închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ Nr. 17 din 24 ianuarie 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ºi a perioadelor de odihnã ale conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere ºi organizarea timpului de muncã al lucrãtorilor mobili în transportul rutier de mãrfuri ºi persoaneAbrogat
ABROGAT


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din  2 februarie 2002


        In temeiul prevederilor art. 107 din ConstituĂžia României Âşi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã.

    CAP. 1
    DefiniĂžii Âşi dispoziĂžii generale

    ART. 1
    DispoziĂžiile prezentei ordonanĂže se aplicĂŁ transporturilor rutiere publice Âşi în cont propriu, de mĂŁrfuri Âşi de persoane, care se efectueazĂŁ, integral sau parĂžial, pe drumurile publice din România.
    ART. 2
    în sensul prezentei ordonanĂže, termenii Âşi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) conducĂŁtor auto - orice persoanĂŁ care conduce vehiculul, chiar Âşi pentru o scurtĂŁ perioadĂŁ, sau care se aflĂŁ la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci când este nevoie;
    b) sĂŁptĂŁmânĂŁ - perioada cuprinsĂŁ între ora 00,00 a zilei de luni Âşi ora 24,00 a zilei de duminicĂŁ;
    c) perioadĂŁ de odihnĂŁ - orice perioadĂŁ neîntreruptĂŁ, de cel puĂžin o orĂŁ, în cursul cĂŁreia conducĂŁtorul auto poate dispune liber de timpul sĂŁu;
    d) pauzĂŁ - orice perioadĂŁ de repaus, mai micĂŁ de o orĂŁ, în cursul cĂŁreia conducĂŁtorul auto poate dispune liber de timpul sĂŁu;
    e) *** AbrogatĂŁ
    f) *** AbrogatĂŁ
    g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de mĂŁrfuri sau de persoane, având cel puĂžin patru roĂži Âşi o vitezĂŁ maximĂŁ constructivĂŁ mai mare de 25 km/h, Âşi remorcile sau semiremorca sa, cu excepĂžia vehiculelor pe Âşine, a tractoarelor agricole Âşi forestiere Âşi a maÂşinilor pentru lucrĂŁri;
    h) punct de oprire convenabil - spaĂžiul special destinat utilizĂŁrii de cĂŁtre conducĂŁtorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigurĂŁrii siguranĂžei persoanelor, a vehiculului sau a încĂŁrcĂŁturii, amplasat astfel încât sĂŁ nu afecteze siguranĂža circulaĂžiei rutiere;
    i) tahograf - echipamentul care se instaleazĂŁ la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, înregistrarea Âşi stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule Âşi a anumitor perioade de lucru ale conducĂŁtorilor auto care le conduc;
    j) tahograf digital - tip de tahograf care înglobeazĂŁ cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a Âşoferului, unul sau douĂŁ cititoare de cartele tahografice, o imprimantĂŁ integratĂŁ sau separatĂŁ, instrumente de afiÂşaj Âşi care permite descĂŁrcarea datelor din memorie, afiÂşarea sau imprimarea informaĂžiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localitĂŁĂžilor unde începe Âşi se terminĂŁ perioada zilnicĂŁ de lucru;
    k) cartelĂŁ tahograficĂŁ - cartelĂŁ de memorie destinatĂŁ a fi utilizatĂŁ la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de cĂŁtre tahograful digital a deĂžinĂŁtorului cartelei sau a grupului cĂŁruia îi aparĂžine deĂžinĂŁtorul, precum Âşi descĂŁrcarea Âşi stocarea datelor. Cartela tahograficĂŁ are o valabilitate de 5 ani Âşi se elibereazĂŁ de autoritatea competentĂŁ.
    O cartelĂŁ tahograficĂŁ poate fi de unul dintre urmĂŁtoarele tipuri:
    1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberatĂŁ unui producĂŁtor de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat sĂŁ monteze, sĂŁ repare, sĂŁ regleze Âşi sĂŁ verifice tahografe digitale. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ deĂžinĂŁtorul Âşi permite încercarea Âşi etalonarea aparatului de control Âşi/sau descĂŁrcarea datelor din aparat;
    2. cartela conducĂŁtorului auto - cartela eliberatĂŁ unui anumit conducĂŁtor auto. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ conducĂŁtorul auto Âşi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    3. cartelĂŁ de control - cartela eliberatĂŁ organismului de control abilitat prin legislaĂžia în vigoare. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ organismul de control Âşi, eventual, persoana care efectueazĂŁ controlul Âşi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conducĂŁtorilor auto pentru citirea, imprimarea Âşi/sau descĂŁrcarea datelor;
    4. cartela întreprinderii - cartela eliberatĂŁ proprietarului sau deĂžinĂŁtorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. AceastĂŁ cartelĂŁ identificĂŁ întreprinderea Âşi permite afiÂşarea, descĂŁrcarea Âşi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;
    l) lucrĂŁtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueazĂŁ transporturi rutiere publice Âşi/sau în cont propriu Âşi face parte din personalul implicat efectiv în operaĂžiuni de transport rutier. CursanĂžii Âşi stagiarii implicaĂži efectiv în operaĂžiuni de transport rutier sunt consideraĂži lucrĂŁtori mobili;
