├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 625 din 24 septembrie 1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Rom├óne - A.R.R.
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 373 din  1 octombrie 1998   în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 5 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, modificat─â ┼či completat─â prin Ordonan┼úa Guvernului 73/1998, ┼či ale art. 9 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,

    Guvernul României hot─âr─â┼čte:
------------
    *) Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogat─â. A se vedea Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005.

    ART. 1
    (1) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., denumit─â în continuare A.R.R., cu sediul în municipiul Bucure┼čti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului pentru transportul rutier, desemnat s─â asigure, în principal:
    a) inspec┼úia ┼či controlul, în trafic ┼či la sediul operatorilor de transport ┼či al întreprinderilor, privind îndeplinirea condi┼úiilor de efectuare a transporturilor rutiere ┼či activit─â┼úilor conexe acestora;
    b) inspec┼úia ┼či controlul respect─ârii reglement─ârilor interne ┼či interna┼úionale privind condi┼úiile de acces la activitatea de transport rutier, de siguran┼ú─â a transporturilor rutiere ┼či de protec┼úie a mediului;
    c) acordarea de licen┼úe de transport ┼či certificate de transport în cont propriu operatorilor de transport rutier ┼či întreprinderilor, precum ┼či eliberarea de licen┼úe pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier;
    d) autorizarea ┼čcolilor de conduc─âtori auto;
    e) activitatea de registru pentru operatorii de transport ┼či întreprinderi;
    f) acordarea certificatelor de preg─âtire profesional─â a personalului cu func┼úii care concur─â la siguran┼úa rutier─â;
    g) punerea în aplicare a normelor tehnice ┼či a reglement─ârilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    (2) Atribu┼úiile ┼či modul de organizare ┼či func┼úionare ale A.R.R. sunt cuprinse în regulamentul de organizare ┼či func┼úionare prev─âzut în anexa nr. 1.
    (3) *** Abrogat
    (4) A.R.R. este institu┼úie public─â finan┼úat─â integral din venituri extrabugetare realizate din presta┼úiile de servicii specifice, precum ┼či din desf─â┼čurarea altor activit─â┼úi privind valorificarea unor produse din activit─â┼úi proprii ┼či conexe, chirii, presta┼úii editoriale, alte prest─âri de servicii, exploat─âri ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe baz─â de tarife stabilite în condi┼úiile legii.
    ART. 2
    (1) Patrimoniul A.R.R. se constituie prin preluarea în administrare a activului ┼či a pasivului Oficiului Rutier Central, rezultate din darea de seam─â contabil─â încheiat─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri, precum ┼či prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosin┼úa Inspectoratului rutier, a c─âror valoare este prev─âzut─â în anexa nr. 2.
    (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminueaz─â cu valoarea bunurilor prev─âzute în anexa nr. 2.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prev─âzute la alin. (1) se face pe baz─â de protocol, în termen de 30 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri.
    (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privat─â a statului, date în administrare A.R.R. pe toat─â durata de existen┼ú─â a acesteia ┼či pot fi înstr─âinate în condi┼úiile legii.
    (5) Pentru exercitarea atribu┼úiilor specifice de inspec┼úie, control ┼či supraveghere, parcul auto normat al A.R.R. se stabile┼čte prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 247/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (6) Din cele 88 de autoturisme aflate în dotarea A.R.R., 7 autoturisme pot fi utilizate în vederea efectu─ârii activit─â┼úilor cu caracter administrativ.
    (7) Autovehiculele din dotarea A.R.R. vor fi inscrip┼úionate cu sigla A.R.R. ┼či dotate cu dispozitive de semnalizare luminoas─â de culoare ro┼čie cu mesaje variabile.
    ART. 3
    A.R.R. preia toate drepturile ┼či obliga┼úiile Oficiului Rutier Central care decurg din activitatea curent─â ┼či din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau str─âine, ┼či se substituie acestuia în litigiile în curs de judecat─â.
