HOTÃRÂRE Nr. 625 din 24 septembrie 1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 373 din  1 octombrie 1998   în temeiul prevederilor art. 12 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 5 din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin OrdonanĂža Guvernului 73/1998, Âşi ale art. 9 din OrdonanĂža Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,

    Guvernul României hotĂŁrĂŁÂşte:
------------
    *) OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogatĂŁ. A se vedea OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005.

    ART. 1
    (1) Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., denumitĂŁ în continuare A.R.R., cu sediul în municipiul BucureÂşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului pentru transportul rutier, desemnat sĂŁ asigure, în principal:
    a) inspecĂžia Âşi controlul, în trafic Âşi la sediul operatorilor de transport Âşi al întreprinderilor, privind îndeplinirea condiĂžiilor de efectuare a transporturilor rutiere Âşi activitĂŁĂžilor conexe acestora;
    b) inspecĂžia Âşi controlul respectĂŁrii reglementĂŁrilor interne Âşi internaĂžionale privind condiĂžiile de acces la activitatea de transport rutier, de siguranÞã a transporturilor rutiere Âşi de protecĂžie a mediului;
    c) acordarea de licenĂže de transport Âşi certificate de transport în cont propriu operatorilor de transport rutier Âşi întreprinderilor, precum Âşi eliberarea de licenĂže pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier;
    d) autorizarea Âşcolilor de conducĂŁtori auto;
    e) activitatea de registru pentru operatorii de transport Âşi întreprinderi;
    f) acordarea certificatelor de pregĂŁtire profesionalĂŁ a personalului cu funcĂžii care concurĂŁ la siguranĂža rutierĂŁ;
    g) punerea în aplicare a normelor tehnice Âşi a reglementĂŁrilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului.
    (2) AtribuĂžiile Âşi modul de organizare Âşi funcĂžionare ale A.R.R. sunt cuprinse în regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    (3) *** Abrogat
    (4) A.R.R. este instituĂžie publicĂŁ finanĂžatĂŁ integral din venituri extrabugetare realizate din prestaĂžiile de servicii specifice, precum Âşi din desfĂŁÂşurarea altor activitĂŁĂži privind valorificarea unor produse din activitĂŁĂži proprii Âşi conexe, chirii, prestaĂžii editoriale, alte prestĂŁri de servicii, exploatĂŁri ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bazĂŁ de tarife stabilite în condiĂžiile legii.
    ART. 2
    (1) Patrimoniul A.R.R. se constituie prin preluarea în administrare a activului Âşi a pasivului Oficiului Rutier Central, rezultate din darea de seamĂŁ contabilĂŁ încheiatĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri, precum Âşi prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinĂža Inspectoratului rutier, a cĂŁror valoare este prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 2.
    (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminueazĂŁ cu valoarea bunurilor prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevĂŁzute la alin. (1) se face pe bazĂŁ de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri.
    (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privatĂŁ a statului, date în administrare A.R.R. pe toatĂŁ durata de existenÞã a acesteia Âşi pot fi înstrĂŁinate în condiĂžiile legii.
    (5) Pentru exercitarea atribuĂžiilor specifice de inspecĂžie, control Âşi supraveghere, parcul auto normat al A.R.R. se stabileÂşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului, cu respectarea prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 247/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (6) Din cele 88 de autoturisme aflate în dotarea A.R.R., 7 autoturisme pot fi utilizate în vederea efectuĂŁrii activitĂŁĂžilor cu caracter administrativ.
    (7) Autovehiculele din dotarea A.R.R. vor fi inscripĂžionate cu sigla A.R.R. Âşi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasĂŁ de culoare roÂşie cu mesaje variabile.
    ART. 3
    A.R.R. preia toate drepturile Âşi obligaĂžiile Oficiului Rutier Central care decurg din activitatea curentĂŁ Âşi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau strĂŁine, Âşi se substituie acestuia în litigiile în curs de judecatĂŁ.
    ART. 4
