închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 344 din 10 martie 2005 privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR

EMITENT:      MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din  4 aprilie 2005

    In baza prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor Âşi ale OrdonanĂžei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor mĂŁsuri de preluare a GĂŁrzii Financiare Âşi a AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor în subordinea Ministerului FinanĂželor Publice, precum Âşi a unor mĂŁsuri de reorganizare a AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
    având în vedere cĂŁ prin Normele tehnice de aplicare a amendamentelor aduse ConvenĂžiei vamale relative la transportul internaĂžional al mĂŁrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (ConvenĂžia TIR), întocmitĂŁ la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, aprobate prin Decizia directorului general al DirecĂžiei Generale a VĂŁmilor nr. 460/1999, autoritatea vamalĂŁ a fost implicatĂŁ în activitatea de autorizare atât a asociaĂžiilor garante în vederea eliberĂŁrii carnetelor TIR, cât Âşi a societĂŁĂžilor comerciale care efectueazĂŁ transporturi internaĂžionale de mĂŁrfuri în calitate de utilizator de carnete TIR, în vederea accesului la regimul TIR,
    Ăžinând cont de numeroasele proiecte Âşi acĂžiuni privind procesul de aderare a României la Uniunea EuropeanĂŁ, în care Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor este implicatĂŁ,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    1. începând cu data de 4 aprilie 2005, autorizarea la regimul TIR a societĂŁĂžilor comerciale se va efectua de cĂŁtre direcĂžiile regionale vamale prin serviciile Proceduri vamale Âşi Tarif vamal.
    2. DirecĂžiile regionale vamale vor elibera autorizaĂžiile pentru folosirea carnetelor TIR, respectând instrucĂžiunile prezentate în anexa nr. I care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    3. DirecĂžiile regionale vamale vor gestiona datele de identificare ale societĂŁĂžilor comerciale autorizate la regimul TIR, respectând instrucĂžiunile de lucru prezentate în anexa nr. II care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    4. Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor va transmite prezentul ordin direcĂžiilor regionale vamale Âşi va informa asociaĂžiile garante - AsociaĂžia RomânĂŁ pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale (ARTRI) Âşi Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

    ANEXA 1

                                 INSTRUCÞIUNI
privind autorizarea societĂŁĂžilor comerciale de a utiliza carnete TIR

