├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 208 din 14 martie 2000 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind agrearea ┼či verificarea tehnic─â a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 459 bis  din 19 septembrie 2000

    Ministrul transporturilor,
    în baza prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970,
    în temeiul art. 12 lit. d) ┼či al art. 13 alin. (1) ┼či (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 197/1998 ┼či ulterior republicat─â, al art. 4 alin. (2) lit. b) ┼či f) ┼či alin. (3) lit. c) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificat─â ┼či completat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 73/1998, ┼či al art. 4 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Reglement─ârile privind agrearea ┼či verificarea tehnic─â a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5, cuprinse în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Transporturile interna┼úionale de produse perisabile pot fi efectuate pe teritoriul României numai cu vehicule agreate în condi┼úiile prev─âzute de Acordul cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 75/1998.
    Transporturile interne de produse perisabile, realizate cu vehicule izoterme sau refrigeratoare, care dep─â┼česc masa total─â maxim─â autorizat─â de 7,5 t, sau cu vehicule frigorifice ori calorifice, indiferent de masa total─â maxim─â autorizat─â, pot fi efectuate numai cu vehicule agreate conform prevederilor Reglement─ârilor privind agrearea ┼či verificarea tehnic─â a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5.
    ART. 3
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či va intra în vigoare la 90 de zile de la data public─ârii.

                        Ministrul transporturilor,
                              Traian B─âsescu

    ANEXA 1

                               REGLEMENT─éRI
privind agrearea ┼či verificarea tehnic─â a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5

    CAP. 1
    Obiectul

    ART. 1
    Prezentele reglement─âri stabilesc modul de lucru pentru agrearea ┼či verificarea tehnic─â a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile în trafic na┼úional ┼či interna┼úional, în conformitate cu prevederile Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, denumit în continuare ATP, la care România a aderat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 75/1998, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 28 august 1998, aprobat─â prin Legea nr. 2/1999.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicare

    ART. 2
    Fac obiectul prezentelor reglement─âri:
    a) vehiculele echipate cu suprastructuri specializate pentru transportul de produse perisabile, care efectueaz─â transporturi interna┼úionale de produse perisabile;
    b) vehiculele izoterme sau refrigeratoare cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 7,5 t, care efectueaz─â transporturi de produse perisabile în trafic na┼úional;
    c) vehiculele frigorifice sau calorifice care efectueaz─â transporturi de produse perisabile în trafic na┼úional, indiferent de masa total─â maxim─â autorizat─â,
definite ┼či clasificate conform anexei nr. 1 la prezentele reglement─âri.

