închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 82 din 27 februarie 1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferii care efectueazĂŁ transporturi de produse clasificate periculoase ĂŽn conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.)

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  5 iulie 1995

    în baza Legii nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R),
    în temeiul HotĂŁrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor;
    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.) - anexa B -, Âşoferii autovehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale de mĂŁrfuri considerate ca periculoase în înĂželesul prevederilor acestui acord trebuie sa deĂžinĂŁ un certificat de atestare profesionalĂŁ.
    ART. 2
    Autoritatea competenta pentru eliberarea certificatului de atestare profesionalĂŁ în conformitate cu prevederile A.D.R. (anexa B), pentru Âşoferii autovehiculelor care efectueazĂŁ transporturi de produse clasificate periculoase, este Ministerul Transporturilor.
    ART. 3
    Certificatul de atestare profesionalĂŁ se acordĂŁ numai Âşoferilor care au urmat un curs de formare profesionalĂŁ, aprobat de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.
    ART. 4
    Cursurile de formare profesionalĂŁ privind transportul de produse periculoase vor fi predate de cĂŁtre instructori atestaĂži de Ministerul Transporturilor.
    Medicii care predau în cadrul acestor cursuri noĂžiunile de prim-ajutor nu au nevoie de o atestare.
    ART. 5
    Forma Âşi conĂžinutul certificatului de atestare profesionalĂŁ a Âşoferilor sunt cele prevĂŁzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Certificatul de atestare profesionalĂŁ va fi eliberat de Ministerul Transporturilor prin DirecĂžia generala de transporturi terestre.
    ART. 6
    Organizarea cursurilor Âşi a examenului de formare Âşi de atestare profesionalĂŁ a instructorilor Âşi Âşoferilor se face cu respectarea condiĂžiilor stabilite în anexele nr. 2 Âşi 3 la prezentul ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin intrĂŁ în vigoare la data publicĂŁrii lui în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

               Ministrul transporturilor,
               Aurel Novac

    ANEXA 1

 =====================================   =====================================
 |     Rezervat pentru adnotĂŁri      |   |       CERTIFICAT A.D.R.           |
 |     ------------------------      |   | DE FORMARE A CONDUCÃTORILOR DE    |
 |  privind reglementĂŁrile naĂžionale |   |   AUTOVEHICULE CARE TRANSPORTà   |
 |  -------------------------------- |   |        MÃRFURI PERICULOASE        |
 | ................................. |   |         ..................        |
 |  Aux fins de la reglementation    |   | A.D.R.- CERTIFICAT DE FORMATION   |
 |  -----------------------------    |   | POUR LES CONDUCTEURS DES VEHICULES|
 |       naĂžionale seulement         |   |   TRANSPORTANT DES MARCHANDISES   |
 |       -------------------         |   |           DANGEREUSES             |
 |                                   |   |în cisterne Altele decât cisterne  |
 |                                   |   |En citernes Autres que citernes    |
 |                                   |   |       Certificat nr. .... 000     |
 |                                   |   | Indicativul statului              |
 |                                   |   | Signe distinctif de l"etat  RO    |
 |                                   |   | delivrant le certificat           |
 |                                   |   |                                   |
 |                                   |   | Valabil pentru clasa sau clasele  |
 |                                   |   | Valable pour la clasele ou les    |
 |                                   |   |         classes                   |
 |                                   |   |în cisterne  Altele decât cisterne |
 |                                   |   |En citernes  Autres que citernes   |
 |                                   |   |      1              1             |
 |                                   |   |      2              2             |
 |                                   |   |      3              3             |
 |                                   |   | 4.1, 4.2, 4.3   4.1, 4.2, 4.3     |
 |                                   |   |    5.1, 5.2        5.1, 5.2       |
 |                                   |   |    6.1, 6.2        6.1, 6.2       |
 |                                   |   |      7              7             |
 |                                   |   |      8              8             |
 |                                   |   | Valabil pânĂŁ la data de.......... |
 |                                   |   | Valable jusqu"au (date)           |
 =====================================   =====================================