    ART. 4
    (1) Conducerea A.R.R. este asigurat─â de câte un consiliu de conducere format din 9 persoane.
    (2) Pre┼čedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat ┼čef.
    ART. 5
    Pre┼čedintele ┼či ceilal┼úi membri ai consiliului de conducere sunt numi┼úi ┼či revoca┼úi prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 6
    (1) Personalul preluat de la Oficiul Rutier Central ┼či de la Inspectoratul rutier din cadrul Ministerului Transporturilor se consider─â transferat la A.R.R.
    (2) Personalul transferat beneficiaz─â de salariile ┼či drepturile avute anterior pân─â la încheierea contractului colectiv de munc─â al personalului de la A.R.R., precum ┼či de alte drepturi prev─âzute în legisla┼úia în vigoare. Drepturile de salarizare ┼či celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munc─â.
    (3) Contractul colectiv de munc─â va fi negociat ┼či înregistrat la direc┼úia general─â de munc─â ┼či protec┼úie social─â în termen de 60 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri.
    (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglement─ârilor stabilite pentru institu┼úiile publice finan┼úate integral din venituri extrabugetare.
    (5) Personalul A.R.R. cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či de control poart─â uniform─â de serviciu cu însemne specifice.
    (6) Forma, însemnele specifice ┼či modul de acordare a uniformelor se aprob─â prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R.
    ART. 7
    (1) A.R.R. întocme┼čte anual bugetul de venituri ┼či cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finan┼úelor.
    (2) Bugetul de venituri ┼či cheltuieli se avizeaz─â de Consiliul de conducere al A.R.R. ┼či se aprob─â de Ministerul Transporturilor, în condi┼úiile legii.
    (3) Soldurile anuale rezultate din execu┼úia bugetului de venituri ┼či cheltuieli al A.R.R. r─âmân la dispozi┼úia acesteia ┼či se folosesc în anul urm─âtor cu aceea┼či destina┼úie.
    (4) A.R.R. poate realiza ┼či poate dispune de venituri ┼či de cheltuieli în valut─â, în condi┼úiile prev─âzute de actele normative în vigoare.
    (5) A.R.R. propune modalit─â┼úile de finan┼úare a dot─ârii cu echipamente, inclusiv prin credite ┼či/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garan┼úia statului, în lei ┼či în valut─â, rambursabile din veniturile extrabugetare prev─âzute în bugetul de venituri ┼či cheltuieli.
    ART. 8
    (1) în exercitarea atribu┼úiilor specifice de inspec┼úie ┼či control, inspectorii de trafic sau, dup─â caz, inspectorii împuternici┼úi în acest scop de A.R.R. au dreptul de a controla vehiculele rutiere care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier, în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum ┼či la sediile operatorilor de transport rutier sau ale întreprinderilor, pe baza legitima┼úiei speciale emise ┼či în condi┼úiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    (2) Inspectorii de trafic au dreptul s─â opreasc─â orice vehicul care execut─â activit─â┼úi de transport rutier ┼či circul─â pe drumurile publice.
    ART. 9
    Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finan┼úarea Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, r─âmase neutilizate la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri, se vireaz─â la Fondul de rezerv─â bugetar─â la dispozi┼úia Guvernului.
    ART. 10
    Se autorizeaz─â Ministerul Finan┼úelor s─â efectueze modific─ârile corespunz─âtoare în volumul ┼či în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 9.
    ART. 11
    Hot─ârârea Guvernului nr. 44/1997*) privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimin─â sintagma "Inspectoratul rutier";
    b) din organigrama Ministerului Transporturilor prev─âzut─â în anexa nr. 1 se elimin─â "Inspectoratul rutier";
    c) pozi┼úia nr. 34 din anexa nr. 2 va avea urm─âtorul cuprins:
    "34. Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.";
    d) pozi┼úia A1 "Inspectoratul rutier" din anexa nr. 3 se abrog─â, cu modificarea corespunz─âtoare a totalului, de la 7 la 2.
------------
    *) Hot─ârârea Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogat─â prin Hot─ârârea Guvernului nr. 263/1999.

