închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 785 din 20 noiembrie 2007

    în temeiul art. 11 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 147^3 alin. (9) al titlului VI "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi al art. 85 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul economiei Âşi finanĂželor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Metodologia de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, prevĂŁzutĂŁ în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi se aplicĂŁ începând cu deconturile aferente lunii noiembrie 2007.
    ART. 3
    Deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare aferente lunilor anterioare celei prevĂŁzute la art. 2 se soluĂžioneazĂŁ potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 967/2005, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 4
    Prevederile cap. III din Metodologia de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, referitoare la contribuabilii mijlocii, astfel cum sunt definiĂži potrivit reglementĂŁrilor legale în vigoare, se aplicĂŁ începând cu deconturile cu sume negative cu opĂžiune de rambursare aferente lunii ianuarie 2008.
    ART. 5
    (1) Prevederile cap. III din Metodologia de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, referitoare la persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate de export, se aplicĂŁ numai pentru deconturile aferente anului 2007 depuse de aceste persoane.
    (2) Prevederile cap. III din Metodologia de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, referitoare la persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate de export, se aplicĂŁ Âşi pentru deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare aferente anului 2007 depuse de contribuabilii mijlocii, astfel cum sunt definiĂži potrivit reglementĂŁrilor legale în vigoare.
    ART. 6
    în înĂželesul prezentului ordin, prin persoanĂŁ impozabilĂŁ se înĂželege persoana impozabilĂŁ în sensul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, astfel cum este aceasta definitĂŁ la art. 125^1 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, iar prin decont de TVA se înĂželege decontul de taxĂŁ, astfel cum este acesta definit la art. 125^1 alin. (1) pct. 10 din aceeaÂşi lege.
    ART. 7
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintĂŁ trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintĂŁ trimiteri la normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 8
    Prin excepĂžie de la prevederile art. 3, dispoziĂžiile prezentului ordin se aplicĂŁ Âşi deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse în perioadele anterioare de contribuabilii mari Âşi de persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export Âşi rĂŁmase nesoluĂžionate pânĂŁ la data publicĂŁrii.
    ART. 9
    DirecĂžia generalĂŁ proceduri pentru administrarea veniturilor, DirecĂžia generalĂŁ de reglementare a colectĂŁrii creanĂželor bugetare, DirecĂžia generalĂŁ de inspecĂžie fiscalĂŁ, DirecĂžia generalĂŁ de administrare a marilor contribuabili din cadrul AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ Âşi DirecĂžia generalĂŁ de tehnologia informaĂžiei din cadrul Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, precum Âşi direcĂžiile generale ale finanĂželor publice judeĂžene Âşi a municipiului BucureÂşti vor lua mĂŁsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                      Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                             Varujan Vosganian

    BucureÂşti, 1 noiembrie 2007.
    Nr. 1.857.

                                METODOLOGIE
de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare

    CAP. 1
    Depunerea, înregistrarea Âşi prelucrarea deconturilor de TVA

    A. Depunerea Âşi înregistrarea deconturilor de TVA
    1. Deconturile de TVA se depun de cĂŁtre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin poÂştĂŁ sau direct la compartimentul cu atribuĂžii în gestionarea declaraĂžiilor fiscale, pe suport electronic, însoĂžite de douĂŁ exemplare listate, precum Âşi prin sistemul electronic naĂžional, la urmĂŁtoarele termene:
    a) lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare lunii de raportare, de cĂŁtre persoanele impozabile care au realizat în anul anterior o cifrĂŁ de afaceri mai mare de 100.000 euro;
    b) trimestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare încheierii trimestrului, de cĂŁtre persoanele impozabile care au realizat în anul anterior o cifrĂŁ de afaceri de pânĂŁ la 100.000 euro inclusiv;
    c) semestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare încheierii semestrului pentru care se depune decontul de TVA de cĂŁtre persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadĂŁ fiscalĂŁ semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal Âşi ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice;
    d) anual, pânĂŁ la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care se depune decontul de TVA de cĂŁtre persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadĂŁ fiscalĂŁ anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal Âşi ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice.
    2. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistreazĂŁ la Registratura electronicĂŁ Âşi se prelucreazĂŁ imediat, în momentul primirii, în prezenĂža persoanei impozabile.
    Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.
    în cazul în care, în urma prelucrĂŁrii deconturilor de TVA, rezultĂŁ erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilĂŁ în cazul declaraĂžiilor fiscale eronate.
    3. Deconturile de TVA primite prin poÂştĂŁ se prelucreazĂŁ în ziua primirii de la registraturĂŁ. în cazul în care în urma prelucrĂŁrii rezultĂŁ erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilĂŁ în cazul declaraĂžiilor fiscale eronate.
    Termenul legal de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare care prezintĂŁ erori se prelungeÂşte cu perioada cuprinsĂŁ între data depunerii deconturilor de TVA Âşi data corectĂŁrii acestora.
    4. Deconturile de TVA se prelucreazĂŁ Âşi se analizeazĂŁ în ordinea cronologicĂŁ a înregistrĂŁrii lor la organul fiscal.
    5. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucreazĂŁ, acestea restituindu-se persoanelor impozabile.

    B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA
    1. DupĂŁ primirea Âşi procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupeazĂŁ pe urmĂŁtoarele categorii:
    a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de platĂŁ);
    b) deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat), astfel:
    b1) deconturi cu sume negative cu opĂžiune de rambursare;
    b2) deconturi cu sume negative fĂŁrĂŁ opĂžiune de rambursare (sume ce se reporteazĂŁ în decontul perioadei urmĂŁtoare).
    2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul "EvidenÞã pe plĂŁtitori", pe baza "Registrului jurnal obligaĂžii declarate la bugetul de stat" Âşi a "Notei de predare-primire", prevĂŁzute de reglementĂŁrile privind organizarea evidenĂžei pe plĂŁtitori.
    3. Deconturile cu sume pozitive, precum Âşi cele cu sume negative fĂŁrĂŁ opĂžiune de rambursare se arhiveazĂŁ la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
    4. Deconturile cu sume negative cu opĂžiune de rambursare se înregistreazĂŁ în evidenĂža pe plĂŁtitor într-o fiºã separatĂŁ, numitĂŁ "Sume de rambursat", Âşi se transmit zilnic, pe baza "Notei de predare-primire", la Compartimentul de analizĂŁ a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, în vederea efectuĂŁrii analizei de risc.
    5. Se supun procedurii de soluĂžionare numai deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupĂŁ expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativĂŁ în decontul perioadei fiscale urmĂŁtoare.
    6. SolicitĂŁrile de rambursare se soluĂžioneazĂŁ, în ordinea cronologicĂŁ a înregistrĂŁrii lor la organul fiscal, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare.

    CAP. 2
    Procedura de soluĂžionare a solicitĂŁrilor de rambursare

    A. SoluĂžionarea deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare
    1. Compartimentul de analizĂŁ de risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitĂŁrile de rambursare, în vederea soluĂžionĂŁrii.
    Procedura are ca scop final încadrarea fiecĂŁrei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcĂžie de comportamentul sĂŁu fiscal, precum Âşi în funcĂžie de riscul pe care aceasta îl prezintĂŁ pentru administraĂžia fiscalĂŁ.
    2. Deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare se soluĂžioneazĂŁ, în funcĂžie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintĂŁ fiecare persoanĂŁ impozabilĂŁ, astfel:
    a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea deciziei de rambursare a TVA;
    b) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analizĂŁ documentarĂŁ;
    c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ.
    3. Deconturi cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare cu risc fiscal mic
    3.1. în cazul deconturilor care prezintĂŁ un risc fiscal mic, sistemul va genera în mod automat proiectul deciziei de rambursare a TVA.
    3.2. Proiectul deciziei se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, se verificĂŁ Âşi se vizeazĂŁ de Âşeful compartimentului de specialitate Âşi se înainteazĂŁ, spre aprobare, conducĂŁtorului unitĂŁĂžii fiscale.
    4. Deconturi cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare cu risc fiscal mediu
    4.1. DacĂŁ decontul cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare se încadreazĂŁ în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal va proceda la efectuarea analizei documentare.
    4.2. Pentru efectuarea analizei documentare, organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora Âşi locul întâlnirii, precum Âşi numele Âşi prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupĂŁ de analizĂŁ.
    Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare Âşi soluĂžionarea cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ.
    Termenul legal de soluĂžionare se prelungeÂşte cu perioada cuprinsĂŁ între data emiterii înÂştiinÞãrii pentru prezentarea documentelor Âşi data prezentĂŁrii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, denumitĂŁ în continuare Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    4.3. în cazuri temeinic justificate persoana impozabilĂŁ poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.
    în cazul aprobĂŁrii amânĂŁrii, termenul legal de soluĂžionare se prelungeÂşte cu perioada cuprinsĂŁ între data emiterii înÂştiinÞãrii pentru prezentarea documentelor Âşi data prezentĂŁrii documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    4.4. în urma efectuĂŁrii analizei documentare, deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprobĂŁ Âşi se emite proiectul deciziei de rambursare a TVA.
    4.5. DacĂŁ sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadreazĂŁ la gradul de risc fiscal mare Âşi se soluĂžioneazĂŁ cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ.
    5. Deconturi cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare cu risc fiscal mare
    5.1. Deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ.
    5.2. DupĂŁ efectuarea inspecĂžiei fiscale compartimentul cu atribuĂžii în acest domeniu întocmeÂşte raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ.
    5.3. în cazul în care TVA deductibilĂŁ sau colectatĂŁ se modificĂŁ faÞã de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmeÂşte decizia de impunere privind obligaĂžiile fiscale suplimentare stabilite de inspecĂžia fiscalĂŁ, care are Âşi rol de decizie de rambursare a TVA.
    5.4. în cazul în care cu ocazia inspecĂžiei fiscale nu sunt stabilite diferenĂže faÞã de suma solicitatĂŁ la rambursare, se întocmeÂşte decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar decizia de rambursare a TVA se emite de cĂŁtre compartimentul de specialitate.
    6. Deciziile de rambursare a TVA emise în cazul riscului fiscal mic Âşi mediu sunt decizii sub rezerva verificĂŁrii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.

    B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul rambursĂŁrilor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    Procedura prevĂŁzutĂŁ în acest capitol se aplicĂŁ pentru soluĂžionarea deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse de persoane impozabile, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute la cap. III "DispoziĂžii speciale privind soluĂžionarea solicitĂŁrilor de rambursare".

