN - în cazul solu┼úion─ârii în urma compar─ârii cu SIN;
    AR - în cazul solu┼úion─ârii pe baz─â de analiz─â de risc;
    CF - în cazul solu┼úion─ârii cu inspec┼úie fiscal─â;
    CU - în cazul solu┼úion─ârii cu inspec┼úie fiscal─â ulterioar─â, pentru cazurile speciale de rambursare de la cap. III.
    *2) Se va completa cu:
    A - în cazul cererilor aprobate;
    R - în cazul cererilor respinse.

    ANEXA 3
    la metodologie

                                     FI┼×A
                      indicatorilor de inspec┼úie fiscal─â

    1. Num─âr de ramburs─âri solu┼úionate f─âr─â inspec┼úie fiscal─â în ultimele 12 luni:
    - pân─â la 3 inclusiv ............................................  0 puncte;
    - între 4 - 6 inclusiv .......................................... 15 puncte;
    - între 7 - 9 inclusiv .......................................... 30 puncte;
    - între 10 - 12 inclusiv ........................................ 45 puncte.
    2. Perioada scurs─â de la ultima lun─â pentru care s-a efectuat inspec┼úie fiscal─â TVA:
    Declarare lunar─â
    - peste 12 luni ................................................. 45 puncte;
    - între 9 ┼či 12 luni inclusiv ................................... 30 puncte;
    - între 6 ┼či 9 luni inclusiv .................................... 15 puncte;
    - între 3 ┼či 6 luni inclusiv ....................................  5 puncte;
    - pân─â la 3 luni inclusiv .......................................  0 puncte.
    Declarare trimestrial─â
    - perioada mai mare sau egal─â cu 4 trimestre .................... 45 puncte;
    - perioada între 4 ┼či 2 trimestre inclusiv ...................... 30 puncte;
    - perioada între 2 ┼či 1 trimestru inclusiv ...................... 15 puncte;
    - perioada pân─â la un trimestru .................................  0 puncte.
    3. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate) / sume solicitate]:
    - pondere sum─â neaprobat─â </= 2% ................................  0 puncte;
    - 2% < pondere sum─â neaprobat─â </= 4% ...........................  5 puncte;
    - 4% < pondere sum─â neaprobat─â </= 6% ........................... 15 puncte;
    - 6% < pondere sum─â neaprobat─â </= 8% ........................... 35 puncte;
    - 8% < pondere sum─â neaprobat─â </= 10% .......................... 45 puncte;
    - pondere sum─â neaprobat─â > 10% ................................. 60 puncte.
    4. Total sume rambursate în ultimele 12 luni f─âr─â inspec┼úie fiscal─â*):
    - între 5.000 ┼či 50.000 lei inclusiv ............................  0 puncte;
    - între 50.001 ┼či 150.000 lei inclusiv .......................... 10 puncte;
    - între 150.001 ┼či 350.000 lei inclusiv ......................... 20 puncte;
    - între 350.001 ┼či 550.000 lei inclusiv ......................... 30 puncte;
    - între 550.001 ┼či 750.000 lei inclusiv ......................... 40 puncte;
    - între 750.001 ┼či 1.000.000 lei inclusiv ....................... 50 puncte;
    - mai mari de 1.000.000 lei ..................................... 60 puncte.
    Indicatorii de inspec┼úie fiscal─â cuprin┼či în aceast─â fi┼č─â se stabilesc pentru ultimele 12 luni, perioada fiind calculat─â pân─â la data decontului cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare, supus analizei.
------------
    *) Sume rambursate f─âr─â inspec┼úie fiscal─â - sume aprobate la rambursare, f─âr─â inspec┼úie fiscal─â anticipat─â sau pentru care nu a fost efectuat─â inspec┼úie fiscal─â ulterioar─â.

    ANEXA 4
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Unitatea fiscal─â ........................
    Nr. înregistrare ....... Data ...........