    ART. 12
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.
    ART. 13
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri se abrog─â prevederile art. 2 alin. 4, ale art. 3 ┼či 4 din Hot─ârârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare ┼či efectuare a transporturilor auto interna┼úionale de persoane ┼či m─ârfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjude┼úean ┼či jude┼úean ┼či a transporturilor auto de m─ârfuri agabaritice ┼či periculoase, republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modific─ârile ulterioare, pozi┼úia nr. 6 din anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 579/1997 privind înfiin┼úarea ┼či organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ┼či ale celorlalte organe centrale în jude┼úul Ilfov, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare.

    ANEXA 1

                           REGULAMENTUL
de organizare ┼či func┼úionare a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    ART. 1
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., denumit─â în continuare A.R.R., este înfiin┼úat─â potrivit prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.
    ART. 2
    A.R.R. este institu┼úie public─â cu personalitate juridic─â în subordinea Ministerului Transporturilor, finan┼úat─â integral din venituri extrabugetare ob┼úinute din presta┼úii de servicii specifice ┼či î┼či desf─â┼čoar─â activitatea potrivit reglement─ârilor în vigoare ┼či ale prezentului regulament.
    ART. 3
    A.R.R. are sediul în municipiul Bucure┼čti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

    CAP. 2
    Atribu┼úii

    ART. 4
    A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului ┼či îndepline┼čte, potrivit legii, urm─âtoarele atribu┼úii principale:
    a) exercit─â inspec┼úia ┼či controlul de stat privind respectarea reglement─ârilor na┼úionale ┼či interna┼úionale în activit─â┼úile specifice domeniului transporturilor rutiere;
    b) exercit─â controlul respect─ârii normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora;
    c) controleaz─â utilizarea de c─âtre operatorii de transport ┼či întreprinderi a autoriza┼úiilor de transport la autovehiculele care efectueaz─â transport rutier în trafic interna┼úional de m─ârfuri ┼či de persoane, în punctele de control de trecere a frontierei, în trafic ┼či la sediul acestora, conform legisla┼úiei în vigoare;
    d) controleaz─â respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de c─âtre operatorii de transport rutier ┼či de c─âtre întreprinderi;
    e) controleaz─â starea fizic─â a infrastructurii rutiere ┼či propune m─âsuri de înl─âturare a pericolelor privind securitatea rutier─â;
    f) controleaz─â modul de utilizare a licen┼úelor de transport ┼či a certificatelor de transport în cont propriu, precum ┼či a copiilor conforme ale acestora, a licen┼úelor pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier de c─âtre operatorii de transport rutier ┼či întreprinderi, conform legisla┼úiei în vigoare;
    g) controleaz─â modul în care se efectueaz─â preg─âtirea profesional─â din cadrul ┼čcolilor de conduc─âtori auto;
    h) opre┼čte ┼či imobilizeaz─â, dac─â este cazul, vehiculele rutiere care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier, în conformitate cu prevederile legii;
    i) dispune m─âsura suspend─ârii dreptului de utilizare a vehiculului rutier pentru orice vehicul, indiferent de capacitate, care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier, în cazurile prev─âzute de lege;
    j) acord─â licen┼úe de transport ┼či certificate de transport în cont propriu, în trafic na┼úional ┼či/sau interna┼úional, licen┼úe pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, precum ┼či atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor legale în vigoare;
    k) acord─â licen┼úe pentru traseu, conform prevederilor legale;
    l) elaboreaz─â programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;
    m) înregistreaz─â operatorii de transport în Registrul operatorilor de transport rutier ┼či întreprinderile în Registrul întreprinderilor;
    n) asigur─â activitatea de registru pentru de┼úin─âtorii de licen┼úe ┼či de certificate de transport în cont propriu, care execut─â transport rutier ┼či/sau activit─â┼úi conexe acestuia, centralizeaz─â ┼či valorific─â informa┼úiile, în vederea întocmirii unei baze de date privind operatorii de transport sau întreprinderile;
    o) elibereaz─â cartele tahografice conduc─âtorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či operatorilor economici autoriza┼úi, conform reglement─ârilor legale;
    p) autorizeaz─â func┼úionarea ┼čcolilor de conduc─âtori auto ┼či avizeaz─â programele de preg─âtire din cadrul lor, conform reglement─ârilor în vigoare;
    q) acord─â certificate/atestate pentru profesorii de legisla┼úie rutier─â ┼či instructorii de conducere auto;
    r) acord─â atestate/certificate de competen┼ú─â profesional─â pentru persoanele desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier, pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport cu vehicule cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 t sau cu vehicule care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv al conduc─âtorului auto, pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transporturi de m─ârfuri agabaritice sau periculoase, pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguran┼ú─â rutier─â, în baza reglement─ârilor emise de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului;
    s) analizeaz─â ┼či rezolv─â reclama┼úiile, sesiz─ârile ┼či propunerile privind calitatea serviciilor publice ┼či modul de acordare a licen┼úelor ┼či certificatelor de transport ┼či a copiilor conforme ale acestora, a licen┼úelor de traseu ┼či pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, a autoriza┼úiilor de transport interna┼úional ┼či a documentelor de transport specifice;
    ┼č) analizeaz─â ┼či sanc┼úioneaz─â, în limita competen┼úelor, abaterile de la reglement─ârile în vigoare din domeniul transporturilor rutiere ┼či ia m─âsuri de retragere a licen┼úelor ┼či certificatelor de transport în cont propriu, a licen┼úelor pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier ┼či de suspendare a copiilor conforme ale licen┼úei de transport public sau ale certificatelor de transport în cont propriu, în cazuri justificate;
    t) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului norme ┼či reglement─âri specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calit─â┼úii presta┼úiilor de transport rutier;
    ┼ú) acord─â consultan┼ú─â în probleme privind aplicarea normelor ┼či reglement─ârilor na┼úionale ┼či interna┼úionale din domeniul transporturilor rutiere ┼či servicii de informare a operatorilor de transport rutier ┼či întreprinderilor;
    u) colaboreaz─â cu alte organisme de specialitate, în vederea ini┼úierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, ┼či particip─â la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite ┼či a situa┼úiilor de pericol, pentru limitarea acestora;
    v) colaboreaz─â cu alte organe de specialitate, în vederea solu┼úion─ârii reclama┼úiilor ┼či sesiz─ârilor, ┼či analizeaz─â propunerile privind siguran┼úa transporturilor, a protec┼úiei mediului înconjur─âtor, precum ┼či pentru asigurarea condi┼úiilor unui mediu concuren┼úial normal;
    w) colaboreaz─â cu institu┼úii ┼či organisme na┼úionale ┼či interna┼úionale ┼či particip─â la organizarea unor ac┼úiuni de cunoa┼čtere ┼či aplicare a reglement─ârilor în domeniul transporturilor rutiere;
    x) exercit─â alte atribu┼úii date în competen┼úa sa de c─âtre Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.

