închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 597 din 21 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiÞiilor de obÞinere a atestatului profesional de cãtre conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ºi transport rutier cu vehicule având mase ºi/sau dimensiuni de gabarit depãºite

EMITENT:      MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ÂŞI LOCUINÞEI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 12 mai 2003

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, Âşi ComunitĂŁĂžile Europene Âşi statele membre ale acestora, pe de altĂŁ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Âşi ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului C.E.E. privind nivelul minim de pregĂŁtire a conducĂŁtorilor de vehicule pentru transportul rutier,
    în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) Âşi e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 105/2000, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 12 lit. g) Âşi h) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 4 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei,

    ministrul lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a atestatului profesional de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei Âşi Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului transporturilor nr. 150/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 iulie 1999.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul lucrĂŁrilor publice,
                         transporturilor Âşi locuinĂžei,
                           Marius Sorin Ovidiu Bota,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a atestatului profesional de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite

    ART. 1
    ConducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite trebuie sĂŁ fie titulari ai unui atestat profesional, acesta reprezentând dovada pregĂŁtirii profesionale pentru calitatea de conducĂŁtor auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menĂžionate.
    ART. 2
    ConducĂŁtorii auto prevĂŁzuĂži la art. 1 au obligaĂžia sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea în conformitate cu prevederile reglementĂŁrilor naĂžionale Âşi internaĂžionale în vigoare, cu respectarea condiĂžiilor de siguranÞã rutierĂŁ Âşi de protecĂžie a mediului.
    ART. 3
    (1) Atestatul profesional este valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de cĂŁtre conducĂŁtorul auto Âşi se elibereazĂŁ de cĂŁtre Ministerul LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei, prin Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
    (2) Modelul Âşi conĂžinutul fiecĂŁrui tip de atestat profesional aferent conducĂŁtorilor auto prevĂŁzuĂži la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 1.
    ART. 4
    (1) Atestatul profesional se obĂžine în urma absolvirii cursurilor de pregĂŁtire Âşi promovĂŁrii unui examen, perioada de valabilitate a acestuia fiind de 5 ani.
    (2) Cursurile de pregĂŁtire în vederea obĂžinerii atestatului profesional se vor organiza în cadrul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de cĂŁtre Ministerul LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei.
    (3) Programele de pregĂŁtire a conducĂŁtorilor auto vor fi avizate de cĂŁtre DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei. Programele de pregĂŁtire a conducĂŁtorilor auto vor fi întocmite astfel încât sĂŁ se asigure cunoÂştinĂžele necesare referitoare la efectuarea transporturilor rutiere atât în trafic naĂžional, cât Âşi internaĂžional, tematica acestora fiind prezentatĂŁ în anexa nr. 2.
    (4) Pentru înscrierea la cursurile de pregĂŁtire, conducĂŁtorii auto trebuie sĂŁ fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzĂŁtoare tipului de transport rutier pentru care se solicitĂŁ acordarea atestatului profesional Âşi sĂŁ deĂžinĂŁ avizul de aptitudine medicalĂŁ Âşi psihologicĂŁ valabil, eliberat de comisiile teritoriale de siguranĂža circulaĂžiei care funcĂžioneazĂŁ în reĂžeaua teritorialĂŁ proprie a Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei.
    (5) Durata minimĂŁ pentru cursurile de pregĂŁtire ce vor fi urmate de cĂŁtre conducĂŁtorii auto prevĂŁzuĂži la art. 1 va fi de 30 de ore.
    (6) Cursurile de pregĂŁtire se vor desfĂŁÂşura astfel încât fiecare serie sĂŁ fie compusĂŁ din maximum 20 de conducĂŁtori auto.
    ART. 5
    (1) Examenul pentru obĂžinerea atestatului profesional se va desfĂŁÂşura dupĂŁ absolvirea cursurilor de pregĂŁtire prevĂŁzute la art. 4 Âşi va fi susĂžinut în faĂža unei comisii de examinare formatĂŁ din 3 membri. Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va desemna reprezentanĂži ca fiind membri ai comisiei de examinare. DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere va putea desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare.
    (2) Examenul pentru obĂžinerea atestatului profesional va consta într-o probĂŁ scrisĂŁ - test tip grilĂŁ alcĂŁtuit din 20 de întrebĂŁri (fiecare întrebare având 4 rĂŁspunsuri dintre care unul singur este corect).
    (3) Pentru promovarea examenului este necesar sĂŁ se rĂŁspundĂŁ corect la cel puĂžin 70% din întrebĂŁrile prevĂŁzute în testul tip grilĂŁ de la proba scrisĂŁ.
    (4) Rezultatul examinĂŁrii se va comunica candidaĂžilor în aceeaÂşi zi, iar eventualele contestaĂžii cu privire la rezultatul examinĂŁrii se vor depune în termen de 3 zile la DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (5) ConducĂŁtorii auto care au fost respinÂşi în urma examenului pot susĂžine o singurĂŁ datĂŁ o reexaminare la cel puĂžin 15 zile de la data examenului anterior, la data Âşi ora comunicate de cĂŁtre comisia de examinare.
    (6) ConducĂŁtorii auto respinÂşi la reexaminare au posibilitatea sĂŁ obĂžinĂŁ atestatul profesional numai dupĂŁ susĂžinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.
    ART. 6
    (1) Documentele referitoare la absolvenĂžii cursurilor de pregĂŁtire se pĂŁstreazĂŁ la sediul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfĂŁÂşurat cursurile, pe o perioadĂŁ de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor susĂžinute de conducĂŁtorii auto care au absolvit cursurile se pĂŁstreazĂŁ la Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. pe o perioadĂŁ de minimum 10 ani.
    ART. 7
    DupĂŁ expirarea valabilitĂŁĂžii atestatului profesional, conducĂŁtorii auto vor putea obĂžine un nou certificat numai dupĂŁ absolvirea cursurilor de pregĂŁtire prevĂŁzute la art. 4 Âşi promovarea examenului prevĂŁzut la art. 5.
    ART. 8
    (1) Pentru transportul rutier în trafic internaĂžional, pânĂŁ la data de 1 septembrie 2003, conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite au obligaĂžia sĂŁ deĂžinĂŁ atestatul profesional în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) Pentru transportul rutier în trafic naĂžional, pânĂŁ la data de 31 martie 2004, conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite au obligaĂžia sĂŁ deĂžinĂŁ atestatul profesional în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezentele norme.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 la norme este reprodusĂŁ în facsimil.