    B1. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)
    1. Standardul individual negativ (SIN) reprezintĂŁ suma maximĂŁ a TVA ce poate fi rambursatĂŁ fĂŁrĂŁ analizĂŁ documentarĂŁ sau inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ, riscul implicat de aceastĂŁ rambursare fiind considerat acceptabil de cĂŁtre administraĂžia fiscalĂŁ.
    AceastĂŁ sumĂŁ este stabilitĂŁ în condiĂžii de activitate normalĂŁ Âşi continuĂŁ a persoanei impozabile, Ăžinând cont Âşi de comportamentul sĂŁu fiscal.
    2. SIN-ul se stabileÂşte semestrial, având în vedere raportĂŁrile contabile, deconturile de TVA Âşi modul de îndeplinire a obligaĂžiilor fiscale în perioada de referinÞã, potrivit prevederilor pct. 3 din prezenta secĂžiune.
    3.1. La data de 5 a lunii februarie se stabileÂşte SIN-ul pentru semestrul I, avându-se în vedere:
    a) perioada de referinÞã pentru deconturi de TVA Âşi modul de îndeplinire a obligaĂžiilor fiscale - cea aferentĂŁ lunilor ianuarie - decembrie din anul precedent (depuse în februarie anul precedent - ianuarie anul curent);
    b) raportarea contabilĂŁ semestrialĂŁ din anul precedent.
    3.2. La data de 5 a lunii august se stabileÂşte SIN-ul pentru semestrul II, avându-se în vedere:
    a) perioada de referinÞã pentru deconturi de TVA Âşi modul de îndeplinire a obligaĂžiilor fiscale - cea aferentĂŁ lunilor iulie din anul precedent - iunie din anul curent (depuse în august anul precedent - iulie anul curent);
    b) bilanĂžul contabil Âşi contul de profit Âşi pierdere pentru anul precedent.
    4. înainte de stabilirea SIN-ului semestrial, compartimentul de specialitate va solicita în scris compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizĂŁrii la zi a tuturor bazelor de date care furnizeazĂŁ informaĂžii utilizate în aplicarea procedurii.
    5. SIN se stabileÂşte prin completarea FiÂşei de calcul al Standardului individual negativ, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    6. SIN se stabileÂşte astfel:
    6.1. SIN-ul se stabileÂşte la valoarea de o (1) unitate Âşi rambursarea se efectueazĂŁ numai în urma inspecĂžiei fiscale, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) pentru persoanele impozabile care au înscrise fapte în cazierul fiscal;
    b)*) pentru persoanele impozabile care au ca obiect principal de activitate Âşi îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ efectiv activitatea în domeniul:
    b.1) producĂžiei Âşi/sau comerĂžului cu ridicata de bĂŁuturi alcoolice (cod 159 "Fabricarea bĂŁuturilor" Âşi cod 5134 "ComerĂžul cu ridicata al bĂŁuturilor");
    b.2) tutunului (cod 16 "Fabricarea produselor din tutun", cod 5125 "ComerĂž cu ridicata al tutunului neprelucrat", cod 5135 "ComerĂž cu ridicata al produselor din tutun", cod 5226 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al produselor din tutun");
    b.3) petrolului (cod 232 "Fabricarea produselor obĂžinute din prelucrarea ĂžiĂžeiului", cod 505 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al carburanĂžilor pentru autovehicule";
    b.4) comerĂžului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 "ComerĂž cu ridicata al animalelor vii");
    c) pentru persoanele impozabile nou-înfiinĂžate;
    d) pentru persoanele impozabile pentru care nu existĂŁ toate datele necesare întocmirii FiÂşei de calcul al Standardului individual negativ;
    e) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma TVA colectatĂŁ este mai mare decât suma TVA deductibilĂŁ în perioada de referinÞã);
    f) pentru persoanele impozabile care, în decurs de 6 luni, au renunĂžat de cel puĂžin douĂŁ ori la opĂžiunea de rambursare, dupĂŁ încadrarea la categoria de risc mediu sau mare;
    g) pentru persoanele impozabile care nu au niciun salariat;
    h) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;
    i) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ deĂžine informaĂžii cĂŁ prezintĂŁ un risc fiscal mare;
    j) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadĂŁ fiscalĂŁ semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal Âşi ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice.
------------
    *) începând cu data de 1 ianuarie 2008, potrivit Ordinului preÂşedintelui Institutului NaĂžional de StatisticĂŁ nr. 337/2007, clasificarea activitĂŁĂžilor prevĂŁzute la lit. b) se actualizeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    b.1) producĂžiei Âşi/sau comerĂžului cu ridicata de bĂŁuturi alcoolice (cod 110 "Fabricarea bĂŁuturilor" Âşi cod 4634 "ComerĂžul cu ridicata al bĂŁuturilor");
    b.2) tutunului (cod 1200 "Fabricarea produselor din tutun", cod 4621 "ComerĂž cu ridicata al cerealelor, seminĂželor, furajelor Âşi tutunului neprelucrat", cod 4635 "ComerĂž cu ridicata al produselor din tutun", cod 4726 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al produselor din tutun, în magazine specializate");
    b.3) petrolului (cod 1920 "Fabricarea produselor obĂžinute din prelucrarea ĂžiĂžeiului", cod 4730 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al carburanĂžilor pentru autovehicule în magazine specializate";
    b.4) comerĂžului cu ridicata al animalelor vii (cod 4623 "ComerĂž cu ridicata al animalelor vii").

    6.2. Persoanele impozabile nou-înfiinĂžate sunt acele persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în cadrul perioadei de referinÞã Âşi care nu prezintĂŁ, la data calculĂŁrii SIN-ului, 12 perioade de raportare, în cazul celor cu obligaĂžii declarative lunare, Âşi 4 perioade de raportare, în cazul celor cu obligaĂžii declarative trimestriale.
    Pentru persoanele impozabile nou-înfiinĂžate, care prezintĂŁ 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu opĂžiune de rambursare, soluĂžionate cu control anticipat Âşi la care au fost stabilite diferenĂže de taxĂŁ mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileÂşte ca medie aritmeticĂŁ a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.
    6.3. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit în douĂŁ etape:
    a1) prima etapĂŁ: stabilirea SIN-ului brut
    SIN-ul brut se stabileÂşte ca diferenÞã între media TVA-ului deductibil Âşi media TVA-ului colectat din perioada de referinÞã.
    Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscalĂŁ la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabileÂşte pe lunĂŁ, respectiv pe trimestru.
    a2) a doua etapĂŁ: SIN-ul brut se corecteazĂŁ cu indicele de inflaĂžie Âşi se ajusteazĂŁ în funcĂžie de comportamentul fiscal al fiecĂŁrei persoane impozabile.
    SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.1 se ajusteazĂŁ cu jumĂŁtate din indicele de inflaĂžie realizat la 31 decembrie din anul precedent Âşi jumĂŁtate din indicele de inflaĂžie prognozat pentru anul curent.
    SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.2 se ajusteazĂŁ cu indicele de inflaĂžie prognozat pentru anul curent.
    a2.1) Comportamentul fiscal se stabileÂşte pe baza unor indicatori relevanĂži, cum ar fi: mĂŁrimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscalĂŁ voluntarĂŁ.
    a2.2) SIN-ul final se stabileÂşte prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflaĂžie Âşi prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcĂžie de punctajul obĂžinut pe baza indicatorilor, astfel:
    - majorare cu 30%, pentru cei care realizeazĂŁ un punctaj cuprins între 0 - 155 puncte;
    - majorare cu 20%, pentru cei care realizeazĂŁ un punctaj cuprins între 156 - 200 puncte;
    - majorare cu 10%, pentru cei care realizeazĂŁ un punctaj cuprins între 201 - 250 puncte;
    - 0% pentru cei care realizeazĂŁ un punctaj mai mare de 251 puncte.
    7. Cazuri de actualizare lunarĂŁ a SIN-ului
    7.1. SIN-ul semestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizeazĂŁ lunar conform pct. 6, pânĂŁ la data de 5 a fiecĂŁrei luni, numai pentru persoanele impozabile care se aflĂŁ în una dintre urmĂŁtoarele situaĂžii:
    - li se înscriu fapte în cazierul fiscal;
    - prezintĂŁ cel puĂžin douĂŁ renunÞãri la opĂžiunea de rambursare în ultimele 6 luni;
    - sunt persoane impozabile nou-înfiinĂžate Âşi au beneficiat 3 perioade de raportare consecutive de rambursĂŁri cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ Âşi la care au fost stabilite diferenĂže de taxĂŁ mai mici de 5%;
    - pe baza informaĂžiilor deĂžinute, activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ le stabileÂşte risc fiscal mare.
    7.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizeazĂŁ de cĂŁtre compartimentul de specialitate, pe baza informaĂžiilor primite de la organele de inspecĂžie fiscalĂŁ pentru persoana impozabilĂŁ respectivĂŁ.
    Astfel, compartimentul de specialitate va fi înÂştiinĂžat de cĂŁtre organul de inspecĂžie fiscalĂŁ cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informaĂžii cĂŁ prezintĂŁ un risc ridicat pentru administraĂžia fiscalĂŁ.
    înÂştiinĂžarea va fi transmisĂŁ lunar, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitĂŁĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ, pânĂŁ la data de 5 a lunii urmĂŁtoare celei în care organul de inspecĂžie fiscalĂŁ deĂžine astfel de informaĂžii. Referatul va cuprinde toate persoanele impozabile în cauzĂŁ, care vor fi înscrise de cĂŁtre compartimentul de specialitate într-o bazĂŁ de date specialĂŁ.
    Schimbarea încadrĂŁrii din categoria de risc fiscal mare Âşi radierea din baza de date specialĂŁ se fac tot la propunerea organului de inspecĂžie fiscalĂŁ, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate pânĂŁ la data de 5 a fiecĂŁrei luni.
    7.3. în baza datelor primite de la Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului Âşi a decontului cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, se va actualiza baza de date care conĂžine informaĂžiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).