    m) timp de muncĂŁ al lucrĂŁtorului mobil - perioada, cuprinsĂŁ între începutul Âşi sfârÂşitul lucrului, în care lucrĂŁtorul mobil este implicat efectiv în operaĂžiuni de transport rutier Âşi îÂşi exercitĂŁ funcĂžiile Âşi atribuĂžiile Âşi perioada în care acesta este la dispoziĂžia angajatorului, neputând dispune liber de timpul sĂŁu, fiind obligat sĂŁ rĂŁmânĂŁ la locul de muncĂŁ;
    n) perioadĂŁ de disponibilitate - orice perioadĂŁ, care nu este nici pauzĂŁ, nici perioadĂŁ de odihnĂŁ, în cursul cĂŁreia lucrĂŁtorul mobil nu este nevoit sĂŁ rĂŁmânĂŁ la locul sĂŁu de muncĂŁ, dar trebuie sĂŁ fie disponibil pentru a rĂŁspunde oricĂŁror eventuale solicitĂŁri de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrĂŁtorul mobil însoĂžeÂşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum Âşi perioadele de aÂşteptare în punctele de trecere a frontierei Âşi cele impuse de restricĂžiile de circulaĂžie. Perioadele de disponibilitate Âşi durata lor preconizatĂŁ trebuie sĂŁ fie cunoscute dinainte de cĂŁtre lucrĂŁtorul mobil, fie înainte de plecarea în cursĂŁ, fie înainte de începerea perioadei în cauzĂŁ;
    o) loc de muncĂŁ al lucrĂŁtorului mobil - locul de la sediul întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrĂŁtorul mobil îÂşi îndeplineÂşte atribuĂžiile, sau vehiculul pe care îl utilizeazĂŁ lucrĂŁtorul mobil în exercitarea atribuĂžiilor sale sau orice alt loc unde lucrĂŁtorul mobil desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži legate de activitatea de transport.
    ART. 3
    (1) Prevederile prezentei ordonanĂže nu se aplicĂŁ transporturilor efectuate cu:
    a) vehicule destinate transporturilor de mĂŁrfuri, a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone;
    b) vehicule destinate transporturilor de cĂŁlĂŁtori, care, prin construcĂžie Âşi echipare, sunt destinate sĂŁ transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducĂŁtorul auto, Âşi sunt folosite în acest scop;
    c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al cĂŁror traseu nu depĂŁÂşeÂşte 50 km;
    d) vehicule a cĂŁror vitezĂŁ maximĂŁ admisĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 30 km/orĂŁ;
    e) vehicule aparĂžinând sau aflate sub controlul instituĂžiilor din sistemul de apĂŁrare naĂžionalĂŁ sau al autoritĂŁĂžilor judecĂŁtoreÂşti;
    f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protecĂžia împotriva inundaĂžiilor, pentru serviciile de gaze, apĂŁ Âşi electricitate, pentru controlul Âşi întreĂžinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice Âşi telegrafice, pentru transporturi poÂştale, pentru transmisiuni de radio Âşi televiziune sau pentru detectarea emiÞãtorilor Âşi receptorilor de radio sau televiziune;
    g) vehicule utilizate în acĂžiuni de salvare sau în situaĂžii de urgenÞã;
    h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;
    i) vehicule care transportĂŁ echipamente pentru circuri sau parcuri de distracĂžie;
    j) vehicule specializate pentru depanarea auto;
    k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfecĂžionĂŁrii tehnice, reparĂŁrii sau întreĂžinerii Âşi vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circulaĂžie pentru probe;
    l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal;
    m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor;
    n) vehicule utilizate de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenÞã altor întreprinderi;
    o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul mĂŁrfurilor pe o razĂŁ de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al cĂŁror centru administrativ se aflĂŁ în interiorul acestei raze;
    p) vehicule utilizate pentru transportul de deÂşeuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populaĂžiei;
    q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la pieĂže sau invers, precum Âşi de la pieĂže sau de la ferme la abatoarele locale;
    r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spaĂžii de desfacere în pieĂžele locale, pentru operaĂžiunile de vânzare din uºã în uºã sau utilizate ca birouri mobile ale bĂŁncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de cĂŁrĂži, casete sau discuri, pentru manifestĂŁri culturale ori expoziĂžii Âşi care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;
    s) vehicule utilizate pentru cursuri de ÂşcoalĂŁ auto în vederea obĂžinerii permisului de conducere;
    t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrĂŁri agricole Âşi forestiere;
    u) vehicule istorice.
    (2) Cu condiĂžia ca siguranĂža rutierĂŁ sĂŁ nu fie afectatĂŁ Âşi pentru a da conducĂŁtorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face excepĂžii de la prevederile prezentei ordonanĂže atât cât este necesar pentru a asigura siguranĂža persoanelor, a vehiculului sau a încĂŁrcĂŁturii. ConducĂŁtorul auto va indica natura Âşi motivul nerespectĂŁrii acestor prevederi, prin menĂžionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini.
    (3) Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului poate acorda derogĂŁri temporare pe o perioadĂŁ de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanĂže, pentru operaĂžiunile de transport derulate în situaĂžii excepĂžionale, dacĂŁ aceste derogĂŁri nu pericliteazĂŁ în mod grav siguranĂža circulaĂžiei rutiere.

