├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 344 din 10 martie 2005 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR

EMITENT:      MINISTERUL FINAN┼óELOR PUBLICE
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
              AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din  4 aprilie 2005

    In baza prevederilor Hot─ârârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor ┼či ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor m─âsuri de preluare a G─ârzii Financiare ┼či a Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor în subordinea Ministerului Finan┼úelor Publice, precum ┼či a unor m─âsuri de reorganizare a Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
    având în vedere c─â prin Normele tehnice de aplicare a amendamentelor aduse Conven┼úiei vamale relative la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conven┼úia TIR), întocmit─â la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, aprobate prin Decizia directorului general al Direc┼úiei Generale a V─âmilor nr. 460/1999, autoritatea vamal─â a fost implicat─â în activitatea de autorizare atât a asocia┼úiilor garante în vederea eliber─ârii carnetelor TIR, cât ┼či a societ─â┼úilor comerciale care efectueaz─â transporturi interna┼úionale de m─ârfuri în calitate de utilizator de carnete TIR, în vederea accesului la regimul TIR,
    ┼úinând cont de numeroasele proiecte ┼či ac┼úiuni privind procesul de aderare a României la Uniunea European─â, în care Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor este implicat─â,

    vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    1. începând cu data de 4 aprilie 2005, autorizarea la regimul TIR a societ─â┼úilor comerciale se va efectua de c─âtre direc┼úiile regionale vamale prin serviciile Proceduri vamale ┼či Tarif vamal.
    2. Direc┼úiile regionale vamale vor elibera autoriza┼úiile pentru folosirea carnetelor TIR, respectând instruc┼úiunile prezentate în anexa nr. I care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    3. Direc┼úiile regionale vamale vor gestiona datele de identificare ale societ─â┼úilor comerciale autorizate la regimul TIR, respectând instruc┼úiunile de lucru prezentate în anexa nr. II care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    4. Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor va transmite prezentul ordin direc┼úiilor regionale vamale ┼či va informa asocia┼úiile garante - Asocia┼úia Român─â pentru Transporturi Rutiere Interna┼úionale (ARTRI) ┼či Uniunea Na┼úional─â a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

