închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului Âşi conĂžinutului formularului (301) Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
               
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din  3 noiembrie 2008

    în temeiul art. 12 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, al art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi al art. 228 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    preÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ modelul Âşi conĂžinutul formularului (301) "Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ", cod MEF 14.13.01.02/s, prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prevĂŁzut la art. 1 se completeazĂŁ Âşi se depune conform instrucĂžiunilor de completare prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipĂŁrire, modul de difuzare, de utilizare Âşi de pĂŁstrare ale formularului prevĂŁzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 5
    Decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ prevĂŁzut la art. 1 se utilizeazĂŁ începând cu declararea obligaĂžiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 7
    DirecĂžia generalĂŁ proceduri pentru administrarea veniturilor, DirecĂžia generalĂŁ de reglementare a colectĂŁrii creanĂželor bugetare, DirecĂžia generalĂŁ de tehnologia informaĂžiei, DirecĂžia generalĂŁ de administrare a marilor contribuabili, precum Âşi direcĂžiile generale ale finanĂželor publice judeĂžene Âşi a municipiului BucureÂşti din cadrul AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ Âşi DirecĂžia de legislaĂžie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor vor lua mĂŁsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            PreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
                                Daniel ChiĂžoiu

    BucureÂşti, 31 octombrie 2008.
    Nr. 1.498.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusĂŁ în facsimil.

   ______________________
  | AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de |          DECONT SPECIAL
  | Administrare FiscalĂŁ |   DE TAXà PE VALOAREA ADÃUGATà            301
  |______________________|
     _                                            __    _
    |_| DeclaraĂžie pentru achiziĂžii  pentru luna |__|  |_| DeclaraĂžie iniĂžialĂŁ
        intracomunitare de mijloace        _________    _
        de transport noi             anul |_________|  |_| DeclaraĂžie
                                                           rectificativĂŁ

  DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
 ______________________________________________________________________________
|                              ____________________________                    |
| Cod de identificare fiscalĂŁ |____|_______________________|                   |
|                              _____________________________________________   |
| Denumire/Nume, Prenume      |_____________________________________________|  |
|                                                                              |
| Domiciliul fiscal                                                            |
|         ___________              ______________             _______________  |
| JudeĂž  |___________| Localitate |______________|    Strada |_______________| |
|        ___         ___           ___         ___               ____________  |
| NumĂŁr |___|  Bloc |___|  Scara  |___|   Ap. |___|  Cod poÂştal |____________| |
|         ___            ____________        ___________           __________  |
| Sector |___|  Telefon |____________|  Fax |___________|  E-mail |__________| |
|         ________________________________        ___________________________  |
| Banca  |________________________________| Cont |___________________________| |
|  _                                                                           |
| |_| Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA                     |
|  _                                                                           |
| |_| Persoane care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal      |
| numai pentru achiziĂžii intracomunitare                                       |
|______________________________________________________________________________|

  DATE PRIVIND OBLIGAÞIA DE PLATÃ
 ______________________________________________________________________________
| 1. AchiziĂžii intracomunitare - altele decât mijloacele de transport          |
|    noi Âşi produsele accizabile                                       - lei - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  NumĂŁr/Data  |  în valutĂŁ |  valutĂŁ |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. OperaĂžiuni prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) - d) Âşi f) - g) din    |
|    Codul fiscal                                                      - lei - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  NumĂŁr/Data  |  în valutĂŁ |  valutĂŁ |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. AchiziĂžii intracomunitare de mijloace de transport noi           - lei -  |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  NumĂŁr/Data  |  în valutĂŁ |  valutĂŁ |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. AchiziĂžii intracomunitare de produse accizabile                  - lei -  |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  NumĂŁr/Data  |  în valutĂŁ |  valutĂŁ |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
                            ____________________________
 Nr. de evidenÞã a plĂŁĂžii: |____________________________|

 Prezenta declaraĂžie constituie titlu de creanÞã Âşi produce efectele juridice
 ale înÂştiinÞãrii de platĂŁ de la data depunerii acesteia, în condiĂžiile legii.
________________________________________________________________________________