    B2. Fluxul de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate
    1. Compartimentul de specialitate înregistreazĂŁ deconturile de TVA într-o evidenÞã specialĂŁ, care se conduce informatizat, organizatĂŁ potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    2. DupĂŁ înregistrarea în evidenÞã, deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluĂžionĂŁrii, etapa urmând sĂŁ fie finalizatĂŁ în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.
    3. în prima fazĂŁ a analizei se editeazĂŁ fiÂşele de calcul al SIN Âşi se selecteazĂŁ deconturile negative care prezintĂŁ SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare, Âşi se transmit a doua zi compartimentului cu atribuĂžii în domeniul inspecĂžiei fiscale, pe bazĂŁ de borderou.
    4. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decât 1, se calculeazĂŁ FiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    4.1. în cazul în care punctajul obĂžinut la FiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezintĂŁ risc fiscal mare Âşi se transmite a doua zi compartimentului cu atribuĂžii în domeniul inspecĂžiei fiscale, pe bazĂŁ de borderou.
    4.2. în cazul în care punctajul obĂžinut la fiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ este mai mic de 60 de puncte, se comparĂŁ suma solicitatĂŁ la rambursare cu SIN-ul.
    5. DacĂŁ suma solicitatĂŁ la rambursare este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic Âşi sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    6. DacĂŁ suma solicitatĂŁ la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnaleazĂŁ acest aspect Âşi genereazĂŁ lista plĂŁtitorilor care se aflĂŁ în aceastĂŁ situaĂžie, în vederea efectuĂŁrii analizei individuale.
    DacĂŁ suma solicitatĂŁ la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandoneazĂŁ reconstituirea sumei, decontul de TVA fiind considerat cu risc fiscal mare, Âşi se transmite a doua zi compartimentului cu atribuĂžii în domeniul inspecĂžiei fiscale, pe bazĂŁ de borderou.
    7. Analiza individualĂŁ se efectueazĂŁ pentru fiecare perioadĂŁ de raportare din care a rezultat suma solicitatĂŁ la rambursare, întocmind FiÂşa de analizĂŁ de risc, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, conform InstrucĂžiunilor de completare, prevĂŁzute în anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
    8. DacĂŁ toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadreazĂŁ, fiecare în parte, în SIN, se considerĂŁ cĂŁ decontul de TVA prezintĂŁ risc mic, nu se va completa cartuÂşul de "Indicatori de analizĂŁ" Âşi se va genera proiectul deciziei de rambursare a TVA.
    9. CartuÂşul de "Indicatori de analizĂŁ" se completeazĂŁ pentru fiecare perioadĂŁ de raportare în care suma negativĂŁ de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ este mai mare decât SIN-ul.
    10. DupĂŁ completarea fiÂşei de analizĂŁ de risc Âşi acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare se clasificĂŁ în:
    a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, dacĂŁ se obĂžine un punctaj între 0 Âşi 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativĂŁ solicitatĂŁ la rambursare - acestea se supun analizei documentare;
    b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, dacĂŁ se obĂžine un punctaj între 51 Âşi 140, pentru cel puĂžin una dintre perioadele din care provine suma solicitatĂŁ la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ.

    B3. Analiza documentarĂŁ
    1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicitĂŁ persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sĂŁ justifice diferenĂža în plus de sumĂŁ solicitatĂŁ la rambursare.
    2. Solicitarea documentaĂžiei se face în scris, menĂžionându-se documentele care trebuie prezentate, data Âşi locul întâlnirii, precum Âşi numele Âşi prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupĂŁ de analizĂŁ. Modelul înÂştiinÞãrii este prevĂŁzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.
    3. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicitĂŁ persoanei impozabile sĂŁ prezinte:
    - jurnalele de vânzĂŁri Âşi de cumpĂŁrĂŁri;
    - balanĂžele de verificare;
    - contracte comerciale, facturi Âşi documente vamale care sĂŁ ateste exportul efectuat;
    - documente care sĂŁ ateste efectuarea unei investiĂžii, precum Âşi alte documente din care sĂŁ rezulte suma solicitatĂŁ la rambursare;
    - orice alte documente pe care organul fiscal le considerĂŁ necesare pentru justificarea rambursĂŁrii.
    Documentele vor fi prezentate în original Âşi în copie Âşi trebuie sĂŁ se refere la perioada din care provine suma negativĂŁ de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    4. La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere Âşi indicatorii stabiliĂži prin fiÂşa de calcul al SIN-ului, fiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ Âşi fiÂşa de analizĂŁ de risc.
    5. Pentru toate deconturile de TVA care se încadreazĂŁ în categoria de risc mediu se întocmeÂşte Referatul pentru analizĂŁ documentarĂŁ, în douĂŁ exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 8 la prezenta metodologie.
    6. Referatul pentru analizĂŁ documentarĂŁ se înainteazĂŁ, împreunĂŁ cu decontul de TVA, fiÂşa de calcul al SIN-ului, fiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ Âşi fiÂşa de analizĂŁ de risc, conducĂŁtorului compartimentului, pentru avizare.
    7. în cazul în care prin referat se propune rambursarea sumei solicitate, se întocmeÂşte proiectul deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analizĂŁ documentarĂŁ împreunĂŁ cu decontul de TVA, fiÂşa de calcul al SIN-ului, fiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ, fiÂşa de analizĂŁ de risc Âşi proiectul deciziei de rambursare a TVA se transmit conducĂŁtorului unitĂŁĂžii fiscale, pentru aprobare.
    8. în cazul în care prin referat se propune efectuarea inspecĂžiei fiscale anticipate, acesta se înainteazĂŁ, împreunĂŁ cu dosarul solicitĂŁrii, spre avizare conducĂŁtorului compartimentului, apoi spre aprobare conducĂŁtorului unitĂŁĂžii fiscale.
    DupĂŁ aprobare se transmite compartimentului de inspecĂžie fiscalĂŁ dosarul solicitĂŁrii, cuprinzând urmĂŁtoarele documente:
    - decontul cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare;
    - fiÂşa de calcul al SIN-ului;
    - fiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ;
    - fiÂşa de analizĂŁ de risc;
    - referatul pentru analizĂŁ documentarĂŁ.

    C. Fluxul operaĂžiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare soluĂžionate cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ
    1. Deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit zilnic, împreunĂŁ cu documentaĂžia aferentĂŁ, compartimentului cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ în vederea efectuĂŁrii verificĂŁrii.
    2. DupĂŁ finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atribuĂžii în domeniul inspecĂžiei fiscale va întocmi raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ.
    3. DacĂŁ în urma inspecĂžiei fiscale se stabilesc diferenĂže care afecteazĂŁ suma solicitatĂŁ la rambursare, compartimentul cu atribuĂžii în domeniul inspecĂžiei fiscale emite decizia de impunere privind obligaĂžiile fiscale suplimentare stabilite de inspecĂžia fiscalĂŁ, care are Âşi rol de decizie de rambursare a TVA, pe care o comunicĂŁ persoanei impozabile.
    4. DacĂŁ în urma inspecĂžiei fiscale nu se stabilesc diferenĂže faÞã de suma solicitatĂŁ la rambursare, se întocmeÂşte decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar decizia de rambursare se emite de compartimentul de specialitate.
    5. în maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitĂŁrii, împreunĂŁ cu raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ, precum Âşi, dupĂŁ caz, decizia de impunere privind obligaĂžiile fiscale suplimentare stabilite de inspecĂžia fiscalĂŁ sau decizia privind nemodificarea bazei de impunere.
    6. în situaĂžiile în care, pentru soluĂžionarea solicitĂŁrii de rambursare, organul de inspecĂžie fiscalĂŁ considerĂŁ cĂŁ sunt necesare informaĂžii suplimentare, termenul de soluĂžionare se prelungeÂşte cu perioada cuprinsĂŁ între data solicitĂŁrii Âşi data primirii informaĂžiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    Prelungirea termenului de soluĂžionare se realizeazĂŁ pentru întreaga solicitare de rambursare, nu pentru sume parĂžiale.
    7. DacĂŁ în urma inspecĂžiei fiscale nu au fost stabilite diferenĂže faÞã de suma solicitatĂŁ la rambursare, cel mai târziu în ziua urmĂŁtoare primirii dosarului solicitĂŁrii, compartimentul de specialitate întocmeÂşte proiectul deciziei de rambursare a TVA, în douĂŁ exemplare. Decizia va fi semnatĂŁ de Âşeful compartimentului Âşi aprobatĂŁ de conducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale.

    D. Fluxul operaĂžiunilor în cadrul compartimentului de colectare
    1. La sfârÂşitul fiecĂŁrei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensĂŁrii Âşi/sau restituirii, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât Âşi deciziile de impunere privind obligaĂžiile fiscale suplimentare stabilite de inspecĂžia fiscalĂŁ, aprobate.
    2. Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidenĂža analiticĂŁ pe plĂŁtitor, a deciziei de rambursare a TVA sau, dupĂŁ caz, a deciziei de impunere privind obligaĂžiile fiscale suplimentare stabilite de inspecĂžia fiscalĂŁ, întocmeÂşte nota de compensare Âşi/sau nota de restituire/rambursare, conform formularelor aprobate.
    Nota se întocmeÂşte în 3 exemplare, se semneazĂŁ de Âşeful compartimentului de colectare Âşi se aprobĂŁ de conducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale/directorul coordonator.
    Nota aprobatĂŁ se transmite cel mai târziu a doua zi, pe bazĂŁ de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuĂŁrii compensĂŁrii Âşi/sau restituirii.
    3. DupĂŁ efectuarea compensĂŁrii Âşi/sau restituirii, compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare douĂŁ exemplare din nota de compensare Âşi/sau nota de restituire/rambursare cuprinzând Âşi data la care s-a efectuat operaĂžiunea de compensare Âşi/sau de restituire, cel târziu a doua zi de la efectuarea compensĂŁrii Âşi/sau restituirii.

    E. Finalizarea procedurii Âşi arhivarea documentelor
    1. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate, cel mai târziu a doua zi, ambele exemplare din notĂŁ, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile Âşi un exemplar în vederea arhivĂŁrii.
    2. DupĂŁ operarea datelor privind soluĂžionarea decontului cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare în evidenĂža specialĂŁ, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitĂŁrii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitĂŁrii cuprinde:
    - decontul cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare;
    - fiÂşa de calcul al SIN-ului;
    - fiÂşa indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ;
    - fiÂşa de analizĂŁ de risc;
    - referatul pentru analizĂŁ documentarĂŁ Âşi/sau raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ, dupĂŁ caz;
    - decizia de rambursare a TVA, emisĂŁ de compartimentul de specialitate, sau decizia de impunere privind obligaĂžiile fiscale suplimentare stabilite de inspecĂžia fiscalĂŁ ori decizia privind nemodificarea bazei de impunere, emise de compartimentul cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ, dupĂŁ caz, însoĂžite de raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ;
    - nota de compensare Âşi/sau nota de restituire/rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operaĂžiunea de compensare Âşi/sau de restituire.
    3. în cel mult o zi de la primirea notei de compensare Âşi/sau a notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înÂştiinĂžeazĂŁ persoana impozabilĂŁ despre modul de soluĂžionare a opĂžiunii de rambursare, prin transmiterea notei de compensare Âşi/sau a notei de restituire/rambursare, însoĂžite de decizia de rambursare a TVA emisĂŁ de compartimentul de specialitate.
    4. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspecĂžie fiscalĂŁ, pânĂŁ la data de 1 a lunii urmĂŁtoare, un extras al registrului de evidenÞã specialĂŁ, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, soluĂžionate cu inspecĂžie fiscalĂŁ ulterioarĂŁ, în luna anterioarĂŁ, pentru cuprinderea în programul de inspecĂžie fiscalĂŁ.
    5. InspecĂžia fiscalĂŁ ulterioarĂŁ se efectueazĂŁ în maximum 2 ani de la aprobarea rambursĂŁrii.