 =====================================   =====================================
 | Numele .......................... |   |   EXTINDEREA VALABILITÃÞII LA     |
 | Nom                               |   |        CLASA/CLASELE              |
 | Prenumele ....................... |   |  VALIDITE ETENDUE A LA CLASSE OU  |
 | Prenom(s)                         |   |         AUX CLASSES               |
 | Data naÂşterii ................... |   |    1   în cisterne                |
 | Date de naissance                 |   |    2   En citernes                |
 | NaĂžionalitatea .................. |   |    3                              |
 | Nationalite                       |   | 4.1, 4.2, 4.3   Data ...........  |
 |                                   |   |    5.1, 5.2     Date              |
 |        SemnĂŁtura titularului      |   |    6.1, 6.2                       |
 |        Signature de titulaire     |   |     7                             |
 |      ..........................   |   |     8       SemnĂŁtura ..........  |
 |                                   |   |     9       Signature             |
 | Eliberat de ..................    |   |                          L.S      |
 | Delivre par                       |   |                        Timbre     |
 |    Data                           |   |           .............           |
 |    Date                           |   |     1   Altele decât cisterne     |
 |    SemnĂŁtura .................    |   |     2   Autres que citernes       |
 |    Signature                      |   |     3                             |
 |                                   |   | 4.1, 4.2, 4.3    Data ..........  |
 |  Prelungit pânĂŁ la ...........    |   |   5.1, 5.2       Date             |
 |  Renouvele jusqu"au               |   |   6.1, 6.2                        |
 |  De ..........................    |   |     7        SemnĂŁtura .......... |
 |  Par                              |   |     8        Signature            |
 |      Data ..................      |   |     9                             |
 |      Date                         |   |                         L.S.      |
 |      SemnĂŁtura .............      |   |                       Timbre      |
 |      Signature                    |   |                                   |
 =====================================   =====================================


    ANEXA 2


                     CONDIÞII
pentru organizarea cursurilor de atestare profesionalĂŁ destinate Âşoferilor care efectueazĂŁ transporturi de produse periculoase