 Sub sancĂžiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cĂŁ datele din
 aceastĂŁ declaraĂžie sunt corecte Âşi complete.
                  _______________________                          __________
  Nume, Prenume: |_______________________|                        |          |
                  _______________________   SemnĂŁtura Âşi Âştampila |          |
  FuncĂžia:       |_______________________|                        |__________|

________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
|                                                    ____           _________  |
| Loc rezervat organului fiscal   Nr. înregistrare: |____|   Data: |_________| |
|______________________________________________________________________________
|

    NumĂŁr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod MEF: 14.13.01.02/s

    ANEXA 2

                                 INSTRUCÞIUNI
de completare a formularului (301) "Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"

    I. Contribuabilii care au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    SecĂžiunea 1 "AchiziĂžii intracomunitare - altele decât mijloacele de transport noi Âşi produsele accizabile" se completeazĂŁ numai de cĂŁtre persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, denumitĂŁ în continuare Codul fiscal, dar neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din acelaÂşi cod.
    în aceastĂŁ categorie se cuprind:
    - persoanele impozabile care efectueazĂŁ numai livrĂŁri de bunuri sau prestĂŁri de servicii pentru care taxa nu este deductibilĂŁ (operaĂžiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevĂŁzut la art. 152 din acelaÂşi cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA Âşi nici nu au obligaĂžia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1 din acelaÂşi cod;
    - persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
    La aceastĂŁ secĂžiune persoanele mai sus menĂžionate declarĂŁ achiziĂžiile intracomunitare, altele decât achiziĂžiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum Âşi achiziĂžiile efectuate în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plĂŁĂži de avansuri parĂžiale pentru achiziĂžii intracomunitare de bunuri*).
    SecĂžiunea a 2-a "OperaĂžiuni prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) - d) Âşi f) - g) din Codul fiscal" se completeazĂŁ de cĂŁtre:
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de cĂŁtre persoanele impozabile neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din acelaÂşi cod, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiazĂŁ de serviciile prevĂŁzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din acelaÂşi cod, dacĂŁ aceste servicii sunt prestate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România, chiar dacĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de cĂŁtre persoanele impozabile neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din acelaÂşi cod Âşi persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiazĂŁ de serviciile prevĂŁzute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 Âşi lit. i) din acelaÂşi cod Âşi care au comunicat prestatorului codul lor de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacĂŁ aceste servicii sunt prestate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România, chiar dacĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de cĂŁtre persoanele impozabile neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din acelaÂşi cod Âşi persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livrĂŁrilor de gaze naturale sau de energie electricĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, dacĂŁ aceste livrĂŁri sunt realizate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România, chiar dacĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de cĂŁtre persoanele impozabile neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din acelaÂşi cod Âşi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, din cauza cĂŁrora bunurile ies din regimurile sau situaĂžiile prevĂŁzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu excepĂžia situaĂžiei în care are loc un import de bunuri sau o achiziĂžie intracomunitarĂŁ;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, respectiv de cĂŁtre persoanele impozabile neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din acelaÂşi cod Âşi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unor livrĂŁri de bunuri sau prestĂŁri de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din acelaÂşi cod, altele decât cele prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) - e) din Codul fiscal, dacĂŁ sunt realizate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România Âşi care nu este înregistratĂŁ în România conform art. 153 din acelaÂşi cod.
    SecĂžiunea a 3-a "AchiziĂžii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completeazĂŁ de cĂŁtre persoanele care nu sunt înregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din acelaÂşi cod, care efectueazĂŁ achiziĂžii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plĂŁĂži de avansuri parĂžiale pentru achiziĂžiile intracomunitare de bunuri*).
    SecĂžiunea a 4-a "AchiziĂžii intracomunitare de produse accizabile" se completeazĂŁ de cĂŁtre persoanele impozabile care nu sunt înregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal Âşi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din acelaÂşi cod, care efectueazĂŁ achiziĂžii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plĂŁĂži de avansuri parĂžiale pentru achiziĂžiile intracomunitare de bunuri*).
------------
    *) Pentru a evita orice neconcordanÞã între livrĂŁrile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, Âşi achiziĂžiile intracomunitare, evidenĂžiate în decontul special de TVA Âşi în declaraĂžia recapitulativĂŁ pentru achiziĂžii intracomunitare, în statul membru de destinaĂžie, momentul exigibilitĂŁĂžii taxei intervine:
    - în a cincisprezecea zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau
    - dacĂŁ a fost emisĂŁ o facturĂŁ pentru livrarea respectivĂŁ cĂŁtre persoana care cumpĂŁrĂŁ bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri parĂžiale, înainte de data de 15 a lunii urmĂŁtoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livrĂŁri intracomunitare, cât Âşi pentru achiziĂžiile intracomunitare.

