ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115/2023 din 14 decembrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
            ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 115/2023 din 14 decembrie 2023
privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1139 din 15 decembrie 2023

    Avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara in mod prudent pentru a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o maniera care sa asigure sustenabilitatea pozitiei fiscale pe termen mediu si lung, precum si predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice,
    tinand seama de faptul ca fundamentarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 trebuie realizata pe o serie de masuri fiscal-bugetare aprobate prin acte normative,
    luand in considerare Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 3 aprilie 2020 in vederea incetarii situatiei de deficit public excesiv din Romania (2020/C 116/01), potrivit careia Romania trebuie sa puna in aplicare in mod riguros masurile necesare pentru corectarea deficitului bugetar excesiv,
    avand in vedere necesitatea crearii unui spatiu bugetar pentru alocarea de sume pentru sustinerea investitiilor publice si implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, intr-o maniera eficienta, profesionista si transparenta, cu efect multiplicator si aport direct la formarea bruta de capital fix,
    tinand cont de faptul ca pentru perioada 2024 - 2026 se impune o constructie bugetara responsabila si credibila, crearea de spatiu fiscal, vital in economii in curs de dezvoltare in conditiile unui cadru international si intern dificil,
    avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2024 - 2026, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024,
    tinand cont de necesitatea pastrarii echilibrelor bugetare prin adoptarea de masuri menite sa limiteze cresterea cheltuielilor bugetare permanente,
    deoarece neadoptarea masurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finantare suplimentar in anul 2024, rezultand un nivel nesustenabil al deficitului bugetului general consolidat de peste 7% din produsul intern brut, ceea ce va avea ca efect cresterea datoriei publice cu riscul inaspririi conditiilor de finantare a acesteia,
    luand in considerare faptul ca situatia prezentata intruneste premisele unei situatii urgente si extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor masuri, cu celeritate, putand avea consecinte negative, in sensul ca ar genera atat un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectand sustenabilitatea finantelor publice, cat si intarzieri in adoptarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024,
    tinand cont de faptul ca este necesara implementarea de masuri urgente si viabile care sa asigure respectarea de catre Romania a termenelor si jaloanelor stabilite prin Planul national de redresare si rezilienta, PNRR, in domeniul reformei fiscale care sa fie in concordanta si cu recomandarile formulate de catre Comisia Europeana,
    cunoscand faptul ca sunt necesare venituri suplimentare pentru sustinerea consolidarii fiscale, in domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor se stabilesc reguli pentru reducerea sferei de aplicare a acestui sistem fiscal, precum si pentru prevenirea divizarii artificiale a intreprinderilor cu scopul de a accesa regimul microintreprinderilor, iar in domeniul impozitului pe profit se reglementeaza masuri de limitare a anumitor tipuri de cheltuieli, a recuperarii pierderii fiscale, in vederea largirii bazei impozabile.
    Avand in vedere faptul ca neadoptarea acestor masuri legislative cauzeaza intarzieri asupra indeplinirii unor jaloane - conditionalitati pentru PNRR, aceasta situatie ducand la cresterea riscului de nerespectare a calendarelor, cu consecinte negative majore asupra gradului de indeplinire a obligatiilor asumate,
    pentru evitarea riscului de suspendare a fondurilor alocate prin PNRR,
    luand in considerare dificultatile constatate in aplicarea unitara a facilitatilor fiscale acordate salariatilor care desfasoara activitate in sectoarele constructii, agricultura, industria alimentara, precum si activitatea de creare de programe pentru calculator, fapt ce impune clarificarea reglementarilor in vigoare,
    tinand cont de faptul ca lipsa clarificarilor privind modalitatea de aplicare a prevederilor fiscale referitoare la determinarea plafonului lunar neimpozabil de 3 salarii/remuneratii, pentru indemnizatiile de delegare, detasare, creeaza premisele aplicarii neunitare a regimului fiscal reglementat, fapt ce poate conduce la stabilirea unor sume suplimentare in sarcina angajatorilor, se impune completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in acest sens.
    Avand in vedere faptul ca, in prezent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor nu se acorda cheltuieli forfetare deductibile la stabilirea venitului net anual, deducerea cheltuielilor efectuate pentru obtinerea veniturilor fiind posibila exclusiv in situatia in care contribuabilul opteaza pentru determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se impune reglementarea unui regim fiscal echitabil, simplu si eficient, care faciliteaza conformarea voluntara a contribuabililor si reduce sarcina administrativa, atat la nivel institutional, cat si la nivelul persoanelor fizice care realizeaza venituri de aceasta natura.
    Tinand seama de faptul ca norma primara, in speta Legea nr. 239/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu a asigurat reguli fiscale suficiente si neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educatia timpurie, care sa conduca la stabilitate si eficienta legislativa, necesitand revizuirea reglementarilor initiale, iar masura suspendarii stimulentului fiscal inceteaza la data de 31 decembrie 2023, este necesara implementarea unei masuri in cazul sumelor suportate/acordate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, astfel incat sa permita aplicarea acesteia.
    Tinand cont de necesitatea cresterii eficientei colectarii obligatiilor bugetare, in scopul asigurarii unei mai bune incasari la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata,
    avand in vedere riscul de declansare a procedurii de infringement in cazul neconformarii cu cele sesizate de catre Comisia Europeana cu privire la unele neconcordante de natura tehnica referitoare la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2020/262 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare),
    tinand cont de necesitatea implementarii in legislatia nationala a prevederilor Deciziei de punere in aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine si kerosen, precum si de faptul ca, in lipsa luarii urgente a acestei masuri, noile reguli obligatorii stabilite la nivelul UE privind marcarea motorinei nu vor putea fi aplicate,
    in vederea evitarii intarzierilor nejustificate in activitatea de comercializare a produselor accizabile,
    avand in vedere faptul ca operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, vizati de obligatia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt in imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2023, in conditiile inexistentei pe piata, in prezent, a acestor dispozitive,
    tinand seama si de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative in sensul ca ar conduce la sanctionarea operatorilor economici care comercializeaza bunuri/presteaza servicii prin intermediul automatelor comerciale, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, pentru neindeplinirea obligatiei de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale, in conditiile in care fapta nu este imputabila acestora,
    avand in vedere necesitatea evitarii aparitiei unor disfunctionalitati atat in activitatea marilor retele comerciale, cat si in activitatea specifica a unor contribuabili,
    tinand seama de solicitarile repetate ale mediului de afaceri din perspectiva cerintelor de conformare care privesc respectarea plafonului de numerar aflat in casierie la sfarsitul fiecarei zile si preintampinarea unor dificultati din perspectiva utilizarii infrastructurii existente, respectiv a aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv a celor de tipul "self checkout",
    avand in vedere necesitatea constituirii unor structuri dedicate care sa raspunda in mod corespunzator si operativ sarcinilor rezultate din angajamentele, recomandarile internationale formulate de institutii financiare internationale, precum: Banca Mondiala, Fondul Monetar International etc., si din obiectivele majore ale politicii externe a Romaniei, cum ar fi OCDE,
    intrucat problemele mentionate mai sus vizeaza interesul public si strategic al Romaniei pentru asigurarea sustenabilitatii finantelor publice, consolidare fiscala, gestionarea fondurilor europene si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAPITOLUL I
    Prevederi referitoare la cheltuielile publice