                              DECIZIE DE RAMBURSARE
                           a taxei pe valoarea ad─âugat─â

    C─âtre: Denumirea/Numele ┼či prenumele .....................................
    Codul de identificare fiscal─â ............................................
    Domiciliul fiscal: Localitatea ................, str. ........... nr. ..., bl. ......, ap. ......, et. ......, jude┼úul/sectorul .........................
    în baza art. 85 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a decontului de tax─â pe valoarea ad─âugat─â pentru perioada fiscal─â ..............., înregistrat sub nr. ................. din ...................., ┼či a analizei de risc/inspec┼úiei fiscale efectuate în perioada ..................., se stabile┼čte taxa pe valoarea ad─âugat─â de rambursat, astfel:
    - TVA solicitat─â la rambursare ........................................ lei;
    - TVA aprobat─â la rambursare .......................................... lei.
    Suma aprobat─â la rambursare urmeaz─â procedura prev─âzut─â la art. 115, 116 sau 117, dup─â caz, din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea ad─âugat─â poate fi contestat─â în termen de 30 de zile de la data comunic─ârii, sub sanc┼úiunea dec─âderii, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Aprobat                    Verificat                  întocmit
Func┼úia .................  Func┼úia .................  Func┼úia .................
Numele ┼či prenumele .....  Numele ┼či prenumele .....  Numele ┼či prenumele .....
Data ....................  Data ....................  Data ....................
Semn─âtura ...............  Semn─âtura ...............  Semn─âtura ...............

    ANEXA 5
    la metodologie

                              FI┼×A DE ANALIZ─é DE RISC

    Codul de identificare fiscal─â ................
    Denumirea ....................................
    Domiciliul fiscal ............................
    Contul bancar ................................

 ___________________________________________________________________________
|   |                                          | Sume negative | Observa┼úii |
|   |                                          | TVA           |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 1.| Suma solicitat─â la rambursare            |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 2.| - din perioada de raportare              |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 3.| - din perioadele anterioare de raportare |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 4.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 5.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 6.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 7.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 8.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 9.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
|10.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
|11.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
|12.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|

    Indicatori de analiz─â pentru perioadele de raportare în care suma negativ─â de TVA este mai mare decât SIN-ul

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                      Indicatori                     | Punctaj | Punctaj |
|crt.|                                                     |         | acordat |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  1.| Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni     |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - veniturile din perioada analizat─â mai mari decât  |         |         |
|    | media veniturilor în ultimele 12 luni               |     0   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - veniturile din perioada analizat─â mai mici decât  |         |         |
|    | media veniturilor în ultimele 12 luni               |    50   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  2.| Media valorii achizi┼úiilor pe ultimele 12 luni      |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - achizi┼úiile din perioada analizat─â mai mici decât |         |         |
|    | media achizi┼úiilor în ultimele 12 luni              |     0   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - achizi┼úiile din perioada analizat─â mai mari decât |         |         |
|    | media achizi┼úiilor în ultimele 12 luni              |    50   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  3.| Opera┼úiunea preponderent─â din opera┼úiunile de       |         |         |
|    | livr─âri/prest─âri                                    |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - scutit─â cu drept de deducere                      |     0   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - scutit─â f─âr─â drept de deducere                    |    30   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - livrare/prestare cu cota 19%                      |    40   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - livrare/prestare cu cota 9%                       |    40   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | TOTAL:                                              |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|

               Aprobat                              întocmit

    ANEXA 6
    la metodologie

                           FI┼×A DE ANALIZ─é DE RISC
                          Instruc┼úiuni de completare

    Fi┼ča de analiz─â de risc se completeaz─â pentru fiecare pl─âtitor, dup─â cum urmeaz─â:
    Cartu┼čul "Suma solicitat─â la rambursare" se completeaz─â astfel:
    - rd. 1 "Suma solicitat─â la rambursare" se completeaz─â cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 33 al decontului cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare;
    - rd. 2 "din perioada de raportare" se completeaz─â cu suma negativ─â de TVA din rd. 26 al decontului cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare.
    în cazul în care suma de la rd. 1 este diferit─â de cea de la rd. 2, se vor completa ┼či celelalte rânduri ale cartu┼čului cu sumele aferente fiec─ârei perioade de raportare din care provine suma solicitat─â la rambursare.
    în cazul în care în perioada din care provine suma solicitat─â la rambursare exist─â ┼či deconturi cu sume pozitive, în coloana "observa┼úii" se va înscrie suma pozitiv─â, iar coloana "Sume negative TVA" va r─âmâne necompletat─â.
    Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative TVA" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "Observa┼úii" se va men┼úiona dac─â suma negativ─â respectiv─â este mai mic─â sau mai mare decât SIN-ul.
    Cartu┼čul "Indicatori de analiz─â pentru perioadele de raportare în care suma negativ─â de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completeaz─â pentru fiecare perioad─â de raportare în care suma negativ─â de TVA este mai mare decât SIN-ul.
    - rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (rd. 13, mai pu┼úin rd. 4, 5, 6 ┼či 9 din decontul de TVA);
    - rd. 2 "Media valorii achizi┼úiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibil─â (rd. 25 din decontul de TVA);
    - rd. 3 "Opera┼úiunea preponderent─â din opera┼úiunile de livr─âri/prest─âri" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:
        - scutit─â cu drept de deducere - (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 10) / rd. 13;
        - scutit─â f─âr─â drept de deducere - rd. 11 / rd. 13;
        - livrare/prestare cu cota 19% - rd. 7 / rd. 13;
        - livrare/prestare cu cota 9% - rd. 8 / rd. 13.
    Dup─â stabilirea ponderilor, se acord─â punctajul numai pentru opera┼úiunea care prezint─â ponderea cea mai mare între cele 4 tipuri de opera┼úiuni prev─âzute de formular.