    ANEXA 1

                                 INSTRUC┼óIUNI
privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR

    1. Direc┼úiile regionale vamale, prin serviciile Tehnici de v─âmuire ┼či Tarif vamal, vor elibera autoriza┼úii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societ─â┼úilor comerciale care au sediul social în raza de competen┼ú─â a acestora.
    2. Dosarul societ─â┼úii comerciale este transmis de c─âtre asocia┼úia garant─â direc┼úiei regionale vamale competente.
    Dosarul de autorizare trebuie s─â cuprind─â urm─âtoarele documente:
    a) cererea asocia┼úiei garante prin care solicit─â eliberarea autoriza┼úiei pentru societatea comercial─â, membr─â a acesteia;
    b) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al c─ârui model este prezentat în anexa la prezentele instruc┼úiuni;
    c) statutul societ─â┼úii comerciale, în copie;
    d) contractul de asociere, în copie (dac─â acesta exist─â);
    e) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comer┼úului, în copie;
    f) copii ale ultimelor acte adi┼úionale, înso┼úite de certificatele de înregistrare de men┼úiuni de la oficiul registrului comer┼úului, în situa┼úia în care exist─â modific─âri privind denumirea societ─â┼úii comerciale, forma juridic─â, sediul social ┼či/sau reprezentantul/reprezentan┼úii legali ai societ─â┼úii comerciale;
    g) licen┼úa de transport/certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situa┼úia în care societatea de┼úine vehicule rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â dep─â┼če┼čte 3,5 tone;
    h) copia conform─â a licen┼úei de transport/copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu, pentru fiecare vehicul, în situa┼úia în care societatea de┼úine vehicule rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â dep─â┼če┼čte 3,5 tone;
    i) o declara┼úie pe propria r─âspundere a reprezentantului legal al societ─â┼úii comerciale, înso┼úit─â de o copie a certificatului de înmatriculare al fiec─ârui vehicul ┼či, dac─â este cazul, o copie a contractului/contractelor de leasing, în situa┼úia în care societatea de┼úine numai vehicule a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â nu dep─â┼če┼čte 3,5 tone;
    j) o declara┼úie de angajament (formular-tip eliberat de asocia┼úia garant─â), în copie;
    k) o list─â con┼úinând numele persoanelor abilitate s─â semneze ┼či s─â ridice carnetele TIR;
    l) datele societ─â┼úii comerciale (banc─â, nr. cont etc.);
    m) dovezi care s─â ateste capacitatea financiar─â suficient─â pentru a-┼či îndeplini obliga┼úiile instituite prin Conven┼úia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emis─â de un garant cu sediul în România, în copie.
    3. Dup─â înregistrarea dosarului se verific─â dac─â:
    a) asocia┼úia garant─â a înscris pe formularul-tip de autorizare num─ârul de identificare, individual ┼či unic, atribuit fiec─ârei societ─â┼úi comerciale, de forma:
    - ROU/050/XX...X - pentru membrii Uniunii Na┼úionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
    - ROU/052/XX...X - pentru membrii Asocia┼úiei Române pentru Transporturi Rutiere Interna┼úionale (ARTRI),
    în care:
    - ROU reprezint─â codul de ┼úar─â al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organiza┼úiei Interna┼úionale pentru Standardizare (ISO);
    - 050 reprezint─â codul asocia┼úiei garante Uniunea Na┼úional─â a Transportatorilor Rutieri din România, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organiza┼úia interna┼úional─â la care asocia┼úia este afiliat─â;
    - 052 reprezint─â codul asocia┼úiei garante Asocia┼úia Român─â pentru Transporturi Rutiere Interna┼úionale, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organiza┼úia interna┼úional─â la care asocia┼úia este afiliat─â;
    - XX...X reprezint─â o numerotare consecutiv─â care permite identificarea societ─â┼úii abilitate s─â utilizeze un carnet TIR conform celei de-a doua p─âr┼úi a anexei 9 la Conven┼úia TIR;
    b) datele de identificare ale societ─â┼úii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt acelea┼či cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) ┼či actele adi┼úionale prezentate;
    c) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de m─ârfuri interne ┼či interna┼úionale;
    d) declara┼úia de angajament este completat─â cu datele societ─â┼úii comerciale ┼či este semnat─â ┼či ┼čtampilat─â de reprezentantul legal al acesteia;
    e) licen┼úa de transport/certificatul de transport în cont propriu ┼či copia conform─â (copiile conforme) a (ale) licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu sunt emise pe numele societ─â┼úii ┼či sunt prezentate în termenul de valabilitate al acestora;
    f) seria licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu este aceea┼či cu cea înscris─â pe copia conform─â (copiile conforme) a (ale) licen┼úei de transport/certificatului de transport în cont propriu.