    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice potrivit prevederilor legale in vigoare se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica locala si functiile asimilate acestora, prevazute in anexa nr. IX litera C la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
    (3) Prin exceptie de la alin. (1) si prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul brut al salariilor de baza ale personalului din invatamant se majoreaza in anul 2024 cu 20%, in medie, in 2 transe, respectiv:
    a) prima transa incepand cu data de 1.01.2024;
    b) a doua transa incepand cu data de 1.06.2024.
    (4) Salariile de baza ale personalului prevazut la alin. (3) se stabilesc prin ordonanta de urgenta a Guvernului initiata de Ministerul Educatiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, pentru care nu exista functie similara in plata, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara se stabileste la nivelul reglementat pentru anul 2022 in anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se aplica prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in munca, majorat cu 5%.
    ART. II
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
    ART. III
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) - (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza in cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) in anul 2024, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politisti, politistii de penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia aferenta lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie/salariul de baza cuvenita/cuvenit.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), munca suplimentara prestata in anul 2024 peste programul normal de lucru de catre personalul cu statut special care are atributii pentru desfasurarea activitatilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum si de catre politistii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se plateste cu o majorare de 70% din solda de functie/salariul de functie cuvenita/cuvenit, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii. Plata majorarii se efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare.
    (4) Personalului din institutiile de aparare si securitate nationala care executa serviciul de lupta permanent, desfasoara activitati deosebite cu caracter operativ sau neprevazut, precum si in situatii de urgenta i se aplica, in mod corespunzator, prevederile alin. (3).
    (5) Plata majorarii prevazute la alin. (3) si (4) se efectueaza astfel incat sa se incadreze in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda, la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul politistilor de penitenciare, limita de 3% se stabileste la nivelul bugetului centralizat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (7) In situatia prevazuta la alin. (3) si (4), munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru se poate plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual.
    (8) Conditiile de stabilire a majorarii prevazute la alin. (3) si (4) si cele de incadrare in limitele stabilite la alin. (5) si (6), precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut pentru care se acorda acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (9) Dispozitiile alin. (3) - (8) nu aduc atingere prevederilor alin. (2), care se aplica in mod corespunzator.
    (10) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea si acordarea drepturilor prevazute la alin. (2) - (6) numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
    ART. IV
    (1) In anul 2024, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu exceptia tichetelor de cresa, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In anul 2024, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora premii.
    (3) In anul 2024, serviciile publice autonome de interes national, cu personalitate juridica, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune, republicata, nu finanteaza din fondurile alocate de la bugetul de stat acordarea pentru angajatii proprii de bilete de valoare, cu exceptia tichetelor de cresa, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu platesc premii sau ore suplimentare din aceste fonduri.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in anul 2024 se pot acorda premii pentru sportivii si colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale si nationale oficiale, pentru elevii, studentii, cercetatorii si profesorii care au obtinut distinctii la olimpiadele internationale si concursurile internationale si nationale pe discipline de invatamant si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia, cu incadrarea in alocarea bugetara.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) se pot acorda tichetele de masa a caror valoare se plafoneaza la nivelul lunii decembrie 2022.
    ART. V
    (1) In anul 2024, pentru personalul militar, politistii si politistii de penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se mentin la nivelul lunii decembrie 2023.
    (2) In anul 2024, cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana, valoarea financiara anuala a normelor de echipare si valoarea financiara a drepturilor de echipament se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
    ART. VI
    (1) In anul 2024, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste de catre ordonatorii de credite astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
    (2) Daca in cursul exercitiului bugetar intervin evenimente care conduc la majorarea cheltuielilor de personal aprobate prin buget, ordonatorii de credite dispun masurile necesare in vederea incadrarii in bugetul aprobat, in conditiile legii, recurgand, dar fara a se limita la masurile prevazute la art. 18 alin. (5) si (6) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. VII
    (1) In anul 2024 se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice din:
    a) institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin post unic se intelege:
    a) acel post ale carui atributii, prin continutul si natura lor, sau responsabilitati stabilite nu se regasesc intr-o alta structura organizatorica;
    b) un post dintre cele aflate in structura in care exista numai posturi vacante.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica posturilor care devin vacante in cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu sau de munca ale personalului.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget, respectiv prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului, initiat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritatile/institutiile publice locale prevazute la alin. (1) lit. b), precum si de Ministerul Educatiei pentru posturile vacante sau temporar vacante din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
    (5) Pentru posturile pentru care s-a afisat rezultatul selectiei dosarelor de concurs anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la data publicarii anuntului privind concursul.
    (6) In termen de 2 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice pe site-ul propriu un anunt cu privire la posturile care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (5) si pentru care concursul poate continua.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), functiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fara obligativitatea organizarii unor concursuri, cu notificarea prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 5 zile inainte de dispunerea masurii.
    ART. VIII
    (1) Transele aferente sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, care fac obiectul platii esalonate, conform legii, neplatite pana la data de 31 decembrie 2023, se platesc esalonat, incepand cu anul 2024, in transele prevazute la art. IX alin. (1).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste transele aferente sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, care fac obiectul platii esalonate, conform legii, neplatite pana la data de 31 decembrie 2023.
    ART. IX
    (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, se va realiza astfel:
    a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
    b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
    c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
    d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
    e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
    (2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, avand ca obiect acordarea unor drepturi reprezentand diurna, cazare, hrana sau facilitarea legaturii cu familia, prevazute de legislatia privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.
    (3) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
    (4) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
    (5) La sumele esalonate conform alin. (1) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.
    (6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite se stabileste procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).
    ART. X
    (1) In anul 2024, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, nu acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de munca/serviciu ori la trecerea in rezerva.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia incetarii raporturilor de munca sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.
    ART. XI
    (1) Incepand cu anul 2024 se majoreaza cu 13,8% nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023:
    a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) indemnizatiile stabilite in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
    i) indemnizatiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) si art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale pentru pensionari, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizatia sociala pentru pensionari este de 1.281 lei.
    ART. XII
    In anul 2024 se mentin in plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023:
    a) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
    b) indemnizatia presedintelui Consiliului National al Organizatiilor de Pensionari si al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind organizarea si functionarea Consiliului National al Organizatiilor de Pensionari si al Persoanelor Varstnice, republicata;
    c) indemnizatiile acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de ?tiinta din Romania, membrilor Academiei de ?tiinte Medicale din Romania, membrilor Academiei de ?tiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-?isesti" si membrilor Academiei de ?tiinte Tehnice din Romania;
    d) sprijinul material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de ?tiinta din Romania;
    e) drepturile prevazute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. XIII
    (1) In anul 2024, rentele viagere prevazute la art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in cuantumul aflat in plata in luna decembrie 2023.
    (2) Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1130 din 23 noiembrie 2022, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2025.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, cuantumul lunar al indemnizatiei de merit se mentine la nivelul din luna decembrie 2023, de 6.240 lei.
    ART. XIV
    In anul 2024 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai in limita a 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport prevazute de urmatoarele acte normative:
    a) art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) art. 210 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor;
    c) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) si (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare.
    ART. XV
    (1) In cadrul exercitiului bugetar, incepand cu data de 1 noiembrie, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie inregistreaza in executia bugetara la unele titluri din clasificatia economica ale unui capitol bugetar, cu exceptia cheltuielilor prevazute la alineatele bugetare "Finantarea externa nerambursabila" si "Fonduri europene nerambursabile", plati sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate, sunt obligati sa disponibilizeze la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului minimum 10% din valoarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament aprobate in buget la acea data la solicitarea Ministerului Finantelor, in termen de 5 zile de la data solicitarii. Procentul de virare se stabileste de catre Ministerul Finantelor prin adresa de solicitare.
    (2) Dupa expirarea termenului de 5 zile prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor este abilitat sa blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pana la momentul transmiterii de catre acestia a solicitarii de disponibilizare.
    ART. XVI
    Prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anul 2024.
    ART. XVII
    (1) Prevederile art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anul 2024.
    (2) In situatii temeinic justificate din punct de vedere economic si social, prin exceptie de la prevederile alin. (1), Guvernul poate aproba prin memorandum incheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intra sub incidenta prevederilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrare in bugetul aprobat.
    ART. XVIII
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost alocate sau pentru finantarea altor cheltuieli de aceeasi natura, reflectate la acelasi titlu de cheltuieli.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate in anul 2023 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru autoritatile publice locale, ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul 2024 pentru finantarea cheltuielilor curente si a cheltuielilor de capital in conditiile legii.
    ART. XIX
    In anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de beneficiari sa modifice in proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, anexe la buget, creditele de angajament si creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu incadrarea in valoarea totala a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare.
    ART. XX
    Articolul XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 9 octombrie 2018, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2019, se abroga.
    ART. XXI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prim-ministrul si ministrul finantelor semneaza o declaratie de raspundere prin care se atesta, exclusiv, corectitudinea si integralitatea informatiilor din Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2024 - 2026.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prim-ministrul si ministrul finantelor semneaza o declaratie ce atesta exclusiv incadrarea proiectului de buget pe anul 2024 si perspectiva 2025 - 2027 in tintele, obiectivele si prioritatile asumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2024 - 2026.
    (3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica pentru planificarea bugetara pe anul 2024 si perspectiva 2025 - 2027.
    ART. XXII
    Articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 11
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2025."
    ART. XXIII
    La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri si pentru stabilirea unor masuri necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) incepand cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru copiii prevazuti la art. 3^1 alin. (1) din aceeasi ordonanta."
    ART. XXIV
    Articolul 25 din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 745 din 25 iulie 2022, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Prevederile art. 32^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2025.
    (2) Prevederile art. 32^1 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2025."
    ART. XXV
    La art. XXI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 din 27 octombrie 2023, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in volumul si structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2023 ale institutiilor publice subordonate finantate integral sau partial din venituri proprii, respectiv ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificatiei bugetare pe partea de venituri si titluri noi pe partea de cheltuieli, sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare, inclusiv la si de la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare externa nerambursabila si cheltuieli de capital, si intre bugetele acestora, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", si sa le comunice Ministerului Finantelor in termen de 10 zile de la data efectuarii acestora."
    ART. XXVI
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aplicabilitatea unor dispozitii prevazute in Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificarile ulterioare, se proroga dupa cum urmeaza:
    a) prevederile art. 67 alin. (4), (6), (7), (8) se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    b) prevederile art. 116 - art. 119 se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    c) prevederile art. 131 alin. (11) se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    d) prevederile art. 138 alin. (5) se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    e) prevederile art. 139 alin. (2) lit. d), alin. (3), (7) se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    f) prevederile art. 23 alin. (1) lit. f) si art. 207 alin. (11) se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    g) prevederile art. 217 alin. (3) se proroga pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026;
    h) art. 77 alin. (4) se proroga pana la data de 1 ianuarie 2025.
    (2) Prevederile art. 248 alin. (21) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Finantarea in baza si in limitele costului standard/elev/prescolar/anteprescolar, potrivit dispozitiilor art. 139 alin. (1), (2) lit. a) - c), (4) si (9) - (16) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2024."
    (3) Aplicarea prevederilor art. 63 alin. (4), art. 78 alin. (8), art. 105 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, se suspenda pana la inceputul anului scolar 2025 - 2026.
