închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 343 din 10 martie 2005 privind organizarea culoarelor verzi Âşi descĂŁrcarea electronicĂŁ a carnetelor TIR
EMITENT:      MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din  4 aprilie 2005- Ordinul vicepreÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ nr. 431/2007.

    în baza prevederilor HotĂŁrârii Guvernului nr. 366/2004*) privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor Âşi ale OrdonanĂžei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor mĂŁsuri de preluare a GĂŁrzii Financiare Âşi a AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor în subordinea Ministerului FinanĂželor Publice, precum Âşi a unor mĂŁsuri de reorganizare a AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ,
    Ăžinând cont de prevederile Memorandumului pentru introducerea, transmiterea, gestionarea Âşi difuzarea datelor pentru încheierea operaĂžiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR la birourile vamale de destinaĂžie, încheiat la 15 mai 2001 între AdministraĂžia VamalĂŁ RomânĂŁ, AsociaĂžia RomânĂŁ pentru Transporturi Rutiere InternaĂžionale (ARTRI) Âşi IRU Geneva,
    având în vedere implementarea componentei "Black-Box" din cadrul sistemului informatic de tranzit privind încheierea operaĂžiunilor de tranzit derulate sub acoperirea carnetelor TIR Âşi transmiterea electronicĂŁ a datelor aferente acestora de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor cĂŁtre IRU Geneva,
    întrucât, în contextul viitoarei aderĂŁri a României la Uniunea EuropeanĂŁ, IRU Geneva, ARTRI Âşi Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) au promovat o iniĂžiativĂŁ regionalĂŁ de facilitare a transportului de mĂŁrfuri sub acoperirea carnetelor TIR, susĂžinutĂŁ Âşi de autoritĂŁĂžile din Bulgaria Âşi Ungaria,
    în vederea eliminĂŁrii formalitĂŁĂžilor vamale excesive din birourile vamale de frontierĂŁ Âşi pentru fluidizarea operaĂžiunilor de transport rutier internaĂžional de mĂŁrfuri sub acoperirea carnetelor TIR,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:
------------
    *) HotĂŁrârea Guvernului nr. 366/2004 a fost abrogatĂŁ. A se vedea HotĂŁrârea Guvernului nr. 165/2005.

    I. *** Abrogat

    II. DescĂŁrcarea electronicĂŁ a carnetelor TIR

    1. DispoziĂžiile prezentului punct sunt aplicabile tuturor birourilor vamale cu activitate rutierĂŁ, în calitatea acestora de birouri vamale de destinaĂžie.
    2. Potrivit prevederilor memorandumului încheiat la data de 15 mai 2001 între AdministraĂžia VamalĂŁ RomânĂŁ, ARTRI Âşi IRU Geneva, datele referitoare la încheierea/descĂŁrcarea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a operaĂžiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR, introduse în sistemul informatic de tranzit de cĂŁtre birourile vamale de destinaĂžie Âşi transmise la IRU Geneva de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor, sunt urmĂŁtoarele:
    - numĂŁrul de referinÞã al carnetului TIR;
    - data încheierii/descĂŁrcĂŁrii Âşi numĂŁrul de înregistrare din registrul vamal;
    - denumirea Âşi codul biroului vamal de destinaĂžie;
    - descĂŁrcarea parĂžialĂŁ sau totalĂŁ (finalĂŁ);
    - descĂŁrcarea/încheierea cu sau fĂŁrĂŁ rezerve, fĂŁrĂŁ prejudicierea art. 8 Âşi 11 din ConvenĂžia TIR;
    - numĂŁrul paginii (numĂŁrul paginii de volet);
    - alte informaĂžii sau documente (opĂžional).
    3. întrucât au fost semnalate deficienĂže constând în confirmarea informaticĂŁ a carnetelor TIR ulterior înregistrĂŁrii datelor în evidenĂžele birourilor vamale de destinaĂžie Âşi ulterior descĂŁrcĂŁrii datelor în procedurĂŁ manualĂŁ, Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor a comunicat tuturor birourilor vamale cu activitate rutierĂŁ, prin adresele nr. 20.197 din 3 aprilie 2003 Âşi nr. 62.934 din 3 noiembrie 2003, procedura de confirmare informaticĂŁ a carnetelor TIR.
    4. Atunci când apar erori în procesul de descĂŁrcare a carnetelor TIR Âşi/sau în sistemul de transmisie electronicĂŁ, birourile vamale de destinaĂžie vor primi din partea asociaĂžiilor garante sau, dupĂŁ caz, din partea IRU Geneva cereri de reconciliere, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    5. Cererile de reconciliere completate Âşi Âştampilate de birourile vamale de destinaĂžie vor fi transmise în original la IRU Geneva, prin intermediul ARTRI, în maximum 5 zile de la data primirii acestora.
    6. ÂŞefii birourilor vamale vor dispune toate mĂŁsurile care se impun în vederea derulĂŁrii în bune condiĂžii a activitĂŁĂžilor sus-menĂžionate Âşi, în special, privind respectarea întocmai a procedurilor stabilite Âşi a termenelor fixate.