    4. Dup─â verificarea documentelor din dosarul de autorizare se va consulta tabela "C─âr─âu┼č" din baza de date a sistemului informatic vamal, în scopul evit─ârii eliber─ârii autoriza┼úiei pentru o societate deja autorizat─â la regimul TIR prin intermediul celeilalte asocia┼úii garante. Aceast─â verificare se efectueaz─â utilizând modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea op┼úiunii "Vizualizare" din submeniul "Func┼úii/Gestiune Baz─â Date/Mediu opera┼úional/C─âr─âu┼č".
    Dac─â societatea comercial─â nu este înregistrat─â în tabela "C─âr─âu┼č", directorul direc┼úiei regionale vamale va semna ┼či va ┼čtampila cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. Dou─â exemplare vor fi predate cu adres─â de înaintare asocia┼úiei garante, iar unul va r─âmâne, împreun─â cu celelalte documente, în eviden┼úa direc┼úiei regionale vamale. O copie a autoriza┼úiei va fi transmis─â Biroului de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â din cadrul direc┼úiei regionale, în vederea introducerii datelor în tabela "C─âr─âu┼č" a sistemului informatic vamal, conform instruc┼úiunilor descrise în anexa nr. II.
    Dac─â societatea comercial─â este înregistrat─â în tabela "C─âr─âu┼č" ca fiind autorizat─â prin intermediul celeilalte asocia┼úii garante, direc┼úia regional─â vamal─â procedeaz─â astfel:
    a) verific─â dac─â aceast─â societate comercial─â a s─âvâr┼čit abateri grave de la legisla┼úia vamal─â sau fiscal─â.
    Verificarea abaterilor de la legisla┼úia vamal─â se efectueaz─â utilizând rapoartele din componenta "Evaluare risc" din cadrul modulului ARGUS, iar verificarea abaterilor de la legisla┼úia fiscal─â se va efectua cu sprijinul Serviciului juridic, contencios, urm─ârire ┼či încasarea crean┼úelor bugetare din cadrul direc┼úiei regionale vamale;
    b) solicit─â în scris asocia┼úiei garante respective informa┼úii privind modul în care societatea comercial─â s-a achitat sau nu s-a achitat de toate obliga┼úiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia.
    Asocia┼úia garant─â trebuie s─â comunice informa┼úiile solicitate în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicit─ârii din partea autorit─â┼úii vamale.
    Direc┼úia regional─â vamal─â elibereaz─â autoriza┼úia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situa┼úia în care societatea comercial─â nu are debite fa┼ú─â de autoritatea vamal─â, nu figureaz─â cu abateri grave sau repetate de la legisla┼úia vamal─â ┼či ┼či-a îndeplinit toate obliga┼úiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asocia┼úii garante. Dac─â una dintre aceste condi┼úii nu este îndeplinit─â, autoriza┼úia pentru utilizarea carnetelor TIR nu se elibereaz─â, iar dosarul de autorizare se returneaz─â asocia┼úiei garante.
    5. Pentru o societate comercial─â autorizat─â la regimul TIR care î┼či schimb─â denumirea ┼či/sau sediul social ┼či/sau forma juridic─â, intervenind astfel modific─âri în elementele formularului de autorizare, asocia┼úia garant─â depune la sediul direc┼úiei regionale vamale o cerere de eliberare a unei noi autoriza┼úii, înso┼úit─â de 3 formulare-tip de autorizare, actualizate, de copia certificatului de înregistrare al societ─â┼úii emis de oficiul registrului comer┼úului pentru modific─ârile survenite, precum ┼či de cele dou─â formulare ale autoriza┼úiei ini┼úiale, în vederea anul─ârii. în situa┼úia în care exemplarele autoriza┼úiei ini┼úiale au fost pierdute sau distruse, se depune în acest sens o declara┼úie pe propria r─âspundere a reprezentantului legal al societ─â┼úii comerciale ┼či/sau al asocia┼úiei garante.
    Dup─â verificarea documentelor anexate, directorul direc┼úiei regionale procedeaz─â la eliberarea noilor autoriza┼úii. Conform procedurii descrise la pct. 4, dou─â exemplare se predau, cu adres─â de înaintare, asocia┼úiei garante, iar un exemplar r─âmâne în eviden┼úa direc┼úiei regionale vamale.
    Câte o copie a autoriza┼úiei se transmite apoi Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, pentru luare în eviden┼ú─â, ┼či Biroului de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â din cadrul direc┼úiei regionale vamale, în vederea efectu─ârii modific─ârilor în tabela "C─âr─âu┼č" a sistemului informatic vamal, conform instruc┼úiunilor descrise în anexa nr. II.
    6. Excluderea, temporar─â sau cu titlu definitiv, de la beneficiul Conven┼úiei TIR se efectueaz─â de c─âtre Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor, în baza art. 6 (4), art. 38 (1) ┼či a paragrafului 1 d) al p─âr┼úii a II-a din anexa 9 la Conven┼úia TIR.
    Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor informeaz─â apoi asocia┼úiile garante, Na┼úiunile Unite - Comisia Economic─â pentru Europa - Secretariatul TIR ┼či Uniunea Interna┼úional─â a Transporturilor Rutiere (IRU).