    II. Depunerea decontului special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    Decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ se depune la unitatea fiscalĂŁ în a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ contribuabilul îÂşi are domiciliul fiscal sau este luat în evidenÞã fiscalĂŁ, dupĂŁ caz.
    Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naÂştere exigibilitatea taxei.
    Formularul se întocmeÂşte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin Âşi se depune dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care ia naÂştere exigibilitatea operaĂžiunilor prevĂŁzute la secĂžiunile 1, 2 Âşi 4 din formularul (301) "Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ";
    b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care ia naÂştere exigibilitatea operaĂžiunii prevĂŁzute la secĂžiunea 3 din formular. DacĂŁ în aceeaÂşi lunĂŁ persoana impozabilĂŁ efectueazĂŁ mai multe achiziĂžii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxĂŁ pentru aceeaÂşi lunĂŁ, fĂŁrĂŁ a bifa cĂŁsuĂža "DeclaraĂžie rectificativĂŁ".
    Decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ se depune, în format electronic, astfel:
    - la registratura organului fiscal competent;
    - la poÂştĂŁ, prin scrisoare recomandatĂŁ;
    - prin completare pe site-ul Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, portalul AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ, de cĂŁtre contribuabilii eligibili, conform reglementĂŁrilor de utilizare a serviciului;
    - prin mijloace electronice de transmitere la distanÞã, prin intermediul Sistemului Electronic NaĂžional.
    Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoĂžit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenÞã, semnat Âşi Âştampilat conform legii.
    Formularul se editeazĂŁ în douĂŁ exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscalĂŁ, împreunĂŁ cu suportul electronic;
    - un exemplar se pĂŁstreazĂŁ de contribuabil.
    Formatul electronic al decontului special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ se obĂžine prin folosirea programului de asistenÞã elaborat de Ministerul Economiei Âşi FinanĂželor Âşi se transmite organului competent pe suport electronic.
    Programul de asistenÞã este pus la dispoziĂžie gratuit contribuabililor de cĂŁtre unitĂŁĂžile fiscale sau poate fi descĂŁrcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, la adresa www.mfinante.ro
    Direct pe site-ul Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital.