    CAP. 3
    Agrearea vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

    ART. 3
    (1) Agrearea vehiculelor destinate transportului produselor perisabile se acord─â pentru categoriile de vehicule prev─âzute în anexa nr. 1 la prezentele reglement─âri, care sunt sau urmeaz─â s─â fie înmatriculate în România ┼či care respect─â, pentru transportul interna┼úional, prevederile anexei nr. 1 la ATP sau, pentru transportul intern, cel pu┼úin prevederile anexei nr. 2 la prezentele reglement─âri.
    (2) Pentru fiecare vehicul destinat transportului de produse perisabile agrearea se acord─â de Ministerul Transporturilor, prin Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", denumit în continuare RAR.
    (3) Vehiculele noi care urmeaz─â s─â fie construite sau importate în serie pot fi agreate în baza încerc─ârilor efectuate pentru un exemplar al seriei. Dac─â se constat─â conformitatea cu prescrip┼úiile RNTR 5, procesul-verbal/raportul de încercare va fi considerat certificatul de agreare a tipului respectiv de vehicul. în baza acestui certificat RAR poate acorda agrearea individual─â a fiec─ârui vehicul fabricat ulterior ┼či înmatriculat în România, care este conform tipului de vehicul agreat.
    ART. 4
    Agrearea unui tip de vehicul se acord─â la cererea constructorului tipului respectiv de vehicul sau a reprezentantului s─âu autorizat, iar agrearea individual─â se acord─â la cererea de┼úin─âtorului vehiculului.
    ART. 5
    La solicitarea agre─ârii unui tip de vehicul, destinat transportului de produse perisabile constructorul sau reprezentantul s─âu autorizat va depune la RAR urm─âtoarea documenta┼úie:
    1. cererea de agreare ATP, cu precizarea categoriei de clasificare, conform anexei nr. 1 la ATP, pentru care se solicit─â agrearea;
    2. specifica┼úia tehnic─â detaliat─â a vehiculului, care cuprinde:
    a) desenul de ansamblu al vehiculului;
    b) desenul de ansamblu al compartimentului pentru transportul produselor perisabile, cu cotele principale pentru gabaritul exterior ┼či pentru spa┼úiul interior; în cazul cisternelor cu mai multe compartimente se vor men┼úiona ┼či dimensiunile fiec─ârui compartiment;
    c) descrierea sau specifica┼úia tehnic─â a materialelor utilizate la construc┼úia caroseriei, respectiv a pere┼úilor laterali, podelei, acoperi┼čului, trapelor, u┼čilor, orificiilor de scurgere a apei; pentru cisterne se vor prezenta date tehnice, inclusiv pentru gurile de vizitare ┼či tubulatura de golire;
    d) în cazul suprastructurilor frigorifice, respectiv al refrigeratoarelor, specifica┼úia tehnic─â a agregatului frigorific sau a agen┼úilor frigorigeni;
    e) specifica┼úia tehnic─â a dispozitivelor de automatizare;
    f) în cazul cisternelor, desenul privind amplasarea pe vehicul a tubulaturii sau a instala┼úiilor de golire;
    g) desenul privind izola┼úiile speciale ale pere┼úilor compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â;
    h) descrierea amenaj─ârilor interioare specifice, cum ar fi: bare pentru carne, ventilatoare ┼či altele asemenea;
    3. solicitantul agre─ârii poate depune documente de certificare interna┼úional─â sau rapoarte de încerc─âri care s─â ateste conformitatea cu ATP, emise sau avizate de autoritatea competent─â a unei ┼ú─âri care este parte contractant─â la ATP.
    ART. 6
    (1) în cazul agre─ârii unui tip de vehicul, care se efectueaz─â prin verific─âri ┼či încerc─âri ┼či pe baza documentelor prev─âzute la art. 5 pct. 1 ┼či 2 sau a celor prev─âzute la art. 5 pct. 3, dac─â sunt îndeplinite toate condi┼úiile, RAR elibereaz─â Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transport─â produse perisabile, al c─ârui model este prev─âzut în anexa nr. 3 la prezentele reglement─âri.
    (2) în baza certificatului prev─âzut la alin. (1) constructorul sau reprezentantul s─âu autorizat este obligat s─â elibereze, pentru fiecare vehicul construit care este conform cu tipul certificat, Declara┼úia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile, al c─ârei model este prev─âzut în anexa nr. 4 la prezentele reglement─âri.
    ART. 7
    Vehiculul destinat transportului de produse perisabile se consider─â ca apar┼úinând unui tip agreat de vehicul dac─â satisface condi┼úiile prev─âzute la paragraful 2 lit. c) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP.
    ART. 8
    Procesele-verbale/rapoartele de încercare trebuie s─â fie emise de laboratoare specializate care, prin dotarea tehnic─â, încadrarea cu personal calificat corespunz─âtor ┼či prin procedurile de lucru, permit efectuarea încerc─ârilor prev─âzute în anexa nr. 1 la ATP. Laboratoarele trebuie s─â fie acreditate sau evaluate ┼či abilitate de RAR prin organismele sale de specialitate, conform condi┼úiilor tehnice cuprinse în anexa nr. 5 la prezentele reglement─âri.
    ART. 9
    în situa┼úia în care sunt îndeplinite toate condi┼úiile, pe baza unuia dintre urm─âtoarele documente:
    a) Declara┼úia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile;
    b) documentele prev─âzute la art. 5 pct. 3;
    c) rapoartele întocmite în urma încerc─ârilor efectuate în conformitate cu prescrip┼úiile ATP ┼či ale prezentelor reglement─âri,
RAR elibereaz─â, prin reprezentan┼úele sale teritoriale, dup─â înmatricularea mijlocului de transport, Certificatul conform Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi, conform modelelor prev─âzute în anexele nr. 6.1, 6.2 ┼či 6.3 la prezentele reglement─âri, sau Certificatul conform prescrip┼úiilor RNTR 5 cu privire la transporturile na┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi, conform modelului prev─âzut în anexa nr. 7 la prezentele reglement─âri, denumite în continuare certificat de agreare.
    ART. 10
    Certificatul prev─âzut la art. 9 pentru transporturile interna┼úionale are o valabilitate de maximum 6 ani. Acesta permite ┼či aplicarea pe vehicul a pl─âcii de conformitate ATP, executat─â conform modelelor cuprinse în anexele nr. 8.1, 8.2 ┼či 8.3 la prezentele reglement─âri.
    ART. 11
    Certificatul prev─âzut la art. 9 pentru transporturile interne are o perioad─â de valabilitate de maximum 3 ani. Acesta permite ┼či aplicarea pe vehicul a pl─âcii de conformitate, executat─â conform modelului prev─âzut în anexa nr. 9 la prezentele reglement─âri.
    ART. 12
    Certificatul de agreare pentru transporturile interna┼úionale de produse perisabile trebuie redactat, în afar─â de limba român─â, ┼či într-o limb─â de circula┼úie interna┼úional─â - englez─â, francez─â sau rus─â, la alegerea solicitantului.
    ART. 13
    (1) în timpul efectu─ârii transportului certificatul de agreare trebuie s─â fie prezent în mod obligatoriu la bordul autovehiculului, în original sau în copie legalizat─â.
    (2) în cazul în care placa de atestare conform─â anexei nr. 6 sau 7 la prezentele reglement─âri este aplicat─â pe vehicul, prezen┼úa certificatului de agreare la bordul vehiculului nu este necesar─â.
    (3) De┼úin─âtorul vehiculului este obligat s─â îndep─ârteze placa de atestare de pe vehicul în momentul în care acesta nu mai este conform prevederilor ATP sau ale RNTR 5 sau s─â o înlocuiasc─â în cazul unei noi agre─âri.
    ART. 14
    Certificatul de agreare pentru transporturile interna┼úionale de produse perisabile este valabil ┼či pentru efectuarea de transporturi interne, f─âr─â alte men┼úiuni suplimentare.

    CAP. 4
    Verificarea tehnic─â a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

    ART. 15
    (1) Verificarea tehnic─â a suprastructurii vehiculelor destinate transportului de produse perisabile se face:
    a) la solicitarea eliber─ârii certificatului de agreare de tip sau individual─â;
    b) la expirarea duratei de valabilitate a certificatului de agreare acordat anterior;
    c) la solicitarea RAR, în urma constat─ârii, cu ocazia efectu─ârii inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculului, a unor deterior─âri semnificative ale suprastructurii sau a efectu─ârii unor modific─âri ori repara┼úii de amploare ale acesteia.
    (2) Metodele de verificare tehnic─â care se utilizeaz─â sunt prev─âzute în anexa nr. 1 la ATP.
    ART. 16
    La prezentarea vehiculului pentru verificarea tehnic─â conform ATP sau RNTR 5, de┼úin─âtorul va prezenta:
    a) cartea de identitate a vehiculului ┼či certificatul de înmatriculare a vehiculului, precum ┼či anexa la certificatul de înmatriculare, cu inspec┼úia tehnic─â valabil─â;
    b) certificatul de agreare, dac─â acesta a fost eliberat anterior;
    c) placa de atestare conform anexelor nr. 8.1, 8.2, 8.3 sau nr. 9 la prezentele reglement─âri, îndep─ârtat─â de pe vehicul, dac─â este cazul.
    ART. 17
    Pe baza documentelor ┼či a verific─ârilor efectuate reprezentantul RAR:
    a) emite un alt certificat de agreare valabil pentru respectivul vehicul, dac─â certificatul prezentat este expirat;
    b) aplic─â pe vehicul placa de atestare cu noul termen de valabilitate.
    ART. 18
    în situa┼úia în care se constat─â neconformit─â┼úi din punct de vedere al prevederilor ATP sau RNTR 5, reprezentantul RAR are obliga┼úia de a re┼úine certificatul de agreare ┼či placa de atestare aferente vehiculului pân─â la remedierea neconformit─â┼úilor.