    CAP. 2^1
    Atribu┼úiile ┼či obliga┼úiile inspectorilor de trafic

    ART. 4^1
    Inspec┼úia, controlul ┼či supravegherea modului de respectare a prevederilor normelor ┼či reglement─ârilor prev─âzute de legisla┼úia în domeniu se efectueaz─â în trafic de c─âtre inspectorii de trafic, în condi┼úiile legii.
    ART. 4^2
    (1) Potrivit legii, inspectorul de trafic are urm─âtoarele atribu┼úii:
    a) s─â verifice legalitatea activit─â┼úilor desf─â┼čurate de operatorii de transport ┼či/sau întreprinderi;
    b) s─â controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier ce intr─â în competen┼úele sale de control;
    c) s─â verifice existen┼úa, autenticitatea, precum ┼či concordan┼úa înscrisurilor din documentele de transport cu m─ârfurile/persoanele transportate;
    d) s─â verifice existen┼úa ┼či func┼úionarea aparatelor tahograf ┼či limitatoarelor de vitez─â;
    e) s─â imobilizeze vehiculele rutiere f─âr─â discriminare ┼či în mod unitar, apar┼úinând atât operatorilor de transport ┼či întreprinderilor române┼čti, cât ┼či operatorilor de transport str─âini, atunci când, la efectuarea controlului, s-au constatat înc─âlc─âri ale prevederilor legale în vigoare ce reglementeaz─â domeniul transporturilor rutiere, cu excep┼úia vehiculelor care transport─â animale vii, m─ârfuri perisabile sau sub temperatur─â controlat─â;
    f) s─â procedeze la ridicarea pl─âcu┼úelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii m─âsurii de imobilizare, s─â interzic─â dreptul de utilizare a vehiculelor înmatriculate în România, care nu îndeplinesc condi┼úiile de operare, pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor legale prev─âzute de reglement─ârile legale în vigoare pentru continuarea transportului;
    g) s─â re┼úin─â copia conform─â a licen┼úei de transport, copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu, licen┼úa de traseu, autoriza┼úia de transport interna┼úional sau certificatul de competen┼ú─â profesional─â al conduc─âtorului auto, dac─â aceasta ori acesta a fost înstr─âinat(─â), modificat(─â) sau deteriorat(─â) ori nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza eliber─ârii acesteia sau acestuia;
    h) s─â verifice ambalajele m─ârfurilor în vederea verific─ârii condi┼úiilor de expedi┼úie ┼či ambalare sau în vederea prelev─ârii de mostre, în cazul m─ârfurilor periculoase;
    i) s─â verifice activitatea vehiculelor utilizate de ┼čcolile de conduc─âtori auto în trafic;
    j) s─â îndeplineasc─â orice alte îndatoriri prev─âzute de lege.
    (2) Inspectorii de trafic au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) de a respecta întocmai Constitu┼úia României, republicat─â, de a cunoa┼čte ┼či aplica întocmai reglement─ârile legale în domeniu;
    b) de a respecta ordinele date de ┼čefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora;
    c) de a p─âstra cu stricte┼úe secretul de serviciu, al ac┼úiunilor de control, al informa┼úiilor cu caracter confiden┼úial, de┼úinute ca urmare a exercit─ârii atribu┼úiilor de serviciu, ┼či s─â nu le fac─â publice, în afara cazului în care îndatoririle func┼úiei sau necesit─â┼úile justi┼úiei impun în mod absolut contrariul;
    d) de a nu pretinde ┼či a nu primi niciun fel de bunuri în natur─â sau bani ┼či nici de a-┼či crea avantaje în leg─âtur─â cu serviciul sau prin exercitarea func┼úiei;
    e) de a purta uniforma de serviciu;
    f) de a p─âstra în bun─â stare bunurile din dotare ┼či însemnele de legitimare;
    g) de a de┼úine asupra lor legitima┼úia de control ┼či ecusonul de identificare, pe timpul efectu─ârii ac┼úiunilor de control;
    h) de a respecta prevederile legale privind oprirea ┼či imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic;
    i) de a participa la preg─âtirea ┼či perfec┼úionarea permanent─â cu privire la cunoa┼čterea temeinic─â a normelor legale.