    CAP. 2
    Timpul de conducere al conducĂŁtorilor auto

    ART. 4
    (1) Durata de conducere cuprinsĂŁ între douĂŁ perioade zilnice de odihnĂŁ sau între o perioadĂŁ zilnicĂŁ de odihnĂŁ Âşi o perioadĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ, denumitĂŁ în continuare perioadĂŁ zilnicĂŁ de conducere, nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 9 ore. Aceasta se poate extinde pânĂŁ la 10 ore de douĂŁ ori într-o sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    (2) Un conducĂŁtor auto trebuie ca dupĂŁ cel mult Âşase perioade zilnice de conducere sĂŁ aibĂŁ o perioadĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ, aÂşa cum este definitĂŁ la art. 6 alin. (4).
    (3) Perioada sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ poate fi reportatĂŁ la sfârÂşitul celei de-a Âşasea zile, dacĂŁ timpul total de conducere pentru Âşase zile nu depĂŁÂşeÂşte perioada maximĂŁ corespunzĂŁtoare pentru Âşase perioade zilnice de conducere.
    (4) în cazul transportului internaĂžional de cĂŁlĂŁtori, altul decât serviciile regulate, termenii Âşase Âşi a Âşasea prevĂŁzuĂži la alin. (2) Âşi (3) se înlocuiesc cu douĂŁsprezece Âşi, respectiv, a douĂŁsprezecea.
    (5) Durata totalĂŁ de conducere pe parcursul unei perioade de douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 90 de ore.