    CAP. 5
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    ART. 19
    (1) Pentru vehiculele destinate transportului de produse perisabile, aflate la prima înmatriculare în România, certificatul de agreare se va elibera numai dac─â sunt satisf─âcute prescrip┼úiile ATP.
    (2) Pentru vehiculele noi, construite în România, prevederile alin. (1) vor fi obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2001. Vehiculele construite pân─â la aceast─â dat─â, care nu sunt conforme prescrip┼úiilor ATP, dar care îndeplinesc condi┼úiile minimale prev─âzute în anexa nr. 2 la prezentele reglement─âri, vor putea fi utilizate numai în trafic na┼úional.
    (3) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România, care efectueaz─â transporturi interna┼úionale de produse perisabile, emiterea certificatului de agreare se va face numai dac─â sunt satisf─âcute prescrip┼úiile ATP.
    (4) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România, care efectueaz─â transporturi interne de produse perisabile, emiterea certificatului de agreare se face numai dac─â sunt satisf─âcute prescrip┼úiile RNTR 5.
    (5) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România certificatul de agreare se elibereaz─â pentru toate vehiculele de acela┼či tip, pe baza unei verific─âri efectuate în condi┼úiile prev─âzute la paragrafele 29 ┼či 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP, numai dac─â au fost efectuate probe complete, conform prevederilor anexei nr. 1 la ATP, pentru un num─âr de 3 vehicule apar┼úinând aceluia┼či tip de vehicul. Certificatul de agreare se elibereaz─â în condi┼úiile prev─âzute de prezentul alineat dac─â în urma efectu─ârii probelor complete se constat─â c─â sunt îndeplinite cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 2 la prezentele reglement─âri.
    (6) Valabilitatea certificatelor de agreare pentru transporturile interne, emise în baza dispozi┼úiilor prev─âzute în anexa nr. 2 la prezentele reglement─âri, nu poate dep─â┼či data de 1 ianuarie 2005.
    (7) începând cu data de 1 ianuarie 2003 toate autovehiculele care efectueaz─â transporturi interne de produse perisabile ┼či care fac obiectul acestei reglement─âri vor fi echipate cu tahograf.
    (8) La cererea de┼úin─âtorului certificatul de agreare pentru transporturile interne se poate elibera ┼či pentru vehiculele sub 7,5 t.
    ART. 20
    Anexele nr. 1 - 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8.1, 8.2, 8.3 ┼či 9 fac parte integrant─â din prezentele reglement─âri.

    ANEXA 1
    la reglement─âri

    CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR PERISABILE

    1. Mijloace de transport izoterme - mijloace de transport la care caroseria este construit─â cu pere┼úi izolan┼úi, inclusiv u┼čile, podeaua ┼či acoperi┼čul, asigurând limitarea schimbului de c─âldur─â dintre interiorul ┼či exteriorul caroseriei.
    1.1. Mijlocul de transport izoterm normal este caracterizat printr-un coeficient global de transmisie termic─â, denumit în continuare coeficient K, egal cu sau mai mic de 0,7 w/mp grade C.
    1.2. Mijlocul de transport izoterm sporit este caracterizat printr-un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C ┼či are pere┼úii cu grosimea de cel pu┼úin 45 mm.
    2. Mijloace de transport refrigeratoare - mijloace de transport izoterme care, cu ajutorul unei surse de frig - ghea┼ú─â hidric─â, cu sau f─âr─â adaos de sare, pl─âci eutectice, ghea┼ú─â carbonic─â, cu sau f─âr─â reglaj de sublimare, gaze lichefiate, cu sau f─âr─â reglare de evaporare, precum ┼či altele asemenea -, alta decât un echipament mecanic sau cu absorb┼úie, permit sc─âderea temperaturii în interiorul caroseriei goale ┼či o men┼úin în continuare pentru o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C, fiind prev─âzute cu unul sau mai multe compartimente, recipiente sau rezervoare pentru agentul frigorigen, cu o capacitate corespunz─âtoare prescrip┼úiilor tehnice ATP ┼či care trebuie s─â poat─â fi înc─ârcate sau reînc─ârcate de la exterior.
    2.1. Mijlocul de transport refrigerator de clasa A men┼úine o temperatur─â interioar─â la cel mult 7 grade C.
    2.2. Mijlocul de transport refrigerator de clasa B men┼úine o temperatur─â interioar─â la cel mult -10 grade C ┼či are un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    2.3. Mijlocul de transport refrigerator de clasa C men┼úine o temperatur─â interioar─â la cel mult -20 grade C ┼či are un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    2.4. Mijlocul de transport refrigerator de clasa D men┼úine o temperatur─â interioar─â la cel mult 0 grade C.
    3. Mijloace de transport frigorifice - mijloace de transport izoterme, prev─âzute cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport - grup mecanic cu compresor, ma┼čin─â cu absorb┼úie ┼či altele asem─ân─âtoare -, care s─â permit─â, la o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C, sc─âderea temperaturii din interiorul caroseriei goale ┼či men┼úinerea acesteia în mod permanent.
    3.1. Mijlocul de transport frigorific de clasa A permite alegerea temperaturii interioare între +12 grade C ┼či 0 grade C inclusiv.
    3.2. Mijlocul de transport frigorific de clasa B permite alegerea temperaturii interioare între +12 grade C ┼či -10 grade C inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0 0,4 w/mp grade C.
    3.3. Mijlocul de transport frigorific de clasa C permite alegerea temperaturii interioare între +12 grade C ┼či - 20 grade C inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    3.4. Mijlocul de transport frigorific de clasa D permite p─âstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de 0 grade C.
    3.5. Mijlocul de transport frigorific de clasa E permite p─âstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de -10 grade C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    3.6. Mijlocul de transport frigorific de clasa F permite p─âstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de -20 grade C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    4. Mijloace de transport calorifice - mijloace de transport izoterme, prev─âzute cu un dispozitiv de producere a c─âldurii care permite ridicarea temperaturii în interiorul caroseriei goale ┼či men┼úinerea acesteia practic constante la o valoare nu mai mic─â de +12 grade C ┼či pe o perioad─â de cel pu┼úin 12 ore.
    4.1. Mijlocul de transport calorific de clasa A men┼úine temperatura interioar─â de +12 grade C la o temperatur─â exterioar─â medie de -10 grade C.
    4.2. Mijlocul de transport calorific de clasa B men┼úine temperatura interioar─â de +12 grade C la o temperatur─â exterioar─â medie de -20 grade C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.

    CATEGORIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU PRODUSE PERISABILE ┼×I M─éRCILE DE IDENTIFICARE A ACESTORA
________________________________________________________________
                      Categoria                            Marca
________________________________________________________________
 1. Mijloc de transport izoterm normal                      IN
 2. Mijloc de transport izoterm sporit                      IR
 3. Mijloc de transport refrigerator normal clasa A         RNA
 4. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa A         RRA
 5. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa B         RRB
 6. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa C         RRC
 7. Mijloc de transport refrigerator normal clasa D         RND
 8. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa D         RRD
 9. Mijloc de transport frigorific normal clasa A           FNA
10. Mijloc de transport frigorific sporit clasa A           FRA
11. Mijloc de transport frigorific normal clasa B           FNB
12. Mijloc de transport frigorific sporit clasa B           FRB
13. Mijloc de transport frigorific normal clasa C           FNC
14. Mijloc de transport frigorific sporit clasa C           FRC
15. Mijloc de transport frigorific normal clasa D           FND
16. Mijloc de transport frigorific sporit clasa D           FRD
17. Mijloc de transport frigorific normal clasa E           FNE
18. Mijloc de transport frigorific sporit clasa E           FRE
19. Mijloc de transport frigorific normal clasa F           FNF
20. Mijloc de transport frigorific sporit clasa F           FRF
21. Mijloc de transport calorific normal clasa A            CNA
22. Mijloc de transport calorific sporit clasa A            CRA
23. Mijloc de transport calorific sporit clasa B            CRB
________________________________________________________________


    ANEXA 2
    la reglement─âri

                         CONDI┼óII TEHNICE MINIMALE
aplicabile în cazul mijloacelor de transport pentru produse perisabile aflate în exploatare în trafic na┼úional

    CAP. 1
    Condi┼úii generale

    1. Mijloacele de transport izoterme pot avea o grosime a pere┼úilor mai mic─â de 45 mm. Coeficientul global de transmisie termic─â - coeficientul K - poate s─â fie egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C pentru mijloacele de transport izoterme din categoria IN.
    2. Mijloacele de transport frigorifice din clasele A ┼či D pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C, iar cele din clasele B, C, E ┼či F pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,7 w/mp grade C.
    3. Mijloacele de transport refrigeratoare din clasa A pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C, iar cele din clasele B ┼či C pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,6 w/mp grade C.
    4. Mijloacele de transport calorifice din clasa A pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C, iar cele din clasa B pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,6 w/mp grade C.

    CAP. 2
    Controlul eficien┼úei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport pentru produse perisabile în trafic na┼úional

    1. Mijloace de transport refrigeratoare
    Se verific─â dac─â temperatura interioar─â a mijlocului de transport, golit de orice înc─ârc─âtur─â, adus─â în prealabil la temperatura exterioar─â, poate s─â fie adus─â la temperatura limit─â a clasei mijlocului de transport, prev─âzut─â în anexa nr. 1 la reglement─âri, ┼či s─â fie men┼úinut─â sub aceast─â temperatur─â pe o durat─â t, astfel încât t >/= 12 x delta teta/delta teta prim, delta teta fiind diferen┼úa dintre +30 grade C ┼či aceast─â temperatur─â limit─â, iar delta teta prim, fiind diferen┼úa dintre temperatura medie exterioar─â pe timpul încerc─ârii ┼či respectiva temperatur─â limit─â, temperatura exterioar─â nefiind mai mic─â de +15 grade C. în situa┼úia în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport pot fi men┼úinute în exploatare ca refrigeratoare pe o nou─â perioad─â de maximum 3 ani.
    2. Mijloace de transport frigorifice
    Se verific─â - mijlocul de transport fiind golit de orice înc─ârc─âtur─â ┼či temperatura exterioar─â nefiind mai mic─â de +15 grade C - dac─â temperatura interioar─â poate fi adus─â:
    a) pentru clasa A, B sau C, la temperatura minim─â a clasei mijlocului de transport prev─âzut─â în ATP;
    b) pentru clasa D, E sau F, la temperatura limit─â a clasei mijlocului de transport prev─âzut─â în ATP.
    în cazul în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport pot fi men┼úinute în exploatare ca frigorifice, în clasa lor, pentru o nou─â perioad─â de maximum 3 ani.
    3. Mijloace de transport calorifice
    Se verific─â dac─â diferen┼úa dintre temperatura interioar─â a mijlocului de transport ┼či temperatura exterioar─â care determin─â clasa c─âreia îi apar┼úine mijlocul de transport, prev─âzut─â de ATP - 22 grade C pentru clasa A ┼či 32 grade C pentru clasa B -, poate fi atins─â ┼či men┼úinut─â timp de 12 ore sau mai pu┼úin. în situa┼úia în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi men┼úinute în exploatare ca mijloace de transport calorifice, în clasa lor, pentru o perioad─â de maximum 3 ani.
 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 3         |
|                                                            la reglement─âri |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                                                                            |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                        CERTIFICAT DE AGREARE DE TIP                        |
|              pentru vehicule care transport─â produse perisabile            |
|                                                                            |
|                       nr. ......... din .............                      |
|                                                                            |
|   Vehiculul având caracteristicile cuprinse în prezentul certificat        |
|  ________________________________________________________________________  |
| | Categoria                 |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Subcategoria              |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Marca                     |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Tipul                     |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Produc─âtorul              |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Firma solicitant─â         |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
|                                                                            |
|   este agreat ca mijloc de transport ................., în conformitate cu |
|   Reglement─ârile privind agrearea ┼či verificarea tehnic─â a vehiculelor     |
|   destinate transportului de produse perisabile.                           |
|                                                                            |
|                                Director,                                   |
|                                                                            |
|                            .................                               |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|