    (3) în exercitarea atribu┼úiilor, personalul A.R.R. desemnat cu supravegherea, inspec┼úia ┼či controlul modului de respectare a normelor ┼či reglement─ârilor prev─âzute de legisla┼úia în domeniu are sarcina s─â î┼či fac─â cunoscut─â, în prealabil, calitatea ┼či s─â prezinte legitima┼úia de control, este obligat s─â aib─â o conduit─â demn─â, politicoas─â, civilizat─â fa┼ú─â de cet─â┼úeni, ferm─â ┼či intransigent─â fa┼ú─â de cei care încalc─â legile din domeniu.
    (4) Pentru îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu, inspectorul de trafic are dreptul:
    a) s─â participe la ac┼úiunile comune de control efectuate împreun─â cu alte organe abilitate;
    b) s─â opreasc─â orice vehicul care execut─â activit─â┼úi de transport rutier asupra c─ârora are competen┼úe de control, semnalizând regulamentar din pozi┼úie static─â, în acela┼či mod ca ┼či poli┼úi┼čtii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers;
    c) s─â p─âtrund─â, când situa┼úia o impune, în spa┼úiile în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea întreprinderile ┼či operatorii de transport, în vehiculele de┼úinute de acestea, precum ┼či în spa┼úiul destinat conduc─âtorului auto ┼či în spa┼úiul destinat transportului de m─ârfuri ┼či/sau de persoane, pentru efectuarea controlului ┼či a verific─ârilor care se impun;
    d) s─â solicite prezentarea tuturor documentelor care intr─â în competen┼úa sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor ┼či operatorilor de transport, de c─âtre ace┼čtia;
    e) s─â verifice legitima┼úiile de c─âl─âtorie, în cazul transportului public de persoane prin servicii regulate, ┼či s─â stabileasc─â concordan┼úa dintre înscrisurile din documentul de transport ┼či identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii;
    f) s─â preleveze mostre care vor fi transmise spre analiz─â laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de m─ârfuri periculoase, când exist─â suspiciunea neconcordan┼úei dintre înscrisurile din documentele de transport ┼či m─ârfurile transportate;
    g) s─â constate contraven┼úiile ┼či s─â aplice sanc┼úiunile corespunz─âtoare, prev─âzute de legisla┼úia în vigoare;
    h) s─â utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoas─â de culoare ro┼čie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectueaz─â activit─â┼úi de transport rutier;
    i) s─â apeleze ┼či s─â fie ajutat de for┼úele de ordine, atunci când este cazul, pentru a-┼či îndeplini atribu┼úiile care îi revin conform legii;
    j) s─â i se permit─â accesul la documentele necesare pentru efectuarea verific─ârii legalit─â┼úii activit─â┼úii de transport ┼či a activit─â┼úilor conexe; cu acordul prealabil al operatorilor de transport sau al întreprinderilor, s─â fac─â copii dup─â acestea, iar dac─â copierea nu poate fi f─âcut─â pe loc, s─â poat─â ridica documentele pentru o perioad─â scurt─â, determinat─â de timp, în baza unui proces-verbal;
    k) s─â controleze autovehiculele în punctele de trecere a frontierei ┼či în zona de competen┼ú─â împreun─â cu ofi┼úerii ┼či subofi┼úerii din cadrul poli┼úiei de frontier─â;
    l) s─â verifice coletele ┼či/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a m─ârfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum ┼či s─â verifice unele sesiz─âri ale institu┼úiilor abilitate, cu excep┼úiile stabilite prin lege;
    m) s─â aplice, dup─â verificarea m─ârfurilor, sigiliile personalizate ale institu┼úiei ┼či/sau s─â închid─â coletele cu band─â adeziv─â personalizat─â.
    (5) înc─âlcarea oric─ârei obliga┼úii de serviciu atrage aplicarea de sanc┼úiuni disciplinare, contraven┼úionale sau penale, dup─â caz.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    ART. 5
    Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privat─â a statului, date în administrarea A.R.R. pe toat─â durata de existen┼ú─â a acesteia, care pot fi înstr─âinate în condi┼úiile legii.