    CAP. 3
    Pauze Âşi perioade de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto

    ART. 5
    (1) DupĂŁ o perioadĂŁ de conducere de 4 ore Âşi jumĂŁtate conducĂŁtorul auto trebuie sĂŁ ia o pauzĂŁ de cel puĂžin 45 de minute, exceptând cazul în care începe o perioadĂŁ de odihnĂŁ.
    (2) AceastĂŁ pauzĂŁ se poate înlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat dupĂŁ aceasta, astfel încât sĂŁ se respecte prevederile alin. (1).
    (3) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), în cazul transporturilor de cĂŁlĂŁtori prin servicii regulate pauza minimĂŁ poate fi de 30 de minute dupĂŁ o perioadĂŁ de conducere de maximum 4 ore, însĂŁ numai în condiĂžiile în care pauzele în conducere mai lungi de 30 de minute ar stânjeni traficul urban sau dacĂŁ conducĂŁtorii auto nu au posibilitatea sĂŁ ia o pauzĂŁ de 15 minute în timpul celor 4 ore Âşi jumĂŁtate de condus, anterior pauzei de 30 de minute.
    (4) în timpul acestor pauze conducĂŁtorul auto nu poate sĂŁ desfĂŁÂşoare alte activitĂŁĂži legate de îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu.
    (5) în sensul prezentului articol, nu sunt considerate activitĂŁĂži legate de îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu timpul de aÂşteptare Âşi timpul în care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul în miÂşcare, feribot sau tren.
    ART. 6
    (1) în fiecare interval de 24 de ore conducĂŁtorul auto trebuie sĂŁ beneficieze de o perioadĂŁ zilnicĂŁ de odihnĂŁ de cel puĂžin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori într-o sĂŁptĂŁmânĂŁ la minimum 9 ore consecutive, cu condiĂžia ca o perioadĂŁ de odihnĂŁ echivalentĂŁ sĂŁ fie acordatĂŁ în compensaĂžie înainte de sfârÂşitul sĂŁptĂŁmânii urmĂŁtoare.
    (2) în zilele în care perioada de odihnĂŁ nu se reduce în conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua în douĂŁ sau trei perioade separate, în decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel puĂžin 8 ore consecutive. în acest caz perioada minimĂŁ de odihnĂŁ trebuie mĂŁritĂŁ la cel puĂžin 12 ore.
    (3) Pe parcursul fiecĂŁrui interval de 30 de ore în care vehiculul este condus de cel puĂžin doi conducĂŁtori auto, fiecare conducĂŁtor auto trebuie sĂŁ beneficieze de o perioadĂŁ de odihnĂŁ de cel puĂžin 8 ore consecutive.
    (4) în cursul fiecĂŁrei sĂŁptĂŁmâni una dintre perioadele de odihnĂŁ prevĂŁzute la alin. (1) - (3) trebuie extinsĂŁ, prin intermediul perioadei sĂŁptĂŁmânale de odihnĂŁ, la un total de 45 de ore consecutive. AceastĂŁ perioadĂŁ de odihnĂŁ poate fi redusĂŁ la minimum 36 de ore consecutive, dacĂŁ este luatĂŁ în locul unde vehiculul este parcat sau unde conducĂŁtorul auto îÂşi are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, dacĂŁ se ia în altĂŁ parte. Fiecare reducere trebuie compensatĂŁ printr-o perioadĂŁ de odihnĂŁ echivalentĂŁ luatĂŁ o datĂŁ, înainte de sfârÂşitul celei de-a treia sĂŁptĂŁmâni care urmeazĂŁ sĂŁptĂŁmânii în discuĂžie.
    (5) O perioadĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ care începe într-o sĂŁptĂŁmânĂŁ Âşi se terminĂŁ în sĂŁptĂŁmâna urmĂŁtoare poate fi ataÂşatĂŁ oricĂŁreia dintre aceste sĂŁptĂŁmâni.
    (6) în cazul transportului de cĂŁlĂŁtori pentru care se aplicĂŁ prevederile art. 4 alin. (4), perioada sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ poate fi amânatĂŁ pânĂŁ în sĂŁptĂŁmâna urmĂŁtoare celei în care ar fi trebuit luatĂŁ perioada de odihnĂŁ, adĂŁugându-se la perioada sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ din aceastĂŁ a doua sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    (7) Orice perioadĂŁ de odihnĂŁ luatĂŁ ca o compensaĂžie pentru reducerea perioadelor zilnice sau sĂŁptĂŁmânale de odihnĂŁ trebuie ataÂşatĂŁ la o altĂŁ perioadĂŁ de odihnĂŁ de cel puĂžin 8 ore Âşi trebuie acordatĂŁ, la cererea persoanei în cauzĂŁ, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conducĂŁtorului auto.
    (8) Perioada zilnicĂŁ de odihnĂŁ poate fi petrecutĂŁ în vehicul numai în cazul în care acesta este echipat cu cabinĂŁ de dormit Âşi când este oprit.
    ART. 7
    (1) Prin excepĂžie de la prevederile art. 6 alin. (1), în cazul în care conducĂŁtorul auto care efectueazĂŁ transportul de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori însoĂžeÂşte un vehicul transportat pe feribot sau în tren, perioada zilnicĂŁ de odihnĂŁ poate fi întreruptĂŁ o singurĂŁ datĂŁ, dacĂŁ se îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihnĂŁ petrecut pe uscat trebuie sĂŁ poatĂŁ fi luat înainte sau dupĂŁ intervalul de timp al perioadei zilnice de odihnĂŁ petrecut la bordul feribotului sau în tren;
    b) rĂŁstimpul dintre cele douĂŁ intervale de timp ale perioadei zilnice de odihnĂŁ prevĂŁzute la lit. a) trebuie sĂŁ fie cât mai scurt posibil Âşi nu poate depĂŁÂşi în nici un caz o orĂŁ înaintea îmbarcĂŁrii sau dupĂŁ debarcare;
    c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihnĂŁ conducĂŁtorul auto trebuie sĂŁ poatĂŁ avea acces la o cabinĂŁ de dormit sau la o cuÂşetĂŁ.
    (2) Perioada zilnicĂŁ de odihnĂŁ întreruptĂŁ în acest mod trebuie mĂŁritĂŁ cu douĂŁ ore.
    ART. 8
    PlĂŁĂžile acordate conducĂŁtorilor auto salariaĂži, chiar Âşi sub formĂŁ de bonificaĂžii sau prime, în funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi/sau de cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ, sunt interzise, cu excepĂžia cazurilor în care aceste plĂŁĂži nu sunt de naturĂŁ sĂŁ afecteze siguranĂža rutierĂŁ. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului.

