├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 1777 din 21 octombrie 2004 privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pe unele sectoare de drumuri na┼úionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele dec├ót cele destinate exclusiv transportului de persoane, ├«n zilele de s├ómb─ât─â, duminic─â ┼či de s─ârb─âtoare legal─â - Actualizata
                 HOT─éRâRE   Nr. 1777/2004 din 21 octombrie 2004
privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pe unele sectoare de autostr─âzi ┼či de drumuri na┼úionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmb─ât─â, duminic─â ┼či de s─ârb─âtoare legal─â

    Text în vigoare începând cu data de 2 mai 2018

    Act de baz─â
  Hot─ârârea Guvernului nr. 1777/2004

    Acte modificatoare
 Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 1577/890/2005
 Hot─ârârea Guvernului nr. 870/2007
 Hot─ârârea Guvernului nr. 1339/2008
 Ordinul ministrului transporturilor ┼či infrastructurii ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 859/200/2009
 Hot─ârârea Guvernului nr. 1007/2009
 Ordinul ministrului transporturilor ┼či infrastructurii ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 581/190/2011
 Hot─ârârea Guvernului nr. 1289/2011
 Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructur─â de interes na┼úional ┼či investi┼úii str─âine ┼či al ministrului afacerilor interne nr. 481/2013/8/2014
 Hot─ârârea Guvernului nr. 239/2018

    Modific─ârile ┼či complet─ârile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în fa┼úa fiec─ârei modific─âri sau complet─âri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv─â, în forma etc.


    NOTE:
    1. Conform art. 1 ┼či art. 2 din Hot─ârârea Guvernului nr. 239/2018, Hot─ârârea Guvernului nr. 1777/2004 se abrog─â la data intr─ârii în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor ┼či al ministrului afacerilor interne privind instituirea restric┼úiei de circula┼úie pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostr─âzi ┼či de drumuri na┼úionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmb─ât─â, duminic─â, în zilele premerg─âtoare zilelor de s─ârb─âtoare legal─â ┼či în zilele de s─ârb─âtoare legal─â, în condi┼úiile legii.

    2. Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din Hot─ârârea Guvernului nr. 870/2007.

    3. în textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.


    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 105/2000, cu modific─ârile ulterioare, ┼či al art. 44 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.


    *) Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogat─â. A se vedea Ordonan┼úa Guvernului nr. 27/2011.


    ART. 1
    (1) Se introduce restric┼úia de circula┼úie pe unele sectoare de autostr─âzi ┼či de drumuri na┼úionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmb─ât─â ┼či duminic─â, în perioadele din an ┼či în intervalele orare prev─âzute în anexa nr. 1.

    (2) Restric┼úia prev─âzut─â la alin. (1) se aplic─â ┼či în zilele de s─ârb─âtoare legal─â în tot cursul anului între orele 6,00 - 22,00.
    (3) Pentru sectorul de drum na┼úional prev─âzut la pozi┼úia 1 din anexa nr. 1, restric┼úia prev─âzut─â la alin. (1) se aplic─â pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.
    ART. 2
    în în┼úelesul prezentei hot─ârâri, termenii ┼či expresiile de mai jos se definesc dup─â cum urmeaz─â:
    - vehicul - orice autovehicul rutier, având cel pu┼úin dou─â axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul ┼či semiremorc─â ori remorc─â tractat─â de acesta;

    - zile de s─ârb─âtoare legal─â - zilele în care nu se lucreaz─â, a┼ča cum sunt prev─âzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Acestea sunt:
    a) 1 ┼či 2 ianuarie;
    b) prima ┼či a doua zi de Pa┼čti;
    c) 1 mai;
    d) prima ┼či a doua zi de Rusalii;
    e) Adormirea Maicii Domnului;
    f) 1 decembrie;
    g) prima ┼či a doua zi de Cr─âciun;

    - vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar;

