închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2026 din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea PĂŁrĂžii a II-a -


EMITENT:      MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ÂŞI LOCUINÞEI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 21 februarie 2003

    în temeiul prevederilor art. 12 lit. g) Âşi h) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. r) din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 105/2000, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 3 pct. 51 Âşi ale art. 4 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei,

    ministrul lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Partea a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a funcĂžionĂŁrii centrelor de pregĂŁtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi va intra în vigoare dupĂŁ 90 de zile de la data publicĂŁrii.

                     p. Ministrul lucrĂŁrilor publice,
                       transporturilor Âşi locuinĂžei,
                             Ileana Tureanu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORME
de autorizare a funcĂžionĂŁrii centrelor de pregĂŁtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

                             PARTEA a II-a

                                 NORME
de autorizare a centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    Centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, denumite în continuare centre de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare, întregesc cadrul naĂžional de organizare Âşi efectuare a transporturilor rutiere în condiĂžii de siguranÞã Âşi de asigurare a unui mediu concurenĂžial normal.
    ART. 2
    Autorizarea centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se face prin eliberarea unei autorizaĂžii în condiĂžiile prezentelor norme.
    ART. 3
    (1) PregĂŁtirea personalului din domeniul transporturilor rutiere se poate efectua numai în cadrul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare autorizate în acest sens de cĂŁtre Ministerul LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei prin DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (2) în cadrul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare procesul de pregĂŁtire se va desfĂŁÂşura conform regulamentului de funcĂžionare al acestora Âşi programelor de pregĂŁtire, elaborate conform reglementĂŁrilor specifice în vigoare.
    (3) Stabilirea modalitĂŁĂžii de organizare Âşi efectuare a examinĂŁrii persoanelor care au absolvit cursuri de pregĂŁtire sau perfecĂžionare se va face conform reglementĂŁrilor specifice în vigoare.
    (4) Tipurile de cursuri specifice funcĂžiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevĂŁzutĂŁ obligativitatea deĂžinerii unui certificat de pregĂŁtire profesionalĂŁ eliberat de autoritatea competentĂŁ, sunt prevĂŁzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (5) Un centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ a personalului din domeniul transporturilor rutiere poate fi autorizat sĂŁ desfĂŁÂşoare unul sau mai multe tipuri din cursurile prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare care funcĂžioneazĂŁ în cadrul Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale, Ministerului de Interne, precum Âşi în celelalte instituĂžii componente ale sistemului naĂžional de apĂŁrare, pentru nevoile proprii.