    1. DirecĂžiile regionale vamale, prin serviciile Tehnici de vĂŁmuire Âşi Tarif vamal, vor elibera autorizaĂžii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societĂŁĂžilor comerciale care au sediul social în raza de competenÞã a acestora.
    2. Dosarul societĂŁĂžii comerciale este transmis de cĂŁtre asociaĂžia garantĂŁ direcĂžiei regionale vamale competente.
    Dosarul de autorizare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ urmĂŁtoarele documente:
    a) cererea asociaĂžiei garante prin care solicitĂŁ eliberarea autorizaĂžiei pentru societatea comercialĂŁ, membrĂŁ a acesteia;
    b) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al cĂŁrui model este prezentat în anexa la prezentele instrucĂžiuni;
    c) statutul societĂŁĂžii comerciale, în copie;
    d) contractul de asociere, în copie (dacĂŁ acesta existĂŁ);
    e) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului, în copie;
    f) copii ale ultimelor acte adiĂžionale, însoĂžite de certificatele de înregistrare de menĂžiuni de la oficiul registrului comerĂžului, în situaĂžia în care existĂŁ modificĂŁri privind denumirea societĂŁĂžii comerciale, forma juridicĂŁ, sediul social Âşi/sau reprezentantul/reprezentanĂžii legali ai societĂŁĂžii comerciale;
    g) licenĂža de transport/certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situaĂžia în care societatea deĂžine vehicule rutiere a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    h) copia conformĂŁ a licenĂžei de transport/copia conformĂŁ a certificatului de transport în cont propriu, pentru fiecare vehicul, în situaĂžia în care societatea deĂžine vehicule rutiere a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    i) o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a reprezentantului legal al societĂŁĂžii comerciale, însoĂžitĂŁ de o copie a certificatului de înmatriculare al fiecĂŁrui vehicul Âşi, dacĂŁ este cazul, o copie a contractului/contractelor de leasing, în situaĂžia în care societatea deĂžine numai vehicule a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    j) o declaraĂžie de angajament (formular-tip eliberat de asociaĂžia garantĂŁ), în copie;
    k) o listĂŁ conĂžinând numele persoanelor abilitate sĂŁ semneze Âşi sĂŁ ridice carnetele TIR;
    l) datele societĂŁĂžii comerciale (bancĂŁ, nr. cont etc.);
    m) dovezi care sĂŁ ateste capacitatea financiarĂŁ suficientĂŁ pentru a-Âşi îndeplini obligaĂžiile instituite prin ConvenĂžia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisĂŁ de un garant cu sediul în România, în copie.
    3. DupĂŁ înregistrarea dosarului se verificĂŁ dacĂŁ:
    a) asociaĂžia garantĂŁ a înscris pe formularul-tip de autorizare numĂŁrul de identificare, individual Âşi unic, atribuit fiecĂŁrei societĂŁĂži comerciale, de forma:
    - ROU/050/XX...X - pentru membrii Uniunii NaĂžionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
    - ROU/052/XX...X - pentru membrii AsociaĂžiei Române pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale (ARTRI),
    în care:
    - ROU reprezintĂŁ codul de ĂžarĂŁ al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al OrganizaĂžiei InternaĂžionale pentru Standardizare (ISO);
    - 050 reprezintĂŁ codul asociaĂžiei garante Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care asociaĂžia este afiliatĂŁ;
    - 052 reprezintĂŁ codul asociaĂžiei garante AsociaĂžia RomânĂŁ pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaĂžia internaĂžionalĂŁ la care asociaĂžia este afiliatĂŁ;
    - XX...X reprezintĂŁ o numerotare consecutivĂŁ care permite identificarea societĂŁĂžii abilitate sĂŁ utilizeze un carnet TIR conform celei de-a doua pĂŁrĂži a anexei 9 la ConvenĂžia TIR;
    b) datele de identificare ale societĂŁĂžii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt aceleaÂşi cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) Âşi actele adiĂžionale prezentate;
    c) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de mĂŁrfuri interne Âşi internaĂžionale;
    d) declaraĂžia de angajament este completatĂŁ cu datele societĂŁĂžii comerciale Âşi este semnatĂŁ Âşi ÂştampilatĂŁ de reprezentantul legal al acesteia;
    e) licenĂža de transport/certificatul de transport în cont propriu Âşi copia conformĂŁ (copiile conforme) a (ale) licenĂžei de transport/certificatului de transport în cont propriu sunt emise pe numele societĂŁĂžii Âşi sunt prezentate în termenul de valabilitate al acestora;
    f) seria licenĂžei de transport/certificatului de transport în cont propriu este aceeaÂşi cu cea înscrisĂŁ pe copia conformĂŁ (copiile conforme) a (ale) licenĂžei de transport/certificatului de transport în cont propriu.