    (4) In anul 2024 pentru Programul National Masa Sanatoasa se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, in limita sumei de 1.139.400 mii lei aprobata intr-o pozitie distincta intr-o anexa la Legea bugetului de stat pe anul 2024, pentru prescolarii si elevii din maximum 1.000 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale si pe unitati de invatamant, precum si normele metodologice de aplicare a Programului National pentru anul 2024 se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, respectiv ale art. 147 din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, in anul 2024 finantarea cheltuielilor pentru educatie, la nivelul sistemului national de invatamant preuniversitar si superior, cu toate componentele sale, reprezinta minimum 10,0% din cheltuielile bugetului general consolidat.
    (6) Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu anul 2025.
    ART. XXVII
    Pana la intrarea in vigoare a dispozitiilor privind infiintarea Centrului National de Educatie Incluziva, normele metodologice pentru evaluarea, privind orientarea/reorientarea intre niveluri de sprijin si privind asigurarea serviciilor necesare copiilor cu CES, conform prevederilor art. 69, in unitatile de invatamant, inclusiv in centrele scolare pentru educatie incluziva si in unitatile scolare speciale, se elaboreaza de Ministerul Educatiei.
    ART. XXVIII
    Pana la intrarea in vigoare a prevederilor art. 207 alin. (11), Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare cu doua ore saptamanal, la cerere, fara diminuarea salariului personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 ani si cu gradul didactic I.
    ART. XXIX
    Articolul 248 alin. (2) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    "Pana la data de 1.09.2025, Ministerul Educatiei stabileste, prin ordin al ministrului educatiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, masurile aplicabile la nivelul sistemului national de invatamant si elaboreaza metodologiile, regulamentele si alte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi."
    ART. XXX
    In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Educatiei emite ordinul de ministru pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national de invatamant preuniversitar si superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 1 septembrie 2023, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. XXXI
    La articolul 260 din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 5 iulie 2023, cu modificarile ulterioare, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alin. (19), cu urmatorul cuprins:
    "(19) Prevederile art. 216 alin. (19) referitoare la asigurarea cadrelor didactice si de cercetare din institutiile de invatamant superior de stat, la data incetarii de drept a contractului de munca in urma pensionarii, doua salarii raportate la ultimul salariu de baza se aplica incepand cu anul universitar 2025 - 2026."
    ART. XXXII
    In perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. XXXIII
    Termenul de intrare in vigoare prevazut la art. 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2025, iar termenul de aplicare se proroga pana la data de 31 decembrie 2027.
    ART. XXXIV
    Aplicarea prevederilor art. 210 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2025.
    ART. XXXV
    Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta si prim ajutor calificat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021, cu modificarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2025.
    ART. XXXVI
    Aplicarea prevederilor art. 34 si 35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda incepand cu data de 1 ianuarie 2024 si pana la data de 1 ianuarie 2025.
    ART. XXXVII
    Termenul prevazut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2024.
    ART. XXXVIII
    Alineatul (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie pentru titlul stiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care se acorda lunar numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul si daca are prevazute in fisa postului un set de atributii obiective si cuantificabile care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea acestuia este valorificata in mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazuta la art. 25."
    ART. XXXIX
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, au obligatia de a dispune modificarea fiselor de post, in conditiile art. XXXV.
    ART. XL
    La elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in completarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate de la bugetul de stat pentru finantarea serviciilor sociale din sistemul de protectie a copilului, finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, finantarea cheltuielilor de functionare ale unitatilor de ingrijire la domiciliu, ale centrelor de zi de ingrijire si recuperare, ale caminelor pentru persoane varstnice, precum si pentru finantarea indemnizatiilor ingrijitorilor informali ai persoanelor varstnice dependente, precum si a drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din surse proprii, cel putin la nivelul cotelor stabilite de dispozitiile legale, diferenta de fonduri necesare finantarii integrale a acestor cheltuieli.
    ART. XLI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, pensiile de serviciu stabilite in conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, pensiile de serviciu stabilite in conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
    (3) In anul 2024, indemnizatiile pentru limita de varsta acordate in temeiul Legii nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
    ART. XLII
    (1) In anul 2024, incepand cu prima sesiune pentru acceptarea si inscrierea solicitantilor deschisa dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024, nu se mai acorda ecobonusuri, iar cuantumul ecotichetelor, indiferent de numarul de autovehicule uzate predate spre casare, se acorda astfel:
    a) 25.500 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pila de combustie cu hidrogen, exceptand motocicleta;
    b) 13.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptand motocicleta, care genereaza maximum 80 g CO2/km in sistem WLTP;
    c) 13.000 lei pentru achizitionarea unei motociclete electrice.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica solicitantilor institutii publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. XLIII
    (1) Modificarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare in vederea prelungirii perioadei de implementare, prevazuta la art. 13 alin. (2) - (5), art. 17 alin. (3), (4) si (6), art. 25 lit. b) si art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 - 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 22 mai 2023, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2023, cu modificarile ulterioare, se realizeaza prin notificare, in baza instructiunilor emise de autoritatea de management.
    (2) Termenele prevazute la art. 9 alin. (3) si la art. 31 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 - 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 22 mai 2023, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2023, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2024.
    ART. XLIV
    La articolul 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468 din 10 mai 2022, aprobata prin Legea nr. 302/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (3) se abroga.
    ART. XLV
    (1) Disponibilitatile existente in contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativa centrala pe numele Ministerului Finantelor, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 178/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot utiliza temporar pentru onorarea cererilor de fonduri ale autoritatilor de management, in luna decembrie 2023, pentru programele operationale finantate din fonduri europene structurale si de investitii aferente perioadei de programare 2014 - 2020, in vederea efectuarii platilor aferente cererilor de prefinantare si a cererilor de plata primite de la beneficiari.
    (2) Ministerul Finantelor, prin Autoritatea de Certificare si Plata, efectueaza transferul sumelor din contul mentionat la alin. (1) in contul 57.07.03.60 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare si din bugetul MFP - Actiuni generale pentru finantarea programelor operationale pentru perioada de programare 2014 - 2020, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare", deschis la Trezoreria Operativa Centrala pe numele Ministerului Finantelor, in vederea virarii ulterioare in conturile de disponibil deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe numele fiecarui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, mentionate la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 93/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Sumele utilizate temporar potrivit alin. (1) se reintregesc in primul trimestru al anului 2024 de catre Autoritatea de Certificare si Plata, din sumele alocate in bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni Generale, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin virarea acestora din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" in contul 57.07.03.60, prevazut la alin. (2), si, ulterior, in contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativa centrala pe numele Ministerului Finantelor, potrivit art. 19 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 178/2022, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. XLVI
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2022 privind unele masuri necesare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiatilor din Ucraina, precum si acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investitii destinate retehnologizarii IMM-urilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 18 iulie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 15^1 se introduce un nou articol, art. 15^2, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 15^2
    Valoarea cheltuielilor care pot fi decontate pe baza de cost unitar, alocata in cadrul Programului operational Capital uman 2014 - 2020, prevazuta la art. 15 alin. (3), se suplimenteaza cu 143.958,90 mii lei, echivalent a 29.000,00 mii euro la cursul InforEuro din luna noiembrie 2023, reprezentand contributie in procent de 100% a Uniunii Europene prevazuta la nivelul axei prioritare 11 REACT EU CARE din cadrul careia se deconteaza sprijinul financiar."
    2. La articolul 17, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^2) Se autorizeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operational Capital uman 2014 - 2020 sa lanseze apelul de proiecte destinat decontarii sumelor prevazute la art. 15^2 si sa incheie contractul de finantare pentru apelul de proiecte lansat, in limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie."
    3. La articolul 17, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu urmatorul cuprins:
    "(3^2) Cheltuielile prevazute la art. 15^2 se deconteaza din fonduri europene nerambursabile aferente Programului operational Capital uman 2014 - 2020, pe baza situatiei prevazute la art. 16 alin. (1) si (2), dupa aprobarea modificarii programului operational prin decizie a Comisiei Europene, dupa lansarea apelului de proiecte de catre autoritatea de management a programului operational si incheierea contractului de finantare intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Afacerilor Interne."
    4. La articolul 17, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operational Capital uman 2014 - 2020, autorizeaza cheltuielile prevazute la art. 15^2 si efectueaza plati aferente contractului de finantare incheiat in contul de venituri ale bugetului de stat 46.00.04 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana, pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020», deschis pe seama Ministerului Afacerilor Interne."
    ART. XLVII
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2022 privind unele masuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investitii destinate capacitatilor de prestare de servicii si retehnologizarii, in vederea refacerii capacitatii de rezilienta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 20 iunie 2022, aprobata prin Legea nr. 377/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    "1. La articolul 5, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    (5) Sumele alocate sub forma de cofinantare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevazut la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile pana la incheierea perioadei de programare 2014 - 2020 prin relocari de sume rezultate din disponibilizari de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazarii proiectelor in cadrul POC 2014 - 2020, precum si prin alte modalitati prevazute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate considerate neeligibile sau cheltuielile nedecontate considerate neeligibile stabilite prin decizii ale organelor competente indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare sau prin alocari din cadrul programului raman cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    2. La articolul 13, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    (5) Sumele alocate sub forma de cofinantare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevazut la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile pana la incheierea perioadei de programare 2014 - 2020 prin relocari de sume rezultate din disponibilizari de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazarii proiectelor in cadrul POC 2014 - 2020, precum si prin alte modalitati prevazute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate considerate neeligibile sau cheltuielile nedecontate considerate neeligibile stabilite prin decizii ale organelor competente indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare sau prin alocari din cadrul programului raman cheltuieli definitive ale bugetului de stat."
    ART. XLVIII
    (1) Se instituie unele masuri de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, in perioada 2024 - 2027, dupa cum urmeaza:
    a) tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde;
    b) pachete cu produse alimentare.
    (2) In anul 2024, sprijinul material prevazut la alin. (1) lit. a) are o valoare nominala de 250 lei, iar in perioada 2025 - 2027 are o valoare nominala de 125 lei.
    (3) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin structura de specialitate din subordinea acestuia, cu rol de beneficiar al finantarii nerambursabile pentru cheltuielile care urmeaza a fi decontate din fonduri europene nerambursabile si responsabila de initierea si implementarea masurilor prevazute la alin. (1), coordoneaza implementarea masurii de sprijin, contracteaza serviciile necesare emiterii suportului electronic de catre unitati emitente, achizitiei de produse alimentare si livrarii acestora, in conditiile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
    (4) Ministerul Investitiei si Proiectelor Europene, prin structura prevazuta la alin. (3) incheie, in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, o conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru etichetarea, colectarea si distributia tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5) Bugetul masurii de sprijin se stabileste la suma de 5.721.347,64 mii lei, echivalent a 1.150.574.677,23 euro la cursul InforEuro din luna decembrie 2023 cu decontare din fonduri europene nerambursabile, respectiv din cadrul PoIDS 2021 - 2027, in conformitate cu regulile de eligibilitate si normele comunitare si nationale aplicabile si in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
    (6) Categoriile de cheltuieli efectuate cu masura de sprijin, care nu pot fi decontate din fonduri europene nerambursabile pentru neincadrarea in categoriile de cheltuieli eligibile, neincadrarea in categoriile de beneficiari-tinta ai Programului Incluziune si Demnitate Sociala, precum si pentru neincadrarea in alocarea financiara prevazuta raman cheltuieli definitive ale bugetului de stat, in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie;
    (7) Masurile de sprijin prevazute la alin. (1) se completeaza cu masuri auxiliare care includ masuri de educatie sanitara, educatie cu privire la asigurarea igienei corporale si a locuintei, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea catre servicii sociale, orientarea in vederea insertiei profesionale, sprijin in cautarea unui loc de munca, recomandari culinare si sfaturi privind echilibrul nutritional, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridica.
    (8) Mecanismul de implementare a masurilor de sprijin prevazute la alin. (1), regulile de acordare, modalitatea si frecventa masurilor de sprijin, precum si institutiile responsabile se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. XLIX
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul 2023 se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa repartizeze sumele retinute in proportie de 10% potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 3/XX/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2022 - 2027 (sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)".
    ART. L
    La articolul 98 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Un punct-amenda reprezinta valoric 5% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului."
    ART. LI
    Redeventele pentru exploatarea resurselor minerale din domeniul apelor, precum si a altor resurse minerale dupa caz, astfel cum sunt definite prin Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc prin acte juridice de forta legii, in termen de 90 de zile data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, avand in vedere un mecanism de calcul bazat pe urmatoarele criterii:
    a) criterii care trebuie sa tina cont de pretul de piata al produselor;
    b) criterii bazate pe utilizarea eficienta a acestora;
    c) criterii de performanta in gestionarea resurselor.
    ART. LII
    La art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1201 din 17 decembrie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru personalul militar, politistii, politistii de penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decontarea sumelor reprezentand servicii turistice cuvenite in anul 2023 se poate efectua si pentru serviciile prestate in perioada 30 octombrie 2023 - 30 iunie 2024 de orice structura de primire turistica clasificata aflata pe teritoriul Romaniei, achizitionate direct sau prin intermediul unei agentii de turism licentiate, in limita valorica a diferentei dintre limita valorica prevazuta pentru anul 2023 si cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia in perioada 1 ianuarie 2023 - 29 octombrie 2023."

