HOTARARE Nr. 1777 din 21 octombrie 2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala - Abrogat
                 HOTÃRâRE   Nr. 1777/2004 din 21 octombrie 2004
privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ

    Text în vigoare începând cu data de 2 mai 2018

    Act de bazĂŁ
  HotĂŁrârea Guvernului nr. 1777/2004

    Acte modificatoare
 Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor nr. 1577/890/2005
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 870/2007
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 1339/2008
 Ordinul ministrului transporturilor Âşi infrastructurii Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor nr. 859/200/2009
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 1007/2009
 Ordinul ministrului transporturilor Âşi infrastructurii Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor nr. 581/190/2011
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 1289/2011
 Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructurĂŁ de interes naĂžional Âşi investiĂžii strĂŁine Âşi al ministrului afacerilor interne nr. 481/2013/8/2014
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 239/2018

    ModificĂŁrile Âşi completĂŁrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în faĂža fiecĂŁrei modificĂŁri sau completĂŁri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivĂŁ, în forma etc.


    NOTE:
    1. Conform art. 1 Âşi art. 2 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 239/2018, HotĂŁrârea Guvernului nr. 1777/2004 se abrogĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor Âşi al ministrului afacerilor interne privind instituirea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ, în zilele premergĂŁtoare zilelor de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, în condiĂžiile legii.

    2. Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 870/2007.

    3. în textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.


    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, al art. 4 alin. (2) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 105/2000, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi al art. 44 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.


    *) OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogatĂŁ. A se vedea OrdonanĂža Guvernului nr. 27/2011.


    ART. 1
    (1) Se introduce restricĂžia de circulaĂžie pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ, în perioadele din an Âşi în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.

    (2) RestricĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se aplicĂŁ Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ în tot cursul anului între orele 6,00 - 22,00.
    (3) Pentru sectorul de drum naĂžional prevĂŁzut la poziĂžia 1 din anexa nr. 1, restricĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se aplicĂŁ pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.
    ART. 2
    în înĂželesul prezentei hotĂŁrâri, termenii Âşi expresiile de mai jos se definesc dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi semiremorcĂŁ ori remorcĂŁ tractatĂŁ de acesta;

    - zile de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ - zilele în care nu se lucreazĂŁ, aÂşa cum sunt prevĂŁzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare. Acestea sunt:
    a) 1 Âşi 2 ianuarie;
    b) prima Âşi a doua zi de PaÂşti;
    c) 1 mai;
    d) prima Âşi a doua zi de Rusalii;
    e) Adormirea Maicii Domnului;
    f) 1 decembrie;
    g) prima Âşi a doua zi de CrĂŁciun;

    - vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar;

    - riveran - orice persoanĂŁ fizicĂŁ ori juridicĂŁ ce are domiciliul/reÂşedinĂža/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerĂžului pe unul dintre sectoarele restricĂžionate prevĂŁzute în anexa nr. 1 sau în localitĂŁĂžile pentru care singura cale de acces la un drum naĂžional se aflĂŁ pe unul dintre sectoarele restricĂžionate prevĂŁzute în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Se interzice circulaĂžia vehiculelor rutiere prevĂŁzute la art. 1, în perioadele din an Âşi în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) CirculaĂžia vehiculelor neînmatriculate, chiar dacĂŁ sunt înregistrate la autoritĂŁĂžile locale, este interzisĂŁ în zilele de sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, în perioadele din an Âşi în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.

    ART. 4
    Se excepteazĂŁ de la prevederile art. 1 vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale, de unitĂŁĂžile Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor, de serviciile de ambulanÞã, de serviciile publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aÂşa cum sunt definite în OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, vehiculele care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord Âşi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forĂželor lor Âşi a protocolului adiĂžional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deĂžinute de instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ, vehiculele deĂžinute de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., denumitĂŁ în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele deĂžinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Âşi utilizate pentru activitatea de inspecĂžie Âşi control, precum Âşi vehiculele care efectueazĂŁ transporturile prevĂŁzute în anexa nr. 2.

    ART. 5
    C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzĂŁtoare a sectoarelor de drum supuse interdicĂžiei de circulaĂžie, cu avizul poliĂžiei rutiere, Âşi va informa participanĂžii la trafic asupra restricĂžiilor impuse prin prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 6
    Constituie contravenĂžii Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ urmĂŁtoarele fapte:
    a) încĂŁlcarea prevederilor art. 3, cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    b) încĂŁlcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendĂŁ de la 600 lei la 2.000 lei.

    ART. 7
    Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute la art. 6 se fac de cĂŁtre:
    a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) poliĂžiÂştii rutieri, în cazul în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂžile specifice de control în lipsa personalului prevĂŁzut la lit. a).