    CAP. 4
    Structura organizatoric─â

    ART. 6
    Structura organizatoric─â a A.R.R. se aprob─â prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 7
    (1) Pentru îndeplinirea atribu┼úiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatoric─â departamente, direc┼úii ┼či Inspectoratul rutier organizat la nivel de direc┼úie.
    (2) La nivel teritorial, A.R.R. are în structura sa organizatoric─â agen┼úii teritoriale, f─âr─â personalitate juridic─â.
    ART. 8 *** Abrogat

    CAP. 5
    Organele de conducere

    ART. 9
    (1) Conducerea A.R.R. este asigurat─â de c─âtre un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
    (2) Pre┼čedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat ┼čef.
    ART. 10
    Pre┼čedintele ┼či ceilal┼úi membri ai consiliului de conducere sunt numi┼úi ┼či revoca┼úi prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 11
    Salarizarea directorului general - inspector de stat ┼čef, precum ┼či indemniza┼úiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 12
    Consiliul de conducere î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ┼či func┼úionare.
    ART. 13
    Consiliul de conducere are, în principal, urm─âtoarele atribu┼úii ┼či competen┼úe:
    a) aprob─â regulamentul propriu de organizare ┼či func┼úionare;
    b) aprob─â regulamentul de ordine interioar─â;
    c) aprob─â strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R.;
    d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatoric─â a A.R.R.;
    e) nume┼čte ┼či revoc─â personalul de conducere al A.R.R.;
    f) asigur─â negocierea contractului colectiv de munc─â cu reprezentan┼úii salaria┼úilor, în condi┼úiile legii;
    g) avizeaz─â bugetul de venituri ┼či cheltuieli ┼či îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor ┼či asigur─â execu┼úia acestuia dup─â aprobare;
    h) aprob─â sau propune spre aprobare, dup─â caz, documenta┼úiile tehnico-economice aferente investi┼úiilor ce urmeaz─â a se realiza de c─âtre A.R.R., în condi┼úiile legii;
    i) propune modalit─â┼úi de finan┼úare a dot─ârii cu echipamente, inclusiv prin credite ┼či/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garan┼úia statului, pe care le poate derula în condi┼úiile legii;
    j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în condi┼úiile legii;
    k) stabile┼čte ┼či supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru presta┼úiile de servicii;
    l) analizeaz─â raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desf─â┼čurat─â ┼či stabile┼čte m─âsuri pentru continuarea activit─â┼úii în condi┼úii de echilibrare a bugetului;
    m) aprob─â rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul A.R.R.;
    n) analizeaz─â ┼či propune Ministerului Transporturilor proiecte de noi acte normative sau modific─âri ale celor existente, pentru a fi supuse aprob─ârii, potrivit legii;
    o) aprob─â închirierea de cl─âdiri, spa┼úii ┼či terenuri aflate în administrarea A.R.R.;
    p) aprob─â scoaterea din func┼úiune ┼či valorificarea, în condi┼úiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.;
    q) elaboreaz─â ┼či/sau avizeaz─â, dup─â caz, ┼či supune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme ┼či reglement─âri specifice obiectului s─âu de activitate;
    r) exercit─â orice atribu┼úii care îi revin din reglement─ârile în vigoare, din regulamentul s─âu de organizare ┼či func┼úionare ┼či din dispozi┼úiile Ministerului Transporturilor.
    ART. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiz─â consilieri ┼či consultan┼úi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora s─â fie recompensat─â material, conform în┼úelegerii, pe baz─â de conven┼úie civil─â.