    1. Cursurile se pot organiza numai de cĂŁtre persoane juridice care au prevĂŁzut în statut ca obiect de activitate:
    a) instruirea profesionalĂŁ sau alte forme de Âşcolarizare;
    b) transportul Âşi care deĂžin licenĂža de transport pentru produse periculoase.
    2. Cursurile se autorizeazĂŁ de cĂŁtre Ministerul Transporturilor dupĂŁ verificarea de cĂŁtre DirecĂžia generala de transporturi terestre, dacĂŁ sunt îndeplinite cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) persoana juridicĂŁ organizatoare a cursului se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la pct. 1;
    b) instructorii sunt persoane autorizate de cĂŁtre Ministerul Transporturilor pentru instruirea Âşoferilor care efectueazĂŁ transporturi de produse periculoase;
    c) o grupĂŁ de instruire are cel puĂžin 10 cursanĂži Âşi cel mult 30 cursanĂži;
    d) se respectĂŁ programa analiticĂŁ de instruire aprobatĂŁ de cĂŁtre Ministerul Transporturilor;
    e) durata cursului este între 12 Âşi 24 de ore, exclusiv durata examenului, în funcĂžie de obiectul de pregĂŁtire a cursanĂžilor, cu un program zilnic de 3 - 6 ore;
    f) cursurile se desfĂŁÂşoarĂŁ într-un spaĂžiu adecvat.
    2. Cererea pentru autorizarea cursului se adreseazĂŁ Ministerului Transporturilor - DirecĂžia generala de transporturi terestre - Âşi va conĂžine:
    a) denumirea solicitantului, actul de constituire, numĂŁrul de înmatriculare în Registrul comerĂžului;
    b) date sau informaĂžii despre instructorii utilizaĂži;
    c) numĂŁrul de cursanĂži Âşi numĂŁrul de grupe;
    d) clasele A.D.R. pentru care urmeazĂŁ sa se organizeze pregĂŁtirea;
    e) data de începere Âşi de terminare a cursului, numĂŁrul de zile Âşi numĂŁrul de ore pe zi;
    f) programul de desfĂŁÂşurare a orelor;
    g) adresa unde se va desfĂŁÂşura instruirea; localitatea, strada, numĂŁrul;
    h) ziua programatĂŁ pentru examen.
    4. Pot participa la cursuri Âşoferii care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) au o practicĂŁ în conducerea autovehiculului de cel puĂžin 2 ani, doveditĂŁ prin cartea de munca;
    b) sunt declaraĂži apĂži medical pentru conducerea autovehiculului conform vizei din permisul de conducere Âşi nu suferĂŁ de afecĂžiuni medicale la care contactul cu unele produse chimice sa fie contraindicat, conform certificatului medical emis de cĂŁtre o unitate medicalĂŁ din reĂžeaua Ministerului Transporturilor sau autorizatĂŁ de cĂŁtre acesta.
    5. ÂŞoferii care urmeazĂŁ aceste cursuri pot opta pentru instruirea în una dintre urmĂŁtoarele forme de pregĂŁtire:
    - Tip A, pentru transportul de produse periculoase din clasele 2, 3, 4, 5, 6, 8 Âşi 9 în alte mijloace de transport decât cisterne;
    - Tip B, pentru transportul de produse periculoase în cisterne, exclusiv produsele din clasele 1 Âşi 7;
    - Tip C, pentru transportul de produse din clasa 1;
    - Tip D, pentru transportul tuturor categoriilor de produse periculoase.
    6. ÂŞoferii care doresc sa obĂžinĂŁ certificat de atestare profesionalĂŁ pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 Âşi pentru transportul de produse periculoase în cisterne trebuie sa îndeplineascĂŁ suplimentar urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) vârsta minima sa fie de 23 de ani;
    b) sa aibĂŁ o vechime Âşi o experienÞã profesionalĂŁ ca Âşofer de minimum 5 ani;
    c) sa fie consideraĂži apĂži în urma examenului medical Âşi psihologic susĂžinut la o unitate medicalĂŁ din reĂžeaua Ministerului Transporturilor sau autorizatĂŁ de cĂŁtre acesta.
    7. Pentru înscrierea la cursuri, Âşoferii trebuie sa prezinte la unitatea de Âşcolarizare autorizatĂŁ un dosar care sa cuprindĂŁ urmĂŁtoarele documente:
    - cerere de înscriere, cu indicarea tipului de certificat pe care doresc sĂŁ-l obĂžinĂŁ;
    - copie de pe permisul de conducere.
    ÂŞoferii care doresc sa obĂžinĂŁ certificat de atestare profesionalĂŁ pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 sau pentru transportul de produse periculoase în cisterne trebuie sa prezinte suplimentar:
    - copie de pe cartea de munca din care sa rezulte vechimea în meseria de Âşofer;
    - certificatul medical Âşi, dupĂŁ caz, rezultatul examenului psihologic.
    8. Instructorii au obligaĂžia sa respecte programa tematica aprobatĂŁ Âşi sa utilizeze materialul didactic prevĂŁzut în aceasta.
    9. Ministerul Transporturilor, prin DirecĂžia generala de transporturi terestre sau prin serviciul rutier judeĂžean, are dreptul sa controleze modul de desfĂŁÂşurare a cursului.
    10. Comisia de examinare se numeÂşte de cĂŁtre ministrul transporturilor.
    11. Comisia de examinare se compune din:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor, autorizat ca instructor pentru instruirea Âşoferilor în vederea obĂžinerii certificatului de atestare profesionalĂŁ, în calitate de preÂşedinte;
    - instructorul care a predat cursul;
    - un medic.
    12. Organizatorul cursului trebuie sa prezinte comisiei de examinare, înainte de începerea examenului;
    - lista participanĂžilor la curs, precizarea tipului de certificat pe care doresc sĂŁ-l obĂžinĂŁ Âşi a numĂŁrului de ore de instruire la care au fost prezenĂži;
    - copia xerox de pe carnetul de Âşofer al candidaĂžilor, iar pentru cei care doresc sa obĂžinĂŁ certificat de atestare profesionalĂŁ Âşi pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 sau pentru transportul de produse periculoase în cisterne, copia xerox de pe cartea de munca, din care sa rezulte practicarea meseriei de Âşofer profesionist timp de minimum 5 ani, precum Âşi rezultatul examinĂŁrii medicale Âşi psihologice.
    13. Examenul constĂŁ în:
    - o probĂŁ scrisĂŁ tip test (eliminatorie) cu 15 - 35 de întrebĂŁri;
    - o probĂŁ oralĂŁ Âşi/sau exemplificare practica, corelate cu tipul de produse A.D.R. pentru care solicitĂŁ examinarea.
    14. Examenul se noteazĂŁ cu "Admis" sau "Respins".
    15. CondiĂžiile de promovare a examenului:
    - obĂžinerea a minimum 70% rĂŁspunsuri corecte la testul scris eliminatoriu;
    - obĂžinerea calificativului "Admis" în urma probei orale Âşi/sau a probei practice.
    16. Examenul se desfĂŁÂşoarĂŁ într-un spaĂžiu adecvat pus la dispoziĂžie de cĂŁtre organizatorul cursului.
    17. Chestionarele pentru proba scrisĂŁ se asigurĂŁ de cĂŁtre delegatul Ministerului Transporturilor.
    18. Examenul începe, de regula, la ora 9,00 cu testul scris Âşi continua în aceeaÂşi zi cu proba oralĂŁ sau proba practica, dupĂŁ caz.
    19. Rezultatul examenului se comunicĂŁ, dupĂŁ examinarea oralĂŁ a fiecĂŁrui candidat fiecĂŁruia dintre aceÂştia, precum Âşi centralizat, în scris, sub forma de tabel semnat de membrii comisiei la terminarea examenului.
    20. ContestaĂžiile privind rezultatul examenului se depun de cĂŁtre persoanele respinse, în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea rezultatului, la Ministerul Transporturilor - DirecĂžia generala de transporturi terestre, care le soluĂžioneazĂŁ.
    21. CandidaĂžii respinÂşi în urma examenului au dreptul sa susĂžinĂŁ un nou examen, cel mai devreme dupĂŁ 14 zile Âşi cel mai târziu dupĂŁ 30 de zile.
    CandidaĂžii respinÂşi la acest nou examen pot sa susĂžinĂŁ un alt examen numai dupĂŁ ce au urmat un nou curs de atestare profesionalĂŁ.
    22. Certificatul de atestare profesionalĂŁ are valabilitate timp de 5 ani Âşi se înmâneazĂŁ Âşoferilor care au reuÂşit la examen, în termen de cel mult 10 zile de la data susĂžinerii examenului, prin organizatorul cursului, prin serviciul rutier judeĂžean sau prin delegatul Ministerului Transporturilor din cadrul comisiei de examinare.
    23. Dosarele privind candidaĂžii care au urmat cursurile de atestare profesionalĂŁ se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre organizatorul cursului.