                                 MODELUL
atestatului profesional pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certificĂŁ prin prezentul atestat |
|               ROMâNIA               | | cĂŁ titularul a fĂŁcut dovada         |
|                                     | | pregĂŁtirii sale profesionale,       |
|    MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,   | | potrivit prevederilor OrdonanĂžei    |
|     TRANSPORTURILOR ÂŞI LOCUINÞEI    | | Guvernului nr. 19/1997 privind      |
|                                     | | transporturile, republicatĂŁ, cu     |
|    - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ -   | | modificĂŁrile Âşi completĂŁrile        |
|                                     | | ulterioare, ale HotĂŁrârii Guvernului|
|                                     | | nr. 85/2003 pentru aprobarea        |
|                                     | | Regulamentului de aplicare a        |
|                                     | | OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului  |
|                                     | | nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe  |
|         ATESTAT PROFESIONAL         | | drumurile publice Âşi ale Directivei |
|                                     | | nr. 76/914 a Consiliului CEE privind|
|                                     | | nivelul minim de pregĂŁtire a        |
|   pentru conducĂŁtorii auto care     | | conducĂŁtorilor de vehicule pentru   |
|   efectueazĂŁ transport rutier de    | | transportul rutier.                 |
|  mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ   | |                                     |
| maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de  | |                                     |
|              7,5 tone               | |                                     |
|                                     | |   Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ   |
|                                     | |                RomânĂŁ               |
|                                     | |                                     |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   valabil pânĂŁ la data de .......   |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general           |
||        | Data Âşi locul naÂşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||        |                           | |                                     |
||________| SemnĂŁtura ............... | |      Seria APCA nr. ..........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|