    ANEXA 7
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Unitatea fiscal─â ........................
    Nr. înregistrare ........ Data ..........

                                  îN┼×TIIN┼óARE
                                  C─âtre

    Persoan─â impozabil─â ......................................................
                                      (Denumirea/Numele ┼či prenumele)
    Codul de identificare fiscal─â ............................................
    Adresa: Localitatea .........., str. ....... nr. ......, bl. ..., ap. ..., et. .., jude┼úul/sectorul ..........
    Prin decontul cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ........., anul ........., a┼úi solicitat rambursarea sumei de ...................... lei.
    în vederea solu┼úion─ârii acestei solicit─âri, v─â rug─âm s─â prezenta┼úi, pân─â cel târziu la data de ..............., la domnul/doamna ........................., camera ..............., urm─âtoarele documente, pentru perioada ..............:
                                                                              _
    - jurnale de vânz─âri ┼či de cump─âr─âri                                     |_|
                                                                              _
    - balan┼úa de verificare                                                  |_|
                                                                              _
    - contracte comerciale, facturi ┼či documente vamale care s─â ateste       |_|
      exportul efectuat
                                                                              _
    - documente care s─â ateste efectuarea unei investi┼úii, precum ┼či alte    |_|
      documente din care s─â rezulte suma solicitat─â la rambursare
                                                                              _
    - orice alte documente pe care organul fiscal le consider─â necesare      |_|
      pentru justificarea ramburs─ârii.
    Documentele vor fi prezentate în original ┼či în copie.

                          Conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale,
                       ....................................

    ANEXA 8
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Unitatea fiscal─â ........................
    Nr.

                                                          Aprobat
                                                Conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale

                Avizat
    ┼×ef compartiment specialitate

                       REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTAR─é

    A. Datele de identificare ale persoanei impozabile
    Codul de identificare fiscal─â ............................................
    Denumirea ................................................................
    Domiciliul fiscal ........................................................

    B. Analiza documentar─â
 ______________________________________________________________________________
| 1.| Perioada fiscal─â la care se refer─â decontul cu |                         |
|   | sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare  |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 2.| SIN-ul                                         |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 3.| Suma negativ─â solicitat─â la rambursare         |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 4.| Diferen┼úa între suma solicitat─â ┼či SIN         |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 5.| TVA deductibil─â                                |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 6.| Se încadreaz─â decontul negativ în tiparul      |  _                      |
|   | ultimelor perioade?                            | |_| Da                  |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 7.| Ofer─â ultimul raport de inspec┼úie fiscal─â      |  _                      |
|   | motive pentru ini┼úierea unei inspec┼úii         | |_| Da                  |
|   | anticipate?                                    |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 8.| Au fost solicitate documente suplimentare?     | Da, Adresa nr. ........ |
|   |                                                | din ................... |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 9.| Pl─âtitorul nu s-a prezentat pân─â la expirarea  |  _                      |
|   | termenului stabilit de organul fiscal          | |_| Decontul se         |
|   |                                                |     transmite           |
|   |                                                |     activit─â┼úii de      |
|   |                                                |     inspec┼úie fiscal─â.  |
|___|________________________________________________|_________________________|
|10.| Pl─âtitorul a solicitat amânarea termenului de  |  _                      |
|   | prezentare a documentelor                      | |_| Da                  |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
|11.| Amânarea termenului de prezentare a            |  _                      |
|   | documentelor a fost aprobat─â                   | |_| Da, pân─â la data    |
|   |                                                |     de ................ |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
|12.| Sunt anexate copii ale documentelor care au    |                         |
|   | fost supuse analizei, potrivit borderoului     |                         |
|   | anexat:                                        |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
|13.| Documente analizate ┼či aspecte constatate      |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
|14.| Se propune aprobarea ramburs─ârii în urma       |  _                      |
|   | analizei documentare:                          | |_| Da, în totalitate - |
|   |                                                |     suma .............. |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu, se transmite    |
|   |                                                |     pentru inspec┼úie    |
|   |                                                |     fiscal─â anticipat─â  |
|___|________________________________________________|_________________________|

                                                        întocmit

    ANEXA 9
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Unitatea fiscal─â ........................
    Nr. ................./...................