    (1) Conducerea A.R.R. este asiguratĂŁ de câte un consiliu de conducere format din 9 persoane.
    (2) PreÂşedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat Âşef.
    ART. 5
    PreÂşedintele Âşi ceilalĂži membri ai consiliului de conducere sunt numiĂži Âşi revocaĂži prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 6
    (1) Personalul preluat de la Oficiul Rutier Central Âşi de la Inspectoratul rutier din cadrul Ministerului Transporturilor se considerĂŁ transferat la A.R.R.
    (2) Personalul transferat beneficiazĂŁ de salariile Âşi drepturile avute anterior pânĂŁ la încheierea contractului colectiv de muncĂŁ al personalului de la A.R.R., precum Âşi de alte drepturi prevĂŁzute în legislaĂžia în vigoare. Drepturile de salarizare Âşi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncĂŁ.
    (3) Contractul colectiv de muncĂŁ va fi negociat Âşi înregistrat la direcĂžia generalĂŁ de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ în termen de 60 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri.
    (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementĂŁrilor stabilite pentru instituĂžiile publice finanĂžate integral din venituri extrabugetare.
    (5) Personalul A.R.R. cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi de control poartĂŁ uniformĂŁ de serviciu cu însemne specifice.
    (6) Forma, însemnele specifice Âşi modul de acordare a uniformelor se aprobĂŁ prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R.
    ART. 7
    (1) A.R.R. întocmeÂşte anual bugetul de venituri Âşi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul FinanĂželor.
    (2) Bugetul de venituri Âşi cheltuieli se avizeazĂŁ de Consiliul de conducere al A.R.R. Âşi se aprobĂŁ de Ministerul Transporturilor, în condiĂžiile legii.
    (3) Soldurile anuale rezultate din execuĂžia bugetului de venituri Âşi cheltuieli al A.R.R. rĂŁmân la dispoziĂžia acesteia Âşi se folosesc în anul urmĂŁtor cu aceeaÂşi destinaĂžie.
    (4) A.R.R. poate realiza Âşi poate dispune de venituri Âşi de cheltuieli în valutĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute de actele normative în vigoare.
    (5) A.R.R. propune modalitĂŁĂžile de finanĂžare a dotĂŁrii cu echipamente, inclusiv prin credite Âşi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanĂžia statului, în lei Âşi în valutĂŁ, rambursabile din veniturile extrabugetare prevĂŁzute în bugetul de venituri Âşi cheltuieli.
    ART. 8
    (1) în exercitarea atribuĂžiilor specifice de inspecĂžie Âşi control, inspectorii de trafic sau, dupĂŁ caz, inspectorii împuterniciĂži în acest scop de A.R.R. au dreptul de a controla vehiculele rutiere care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier, în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum Âşi la sediile operatorilor de transport rutier sau ale întreprinderilor, pe baza legitimaĂžiei speciale emise Âşi în condiĂžiile stabilite de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului.
    (2) Inspectorii de trafic au dreptul sĂŁ opreascĂŁ orice vehicul care executĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier Âşi circulĂŁ pe drumurile publice.
    ART. 9
    Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finanĂžarea Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, rĂŁmase neutilizate la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri, se vireazĂŁ la Fondul de rezervĂŁ bugetarĂŁ la dispoziĂžia Guvernului.
    ART. 10
    Se autorizeazĂŁ Ministerul FinanĂželor sĂŁ efectueze modificĂŁrile corespunzĂŁtoare în volumul Âşi în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 9.
    ART. 11
    HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/1997*) privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se eliminĂŁ sintagma "Inspectoratul rutier";
    b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1 se eliminĂŁ "Inspectoratul rutier";
    c) poziĂžia nr. 34 din anexa nr. 2 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "34. Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.";
    d) poziĂžia A1 "Inspectoratul rutier" din anexa nr. 3 se abrogĂŁ, cu modificarea corespunzĂŁtoare a totalului, de la 7 la 2.
------------
    *) HotĂŁrârea Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogatĂŁ prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 263/1999.