                               MODELUL
atestatului profesional pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certificĂŁ prin prezentul atestat |
|               ROMâNIA               | | cĂŁ titularul a fĂŁcut dovada         |
|                                     | | pregĂŁtirii sale profesionale,       |
|    MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,   | | potrivit prevederilor OrdonanĂžei    |
|     TRANSPORTURILOR ÂŞI LOCUINÞEI    | | Guvernului nr. 19/1997 privind      |
|                                     | | transporturile, republicatĂŁ, cu     |
|    - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ -   | | modificĂŁrile Âşi completĂŁrile        |
|                                     | | ulterioare, ale HotĂŁrârii Guvernului|
|                                     | | nr. 85/2003 pentru aprobarea        |
|                                     | | Regulamentului de aplicare a        |
|                                     | | OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului  |
|                                     | | nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe  |
|                                     | | drumurile publice Âşi ale Directivei |
|         ATESTAT PROFESIONAL         | | nr. 76/914 a Consiliului CEE privind|
|                                     | | nivelul minim de pregĂŁtire a        |
|                                     | | conducĂŁtorilor de vehicule pentru   |
|   pentru conducĂŁtorii auto care     | | transportul rutier.                 |
|   efectueazĂŁ transport cu vehicule  | |                                     |
|   având mase Âşi/sau dimensiuni de   | |                                     |
|          gabarit depĂŁÂşite           | |                                     |
|                                     | |   Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ   |
|                                     | |                RomânĂŁ               |
|                                     | |                                     |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   valabil pânĂŁ la data de .......   |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general           |
||        | Data Âşi locul naÂşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||        |                           | |                                     |
||________| SemnĂŁtura ............... | |      Seria APCA nr. ..........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|


                               MODELUL
atestatului profesional pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier public de persoane

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certificĂŁ prin prezentul atestat |
|               ROMâNIA               | | cĂŁ titularul a fĂŁcut dovada         |
|                                     | | pregĂŁtirii sale profesionale,       |
|    MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,   | | potrivit prevederilor OrdonanĂžei    |
|     TRANSPORTURILOR ÂŞI LOCUINÞEI    | | Guvernului nr. 19/1997 privind      |
|                                     | | transporturile, republicatĂŁ, cu     |
|    - Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ -   | | modificĂŁrile Âşi completĂŁrile        |
|                                     | | ulterioare, ale HotĂŁrârii Guvernului|
|                                     | | nr. 85/2003 pentru aprobarea        |
|                                     | | Regulamentului de aplicare a        |
|                                     | | OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului  |
|                                     | | nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe  |
|                                     | | drumurile publice Âşi ale Directivei |
|         ATESTAT PROFESIONAL         | | nr. 76/914 a Consiliului CEE privind|
|                                     | | nivelul minim de pregĂŁtire a        |
|                                     | | conducĂŁtorilor de vehicule pentru   |
|   pentru conducĂŁtorii auto care     | | transportul rutier.                 |
| efectueazĂŁ transport rutier public  | |                                     |
|             de persoane             | |                                     |
|                                     | |   Eliberat de Autoritatea RutierĂŁ   |
|                                     | |                RomânĂŁ               |
|                                     | |                                     |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   valabil pânĂŁ la data de .......   |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general           |
||        | Data Âşi locul naÂşterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||        |                           | |                                     |
||________| SemnĂŁtura ............... | |      Seria APCA nr. ..........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|


    ANEXA 2
    la norme

                                TEMATICA
privind cerinĂžele avute în vedere în cadrul programelor de pregĂŁtire profesionalĂŁ a conducĂŁtorilor auto

    I. Conducerea în condiĂžii de siguranÞã rutierĂŁ
    1. Caracteristici tehnice:
    - construcĂžia Âşi funcĂžionarea motorului;
    - curbe de cuplu, putere, consum specific ale unui motor;
    - utilizarea optimĂŁ a treptelor de vitezĂŁ în funcĂžie de forĂžele care acĂžioneazĂŁ asupra vehiculului în miÂşcare, încĂŁrcarea vehiculului Âşi a profilului drumului.
    2. Sisteme de frânare:
    - funcĂžionarea circuitului de frânare pneumatic, ABS, frânare cu motorul, limitator de vitezĂŁ;
    - caracteristici ale circuitului de frânare oleopneumatic;
    - limitele utilizĂŁrii frânei de serviciu Âşi a celei de motor, utilizarea lor combinatĂŁ;
    - verificĂŁrile Âşi controalele aflate în sarcina conducĂŁtorului auto.
    3. Comportamentul în timpul conducerii:
    - anticiparea intenĂžiei partenerilor de trafic;
    - utilizarea inerĂžiei în conducere;
    - conducerea pe drumuri accidentate;
    - conducerea pe timp de noapte Âşi în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ.
    4. Manevre specifice:
    - identificarea obstacolelor;
    - pregĂŁtirea manevrei;
    - vizibilitate, unghiuri moarte;
    - verificarea securitĂŁĂžii manevrei;
    - realizarea manevrei.