               Avizat                                    Aprobat
    ┼×ef compartiment specialitate,            Conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale,

                                     REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu op┼úiune de rambursare depus de marii contribuabili/de persoanele impozabile care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export
                         nr. ............ din .............
                         aferent perioadei ................

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ................................................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Domiciliul fiscal ........................................................
    ..........................................................................

    B. Analiza documentar─â:
                                                                            _
    1. fapte de natura infrac┼úiunilor înscrise în cazierul fiscal          |_|
    2. a fost deschis─â procedura de insolven┼ú─â sau a fost declan┼čat─â        _
    procedura de lichidare voluntar─â                                       |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................
    3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiz─â ┼či
    îndrumare pentru activitatea de inspec┼úie fiscal─â sau compartimentul
    de specialitate a stabilit, prin referat motivat, gradul de risc        _
    fiscal mare                                                            |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................
    4. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabil─â care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de export a fost aprobat─â prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. ............/....... .

    C. Concluzii:
                                                                            _
    a) Se propune aprobarea solicit─ârii de rambursare a TVA.               |_|
    b) Se propune transmiterea, spre solu┼úionare cu inspec┼úie fiscal─â       _
    anticipat─â, având în vedere urm─âtoarele:                               |_|
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                                      întocmit

    ANEXA 10
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Direc┼úia General─â a Finan┼úelor Publice .......................
    Administra┼úia finan┼úelor publice pentru contribuabili mijlocii
    Nr. ............../...................

               Avizat                                  Aprobat
    ┼×ef compartiment specialitate,          Conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale,
    ..............................          ..............................

                                   REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii
                      nr. .......... din ...............
                      aferent perioadei ................

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ................................................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Domiciliul fiscal ........................................................

    B. Analiza documentar─â:
                                                                            _
    1. fapte înscrise în cazierul fiscal                                   |_|
    2. a fost deschis─â procedura de insolven┼ú─â sau a fost declan┼čat─â        _
    procedura de lichidare voluntar─â                                       |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................
    3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiz─â ┼či
    îndrumare pentru activitatea de inspec┼úie fiscal─â sau compartimentul
    de specialitate a stabilit, prin referat motivat, gradul de risc        _
    fiscal mare                                                            |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................
    4. nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declara┼úiile fiscale, precum
    ┼či declara┼úiile informative 390 (VIES) "Declara┼úie recapitulativ─â
    privind livr─ârile/achizi┼úiile intracomunitare de bunuri" ┼či 394
    "Declara┼úie informativ─â privind livr─ârile/prest─ârile ┼či achizi┼úiile
    efectuate pe teritoriul na┼úional", pentru care persoana impozabil─â      _
    respectiv─â avea obliga┼úia transmiterii c─âtre organul fiscal            |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................
    5. nu a depus situa┼úiile financiare, cu termen de depunere în ultimele  _
    12 luni                                                                |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................
    6. au ca obiect principal de activitate sau î┼či desf─â┼čoar─â efectiv
    activitatea în domeniile prev─âzute la cap. II "Procedura de solu┼úionare
    a solicit─ârilor de rambursare" lit. B1. Stabilirea Standardului         _
    individual negativ (SIN), pct. 6.1.                                    |_|
    Motiva┼úie ................................................................
    ..........................................................................

    C. Concluzii:
                                                                            _
    a) Se propune aprobarea solicit─ârii de rambursare a TVA.               |_|
    b) Se propune transmiterea, spre solu┼úionare cu inspec┼úie fiscal─â       _
    anticipat─â, având în vedere urm─âtoarele:                               |_|
    ..........................................................................

                                   întocmit

    ANEXA 11*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 11 este reprodus─â în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|      | Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei |        |
|      | pe valoarea ad─âugat─â                                         |        |
|______|______________________________________________________________|________|

 ______________________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| DENUMIRE/NUME, PRENUME  |                                                    |
|_________________________|____________________________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCAL─é |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| JUDE┼ó |                        | SECTOR |      | LOCALITATE |                |
|_______|________________________|________|______|____________|________________|
| STRADA|                                        | NR. |   | BL. |   | SC. |   |
|_______|________________________________________|_____|___|_____|___|_____|___|
| ET. |    | AP. |    | COD PO┼×TAL |             | TELEFON |                   |
|_____|____|_____|____|____________|_____________|_________|___________________|
| FAX |          |                           | E-MAIL |                        |
|_____|__________|___________________________|________|________________________|