    CAP. 3
    DispoziĂžii speciale privind soluĂžionarea solicitĂŁrilor de rambursare

    A. DispoziĂžii generale
    1.1. Pentru contribuabilii mari Âşi mijlocii, precum Âşi pentru persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export, rambursarea se acordĂŁ cu inspecĂžie fiscalĂŁ ulterioarĂŁ, cu excepĂžia cazurilor care prezintĂŁ risc fiscal mare, când rambursarea se acordĂŁ în urma inspecĂžiei fiscale anticipate.
    1.2. în categoria contribuabililor mari Âşi mijlocii se cuprind contribuabilii definiĂži potrivit prevederilor legale în vigoare.
    1.3. în categoria persoanelor impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export care beneficiazĂŁ de regimul special privind soluĂžionarea solicitĂŁrilor de rambursare se încadreazĂŁ persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) au depus, în ultimele 12 luni, toate declaraĂžiile fiscale, precum Âşi declaraĂžiile informative 390 (VIES) "DeclaraĂžia recapitulativĂŁ privind livrĂŁrile/achiziĂžiile intracomunitare de bunuri" Âşi 394 "DeclaraĂžie informativĂŁ privind livrĂŁrile/prestĂŁrile Âşi achiziĂžiile efectuate pe teritoriul naĂžional" pentru care persoanele impozabile aveau obligaĂžia transmiterii cĂŁtre organul fiscal;
    b) au depus toate situaĂžiile financiare, cu termen de depunere în ultimele 12 luni;
    c) nu înregistreazĂŁ obligaĂžii fiscale restante la bugetul general consolidat;
    d) au desfĂŁÂşurat în anul anterior activitĂŁĂži de export, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienĂži (4111), dar nu mai puĂžin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Volumul exportului derulat în anul 2006 se comunicĂŁ organului fiscal competent de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor. CondiĂžia privind desfĂŁÂşurarea de activitĂŁĂži de export, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienĂži (4111), trebuie îndeplinitĂŁ pânĂŁ la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, în condiĂžiile prevĂŁzute la lit. B;
    e)*) activitatea de export nu se desfĂŁÂşoarĂŁ în domeniul:
    e1) comerĂžului cu bĂŁuturi alcoolice (cod 5117 "Intermedieri în comerĂžul cu produse alimentare, bĂŁuturi Âşi tutun", cod 5134 "ComerĂž cu ridicata al bĂŁuturilor", cod 5139 "ComerĂž cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bĂŁuturi Âşi tutun", cod 5225 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al bĂŁuturilor");
    e2) tutunului (cod 5125 "ComerĂž cu ridicata al tutunului neprelucrat", cod 5135 "ComerĂž cu ridicata al produselor din tutun", cod 5226 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al produselor din tutun");
    e3) petrolului (cod 505 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al carburanĂžilor pentru autovehicule");
    e4) comerĂžului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 "ComerĂž cu ridicata al animalelor vii");
    e5) comerĂžului cu ridicata al deÂşeurilor (cod 5157 "ComerĂžul cu ridicata al deÂşeurilor Âşi resturilor");
    e6) recuperĂŁrii deÂşeurilor Âşi resturilor metalice Âşi nemetalice (cod 3710 "Recuperarea deÂşeurilor Âşi resturilor metalice reciclabile" Âşi cod 3720 "Recuperarea deÂşeurilor Âşi resturilor nemetalice reciclabile");
    e7) comerĂžului cu ridicata al materialului lemnos Âşi de construcĂžii (cod 5153 "ComerĂž cu ridicata al materialului lemnos Âşi de construcĂžie").
    1.4. în categoria persoanelor impozabile prevĂŁzute la pct. 1.3 nu intrĂŁ contribuabilii mari Âşi mijlocii.
    2. Primul decont cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depus, dupĂŁ înregistrarea investiĂžiei potrivit legii, de cĂŁtre persoanele impozabile care realizeazĂŁ investiĂžii ce se încadreazĂŁ în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiĂžiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, va fi supus inspecĂžiei fiscale, rambursarea fiind acordatĂŁ cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ.
    SolicitĂŁrile ulterioare, depuse de aceastĂŁ categorie de persoane impozabile pe durata derulĂŁrii investiĂžiei, vor fi soluĂžionate cu inspecĂžie fiscalĂŁ ulterioarĂŁ.
    Compartimentele cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ vor verifica, semestrial, la sediul persoanei impozabile, rambursĂŁrile acordate.
    3. în sensul prezentului capitol, prin conducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale se înĂželege, dupĂŁ caz:
    - directorul general al DirecĂžiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    - directorul executiv al DirecĂžiei Generale a FinanĂželor Publice a Municipiului BucureÂşti;
    - Âşeful administraĂžiei finanĂželor publice a municipiului, oraÂşului sau comunei, Âşeful administraĂžiei finanĂželor publice a sectoarelor municipiului BucureÂşti sau Âşeful administraĂžiei finanĂželor publice pentru contribuabili mijlocii.
------------
    *) începând cu data de 1 ianuarie 2008, potrivit Ordinului preÂşedintelui Institutului NaĂžional de StatisticĂŁ nr. 337/2007, clasificarea activitĂŁĂžilor prevĂŁzute la lit. e) se actualizeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    e1) comerĂžului cu bĂŁuturi alcoolice (cod 4617 "Intermedieri în comerĂžul cu produse alimentare, bĂŁuturi Âşi tutun", cod 4634 "ComerĂž cu ridicata al bĂŁuturilor", cod 4639 "ComerĂž cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bĂŁuturi Âşi tutun", cod 4725 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al bĂŁuturilor, în magazine specializate");
    e2) tutunului (cod 4621 "ComerĂž cu ridicata al cerealelor, seminĂželor, furajelor Âşi tutunului neprelucrat", cod 4635 "ComerĂž cu ridicata al produselor din tutun", cod 4726 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al produselor din tutun, în magazine specializate");
    e3) petrolului (cod 4730 "ComerĂž cu amĂŁnuntul al carburanĂžilor pentru autovehicule în magazine specializate"),
    e4) comerĂžului cu ridicata al animalelor vii (cod 4623 "ComerĂž cu ridicata al animalelor vii");,
    e5) comerĂžului cu ridicata al deÂşeurilor (cod 4677 "ComerĂžul cu ridicata al deÂşeurilor Âşi resturilor");,
    e6) demontĂŁrii (dezasamblĂŁrii) maÂşinilor Âşi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod 3831 "Demontarea (dezasamblarea) maÂşinilor Âşi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor"), recuperĂŁrii materialelor reciclabile sortate (cod 3832 "Recuperarea materialelor reciclabile sortate");
    e7) comerĂžului cu ridicata al materialului lemnos Âşi de construcĂžii (cod 4673 "ComerĂž cu ridicata al materialului lemnos Âşi al materialelor de construcĂžie Âşi echipamentelor sanitare").

    B. Procedura de aprobare a regimului special pentru persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export
    1.1. La depunerea primului decont de TVA de cĂŁtre persoanele impozabile care îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la lit. A pct. 1.3, acestea depun la organul fiscal competent Âşi o cerere prin care solicitĂŁ aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 11 la prezenta metodologie.
    1.2. Cererea va fi însoĂžitĂŁ de balanĂža de verificare la data de 31 decembrie 2006 Âşi fiÂşa contului 4111, din care sĂŁ rezulte cĂŁ volumul exportului scutit, efectuat în anul anterior, în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienĂži (4111), dar nu mai puĂžin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro. De asemenea, cererea va fi însoĂžitĂŁ de o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere cĂŁ nu a desfĂŁÂşurat activitĂŁĂži de export în domeniile prevĂŁzute la lit. A pct. 1.3 lit. e), precum Âşi cĂŁ pânĂŁ la data depunerii cererii persoana impozabilĂŁ a desfĂŁÂşurat activitĂŁĂži de export sau livrĂŁri intracomunitare, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienĂži (4111).
    2. Pentru soluĂžionarea cererii, compartimentul de specialitate:
    - analizeazĂŁ documentaĂžia depusĂŁ de persoana impozabilĂŁ;
    - verificĂŁ lista transmisĂŁ de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor;
    - verificĂŁ îndeplinirea obligaĂžiilor declarative Âşi de platĂŁ în evidenĂžele fiscale Âşi întocmeÂşte Referatul privind îndeplinirea condiĂžiilor pentru aplicarea regimului special, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 12 la prezenta metodologie.
    3.1. DacĂŁ se constatĂŁ cĂŁ sunt îndeplinite, cumulativ, condiĂžiile prevĂŁzute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicĂŁrii regimului special Âşi întocmeÂşte proiectul deciziei privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    3.2. Decizia se întocmeÂşte Âşi în cazurile în care se propune respingerea solicitĂŁrii de aprobare a regimului special.
    3.3. Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 13 la prezenta metodologie.
    3.4. Decizia poate fi contestatĂŁ în termen de 30 de zile de la data comunicĂŁrii, sub sancĂžiunea decĂŁderii, la organul fiscal emitent.
    4. Referatul privind îndeplinirea condiĂžiilor pentru aplicarea regimului special, împreunĂŁ cu proiectul deciziei privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, vizate de Âşeful compartimentului de specialitate, se înainteazĂŁ, spre aprobare, conducĂŁtorului unitĂŁĂžii fiscale.
    5. Decizia privind aplicarea regimului special pentru rambursarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se comunicĂŁ persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    6. La depunerea unui decont de TVA cu sume pozitive, precum Âşi dacĂŁ din analiza evidenĂželor fiscale sau în urma inspecĂžiei fiscale efectuate se constatĂŁ cĂŁ persoana impozabilĂŁ nu mai îndeplineÂşte condiĂžiile prevĂŁzute la lit. A pct. 1.3, organul fiscal dispune, prin decizie, încetarea aplicĂŁrii regimului special.