    ART. 8
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 Âşi 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi locuinĂžei Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor.
    ART. 11
    Prevederile prezentei hotĂŁrâri intrĂŁ în vigoare la 30 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXA 1

    Sectoarele de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) restricĂžionate din punctul de vedere al circulaĂžiei vehiculelor rutiere cu masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, precum Âşi perioadele Âşi intervalele orare supuse restricĂžiei
 _____________________________________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|      Traseu      | Sens de   | Perioada, zilele Âşi intervalele orare restricĂžionate     |
|crt.|drum     |                  | parcurs   |__________________________________________________________|
|    |         |                  |           |în ziua   |în zilele | Perioada din an, zilele Âşi         |
|    |         |                  |           |anterioarĂŁ|de        | intervalele orare                  |
|    |         |                  |           |primei    |sĂŁrbĂŁtoare|____________________________________|
|    |         |                  |           |zile de   |legalĂŁ    |Perioada | vineri | sâmbĂŁtĂŁ|duminicĂŁ|
|    |         |                  |           |sĂŁrbĂŁtoare|          |din an   |        |        |        |
|    |         |                  |           |legalĂŁ    |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  1.| A 2     |BucureÂşti (int. A2|BucureÂşti -| 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| 12,00 -| 6,00 - | -      |
|    |         |cu CB) -          |ConstanĂža  | 22,00    | 22,00    |31 august| 24,00  | 14,00  |        |
|    |         |Fundulea - Lehliu |___________|          |          |         |________|________|________|
|    |         |(int. A2 cu DN    |ConstanĂža -|          |          |         | -      | -      | 12,00 -|
|    |         |3) - FeteÂşti (int.|BucureÂşti  |          |          |         |        |        | 24,00  |
|    |         |A2 cu DN 3B) -    |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |CernavodĂŁ (int. A2|___________|          |          |         |________|________|________|
|    |         |cu DN 3) -        |FeteÂşti -  |          |          |         | -      | -      | 12,00 -|
|    |         |Murfatlar (int. A2|CernavodĂŁ  |          |          |         |        |        | 24,00  |
|    |         |cu DN 3)          |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  2.| DN 7    |PiteÂşti (ieÂşire   |ambele     | 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| -      | -      | -      |
|    |         |din municipiu) -  |sensuri    | 22,00    | 22,00    |31 august|        |        |        |
|    |         |Râmnicu Vâlcea -  |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |Vestem (int. DN 7 |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |cu DN 1)          |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  3.| DN 39   |Agigea (int. DN 39|ambele     | 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| 12,00 -| 6,00 - | 6,00 - |
|    |         |cu DN 39A) -      |sensuri    | 22,00    | 22,00    |31 august| 22,00  | 22,00  | 22,00  |
|    |         |Mangalia (intrare |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |municipiu)        |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  4.| DN 22C  |Murfatlar (int. DN|Murfatlar -| -        | -        |1 iulie -| -      | -      | 12,00 -|
|    |         |22C cu DN 3) -    |CernavodĂŁ  |          |          |31 august|        |        | 24,00  |
|    |         |CernavodĂŁ (int.   |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |DN 22C cu A2)     |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|


    ANEXA 2

                         LISTA
transporturilor care nu se supun restricĂžiei de circulaĂžie, conform art. 4 alin. (2) din hotĂŁrâre

    1. PĂŁsĂŁri Âşi animale vii din toate speciile
    2. Colonii de albine
    3. Carne Âşi preparate din carne:
    a) carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigeratĂŁ sau congelatĂŁ;
    b) carne proaspĂŁtĂŁ Âşi preparate proaspete din carne.
    4. Lapte Âşi produse lactate:
    a) lapte lichid;
    b) produse lactate proaspete (iaurt, chefir, friÂşcĂŁ, smântânĂŁ Âşi altele);
    c) brânzeturi;
    d) unt, margarinĂŁ;
    e) îngheĂžatĂŁ.
    5. OuĂŁ Âşi produse din ouĂŁ:
    a) ouĂŁ de consum;
    b) ouĂŁ pentru incubaĂžie;
    c) produse din ouĂŁ (melanj, maionezĂŁ Âşi altele).
    6. PeÂşte Âşi produse din peÂşte:
    a) peÂşte refrigerat sau congelat;
    b) peÂşte proaspĂŁt Âşi produse proaspete din peÂşte;
    c) icre de peÂşte;
    d) ouĂŁ embrionate de peÂşte;
    e) fructe de mare.
    7. Pulpe de broascĂŁ, raci, melci, midii, stridii, scoici Âşi altele
    8. Pâine Âşi produse de panificaĂžie, inclusiv materia primĂŁ pentru fabricarea acestora
    9. Produse vegetale:
    a) fructe Âşi legume;
    b) material sĂŁditor destinat plantĂŁrii (rĂŁsaduri, puieĂži de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaÂşi Âşi altele asemenea);
    c) flori tĂŁiate;
    d) plante ornamentale în ghivece.
    10. Alte produse alimentare, inclusiv ape minerale
    11. Sucuri Âşi bĂŁuturi alcoolice Âşi nealcoolice
    12. Subproduse de abator pentru industria farmaceuticĂŁ
    13. Produse biologice Âşi medicamente de uz veterinar
    14. Material seminal
    15. Combustibili Âşi carburanĂži, inclusiv butelii de aragaz
    16. MĂŁrfuri transportate sub temperaturĂŁ controlatĂŁ
    17. Cereale Âşi alte produse agricole


                              ---------------