 ______________________________________________________________________________
| II. INFORMA┼óII FINANCIARE                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Rulajul debitor al contului de clien┼úi (4111)              | | | | | | | | | |
|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Volumul exportului în anul 2006                            | | | | | | | | | |
|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Procent                                                          | | |,| | |%|
|__________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
| V─â rog a-mi aproba aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe    | |
| valoarea ad─âugat─â                                                          | |
|____________________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________
| Anexez urm─âtoarele documente:                                                |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Sub sanc┼úiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c─â datele    |
| înscrise în acest formular sunt corecte ┼či complete                          |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declara┼úia |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Func┼úia        |                                  |                          |
|________________|__________________________________|         ┼×tampila         |
| Semn─âtura      |                                  |                          |
|________________|__________________________________|__________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                Se completeaz─â de personalul organului fiscal                 |
|______________________________________________________________________________|
| Organ fiscal       |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| Num─âr înregistrare |              | Data înregistrare    | | |/| | |/| | | | |
|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Numele persoanei care a verificat |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    ANEXA 12
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Direc┼úia General─â a Finan┼úelor Publice ...................
    Administra┼úia Finan┼úelor Publice .........................
    Nr. ............/...............

               Avizat                                  Aprobat
    ┼×ef compartiment specialitate,           Conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale,
    ..............................           ..............................

                                     REFERAT
    privind îndeplinirea condi┼úiilor pentru aplicarea regimului special

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ................................................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Domiciliul fiscal ........................................................
    ..........................................................................

    B. Analiza documentar─â a Cererii nr. ....../data ......
    Au fost analizate urm─âtoarele documente:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Din analiza documentelor prezentate a rezultat:
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    C. Analiza informa┼úiilor de┼úinute de organul fiscal
    Au fost analizate urm─âtoarele informa┼úii:
                                                                            _
    1. eviden┼úa analitic─â pe pl─âtitori                                     |_|
                                                                            _
    2. raportul de inspec┼úie fiscal─â                                       |_|
                                                                            _
    3. decontul de tax─â pe valoarea ad─âugat─â                               |_|

    1. Din analiza eviden┼úei pe pl─âtitori, la data de ........................
    2. Din Raportul de inspec┼úie fiscal─â nr. ........ din ....................
    3. Din decontul de TVA aferent lunii ............ anul ......, înregistrat la organul fiscal cu nr. ............................ din .................. .

    D. Concluzii:
                                                                            _
    a) Se propune aprobarea aplic─ârii regimului special pentru rambursarea |_|
    TVA.
                                                                            _
    b) Se propune respingerea cererii, având în vedere urm─âtoarele:        |_|
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    c) Se propune anularea aplic─ârii regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere urm─âtoarele:
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                                      întocmit

    ANEXA 13
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
    AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
    Direc┼úia General─â a Finan┼úelor Publice ..................
    Administra┼úia Finan┼úelor Publice ........................
    Str. ........... nr. ...........
    Localitatea .................... cod po┼čtal .............
    Nr. .....................................................

                                                           Aprobat
                                                Conduc─âtorul unit─â┼úii fiscale,

                                      DECIZIE
privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea ad─âugat─â

    C─âtre:
    Denumirea/Numele ┼či prenumele ............................................
    Domiciliul fiscal:
    Localitatea ................, str. ................ nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ......., jude┼úul/sectorul ..............
    Cod de identificare fiscal─â ..............................................
    în baza prevederilor cap. III din Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de solu┼úionare a deconturilor cu sume negative de tax─â pe valoarea ad─âugat─â cu op┼úiune de rambursare, a Cererii nr. ............... din data de ........................ ┼či a Referatului privind îndeplinirea condi┼úiilor pentru aplicarea regimului special nr. ............. din data .................., v─â comunic─âm c─â:
                                                                            _
    - se aprob─â aplicarea regimului special                                |_|
                                                                            _
    - nu se aprob─â aplicarea regimului special                             |_|
                                                                            _
    - înceteaz─â aplicarea regimului special                                |_|
    Motiva┼úia respingerii/încet─ârii: .........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea ad─âugat─â, aprobat─â prin prezenta decizie, este valabil─â de la data comunic─ârii, pe durata p─âstr─ârii condi┼úiilor prev─âzute la cap. III din Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 1.857/2007.
    împotriva prezentului înscris se poate formula contesta┼úie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunic─ârii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acela┼či act normativ.

                Verificat                                întocmit
          Func┼úia .............                   Func┼úia ...............

    Numele ┼či prenumele ..............     Numele ┼či prenumele ...............
    Data .............................     Data ..............................
    Semn─âtura ........................     Semn─âtura .........................