    II. Prevenirea accidentelor de muncĂŁ în circulaĂžia rutierĂŁ
    1. InformaĂžii generale:
    - definirea accidentului de muncĂŁ;
    - prezentare de statistici privind implicarea autovehiculelor pentru transport de mĂŁrfuri în accidente rutiere;
    - consecinĂže umane, materiale Âşi financiare;
    - influenĂža alimentaĂžiei asupra stĂŁrii conducĂŁtorului auto;
    - efectele consumului de alcool, medicamente, tutun sau alte substanĂže care pot influenĂža comportamentul uman;
    - simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi stresului;
    - rolul fundamental al ciclului lucru-odihnĂŁ.
    2. Prevenirea accidentelor de muncĂŁ în circulaĂžie:
    - atitudinea Âşi atenĂžia conducĂŁtorului auto;
    - întreĂžinerea vehiculului;
    - organizarea muncii;
    - infrastructura Âşi starea vremii;
    - manevre, oprire, staĂžionare.
    3. Prevenirea accidentelor de muncĂŁ în staĂžionare:
    - asigurarea imobilizĂŁrii vehiculului;
    - asigurarea accesului pentru încĂŁrcare/descĂŁrcare;
    - aranjarea Âşi asigurarea încĂŁrcĂŁturii;
    - utilizarea dispozitivelor de remorcare.
    4. Principii de ergonomie:
    - poziĂžii Âşi miÂşcĂŁri periculoase (cu grad ridicat de risc);
    - poziĂžii normale în spaĂžiul de conducere, coordonarea miÂşcĂŁrilor;
    - mĂŁsuri de protecĂžie individualĂŁ.

    III. ReglementĂŁri privind transportul rutier de mĂŁrfuri, circulaĂžia pe drumurile publice, timpul de lucru, cunoaÂşterea Âşi utilizarea dispozitivelor de control (tahografe)
    1. ReglementĂŁri privind transportul rutier de mĂŁrfuri Âşi activitĂŁĂži conexe:
    - accesul la profesie;
    - documente necesare efectuĂŁrii operaĂžiunilor de transport;
    - documente de însoĂžire a mĂŁrfurilor;
    - utilizarea autorizaĂžiilor de transport internaĂžional;
    - generalitĂŁĂži privind carnete TIR, formulare CMR;
    - obligaĂžii la trecerea frontierelor.
    2. Reguli de circulaĂžie rutierĂŁ:
    - semnalizĂŁri specifice transportului de mĂŁrfuri, inclusiv transportului agabaritic;
    - restricĂžii Âşi interdicĂžii de circulaĂžie, în special pentru transportul agabaritic;
    - staĂžionarea Âşi oprirea;
    - limitĂŁri de vitezĂŁ specifice;
    - controale Âşi sancĂžiuni.
    3. ReglementĂŁri sociale în transportul mĂŁrfurilor:
    - cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind timpii de conducere Âşi perioadele de repaus;
    - manevrarea selectorului dispozitivului de control (tahograf);
    - utilizarea tahografului Âşi a foilor de înregistrare;
    - sancĂžiuni în cazul neutilizĂŁrii sau utilizĂŁrii defectuoase a tahografului sau al falsificĂŁrii înregistrĂŁrilor.

    IV. Respectarea regulilor de încĂŁrcare Âşi asigurare a mĂŁrfurilor transportate
    1. încĂŁrcarea mĂŁrfurilor:
    - calculul încĂŁrcĂŁturii utile a unui vehicul sau ansamblu de vehicule;
    - calculul volumului util;
    - plan de încĂŁrcare, incompatibilitĂŁĂži;
    - repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe o axĂŁ;
    - stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate;
    - tipuri de ambalaje.
    2. Asigurarea încĂŁrcĂŁturii:
    - principalele categorii de mĂŁrfuri care necesitĂŁ ancorare;
    - modalitĂŁĂži de fixare Âşi ancorare;
    - verificarea ancorĂŁrii mĂŁrfurilor.