    ANEXA 1
    la instruc┼úiuni

                                 AUTORIZARE
                      pentru utilizarea carnetelor TIR

    ┼óara: ROMâNIA
    Denumirea asocia┼úiei garante: (numele asocia┼úiei - codul asocia┼úiei)
    Autoritatea competent─â: ............................................

 ______________________________________________________________________________
| Num─ârul de identificare                            |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Denumirea societ─â┼úii comerciale                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Adresa societ─â┼úii comerciale                       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Punctul de contact (num─âr de telefon, fax, e-mail) |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Cod unic de înregistrare (CUI)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data autoriz─ârii/reautoriz─ârii*)                   |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data retragerii autoriza┼úiei*)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Retragerea autoriz─ârii precedente*)                |                         |
| (data, durata ┼či natura acestei retrageri)         |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| ┼×tampila ┼či semn─âtura asocia┼úiei garante           |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| ┼×tampila ┼či semn─âtura autorit─â┼úii competente       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
    *) Dac─â este cazul.

    ANEXA 2

                          INSTRUC┼óIUNI DE LUCRU
privind gestionarea datelor de referinţă ale societăţilor comerciale autorizate la regimul TIR

    Gestionarea datelor de identificare ale societ─â┼úilor comerciale autorizate s─â efectueze transporturi interna┼úionale de m─ârfuri în regim TIR se face de c─âtre persoana desemnat─â din cadrul Biroului de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â, parcurgând urm─âtoarele etape:
    1. modificarea profilului utilizator cu ajutorul modulului MODSYSCF al sistemului Asycuda, care s─â permit─â actualizarea datelor din tabela "C─âr─âu┼č". Opera┼úiunea se va executa o singur─â dat─â la începutul perioadei de implementare;
    2. actualizarea datelor cuprinse în autoriza┼úii pe serverul de comunica┼úii al Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor, astfel:
    a) introducerea datelor de identificare ale societ─â┼úilor de transport autorizate pentru prima dat─â la regimul TIR, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea op┼úiunii "Creare" din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>>:
    - cod transportator, alc─âtuit din 8 (opt) caractere alfanumerice, de forma: 050 - cod Asocia┼úie Garanta UNTRR, 052 - cod Asocia┼úie Garanta ARTRI, urmat de 5 (cinci) caractere numerice, completate cu zerouri în fa┼ú─â, dup─â caz; de exemplu: 05209999, unde codul 052 reprezint─â codul de identificare al ARTRI, iar 9999 reprezint─â num─ârul unic de identificare atribuit de asocia┼úia garant─â;
    - denumirea societ─â┼úii comerciale;
    - adresa: jude┼úul, localitatea, str., nr., satul, dup─â caz;
    - telefon;
    - fax;
    - telex;
    b) modificarea datelor de identificare ale societ─â┼úilor de transport autorizate la regimul TIR, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea op┼úiunii "Modificare" din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>>. Orice câmp poate fi modificat, dup─â caz, cu excep┼úia num─ârului unic de identificare al transportatorului;
    c) anularea num─ârului unic de identificare al transportatorului, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea op┼úiunii "Modificare" din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>> ┼či înscrierea men┼úiunii ANULAT în fa┼úa denumirii societ─â┼úii comerciale.
    Datele actualizate, conform celor descrise la pct. 2, vor fi transmise în teritoriu (direc┼úii regionale vamale ┼či birouri vamale) zilnic, la orele 10,00 ┼či 13,00, de c─âtre persoana desemnat─â din cadrul Direc┼úiei de tehnologia informa┼úiei, comunica┼úii ┼či statistic─â vamal─â.