    - riveran - orice persoan─â fizic─â ori juridic─â ce are domiciliul/re┼čedin┼úa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comer┼úului pe unul dintre sectoarele restric┼úionate prev─âzute în anexa nr. 1 sau în localit─â┼úile pentru care singura cale de acces la un drum na┼úional se afl─â pe unul dintre sectoarele restric┼úionate prev─âzute în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Se interzice circula┼úia vehiculelor rutiere prev─âzute la art. 1, în perioadele din an ┼či în intervalele orare prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Circula┼úia vehiculelor neînmatriculate, chiar dac─â sunt înregistrate la autorit─â┼úile locale, este interzis─â în zilele de sâmb─ât─â, duminic─â ┼či de s─ârb─âtoare legal─â, în perioadele din an ┼či în intervalele orare prev─âzute în anexa nr. 1.

    ART. 4
    Se excepteaz─â de la prevederile art. 1 vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, de unit─â┼úile Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, de serviciile de ambulan┼ú─â, de serviciile publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, a┼ča cum sunt definite în Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, vehiculele care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a┼ča cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord ┼či celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul for┼úelor lor ┼či a protocolului adi┼úional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele de┼úinute de institu┼úii ale statului cu atribu┼úii în securitatea ┼či siguran┼úa na┼úional─â, vehiculele de┼úinute de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., denumit─â în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele de┼úinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ┼či utilizate pentru activitatea de inspec┼úie ┼či control, precum ┼či vehiculele care efectueaz─â transporturile prev─âzute în anexa nr. 2.

    ART. 5
    C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunz─âtoare a sectoarelor de drum supuse interdic┼úiei de circula┼úie, cu avizul poli┼úiei rutiere, ┼či va informa participan┼úii la trafic asupra restric┼úiilor impuse prin prezenta hot─ârâre.
    ART. 6
    Constituie contraven┼úii ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â urm─âtoarele fapte:
    a) înc─âlcarea prevederilor art. 3, cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    b) înc─âlcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amend─â de la 600 lei la 2.000 lei.

    ART. 7
    Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute la art. 6 se fac de c─âtre:
    a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) poli┼úi┼čtii rutieri, în cazul în care î┼či desf─â┼čoar─â activit─â┼úile specifice de control în lipsa personalului prev─âzut la lit. a).

    ART. 8
    Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 6 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ulterioare.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 ┼či 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či locuin┼úei ┼či al ministrului administra┼úiei ┼či internelor.
    ART. 11
    Prevederile prezentei hot─ârâri intr─â în vigoare la 30 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXA 1