    CAPITOLUL II
    Prevederi referitoare la consolidarea fiscala

    ART. LIII
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 22, alineatul (10^1) se abroga.
    2. La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;".
    3. La articolul 25 alineatul (3) litera b), dupa punctul 3 se introduce un nou punct, pct. 3^1, cu urmatorul cuprins:
    "3^1. sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil; in sensul prevederilor prezentului punct, conditiile acordarii sumelor pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, supuse limitarii fiscale, sunt cele prevazute la art. 76 alin. (4^1) lit. i)."
    4. La articolul 25 alineatul (3), literele j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "j) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) 50% din valoarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia contribuabilului in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;".
    5. La articolul 25 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. k^1), cu urmatorul cuprins:
    "k^1) 50% din valoarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu social achizitionat de catre contribuabil in cladiri de locuinte sau in cladiri individuale de locuit, din ansambluri rezidentiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice. In cazul in care sediul social, aflat in patrimoniul contribuabilului, este utilizat in scop personal de catre actionari sau asociati, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate in favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;".
    6. La articolul 25 alineatul (4), partea introductiva a literei i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:".
    7. La articolul 25, alineatul (4), literele i^1), i^2) si t) se abroga.
    8. La articolul 25 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "t) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare si serviciile acordate Fondului Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum si altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte; contribuabilii care efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cele prevazute la lit. i) si scad valoarea astfel rezultata din impozitul pe profit datorat, in limita prevazuta la lit. i). In situatia in care valoarea stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) si prezentei litere, diminuata cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit in limita valorii astfel calculate si catre Fondul Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, pana la termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In acest caz, redirectionarea impozitului pe profit se efectueaza, potrivit art. 42 alin. (4), fara a exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale."
    9. La articolul 25, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (12^1), cu urmatorul cuprins:
    "(12^1) In aplicarea prevederilor alin. (4) lit. e), pentru determinarea ponderii veniturilor neimpozabile in totalul veniturilor, contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care inregistreaza evaluarea titlurilor de participare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicarii optiunii irevocabile de a recunoaste astfel titlurile de participare, iau in calcul si sumele reprezentand diferente din evaluare/reevaluare care se regasesc in creditul conturilor de rezerve ca urmare a vanzarii/cesionarii titlurilor de participare."
    10. La articolul 25, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(13) Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectueaza cheltuieli privind bursele private, potrivit Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, insumeaza aceste cheltuieli in limita a 1.500 lei/fiecare bursa acordata, cu cele prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b), iar suma rezultata se deduce in limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b)."
    11. La articolul 26 alineatul (1), partea introductiva a literei c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, reprezentand sume datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate, in limita unui procent de 30% din valoarea acestor ajustari, altele decat cele prevazute la lit. d) - f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:".
    12. La articolul 26 alineatul (1), literele d) - f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "d) provizioanele specifice, constituite de institutiile de plata persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare;
    e) ajustarile pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare din operatiuni cu clientela, din operatiuni interbancare si creante din operatiuni de leasing financiar, inregistrate potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile, de catre institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine;
    f) ajustarile pentru pierderi asteptate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile, de catre institutiile financiare nebancare si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul general, aferente urmatoarelor categorii de active:
    (i) credite acordate clientelei, alta decat institutiile de credit, cu exceptia operatiunilor fara recurs;
    (ii) valori de recuperat de la clientela, alta decat institutiile de credit;
    (iii) creante aferente operatiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decat institutiile de credit;
    (iv) creante din operatiuni de leasing financiar, cu exceptia celor care sunt in relatie cu institutiile de credit;".
    13. La articolul 26, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu urmatorul cuprins:
    "(12) Prevederile alin. (1) referitoare la deducerea, in limita procentului de 30%, a ajustarilor pentru deprecierea creantelor reprezentand sume datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate se aplica pentru creantele inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2024."
    14. La articolul 28 alineatul (12), dupa litera i) se introduce o noua litera, lit. i^1), cu urmatorul cuprins:
    "i^1) pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, situat in cladiri de locuinte sau in cladiri individuale de locuit, din ansambluri rezidentiale definite potrivit prevederilor legale, inregistrate in patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibila la nivelul de 50%. In cazul utilizarii sediilor sociale, aflate in patrimoniul contribuabilului, in scop personal de catre actionari sau asociati, amortizarea fiscala aferenta sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal;".
    15. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 31
    Pierderi fiscale
    (1) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit, incepand cu anul 2024/anul fiscal modificat care incepe in anul 2024, dupa caz, se recupereaza din profiturile impozabile realizate, in limita a 70% inclusiv, in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
    (2) Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare totala se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si:
    a) contribuabilului care, in calitate de absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, preia de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost anterior platitor de impozit pe profit o pierdere fiscala nerecuperata integral de catre absorbit/divizat/cedent, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil potrivit alin. (1) si (7), dupa caz;
    b) contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, fost platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil potrivit alin. (1) si (7), dupa caz;
    c) contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un alt platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil potrivit alin. (1) si (7), dupa caz.
    (4) In cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile si cheltuielile atribuibile fiecarui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat in Romania.
    (5) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza potrivit alin. (1) si (7), dupa caz.
    (6) In cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului urmator celui in care a inceput operatiunea de lichidare si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un an in ceea ce priveste recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1).
    (7) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit, aferente anilor precedenti anului 2024/anului care incepe in 2024, ramase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recupereaza din profiturile impozabile realizate incepand cu anul 2024, in limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada ramasa de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului inregistrarii pierderilor respective.
    (8) In cazul in care se recupereaza atat pierderi fiscale anuale, potrivit dispozitiilor alin. (1) si (7), pentru aplicarea limitei de 70%, aceste pierderi se cumuleaza."
    16. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si independenta si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer efectuat intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. La stabilirea valorii de piata a transferului efectuat intre persoana juridica straina si sediul sau permanent se au in vedere prevederile din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor catre sediile permanente, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si publicat pe site-ul acestei organizatii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf."
    17. La articolul 37, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent desemnat se determina pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de fiecare sediu permanent apartinand aceleiasi persoane juridice straine, cu respectarea prevederilor alin. (2), si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer efectuat intre persoana juridica straina si sediul sau permanent, conform prevederilor din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor catre sediile permanente, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si publicat pe site-ul acestei organizatii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf."
    18. La articolul 40^2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare ale indatorarii rezultate din tranzactii/operatiuni care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) si (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) si (9), si care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se deduc, intr-o perioada fiscala, pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale indatorarii rezultate din tranzactii/operatiuni efectuate atat cu persoanele afiliate respective, cat si cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse intr-o perioada fiscala, nu pot depasi plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentul in lei a plafoanelor respective este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal. Plafonul de 500.000 euro aferent costurilor excedentare ale indatorarii efectuate cu persoane afiliate nu se aplica institutiilor de credit - persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine, institutiilor financiare nebancare, sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare si intreprinderilor de investitii definite potrivit legii."
    19. La articolul 40^2, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu urmatorul cuprins:
    "(7^1) Pentru aplicarea plafoanelor deductibile prevazute la alin. (4), costurile totale excedentare ale indatorarii reportate se aloca tranzactiilor/operatiunilor efectuate cu persoane afiliate care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) si (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) si (9), respectiv cu persoane neafiliate, astfel:
    a) se determina ponderea costului excedentar nededus aferent tranzactiilor/operatiunilor efectuate cu persoane afiliate care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) si (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) si (9), in costurile totale excedentare ale indatorarii nededuse, inainte de aplicarea limitei de 30%, prevazuta la alin. (1);
    b) se determina ponderea costului excedentar nededus aferent tranzactiilor/operatiunilor efectuate cu persoane neafiliate, in costurile totale excedentare ale indatorarii nededuse, inainte de aplicarea limitei de 30%, prevazuta la alin. (1);
    c) procentul determinat potrivit lit. a), respectiv lit. b) se inmulteste cu suma reprezentand costurile totale excedentare ale indatorarii reportate dupa aplicarea limitei de 30%, prevazuta la alin. (1)."
    20. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii care efectueaza cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. t), sponsorizari si/sau acte de mecenat au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor/mecenatului aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, precum si, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), pana la termenele prevazute la alin. (1) si (2). Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
    21. La articolul 42, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care valoarea stabilita potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit, in limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat pana la termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila. Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirectionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data platii sumei respective de catre organul fiscal, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1). Procedura, modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
    22. La articolul 42^3 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor;".
    23. La articolul 42^3, alineatul (4) se abroga.
    24. La articolul 42^5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 si art. 22^1, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, potrivit legii, si alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal."
    25. La articolul 42^7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala, rezultatul fiscal consolidat negativ inregistrat de grupul fiscal se recupereaza in procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al acestuia, potrivit art. 31. Recuperarea rezultatelor fiscale consolidate negative se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit."
    26. La articolul 42^7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul desfiintarii grupului fiscal dupa perioada prevazuta la art. 42^3 alin. (1), rezultatele fiscale consolidate negative, inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii fiscale, se recupereaza de catre persoana juridica responsabila in procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al grupului, potrivit art. 31, pe perioada ramasa cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani, respectiv 5 ani, dupa caz."
    27. La articolul 45, dupa alineatul (12) se introduc sapte noi alineate, alin. (13) - (19), cu urmatorul cuprins:
    "(13) In cazul burselor private, prevederile art. 25 alin. (12) se aplica pentru cele acordate pana la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, respectiv pana la sfarsitul anului fiscal modificat care se incheie in anul 2024.
    (14) Prevederile art. 26 alin. (1) lit. f) se aplica si pentru determinarea rezultatului fiscal si a impozitului pe profit aferent anului fiscal 2023.
    (15) Depunerea formularului/formularelor de redirectionare a impozitului pe profit aferent anului 2023/anului fiscal modificat care se incheie in anul 2024 se efectueaza pana la termenele prevazute la art. 42 alin. (4).
    (16) Ultimul an fiscal in care sumele reprezentand burse/aparate de marcat electronice fiscale, ramase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se incheie in anul 2024.
    (17) Sumele reprezentand aparate de marcat electronice fiscale, ramase de reportat, potrivit legii, dupa scaderea din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2023/anului fiscal modificat care se incheie in anul 2024, reprezinta elemente similare cheltuielilor incepand cu anul 2024, respectiv incepand cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2024. In acest caz, cheltuielile reprezentand amortizarea fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.
    (18) Incepand cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care incepe in anul 2024, sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevazute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, nu mai cuprind bursele private si costul de achizitie a aparatelor de marcat electronice fiscale.
    (19) Costurile excedentare ale indatorarii reportate la 31 decembrie 2023 potrivit prevederilor art. 40^2 se aloca, pentru aplicarea alin. (4) al acestui articol in anii fiscali urmatori, plafonului deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro."
    28. La articolul 47 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "h) are asociati/actionari care detin, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si este singura persoana juridica stabilita de catre asociati/actionari sa aplice prevederile prezentului titlu;"
    29. La articolul 47 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:
    "i) a depus in termen situatiile financiare anuale, daca are aceasta obligatie potrivit legii."
    30. La articolul 47, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifica luand in calcul veniturile realizate de persoana juridica romana, cumulate cu veniturile intreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare."
    31. La articolul 47, alineatul (2) se abroga.
    32. La articolul 47 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, precum si persoana juridica romana care desfasoara activitati de intermediere/distributie in aceste domenii, cu exceptia intermediarilor secundari de asigurari si/sau reasigurari, definiti potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distributie de asigurari/reasigurari in proportie de pana la 15% inclusiv din veniturile totale;".
    33. La articolul 47, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), asociatii/actionarii persoanei juridice romane care detin, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atat la persoana juridica romana analizata, cat si la alte persoane juridice romane care indeplinesc conditiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, trebuie sa stabileasca, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator, o singura persoana juridica romana care aplica prevederile prezentului titlu. Persoanele juridice romane care nu au fost stabilite de catre asociati/actionari, pana la termenul de 31 martie, intra sub incidenta prevederilor titlului II."
    34. La articolul 47, alineatele (5) si (6) se abroga.
    35. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele juridice romane pot opta sa aplice impozitul reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere prevazute la art. 47 alin. (1) si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu."
    36. La articolul 48, dupa alineatul (2^1) se introduc doua noi alineate, alin. (2^2) si (2^3), cu urmatorul cuprins:
    "(2^2) Microintreprinderile care au desfasurat, pana la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor aplica conditia de a nu mai fi fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prevazuta la alin. (2), incepand cu anul fiscal 2024.
    (2^3) Prin exceptie de la prevederile art. 52, respectiv de la art. 47 alin. (1) si alin. (4), microintreprinderea care se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit prevederilor legale, continua sa fie platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru intreaga perioada in care inregistreaza aceasta situatie de inactivitate."
    37. La articolul 48, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu urmatorul cuprins:
    "(3^2) O microintreprindere care s-a aflat in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit prevederilor legale, continua sa fie platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii de reluare a activitatii, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. d), h) si i), iar pe cea de la lit. g) in termen de 30 de zile inclusiv de la data inregistrarii mentiunii in Registrul Comertului."