    CAP. 3^1
    Organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili

    ART. 8^1
    (1) în cursul unei sĂŁptĂŁmâni, timpul total de lucru al lucrĂŁtorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maximĂŁ a timpului de lucru sĂŁptĂŁmânal poate fi prelungitĂŁ pânĂŁ la maximum 60 de ore, cu condiĂžia ca, pentru orice perioadĂŁ de 4 luni consecutive, media timpului de lucru sĂŁptĂŁmânal sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucrĂŁtorilor mobili care muncesc pentru mai mulĂži angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivĂŁ pentru toĂži angajatorii. Angajatorul va cere lucrĂŁtorului mobil în cauzĂŁ informaĂžii cu privire la timpul lucrat pentru alĂži angajatori. LucrĂŁtorul mobil va furniza în scris aceste informaĂžii.
    ART. 8^2
    LucrĂŁtorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive fĂŁrĂŁ pauzĂŁ. Timpul de lucru va fi întrerupt de o pauzĂŁ de cel puĂžin 30 de minute dacĂŁ timpul total de lucru este de 6 pânĂŁ la 9 ore Âşi, respectiv, de cel puĂžin 45 de minute dacĂŁ timpul total de lucru depĂŁÂşeÂşte 9 ore. Pauzele pot fi împĂŁrĂžite în perioade de minimum 15 minute.
    ART. 8^3
    Timpul de muncĂŁ zilnic nu va depĂŁÂşi 10 ore într-un interval de 24 de ore, dacĂŁ lucrĂŁtorul mobil munceÂşte în perioada cuprinsĂŁ între ora 0,00 Âşi ora 7,00, indiferent de numĂŁrul de ore lucrate în aceastĂŁ perioadĂŁ. Munca efectuatĂŁ în aceastĂŁ perioadĂŁ se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiĂžiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât sĂŁ nu fie pusĂŁ în pericol siguranĂža rutierĂŁ.
    ART. 8^4
    în cazul cursanĂžilor Âşi al stagiarilor se aplicĂŁ, în ceea ce priveÂşte pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ, prevederile art. 5 - 8.