    III. DispoziĂžii finale

    1. Prezentul ordin va fi transmis direcĂžiilor regionale vamale, conĂžinutul acestuia urmând a fi prelucrat apoi cu toate birourile vamale cu activitate rutierĂŁ din subordine.
    2. Prezentul ordin va fi transmis Âşi asociaĂžiilor garante ARTRI Âşi UNTRR, care vor informa IRU Geneva.

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusĂŁ în facsimil.

    Formatul formularului cererii de reconciliere

    SemnificaĂžia coloanei N din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    N - NumĂŁr carnet TIR
 ______________________________________________________________________________
|                           Cerere de reconciliere                             |
|______________________________________________________________________________|
|           A se completa de cĂŁtre iniĂžiatorul cererii de reconciliere         |
|______________________________________________________________________________|
| DE LA:                              | CÃTRE:                                 |
|  _                                  |  _                                     |
| |_| AsociaĂžia (nume) SAU            | |_| IRU (BRIRU) SAU                    |
|                                     |                                        |
|  _                                  |  _                                     |
| |_| IRU (BRIRU)                     | |_| AsociaĂžia (nume)                   |
|_____________________________________|________________________________________|
|                                 DestinaĂžie:                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Regionala vamalĂŁ (opĂžional)           Birou vamal de destinaĂžie:             |
|                                                                              |
| Nume:                                 Nume:                                  |
|______________________________________________________________________________|
|           Primit la:                            Primit la:                   |
|______________________________________________________________________________|
| Data:                                 Data:                                  |
|                                                                              |
| ÂŞtampilĂŁ                              ÂŞtampilĂŁ                               |
|______________________________________________________________________________|
|                    PARTEA A - DATE CE TREBUIE CONFIRMATE                     |
|                        _                     _                               |
| Sursa datei:          |_| Carnet TIR        |_| Date Safe TIR                |
|______________________________________________________________________________|
| N |Biroul      |NumĂŁr de   |Data       |Nr. de   |ParĂžial/|Corect/|NumĂŁr de  |
|   |vamal de    |referinÞã a|descĂŁrcĂŁrii|paginĂŁ al|Final   |rezerve|colete    |
|   |descĂŁrcare a|descĂŁrcĂŁrii|carnetului |voletului|        |       |(opĂžional)|
|   |carnetului  |carnetului |TIR*       |         |        |       |          |
|   |TIR*        |TIR*       |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|   |            |           |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|                   _                                                          |
| Anexe:           |_| copia cotorului carnetului    Altele: ................. |
|______________________________________________________________________________|
|                            PARTEA B - CONFIRMARE                             |
|  _                    _                   _                                  |
| |_| Date confirmate  |_| CorecĂžie        |_| Nu se gĂŁsesc referinĂže          |
|                      (se completeazĂŁ         Despre lichidarea operaĂžiei TIR |
|                      câmpurile                                               |
|                      corespunzĂŁtoare)                                        |
|______________________________________________________________________________|
| N |Biroul      |NumĂŁr de   |Data       |Nr. de   |ParĂžial/|Corect/|NumĂŁr de  |
|   |vamal de    |referinÞã a|descĂŁrcĂŁrii|paginĂŁ al|Final   |rezerve|colete    |
|   |descĂŁrcare a|descĂŁrcĂŁrii|carnetului |voletului|        |       |(opĂžional)|
|   |carnetului  |carnetului |TIR*       |         |        |       |          |
|   |TIR*        |TIR*       |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|   |            |           |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
| Comentarii:                                                                  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Data:                 ÂŞtampila Âşi semnĂŁtura                                  |
|                       Biroului vamal                                         |
|                       de destinaĂžie:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    * VĂŁ rugĂŁm sĂŁ luaĂži notĂŁ de faptul cĂŁ aceste date se referĂŁ la biroul vamal de destinaĂžie unde s-a terminat transportul sub acoperirea carnetului TIR.