    CAP. 2
    CondiĂžii de autorizare

    ART. 5
    Pentru autorizarea unui centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare, din statutul solicitantului persoanĂŁ juridicĂŁ trebuie sĂŁ reiasĂŁ explicit cĂŁ obiectul de activitate constĂŁ în activitĂŁĂži de pregĂŁtire prin cursuri de calificare Âşi recalificare, precum Âşi activitĂŁĂži de perfecĂžionare în domeniul transporturilor rutiere.
    ART. 6
    (1) în vederea autorizĂŁrii solicitantul trebuie sĂŁ aibĂŁ încadratĂŁ cu contract de muncĂŁ o persoanĂŁ care sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare Âşi care sĂŁ-l reprezinte în relaĂžia cu autoritĂŁĂžile.
    (2) Persoana care conduce permanent Âşi efectiv activitatea centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare rĂŁspunde de asigurarea condiĂžiilor de pregĂŁtire, având obligaĂžia:
    - sĂŁ menĂžinĂŁ în permanentĂŁ funcĂžionalitate dotĂŁrile aferente;
    - sĂŁ supravegheze respectarea programei de pregĂŁtire;
    - sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža tuturor persoanelor care au urmat cursuri;
    - sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža examinĂŁrilor, precum Âşi a rezultatelor acestora.
    ART. 7
    (1) Autorizarea centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se face de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere numai dacĂŁ sunt îndeplinite cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) de onorabilitate;
    b) de capacitate financiarĂŁ Âşi bazĂŁ materialĂŁ;
    c) de competenÞã profesionalĂŁ.
    (2) Se considerĂŁ îndeplinitĂŁ condiĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. a) dacĂŁ persoana care conduce permanent Âşi efectiv activitatea centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare nu a fost condamnatĂŁ pentru infracĂžiuni care o fac incompatibilĂŁ cu aceastĂŁ activitate Âşi/sau nu a fost declaratĂŁ necorespunzĂŁtoare de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ.
    (3) Se considerĂŁ îndeplinitĂŁ condiĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. b) dacĂŁ solicitantul face dovada îndeplinirii condiĂžiilor minime, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - deĂžine în proprietate, închiriate pentru filialele teritoriale sau în folosinÞã exclusivĂŁ Âşi permanentĂŁ spaĂžii adecvate desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii: sĂŁli de curs, spaĂžiu destinat activitĂŁĂžii de secretariat, arhivĂŁ Âşi evidenĂže, grupuri sanitare etc.;
    - deĂžine dotĂŁrile tehnico-didactice minime; de asemenea, în funcĂžie de tipul cursurilor pentru care se solicitĂŁ autorizarea, se vor prezenta Âşi echipamente/materiale specifice, necesare pregĂŁtirii.
    (4) Se considerĂŁ îndeplinitĂŁ condiĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. c) dacĂŁ persoana care conduce permanent Âşi efectiv activitatea centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare este titularĂŁ a unei diplome de absolvire a unei instituĂžii de învãÞãmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere, iar în cazul lectorilor, dacĂŁ persoana este posesoarea unui certificat/atestat profesional de lector obĂžinut în urma absolvirii unor cursuri de pregĂŁtire, corespunzĂŁtor specificului cursului pe care îl va preda.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizaĂžiei pentru centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    ART. 8
    (1) în vederea eliberĂŁrii autorizaĂžiei solicitantul va depune la DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere un dosar care trebuie sĂŁ cuprindĂŁ, în copie Âşi în original, pentru verificarea conformitĂŁĂžii, urmĂŁtoarele documente:
    a) cerere;
    b) actul de înfiinĂžare Âşi statutul din care sĂŁ rezulte explicit cĂŁ activitatea de pregĂŁtire prin cursuri de calificare Âşi recalificare, precum Âşi activitatea de perfecĂžionare în domeniul transporturilor rutiere este obiect de activitate al solicitantului;
    c) actul de proprietate (sau contractul de închiriere în cazul filialelor teritoriale) pentru spaĂžiile care îndeplinesc condiĂžiile minime prevĂŁzute în prezentele norme pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ;
    d) lista cuprinzând dotĂŁrile tehnico-didactice minime, respectiv aparat de retroproiecĂžie, ecran, telefon, fax, copiator, echipamente de calcul (PC) - minimum 20 de ansambluri (unitate centralĂŁ + monitor), trusĂŁ ADR în cazul predĂŁrii cursului referitor la transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase;
    e) regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare propriu;
    f) programa de pregĂŁtire;
    g) avizele de funcĂžionare corespunzĂŁtoare (sanitare, P.S.I., protecĂžia muncii), eliberate de instituĂžiile abilitate;
    h) pentru persoana care conduce permanent Âşi efectiv activitatea centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se vor depune:
    - diploma de absolvire a unei instituĂžii de învãÞãmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere Âşi un certificat/atestat profesional de lector obĂžinut în urma absolvirii unor cursuri de pregĂŁtire;
    - contractul de muncĂŁ;
    - decizia de numire;
    - cazierul judiciar;
    - cartea de muncĂŁ (în copie) din care sĂŁ rezulte cĂŁ a activat minimum 3 ani în domeniul transporturilor rutiere;
    i) pentru lectorii care vor preda cursuri de specialitate se vor depune:
    - diploma de absolvire a unei instituĂžii de învãÞãmânt superior în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda Âşi certificatul/atestatul profesional de lector obĂžinut în urma absolvirii unor cursuri de pregĂŁtire;
    - contractul de muncĂŁ sau convenĂžia civilĂŁ de prestĂŁri de servicii;
    - cazierul judiciar.
    (2) în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitĂŁrii personalul DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere analizeazĂŁ dosarul Âşi verificĂŁ la sediul solicitantului dacĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute în prezentele norme.
    (3) în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitĂŁrii DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere va elibera autorizaĂžia centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare dacĂŁ se constatĂŁ îndeplinirea condiĂžiilor prevĂŁzute sau comunicĂŁ în scris refuzul motivat, dupĂŁ caz.
    ART. 9
    (1) AutorizaĂžia centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se acordĂŁ pentru o perioadĂŁ de 5 ani. Modelul autorizaĂžiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (2) AutorizaĂžia centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se vizeazĂŁ anual de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere. Viza anualĂŁ se acordĂŁ numai dupĂŁ verificarea:
    - menĂžinerii condiĂžiilor iniĂžiale care au stat la baza eliberĂŁrii autorizaĂžiei;
    - reactualizĂŁrii, dupĂŁ caz, a documentelor;
    - respectĂŁrii programei de pregĂŁtire avizate în condiĂžiile legii.
    (3) ContestaĂžia în legĂŁturĂŁ cu refuzul eliberĂŁrii autorizaĂžiei sau vizĂŁrii acesteia se depune în termen de 15 zile de la comunicare la secretarul de stat care coordoneazĂŁ activitatea DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (4) RĂŁspunsul la contestaĂžie se va comunica în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    ART. 10
    în termen de 3 ani de la data obĂžinerii autorizĂŁrii centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare care organizeazĂŁ cursuri au obligaĂžia sĂŁ certifice sistemul calitĂŁĂžii serviciului, conform cerinĂželor standardului SR EN ISO 9001/2001.
    ART. 11
    Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaĂžiei se comunicĂŁ DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere. Pierderea sau sustragerea autorizaĂžiei se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, urmând ca DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere sĂŁ elibereze un duplicat al acesteia, în termen de 15 zile de la data publicĂŁrii anunĂžului.