    CAP. 4
    ObligaĂžiile întreprinderilor, ale conducĂŁtorilor auto Âşi ale lucrĂŁtorilor mobili

    ART. 9
    întreprinderile care efectueazĂŁ transport rutier public sau în cont propriu au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ monteze, prin agenĂži economici autorizaĂži, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
    b) sĂŁ nu permitĂŁ plecarea în cursĂŁ a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fĂŁrĂŁ suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
    c) sĂŁ informeze conducĂŁtorii auto Âşi lucrĂŁtorii mobili cu privire la reglementĂŁrile naĂžionale relevante, regulamentele interne ale întreprinderii Âşi prevederile relevante ale contractelor colective de muncĂŁ;
    d) sĂŁ verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducĂŁtorilor auto utilizate modul în care aceÂştia respectĂŁ prevederile prezentei ordonanĂže privind perioadele de conducere, de odihnĂŁ Âşi de repaus Âşi sĂŁ ia mĂŁsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
    e) sĂŁ angajeze transporturile Âşi sĂŁ întocmeascĂŁ programul de executare a transporturilor, astfel încât conducĂŁtorul auto Âşi lucrĂŁtorii mobili sĂŁ poatĂŁ respecta prevederile prezentei ordonanĂže privind timpul de lucru, de odihnĂŁ Âşi de repaus;
    f) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža foilor de înregistrare pentru fiecare conducĂŁtor auto distinct, în ordine cronologicĂŁ, pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    g) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili, sĂŁ pĂŁstreze aceste evidenĂže pentru o perioadĂŁ de 2 ani Âşi sĂŁ elibereze lucrĂŁtorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste evidenĂže cu privire la timpul de muncĂŁ.
    ART. 9^1
    LucrĂŁtorii mobili au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ respecte timpul de muncĂŁ, aÂşa cum este stabilit prin prezenta ordonanÞã;
    b) în cazul celor care lucreazĂŁ pentru mai mulĂži angajatori, sĂŁ furnizeze în scris informaĂžii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncĂŁ lucrat.
    ART. 10
    ConducĂŁtorii auto au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ nu plece în cursĂŁ cu tahograful defect, nesigilat, fĂŁrĂŁ suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau fĂŁrĂŁ cartelĂŁ, dupĂŁ caz;
    b) sĂŁ respecte perioadele de conducere, de odihnĂŁ Âşi de repaus stabilite prin prezenta ordonanÞã;
    c) sĂŁ utilizeze corect tahografele, cartelele Âşi foile de înregistrare, completând pe foile de înregistrare menĂžiunile necesare;
    d) sĂŁ nu utilizeze foi de înregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate;
    e) sĂŁ prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de înregistrare sau cartelele utilizate pentru sĂŁptĂŁmâna în curs Âşi pentru cel puĂžin ultima zi din sĂŁptĂŁmâna precedentĂŁ.
    ART. 11
    (1) în cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judeĂžene Âşi interjudeĂžene prin servicii regulate de cĂŁlĂŁtori sau pentru transporturi internaĂžionale prin servicii regulate de cĂŁlĂŁtori care au punctele terminus ale traseului la distanĂža de 50 km în linie dreaptĂŁ de la frontiera României Âşi al cĂŁror traseu nu depĂŁÂşeÂşte 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonanĂže, întreprinderea va întocmi un orar Âşi un registru de sarcini.
    (2) Registrul de sarcini va avea înscrise, pentru fiecare conducĂŁtor auto, numele, domiciliul Âşi programul stabilit în avans pentru diferite perioade de conducere, alte activitĂŁĂži Âşi programul liber.
    (3) Datele prevĂŁzute la alin. (2) se înscriu în registrul de sarcini pentru o perioadĂŁ minimĂŁ care sĂŁ acopere atât sĂŁptĂŁmâna curentĂŁ, cât Âşi sĂŁptĂŁmâna care o precede Âşi cea care o urmeazĂŁ.
    (4) Registrul de sarcini va fi semnat de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ efectiv Âşi nemijlocit operaĂžiunile de transport sau de cĂŁtre înlocuitorul acesteia.
    (5) Fiecare conducĂŁtor auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini Âşi o copie de pe orar.
    (6) Registrul de sarcini va fi pĂŁstrat de cĂŁtre întreprindere timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. întreprinderea va furniza conducĂŁtorilor auto un extras al registrului de sarcini Âşi o copie de pe orar.