    ANEXA 3


                       CONDIÞII
pentru atestarea instructorilor de formare profesionalĂŁ a Âşoferilor care transportĂŁ produse periculoase

    1. Pot fi atestaĂži ca instructori numai absolvenĂži ai învãÞãmântului tehnic superior cu specialitatea "transporturi" sau "chimie", care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - au o experienÞã practica de cel puĂžin 5 ani în domeniul respectiv de activitate;
    - au urmat un curs de instructori pentru formarea profesionalĂŁ a Âşoferilor care transportĂŁ produse periculoase;
    - au promovat examenul susĂžinut la terminarea cursului.
    2. Cursurile de atestare pentru instructori se organizeazĂŁ de cĂŁtre Ministerul Transporturilor, direct sau prin intermediul unor instituĂžii publice sau agenĂži economici specializaĂži în domeniu.
    Organizarea cursului se aprobĂŁ de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.
    3. Cursurile se predau de cĂŁtre persoane atestate pentru activitatea de instructor.
    4. Grupa de instruire este formatĂŁ din cel puĂžin 15 cursanĂži Âşi din cel mult 30.
    5. Programa analiticĂŁ a cursului se stabileÂşte de cĂŁtre Ministerul Transporturilor.
    6. Durata cursului este de 24 de ore, exclusiv durata examenului.
    7. DupĂŁ absolvirea cursului, candidaĂžii susĂžin un examen care constĂŁ în:
    - o probĂŁ scrisĂŁ tip test (eliminatorie) cu 30-50 întrebĂŁri;
    - o probĂŁ oralĂŁ Âşi/sau exemplificare practica, dupĂŁ caz.
    8. Rezultatul final al examenului se noteazĂŁ cu "Admis" sau "Respins".
    9. CondiĂžiile de promovare a examenului:
    - obĂžinerea a minimum 80% rĂŁspunsuri corecte la proba scrisĂŁ eliminatorie;
    - obĂžinerea calificativului "Admis" în urma susĂžinerii probei orale Âşi/sau a probei practice.
    10. Comisia de examinare se numeÂşte de cĂŁtre ministrul transporturilor Âşi se compune din:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor, atestat ca instructor, în calitate de preÂşedinte;
    - instructorul care a predat cursul;
    - un medic.
    11. Examenul începe, de regula, la ora 9 cu testul scris Âşi continua în aceeaÂşi zi cu proba oralĂŁ Âşi/sau exemplificarea practica.
    12. Rezultatul examenului se comunicĂŁ, dupĂŁ examinarea oralĂŁ a fiecĂŁrui candidat fiecĂŁruia dintre aceÂştia, precum Âşi centralizat, în scris, sub forma de tabel semnat de membrii comisiei, la terminarea examenului.
    13. ContestaĂžiile privind rezultatul examenului se depun de cĂŁtre persoanele respinse în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului la Ministerul Transporturilor, care le soluĂžioneazĂŁ.
    14. CandidaĂžii respinÂşi în urma examenului au dreptul sa susĂžinĂŁ un nou examen, cel mai devreme dupĂŁ 30 de zile Âşi cel mai târziu dupĂŁ 90 de zile.
    CandidaĂžii respinÂşi la acest nou examen pot sa susĂžinĂŁ un alt examen numai dupĂŁ ce au urmat un nou curs.
    15. Certificatul de atestare ca instructor pentru cursurile de formare profesionalĂŁ A.D.R. are valabilitate timp de 5 ani Âşi se înmâneazĂŁ cursanĂžilor care au reuÂşit la examen în termen de cel mult 10 zile de la data susĂžinerii examenului, prin organizatorul cursului, prin serviciul rutier judeĂžean sau prin DirecĂžia generala de transporturi terestre din cadrul Ministerului Transporturilor.
    16. Dosarele privind candidaĂžii care au urmat cursurile de instructori se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre Ministerul Transporturilor - DirecĂžia generala de transporturi terestre.