    CAP. 4
    Retragerea Âşi anularea autorizaĂžiei

    ART. 12
    (1) Retragerea autorizaĂžiei se face de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când centrul de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare nu mai îndeplineÂşte condiĂžiile care au stat la baza acordĂŁrii autorizaĂžiei;
    b) când reclamaĂžiile adresate în scris DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere privind calitatea procesului de instruire se confirmĂŁ, iar deĂžinĂŁtorul autorizaĂžiei nu a remediat aceste deficienĂže;
    c) când procesul de pregĂŁtire nu se desfĂŁÂşoarĂŁ conform programelor de pregĂŁtire aprobate de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (2) Reacordarea autorizaĂžiei se face, la cerere, dupĂŁ ce deĂžinĂŁtorul face dovada cĂŁ au fost remediate cauzele care au stat la baza retragerii acesteia.
    ART. 13
    Anularea autorizaĂžiei se dispune de cĂŁtre conducerea DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere la a treia retragere sau în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când s-au falsificat documente privind evidenĂžele Âşi rezultatele pregĂŁtirilor efectuate;
    b) când deĂžinĂŁtorul autorizaĂžiei îÂşi înceteazĂŁ activitatea.
    ART. 14
    (1) împotriva mĂŁsurii de retragere sau anulare a autorizaĂžiei se poate face contestaĂžie, în termen de 15 zile de la data retragerii sau anulĂŁrii, la secretarul de stat care coordoneazĂŁ domeniul rutier.
    (2) RĂŁspunsurile la contestaĂžiile cu privire la retragerea sau anularea autorizaĂžiei se vor comunica pĂŁrĂžii interesate în termen de 30 de zile de la înregistrare.