    C. Fluxul de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse de contribuabilii mari Âşi mijlocii, precum Âşi de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B
    1. Compartimentul de specialitate înregistreazĂŁ deconturile într-o evidenÞã specialĂŁ, care se conduce informatizat, organizatĂŁ potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    2. DupĂŁ înregistrarea în evidenÞã, deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea soluĂžionĂŁrii, în ordinea cronologicĂŁ a înregistrĂŁrii lor la organul fiscal.
    3.1. Deconturile de TVA se verificĂŁ din punctul de vedere al corectitudinii completĂŁrii, urmĂŁrindu-se dacĂŁ soldul sumei negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ solicitate la rambursare coincide cu suma înregistratĂŁ în evidenĂžele fiscale.
    3.2. DacĂŁ se constatĂŁ diferenĂže între suma negativĂŁ de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ solicitatĂŁ la rambursare Âşi suma înregistratĂŁ în evidenĂžele organului fiscal, care pot fi corectate potrivit procedurii de corecĂžie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notificĂŁ contribuabilul Âşi aplicĂŁ procedura specialĂŁ în domeniu.
    în acest caz, termenul legal de soluĂžionare a solicitĂŁrii de rambursare se prelungeÂşte cu perioada de timp cuprinsĂŁ între data emiterii notificĂŁrii Âşi data corectĂŁrii diferenĂželor între suma negativĂŁ de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ solicitatĂŁ la rambursare Âşi suma înregistratĂŁ în evidenĂžele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    4. Deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse de contribuabilii mari Âşi exportatori se încadreazĂŁ în categoria de risc fiscal mare dacĂŁ este îndeplinitĂŁ oricare dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contribuabilul respectiv are fapte, de natura infracĂžiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
    b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisĂŁ procedura de insolvenÞã sau a fost declanÂşatĂŁ procedura de lichidare voluntarĂŁ;
    c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informaĂžiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analizĂŁ Âşi îndrumare pentru activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ, cât Âşi pe baza informaĂžiilor proprii ale compartimentului de specialitate.
    5. în cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare se încadreazĂŁ în categoria de risc fiscal mare dacĂŁ persoana impozabilĂŁ îndeplineÂşte oricare din urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contribuabilul respectiv are fapte, de natura infracĂžiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
    b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisĂŁ procedura de insolvenÞã sau a fost declanÂşatĂŁ procedura de lichidare voluntarĂŁ;
    c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informaĂžiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analizĂŁ Âşi îndrumare pentru activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ, cât Âşi pe baza informaĂžiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
    d) nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declaraĂžiile fiscale, precum Âşi declaraĂžiile informative 390 (VIES) "DeclaraĂžia recapitulativĂŁ privind livrĂŁrile/achiziĂžiile intracomunitare de bunuri" Âşi 394 "DeclaraĂžie informativĂŁ privind livrĂŁrile/prestĂŁrile Âşi achiziĂžiile efectuate pe teritoriul naĂžional", pentru care persoanele impozabile aveau obligaĂžia transmiterii cĂŁtre organul fiscal;
    e) nu a depus situaĂžiile financiare cu termen de depunere în ultimele 12 luni;
    f) au ca obiect principal de activitate sau îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ efectiv activitatea în domeniile prevĂŁzute la cap. II "Procedura de soluĂžionare a solicitĂŁrilor de rambursare", lit. B1 "Stabilirea Standardului individual negativ (SIN) pct. 6.1.
    6.1. Compartimentul de specialitate organizeazĂŁ o bazĂŁ de date cuprinzând persoanele impozabile ale cĂŁror deconturi se încadreazĂŁ în categoria de risc fiscal mare, pe baza informaĂžiilor primite sau deĂžinute în condiĂžiile prezentului punct.
    6.2. Pentru primul decont de TVA cu sume negative cu opĂžiune de rambursare supus soluĂžionĂŁrii dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, compartimentul de specialitate solicitĂŁ, în scris, informaĂžii despre respectiva persoanĂŁ impozabilĂŁ, astfel:
    a) compartimentului cu atribuĂžii de colectare Âşi compartimentului juridic, informaĂžii privind îndeplinirea condiĂžiilor prevĂŁzute la pct. 4 lit. b) Âşi pct. 5 lit. b);
    b) Serviciului/Biroului/Compartimentului coordonare, programare, analizĂŁ Âşi îndrumare pentru activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ, informaĂžii privind îndeplinirea condiĂžiei prevĂŁzute la pct. 4 lit. c) Âşi pct. 5 lit. c).
    6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 4 lit. b) Âşi c) Âşi pct. 5 lit. b) Âşi c), se realizeazĂŁ, dupĂŁ caz, astfel:
    - prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuĂžii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator;
    - prin referat motivat întocmit de Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analizĂŁ Âşi îndrumare pentru activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ, aprobat de coordonatorul activitĂŁĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ sau de directorul general al DirecĂžiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupĂŁ caz, pe baza informaĂžiilor rezultate din activitatea proprie despre respectivul contribuabil;
    - prin referat motivat întocmit de compartimentul de specialitate Âşi aprobat de directorul coordonator, pe baza informaĂžiilor proprii privind comportamentul fiscal al contribuabilului în ultimele 12 luni.
    6.4. InformaĂžiile primite sau deĂžinute privind încadrarea în categoria de risc fiscal mare, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit pct. 6.3 Âşi transmise compartimentului de specialitate în termen de 2 zile de la data solicitĂŁrii, se înscriu în baza de date organizatĂŁ potrivit pct. 6.1.
    6.5. Ori de câte ori compartimentele prevĂŁzute la pct. 6.2 constatĂŁ cĂŁ o persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA îndeplineÂşte condiĂžiile menĂžionate la pct. 4 lit. b) Âşi c) sau pct. 5 lit. b) Âşi c), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bazĂŁ de referat motivat, pe care îl transmit, de îndatĂŁ, compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.
    6.6. Compartimentele care au propus încadrarea în categoria de risc fiscal mare au obligaĂžia înÂştiinÞãrii, de îndatĂŁ, a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea condiĂžiilor care au determinat încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bazĂŁ de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc Âşi scoaterea din baza de date.
    7.1. Pentru verificarea îndeplinirii celorlalte condiĂžii prevĂŁzute la pct. 4 Âşi 5, pentru toate deconturile de TVA cu sume negative cu opĂžiune de rambursare depuse, compartimentul de specialitate solicitĂŁ compartimentului cu atribuĂžii în domeniul gestionĂŁrii cazierului fiscal informaĂžii privind îndeplinirea condiĂžiei prevĂŁzute la pct. 4 lit. a) Âşi pct. 5 lit. a), respectiv compartimentului cu atribuĂžii în domeniul gestionĂŁrii declaraĂžiilor fiscale informaĂžii privind îndeplinirea condiĂžiilor prevĂŁzute la pct. 5 lit. d), e) Âşi f), pentru respectivul contribuabil.
    7.2. Compartimentele prevĂŁzute la pct. 7.1 vor transmite compartimentului de specialitate informaĂžiile solicitate în termen de douĂŁ zile de la primirea solicitĂŁrii.
    8.1. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluĂžionĂŁrii deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse de marii contribuabili sau de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemneazĂŁ în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare depus de marii contribuabili/de persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie.
    8.2. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluĂžionĂŁrii deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemneazĂŁ în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 10 la prezenta metodologie.
    9.1. DacĂŁ decontul de TVA supus analizei se încadreazĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la pct. 4 Âşi, dupĂŁ caz, la pct. 5, se soluĂžioneazĂŁ cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ.
    9.2. Rambursarea cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ se soluĂžioneazĂŁ potrivit prevederilor cap. II lit. C "Fluxul operaĂžiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare soluĂžionate cu inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ".
    10.1. DacĂŁ decontul de TVA supus analizei nu se încadreazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la pct. 4 Âşi, dupĂŁ caz, la pct. 5, se considerĂŁ cu risc fiscal mic, se soluĂžioneazĂŁ cu inspecĂžie fiscalĂŁ ulterioarĂŁ Âşi se emite proiectul deciziei de rambursare a TVA, în douĂŁ exemplare, care se vizeazĂŁ de conducĂŁtorul compartimentului de specialitate Âşi se înainteazĂŁ, spre aprobare, conducĂŁtorului unitĂŁĂžii fiscale.
    10.2. Decizia de rambursare emisĂŁ pentru deconturile de TVA cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verificĂŁrii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    11. Prevederile cap. II lit. D privind fluxul operaĂžiunilor în cadrul compartimentului de colectare, precum Âşi prevederile cap. II lit. E privind finalizarea procedurii Âşi arhivarea documentelor se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.

    D. Termenul de efectuare a inspecĂžiei fiscale ulterioare
    1. în cazul contribuabililor mari Âşi mijlocii, inspecĂžia fiscalĂŁ ulterioarĂŁ a rambursĂŁrilor se efectueazĂŁ în termen de maximum 2 ani de la aprobare.
    2. în cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B, inspecĂžia fiscalĂŁ ulterioarĂŁ a rambursĂŁrilor se efectueazĂŁ în termen de maximum 6 luni de la aprobare.
    3. Prin excepĂžie de la prevederile pct. 1 Âşi 2, inspecĂžia fiscalĂŁ ulterioarĂŁ pentru rambursĂŁrile cu risc fiscal mic aprobate se efectueazĂŁ în termen de 30 de zile de la data încadrĂŁrii ulterioare a respectivului contribuabil în gradul de risc fiscal mare, de cĂŁtre compartimentul cu atribuĂžii de inspecĂžie fiscalĂŁ.

    CAP. 4
    Transferul datelor pentru aplicarea metodologiei de soluĂžionare

    Pentru contribuabilii care îÂşi modificĂŁ sediul social/domiciliul fiscal se transferĂŁ, în format electronic, toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prevĂŁzute de prezentul ordin, pânĂŁ cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

    CAP. 5
    Raportarea modului de soluĂžionare

    DirecĂžiile generale ale finanĂželor publice judeĂžene Âşi a municipiului BucureÂşti, DirecĂžia GeneralĂŁ de Administrare a Marilor Contribuabili din Municipiul BucureÂşti Âşi din judeĂžul Ilfov vor raporta lunar AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ situaĂžia rambursĂŁrilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.

    CAP. 6
    SoluĂžionarea solicitĂŁrilor de restituire a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    1. Restituirea sumelor negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ mai mici de 5.000 lei, cuprinse în deconturile cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care solicitĂŁ scoaterea din evidenĂža persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în condiĂžiile legii, se face numai în urma efectuĂŁrii controlului fiscal.
    2. Pentru restituirea acestor sume se aplicĂŁ procedura comunĂŁ aplicabilĂŁ pentru restituirea impozitelor Âşi taxelor.