    III. Completarea decontului special
    Decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    Perioada de raportare:
    în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numĂŁrul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).
    Anul pentru care se completeazĂŁ declaraĂžia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2008).
    DeclaraĂžia depusĂŁ iniĂžial se rectificĂŁ prin depunerea unei noi declaraĂžii, pe acelaÂşi format, bifând cĂŁsuĂža corespunzĂŁtoare de pe formular.
    AtenĂžie! Rectificarea nu este posibilĂŁ pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecĂžiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecĂžie fiscalĂŁ.
    Ori de câte ori, prin Decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, se declarĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de mijloace de transport noi se bifeazĂŁ cĂŁsuĂža corespunzĂŁtoare de pe formularul respectiv.
    1. SecĂžiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"
    Caseta "Cod de identificare fiscalĂŁ" se completeazĂŁ astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu excepĂžia comercianĂžilor, asociaĂžiile sau alte entitĂŁĂži fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ înscriu codul de înregistrare fiscalĂŁ;
    - comercianĂžii, inclusiv sucursalele comercianĂžilor care au sediul principal al comerĂžului în strĂŁinĂŁtate, înscriu codul unic de înregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice în mod independent sau exercitĂŁ profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscalĂŁ;
    - persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completeazĂŁ codul de identificare atribuit în acest scop de organul fiscal competent;
    - persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    - persoanele fizice care nu deĂžin cod numeric personal înscriu numĂŁrul de identificare fiscalĂŁ atribuit de organul fiscal competent din subordinea AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.
    înscrierea cifrelor în casetĂŁ se face cu aliniere la dreapta.
    Prima cĂŁsuÞã este rezervatĂŁ atributului "RO" Âşi se completeazĂŁ numai de cĂŁtre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
    Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completeazĂŁ cu denumirea persoanei juridice, a asociaĂžiei sau a entitĂŁĂžii fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ ori cu numele Âşi prenumele persoanei fizice, dupĂŁ caz.
    Caseta "Domiciliul fiscal" se completeazĂŁ cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupĂŁ caz) al contribuabilului.
    Caseta "Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA" se bifeazĂŁ de cĂŁtre persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
    Caseta "Persoane care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal numai pentru achiziĂžii intracomunitare" se bifeazĂŁ de cĂŁtre persoanele impozabile Âşi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
    2. SecĂžiunea "Date privind obligaĂžia de platĂŁ"
    în coloana 1 din cele 4 secĂžiuni "Document/numĂŁr/data" se înscriu numĂŁrul Âşi data facturii primite de cĂŁtre beneficiarul operaĂžiunilor respective sau, dupĂŁ caz, numĂŁrul Âşi data autofacturii emise de cĂŁtre beneficiari, potrivit prevederilor art. 155^1 alin. (1) din Codul fiscal.
    în coloana 2 din cele 4 secĂžiuni "Valoare în valutĂŁ" se înscrie valoarea în valutĂŁ consemnatĂŁ în documentul înscris în coloana 1.
    în coloana 3 din cele 4 secĂžiuni "Tip valutĂŁ" se menĂžioneazĂŁ tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimatĂŁ valoarea din documentul înscris în coloana 1.
    în coloana 4 din cele 4 secĂžiuni "Curs de schimb" se completeazĂŁ ultimul curs de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueazĂŁ decontĂŁrile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaĂžiunile declarate.
    în coloana 5 din cele 4 secĂžiuni "Baza de impozitare" se calculeazĂŁ coloana 2 x coloana 4.
    în coloana 6 din cele 4 secĂžiuni "TVA datorat" se calculeazĂŁ coloana 5 x cota de TVA.
    3. Câmpul "Nr. de evidenÞã a plĂŁĂžii" nu se completeazĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute de Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea Âşi modificarea unor ordine ale ministrului finanĂželor publice în domeniul administrĂŁrii fiscale Âşi de Ordinul ministrului economiei Âşi finanĂželor nr. 2.489/2007 pentru prorogarea termenului prevĂŁzut de Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea Âşi modificarea unor ordine ale ministrului finanĂželor publice în domeniul activitĂŁĂžii fiscale.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICILE DE TIPÃRIRE
modul de difuzare, de utilizare Âşi de pĂŁstrare ale formularului (301) "Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"

    Denumirea formularului: Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    Codul MEF: 14.13.01.02/s
    Formatul: A4/t1
    Caracteristicile de tipĂŁrire:
    - se utilizeazĂŁ echipament informatic pentru completare Âşi editare, cu ajutorul programului de asistenÞã pus la dispoziĂžie gratuit de cĂŁtre unitĂŁĂžile fiscale teritoriale.
    Se difuzeazĂŁ: gratuit.
    Se utilizeazĂŁ la: declararea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    Se întocmeÂşte de: persoanele prevĂŁzute la art. 156^3 alin. (1) - (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    CirculĂŁ: - în format electronic, la organul fiscal în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ persoana impozabilĂŁ îÂşi are domiciliul fiscal;
    - în format pe hârtie, în douĂŁ exemplare listate, semnate Âşi Âştampilate, potrivit legii, dintre care:
        - un exemplar la contribuabil;
        - un exemplar la organul fiscal.
    Se pĂŁstreazĂŁ: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
    - formatul pe hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.