                                                                      (verso)
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Categoria              |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 2. Subcategoria           |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 3. Marca                  |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 4. Tipul/Varianta         |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 5. Categoria, conform ATP |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 6. Baza eliber─ârii certificatului                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1. Acest certificat a fost eliberat pe baza:                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. încerc─ârii mijlocului de | 6.1.2. conformit─â┼úii cu un mijloc    | |
| |        transport                |        de transport de referin┼ú─â     | |
| |_________________________________|______________________________________| |
| | 6.2. Laboratorul de încerc─âri                                          | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.3. Natura încerc─ârilor                                               | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.4. Num─ârul raportului de încerc─âri                                   | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.5. Coeficientul K                                                    | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.6. Capacitatea frigorific─â efectiv─â la temperatura exterioar─â de 30  | |
| |      grade C ┼či la temperatura interioar─â de:                          | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7. Valabilitatea certificatului |                                      | |
| |_________________________________|______________________________________| |
|                                                                            |
|    NOT─é:                                                                   |
|    Produc─âtorul sau reprezentantul acestuia este autorizat s─â elibereze    |
| Declara┼úia de conformitate pentru vehiculele destinate transporturilor de  |
| produse perisabile, garantând sub semn─âtur─â c─â produsul comercializat      |
| corespunde tipului agreat de Registrul Auto Român.                         |
|                                                                            |
|                          ..........................                        |
|                            (semn─âtura ┼či ┼čtampila)                         |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|


    ANEXA 4
    la reglement─âri

    R.N.T.R.-5

    Antetul produc─âtorului

                       DECLARA┼óIE DE CONFORMITATE
pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile

    Noi, .................................................................,
                             (numele produc─âtorului)
    ......................................................................,
                                   (adresa)

    declar─âm pe propria r─âspundere c─â mijlocul de transport definit mai jos:
 ________________________________________________________________________
| Categoria                 |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Subcategoria              |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Marca                     |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Tipul/Varianta            |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Num─ârul de identificare   |                                            |
|___________________________|____________________________________________|

    este în conformitate cu Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transport─â produse perisabile cu num─ârul ........... din data de ............ .

    ............................    ..........................................
      (locul ┼či data emiterii)      (numele ┼či semn─âtura persoanei autorizate)


    ANEXA 5
    la reglement─âri

                             CONDI┼óII TEHNICE
pentru abilitarea laboratoarelor care efectueaz─â încerc─ârile vehiculelor destinate transportului de produse perisabile în vederea agre─ârii