    CAP. 5
    Controlul privind respectarea timpului de muncĂŁ Âşi de odihnĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorii auto

    ART. 12
    Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea condiĂžiilor de muncĂŁ ale conducĂŁtorilor auto, siguranĂža rutierĂŁ Âşi respectarea principiilor concurenĂžei loiale dintre transportatorii rutieri.
    ART. 13
    (1) Activitatea de control se realizeazĂŁ astfel:
    a) întreprinderile au obligaĂžia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puĂžin 20% din înregistrĂŁri, astfel încât sĂŁptĂŁmânal sĂŁ fie controlaĂži toĂži conducĂŁtorii auto Âşi toĂži lucrĂŁtorii mobili;
    b) Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului Âşi Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei au obligaĂžia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel puĂžin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducĂŁtorii vehiculelor Âşi lucrĂŁtorii mobili care fac obiectul prezentei ordonanĂže. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi miniÂştri;
    c) cel puĂžin 15% din totalul zilelor lucrate de conducĂŁtorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanĂže, verificate anual, vor fi verificate în trafic Âşi cel puĂžin 25% din numĂŁrul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor.
    (2) Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor are obligaĂžia sĂŁ sprijine, prin structurile poliĂžiei rutiere Âşi prin PoliĂžia de FrontierĂŁ RomânĂŁ, dupĂŁ caz, acĂžiunile de control efectuate de organele abilitate aparĂžinând Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului sau Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei.
    ART. 14
    (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectĂŁrii timpului de conducere de cĂŁtre conducĂŁtorii auto pe drumurile publice au dreptul sĂŁ solicite deschiderea tahografului Âşi sĂŁ verifice înregistrĂŁrile din zilele anterioare în care s-a desfĂŁÂşurat transportul.
    (2) Deschiderea tahografului va fi menĂžionatĂŁ pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei Âşi a datelor de identificare referitoare la organul de control Âşi la instituĂžia cĂŁreia îi aparĂžine acesta.
    (3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistrĂŁrilor, au obligaĂžia sĂŁ înscrie, dupĂŁ efectuarea verificĂŁrilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare.
    (4) Prevederile alin. (2) Âşi (3) se aplicĂŁ numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.