    ANEXA 1
    la metodologie

              FIÂŞA DE CALCUL AL STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea persoanei impozabile |                                             |
| înregistrate în scopuri de TVA |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| Codul de identificare fiscalĂŁ  |            | Periodicitatea |             _ |
|                                |            | depunerii      |Lunar       |_||
|                                |            | contului       |             _ |
|                                |            |                |Trimestrial |_||
|                                |            |                |             _ |
|                                |            |                |Semestrial  |_||
|                                |            |                |             _ |
|                                |            |                |Anual       |_||
|________________________________|____________|________________|_______________|
| JudeĂžul |                         | Localitatea |                            |
|_________|_________________________|_____________|____________________________|
| Strada |           | NumĂŁrul |   | Blocul |   | Scara |   | Apartamentul |   |
|________|___________|_________|___|________|___|_______|___|______________|___|
| Cod    |   | Sectorul |  | Telefon |        | Fax |       | E-mail |         |
| poÂştal |   |          |  |         |        |     |       |        |         |
|________|___|__________|__|_________|________|_____|_______|________|_________|

    A. SIN-ul brut
      _                   _
    (>_ TVA deductibil - >_ TVA colectat) / nr. perioade de raportare (12 sau 4)

    Figura 1Lex: SIN-ul brut

    B. MotivaĂžia în cazul SIN = 1
                                                                           _
    - cazierul fiscal                                                     |_|

    - obiect principal de activitate                                    cod CAEN
                                                                           _
    - plĂŁtitor nou-înfiinĂžat                                              |_|
                                                                           _
    - datele incomplete                                                   |_|
                                                                           _
    - SIN-ul este negativ                                                 |_|
                                                                           _
    - renunĂžare la opĂžiunea de rambursare                                 |_|
                                                                           _
    - persoana impozabilĂŁ nu are niciun salariat                          |_|
                                                                           _
    - persoana impozabilĂŁ nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu  |_|
                                                                           _
    - stabilit de administraĂžia fiscalĂŁ conform Referatului nr. ...       |_|
                                                                           _
    - organul fiscal competent a aprobat ca perioadĂŁ fiscalĂŁ semestrul    |_|
      sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscalĂŁ
      nr. ........................

    C. Ajustare la inflaĂžie
    (rd. A x indice inflaĂžie)                                           ........

    D. Indicatori

________________________________________________________________________________
Nr.                             Indicatori                               Punctaj
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Capitaluri proprii
________________________________________________________________________________
     mai mic sau egal cu 0                                                 100
________________________________________________________________________________
     mai mare decât 0                                                        0
________________________________________________________________________________
  2. Grad de îndatorare = capital împrumutat / capital propriu*)
________________________________________________________________________________
     - mai mare sau egal cu 0 Âşi mai mic sau egal cu 1                       0
________________________________________________________________________________
     - mai mare decât 1                                                     50
________________________________________________________________________________
  3. Profitabilitate = profit / cifrĂŁ de afaceri
________________________________________________________________________________
     - egal cu 0                                                            70
________________________________________________________________________________
     - mai mare decât 0                                                      0
________________________________________________________________________________
  4. Raportul dintre media vânzĂŁrilor Âşi media achiziĂžiilor
________________________________________________________________________________
     - media vânzĂŁrilor mai mare decât media achiziĂžiilor                    0
________________________________________________________________________________
     - media vânzĂŁrilor mai micĂŁ decât media achiziĂžiilor                   45
________________________________________________________________________________
  5. DeclaraĂžii fiscale Âşi informative nedepuse în perioada de referinÞã
 **)
________________________________________________________________________________
     - niciuna (toate declaraĂžiile depuse)                                   0
________________________________________________________________________________
     - cel puĂžin una                                                       100
________________________________________________________________________________
  6. ObligaĂžii fiscale restante în perioada de referinÞã
***)
________________________________________________________________________________
     - obligaĂžii la începutul perioadei mai mici decât obligaĂžiile la
     sfârÂşitul perioadei                                                    50
________________________________________________________________________________
     - obligaĂžii la începutul perioadei mai mari decât obligaĂžiile la
     sfârÂşitul perioadei                                                    30
________________________________________________________________________________
     - nu existĂŁ                                                             0
________________________________________________________________________________
  7. ObligaĂžii de platĂŁ restante la TVA
***)
________________________________________________________________________________
     - fĂŁrĂŁ obligaĂžii restante                                               0
________________________________________________________________________________
     - cu obligaĂžii restante                                                40
________________________________________________________________________________
     Total punctaj:
________________________________________________________________________________

    *) Indicatorul "Grad de îndatorare" se completeazĂŁ numai dacĂŁ existĂŁ capital împrumutat (datorii ce trebuie plĂŁtite într-o perioadĂŁ mai mare de un an) Âşi capitalul propriu este pozitiv.
    **) Pct. 5 - se verificĂŁ depunerea formularului 100 "DeclaraĂžia privind obligaĂžiile de platĂŁ la bugetul de stat", a formularului 390 (VIES) "DeclaraĂžia recapitulativĂŁ privind livrĂŁrile/achiziĂžiile intracomunitare de bunuri" Âşi a formularului 394 "DeclaraĂžie informativĂŁ privind livrĂŁrile/prestĂŁrile Âşi achiziĂžiile efectuate pe teritoriul naĂžional".
    ***) Pct. 6 Âşi 7 - se considerĂŁ toate obligaĂžiile declarate de cĂŁtre contribuabili sau stabilite de cĂŁtre organul fiscal Âşi neachitate, cu excepĂžia sumelor pentru care acesta beneficiazĂŁ de înlesniri la platĂŁ aprobate de organul fiscal competent.

    E. Coeficient de ajustare în funcĂžie de comportamentul fiscal
    ................

    F. SIN conform coeficientului de ajustare
    ................

    G. SIN
    ................

    LEGENDÃ:
    Locul de unde se obĂžin elementele din fiÂşa de calcul a SIN:
    1. - bilanĂžul contabil, pentru punctele 1, 2 Âşi 3, precum Âşi contul de profit Âşi pierderi, pentru pct. 3.
    - rd. 1 = rd. 81 bilanĂž conform Ordinului ministrului finanĂželor publice nr. 1.752/2005, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, respectiv rd. 32 bilanĂž conform aceluiaÂşi act normativ, pentru entitĂŁĂžile care întocmesc bilanĂž prescurtat;
    - rd. 2 = rd. 55 / rd. 81 bilanĂž conform Ordinului ministrului finanĂželor publice nr. 1.752/2005, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, respectiv rd. 14 / rd. 32 bilanĂž conform aceluiaÂşi act normativ, pentru entitĂŁĂžile care întocmesc bilanĂž prescurtat.
    Datele se completeazĂŁ numai în condiĂžiile în care capitalul propriu este pozitiv Âşi existĂŁ datorii ce trebuie plĂŁtite într-o perioadĂŁ mai mare de 1 an (capital împrumutat);
    - rd. 3 = rd. 78 bilanĂž sau rd. 1 cont de profit Âşi pierderi, conform Ordinului ministrului finanĂželor publice nr. 1.752/2005, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, respectiv rd. 29 bilanĂž sau rd. 1 cont de profit Âşi pierderi conform aceluiaÂşi act normativ, pentru entitĂŁĂžile care întocmesc bilanĂž prescurtat;
    2. aplicaĂžia "DECIMP", pentru pct. 4 Âşi 5;
    3. fiÂşa analiticĂŁ de evidenÞã pe plĂŁtitori, pentru pct. 6 Âşi 7.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               EVIDENÞA DECONTURILOR
                cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea/  |Codul de    |Nr. Âşi data  |Suma      |Procedura  | Decizia  |
|crt.|Numele Âşi   |identificare|înregistrĂŁrii|solicitatĂŁ|aplicatĂŁ în| organului|
|    |prenumele   |fiscalĂŁ     |decontului cu|          |soluĂžionare| fiscal*2)|
|    |persoanei   |            |sume negative|          |*1)        |          |
|    |impozabile  |            |de TVA cu    |          |           |          |
|    |înregistrate|            |opĂžiune de   |          |           |          |
|    |în scopuri  |            |rambursare   |          |           |          |
|    |de TVA      |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|
|    |            |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|
|    |            |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|
|    |            |            |             |          |           |          |
|____|____________|____________|_____________|__________|___________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Suma    |DiferenĂžele|Nr. Âşi data adresei| Nr. Âşi data adresei de  |Data       |
|aprobatĂŁ|constatate |de transmitere spre| transmitere a           |efectuĂŁrii |
|        |faÞã de    |soluĂžionare        | rezultatelor controlului|compensĂŁrii|
|        |suma       |compartimentului de| de la activitatea de    |Âşi/sau a   |
|        |solicitatĂŁ |inspecĂžie fiscalĂŁ  | inspecĂžie fiscalĂŁ       |restituirii|
|________|___________|___________________|_________________________|___________|
|        |           |                   |                         |           |
|________|___________|___________________|_________________________|___________|
|        |           |                   |                         |           |
|________|___________|___________________|_________________________|___________|
|        |           |                   |                         |           |
|________|___________|___________________|_________________________|___________|

    *1) Se va completa cu:
    SIN - în cazul soluĂžionĂŁrii în urma comparĂŁrii cu SIN;
    AR - în cazul soluĂžionĂŁrii pe bazĂŁ de analizĂŁ de risc;
    CF - în cazul soluĂžionĂŁrii cu inspecĂžie fiscalĂŁ;
    CU - în cazul soluĂžionĂŁrii cu inspecĂžie fiscalĂŁ ulterioarĂŁ, pentru cazurile speciale de rambursare de la cap. III.
    *2) Se va completa cu:
    A - în cazul cererilor aprobate;
    R - în cazul cererilor respinse.

    ANEXA 3
    la metodologie

                                     FIÂŞA
                      indicatorilor de inspecĂžie fiscalĂŁ

    1. NumĂŁr de rambursĂŁri soluĂžionate fĂŁrĂŁ inspecĂžie fiscalĂŁ în ultimele 12 luni:
    - pânĂŁ la 3 inclusiv ............................................  0 puncte;
    - între 4 - 6 inclusiv .......................................... 15 puncte;
    - între 7 - 9 inclusiv .......................................... 30 puncte;
    - între 10 - 12 inclusiv ........................................ 45 puncte.
    2. Perioada scursĂŁ de la ultima lunĂŁ pentru care s-a efectuat inspecĂžie fiscalĂŁ TVA:
    Declarare lunarĂŁ
    - peste 12 luni ................................................. 45 puncte;
    - între 9 Âşi 12 luni inclusiv ................................... 30 puncte;
    - între 6 Âşi 9 luni inclusiv .................................... 15 puncte;
    - între 3 Âşi 6 luni inclusiv ....................................  5 puncte;
    - pânĂŁ la 3 luni inclusiv .......................................  0 puncte.
    Declarare trimestrialĂŁ
    - perioada mai mare sau egalĂŁ cu 4 trimestre .................... 45 puncte;
    - perioada între 4 Âşi 2 trimestre inclusiv ...................... 30 puncte;
    - perioada între 2 Âşi 1 trimestru inclusiv ...................... 15 puncte;
    - perioada pânĂŁ la un trimestru .................................  0 puncte.
    3. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate) / sume solicitate]:
    - pondere sumĂŁ neaprobatĂŁ </= 2% ................................  0 puncte;
    - 2% < pondere sumĂŁ neaprobatĂŁ </= 4% ...........................  5 puncte;
    - 4% < pondere sumĂŁ neaprobatĂŁ </= 6% ........................... 15 puncte;
    - 6% < pondere sumĂŁ neaprobatĂŁ </= 8% ........................... 35 puncte;
    - 8% < pondere sumĂŁ neaprobatĂŁ </= 10% .......................... 45 puncte;
    - pondere sumĂŁ neaprobatĂŁ > 10% ................................. 60 puncte.
    4. Total sume rambursate în ultimele 12 luni fĂŁrĂŁ inspecĂžie fiscalĂŁ*):
    - între 5.000 Âşi 50.000 lei inclusiv ............................  0 puncte;
    - între 50.001 Âşi 150.000 lei inclusiv .......................... 10 puncte;
    - între 150.001 Âşi 350.000 lei inclusiv ......................... 20 puncte;
    - între 350.001 Âşi 550.000 lei inclusiv ......................... 30 puncte;
    - între 550.001 Âşi 750.000 lei inclusiv ......................... 40 puncte;
    - între 750.001 Âşi 1.000.000 lei inclusiv ....................... 50 puncte;
    - mai mari de 1.000.000 lei ..................................... 60 puncte.
    Indicatorii de inspecĂžie fiscalĂŁ cuprinÂşi în aceastĂŁ fiºã se stabilesc pentru ultimele 12 luni, perioada fiind calculatĂŁ pânĂŁ la data decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare, supus analizei.
------------
    *) Sume rambursate fĂŁrĂŁ inspecĂžie fiscalĂŁ - sume aprobate la rambursare, fĂŁrĂŁ inspecĂžie fiscalĂŁ anticipatĂŁ sau pentru care nu a fost efectuatĂŁ inspecĂžie fiscalĂŁ ulterioarĂŁ.