    Pentru a putea emite procesele-verbale (buletinele) de încerc─âri prev─âzute în anexa nr. 1 la ATP, pe baza c─ârora se elibereaz─â certificatul de agreare, un laborator specializat în acest sens trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi┼úii:
    a) s─â posede cel pu┼úin o incint─â cu temperatur─â controlat─â (stabilizat─â), conform normelor ATP, cu dimensiunile necesare în vederea efectu─ârii probelor tipului de vehicul cu cele mai mari dimensiuni de gabarit pentru care se solicit─â abilitarea. Pentru accesul vehiculului în incint─â aceasta trebuie s─â aib─â dimensiunile utile cu cel pu┼úin 25% mai mari decât dimensiunile de gabarit ale vehiculului, iar u┼čile de acces trebuie s─â fie prev─âzute cu izola┼úie termic─â ┼či garnituri corespunz─âtoare.
    Incinta trebuie s─â îndeplineasc─â condi┼úiile impuse de ATP, în sensul c─â trebuie s─â asigure o temperatur─â stabilizat─â, controlat─â permanent, de +30 grade C +/- 5 grade C, reglat─â pentru un punct de rou─â de +25 grade C cu o abatere de +/- 2 grade C, pe toat─â perioada încerc─ârii de 12 ore, ┼či o ventila┼úie continu─â de 1 - 2 m/s la 10 cm de pere┼úii exteriori ai furgonului (conform prevederilor paragrafului 9 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP;
    b) s─â fie dotat cu aparatur─â de m─âsur─â corespunz─âtoare, care s─â dea posibilitatea s─â fie m─âsurat─â continuu temperatura în 24 de puncte timp de 12 ore;
    c) temperatura din interiorul incintei s─â nu aib─â o varia┼úie mai mare de 2 grade C, astfel încât temperatura medie pe toat─â perioada m─âsur─ârii s─â nu aib─â o varia┼úie mai mare de 0,5 grade C;
    d) activitatea de încercare s─â poat─â fi desf─â┼čurat─â din exteriorul incintei cu temperatur─â controlat─â.
    Verificarea ┼či certificarea îndeplinirii condi┼úiilor men┼úionate se vor face conform legisla┼úiei ┼či procedurilor specifice în domeniu.
 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 6.1       |
|                                                            la reglement─âri |
|                                                                            |
|                                    RO                                      |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                                EQUIPMENT                                   |
|                            Mijloc de transport                             |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| |  INSULATED  |  REFRIGERATED  |  MECHANICALLY REFRIGERATED  |  HEATED   | |
| |   Izoterm   |  Refrigerator  |         Frigorific          | Calorific | |
| |_____________|________________|_____________________________|___________| |
|                                                                            |
|                             CERTIFICATE NO                                 |
|                              Certificat nr.                                |
|                                                                            |
|  Issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of         |
|Perishabile Foodstuff and on the Special Equipment to be Used for such      |
|Carriage (ATP)                                                              |
|                                                                            |
|  eliberat conform Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de |
|produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale ce     |
|trebuie folosite pentru aceste transporturi                                 |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Issuing authority           |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Autoritatea emitent─â        |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 2. Equipment                   |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Mijloc de transport         |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 3. Identification number       |              | allotted by |          | |
| |                                |              |             |          | |
| |    Num─âr de identificare       |              | acordat de  |          | |
| |________________________________|______________|_____________|__________| |
| | 4. Owner or operated by        |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Apar┼úinând sau exploatat de |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 5. Submited by                 |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Prezentat de                |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6. Is approved as              |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Este atestat ca             |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6.1. with one or more thermal appliances which (is) (are):             | |
| |                                                                        | |
| |      cu unul sau mai multe dispozitive termice care (este) (sunt)      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. independent  |  6.1.2. not   |  6.1.3. removable  |  6.1.4. not | |
| |                     |  independent  |                    |  removable  | |
| |                     |               |                    |             | |
| |    independent      | neindependent |      amovibil      |  neamovibil | |
| |_____________________|_______________|____________________|_____________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 7. Basis of issue of certificate                                       | |
| |                                                                        | |
| | Baza eliber─ârii certificatului                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1. This certificate is issued on the basis of:                       | |
| |                                                                        | |
| | Acest certificat a fost eliberat pe baza                               | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1.1. tests of the equipment          | 7.1.2. conformity with a      | |
| |                                        | reference item of equipment   | |
| | încerc─ârii mijlocului de transport     | conformit─â┼úii cu un mijloc de | |
| |                                        | transport de referin┼ú─â        | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.1.3. a periodic inspection           | 7.1.4. transitorial provisions| |
| |                                        |                               | |
| | inspec┼úiei periodice                   | dispozi┼úiilor tranzitorii     | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.2. If the certificate is issued on the basis of a test or by         | |
| | reference to an item of equipment of the same type which has been      | |
| | tested, specify:                                                       | |
| |                                                                        | |
| | Dac─â certificatul este eliberat pe baza unei încerc─âri sau prin        | |
| | referire la un mijloc de transport de acela┼či tip care a fost supus    | |
| | încerc─ârii, a se specifica:                                            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.2.1. the testing station           |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | laboratorul de încerc─âri             |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.2. the nature of the test        |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | natura încerc─ârilor                  |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.3. the number(s) of the report(s)|                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | num─ârul raportului de încerc─âri      |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.4. the K coefficient             |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | coeficientul K                       |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.5. the effective refrigerating capacity at an outside temperature  | |
| | of 30 degrees C and an inside temperature of                           | |
| |                                                                        | |
| | capacitatea frigorific─â efectiv─â la temperatura exterioar─â de 30 grade | |
| | C ┼či la temperatura interioar─â de                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ degrees C ....... w                                       | |
| | ............ degrees C ....... w                                       | |
| | ............ degrees C ....... w                                       | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8. This certificate is valid until   |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | Acest certificat este valabil pân─â la|                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1. provided that:                  |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | asigurându-se c─â:                    |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1.1. the insuleted body (and, where applicable, the thermal          | |
| | applience) is maintained in good condition                             | |
| |                                                                        | |
| | furgonul izoterm (┼či unde este cazul, echipamentul termic) s─â fie      | |
| | men┼úinut în stare bun─â de între┼úinere                                  | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.2. no material alteration is made to the thermal appliances; and   | |
| |                                                                        | |
| | nu sunt aduse modific─âri importante dispozitivelor termice; ┼či         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.3. if the thermal appliance is replaced, it is replaced by an      | |
| | appliance of equal or greater refrigerating capacity                   | |
| |                                                                        | |
| | dac─â se înlocuie┼čte dispozitivul termic, acesta s─â aib─â o putere       | |
| | frigorific─â egal─â sau mai mare ca a dispozitivului înlocuit            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 9. Done at                                      | 10. On               | |
| |                                                 |                      | |
| | Eliberat în                                     | data                 | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Issuing by RAR Branch                           |                      | |
| |                                                 |                      | |
| | Emis de reprezentan┼ú─â RAR                       |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
|                                                                            |
|                            Stamp and signature                             |
|                                                                            |
|                           Semn─âtura ┼či ┼čtampila                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 6.2       |
|                                                            la reglement─âri |
|                                                                            |
|                                    RO                                      |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                                  ENGIN                                     |
|                            Mijloc de transport                             |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| |   ISOTHERME   |   REFRIGERANT    |    FRIGORIFIQUE    |   CALORIFIQUE  | |
| |    Izoterm    |   Refrigerator   |     Frigorific     |    Calorific   | |
| |_______________|__________________|____________________|________________| |
|                                                                            |
|                              ATTESTATION NO                                |
|                              Certificat nr.                                |
|                                                                            |
|  Delivree conformement a l"Accord relatif aux transports internationaux de |
|denrees perissables et aux engins speciaux a utiliser pour ces transports   |
|(ATP)                                                                       |
|                                                                            |
|  eliberat conform Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de |
|produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale ce     |
|trebuie folosite pentru aceste transporturi                                 |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Autorite delivrant          |                                       | |
| |    l"attestation               |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Autoritatea emitent─â        |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 2. L"engin                     |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Mijloc de transport         |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 3. Numero d"identification     |              |    donne    |          | |