    V. CunoÂştinĂžele minime necesare de pregĂŁtire profesionalĂŁ a conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere de mĂŁrfuri
    1. CunoÂştinĂže despre construcĂžia Âşi pĂŁrĂžile componente ale vehiculelor:
    - motoare cu combustie internĂŁ;
    - sisteme de ungere Âşi rĂŁcire;
    - sisteme de injecĂžie;
    - instalaĂžie electricĂŁ;
    - instalaĂžie de aprindere Âşi carburaĂžie;
    - sistem de transmisie;
    - cunoÂştinĂže generale despre sistemul de ungere Âşi de rĂŁcire;
    - cunoÂştinĂže Âşi mĂŁsuri de protecĂžie în timpul montĂŁrii Âşi demontĂŁrii roĂžilor;
    - cunoÂştinĂže despre construcĂžia, montarea, folosirea Âşi întreĂžinerea pneurilor;
    - cunoÂştinĂže privind sistemele de frânare Âşi dispozitivele de remorcare;
    - cunoÂştinĂže privind întreĂžinerea Âşi repararea vehiculelor;
    2. CunoÂştinĂže generale în domeniul transporturilor rutiere:
    - cunoÂştinĂže generale privind geografia României Âşi a Europei Âşi de utilizare a hĂŁrĂžilor rutiere;
    - cunoÂştinĂže privind folosirea economicĂŁ a autovehiculelor;
    - cunoÂştinĂže despre mĂŁsurile ce trebuie luate dupĂŁ un accident sau incident în ceea ce priveÂşte asigurarea automobilului;
    - cunoÂştinĂže privind legislaĂžia naĂžionalĂŁ Âşi internaĂžionalĂŁ aplicabilĂŁ tipului de transport de mĂŁrfuri;
    - cunoÂştinĂže despre condiĂžiile impuse pentru vehicul în trafic naĂžional Âşi internaĂžional de marfĂŁ;
    - cunoÂştinĂže privind rĂŁspunderea conducĂŁtorului auto care transportĂŁ mĂŁrfuri;
    - cunoaÂşterea documentelor referitoare la vehicule Âşi mĂŁrfurile transportate în trafic naĂžional Âşi internaĂžional.
    3. ExperienÞã practicĂŁ în conducerea Âşi manevrarea autovehiculelor de transport marfĂŁ Âşi de folosire a dispozitivelor de remorcare.

    VI. CunoÂştinĂže minime necesare de pregĂŁtire profesionalĂŁ a conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere de persoane
    1. CunoÂştinĂže despre construcĂžia Âşi pĂŁrĂžile componente ale vehiculelor:
    - motoare cu combustie internĂŁ;
    - sisteme de ungere Âşi rĂŁcire;
    - sisteme de injecĂžie;
    - instalaĂžie electricĂŁ;
    - instalaĂžie de aprindere Âşi carburaĂžie;
    - sistem de transmisie;
    - cunoÂştinĂže generale despre sistemul de ungere Âşi de rĂŁcire;
    - cunoÂştinĂže Âşi mĂŁsuri de protecĂžie în timpul montĂŁrii Âşi demontĂŁrii roĂžilor;
    - cunoÂştinĂže despre construcĂžia, montarea, folosirea Âşi întreĂžinerea pneurilor;
    - cunoÂştinĂže privind sistemele de frânare Âşi dispozitivele de remorcare;
    - cunoÂştinĂže privind întreĂžinerea Âşi repararea vehiculelor.
    2. CunoÂştinĂže generale în domeniul transporturilor rutiere:
    - cunoÂştinĂže generale privind geografia României Âşi a Europei Âşi de utilizare a hĂŁrĂžilor rutiere;
    - cunoÂştinĂže privind folosirea economicĂŁ a autovehiculelor;
    - cunoÂştinĂže despre mĂŁsurile ce trebuie luate dupĂŁ un accident sau un incident în ceea ce priveÂşte asigurarea automobilului;
    - cunoÂştinĂže privind legislaĂžia naĂžionalĂŁ Âşi internaĂžionalĂŁ aplicabilĂŁ tipului de transport de persoane;
    - cunoÂştinĂže despre condiĂžiile impuse pentru vehicule în trafic naĂžional Âşi internaĂžional de persoane;
    - cunoÂştinĂže privind rĂŁspunderea conducĂŁtorului auto care transportĂŁ persoane;
    - cunoaÂşterea documentelor referitoare la vehicule Âşi pasageri, cerute în cazul transportului de cĂŁlĂŁtori naĂžional Âşi internaĂžional.
    3. ExperienÞã practicĂŁ în conducerea Âşi manevrarea autovehiculelor de transport de persoane Âşi de folosire a dispozitivelor de remorcare.