    ANEXA 4
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Unitatea fiscalĂŁ ........................
    Nr. înregistrare ....... Data ...........

                              DECIZIE DE RAMBURSARE
                           a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    CĂŁtre: Denumirea/Numele Âşi prenumele .....................................
    Codul de identificare fiscalĂŁ ............................................
    Domiciliul fiscal: Localitatea ................, str. ........... nr. ..., bl. ......, ap. ......, et. ......, judeĂžul/sectorul .........................
    în baza art. 85 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, a decontului de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru perioada fiscalĂŁ ..............., înregistrat sub nr. ................. din ...................., Âşi a analizei de risc/inspecĂžiei fiscale efectuate în perioada ..................., se stabileÂşte taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de rambursat, astfel:
    - TVA solicitatĂŁ la rambursare ........................................ lei;
    - TVA aprobatĂŁ la rambursare .......................................... lei.
    Suma aprobatĂŁ la rambursare urmeazĂŁ procedura prevĂŁzutĂŁ la art. 115, 116 sau 117, dupĂŁ caz, din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ poate fi contestatĂŁ în termen de 30 de zile de la data comunicĂŁrii, sub sancĂžiunea decĂŁderii, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

Aprobat                    Verificat                  întocmit
FuncĂžia .................  FuncĂžia .................  FuncĂžia .................
Numele Âşi prenumele .....  Numele Âşi prenumele .....  Numele Âşi prenumele .....
Data ....................  Data ....................  Data ....................
SemnĂŁtura ...............  SemnĂŁtura ...............  SemnĂŁtura ...............

    ANEXA 5
    la metodologie

                              FIÂŞA DE ANALIZÃ DE RISC

    Codul de identificare fiscalĂŁ ................
    Denumirea ....................................
    Domiciliul fiscal ............................
    Contul bancar ................................

 ___________________________________________________________________________
|   |                                          | Sume negative | ObservaĂžii |
|   |                                          | TVA           |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 1.| Suma solicitatĂŁ la rambursare            |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 2.| - din perioada de raportare              |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 3.| - din perioadele anterioare de raportare |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 4.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 5.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 6.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 7.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 8.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
| 9.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
|10.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
|11.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|
|12.| - perioada                               |               |            |
|___|__________________________________________|_______________|____________|

    Indicatori de analizĂŁ pentru perioadele de raportare în care suma negativĂŁ de TVA este mai mare decât SIN-ul

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                      Indicatori                     | Punctaj | Punctaj |
|crt.|                                                     |         | acordat |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  1.| Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni     |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - veniturile din perioada analizatĂŁ mai mari decât  |         |         |
|    | media veniturilor în ultimele 12 luni               |     0   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - veniturile din perioada analizatĂŁ mai mici decât  |         |         |
|    | media veniturilor în ultimele 12 luni               |    50   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  2.| Media valorii achiziĂžiilor pe ultimele 12 luni      |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - achiziĂžiile din perioada analizatĂŁ mai mici decât |         |         |
|    | media achiziĂžiilor în ultimele 12 luni              |     0   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - achiziĂžiile din perioada analizatĂŁ mai mari decât |         |         |
|    | media achiziĂžiilor în ultimele 12 luni              |    50   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  3.| OperaĂžiunea preponderentĂŁ din operaĂžiunile de       |         |         |
|    | livrĂŁri/prestĂŁri                                    |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - scutitĂŁ cu drept de deducere                      |     0   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - scutitĂŁ fĂŁrĂŁ drept de deducere                    |    30   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - livrare/prestare cu cota 19%                      |    40   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | - livrare/prestare cu cota 9%                       |    40   |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|    | TOTAL:                                              |         |         |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|

               Aprobat                              întocmit

    ANEXA 6
    la metodologie

                           FIÂŞA DE ANALIZÃ DE RISC
                          InstrucĂžiuni de completare

    FiÂşa de analizĂŁ de risc se completeazĂŁ pentru fiecare plĂŁtitor, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    CartuÂşul "Suma solicitatĂŁ la rambursare" se completeazĂŁ astfel:
    - rd. 1 "Suma solicitatĂŁ la rambursare" se completeazĂŁ cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 33 al decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare;
    - rd. 2 "din perioada de raportare" se completeazĂŁ cu suma negativĂŁ de TVA din rd. 26 al decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare.
    în cazul în care suma de la rd. 1 este diferitĂŁ de cea de la rd. 2, se vor completa Âşi celelalte rânduri ale cartuÂşului cu sumele aferente fiecĂŁrei perioade de raportare din care provine suma solicitatĂŁ la rambursare.
    în cazul în care în perioada din care provine suma solicitatĂŁ la rambursare existĂŁ Âşi deconturi cu sume pozitive, în coloana "observaĂžii" se va înscrie suma pozitivĂŁ, iar coloana "Sume negative TVA" va rĂŁmâne necompletatĂŁ.
    Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative TVA" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "ObservaĂžii" se va menĂžiona dacĂŁ suma negativĂŁ respectivĂŁ este mai micĂŁ sau mai mare decât SIN-ul.
    CartuÂşul "Indicatori de analizĂŁ pentru perioadele de raportare în care suma negativĂŁ de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completeazĂŁ pentru fiecare perioadĂŁ de raportare în care suma negativĂŁ de TVA este mai mare decât SIN-ul.
    - rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA colectat (rd. 13, mai puĂžin rd. 4, 5, 6 Âşi 9 din decontul de TVA);
    - rd. 2 "Media valorii achiziĂžiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col. 1 - TVA deductibilĂŁ (rd. 25 din decontul de TVA);
    - rd. 3 "OperaĂžiunea preponderentĂŁ din operaĂžiunile de livrĂŁri/prestĂŁri" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:
        - scutitĂŁ cu drept de deducere - (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 10) / rd. 13;
        - scutitĂŁ fĂŁrĂŁ drept de deducere - rd. 11 / rd. 13;
        - livrare/prestare cu cota 19% - rd. 7 / rd. 13;
        - livrare/prestare cu cota 9% - rd. 8 / rd. 13.
    DupĂŁ stabilirea ponderilor, se acordĂŁ punctajul numai pentru operaĂžiunea care prezintĂŁ ponderea cea mai mare între cele 4 tipuri de operaĂžiuni prevĂŁzute de formular.

    ANEXA 7
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Unitatea fiscalĂŁ ........................
    Nr. înregistrare ........ Data ..........

                                  îNÂŞTIINÞARE
                                  CĂŁtre

    PersoanĂŁ impozabilĂŁ ......................................................
                                      (Denumirea/Numele Âşi prenumele)
    Codul de identificare fiscalĂŁ ............................................
    Adresa: Localitatea .........., str. ....... nr. ......, bl. ..., ap. ..., et. .., judeĂžul/sectorul ..........
    Prin decontul cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ........., anul ........., aĂži solicitat rambursarea sumei de ...................... lei.
    în vederea soluĂžionĂŁrii acestei solicitĂŁri, vĂŁ rugĂŁm sĂŁ prezentaĂži, pânĂŁ cel târziu la data de ..............., la domnul/doamna ........................., camera ..............., urmĂŁtoarele documente, pentru perioada ..............:
                                                                              _
    - jurnale de vânzĂŁri Âşi de cumpĂŁrĂŁri                                     |_|
                                                                              _
    - balanĂža de verificare                                                  |_|
                                                                              _
    - contracte comerciale, facturi Âşi documente vamale care sĂŁ ateste       |_|
      exportul efectuat
                                                                              _
    - documente care sĂŁ ateste efectuarea unei investiĂžii, precum Âşi alte    |_|
      documente din care sĂŁ rezulte suma solicitatĂŁ la rambursare
                                                                              _
    - orice alte documente pe care organul fiscal le considerĂŁ necesare      |_|
      pentru justificarea rambursĂŁrii.
    Documentele vor fi prezentate în original Âşi în copie.

                          ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale,
                       ....................................

    ANEXA 8
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Unitatea fiscalĂŁ ........................
    Nr.

                                                          Aprobat
                                                ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale

                Avizat
    ÂŞef compartiment specialitate

                       REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARÃ

    A. Datele de identificare ale persoanei impozabile
    Codul de identificare fiscalĂŁ ............................................
    Denumirea ................................................................
    Domiciliul fiscal ........................................................