    ART. 15
    Pre┼čedintele consiliului de conducere are, în principal, urm─âtoarele atribu┼úii ┼či competen┼úe:
    a) asigur─â conducerea operativ─â a A.R.R.;
    b) reprezint─â A.R.R. în rela┼úiile cu ter┼úii ┼či semneaz─â actele ce o angajeaz─â fa┼ú─â de ace┼čtia, pe baza ┼či în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere ┼či ale celor conferite de legisla┼úia în vigoare;
    c) propune numirea ┼či, dup─â caz, revocarea directorilor A.R.R.;
    d) nume┼čte ┼či, dup─â caz, revoc─â personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.;
    e) angajeaz─â ┼či, dup─â caz, concediaz─â personalul de execu┼úie din cadrul A.R.R.;
    f) exercit─â orice atribu┼úii care îi revin din hot─ârârile consiliului de conducere, precum ┼či din prevederile legale.
    ART. 16
    (1) Consiliul de conducere se întrune┼čte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea pre┼čedintelui sau a unei treimi din num─ârul membrilor s─âi.
    (2) ┼×edin┼úa este prezidat─â de pre┼čedinte, iar în lipsa acestuia, de c─âtre vicepre┼čedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de c─âtre pre┼čedinte.
    (3) ┼×edin┼úele consiliului de conducere se desf─â┼čoar─â în prezen┼úa a cel pu┼úin jum─âtate plus unul dintre membrii acestuia.
    (4) Hot─ârârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    ART. 17
    Consiliul de conducere prezint─â, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activit─â┼úii din perioada expirat─â ┼či asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri ┼či cheltuieli

    ART. 18
    (1) A.R.R. întocme┼čte, anual, bugetul de venituri ┼či cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finan┼úelor.
    (2) Bugetul de venituri ┼či cheltuieli al A.R.R. se avizeaz─â de c─âtre consiliul de conducere ┼či se aprob─â de Ministerul Transporturilor, în condi┼úiile legii.
    ART. 19
    Soldurile anuale rezultate din execu┼úia bugetului A.R.R. r─âmân la dispozi┼úia acesteia ┼či se folosesc în anul urm─âtor cu aceea┼či destina┼úie.

    CAP. 7
    Personalul

    ART. 20
    (1) Personalul A.R.R. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioar─â al A.R.R.
    (2) Personalul A.R.R. cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control poart─â uniform─â de serviciu.
    (3) Forma, însemnele specifice ┼či modul de acordare a uniformelor se aprob─â prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R.
    (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglement─ârilor stabilite pentru institu┼úiile publice finan┼úate integral din venituri extrabugetare.

    CAP. 8
    Rela┼úiile A.R.R.

    ART. 21
    A.R.R. poate s─â încheie contracte sau conven┼úii cu alte organisme similare ┼či cu agen┼úi economici, din ┼úar─â ┼či din str─âin─âtate, în vederea colabor─ârii ┼či cooper─ârii pe plan na┼úional sau interna┼úional în domeniul s─âu de activitate.

    ANEXA 2

                            SITUA┼óIA
bunurilor (mijloace fixe ┼či obiecte de inventar) ce urmeaz─â a fi preluate  de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
_______________________________________________
Nr.  Bunurile             Valoarea de inventar
crt.                             (lei)
_______________________________________________
 0      1                         2
_______________________________________________
 1.  Mijloace fixe        16.417.298
 2.  Obiecte de inventar   1.890.308
_______________________________________________
     TOTAL:               18.107.606
_______________________________________________