    ART. 12
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 13
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri se abrogĂŁ prevederile art. 2 alin. 4, ale art. 3 Âşi 4 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare Âşi efectuare a transporturilor auto internaĂžionale de persoane Âşi mĂŁrfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudeĂžean Âşi judeĂžean Âşi a transporturilor auto de mĂŁrfuri agabaritice Âşi periculoase, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificĂŁrile ulterioare, poziĂžia nr. 6 din anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 579/1997 privind înfiinĂžarea Âşi organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor Âşi ale celorlalte organe centrale în judeĂžul Ilfov, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, precum Âşi orice alte dispoziĂžii contrare.

    ANEXA 1

                           REGULAMENTUL
de organizare Âşi funcĂžionare a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    ART. 1
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., denumitĂŁ în continuare A.R.R., este înfiinĂžatĂŁ potrivit prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.
    ART. 2
    A.R.R. este instituĂžie publicĂŁ cu personalitate juridicĂŁ în subordinea Ministerului Transporturilor, finanĂžatĂŁ integral din venituri extrabugetare obĂžinute din prestaĂžii de servicii specifice Âşi îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea potrivit reglementĂŁrilor în vigoare Âşi ale prezentului regulament.
    ART. 3
    A.R.R. are sediul în municipiul BucureÂşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

    CAP. 2
    AtribuĂžii

    ART. 4
    A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului Âşi îndeplineÂşte, potrivit legii, urmĂŁtoarele atribuĂžii principale:
    a) exercitĂŁ inspecĂžia Âşi controlul de stat privind respectarea reglementĂŁrilor naĂžionale Âşi internaĂžionale în activitĂŁĂžile specifice domeniului transporturilor rutiere;
    b) exercitĂŁ controlul respectĂŁrii normelor privind organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora;
    c) controleazĂŁ utilizarea de cĂŁtre operatorii de transport Âşi întreprinderi a autorizaĂžiilor de transport la autovehiculele care efectueazĂŁ transport rutier în trafic internaĂžional de mĂŁrfuri Âşi de persoane, în punctele de control de trecere a frontierei, în trafic Âşi la sediul acestora, conform legislaĂžiei în vigoare;
    d) controleazĂŁ respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de cĂŁtre operatorii de transport rutier Âşi de cĂŁtre întreprinderi;
    e) controleazĂŁ starea fizicĂŁ a infrastructurii rutiere Âşi propune mĂŁsuri de înlĂŁturare a pericolelor privind securitatea rutierĂŁ;
    f) controleazĂŁ modul de utilizare a licenĂželor de transport Âşi a certificatelor de transport în cont propriu, precum Âşi a copiilor conforme ale acestora, a licenĂželor pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier de cĂŁtre operatorii de transport rutier Âşi întreprinderi, conform legislaĂžiei în vigoare;
    g) controleazĂŁ modul în care se efectueazĂŁ pregĂŁtirea profesionalĂŁ din cadrul Âşcolilor de conducĂŁtori auto;
    h) opreÂşte Âşi imobilizeazĂŁ, dacĂŁ este cazul, vehiculele rutiere care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier, în conformitate cu prevederile legii;
    i) dispune mĂŁsura suspendĂŁrii dreptului de utilizare a vehiculului rutier pentru orice vehicul, indiferent de capacitate, care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier, în cazurile prevĂŁzute de lege;
    j) acordĂŁ licenĂže de transport Âşi certificate de transport în cont propriu, în trafic naĂžional Âşi/sau internaĂžional, licenĂže pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, precum Âşi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor legale în vigoare;
    k) acordĂŁ licenĂže pentru traseu, conform prevederilor legale;
    l) elaboreazĂŁ programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;
    m) înregistreazĂŁ operatorii de transport în Registrul operatorilor de transport rutier Âşi întreprinderile în Registrul întreprinderilor;
    n) asigurĂŁ activitatea de registru pentru deĂžinĂŁtorii de licenĂže Âşi de certificate de transport în cont propriu, care executĂŁ transport rutier Âşi/sau activitĂŁĂži conexe acestuia, centralizeazĂŁ Âşi valorificĂŁ informaĂžiile, în vederea întocmirii unei baze de date privind operatorii de transport sau întreprinderile;
    o) elibereazĂŁ cartele tahografice conducĂŁtorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere Âşi organizarea timpului de muncĂŁ al lucrĂŁtorilor mobili în transportul rutier, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi operatorilor economici autorizaĂži, conform reglementĂŁrilor legale;
    p) autorizeazĂŁ funcĂžionarea Âşcolilor de conducĂŁtori auto Âşi avizeazĂŁ programele de pregĂŁtire din cadrul lor, conform reglementĂŁrilor în vigoare;
    q) acordĂŁ certificate/atestate pentru profesorii de legislaĂžie rutierĂŁ Âşi instructorii de conducere auto;
    r) acordĂŁ atestate/certificate de competenÞã profesionalĂŁ pentru persoanele desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier, pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport cu vehicule cu masa maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 t sau cu vehicule care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv al conducĂŁtorului auto, pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transporturi de mĂŁrfuri agabaritice sau periculoase, pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranÞã rutierĂŁ, în baza reglementĂŁrilor emise de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului;
    s) analizeazĂŁ Âşi rezolvĂŁ reclamaĂžiile, sesizĂŁrile Âşi propunerile privind calitatea serviciilor publice Âşi modul de acordare a licenĂželor Âşi certificatelor de transport Âşi a copiilor conforme ale acestora, a licenĂželor de traseu Âşi pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, a autorizaĂžiilor de transport internaĂžional Âşi a documentelor de transport specifice;
    Âş) analizeazĂŁ Âşi sancĂžioneazĂŁ, în limita competenĂželor, abaterile de la reglementĂŁrile în vigoare din domeniul transporturilor rutiere Âşi ia mĂŁsuri de retragere a licenĂželor Âşi certificatelor de transport în cont propriu, a licenĂželor pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier Âşi de suspendare a copiilor conforme ale licenĂžei de transport public sau ale certificatelor de transport în cont propriu, în cazuri justificate;
    t) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului norme Âşi reglementĂŁri specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calitĂŁĂžii prestaĂžiilor de transport rutier;
    Ăž) acordĂŁ consultanÞã în probleme privind aplicarea normelor Âşi reglementĂŁrilor naĂžionale Âşi internaĂžionale din domeniul transporturilor rutiere Âşi servicii de informare a operatorilor de transport rutier Âşi întreprinderilor;
    u) colaboreazĂŁ cu alte organisme de specialitate, în vederea iniĂžierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, Âşi participĂŁ la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite Âşi a situaĂžiilor de pericol, pentru limitarea acestora;
    v) colaboreazĂŁ cu alte organe de specialitate, în vederea soluĂžionĂŁrii reclamaĂžiilor Âşi sesizĂŁrilor, Âşi analizeazĂŁ propunerile privind siguranĂža transporturilor, a protecĂžiei mediului înconjurĂŁtor, precum Âşi pentru asigurarea condiĂžiilor unui mediu concurenĂžial normal;
    w) colaboreazĂŁ cu instituĂžii Âşi organisme naĂžionale Âşi internaĂžionale Âşi participĂŁ la organizarea unor acĂžiuni de cunoaÂştere Âşi aplicare a reglementĂŁrilor în domeniul transporturilor rutiere;
    x) exercitĂŁ alte atribuĂžii date în competenĂža sa de cĂŁtre Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului.

    CAP. 2^1
    AtribuĂžiile Âşi obligaĂžiile inspectorilor de trafic

    ART. 4^1
    InspecĂžia, controlul Âşi supravegherea modului de respectare a prevederilor normelor Âşi reglementĂŁrilor prevĂŁzute de legislaĂžia în domeniu se efectueazĂŁ în trafic de cĂŁtre inspectorii de trafic, în condiĂžiile legii.
    ART. 4^2
    (1) Potrivit legii, inspectorul de trafic are urmĂŁtoarele atribuĂžii:
    a) sĂŁ verifice legalitatea activitĂŁĂžilor desfĂŁÂşurate de operatorii de transport Âşi/sau întreprinderi;
    b) sĂŁ controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier ce intrĂŁ în competenĂžele sale de control;
    c) sĂŁ verifice existenĂža, autenticitatea, precum Âşi concordanĂža înscrisurilor din documentele de transport cu mĂŁrfurile/persoanele transportate;
    d) sĂŁ verifice existenĂža Âşi funcĂžionarea aparatelor tahograf Âşi limitatoarelor de vitezĂŁ;
    e) sĂŁ imobilizeze vehiculele rutiere fĂŁrĂŁ discriminare Âşi în mod unitar, aparĂžinând atât operatorilor de transport Âşi întreprinderilor româneÂşti, cât Âşi operatorilor de transport strĂŁini, atunci când, la efectuarea controlului, s-au constatat încĂŁlcĂŁri ale prevederilor legale în vigoare ce reglementeazĂŁ domeniul transporturilor rutiere, cu excepĂžia vehiculelor care transportĂŁ animale vii, mĂŁrfuri perisabile sau sub temperaturĂŁ controlatĂŁ;
    f) sĂŁ procedeze la ridicarea plĂŁcuĂželor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii mĂŁsurii de imobilizare, sĂŁ interzicĂŁ dreptul de utilizare a vehiculelor înmatriculate în România, care nu îndeplinesc condiĂžiile de operare, pânĂŁ la îndeplinirea condiĂžiilor legale prevĂŁzute de reglementĂŁrile legale în vigoare pentru continuarea transportului;
    g) sĂŁ reĂžinĂŁ copia conformĂŁ a licenĂžei de transport, copia conformĂŁ a certificatului de transport în cont propriu, licenĂža de traseu, autorizaĂžia de transport internaĂžional sau certificatul de competenÞã profesionalĂŁ al conducĂŁtorului auto, dacĂŁ aceasta ori acesta a fost înstrĂŁinat(ĂŁ), modificat(ĂŁ) sau deteriorat(ĂŁ) ori nu mai sunt îndeplinite condiĂžiile care au stat la baza eliberĂŁrii acesteia sau acestuia;
    h) sĂŁ verifice ambalajele mĂŁrfurilor în vederea verificĂŁrii condiĂžiilor de expediĂžie Âşi ambalare sau în vederea prelevĂŁrii de mostre, în cazul mĂŁrfurilor periculoase;
    i) sĂŁ verifice activitatea vehiculelor utilizate de Âşcolile de conducĂŁtori auto în trafic;
    j) sĂŁ îndeplineascĂŁ orice alte îndatoriri prevĂŁzute de lege.
    (2) Inspectorii de trafic au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) de a respecta întocmai ConstituĂžia României, republicatĂŁ, de a cunoaÂşte Âşi aplica întocmai reglementĂŁrile legale în domeniu;
    b) de a respecta ordinele date de Âşefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora;
    c) de a pĂŁstra cu stricteĂže secretul de serviciu, al acĂžiunilor de control, al informaĂžiilor cu caracter confidenĂžial, deĂžinute ca urmare a exercitĂŁrii atribuĂžiilor de serviciu, Âşi sĂŁ nu le facĂŁ publice, în afara cazului în care îndatoririle funcĂžiei sau necesitĂŁĂžile justiĂžiei impun în mod absolut contrariul;
    d) de a nu pretinde Âşi a nu primi niciun fel de bunuri în naturĂŁ sau bani Âşi nici de a-Âşi crea avantaje în legĂŁturĂŁ cu serviciul sau prin exercitarea funcĂžiei;
    e) de a purta uniforma de serviciu;
    f) de a pĂŁstra în bunĂŁ stare bunurile din dotare Âşi însemnele de legitimare;
    g) de a deĂžine asupra lor legitimaĂžia de control Âşi ecusonul de identificare, pe timpul efectuĂŁrii acĂžiunilor de control;
    h) de a respecta prevederile legale privind oprirea Âşi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic;
    i) de a participa la pregĂŁtirea Âşi perfecĂžionarea permanentĂŁ cu privire la cunoaÂşterea temeinicĂŁ a normelor legale.
    (3) în exercitarea atribuĂžiilor, personalul A.R.R. desemnat cu supravegherea, inspecĂžia Âşi controlul modului de respectare a normelor Âşi reglementĂŁrilor prevĂŁzute de legislaĂžia în domeniu are sarcina sĂŁ îÂşi facĂŁ cunoscutĂŁ, în prealabil, calitatea Âşi sĂŁ prezinte legitimaĂžia de control, este obligat sĂŁ aibĂŁ o conduitĂŁ demnĂŁ, politicoasĂŁ, civilizatĂŁ faÞã de cetĂŁĂženi, fermĂŁ Âşi intransigentĂŁ faÞã de cei care încalcĂŁ legile din domeniu.
    (4) Pentru îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu, inspectorul de trafic are dreptul:
    a) sĂŁ participe la acĂžiunile comune de control efectuate împreunĂŁ cu alte organe abilitate;
    b) sĂŁ opreascĂŁ orice vehicul care executĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier asupra cĂŁrora are competenĂže de control, semnalizând regulamentar din poziĂžie staticĂŁ, în acelaÂşi mod ca Âşi poliĂžiÂştii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers;
    c) sĂŁ pĂŁtrundĂŁ, când situaĂžia o impune, în spaĂžiile în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea întreprinderile Âşi operatorii de transport, în vehiculele deĂžinute de acestea, precum Âşi în spaĂžiul destinat conducĂŁtorului auto Âşi în spaĂžiul destinat transportului de mĂŁrfuri Âşi/sau de persoane, pentru efectuarea controlului Âşi a verificĂŁrilor care se impun;
    d) sĂŁ solicite prezentarea tuturor documentelor care intrĂŁ în competenĂža sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor Âşi operatorilor de transport, de cĂŁtre aceÂştia;
    e) sĂŁ verifice legitimaĂžiile de cĂŁlĂŁtorie, în cazul transportului public de persoane prin servicii regulate, Âşi sĂŁ stabileascĂŁ concordanĂža dintre înscrisurile din documentul de transport Âşi identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii;
    f) sĂŁ preleveze mostre care vor fi transmise spre analizĂŁ laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mĂŁrfuri periculoase, când existĂŁ suspiciunea neconcordanĂžei dintre înscrisurile din documentele de transport Âşi mĂŁrfurile transportate;
    g) sĂŁ constate contravenĂžiile Âşi sĂŁ aplice sancĂžiunile corespunzĂŁtoare, prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare;
    h) sĂŁ utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasĂŁ de culoare roÂşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier;
    i) sĂŁ apeleze Âşi sĂŁ fie ajutat de forĂžele de ordine, atunci când este cazul, pentru a-Âşi îndeplini atribuĂžiile care îi revin conform legii;
    j) sĂŁ i se permitĂŁ accesul la documentele necesare pentru efectuarea verificĂŁrii legalitĂŁĂžii activitĂŁĂžii de transport Âşi a activitĂŁĂžilor conexe; cu acordul prealabil al operatorilor de transport sau al întreprinderilor, sĂŁ facĂŁ copii dupĂŁ acestea, iar dacĂŁ copierea nu poate fi fĂŁcutĂŁ pe loc, sĂŁ poatĂŁ ridica documentele pentru o perioadĂŁ scurtĂŁ, determinatĂŁ de timp, în baza unui proces-verbal;
    k) sĂŁ controleze autovehiculele în punctele de trecere a frontierei Âşi în zona de competenÞã împreunĂŁ cu ofiĂžerii Âşi subofiĂžerii din cadrul poliĂžiei de frontierĂŁ;
    l) sĂŁ verifice coletele Âşi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mĂŁrfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum Âşi sĂŁ verifice unele sesizĂŁri ale instituĂžiilor abilitate, cu excepĂžiile stabilite prin lege;
    m) sĂŁ aplice, dupĂŁ verificarea mĂŁrfurilor, sigiliile personalizate ale instituĂžiei Âşi/sau sĂŁ închidĂŁ coletele cu bandĂŁ adezivĂŁ personalizatĂŁ.
    (5) încĂŁlcarea oricĂŁrei obligaĂžii de serviciu atrage aplicarea de sancĂžiuni disciplinare, contravenĂžionale sau penale, dupĂŁ caz.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    ART. 5
    Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privatĂŁ a statului, date în administrarea A.R.R. pe toatĂŁ durata de existenÞã a acesteia, care pot fi înstrĂŁinate în condiĂžiile legii.

    CAP. 4
    Structura organizatoricĂŁ

    ART. 6
    Structura organizatoricĂŁ a A.R.R. se aprobĂŁ prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 7
    (1) Pentru îndeplinirea atribuĂžiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatoricĂŁ departamente, direcĂžii Âşi Inspectoratul rutier organizat la nivel de direcĂžie.
    (2) La nivel teritorial, A.R.R. are în structura sa organizatoricĂŁ agenĂžii teritoriale, fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ.
    ART. 8 *** Abrogat

    CAP. 5
    Organele de conducere

    ART. 9
    (1) Conducerea A.R.R. este asiguratĂŁ de cĂŁtre un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
    (2) PreÂşedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat Âşef.
    ART. 10
    PreÂşedintele Âşi ceilalĂži membri ai consiliului de conducere sunt numiĂži Âşi revocaĂži prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 11
    Salarizarea directorului general - inspector de stat Âşef, precum Âşi indemnizaĂžiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
    ART. 12
    Consiliul de conducere îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare Âşi funcĂžionare.
    ART. 13
    Consiliul de conducere are, în principal, urmĂŁtoarele atribuĂžii Âşi competenĂže:
    a) aprobĂŁ regulamentul propriu de organizare Âşi funcĂžionare;
    b) aprobĂŁ regulamentul de ordine interioarĂŁ;
    c) aprobĂŁ strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R.;
    d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatoricĂŁ a A.R.R.;
    e) numeÂşte Âşi revocĂŁ personalul de conducere al A.R.R.;
    f) asigurĂŁ negocierea contractului colectiv de muncĂŁ cu reprezentanĂžii salariaĂžilor, în condiĂžiile legii;
    g) avizeazĂŁ bugetul de venituri Âşi cheltuieli Âşi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor Âşi asigurĂŁ execuĂžia acestuia dupĂŁ aprobare;
    h) aprobĂŁ sau propune spre aprobare, dupĂŁ caz, documentaĂžiile tehnico-economice aferente investiĂžiilor ce urmeazĂŁ a se realiza de cĂŁtre A.R.R., în condiĂžiile legii;
    i) propune modalitĂŁĂži de finanĂžare a dotĂŁrii cu echipamente, inclusiv prin credite Âşi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanĂžia statului, pe care le poate derula în condiĂžiile legii;
    j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în condiĂžiile legii;
    k) stabileÂşte Âşi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestaĂžiile de servicii;
    l) analizeazĂŁ raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ Âşi stabileÂşte mĂŁsuri pentru continuarea activitĂŁĂžii în condiĂžii de echilibrare a bugetului;
    m) aprobĂŁ rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul A.R.R.;
    n) analizeazĂŁ Âşi propune Ministerului Transporturilor proiecte de noi acte normative sau modificĂŁri ale celor existente, pentru a fi supuse aprobĂŁrii, potrivit legii;
    o) aprobĂŁ închirierea de clĂŁdiri, spaĂžii Âşi terenuri aflate în administrarea A.R.R.;
    p) aprobĂŁ scoaterea din funcĂžiune Âşi valorificarea, în condiĂžiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.;
    q) elaboreazĂŁ Âşi/sau avizeazĂŁ, dupĂŁ caz, Âşi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme Âşi reglementĂŁri specifice obiectului sĂŁu de activitate;
    r) exercitĂŁ orice atribuĂžii care îi revin din reglementĂŁrile în vigoare, din regulamentul sĂŁu de organizare Âşi funcĂžionare Âşi din dispoziĂžiile Ministerului Transporturilor.
    ART. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analizĂŁ consilieri Âşi consultanĂži din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora sĂŁ fie recompensatĂŁ material, conform înĂželegerii, pe bazĂŁ de convenĂžie civilĂŁ.
    ART. 15
    PreÂşedintele consiliului de conducere are, în principal, urmĂŁtoarele atribuĂžii Âşi competenĂže:
    a) asigurĂŁ conducerea operativĂŁ a A.R.R.;
    b) reprezintĂŁ A.R.R. în relaĂžiile cu terĂžii Âşi semneazĂŁ actele ce o angajeazĂŁ faÞã de aceÂştia, pe baza Âşi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere Âşi ale celor conferite de legislaĂžia în vigoare;
    c) propune numirea Âşi, dupĂŁ caz, revocarea directorilor A.R.R.;
    d) numeÂşte Âşi, dupĂŁ caz, revocĂŁ personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.;
    e) angajeazĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, concediazĂŁ personalul de execuĂžie din cadrul A.R.R.;
    f) exercitĂŁ orice atribuĂžii care îi revin din hotĂŁrârile consiliului de conducere, precum Âşi din prevederile legale.
    ART. 16
    (1) Consiliul de conducere se întruneÂşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preÂşedintelui sau a unei treimi din numĂŁrul membrilor sĂŁi.
    (2) ÂŞedinĂža este prezidatĂŁ de preÂşedinte, iar în lipsa acestuia, de cĂŁtre vicepreÂşedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de cĂŁtre preÂşedinte.
    (3) ÂŞedinĂžele consiliului de conducere se desfĂŁÂşoarĂŁ în prezenĂža a cel puĂžin jumĂŁtate plus unul dintre membrii acestuia.
    (4) HotĂŁrârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    ART. 17
    Consiliul de conducere prezintĂŁ, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activitĂŁĂžii din perioada expiratĂŁ Âşi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri Âşi cheltuieli

    ART. 18
    (1) A.R.R. întocmeÂşte, anual, bugetul de venituri Âşi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul FinanĂželor.
    (2) Bugetul de venituri Âşi cheltuieli al A.R.R. se avizeazĂŁ de cĂŁtre consiliul de conducere Âşi se aprobĂŁ de Ministerul Transporturilor, în condiĂžiile legii.
    ART. 19
    Soldurile anuale rezultate din execuĂžia bugetului A.R.R. rĂŁmân la dispoziĂžia acesteia Âşi se folosesc în anul urmĂŁtor cu aceeaÂşi destinaĂžie.

    CAP. 7
    Personalul

    ART. 20
    (1) Personalul A.R.R. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioarĂŁ al A.R.R.
    (2) Personalul A.R.R. cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control poartĂŁ uniformĂŁ de serviciu.
    (3) Forma, însemnele specifice Âşi modul de acordare a uniformelor se aprobĂŁ prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R.
    (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementĂŁrilor stabilite pentru instituĂžiile publice finanĂžate integral din venituri extrabugetare.

    CAP. 8
    RelaĂžiile A.R.R.

    ART. 21
    A.R.R. poate sĂŁ încheie contracte sau convenĂžii cu alte organisme similare Âşi cu agenĂži economici, din ĂžarĂŁ Âşi din strĂŁinĂŁtate, în vederea colaborĂŁrii Âşi cooperĂŁrii pe plan naĂžional sau internaĂžional în domeniul sĂŁu de activitate.

    ANEXA 2

                            SITUAÞIA
bunurilor (mijloace fixe Âşi obiecte de inventar) ce urmeazĂŁ a fi preluate  de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
_______________________________________________
Nr.  Bunurile             Valoarea de inventar
crt.                             (lei)
_______________________________________________
 0      1                         2
_______________________________________________
 1.  Mijloace fixe        16.417.298
 2.  Obiecte de inventar   1.890.308
_______________________________________________
     TOTAL:               18.107.606
_______________________________________________