    CAP. 4
    ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni

    ART. 15
    Constituie contravenĂžii, în mĂŁsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracĂžiuni, Âşi se sancĂžioneazĂŁ ca atare urmĂŁtoarele fapte:
    a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
    b) utilizarea unor tahografe fĂŁrĂŁ aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate Âşi/sau reparate de agenĂži economici neautorizaĂži ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depĂŁÂşit;
    c) neasigurarea numĂŁrului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau a cartelei conducĂŁtorului auto;
    d) neefectuarea controlului intern pe care întreprinderea este obligat sĂŁ îl efectueze cu privire la respectarea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a timpului de conducere, a pauzelor Âşi a perioadelor de odihnĂŁ;
    e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor Âşi a perioadelor de odihnĂŁ Âşi de repaus ale conducĂŁtorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili;
    f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducĂŁtorului auto ori folosirea defectuoasĂŁ a acestora;
    g) necompletarea pe diagramĂŁ a datelor de identificare a conducĂŁtorilor auto Âşi a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital;
    h) acordarea de cĂŁtre întreprindere a unor plĂŁĂži conducĂŁtorilor auto salariaĂži, chiar Âşi sub formĂŁ de bonificaĂžii sau prime, în funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi/sau de cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ;
    i) nerespectarea limitei de 50 km prevĂŁzute la art. 3 alin. (1) lit. c) Âşi o);
    j) intervenĂžiile asupra tahografului de cĂŁtre alte persoane decât personalul agenĂžilor economici autorizaĂži pentru montarea, repararea, etalonarea Âşi verificarea aparatelor de control;
    k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducĂŁtorilor auto;
    l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistrĂŁrilor sau a registrelor de evidenÞã privind timpul de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili;
    m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrĂŁrilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenÞã privind timpul de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili pentru ultimii 2 ani;
    n) refuzul de a se supune efectuĂŁrii controlului;
    o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e).
    ART. 16
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 15 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cea de la lit. a), cu amendĂŁ de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    b) cele de la lit. b) Âşi n), cu amendĂŁ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    c) cele de la lit. c), g) Âşi h), cu amendĂŁ de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    d) cele de la lit. d) Âşi i), cu amendĂŁ de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier;
    e) cea de la lit. e), cu amendĂŁ de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabilĂŁ întreprinderii, Âşi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, pânĂŁ la îndeplinirea condiĂžiilor privind timpul de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ, dupĂŁ caz, sau cu amendĂŁ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilĂŁ întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacĂŁ nu i-a sancĂžionat pe conducĂŁtorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonanĂže;
    f) cele de la lit. f) Âşi o), cu amendĂŁ de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabilĂŁ întreprinderii;
    g) cele de la lit. j) Âşi k), cu amendĂŁ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier sau conducĂŁtorului auto, dupĂŁ caz;
    h) cele de la lit. l) Âşi m), cu amendĂŁ de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabilĂŁ operatorului de transport rutier.
    (2) Cuantumurile amenzilor prevĂŁzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat
    ART. 17
    ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei.
    ART. 18
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. 18^1
    Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) Âşi m) nu se aplicĂŁ întreprinderilor strĂŁine.

    CAP. 7
    DispoziĂžii finale

    ART. 19
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, prin Regia AutonomĂŁ "AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ a Drumurilor din România"*), va lua mĂŁsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum Âşi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, sĂŁ se prevadĂŁ pe marginea drumurilor respective spaĂžii speciale care sĂŁ fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanĂže, atât de conducĂŁtorii auto, cât Âşi în cadrul operaĂžiunilor de control al respectĂŁrii acestor prevederi."
------------
    *) Potrivit OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 84/2003, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost înfiinĂžatĂŁ Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ a Drumurilor din România".

    ART. 20
    (1) Ministerul LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei va organiza instruirea Âşi atestarea personalului propriu împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonanĂže.
    (2) Personalul din cadrul Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor Âşi al Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei, împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonanĂže, va fi instruit Âşi atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste instituĂžii.
    ART. 21
    Prevederile prezentei ordonanĂže se aplicĂŁ începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmĂŁtorului calendar:
    a) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjudeĂžean, vehiculele destinate transportului rutier de mĂŁrfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum Âşi vehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;
    b) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic judeĂžean, precum Âşi vehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ, ale cĂŁror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone;
    c) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducĂŁtorului auto, precum Âşi vehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone;
    d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonanĂže, care se înmatriculeazĂŁ pentru prima oarĂŁ, vor fi dotate cu tahografe digitale;
    e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului Âşi în cazul în care transmiterea semnalelor cĂŁtre aparatul de înregistrare este exclusiv electricĂŁ, noul tahograf ce se va instala pe urmĂŁtoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducĂŁtorului auto, Âşi masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 10 tone, precum Âşi vehiculele înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marfĂŁ, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone.
    ART. 21^1
    Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 Âşi 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derogĂŁrii de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 21^2
    Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
    ART. 22
    Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului emite normele tehnice privind montarea Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ a aparatelor de control (tahografelor) Âşi normele privind activitatea de control al respectĂŁrii prevederilor prezentei ordonanĂže.
    ART. 23
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže se modificĂŁ în mod corespunzĂŁtor art. 41 Âşi 43 din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 105/2000.
------------
    *) OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogatĂŁ prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005.