    B. Analiza documentarĂŁ
 ______________________________________________________________________________
| 1.| Perioada fiscalĂŁ la care se referĂŁ decontul cu |                         |
|   | sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare  |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 2.| SIN-ul                                         |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 3.| Suma negativĂŁ solicitatĂŁ la rambursare         |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 4.| DiferenĂža între suma solicitatĂŁ Âşi SIN         |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 5.| TVA deductibilĂŁ                                |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 6.| Se încadreazĂŁ decontul negativ în tiparul      |  _                      |
|   | ultimelor perioade?                            | |_| Da                  |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 7.| OferĂŁ ultimul raport de inspecĂžie fiscalĂŁ      |  _                      |
|   | motive pentru iniĂžierea unei inspecĂžii         | |_| Da                  |
|   | anticipate?                                    |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 8.| Au fost solicitate documente suplimentare?     | Da, Adresa nr. ........ |
|   |                                                | din ................... |
|___|________________________________________________|_________________________|
| 9.| PlĂŁtitorul nu s-a prezentat pânĂŁ la expirarea  |  _                      |
|   | termenului stabilit de organul fiscal          | |_| Decontul se         |
|   |                                                |     transmite           |
|   |                                                |     activitĂŁĂžii de      |
|   |                                                |     inspecĂžie fiscalĂŁ.  |
|___|________________________________________________|_________________________|
|10.| PlĂŁtitorul a solicitat amânarea termenului de  |  _                      |
|   | prezentare a documentelor                      | |_| Da                  |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
|11.| Amânarea termenului de prezentare a            |  _                      |
|   | documentelor a fost aprobatĂŁ                   | |_| Da, pânĂŁ la data    |
|   |                                                |     de ................ |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu                  |
|___|________________________________________________|_________________________|
|12.| Sunt anexate copii ale documentelor care au    |                         |
|   | fost supuse analizei, potrivit borderoului     |                         |
|   | anexat:                                        |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
|13.| Documente analizate Âşi aspecte constatate      |                         |
|___|________________________________________________|_________________________|
|14.| Se propune aprobarea rambursĂŁrii în urma       |  _                      |
|   | analizei documentare:                          | |_| Da, în totalitate - |
|   |                                                |     suma .............. |
|   |                                                |  _                      |
|   |                                                | |_| Nu, se transmite    |
|   |                                                |     pentru inspecĂžie    |
|   |                                                |     fiscalĂŁ anticipatĂŁ  |
|___|________________________________________________|_________________________|

                                                        întocmit

    ANEXA 9
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    Unitatea fiscalĂŁ ........................
    Nr. ................./...................

               Avizat                                    Aprobat
    ÂŞef compartiment specialitate,            ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale,

                                     REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare depus de marii contribuabili/de persoanele impozabile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export
                         nr. ............ din .............
                         aferent perioadei ................

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ................................................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Domiciliul fiscal ........................................................
    ..........................................................................

    B. Analiza documentarĂŁ:
                                                                            _
    1. fapte de natura infracĂžiunilor înscrise în cazierul fiscal          |_|
    2. a fost deschisĂŁ procedura de insolvenÞã sau a fost declanÂşatĂŁ        _
    procedura de lichidare voluntarĂŁ                                       |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................
    3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analizĂŁ Âşi
    îndrumare pentru activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ sau compartimentul
    de specialitate a stabilit, prin referat motivat, gradul de risc        _
    fiscal mare                                                            |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................
    4. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de export a fost aprobatĂŁ prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. ............/....... .

    C. Concluzii:
                                                                            _
    a) Se propune aprobarea solicitĂŁrii de rambursare a TVA.               |_|
    b) Se propune transmiterea, spre soluĂžionare cu inspecĂžie fiscalĂŁ       _
    anticipatĂŁ, având în vedere urmĂŁtoarele:                               |_|
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                                      întocmit

    ANEXA 10
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    DirecĂžia GeneralĂŁ a FinanĂželor Publice .......................
    AdministraĂžia finanĂželor publice pentru contribuabili mijlocii
    Nr. ............../...................

               Avizat                                  Aprobat
    ÂŞef compartiment specialitate,          ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale,
    ..............................          ..............................

                                   REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opĂžiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii
                      nr. .......... din ...............
                      aferent perioadei ................

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ................................................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Domiciliul fiscal ........................................................

    B. Analiza documentarĂŁ:
                                                                            _
    1. fapte înscrise în cazierul fiscal                                   |_|
    2. a fost deschisĂŁ procedura de insolvenÞã sau a fost declanÂşatĂŁ        _
    procedura de lichidare voluntarĂŁ                                       |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................
    3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analizĂŁ Âşi
    îndrumare pentru activitatea de inspecĂžie fiscalĂŁ sau compartimentul
    de specialitate a stabilit, prin referat motivat, gradul de risc        _
    fiscal mare                                                            |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................
    4. nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declaraĂžiile fiscale, precum
    Âşi declaraĂžiile informative 390 (VIES) "DeclaraĂžie recapitulativĂŁ
    privind livrĂŁrile/achiziĂžiile intracomunitare de bunuri" Âşi 394
    "DeclaraĂžie informativĂŁ privind livrĂŁrile/prestĂŁrile Âşi achiziĂžiile
    efectuate pe teritoriul naĂžional", pentru care persoana impozabilĂŁ      _
    respectivĂŁ avea obligaĂžia transmiterii cĂŁtre organul fiscal            |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................
    5. nu a depus situaĂžiile financiare, cu termen de depunere în ultimele  _
    12 luni                                                                |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................
    6. au ca obiect principal de activitate sau îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ efectiv
    activitatea în domeniile prevĂŁzute la cap. II "Procedura de soluĂžionare
    a solicitĂŁrilor de rambursare" lit. B1. Stabilirea Standardului         _
    individual negativ (SIN), pct. 6.1.                                    |_|
    MotivaĂžie ................................................................
    ..........................................................................

    C. Concluzii:
                                                                            _
    a) Se propune aprobarea solicitĂŁrii de rambursare a TVA.               |_|
    b) Se propune transmiterea, spre soluĂžionare cu inspecĂžie fiscalĂŁ       _
    anticipatĂŁ, având în vedere urmĂŁtoarele:                               |_|
    ..........................................................................

                                   întocmit

    ANEXA 11*)
    la metodologie

    *) Anexa nr. 11 este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|      | Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei |        |
|      | pe valoarea adĂŁugatĂŁ                                         |        |
|______|______________________________________________________________|________|

 ______________________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                               |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| DENUMIRE/NUME, PRENUME  |                                                    |
|_________________________|____________________________________________________|
| COD DE IDENTIFICARE FISCALÃ |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| JUDEÞ |                        | SECTOR |      | LOCALITATE |                |
|_______|________________________|________|______|____________|________________|
| STRADA|                                        | NR. |   | BL. |   | SC. |   |
|_______|________________________________________|_____|___|_____|___|_____|___|
| ET. |    | AP. |    | COD POÂŞTAL |             | TELEFON |                   |
|_____|____|_____|____|____________|_____________|_________|___________________|
| FAX |          |                           | E-MAIL |                        |
|_____|__________|___________________________|________|________________________|

 ______________________________________________________________________________
| II. INFORMAÞII FINANCIARE                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Rulajul debitor al contului de clienĂži (4111)              | | | | | | | | | |
|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Volumul exportului în anul 2006                            | | | | | | | | | |
|____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Procent                                                          | | |,| | |%|
|__________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
| VĂŁ rog a-mi aproba aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe    | |
| valoarea adĂŁugatĂŁ                                                          | |
|____________________________________________________________________________|_|

 ______________________________________________________________________________
| Anexez urmĂŁtoarele documente:                                                |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Sub sancĂžiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cĂŁ datele    |
| înscrise în acest formular sunt corecte Âşi complete                          |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declaraĂžia |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| FuncĂžia        |                                  |                          |
|________________|__________________________________|         ÂŞtampila         |
| SemnĂŁtura      |                                  |                          |
|________________|__________________________________|__________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                Se completeazĂŁ de personalul organului fiscal                 |
|______________________________________________________________________________|
| Organ fiscal       |                                                         |
|____________________|_________________________________________________________|
| NumĂŁr înregistrare |              | Data înregistrare    | | |/| | |/| | | | |
|____________________|______________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Numele persoanei care a verificat |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    ANEXA 12
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    DirecĂžia GeneralĂŁ a FinanĂželor Publice ...................
    AdministraĂžia FinanĂželor Publice .........................
    Nr. ............/...............

               Avizat                                  Aprobat
    ÂŞef compartiment specialitate,           ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale,
    ..............................           ..............................

                                     REFERAT
    privind îndeplinirea condiĂžiilor pentru aplicarea regimului special

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ................................................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Domiciliul fiscal ........................................................
    ..........................................................................

    B. Analiza documentarĂŁ a Cererii nr. ....../data ......
    Au fost analizate urmĂŁtoarele documente:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Din analiza documentelor prezentate a rezultat:
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    C. Analiza informaĂžiilor deĂžinute de organul fiscal
    Au fost analizate urmĂŁtoarele informaĂžii:
                                                                            _
    1. evidenĂža analiticĂŁ pe plĂŁtitori                                     |_|
                                                                            _
    2. raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ                                       |_|
                                                                            _
    3. decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ                               |_|

    1. Din analiza evidenĂžei pe plĂŁtitori, la data de ........................
    2. Din Raportul de inspecĂžie fiscalĂŁ nr. ........ din ....................
    3. Din decontul de TVA aferent lunii ............ anul ......, înregistrat la organul fiscal cu nr. ............................ din .................. .

    D. Concluzii:
                                                                            _
    a) Se propune aprobarea aplicĂŁrii regimului special pentru rambursarea |_|
    TVA.
                                                                            _
    b) Se propune respingerea cererii, având în vedere urmĂŁtoarele:        |_|
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    c) Se propune anularea aplicĂŁrii regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere urmĂŁtoarele:
    ..........................................................................
    ..........................................................................

                                      întocmit

    ANEXA 13
    la metodologie

    MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
    AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
    DirecĂžia GeneralĂŁ a FinanĂželor Publice ..................
    AdministraĂžia FinanĂželor Publice ........................
    Str. ........... nr. ...........
    Localitatea .................... cod poÂştal .............
    Nr. .....................................................

                                                           Aprobat
                                                ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii fiscale,

                                      DECIZIE
privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    CĂŁtre:
    Denumirea/Numele Âşi prenumele ............................................
    Domiciliul fiscal:
    Localitatea ................, str. ................ nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ......., judeĂžul/sectorul ..............
    Cod de identificare fiscalĂŁ ..............................................
    în baza prevederilor cap. III din Ordinul ministrului economiei Âşi finanĂželor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare, a Cererii nr. ............... din data de ........................ Âşi a Referatului privind îndeplinirea condiĂžiilor pentru aplicarea regimului special nr. ............. din data .................., vĂŁ comunicĂŁm cĂŁ:
                                                                            _
    - se aprobĂŁ aplicarea regimului special                                |_|
                                                                            _
    - nu se aprobĂŁ aplicarea regimului special                             |_|
                                                                            _
    - înceteazĂŁ aplicarea regimului special                                |_|
    MotivaĂžia respingerii/încetĂŁrii: .........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, aprobatĂŁ prin prezenta decizie, este valabilĂŁ de la data comunicĂŁrii, pe durata pĂŁstrĂŁrii condiĂžiilor prevĂŁzute la cap. III din Ordinul ministrului economiei Âşi finanĂželor nr. 1.857/2007.
    împotriva prezentului înscris se poate formula contestaĂžie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicĂŁrii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelaÂşi act normativ.

                Verificat                                întocmit
          FuncĂžia .............                   FuncĂžia ...............

    Numele Âşi prenumele ..............     Numele Âşi prenumele ...............
    Data .............................     Data ..............................
    SemnĂŁtura ........................     SemnĂŁtura .........................