| |                                |              |             |          | |
| |    Num─âr de identificare       |              |  acordat de |          | |
| |________________________________|______________|_____________|__________| |
| | 4. Appartenant a ou exploite   |                                       | |
| |    par                         |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Apar┼úinând sau exploatat de |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 5. Presente par                |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Prezentat de                |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6. Est reconnu comme           |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Este atestat ca             |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6.1. avec dispositif(s) thermique(s):                                  | |
| |                                                                        | |
| |      cu unul sau mai multe dispozitive termice care (este) (sunt)      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. autonome| 6.1.2. non autonome | 6.1.3. amovible | 6.1.4. non    | |
| |                |                     |                 |   amovible    | |
| |                |                     |                 |               | |
| |    independent |    neindependent    |    amovibil     |   neamovibil  | |
| |________________|_____________________|_________________|_______________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 7. Base de delivrance de l"attestation                                 | |
| |                                                                        | |
| | Baza eliber─ârii certificatului                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1. Cette attestation est delivree sur la base:                       | |
| |                                                                        | |
| | Acest certificat a fost eliberat pe baza                               | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1.1. de l"essai de l"engin           | 7.1.2 de la conformite a un   | |
| |                                        | engin de reference            | |
| | încerc─ârii mijlocului de transport     | conformit─â┼úii cu un mijloc de | |
| |                                        | transport de referin┼ú─â        | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.1.3. d"un controle periodique        | 7.1.4. de dispositions        | |
| |                                        | transitoires                  | |
| |                                        |                               | |
| | inspec┼úiei periodice                   | dispozi┼úiilor tranzitorii     | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.2. Lorsque l"attestation est delivree sur la base d"un essai ou par  | |
| | reference a un engin de meme type ayant subi un essai, indiquer:       | |
| |                                                                        | |
| | Dac─â certificatul este eliberat pe baza unei încerc─âri sau prin        | |
| | referire la un mijloc de transport de acela┼či tip care a fost supus    | |
| | încerc─ârii, a se specifica:                                            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.2.1. la station d"essai            |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | laboratorul de încerc─âri             |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.2. la nature des essais          |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | natura încerc─ârilor                  |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.3. le ou les numeros du ou des   |                                 | |
| | proces - verbaux                     |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | num─ârul raportului de încerc─âri      |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.4. la valeur du coefficient K    |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | coeficientul K                       |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.5. la puissance frigorifique utile a la temperature exterieure de  | |
| | 30 grades C et a la temperature interieure de                          | |
| |                                                                        | |
| | capacitatea frigorific─â efectiv─â la temperatura exterioar─â de 30 grade | |
| | C ┼či la temperatura interioar─â de                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ grades C ....... w                                        | |
| | ............ grades C ....... w                                        | |
| | ............ grades C ....... w                                        | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8. Cette attestation est valable     |                                 | |
| | jusq" au                             |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | Acest certificat este valabil pân─â la|                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1. Sous reserve:                   |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | asigurându-se c─â:                    |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1.1. que la caisse isotherme (et, le cas echeant, l"equipement       | |
| | thermique) soit maintenue en bon etat d"entretien;                     | |
| |                                                                        | |
| | furgonul izoterm (┼či unde este cazul, echipamentul termic) s─â fie      | |
| | men┼úinut în stare bun─â de între┼úinere                                  | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.2. qu"aucune modification importante ne soit apportee aux          | |
| | dispositifs thermiques; et                                             | |
| |                                                                        | |
| | nu sunt aduse modific─âri importante dispozitivelor termice; ┼či         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.3. que si le dispositif thermique est remplace, le dispositif de   | |
| | remplacement ait une puissance frigorifique egale ou superieure a celle| |
| | du dispositif remplace.                                                | |
| |                                                                        | |
| | dac─â se înlocuie┼čte dispozitivul termic, acesta s─â aib─â o putere       | |
| | frigorific─â egal─â sau mai mare ca a dispozitivului înlocuit            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 9. Fait a:                                      | 10. Le:              | |
| |                                                 |                      | |
| | Eliberat în                                     | data                 | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Emis par la Representance de RAR                |                      | |
| |                                                 |                      | |
| | Emis de reprezentan┼ú─â RAR                       |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
|                                                                            |
|                            Cachet et signature                             |
|                                                                            |
|                           Semn─âtura ┼či ┼čtampila                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 6.3       |
|                                                            la reglement─âri |
|                                                                            |
|                                                                            |
|        CARACTERELE îN LIMBA RUS─é NU POT FI REPREZENTATE PE ECRAN.          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 7         |
|                                                            la reglement─âri |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                                                                            |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                            MIJLOC DE TRANSPORT                             |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| |    IZOTERM    |    REFRIGERATOR    |    FRIGORIFIC    |    CALORIFIC   | |
| |_______________|____________________|__________________|________________| |
|                                                                            |
|                              CERTIFICAT NR.                                |
|                                                                            |
|  eliberat conform prescrip┼úiilor RNTR 5 cu privire la transporturile       |
|  na┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport  |
|  speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi                   |
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Autoritatea emitent─â        |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 2. Mijlocul de transport       |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 3. Num─ârul de identificare     |              | acordat de  |          | |
| |________________________________|______________|_____________|__________| |
| | 4. Apar┼úinând sau exploatat de |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 5. Prezentat de                |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6. Este atestat ca             |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6.1. cu dispozitiv(e) termic(e) care este (sunt):                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. independent| 6.1.2.       | 6.1.3. amovibil | 6.1.4. neamovibil | |
| |                   | neindependent|                 |                   | |
| |___________________|______________|_________________|___________________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 7. Baza eliber─ârii certificatului                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1. Acest certificat a fost eliberat pe baza:                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1.1. încerc─ârii mijlocului de        | 7.1.2. conformit─â┼úii cu un    | |
| |        transport                       | mijloc de transport de        | |
| |                                        | referin┼ú─â                     | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.1.3. inspec┼úiei periodice            | 7.1.4. dispozi┼úiilor          | |
| |                                        |        tranzitorii            | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.2. Dac─â certificatul este eliberat pe baza unei încerc─âri sau prin   | |
| | referire la un mijloc de transport de acela┼či tip care a fost supus    | |
| | încerc─ârii, a se specifica:                                            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.2.1. laboratorul de încerc─âri      |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.2. natura încerc─ârilor           |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.3. num─ârul raportului de         |                                 | |
| |        încerc─âri                     |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.4. coeficientul K                |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.5. capacitatea frigorific─â efectiv─â la temperatura exterioar─â de   | |
| | 30 grade C ┼či la temperatura interioar─â de                             | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8. Acest certificat este valabil     |                                 | |
| |    pân─â la                           |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1. asigurându-se c─â:                                                 | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.1. furgonul izoterm (┼či unde este cazul, echipamentul termic) s─â   | |
| | fie men┼úinut în stare bun─â de între┼úinere                              | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.2. nu sunt aduse modific─âri importante dispozitivelor termice; ┼či  | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.3. dac─â se înlocuie┼čte dispozitivul termic, acesta s─â aib─â o       | |
| | putere frigorific─â egal─â sau mai mare ca a dispozitivului înlocuit     | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 9. Eliberat în                                  | 10. Data             | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Emis de reprezentan┼ú─â RAR                       |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Reprezentant RAR                                |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
|                                                                            |
|                           Semn─âtura ┼či ┼čtampila                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 8.1
    la reglement─âri