    4. DupĂŁ verificarea documentelor din dosarul de autorizare se va consulta tabela "CĂŁrĂŁuÂş" din baza de date a sistemului informatic vamal, în scopul evitĂŁrii eliberĂŁrii autorizaĂžiei pentru o societate deja autorizatĂŁ la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociaĂžii garante. AceastĂŁ verificare se efectueazĂŁ utilizând modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea opĂžiunii "Vizualizare" din submeniul "FuncĂžii/Gestiune BazĂŁ Date/Mediu operaĂžional/CĂŁrĂŁuÂş".
    DacĂŁ societatea comercialĂŁ nu este înregistratĂŁ în tabela "CĂŁrĂŁuÂş", directorul direcĂžiei regionale vamale va semna Âşi va Âştampila cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. DouĂŁ exemplare vor fi predate cu adresĂŁ de înaintare asociaĂžiei garante, iar unul va rĂŁmâne, împreunĂŁ cu celelalte documente, în evidenĂža direcĂžiei regionale vamale. O copie a autorizaĂžiei va fi transmisĂŁ Biroului de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ din cadrul direcĂžiei regionale, în vederea introducerii datelor în tabela "CĂŁrĂŁuÂş" a sistemului informatic vamal, conform instrucĂžiunilor descrise în anexa nr. II.
    DacĂŁ societatea comercialĂŁ este înregistratĂŁ în tabela "CĂŁrĂŁuÂş" ca fiind autorizatĂŁ prin intermediul celeilalte asociaĂžii garante, direcĂžia regionalĂŁ vamalĂŁ procedeazĂŁ astfel:
    a) verificĂŁ dacĂŁ aceastĂŁ societate comercialĂŁ a sĂŁvârÂşit abateri grave de la legislaĂžia vamalĂŁ sau fiscalĂŁ.
    Verificarea abaterilor de la legislaĂžia vamalĂŁ se efectueazĂŁ utilizând rapoartele din componenta "Evaluare risc" din cadrul modulului ARGUS, iar verificarea abaterilor de la legislaĂžia fiscalĂŁ se va efectua cu sprijinul Serviciului juridic, contencios, urmĂŁrire Âşi încasarea creanĂželor bugetare din cadrul direcĂžiei regionale vamale;
    b) solicitĂŁ în scris asociaĂžiei garante respective informaĂžii privind modul în care societatea comercialĂŁ s-a achitat sau nu s-a achitat de toate obligaĂžiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia.
    AsociaĂžia garantĂŁ trebuie sĂŁ comunice informaĂžiile solicitate în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicitĂŁrii din partea autoritĂŁĂžii vamale.
    DirecĂžia regionalĂŁ vamalĂŁ elibereazĂŁ autorizaĂžia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situaĂžia în care societatea comercialĂŁ nu are debite faÞã de autoritatea vamalĂŁ, nu figureazĂŁ cu abateri grave sau repetate de la legislaĂžia vamalĂŁ Âşi Âşi-a îndeplinit toate obligaĂžiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociaĂžii garante. DacĂŁ una dintre aceste condiĂžii nu este îndeplinitĂŁ, autorizaĂžia pentru utilizarea carnetelor TIR nu se elibereazĂŁ, iar dosarul de autorizare se returneazĂŁ asociaĂžiei garante.
    5. Pentru o societate comercialĂŁ autorizatĂŁ la regimul TIR care îÂşi schimbĂŁ denumirea Âşi/sau sediul social Âşi/sau forma juridicĂŁ, intervenind astfel modificĂŁri în elementele formularului de autorizare, asociaĂžia garantĂŁ depune la sediul direcĂžiei regionale vamale o cerere de eliberare a unei noi autorizaĂžii, însoĂžitĂŁ de 3 formulare-tip de autorizare, actualizate, de copia certificatului de înregistrare al societĂŁĂžii emis de oficiul registrului comerĂžului pentru modificĂŁrile survenite, precum Âşi de cele douĂŁ formulare ale autorizaĂžiei iniĂžiale, în vederea anulĂŁrii. în situaĂžia în care exemplarele autorizaĂžiei iniĂžiale au fost pierdute sau distruse, se depune în acest sens o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a reprezentantului legal al societĂŁĂžii comerciale Âşi/sau al asociaĂžiei garante.
    DupĂŁ verificarea documentelor anexate, directorul direcĂžiei regionale procedeazĂŁ la eliberarea noilor autorizaĂžii. Conform procedurii descrise la pct. 4, douĂŁ exemplare se predau, cu adresĂŁ de înaintare, asociaĂžiei garante, iar un exemplar rĂŁmâne în evidenĂža direcĂžiei regionale vamale.
    Câte o copie a autorizaĂžiei se transmite apoi AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, pentru luare în evidenÞã, Âşi Biroului de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ din cadrul direcĂžiei regionale vamale, în vederea efectuĂŁrii modificĂŁrilor în tabela "CĂŁrĂŁuÂş" a sistemului informatic vamal, conform instrucĂžiunilor descrise în anexa nr. II.
    6. Excluderea, temporarĂŁ sau cu titlu definitiv, de la beneficiul ConvenĂžiei TIR se efectueazĂŁ de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor, în baza art. 6 (4), art. 38 (1) Âşi a paragrafului 1 d) al pĂŁrĂžii a II-a din anexa 9 la ConvenĂžia TIR.
    Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor informeazĂŁ apoi asociaĂžiile garante, NaĂžiunile Unite - Comisia EconomicĂŁ pentru Europa - Secretariatul TIR Âşi Uniunea InternaĂžionalĂŁ a Transporturilor Rutiere (IRU).