    CAP. 5
    Controlul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    ART. 15
    (1) în scopul vizĂŁrii anuale a autorizaĂžiei personalul DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere va efectua controlul îndeplinirii condiĂžiilor de funcĂžionare a centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare.
    (2) Controlul îndeplinirii condiĂžiilor de funcĂžionare a centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se va efectua Âşi la sesizĂŁri sau prin dispoziĂžii exprese din partea conducerii Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei.
    (3) Tematica minimĂŁ de control va cuprinde:
    - verificarea menĂžinerii condiĂžiilor iniĂžiale care au stat la baza acordĂŁrii autorizaĂžiei;
    - verificarea modului de desfĂŁÂşurare a procesului de pregĂŁtire;
    - verificarea respectĂŁrii programei de pregĂŁtire corespunzĂŁtoare cursurilor predate;
    - verificarea evidenĂželor cu privire la personalul pregĂŁtit Âşi a evidenĂželor rezultatelor obĂžinute în urma examinĂŁrilor.
    (4) Controlul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare se va efectua de cĂŁtre personalul autorizat al DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

    CAP. 6
    DispoziĂžii finale

    ART. 16
    EvidenĂža centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare autorizate se va Ăžine de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    ART. 17
    EvidenĂža personalului pregĂŁtit se va Ăžine de cĂŁtre centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare pe registre unice, numerotate, înregistrate Âşi avizate de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    ART. 18
    Centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare autorizate au obligaĂžia de a arhiva pentru o perioadĂŁ de 5 ani registrele, testele Âşi formularele de înregistrare a rezultatelor examinĂŁrilor, în copie sau în original, dupĂŁ caz.

    ANEXA 1
    la norme

                               TIPURILE
de cursuri specifice funcĂžiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevĂŁzutĂŁ obligativitatea deĂžinerii unui certificat de pregĂŁtire profesionalĂŁ

    1. Curs de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ pentru persoane desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier
    2. Curs de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ pentru instructori de conducere auto
    3. Curs de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ pentru profesori de legislaĂžie rutierĂŁ
    4. Curs de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ pentru consilieri de siguranÞã pentru transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase
    5. Curs de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere de mĂŁrfuri periculoase.

    ANEXA 2
    la norme

    (faÞã)

                                  ROMâNIA

    MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ÂŞI LOCUINÞEI
    DIRECÞIA GENERALÃ DE REGLEMENTÃRI ÂŞI CALITATEA SERVICIILOR îN TRANSPORTURILE RUTIERE

                                AUTORIZAÞIE

    - CENTRUL DE PREGÃTIRE ÂŞI PERFECÞIONARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE -

    Persoana juridicĂŁ ...................................... este autorizatĂŁ sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži de pregĂŁtire prin cursuri de calificare Âşi recalificare, precum Âşi activitĂŁĂži de perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

    ValabilĂŁ de la ......................... pânĂŁ la ........................ numai în condiĂžiile vizĂŁrii anuale.

    Data emiterii ...................

                                                      Emitent,
                                             .........................
                                               SemnĂŁtura Âşi Âştampila

    Seria ............... nr. ..........

    (verso)

    Vize anuale:
 __________________________________________________________________
| Valabil pânĂŁ | Valabil pânĂŁ | Valabil pânĂŁ | Valabil pânĂŁ | Valabil pânĂŁ |
|  la data de  |  la data de  |  la data de  |  la data de  |  la data de  |
|              |              |              |              |              |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
|              |              |              |              |              |
|  SemnĂŁtura   |  SemnĂŁtura   |  SemnĂŁtura   |  SemnĂŁtura   |  SemnĂŁtura   |
|              |              |              |              |              |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|              |              |              |              |              |
|   ÂŞtampila   |   ÂŞtampila   |   ÂŞtampila   |   ÂŞtampila   |   ÂŞtampila   |
|              |              |              |              |              |
|______________|______________|______________|______________|______________|


    Tipul cursului:

    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. ..........................................................
    4. ..........................................................
    5. ..........................................................