închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2185 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1162 din  8 decembrie 2004

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi ale Directivei nr. 96/26 a Consiliului C.E.E. referitoare la accesul la activitatea de operator de transport rutier de marfă şi persoane şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor documente privind calificarea profesională, amendată prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. s), art. 5 şi ale art. 34 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, ale art. 12 lit. g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
    "(2) Certificatul de pregătire profesională se obţine în urma promovării unui examen organizat la sediul centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat, care a organizat cursul pentru persoane desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier."
    2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Comisia de examinare va fi formată din 3 membri, componenţa acesteia fiind avizată de către Direcţia generală transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va propune 2 reprezentanţi pentru a fi membri în cadrul comisiei de examinare, iar Direcţia generală transport rutier va desemna un reprezentant ca membru al respectivei comisii.
    (3) Preşedintele comisiei de examinare trebuie să fie titular al unui certificat de examinator pentru persoane desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, acesta fiind unul dintre cei 3 membri care alcătuiesc componenţa comisiei.
    (4) Subiectele probelor de examen vor fi stabilite de către membrii comisiei de examinare, care vor propune şi data examenului pentru obţinerea certificatului de pregătire profesională."
    3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    în exercitarea funcţiei sale, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier are responsabilităţi privind:
    a) asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind transporturile rutiere la efectuarea operaţiunilor de transport rutier;
    b) asigurarea unei stări tehnice a vehiculelor corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare;
    c) instruirea personalului care este implicat în operaţiuni de transport rutier;
    d) asigurarea documentelor prevăzute de reglementările în vigoare la efectuarea operaţiunilor de transport rutier;
    e) asigurarea calificării corespunzătoare a personalului implicat în operaţiuni de transport rutier, conform reglementărilor în vigoare;
    f) redactarea raportului anual referitor la activitatea de transport rutier derulată, care se va păstra pentru o perioadă de 5 ani şi care va fi pus la dispoziţie organismelor de control, la cererea acestora;
    g) evidenţa documentelor de transport;
    h) evidenţa diagramelor tahograf utilizate, conform reglementărilor în vigoare;
    i) întocmirea rapoartelor cu privire la accidentele, incidentele sau infracţiunile constatate în timpul operaţiunilor de transport rutier;
    j) punerea la dispoziţie organismelor de control a tuturor documentelor care atestă dreptul şi modalitatea de efectuare a operaţiunilor de transport rutier, precum şi a oricăror alte documente sau evidenţe solicitate în legătură cu activitatea de transport rutier."
    ART. 2
    Direcţia generală transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construcţiilor şi turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat