ORDIN Nr. 5/5/2024 din 4 ianuarie 2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum si a unor formulare
                      ORDIN  Nr. 5/5/2024 din 4 ianuarie 2024
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum si a unor formulare
EMITENT:     AUTORITATEA VAMALA ROMANA - Nr. 5
             AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Nr. 5
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din 5 ianuarie 2024

    în temeiul art. LVII alin. (4) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 8 alin. (3) - (4) din Hotararea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea si functionarea Autoritatii Vamale Romane si pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    avand în vedere avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 744.640 din 3.01.2024, potrivit prevederilor art. 342 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Vamale Romane si presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aproba Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, prevazuta în anexa nr. 1.
    (2) Se aproba urmatoarele formulare:
    a) Fisa de monitorizare a transportului, prevazuta în anexa nr. 2;
    b) Proces-verbal de sigilare/desigilare, prevazut în anexa nr. 3;
    c) Angajamentul de plata, prevazut în anexa nr. 4.
    ART. 2
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 3
    Autoritatea Vamala Romana si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala antifrauda fiscala, si structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Presedintele Autoritatii Vamale Romane,
                              Ion Cupa

                              Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

    ANEXA 1

                         PROCEDURA
privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta procedura se aplica persoanelor juridice/fizice romane sau straine care efectueaza operatiuni vamale ori de miscare a produselor de natura celor mentionate la art. 4 alin. (1), precum si transportatorilor rutieri de marfa romani sau straini.
    ART. 2
    (1) în vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal, pe teritoriul Romaniei se aplica Sistemul national RO e-Sigiliu.
    (2) Sistemul national RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicatii informatice si a unor dispozitive inteligente care asigura autoritatilor competente accesul la informatii privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmaririi deplasarii pe cale rutiera a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autoritatii vamale/fiscale.
    (3) Sistemul national RO e-Sigiliu implementeaza o metoda automatizata si rapida, bazata pe utilizarea unor dispozitive inteligente si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente determinarea potentialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent daca acestea se afla în tranzit sau au ca destinatie finala un operator economic de pe teritoriul national.
    (4) E-Sigiliul se aplica în baza Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 6 alin. (2) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, precum si a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
    ART. 3
    (1) în aplicarea dispozitiilor prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) e-Sigiliu - dispozitiv inteligent care înregistreaza si transmite informatii de stare si pozitie catre aplicatia informatica în vederea urmaririi deplasarii pe cale rutiera a bunurilor, utilizat independent sau alaturi de sigiliile vamale/fiscale aplicate de autoritatea vamala/fiscala pentru sigilarea compartimentului marfa încarcat cu bunuri cu risc, aflate sub supravegherea autoritatilor vamale/fiscale, care asigura functia de înregistrare a datelor si de transmitere a informatiilor de stare si pozitie catre aplicatia informatica;
    b) compartiment marfa - mecanism-cadru, cisterna, caroserie sau alt mecanism analog, precum un compartiment, total închis, care este destinat sa fie încarcat cu bunuri;
    c) monitorizare cu e-Sigiliu - supravegherea vamala/fiscala în timp real, bazata pe datele transmise de e-Sigiliul aplicat;
    d) bunurile cu risc vamal/fiscal - bunuri stabilite în urma analizei de risc ca fiind din categoria celor cu risc vamal/fiscal ridicat;
    e) operator de transport rutier de marfa - activitatea oricarei întreprinderi care efectueaza, fie cu ajutorul unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost în numele unui tert;
    f) eveniment - incident care se refera la deschiderea neautorizata a e-Sigiliului, la abaterea de la ruta prestabilita a acestuia, la stationarea nejustificata, care este transmis de dispozitivul inteligent în aplicatia informatica;
    g) fisa de monitorizare a transportului (prevazuta în anexa nr. 2 la ordin) - documentul care se întocmeste la momentul aplicarii e-Sigiliului si care atesta faptul ca mijlocul de transport este monitorizat de autoritatile competente.
    (2) Urmatoarele informatii sunt introduse în aplicatia informatica si sunt asociate cu e-Sigiliul aplicat: numarul de înmatriculare al mijlocului de transport, felul bunurilor - încadrare tarifara, cantitate, valoare, destinatie, ruta, operatori economici implicati, date de identificare ale soferului.
    (3) Autoritatile competente în aplicarea/scoaterea e-Sigiliului sunt:
    a) Autoritatea Vamala Romana, prin reprezentantii împuterniciti din cadrul birourilor vamale (frontiera/interior), echipele mobile din cadrul Autoritatii Vamale Romane/directiilor regionale vamale si al Serviciului de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun din cadrul Autoritatii Vamale Romane;
    b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin persoanele împuternicite din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala.
    (4) Autoritatile prevazute la alin. (3) initiaza/închid operatiunea de monitorizare a deplasarii unor bunuri cu risc pe cale rutiera, aflate sub supravegherea autoritatii vamale/fiscale.
    ART. 4
    (1) Sistemul national RO e-Sigiliu va fi utilizat în baza analizei de risc pentru monitorizarea deplasarii bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autoritatii vamale/fiscale:
    a) plasate în regim de tranzit între doua birouri vamale de frontiera care prezinta un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveste descarcarea frauduloasa;
    b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontiera si un birou vamal din interiorul tarii si care prezinta un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveste descarcarea frauduloasa;
    c) declarate pentru export, care prezinta risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor masuri speciale la export;
    d) privind miscarea în interiorul tarii a produselor supuse la plata accizei armonizate si nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum pana la primul beneficiar, precum si produsele la care plata accizei este exceptata sau cu scutire directa;
    e) aflate în tranzit intracomunitar, care prezinta risc de descarcare/comercializare pe teritoriul national;
    f) bunuri de natura intracomunitara destinate unui contribuabil din Romania care prezinta risc fiscal;
    g) bunuri avand ca destinatie o livrare intracomunitara care prezinta riscul de a nu parasi teritoriul national.
    (2) Analiza de risc pentru utilizarea sistemului RO e-Sigiliu va avea în vedere urmatoarele criterii de risc:
    a) natura bunurilor transportate;
    b) valoarea bunurilor;
    c) restrictii/prohibitii la import;
    d) regimul de taxare;
    e) bunuri din categoria produselor accizabile;
    f) ruta de transport utilizata;
    g) informatii provenite de la alte institutii nationale si internationale de aplicare a legii;
    h) transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a masurilor de prevenire si combatere a activitatilor economice ilicite conform art. LVI din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) existenta informatiilor cu privire la implicarea în activitati de frauda vamala/fiscala a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor;
    j) operatorul economic beneficiar se afla în consemn din urmatoarele motive:
    - operatorul economic nu a fost regasit la sediul social, domiciliul fiscal sau punctele de lucru declarate;
    - furt de identitate - transporturile intracomunitare anterioare au fost efectuate în numele unui contribuabil, fara ca acesta sa aiba cunostinta de respectivele transporturi;
    - istoric fiscal inadecvat (incoerenta datelor din declaratiile fiscale fata de datele din alte formulare prevazute de lege depuse de contribuabil, neconcordanta datelor din declaratiile fiscale si din alte formulare prevazute de lege depuse de contribuabil în comparatie cu datele si informatiile transmise de terti, desfasurarea de actiuni ce au ca scop reducerea profitabilitatii din perspectiva nivelului de declarare, nedepunerea declaratiilor fiscale);
    - au fost emise decizii de masuri asiguratorii, iar creanta estimata nu a fost acoperita integral în ordinea prevazuta la pct. 5.8 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL II
    Formalitati efectuate de autoritatile competente la aplicarea e-Sigiliului în orice loc unde autoritatea vamala/fiscala considera ca este necesara supravegherea prin sistemul national RO e-Sigiliu

    ART. 5
    în cazul monitorizarii cu e-Sigiliu, ca urmare a efectuarii analizei de risc si a luarii deciziei de sigilare a mijlocului de transport, autoritatea vamala/fiscala desemnata pentru utilizarea Sistemului national RO e-Sigiliu efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) completeaza fisa de monitorizare a mijlocului de transport;
    b) consemneaza ruta de transport si date cu privire la durata transportului;
    c) seteaza e-Sigiliul prin intermediul aplicatiei informatice de monitorizare prin care se introduc/descarca si se citesc datele din acesta;
    d) aplica e-Sigiliul pe compartimentul marfa al mijlocului de transport, activeaza e-Sigiliul si începe monitorizarea;
    e) întocmeste procesul-verbal de sigilare/desigilare prevazut în anexa nr. 3 la ordin;
    f) încarca în mod automat în aplicatia informatica, salveaza si stocheaza documentele întocmite, respectiv fisa de monitorizare si procesul-verbal de sigilare/desigilare.
    ART. 6
    (1) Montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezenta conducatorului mijlocului de transport monitorizat. în cazul în care marfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestuia poate asista si comisionarul în vama sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, dupa caz.
    (2) Fisa de monitorizare si procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de catre conducatorul mijlocului de transport.
    ART. 7
    (1) Conducatorul mijlocului de transport este obligat:
    a) sa permita montarea e-Sigiliului de catre autoritatea competenta pe mijlocul de transport;
    b) sa semneze angajamentul de plata prevazut în anexa nr. 4 la ordin;
    c) sa asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.
    (2) Ca urmare a deciziei de monitorizare, în cazul afectarii integritatii dispozitivului inteligent (dispozitivul dispare sau sufera deteriorari), transportatorul rutier de marfa este obligat sa plateasca contravaloarea acestuia, conform angajamentului de plata.
    ART. 8
    Ruta de transport va fi declarata de conducatorul mijlocului de transport, iar aceasta va fi agreata si consemnata de autoritatea competenta.
    ART. 9
    (1) înainte de aplicarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport se întocmeste fisa de monitorizare a transportului, editata în limbile romana si engleza.
    (2) Fisa de monitorizare a transportului se întocmeste de autoritatea competenta în doua exemplare, avand urmatoarele destinatii:
    a) exemplarul nr. 1, la autoritatea competenta;
    b) exemplarul nr. 2 însoteste transportul pana la destinatia de pe teritoriul national/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmeaza sa paraseasca teritoriul national.
    (3) Fisa de monitorizare a transportului si procesul-verbal de sigilare/desigilare se semneaza de conducatorul auto dupa montarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport.
    (4) Semnarea fisei de monitorizare a transportului si a procesului-verbal de sigilare/desigilare de catre conducatorul mijlocului de transport se face conform reglementarilor legale în vigoare si reprezinta acceptul acestuia cu privire la obligatiile care îi revin conform prezentei proceduri.
    (5) Exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului se prezinta în cazul controalelor în trafic executate de echipele de control din teren.

    CAPITOLUL III
    Formalitati efectuate de autoritatea competenta la scoaterea e-Sigiliului

    ART. 10
    La prezentarea mijlocului de transport la destinatia de pe teritoriul national/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmeaza sa paraseasca teritoriul national, autoritatea competenta care scoate e-Sigiliul efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) verificarea integritatii compartimentului marfa care a facut obiectul sigilarii;
    b) oprirea functionarii e-Sigiliului din aplicatia informatica de monitorizare;
    c) scoaterea acestuia de pe mijlocul de transport.
    ART. 11
    (1) Exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului se semneaza de catre autoritatea competenta la încheierea monitorizarii.
    (2) Autoritatea competenta care a închis procedura de monitorizare transmite informatic exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului autoritatii competente care a initiat procedura de monitorizare, imediat dupa scoaterea e-Sigiliului.
    (3) în cazul deteriorarii e-Sigiliului, situatia de fapt constatata se consemneaza în fisa de monitorizare a transportului si se sanctioneaza conform art. LVII alin. (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) E-Sigiliile aplicate pe mijloacele de transport monitorizate sunt preluate de autoritatile competente care închid procedura în vederea reutilizarii.

    CAPITOLUL IV
    Evenimente pe timpul activitatii de monitorizare

    ART. 12
    (1) Pentru asigurarea continuitatii si functionalitatii procesului de monitorizare la nivel central, Autoritatea Vamala Romana si Directia generala de antifrauda fiscala asigura, fiecare, servicii de dispecerat care vor functiona în regim de permanenta, 24/7.
    (2) Fiecare autoritate competenta va avea dispecerat cu aceeasi interfata a aplicatiei informatice.
    ART. 13
    Serviciul de dispecerat monitorizeaza toate transporturile supuse Sistemului national RO e-Sigiliu si va comunica autoritatilor competente alertele destinate interventiei echipelor de control în cazul evenimentelor.
    ART. 14
    în scopul interventiei operative ca urmare a producerii unui eveniment, fiecare autoritate competenta planifica echipe de control pentru interventie pe timp de zi si de noapte, în baza informatiilor transmise de catre dispecerate, astfel încat interventia sa poata fi efectuata în cel mai scurt timp.
    ART. 15
    (1) în cazul interventiei ca urmare a producerii unui eveniment, echipa de control stabileste cauzele producerii acestuia si procedura care trebuie urmata în functie de eveniment.
    (2) Constatarile si masurile luate se consemneaza în fisa de monitorizare a transportului de catre echipa de control.
    ART. 16
    Daca în urma unui eveniment nu se pot remedia defectiunile de stare sau de functionare a e-Sigiliului aplicat pe mijlocul de transport si daca acesta nu poate fi înlocuit în conditii optime de timp si de spatiu, mijlocul de transport va fi însotit de echipa de control pana la destinatie.
    ART. 17
    în cazuri deosebite, echipa de control/seful de serviciu/dispecerul de serviciu poate decide însotirea mijlocului de transport pana la cel mai apropiat birou vamal sau orice spatiu amenajat al autoritatilor competente în care se poate efectua controlul fizic al marfurilor transportate, în conditii corespunzatoare.
    ART. 18
    Conducatorul auto este obligat sa anunte de îndata autoritatea competenta care a initiat procedura de monitorizare sau serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forta majora care au avut ca rezultat modificarea în orice fel a modului de amplasare ori de functionare a e-Sigiliului.
    ART. 19
    Neîndeplinirea de catre conducatorul auto a obligatiei de a asigura integritatea e-Sigiliului se sanctioneaza conform art. LVII alin. (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL V
    Dispozitii finale

    ART. 20
    în cazul în care este necesar ca e-Sigiliul aplicat pe mijlocul de transport sa fie recuperat înainte ca acesta sa ajunga la destinatie sau în orice alte situatii în care mijlocul de transport în cauza nu mai ajunge la locul de destinatie, operatiunile prevazute la art. 10 si 11 vor fi efectuate de echipele de control de pe raza de competenta unde se afla mijlocul de transport la momentul respectiv.

    ANEXA 2

                         FISA DE MONITORIZARE A TRANSPORTULUI

    Exemplarul nr. 1 - destinat initiatorului monitorizarii transportului

    Nr. ......../........
    A.V.R./DGAF ............................
    Judetul ................., locul ........, data ...., ora initierii supravegherii ....................
    Lucrator vamal/Inspector: Numele si prenumele, functia .................................................................
    Mijloc de transport: ..............................................
    Conducator auto: Numele si prenumele ......., CNP ......., telefon mobil ......
    Traseul agreat si durata pana la destinatie: ......................
    Documente însotitoare: ............................................
    Bunurile transportate: ............................................
    Felul bunurilor - încadrare tarifara: .............................
    Cantitate: ..................................
    Valoare: ....................................
    Firma de transport: ...............................................
    Firma de expeditie: ...............................................
    Firma destinatara: ................................................
    Destinatie: .......................................................
    Judetul ............., data si ora închiderii monitorizarii ..................
    Lucrator vamal/Inspector: Numele si prenumele .........., functia ............................
    E-Sigiliu: serii de identificare, starea de functionare: ..............
    Valoarea dispozitivului inteligent: .....................
    Locul aplicarii dispozitivului inteligent la momentul plecarii: ....................................
    Demontarea e-Sigiliilor: ..........................................
    Incidente pe parcursul traseului: .................................
    ...................................................................
    ...................................................................

           Am predat/Am primit.               Am predat/Am primit.

    Inspector A.V.R./    Conducator     Conducator    Inspector A.V.R./
    Inspector DGAF,      auto,          auto,         Inspector DGAF,
    .................    ..........     ..........    ................  

    ANEXA 3

                         PROCES-VERBAL
                        de sigilare/desigilare

               încheiat în .................. ziua ..... luna ..... anul ............

    Subsemnatii, ..........................................., avand functia de inspector în cadrul Autoritatii Vamale Romane/Directiei generale antifrauda fiscala, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare/Hotararea Guvernului nr. 707/2006 pentru probarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, a ordinelor de serviciu si a legitimatiilor de control nr. ..........., astazi, .........., ora .........., în prezenta ............................................................,
    avand functia de ........................ la ..........................., posesor al B.I./C.I./pasaport seria ...... nr. ......, eliberat(a) de .................. la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..................., bd./str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., CNP .................................., am procedat la sigilarea urmatoarelor: ......................................................
    Cele sigilate apartin ........................................... .
    Sigilarea a fost determinata de ................................. .
    A fost aplicat sigiliul ......................................... .
    în conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlaturarea sau distrugerea sigiliului constituie infractiune si se pedepseste conform legii.
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în doua exemplare, din care un exemplar a fost înmanat ...., domiciliat(a) în ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./pasaport seria ....... nr. ............, avand calitatea de .................... la .............. .

              Inspectori,                       Contribuabil,
    (numele, prenumele si semnatura)             (denumirea)
     .............................      .............................
     .............................              Reprezentant,
                                       (numele, prenumele si semnatura)
                                           ........................

    Martori
    ...................................................................
    [numele si prenumele, adresa, semnatura, B.I./C.I./pasaport seria/nr. ....., eliberat(a) de ............ la data de ..........]

    ANEXA 4

                         ANGAJAMENT DE PLATA

    Avand în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Vamale Romane si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum si a unor formulare, persoana juridica/persoana fizica ............... se obliga la plata contravalorii în cuantum de*1) ......... lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform Fisei de monitorizare a transportului nr. ......... din data de ........., în contul ............. al ........., ca urmare a aplicarii prevederilor art. ....... .
    Prezentul angajament de plata este completat si semnat de catre conducatorul mijlocului de transport ..............., domiciliat în ........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul ........, care se legitimeaza cu B.I./C.I./pasaport .... seria ..... nr. ......, emis(a) de ....... la data de ........ .

    Data: ....................................

    Numele si prenumele: .....................

    Semnatura: ...............................

    Prezentul document constituie titlu executoriu, iar în cazul în care debitorul nu îsi respecta obligatiile de plata, acesta va fi învestit cu titlu executoriu si se va trece la executarea silita.

------------
    *1) Valoarea de achizitie a dispozitivului inteligent aplicat.

                              ---------------