    ANEXA 1
    la instrucĂžiuni

                                 AUTORIZARE
                      pentru utilizarea carnetelor TIR

    Þara: ROMâNIA
    Denumirea asociaĂžiei garante: (numele asociaĂžiei - codul asociaĂžiei)
    Autoritatea competentĂŁ: ............................................

 ______________________________________________________________________________
| NumĂŁrul de identificare                            |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Denumirea societĂŁĂžii comerciale                    |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Adresa societĂŁĂžii comerciale                       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Punctul de contact (numĂŁr de telefon, fax, e-mail) |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Cod unic de înregistrare (CUI)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data autorizĂŁrii/reautorizĂŁrii*)                   |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Data retragerii autorizaĂžiei*)                     |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Retragerea autorizĂŁrii precedente*)                |                         |
| (data, durata Âşi natura acestei retrageri)         |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura asociaĂžiei garante           |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura autoritĂŁĂžii competente       |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
    *) DacĂŁ este cazul.

    ANEXA 2

                          INSTRUCÞIUNI DE LUCRU
privind gestionarea datelor de referinÞã ale societãÞilor comerciale autorizate la regimul TIR

    Gestionarea datelor de identificare ale societĂŁĂžilor comerciale autorizate sĂŁ efectueze transporturi internaĂžionale de mĂŁrfuri în regim TIR se face de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ din cadrul Biroului de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ, parcurgând urmĂŁtoarele etape:
    1. modificarea profilului utilizator cu ajutorul modulului MODSYSCF al sistemului Asycuda, care sĂŁ permitĂŁ actualizarea datelor din tabela "CĂŁrĂŁuÂş". OperaĂžiunea se va executa o singurĂŁ datĂŁ la începutul perioadei de implementare;
    2. actualizarea datelor cuprinse în autorizaĂžii pe serverul de comunicaĂžii al AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, astfel:
    a) introducerea datelor de identificare ale societĂŁĂžilor de transport autorizate pentru prima datĂŁ la regimul TIR, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea opĂžiunii "Creare" din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>>:
    - cod transportator, alcĂŁtuit din 8 (opt) caractere alfanumerice, de forma: 050 - cod AsociaĂžie Garanta UNTRR, 052 - cod AsociaĂžie Garanta ARTRI, urmat de 5 (cinci) caractere numerice, completate cu zerouri în faÞã, dupĂŁ caz; de exemplu: 05209999, unde codul 052 reprezintĂŁ codul de identificare al ARTRI, iar 9999 reprezintĂŁ numĂŁrul unic de identificare atribuit de asociaĂžia garantĂŁ;
    - denumirea societĂŁĂžii comerciale;
    - adresa: judeĂžul, localitatea, str., nr., satul, dupĂŁ caz;
    - telefon;
    - fax;
    - telex;
    b) modificarea datelor de identificare ale societĂŁĂžilor de transport autorizate la regimul TIR, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea opĂžiunii "Modificare" din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>>. Orice câmp poate fi modificat, dupĂŁ caz, cu excepĂžia numĂŁrului unic de identificare al transportatorului;
    c) anularea numĂŁrului unic de identificare al transportatorului, în modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea opĂžiunii "Modificare" din submeniul <<Functii/Gestiune Baza Date/Mediu operational/Caraus>> Âşi înscrierea menĂžiunii ANULAT în faĂža denumirii societĂŁĂžii comerciale.
    Datele actualizate, conform celor descrise la pct. 2, vor fi transmise în teritoriu (direcĂžii regionale vamale Âşi birouri vamale) zilnic, la orele 10,00 Âşi 13,00, de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ din cadrul DirecĂžiei de tehnologia informaĂžiei, comunicaĂžii Âşi statisticĂŁ vamalĂŁ.