    R.N.T.R.-5

                           MODEL DE PLAC─é ATP

 ____________________________________________________________
|  a)    ATP                       APPROVED FOR TRANSPORT            |
|                                  OF PERISHABLE FOODSTUFFS          |
|                                                                    |
|  b)    APPROVAL NUMBER:            RO - XX - 123456*)              |
|                                                                    |
|  c)   EQUIPMENT NUMBER:           ABCDEF12345678900*)              |
|                                                                    |
|  d)           ATP MARK:                  RNA*)                     |
|                                                                    |
|  e)        VALID UNTIL:               12 - 2000*)                  |
|____________________________________________________________________|

    *) Men┼úiuni date ca exemplu de inscrip┼úionare a pl─âcii ATP.

    1. Aceast─â plac─â trebuie s─â fie fixat─â pe mijlocul de transport în mod permanent ┼či într-un loc foarte vizibil, al─âturi de celelalte pl─âci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale.
    Aceast─â plac─â, potrivit modelului de mai sus, trebuie s─â se prezinte sub forma unei pl─âci dreptunghiulare, rezistent─â la coroziune ┼či la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 x 100 mm. Pe plac─â trebuie s─â fie înscrise, lizibil ┼či greu de ┼čters, urm─âtoarele informa┼úii, cel pu┼úin în limba englez─â, francez─â sau rus─â:
    a) ATP cu litere latine, urmate de ATESTAT PENTRU TRANSPORTUL DE PRODUSE PERISABILE;
    b) ATESTAT, urmat de semnul distinctiv (folosit în circula┼úia rutier─â interna┼úional─â) a statului care a acordat atestarea ┼či num─ârul (în cifre ┼či în litere) de referin┼ú─â al atest─ârii;
    c) MIJLOC DE TRANSPORT, urmat de num─ârul individual care permite identificarea mijlocului de transport respectiv (poate fi ┼či num─ârul de identificare);
    d) MARCA ATP, urmat─â de marca de identificare prescris─â în anexa nr. 1, corespunz─âtoare clasei ┼či categoriei mijlocului de transport;
    e) VALABIL PâN─é LA, urmat de data (luna ┼či anul) la care expir─â atestarea mijlocului de transport individual respectiv. Dac─â atestarea se reînnoie┼čte ca urmare a unui test sau a unui control, urm─âtoarea dat─â de expirare se poate ad─âuga pe aceea┼či linie.
    2. Literele inscrip┼úiei ATP, precum ┼či cele ale m─ârcii de identificare trebuie s─â aib─â o în─âl┼úime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere ┼či cifre nu trebuie s─â aib─â în─âl┼úimea mai mic─â de 5 mm.

    ANEXA 8.2
    la reglement─âri

    R.N.T.R.-5

                          MODEL DE PLAC─é ATP
 ____________________________________________________________________
|  a)    ATP                       AGREE POUR LE TRANSPORT           |
|                                  DES DENREES PERISSABLES           |
|                                                                    |
|  b)          AGREMENT:             RO - XX - 123456*)              |
|                                                                    |
|  c)             ENGIN:             ABCDEF12345678900*)             |
|                                                                    |
|  d)        MARQUE ATP:                   RNA*)                     |
|                                                                    |
|  e)  VALABLE JUSQ" AU:                12 - 2000*)                  |
|____________________________________________________________________|
    *) Men┼úiuni date ca exemplu de inscrip┼úionare a pl─âcii ATP.


    Placa ATP în limba francez─â se completeaz─â în conformitate cu modul de completare a pl─âcii în limba englez─â.

    ANEXA 8.3
    la reglement─âri

    R.N.T.R.-5

                          MODEL DE PLAC─é ATP

    Placa ATP în limba rus─â se completeaz─â în conformitate cu modul de completare a pl─âcii în limba englez─â.

    ANEXA 9
    la reglement─âri

    R.N.T.R.-5

                          MODEL DE PLAC─é ATP
 ____________________________________________________________________
| a)                     REGISTRUL AUTO ROMâN                        |
|                                                                    |
|          VEHICUL DESTINAT TRANSPORTULUI DE PRODUSE PERISABILE      |
|                                                                    |
| c)   NUM─éRUL ATESTATULUI              AG - XX - 123456*)           |
|                                                                    |
| d)   NUM─éRUL DE IDENTIFICARE          ABCDEFGHJK12345*)            |
|                                                                    |
| e)   SIMBOLUL ATP                            RNA                   |
|                                                                    |
| f)   VALABIL PâN─é LA                       12 - 2000               |
|____________________________________________________________________|
    *) Men┼úiuni date ca exemplu de inscrip┼úionare a pl─âcii ATP.


    1. Aceast─â plac─â trebuie s─â fie fixat─â pe mijlocul de transport în mod permanent ┼či într-un loc foarte vizibil, al─âturi de celelalte pl─âci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale. Aceast─â plac─â, potrivit modelului de mai sus, trebuie s─â se prezinte sub forma unei pl─âci dreptunghiulare, rezistent─â la coroziune ┼či la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 x 100 mm. Pe plac─â informa┼úiile trebuie s─â fie înscrise lizibil ┼či greu de ┼čters.
    2. Sigla RAR trebuie s─â aib─â o în─âl┼úime de aproximativ 20 mm; celelalte litere de la lit. a) ┼či b) vor avea o în─âl┼úime de minimum 10 mm.
    3. Literele simbolului ATP trebuie s─â aib─â o în─âl┼úime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere ┼či cifre de la lit. c) - f) nu trebuie s─â aib─â în─âl┼úimea mai mic─â de 5 mm.