    Sectoarele de autostr─âzi ┼či de drumuri na┼úionale europene (E) restric┼úionate din punctul de vedere al circula┼úiei vehiculelor rutiere cu mas─â total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmb─ât─â, duminic─â ┼či de s─ârb─âtoare legal─â, precum ┼či perioadele ┼či intervalele orare supuse restric┼úiei
 _____________________________________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|      Traseu      | Sens de   | Perioada, zilele ┼či intervalele orare restric┼úionate     |
|crt.|drum     |                  | parcurs   |__________________________________________________________|
|    |         |                  |           |în ziua   |în zilele | Perioada din an, zilele ┼či         |
|    |         |                  |           |anterioar─â|de        | intervalele orare                  |
|    |         |                  |           |primei    |s─ârb─âtoare|____________________________________|
|    |         |                  |           |zile de   |legal─â    |Perioada | vineri | sâmb─ât─â|duminic─â|
|    |         |                  |           |s─ârb─âtoare|          |din an   |        |        |        |
|    |         |                  |           |legal─â    |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  1.| A 2     |Bucure┼čti (int. A2|Bucure┼čti -| 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| 12,00 -| 6,00 - | -      |
|    |         |cu CB) -          |Constan┼úa  | 22,00    | 22,00    |31 august| 24,00  | 14,00  |        |
|    |         |Fundulea - Lehliu |___________|          |          |         |________|________|________|
|    |         |(int. A2 cu DN    |Constan┼úa -|          |          |         | -      | -      | 12,00 -|
|    |         |3) - Fete┼čti (int.|Bucure┼čti  |          |          |         |        |        | 24,00  |
|    |         |A2 cu DN 3B) -    |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |Cernavod─â (int. A2|___________|          |          |         |________|________|________|
|    |         |cu DN 3) -        |Fete┼čti -  |          |          |         | -      | -      | 12,00 -|
|    |         |Murfatlar (int. A2|Cernavod─â  |          |          |         |        |        | 24,00  |
|    |         |cu DN 3)          |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  2.| DN 7    |Pite┼čti (ie┼čire   |ambele     | 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| -      | -      | -      |
|    |         |din municipiu) -  |sensuri    | 22,00    | 22,00    |31 august|        |        |        |
|    |         |Râmnicu Vâlcea -  |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |Vestem (int. DN 7 |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |cu DN 1)          |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  3.| DN 39   |Agigea (int. DN 39|ambele     | 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| 12,00 -| 6,00 - | 6,00 - |
|    |         |cu DN 39A) -      |sensuri    | 22,00    | 22,00    |31 august| 22,00  | 22,00  | 22,00  |
|    |         |Mangalia (intrare |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |municipiu)        |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  4.| DN 22C  |Murfatlar (int. DN|Murfatlar -| -        | -        |1 iulie -| -      | -      | 12,00 -|
|    |         |22C cu DN 3) -    |Cernavod─â  |          |          |31 august|        |        | 24,00  |
|    |         |Cernavod─â (int.   |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |DN 22C cu A2)     |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|


    ANEXA 2

                         LISTA
transporturilor care nu se supun restric┼úiei de circula┼úie, conform art. 4 alin. (2) din hot─ârâre

    1. P─âs─âri ┼či animale vii din toate speciile
    2. Colonii de albine
    3. Carne ┼či preparate din carne:
    a) carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerat─â sau congelat─â;
    b) carne proasp─ât─â ┼či preparate proaspete din carne.
    4. Lapte ┼či produse lactate:
    a) lapte lichid;
    b) produse lactate proaspete (iaurt, chefir, fri┼čc─â, smântân─â ┼či altele);
    c) brânzeturi;
    d) unt, margarin─â;
    e) înghe┼úat─â.
    5. Ou─â ┼či produse din ou─â:
    a) ou─â de consum;
    b) ou─â pentru incuba┼úie;
    c) produse din ou─â (melanj, maionez─â ┼či altele).
    6. Pe┼čte ┼či produse din pe┼čte:
    a) pe┼čte refrigerat sau congelat;
    b) pe┼čte proasp─ât ┼či produse proaspete din pe┼čte;
    c) icre de pe┼čte;
    d) ou─â embrionate de pe┼čte;
    e) fructe de mare.
    7. Pulpe de broasc─â, raci, melci, midii, stridii, scoici ┼či altele
    8. Pâine ┼či produse de panifica┼úie, inclusiv materia prim─â pentru fabricarea acestora
    9. Produse vegetale:
    a) fructe ┼či legume;
    b) material s─âditor destinat plant─ârii (r─âsaduri, puie┼úi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, buta┼či ┼či altele asemenea);
    c) flori t─âiate;
    d) plante ornamentale în ghivece.
    10. Alte produse alimentare, inclusiv ape minerale
    11. Sucuri ┼či b─âuturi alcoolice ┼či nealcoolice
    12. Subproduse de abator pentru industria farmaceutic─â
    13. Produse biologice ┼či medicamente de uz veterinar
    14. Material seminal
    15. Combustibili ┼či carburan┼úi, inclusiv butelii de aragaz
    16. M─ârfuri transportate sub temperatur─â controlat─â
    17. Cereale ┼či alte produse agricole


                              ---------------