    38. La articolul 52, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care, in cursul unui an fiscal, o microintreprindere nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. g) si/sau nu a depus in termen situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent anului fiscal respectiv, daca avea aceasta obligatie potrivit legii, microintreprinderea datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care nu mai este indeplinita oricare dintre aceste conditii."
    39. La articolul 52, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) In cazul microintreprinderii care, in cursul anului, se gaseste in situatia prevazuta la art. 47 alin. (1^1), suplimentar fata de regulile prevazute la alin. (5), limita fiscala privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevazuta la alin. (1), se verifica luand in calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile intreprinderilor legate."
    40. La articolul 52, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In situatia in care, in cursul anului fiscal, oricare dintre asociatii/actionarii unei microintreprinderi detine, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si la alte microintreprinderi, asociatii/actionarii trebuie sa stabileasca microintreprinderea/microintreprinderile care iese/ies de sub incidenta prezentului titlu si care urmeaza sa aplice prevederile titlului II incepand cu trimestrul in care se inregistreaza situatia respectiva, astfel incat conditia de detinere a unei singure microintreprinderi sa fie indeplinita. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
    41. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 54
    Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor
    (1) Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si f), la art. 51 alin. (1), (4^1) si (4^2) si la art. 52 alin. (1) se vor lua in calcul aceleasi elemente care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.
    (2) Verificarea aplicarii prevederilor art. 47 alin. (1) lit. h) si i), alin. (4) si art. 52 alin. (7) se efectueaza pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
    42. Articolul 54^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 54^1
    Reguli tranzitorii
    Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii in anul fiscal 2024, conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. i) se considera indeplinita daca situatiile financiare anuale sunt depuse pana la data de 31 martie 2024 inclusiv."
    43. La articolul 56, alineatele (1^1), (1^3) - (1^10), (2^1) si (2^2) se abroga.
    44. La articolul 56, dupa alineatul (2^3) se introduc doua noi alineate, alin. (2^4) si alin. (2^5), cu urmatorul cuprins:
    "(2^4) Impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferent anului 2023 se redirectioneaza potrivit prevederilor in vigoare pana la data de 31 decembrie 2023.
    (2^5) Ultimul an fiscal in care sumele reprezentand sponsorizari/burse si sumele reprezentand achizitia de aparate de marcat electronice fiscale, ramase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor este anul fiscal 2023."
    45. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, art. 60^1 cu urmatorul cuprins:
    "ART. 60^1
    Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit
    Prin exceptie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) si pct. 7 lit. c), in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon astfel stabilita."
    46. La articolul 68 alineatul (5), literele a) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) cheltuielile pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
    (...)
    r) contravaloarea abonamentelor, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;".
    47. La articolul 68, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile pentru acordarea de burse private si cheltuielile de protocol."
    48. La articolul 68 alineatul (7), litera k^2) se abroga.
    49. La articolul 68 alineatul (7), dupa litera k^2) se introduc doua noi litere, lit. k^3) si k^4) cu urmatorul cuprins:
    "k^3) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, efectuate potrivit legii;
    k^4) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii;".
    50. La articolul 68^1, alineatul (7) se abroga.
    51. La articolul 72, alineatul (8) se abroga.
    52. La articolul 76 alineatul (2), literele k) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "k) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.
    (...)
    m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada deplasarii."
    53. La articolul 76 alineatul (3), litera a^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a^1) veniturile prevazute la alin. (4^1) lit. d) - f) si h) - j), pentru partea care depaseste limitele prevazute la alin. (4^1);".
    54. La articolul 76 alineatul (4), literele s) si x) se abroga.
    55. La articolul 76 alineatul (4^1), litera g) se abroga.
    56. La articolul 76 alineatul (4^1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "h) contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;".
    57. La articolul 76 alineatul (4^1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, lit. i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in limita stabilita de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.
    Suma se acorda unui singur parinte, astfel cum este definit la art. 77 alin. (11), la un singur angajator, prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui. In situatia in care desfasoara activitate la mai multi angajatori, angajatul are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de plati de la un alt angajator;
    j) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite."
    58. La articolul 76, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada delegarii in alta localitate, in Romania si in strainatate, se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul. Impozitul se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz."
    59. La articolul 76, dupa alineatul (7) se introduc sapte noi alineate, alin. (8) - (14) cu urmatorul cuprins:
    "(8) Sumele reprezentand contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, in conditiile alin. (4^1) lit. d), se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul, respectiv venituri aferente lunii in care sunt acordate, in situatia in care nu exista obligatia prezentarii unor documente justificative.
    (9) Sumele reprezentand contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in conditiile alin. (4^1) lit. e), se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
    (10) Sumele reprezentand primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajator pentru angajatii proprii, in conditiile alin. (4^1) lit. f), se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
    (11) Sumele reprezentand contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in conditiile alin. (4^1) lit. h) se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
    (12) Sumele suportate/acordate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in conditiile alin. (4^1) lit. i), se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
    (13) Sumele reprezentand diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite, se considera venituri aferente fiecareia dintre lunile in care este scadent creditul, respectiv luna in care se inregistreaza in cont dobanda aferenta depozitului.
    (14) Impozitul datorat in cazul sumelor prevazute la alin. (8) - (13) se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii in care se considera venit, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz."
    60. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(v) contravaloarea abonamentelor suportate de angajati, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale.
    Abonamentul vizeaza servicii furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77 alin. (5), in limita aceluiasi plafon, indiferent de numarul de persoane."
    61. La articolul 83, alineatul (2) se abroga.
    62. La articolul 84, alineatele (1), (3), (7) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, din arendarea bunurilor agricole, precum si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    (...)
    (3) Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor, altul decat cel platit de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, din arendarea bunurilor agricole, precum si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.
    (...)
    (7) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.
    (...)
    (10) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor nu au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile."
    63. La articolul 84, alineatul (11) se abroga.
    64. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, art. 84^1 cu urmatorul cuprins:
    "ART. 84^1
    Reguli privind stabilirea impozitului pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila
    (1) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    (2) In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata.
    (3) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor, altul decat venitul din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, se stabileste la fiecare plata, de catre platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.
    (4) Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, retine, declara si plati impozitul corespunzator sumelor platite.
    (5) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri prevazuti la alin. (4), la momentul platii veniturilor.
    (6) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
    (7) Contribuabilii nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile."
    65. Articolul 88 se abroga.
    66. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 89
    Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
    Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt aplicabile, dupa caz, reglementarile cap. XI - Venitul net anual impozabil."
    67. Dupa articolul 101 se introduce un nou articol, art. 101^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 101^1
    Prevederi speciale la calculul impozitului pe venitul din pensii
    Prin exceptie de la prevederile art. 101 alin. (2), pentru drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil din pensii determinat potrivit art. 100 alin. (2) - (5)."
    68. La articolul 113, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Notarii publici au obligatia sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, la organul fiscal teritorial, o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand cel putin urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:".
    69. La articolul 113, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:
    "e) numarul cadastral al proprietatii imobiliare."
    70. La articolul 118, alineatele (1), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. f), contribuabilul stabileste venitul net anual impozabil, pe fiecare sursa din categoria de venituri respectiva, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
    (...)
    (4) Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinata in sistem real, se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil in limita a 70% din veniturile nete anuale, obtinute din aceeasi sursa de venit in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
    (5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
    (...)
    (7) Pierderile din categoriile de venituri prevazute la art. 61 lit. a), a^1) si f) provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil in limita a 70% din veniturile nete anuale de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi."
    71. La articolul 119, alineatele (2) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pierderea neta anuala din operatiuni prevazute la art. 91 lit. c) si d) stabilita prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se recupereaza in limita a 70% din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
    (3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
    a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
    c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
    (4) Pierderile nete anuale provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil in limita a 70% din castigurile nete anuale de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi."
    72. La articolul 120, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, precum si din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, pentru care impunerea este finala, au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti si respectiv pana la data de 25 mai, inclusiv a fiecarui an, pentru contractele in curs, in cazul celor care au incheiat contractele respective in anii anteriori. Pentru contractele in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului net anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice."
    73. La articolul 120^1, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arenda, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, precum si din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, cota de 10% se aplica asupra venitului net anual estimat."
    74. La articolul 122 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, venituri din cedarea folosintei bunurilor platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), respectiv art. 84^1 alin. (6), precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 84 alin. (1) pentru care chiria este exprimata in lei."
    75. La articolul 123, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118."
    76. La articolul 123, alineatul (1^3) se abroga.
    77. La articolul 123, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arenda, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala, din cedarea folosintei bunurilor platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, precum si de cei care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza potrivit prevederilor art. 72^1, se stabileste prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual."
    78. La articolul 123, alineatele (3) si (4) se abroga.
    79. La articolul 123, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual/venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului."
    80. La articolul 123^1, alineatele (1), (3) si (3^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
    (...)
    (3) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) obligatia calcularii si platii sumei prevazute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de acestia pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii. Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.
    (3^1) Contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult, beneficiara a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii."
    81. La articolul 123^1, alineatul (4) se abroga.
    82. La articolul 123^1, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) si (3^1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
    (6) Prin exceptie de la alin. (3), contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se retine la sursa, pot opta, cu acordul angajatorului/platitorului de venit, printr-un inscris incheiat cu acesta, pentru calcularea, retinerea, declararea si plata sumei prevazute la alin. (1) catre beneficiari, pana la termenul de plata a impozitului."
    83. La articolul 130, alineatele (7) - (10) se abroga.
    84. La articolul 133, dupa alineatul (23) se introduc cinci noi alineate, alin. (24) - (28), cu urmatorul cuprins:
    "(24) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor aferente anilor fiscali anteriori anului 2024, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in anul de realizare a venitului. Pierderea reportata, necompensata, precum si pierderea fiscala inregistrata in anul fiscal 2023, reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
    (25) Sumele reprezentand costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse in functiune in anul 2023, precum si sumele de aceeasi natura reportate, se deduc din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023. Sumele ramase care nu sunt scazute din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023 nu se reporteaza si reprezinta cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, incepand cu veniturile aferente anului 2024. In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat pentru anul 2023, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune in anul 2023 se distribuie proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.
    (26) Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferurile proprietatilor imobiliare efectuate in semestrul II al anului 2023 sunt cele in vigoare la data de 31 decembrie 2023.
    (27) Pierderile fiscale anuale inregistrate in anii precedenti anului 2024, ramase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se compenseaza din veniturile nete anuale sau, dupa caz, castigurile nete anuale realizate incepand cu anul 2024, pe perioada ramasa din cei 7 ani, in limita a 70% din veniturile nete anuale sau, dupa caz, castigurile nete anuale respective. Pentru aplicarea limitei de 70%, pierderile fiscale anuale inregistrate in anii precedenti anului 2024, ramase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se cumuleaza cu pierderile fiscale anuale inregistrate incepand cu anul 2024.
    (28) Prevederile referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit, stabilit potrivit art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) si (4), art. 130 alin. (7) - (9), precum si procedura de aplicare a prevederilor corespunzatoare, prevazuta la art. 123^1 si art. 130 alin. (10), in vigoare pana la data de 31 decembrie 2023, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, se aplica pentru redirectionarea impozitului pe venit aferent veniturilor realizate in anul 2023."
    85. La articolul 135^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizeaza, in acelasi timp, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, in aplicarea prevederilor art. 145, 146 si 157^1, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, daca prin lege nu se prevede altfel."
    86. La articolul 135^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In aplicarea prevederilor art. 148, 151, 170, 174 si 174^1, in situatia in care, prin hotarare a Guvernului, se utilizeaza in cursul aceluiasi an mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, la verificarea incadrarii venitului in plafoanele anuale, precum si la stabilirea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate, se ia in calcul valoarea salariului minim brut pe tara in vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului pentru care se stabilesc contributiile sociale. Prevederea se aplica si in cazul optiunii exprimate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a)."
    87. La articolul 136, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    88. Articolul 138^3 se abroga.
    89. La articolul 138^4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028, la locul unde se afla functia de baza, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, dupa caz. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale."
    90. La articolul 138^4, alineatele (3) si (4) se abroga.
    91. Dupa articolul 138^4 se introduce un nou articol, art. 138^5, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 138^5
    Prevederi specifice activitatii de creare de programe pentru calculator, sectorului constructii, sectorului agricol si industriei alimentare
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 138^1 alin. (1) si (2), art. 138^2 alin. (1) si (2) si art. 138^4 alin. (1) si (2), persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contributiei datorate la fondul de pensii administrat privat.
    (2) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea.
    (3) Persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2, 5 si 7 pot renunta la optiunea exprimata potrivit prevederilor alin. (2), prin depunerea unei solicitari in scris la angajator. Aceasta se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare depunerii solicitarii.
    (4) Regulile privind aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) se stabilesc de angajator prin regulamentul intern sau, dupa caz, prin alt document intern emis de acesta.
    (5) Prevederile art. 60^1 se aplica in mod corespunzator in vederea determinarii veniturilor din salarii si asimilate salariilor pentru care se aplica cota redusa prevazuta la art. 138^1 alin. (1), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^4 alin. (1)."
    92. La articolul 139 alineatul (1), literele j) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "j) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.
    (...)
    l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada deplasarii."
    93. La articolul 142, literele q) si z) se abroga.
    94. La articolul 142 litera aa^1), punctul 7 se abroga.
    95. La articolul 142 litera aa^1), punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;".
    96. La articolul 142 litera aa^1), dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, pct. 9 si 10, cu urmatorul cuprins:
    "9. sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in conditiile prevazute la art. 76 alin. (4^1) lit. i);
    10. diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite."
    97. La articolul 142, ultima teza a literei aa^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Ordinea includerii veniturilor prevazute la pct. 1 - 10 in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii se stabileste de angajator."
    98. La articolul 146, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu urmatorul cuprins:
    "(2^3) Prevederile alin. (2^1) si (2^2) sunt aplicabile si in cazul veniturilor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz."
    99. La articolul 146, alineatele (5) si (5^6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) si (2), art. 138^2 alin. (1), art. 138^4 alin. (1) sau art. 138^5 alin. (1), dupa caz, asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143 - 145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.
    (...)
    (5^6) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) si (2), art. 138^2 alin. (1), art. 138^4 alin. (1) sau art. 138^5 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ."
    100. La articolul 147, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 146 alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz. Prevederea se aplica si in cazul veniturilor prevazute la art. 146 alin. (2^3)."
    101. La articolul 151, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare o activitate independenta si/sau sa realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuala, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, sunt obligati sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului. Fac exceptie contribuabilii pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale."
    102. La articolul 153 alineatul (1), dupa litera f^3) se introduc doua noi litere, lit. f^4) si f^5), cu urmatorul cuprins:
    "f^4) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
    f^5) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    103. La articolul 154 alineatul (1), literele a) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, studentii-doctoranzi, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) si f), pentru aceste venituri datoreaza contributie, conform regulilor specifice prezentului titlu;
    (...)
    i) persoanele fizice care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale;".
    104. La articolul 155 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:
    "i) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."
    105. La articolul 157 alineatul (1), literele m) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "m) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti de Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.
    (...)
    o) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada deplasarii."
    106. La articolul 157 alineatul (1), dupa litera u) se introduce o noua litera, lit. v), cu urmatorul cuprins:
    "v) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."
    107. Dupa articolul 157^3 se introduce un nou articol, art. 157^4, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 157^4
    Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f^4) si f^5)
    Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f^4) si f^5) o reprezinta cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale."
    108. La articolul 168, dupa alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu urmatorul cuprins:
    "(1^3) Platitorii de venit prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. f^4) si f^5) au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza somerii, potrivit legii, respectiv persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), art. 23 alin. (2) si persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."
    109. La articolul 168, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu urmatorul cuprins:
    "(2^3) Prevederile alin. (2^1) si (2^2) sunt aplicabile si in cazul veniturilor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz."
    110. La articolul 168, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta potrivit alin. (1) si (1^3) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, potrivit legii.
    (...)
    (5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157, 157^1, 157^3 sau 157^4, dupa caz."
    111. La articolul 169 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) platitorii de venit prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. f^4) si f^5);".
    112. La articolul 169, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 168 alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz. Prevederea se aplica si in cazul veniturilor prevazute la art. 168 alin. (2^3)."
    113. La articolul 220^4 alineatul (1), literele h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "h) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.
    (...)
    j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;
    (ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada deplasarii."
    114. La articolul 220^6, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu urmatorul cuprins:
    "(2^3) Prevederile alin. (2^1) si (2^2) sunt aplicabile si in cazul veniturilor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz."
    115. La articolul 220^7, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei asiguratorie pentru munca potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 220^6 alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz. Prevederea se aplica si in cazul veniturilor prevazute la art. 220^6 alin. (2^3)."
    116. La articolul 298, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Prin exceptie de la prevederile art. 297, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, inchirierii sau leasingului de cladiri/spatii de locuit, indiferent de destinatia acestora, situate in zone rezidentiale sau in blocuri de locuinte si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste cladiri/spatii de locuit, in cazul in care acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice."
    117. La articolul 326 alineatul (4), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) importurile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care depun declaratii vamale prin utilizarea procedurii de vamuire centralizata, conform art. 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) importurile efectuate prin depunerea unei declaratii vamale sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului, de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 si care au obtinut autorizatie conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    118. La articolul 326 alineatul (4^1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa nu inregistreze obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii;".
    119. La articolul 326 alineatul (4^1), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) sa nu inregistreze obligatii bugetare restante, altele decat cele de la lit. a), fapt dovedit pe baza unei declaratii pe propria raspundere puse la dispozitia autoritatii vamale;".
    120. Dupa articolul 342 se introduce un nou articol, articolul 342^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 342^1
    Reguli speciale privind nivelul accizelor in anul 2024
    (1) In anul 2024, nivelul accizelor pentru produsele de la nr. crt. 10 - 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize si alte taxe speciale, prevazut in coloana nr. 3 din anexa, se actualizeaza cu cresterea preturilor de consum din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului 2023, fata de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din cresterea preturilor de consum;
    b) incepand cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din cresterea preturilor de consum.
    (2) Celelalte prevederi ale art. 342 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."
    121. La articolul 345, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Livrarea produselor prevazute la art. 350 alin. (1) lit. b), art. 351 alin. (1), cu exceptia produselor care se incadreaza la pozitiile 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 si 3.2.1 din anexa nr. 1, art. 352, art. 353 alin. (1) si a produselor energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. a) - e), din antrepozite fiscale ori din locatia in care acestea au fost receptionate de catre destinatarul inregistrat, se efectueaza numai in momentul in care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se regularizeaza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, in numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului inregistrat, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse accizabile efectiv livrate de acestia, in decursul lunii precedente."
    122. La articolul 345, dupa alineatul (3) se introduc sapte noi alineate, alin. (4) - (10), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Plata accizelor prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre furnizor ori de catre cumparator. In situatia in care plata este efectuata de catre cumparator in numele furnizorului, aceasta trebuie efectuata in contul, apartinand furnizorului, deschis la unitatile Trezoreriei Statului.
    (5) Livrarea produselor prevazute la alin. (3) din antrepozitele fiscale sau din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati se face numai pe baza comenzii cumparatorului.
    (6) Pe baza comenzii, furnizorul emite cumparatorului un document in care mentioneaza: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate. In cazul in care plata accizelor se efectueaza de catre cumparator, documentul cuprinde si informatii cu privire la denumirea, codul de identificare fiscala si numarul contului deschis la Trezoreria Statului ale furnizorului.
    (7) Comenzile mentionate la alin. (6) se exprima in unitatea de masura prevazuta in anexa nr. 1. In cazul in care livrarea se efectueaza in vase calibrate, comenzile trebuie sa corespunda capacitatilor inscrise in documentele insotitoare ale vaselor calibrate.
    (8) In situatiile prevazute la alin. (7), cantitatile din comenzi, pentru produsele energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. a) - e), exprimate in litri la temperatura efectiva, se corecteaza cu densitatea la temperatura de +15°C, rezultand cantitatea exprimata in litri pentru care se datoreaza accize. Valoarea accizelor datorate se calculeaza prin inmultirea cantitatii cu nivelul accizelor pe unitatea de masura, exprimata in litri.
    (9) La livrarea efectiva a cantitatilor de produse energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. a) - e), exprimate in litri, furnizorul recalculeaza contravaloarea accizelor conform procedeului de mai sus. Sumele astfel obtinute, reprezentand accize, se evidentiaza distinct in factura emisa cumparatorului de catre furnizor.
    (10) Eventualele diferente intre valoarea accizelor virate la bugetul de stat calculate pe baza documentului prevazut la alin. (6) si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse accizabile prevazute la art. 355 alin. (3) lit. a) - e), efectiv livrate de furnizori, conform facturii, se regularizeaza cu ocazia depunerii declaratiei lunare privind obligatiile de plata la bugetul de stat."
    123. La articolul 406, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezinta un proiect de document administrativ electronic, in conformitate cu art. 402 alin. (2).
    (3) De indata ce informatiile cuprinse in documentul administrativ electronic sunt validate, in conformitate cu prevederile art. 402 alin. (3), acest document inlocuieste documentul de rezerva prevazut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 402 alin. (4), art. 402^1 alin. (1), precum si cele ale art. 404 si 405 se aplica in mod corespunzator."
    124. La articolul 408, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in absenta unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decat cele prevazute la art. 407, se poate de asemenea furniza o dovada alternativa a incheierii deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, in conformitate cu prevederile alin. (3) - (5)."
    125. La articolul 414^6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Atestatul de destinatar certificat este valabil de la data emiterii, dupa ce a fost aprobata cererea de inregistrare ca destinatar certificat de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1)."
    126. La articolul 414^14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Atestatul de expeditor certificat este valabil de la data emiterii, dupa ce a fost aprobata cererea de inregistrare ca expeditor certificat de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1)."
    127. La articolul 418, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul pierderii partiale din cauza naturii marfurilor, care are loc in timpul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decat cel in care au fost eliberate pentru consum, accizele nu sunt exigibile in acel stat membru atunci cand valoarea pierderii se incadreaza in pragul comun de pierdere partiala pentru respectivele produse accizabile, prevazute la art. 340 alin. (11^1), cu exceptia cazului in care un stat membru are motive rezonabile sa suspecteze o frauda sau o neregula."
    128. La articolul 426, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pentru marcarea produselor energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor se utilizeaza marcatorul ACCUTRACETM PLUS, denumit stiintific Butoxibenzen (numar de inregistrare CAS 1126-79-0) prevazut de Decizia de punere in aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine si kerosen.
    (2) Nivelul de marcare este de 14 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic. Acesta corespunde unui nivel de marcare de 10,64 mg +/- 10% de butoxibenzen pe litru de produs energetic."
    129. La articolul 429, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pentru marcarea motorinei se utilizeaza marcatorul ACCUTRACETM PLUS, denumit stiintific Butoxibenzen (numar de inregistrare CAS 1126-79-0) conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine si kerosen.
    (2) Nivelul de marcare este de 14 mg +/- 10% de marcator pe litru de motorina. Acesta corespunde unui nivel de marcare de 10,64 mg +/- 10% de butoxibenzen pe litru de motorina."
    130. La articolul 445, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) sa calculeze accizele si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate;
    c) sa tina evidenta accizelor si sa depuna anual deconturile privind accizele, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plata, la bugetul de stat, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare."
    131. La articolul 445, dupa litera c) se introduce o litera noua, lit. d), cu urmatorul cuprins:
    "d) sa evidentieze distinct accizele in factura in situatia in care au obligatia emiterii facturii conform art. 319, in cazul operatorilor economici care produc si comercializeaza in Romania produsele prevazute la art. 439."
    ART. LIV
    Ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazute la art. LIII pct. 20, 21 si 41, se emit in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. LV
    Organul fiscal competent comunica entitatilor beneficiare, in baza acordului scris, exprimat in prealabil de catre contribuabil, informatii cu privire la sumele redirectionate din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor/impozitul pe veniturile persoanelor fizice, potrivit legii, codul de identificare fiscala si, dupa caz, denumirea contribuabililor care au redirectionat aceste sume. Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se emite in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. LVI
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se utilizeaza pentru marcare atat marcatorul Solvent Yellow 124, cat si marcatorul ACCUTRACETM PLUS, astfel incat, incepand cu 18 ianuarie 2024, motorina si produsele energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, sa fie exclusiv marcate cu marcatorul ACCUTRACETM PLUS.
    (2) Operatorii economici care comercializeaza marcatorul ACCUTRACETM PLUS incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a se inregistra la organul competent, in conditiile art. 426 alin. (5) si art. 429 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 440 si 441 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru produsele prevazute la art. 439 alin. (2) lit. d) si e) din acelasi act normativ, aflate in stoc la data de 1 ianuarie 2024, faptul generator si exigibilitatea intervin la data vanzarii pe piata interna a produselor.
    ART. LVII
    (1) Prevederile art. LIII intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu urmatoarele exceptii:
    a) pct. 12 referitor la dispozitiile art. 26 alin. (1) lit. d) si f), pct. 27 referitor la dispozitiile art. 45 alin. (14), pct. 52, 58, 89, 92, 105, 113 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta;
    b) pct. 116 intra in vigoare incepand cu data de 1 a lunii urmatoare datei de la care Romania este autorizata sa aplice o masura speciala de derogare de la dispozitiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) pct. 128 si 129 intra in vigoare la data de 18 ianuarie 2024.
    (2) Prevederile pct. 45, 53, 54 referitoare la dispozitiile art. 76 alin. (4) litera s), 55 - 57, 59, 60, 85, 88, 90, 91, 93 referitoare la dispozitiile art. 142 litera q), 94 - 100, 109, 112, 114 si 115 ale art. LIII se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.
    (3) Prevederile pct. 46, 47, 62, 66, 70 referitoare la dispozitiile art. 118 alin. (1), pct. 72, 73, 75, 77, 79, 86, 101 ale art. LIII se aplica incepand cu veniturile aferente anului 2024.
    (4) Prevederile pct. 49 referitoare la dispozitiile art. 68 alin. (7) lit. k^3), al art. LIII, se aplica incepand cu cheltuielile aferente anului 2024.
    (5) Prevederile pct. 68 si 69 ale art. LIII se aplica transferurilor de proprietati imobiliare efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2024.
    (6) Prevederile pct. 74 al art. LIII se aplica pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2024.
    (7) Prevederile pct. 87, 102, 103 referitoare la dispozitiile art. 154 alin. (1) lit. i), pct. 104, 106, 107, 108, 110, 111 ale art. LIII se aplica incepand cu indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente lunii ianuarie 2024.
    (8) Prevederile art. LVI alin. (3) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
    ART. LVIII
    Impozitul datorat de persoanele fizice pe veniturile din pensii, din dobanzi, din jocuri de noroc si din dividende, incasat la bugetul de stat incepand cu data de 1 ianuarie 2024, se retine integral la acelasi buget si nu se redistribuie.
    ART. LIX
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    ART. LX
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul operatorilor economici, asa cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat sunt cheltuieli nedeductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, iar sumele respective se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
    a) valoarea calculata prin aplicarea a 0,15% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
    b) valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
    (2) In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. LXI
    (1) Persoanele fizice care au realizat in cursul anului 2023 venituri prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b^1), respectiv la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale, respectiv a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru anul 2023, prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care termenul de depunere este pana la data de 25 mai 2024, inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (6^1) si (17) si ale art. 174 alin. (6^1), (7) si (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, la verificarea incadrarii venitului in plafoanele anuale prevazute la art. 148 alin. (2) si art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la determinarea bazei anuale de calcul prevazute la art. 148 alin. (4) si art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, utilizeaza nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata de 3.000 lei prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (3^2) si art. 174 alin. (3^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care termenul de depunere este pana la data de 25 mai 2024, inclusiv, in situatia in care la determinarea bazei anuale de calcul prevazute la art. 148 alin. (4) si art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, la depunerea declaratiei prevazute la art. 120 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au utilizat un alt nivel al salariului minim decat cel prevazut la alin. (1).
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (5) si (6) si art. 174 alin. (5) si (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, persoanele fizice care in cursul anului 2023 au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala, in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care termenul de depunere este pana la data de 25 mai 2024, inclusiv, in situatia in care platitorii de venituri prevazuti la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8) si art. 125 alin. (8) si (9), dupa caz, la verificarea incadrarii venitului in plafoanele anuale prevazute la art. 148 alin. (2) si art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, precum si la determinarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 148 alin. (4) si art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data de 31 decembrie 2023, datorate pentru anul 2023, au utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe tara decat cel prevazut la alin. (1).
    (4) La stabilirea cuantumului contributiei de asigurari sociale si/sau contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice prevazute la alin. (3), contributia retinuta la sursa de catre platitorul de venit reprezinta plata anticipata in contul contributiei anuale.
    (5) In situatia in care contributia anuala de asigurari sociale stabilita in declaratia prevazuta la alin. (3) este mai mica decat cea retinuta la sursa de platitorul de venit, diferenta astfel rezultata nu se restituie, aceasta fiind valorificata la stabilirea elementelor necesare determinarii pensiei, potrivit legii.
    (6) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (3) au obligatia de a elibera persoanelor fizice beneficiare de venituri, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2024, pentru anul 2023, un document cu privire la nivelul contributiei de asigurari sociale, respectiv al contributiei de asigurari sociale de sanatate retinute la sursa, precum si nivelul salariului minim brut pe tara utilizat la calculul acestora.
    ART. LXII
    Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4) - (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda incepand cu data de 1 ianuarie 2024 si pana la data de 31 decembrie 2026 inclusiv.
    ART. LXIII
    (1) Sanctiunea prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 octombrie 2024 pentru operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, pentru savarsirea, incepand cu acest termen, a faptei prevazute la art. 10 lit. cc) din aceeasi ordonanta de urgenta.
    (2) In cazul operatorilor economici care desfasoara si alte activitati pentru care legea prevede obligativitatea utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, dispozitiile alin. (1) se aplica exclusiv pentru activitatea de livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz.
    ART. LXIV
    Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa litera c) se introduc doua litere noi, lit. d) si e), cu urmatorul cuprins:
    "d) supermagazin - structura de vanzare, astfel cum este definit la art. 4 lit. r) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) hipermagazin - structura de vanzare, astfel cum este definit la art. 4 lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare."
    3. La articolul 4, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Operatiunile de incasari si plati in numerar efectuate intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor livrari ori achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre/de la o persoana.
    (...)
    (4) Operatiunile de incasari si plati efectuate intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoane fizice, reprezentand primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, indiferent de natura si destinatia acestora, se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar."
    4. La articolul 4^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4^2
    (1) Sumele in numerar aflate in casieria persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei. In cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor si hipermagazinelor care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, sumele in numerar aflate in casierie nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele in numerar care depasesc plafonul se depun in conturile bancare ale acestor persoane in termen de doua zile lucratoare."
    5. Articolul 7 se abroga.
    6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 8
    Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit aplica in mod corespunzator prevederile prezentului capitol, pentru fiecare casierie in parte."
    7. La articolul 12, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de 25% din suma incasata/platita, dar nu mai putin de 500 lei."
    ART. LXV
    Prevederile art. LXIV, pct. 7 intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. LXVI
    La articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementari specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2023, dupa alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Atributiile suplimentare prevazute in sarcina Ministerului Finantelor, care rezulta din angajamente si recomandari internationale, din politici de tara asumate de Romania, precum si cele care rezulta din aplicarea unor acte normative sau a unui memorandum aprobat in Guvernul Romaniei se exercita prin suplimentarea numarului de posturi al Ministerului Finantelor - aparat propriu si unitati subordonate, inclusiv asigurarea finantarii bugetare, in vederea incadrarii personalului necesar indeplinirii acestora. Numarul de posturi aferent se stabileste prin actele normative de organizare si functionare ale fiecarei institutii."
    ART. LXVII
    La articolul 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Termenul-limita pentru transmiterea facturilor prevazute la alin. (1) in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la data-limita prevazuta pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
    ART. LXVIII
    Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul III punctul 2, litera (iv) a indicatorului Vs al alineatului (3) al articolului 18^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;".
    2. La articolul III punctul 2, partea introductiva a alineatului (8) al articolului 18^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) In cazul grupului fiscal, cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro prevazuta la alin. (1) se calculeaza de persoana juridica responsabila prin insumarea cifrei de afaceri a membrilor grupului fiscal. Celelalte prevederi ale alin. (1), precum si prevederile alin. (2) - (7), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator de catre membrii/persoana juridica responsabila avand in vedere si urmatoarele reguli:".
    3. La articolul III punctul 2, dupa alineatul (14) al articolului 18^1 se introduce un nou alineat, alin. (15), cu urmatorul cuprins:
    "(15) Contribuabilii care scad valoarea imobilizarilor in curs de executie/activelor potrivit indicatorilor I si A din cadrul alin. (3) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul minim pe cifra de afaceri si, dupa caz, se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la trimestrul/anul scaderii acestora, potrivit alin. (3). In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
    b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
    c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
    d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege."
    4. La articolul III punctul 2, litera (iv) a indicatorului Vs al alineatului (2) al articolului 18^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;".
    5. La articolul III punctul 2, dupa alineatul (13) al articolului 18^3 se introduce un nou alineat, alin. (14), cu urmatorul cuprins:
    "(14) Contribuabilii care scad valoarea imobilizarilor in curs de executie/activelor potrivit indicatorilor I si A din cadrul alin. (2) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul suplimentar si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, din trimestrul scaderii acestora, potrivit alin. (2). In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative, dupa caz. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
    b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
    c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
    d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege."
    6. La articolul III punctul 15, alineatele (2^2) si (2^3) ale articolului 118 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2^2) Contributia de asigurari sociale deductibila potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) si alin. (2^1) lit. b) se stabileste proportional cu ponderea venitului net anual determinat in sistem real in total venituri cumulate potrivit prevederilor art. 148 alin. (2), aplicata asupra contributiei de asigurari sociale calculata potrivit art. 151 alin. (1).
    (2^3) Contributia de asigurari sociale de sanatate deductibila potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) se stabileste proportional cu ponderea venitului net anual determinat in sistem real in total venituri cumulate potrivit prevederilor art. 170 alin. (1), aplicata asupra contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata potrivit art. 174 alin. (1)."
    7. La articolul III punctul 30, alineatul (19) al articolului 174^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(19) In cazul in care persoanele fizice aflate in situatia prevazuta la art. 170 alin. (2) realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia prevazuta la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care in anul de realizare a veniturilor:
    a) nu au obtinut venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in perioada in care au fost realizate veniturile;
    b) nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 alin. (1);
    c) nu au obtinut venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120."
    8. La articolul III punctul 39, punctul 3 de la litera e) a alineatului (2) al articolului 291 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. alimentelor cu zahar adaugat, al caror continut total de zahar este de minimum 10 g/100 g produs, altele decat laptele praf pentru nou-nascuti, sugari si copii de varsta mica, cozonacul si biscuitii."
    9. La articolul III punctul 55, alineatul (4) al articolului 439 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In sensul alin. (2) lit. d) si e), prin zahar adaugat se intelege zahar din trestie, zahar brun, zaharoza cristalina, zahar invertit, dextroza, melasa, zaharuri din miere, melasa si siropuri, cum ar fi sirop de malt, sirop de fructe, sirop de malt de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat in fructoza, sirop de artar, sirop de glucoza, glucoza-fructoza, fructoza, zaharoza, glucoza, lactoza, lactoza hidrolizata, galactoza, zaharuri in nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceata, adaugate ca ingrediente."
    10. La articolul XVII alineatul (2), litera b) se abroga.
    11. La articolul XXXII, alin. (1) si (2) se modifica dupa cum urmeaza:
    "(1) Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declansate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupa prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotararii consiliului de administratie, in limita maxima a 7,5% din posturile vacante existente, pana la 30 iunie 2024.
    (2) Restul posturilor vacante existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi dupa aplicarea prevederilor alin. (1) la nivelul operatorilor economici se desfiinteaza si nu se pot reinfiinta pe o perioada de 6 luni de la termenul prevazut la alin. (1)."
    12. La articolul XXXVII se introduc trei noi alineate (7^1), (7^2) si (11), dupa cum urmeaza:
    "(7^1) Functia de sef birou la operatorii economici asa cum sunt definiti la art. XXX, inclusiv la filialele acestora, se desfiinteaza. Odata cu desfiintarea functiei de sef birou se desfiinteaza si structurile organizatorice care functioneaza ca birouri.
    (7^2) Personalul cu functii de conducere eliberat din functia de sef birou are dreptul de a ocupa o pozitie vacanta de conducere, daca aceasta exista, pe baza unei proceduri stabilite si aprobate de catre consiliul de administratie/supraveghere, dupa caz. Daca nu exista o pozitie de conducere vacanta corespunzatoare, postul ocupat de acesta se transforma in post de executie care corespunde studiilor, experientei si vechimii in specialitatea acestuia.
    (...)
    (11) Masurile privind reorganizarea operatorilor economici ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (7), (7^1), (7^2) si (8), inclusiv organigramele, statele de functii, regulamentele de organizare si functionare, dupa caz, se aproba in conditiile legii, pana la data de 30 iunie 2024."
    13. La articolul LIX, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (3):
    a) livrarile de bunuri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:
    b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre persoane impozabile care nu sunt stabilite si nici inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 266 alin. (2) si, respectiv, art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se emit facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) prestarile de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile in Romania conform art. 319 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
    14. La articolul LXV punctul 4, alineatul (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) In relatia comerciala B2B, intre persoane impozabile stabilite in Romania conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, emitentul facturii electronice are obligatia de transmitere a acesteia catre destinatar utilizand sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1). Fac exceptie facturile simplificate emise conform art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
    15. La articolul LXV punctul 9, articolul 13^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 13^2
    (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea de catre emitentul facturii - persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 10 alin. (1);
    b) primirea si inregistrarea de catre destinatarul - persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a unei facturi emise de operatori economici stabiliti in Romania, in relatia B2B, fara respectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
    c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu o amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii.
    (3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mari, definiti potrivit legii, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii, definiti potrivit legii, si cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) - (3) se fac de catre organele fiscale competente."
    ART. LXIX
    Termenele prevazute la alin. (3) al art. XVII, alin. (6) al art. XVIII, la alin. (7) al art. XX si la alin. (7) al art. XXIX din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung se proroga pana la data 30.06.2024.
    ART. LXX
    (1) Prevederile art. LXVIII intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu exceptia prevederilor pct. 14 si 15, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2024.
    (2) Prevederile art. LXVIII pct. 6 si 7 se aplica incepand cu veniturile aferente anului 2024.
    ART. LXXI
    (1) In situatia in care sistemul national privind factura electronica RO e-Factura nu este functional timp de minimum 24 de ore, obligatia de transmitere prevazuta la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. II din Legea nr. 139/2022, cu modificarile ulterioare, se suspenda pana la repunerea in functiune a sistemului.
    (2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1) se aplica in mod corespunzator prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia transmiterii ulterioare, in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, a facturilor electronice emise.
    (3) Perioadele de nefunctionare a sistemul national privind factura electronica RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor.
    ART. LXXII
    La articolul XVIII din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 20 octombrie 2023, alineatul (9) al art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
    ART. LXXIII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) si ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, in cazul salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, incadrati cu norma intreaga, la locul unde se afla functia de baza, nu se datoreaza impozit pe venit si nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna careia ii sunt aferente veniturile;
    b) venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza aceluiasi contract individual de munca, pentru aceeasi luna, nu depaseste nivelul de 4.000 lei inclusiv.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) nu se considera a fi indeplinita daca, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si 31 decembrie 2024, este diminuat nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in aceleasi conditii si in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinute in baza unui raport de serviciu, potrivit legii.
    (4) Suma de 200 de lei prevazuta la alin. (1) se diminueaza in functie de:
    a) perioada din luna in care salariul de baza/solda lunara din contractul individual de munca sau raportul de serviciu, dupa caz, sunt mentinute la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului;
    b) data de la care angajatii noi sunt incadrati in munca la un nivel al salariului/soldei lunare, dupa caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata;
    c) fractia din luna pentru care se determina veniturile din salarii si asimilate salariilor;
    d) data de la care inceteaza contractul individual de munca/raportul de serviciu, dupa caz.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) si ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2024, nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se aplica prevederile art. 146 alin. (5^6) - (5^9) si ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 200 lei lunar.
    (6) Prevederile prezentului articol se aplica veniturilor aferente lunilor ianuarie - decembrie 2024 inclusiv.

    CAPITOLUL III
    Prevederi referitoare la combaterea evaziunii fiscale

    ART. LXXIV
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 375/2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1110 din 11 decembrie 2023, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA DE URGENTA
pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative"
    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se instituie Sistemul national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri, denumit in continuare Sistemul RO e-Transport.
    (2) Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul national ale bunurilor cu risc fiscal ridicat si transporturile rutiere internationale de bunuri."
    3. La articolul 2, dupa punctul 1 se introduc trei noi puncte, pct. 1^1, 1^2 si 1^3, cu urmatorul cuprins:
    "1^1. teritoriul national - teritoriul de stat al Romaniei;
    1^2. teritoriul unui stat membru - teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania;
    1^3. teritoriul unei tari terte - teritoriul unei tari care nu este membra a Uniunii Europene;".
    4. La articolul 2, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. transportul rutier pe teritoriul national al bunurilor cu risc fiscal ridicat - transportul rutier pe drumurile publice, avand punct de plecare si punct de sosire pe teritoriul Romaniei, al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, indiferent de modul de organizare a transportului;".
    5. La articolul 2, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu urmatorul cuprins:
    "2^1. transportul rutier international de bunuri - activitatea de transport reglementata la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri (reformare);".
    6. La articolul 2, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. operator de transport rutier - orice intreprindere definita potrivit art. 3 pct. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care realizeaza transporturile de bunuri;".
    7. La articolul 2, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "6. vehicul de transport - vehiculul utilizat pentru transportul, livrarea, mutarea, deplasarea bunurilor sau orice alte activitati similare, catre unul sau mai multe locuri de descarcare, stabilit prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Autoritatii Vamale Romane;".
    8. La articolul 2, partea introductiva a punctului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "9. transport care face obiectul monitorizarii pe teritoriul national:".
    9. La articolul 2 punctul 9, literele e), f) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat apartinand unor operatori economici diferiti intre doua locatii situate pe teritoriul national de la locul de incarcare pana la locul de descarcare;
    f) transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentand transferul intre gestiunile unui operator economic intre locul de incarcare si locul de descarcare, situate pe teritoriul national;
    (...)
    i) transportul pe teritoriul national al bunurilor cu risc fiscal ridicat returnate, care nu au facut obiectul receptiei, intre operatori economici diferiti sau intre un operator economic si o persoana fizica;".
    10. La articolul 2, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "12. identificarea prin cod UIT - detinerea si prezentarea codului UIT pe timpul transportului de catre operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transporta cu vehicule care ii apartin bunuri in nume propriu, in format fizic sau electronic, impreuna cu documentul care insoteste transportul bunurilor."
    11. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 3
    Sistemul RO e-Transport reprezinta ansamblul de principii, reguli si aplicatii informatice avand drept scop monitorizarea pe teritoriul national a transporturilor prevazute la art. 1 alin. (2), care permite autoritatilor competente determinarea potentialelor puncte de deturnare din sau in lantul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de catre Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Centrul National pentru Informatii Financiare."
    12. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) module informatice puse gratuit la dispozitia operatorului de transport de catre Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor, pentru a furniza informatii cu privire la pozitionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicatii;".
    13. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) dispozitive care transmit date de pozitionare a vehiculului de transport si dispozitive de tip terminal de telecomunicatii care utilizeaza tehnologii de pozitionare si transmisie de date prin satelit, pe care sunt instalate modulele informatice prevazute la art. 4 lit. a) si a^1) utilizate pentru monitorizarea traseului de transport al bunurilor;".
    14. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 5
    Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Vamala Romana, monitorizeaza transporturile de bunuri prevazute la art. 1 alin. (2) pe teritoriul national prin intermediul Sistemului RO e-Transport."
    15. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 7
    Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor pune la dispozitia utilizatorilor, in mod gratuit, modulele informatice prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si a^1) in vederea obtinerii codului UIT, respectiv la art. 4 alin. (1) lit. b^1) pentru monitorizarea traseului de transport al bunurilor."
    16. La articolul 8, alineatul (1^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1^2) In situatia in care, la prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania, la locul de import, la punerea in miscare a vehiculului de transport incarcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfasurarii transportului, Sistemul RO e-Transport nu este functional, obligatia de declarare prevazuta la alin. (1), respectiv de actualizare prevazuta la alin. (1^1) se suspenda pana la repunerea in functiune a sistemului."
    17. Dupa articolul 8 se introduc trei noi articole, art. 8^1, 8^2 si 8^3, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 8^1
    Obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul international de bunuri revine urmatorilor utilizatori:
    a) destinatarului inscris in declaratia vamala de import, respectiv expeditorului inscris in declaratia vamala de export, in cazul bunurilor care fac obiectul operatiunilor de import sau export, dupa caz;
    b) beneficiarului din Romania, in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri;
    c) furnizorului din Romania, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri;
    d) depozitarului, in cazul bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cat si pentru bunurile incarcate dupa depozitare sau dupa formarea unui nou transport pe teritoriul national din una sau mai multe partide de bunuri.
    ART. 8^2
    (1) Operatorul de transport rutier este obligat sa asigure transferul datelor curente de pozitionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaratiei, pe toata durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport.
    (2) Operatorul de transport rutier este obligat sa echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicatii care utilizeaza tehnologii de pozitionare si transmisie de date prin satelit mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b^1).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care datele de pozitionare ale vehiculului de transport sunt transferate de dispozitivele acestuia.
    (4) Operatorul de transport rutier este obligat sa puna la dispozitia conducatorului auto codul UIT primit conform prevederilor art. 8 alin. (2).
    ART. 8^3
    In cazul unui transport de bunuri prevazut la art. 1 alin. (2) conducatorul vehiculului de transport are obligatia sa porneasca dispozitivul de pozitionare inainte de inceperea transportului pe teritoriul national, respectiv sa opreasca dispozitivul de pozitionare numai dupa livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul national sau dupa parasirea teritoriului national."
    18. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Utilizatorii prevazuti la art. 8^1 sunt obligati sa declare in Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile internationale de bunuri, astfel incat sa poata fi identificate prin codul UIT."
    19. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Conducatorul vehiculului de transport este obligat sa prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori din cadrul Autoritatii Vamale Romane, respectiv la solicitarea ofiterilor si agentilor de politie din cadrul Politiei Romane, documentele care insotesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizarii prin sistemul RO e-Transport impreuna cu codul UIT pus la dispozitie conform prevederilor art. 8^2 alin. (4)."
    20. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) si la art. 8^1 pot declara in Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice inainte de data declarata pentru inceperea transportului, dar pana la prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv punerea efectiva in miscare a vehiculului, dupa caz."
    21. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (2) si (4);
    b) declararea in Sistemul RO e-Transport a unor cantitati diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;
    c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1^1), (1^3) si (2), art. 11 alin. (3) si art. 12;
    d) nerespectarea de catre conducatorul vehiculului de transport a prevederilor art. 8^3 si art. 10 alin. (1);
    e) nerespectarea de catre operatorul de transport a prevederilor art. 8^2.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 de lei la 50.000 de lei in cazul persoanelor fizice sau cu amenda de la 20.000 de lei la 100.000 de lei in cazul persoanelor juridice, precum si confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
    (3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 de lei la 50.000 de lei in cazul persoanelor fizice sau cu amenda de la 20.000 de lei la 100.000 de lei in cazul persoanelor juridice.
    (4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei."
    ART. LXXV
    (1) Prevederile art. LXXIV pct. 21 intra in vigoare la data de 1 iulie 2024;
    (2) La data prevazuta la alin. (1) se abroga prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. LXXVI
    Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 34, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele juridice fara scop patrimonial care, in exercitiul financiar de raportare, au primit sume reprezentand subventii, sponsorizari, sume redirectionate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum si alte forme similare de finantare, indiferent de valoarea cumulata a acestora, intocmesc o declaratie care insoteste situatiile financiare anuale si evidentiaza sumele astfel primite, respectiv utilizate."
    2. La articolul 41, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu urmatorul cuprins:
    "4^1. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiei prevazute la art. 34 alin. (3^1);"
    3. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la pct. 1, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei;
    b) cele prevazute la pct. 2 lit. a), cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    c) cele prevazute la pct. 2 lit. b) si c), cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei;
    d) cele prevazute la pct. 2 lit. d), cu amenda de la 3.000 lei la 20.000 lei;
    e) cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;
    f) cea prevazuta la pct. 2 lit. e^1), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;
    g) cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;
    h) cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei;
    i) cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
    j) cea prevazuta la pct. 4, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
    k) cea prevazuta la pct. 4^1, cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;
    l) cea prevazuta la pct. 5, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    m) cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    n) cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
    o) cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    p) cea prevazuta la pct. 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei."

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. LXXVII
    (1) Prevederile art. LXXVI pct. 1 se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023.
    (2) Formatul declaratiei prevazute la art. LXXVI pct. 1 se aproba prin ordin al ministrului finantelor, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. LXXVIII
    La data de 1 ianuarie 2024 se abroga:
    a) prevederile art. VI alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 370/2022, cu modificarile ulterioare;
    b) prevederile referitoare la reportarea burselor private din cadrul art. II alin. (2) din Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1245 din 30 decembrie 2021.
    ART. LXXIX
    Termenul prevazut la art. 3 pct. 17^1 lit. a) pct. (i) din Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2024.

                              PRIM-MINISTRU
                              ION-MARCEL CIOLACU

                              Contrasemneaza:
                              Viceprim-ministru,
                              Marian Neacsu

                              Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                              Marian-Catalin Predoiu

                              Ministrul finantelor,
                              Marcel-Ioan Bolos

                              Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                              Simona Bucura-Oprescu

                              Ministrul educatiei,
                              Ligia Deca

                              p. Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei,
                              Marin Tole,
                              secretar de stat

                              Ministrul mediului, apelor si padurilor,
                              Mircea Fechet

                              Ministrul investitiilor si proiectelor europene,
                              Adrian Caciu

                              Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                              Alexandru Petrescu

                              Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                              Florin-Ionut Barbu

                              Ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii,
                              Bogdan-Gruia Ivan

                              Secretarul general al Guvernului,
                              Mircea Abrudean

                              p. Ministrul apararii nationale,
                              Eduard Bachide,
                              secretar de stat

                              Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin-Mihai Grindeanu

    Bucuresti, 14 decembrie 2023.
    Nr. 115.

                              ---------------