ORDIN Nr. 1760/2023 din 8 august 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane
                     ORDIN  Nr. 1760/2023 din 8 august 2023
pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane
EMITENT:     AUTORITATEA VAMALA ROMANA
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 763 din 23 august 2023

    Avand in vedere prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 2 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru infiintarea Autoritatii Vamale Romane si pentru modificarea unor acte normative,
    in temeiul art. 8 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea si functionarea Autoritatii Vamale Romane si pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Vamale Romane emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Presedintele Autoritatii Vamale Romane,
                              Ion Cupa

    Bucuresti, 8 august 2023.
    Nr. 1.760.

    ANEXA

                         NORME TEHNICE
privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc procedura de inregistrare in Romania, la autoritatea vamala, a operatorilor economici si a altor persoane.
    ART. 2
    în sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) numar EORI - numar de inregistrare si identificare a operatorilor economici si a altor persoane, definit la art. 1 pct. 18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) numar de inregistrare in sistemul informatic - un numar, altul decat numarul EORI, care se atribuie:
    (i) persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si care nu au primit un numar EORI, dar efectueaza operatiuni pentru care trebuie furnizat un numar de identificare, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
    (ii) persoanelor care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii si care depun pentru prima data in Romania o declaratie vamala pentru regimul de admitere temporara sau reexport din admitere temporara;
    c) operator economic - persoana definita la art. 5 pct. 5 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare (denumit in continuare Cod);
    d) persoana - asa cum este definita la art. 5 pct. 4 din Cod;
    e) aplicatia "EORI-RO" - aplicatie informatica ce permite atribuirea numerelor EORI si a numerelor de inregistrare in sistemul informatic;
    f) situatie exceptionala - un eveniment exceptional care genereaza necesitatea prelucrarii unui numar mare de cereri intr-o perioada foarte scurta de timp si care ingreuneaza procesul de acordare a numerelor EORI, pentru restabilirea starii de normalitate fiind necesara adoptarea de masuri si actiuni urgente;
    g) baza de date RECOM - baza de date online gestionata de Oficiul National al Registrului Comertului;
    h) VIES - sistemul de schimb de informatii cu privire la taxa pe valoarea adaugata (VAT Information Exchange System), implementat si gestionat de Comisia Europeana;
    i) baza de date ANAF - Registru TVA - baza de date online gestionata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la taxa pe valoarea adaugata;
    j) baza de date Registrul National ONG - baza de date online gestionata de Ministerul Justitiei.
    ART. 3
    Autoritatea vamala atribuie numar EORI urmatoarelor categorii de persoane:
    a) operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (1) din Cod;
    b) persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Cod, precum si ale art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
    c) operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod;
    d) persoanelor, altele decat operatorii economici, care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, in conditiile respectarii prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din Cod.

    CAPITOLUL II
    Cererea de atribuire a numarului EORI

    ART. 4
    (1) Cererea de atribuire a numarului EORI, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice, se completeaza de catre persoanele mentionate la art. 3 utilizand aplicatia "EORI-RO", prin accesarea link-ului existent pe website-ul Autoritatii Vamale Romane: www.customs.ro, sectiunea "e-Customs", subsectiunea EORI, Sistem Informatic.
    (2) Cererea se inregistreaza in aplicatia "EORI-RO", se tipareste, se semneaza de catre solicitant si se transmite la directia regionala vamala in a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta solicitantul, in cazul persoanelor stabilite in Romania.
    (3) în cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, cererea se transmite la directia regionala vamala in a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitati prevazute la art. 5 alin. (1), respectiv art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul operatorilor economici mentionati la art. 3 lit. c), care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase marfurile pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii.
    ART. 5
    (1) în situatii exceptionale, cererea de atribuire a numarului EORI poate fi transmisa la biroul vamal de interior resedinta de judet in a carui raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva, in cazul persoanelor stabilite in Romania, sau la biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5 alin. (1), respectiv art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, in cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.
    (2) Aplicarea alin. (1) se aproba de presedintele Autoritatii Vamale Romane, la propunerea motivata a Directiei generale proceduri vamale si in domeniul produselor accizabile.
    ART. 6
    în situatia persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, transmise prin aplicatia "EORI-RO":
    a) documentele de inregistrare eliberate de autoritatile cu atributii in acest sens;
    b) un act de identitate pe care sunt inscrise codul numeric personal si adresa domiciliului, in cazul persoanelor fizice.
    ART. 7
    în cazul persoanelor prevazute la art. 3 lit. c) si d), cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, transmise prin aplicatia "EORI-RO":
    a) documentul de inregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta;
    b) certificatul(ele) de inregistrare in scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competenta din statele membre ale Uniunii Europene, dupa caz;
    c) documentul din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b), emis de catre autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului sau de catre camerele de comert din Uniunea Europeana sau din tara terta, insotit de traducerea legalizata;
    d) pasaport valabil sau alt document de calatorie, in cazul persoanelor fizice.
    ART. 8
    în cazul persoanelor mentionate la art. 4 alin. (4), cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, transmise prin aplicatia "EORI-RO":
    a) coperta carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare a titularului de carnet TIR;
    b) pasaportul conducatorului autovehiculului.
    ART. 9
    Dupa primirea cererii de atribuire a numarului EORI, autoritatea vamala competenta acceseaza urmatoarele baze de date, in vederea extragerii de documente/informatii din care vor prelua datele necesare analizarii cererii de atribuire a numarului EORI:
    a) baza de date online RECOM, in vederea generarii raportului de interogare a persoanelor prevazute la art. 3 lit. a), pentru verificarea informatiilor de identificare prevazute intr-un certificat de inregistrare si a altor informatii prevazute intr-un act constitutiv;
    b) VIES/baza de date ANAF - Registru TVA, pentru stabilirea valabilitatii numarului de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz;
    c) baza de date online Registrul National ONG, pentru verificarea adresei sediului social pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. b).

    CAPITOLUL III
    Atribuirea numarului EORI

    ART. 10
    (1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF - Registru TVA si/sau Registrul National ONG si cele din documentele prevazute la art. 6 - 8, dupa caz, inclusiv a veridicitatii calitatii de reprezentant legal a persoanei inscrise la rubrica 14 din cererea prevazuta in anexa nr. 1, autoritatea vamala competenta acorda numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei "EORI-RO", o notificare de atribuire a numarului EORI, la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.
    (2) în situatia in care in cerere nu este indicata o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se transmite prin posta solicitantului sau se inmaneaza acestuia la sediul autoritatii vamale competente.
    (3) Modelul notificarii de atribuire a numarului EORI este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    ART. 11
    (1) în situatia in care autoritatea vamala competenta constata neconcordante intre datele inscrise in cerere, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF - Registru TVA si/sau Registrul National ONG si cele din documentele prevazute la art. 6 - 8, dupa caz, precum si in cazul lipsei vreunuia dintre documente, aceasta notifica solicitantul despre cele constatate la adresa de posta electronica mentionata in cerere sau, cand aceasta nu este disponibila, prin intermediul serviciilor postale.
    (2) Cererea de acordare a numarului EORI se respinge si se elimina din aplicatia "EORI-RO", daca solicitantul nu a remediat in termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii neconcordantele constatate de autoritatea vamala competenta.
    ART. 12
    (1) Numarul EORI are urmatoarea structura: ROX........X, unde X........X este o serie alfanumerica de maximum 15 caractere formata din:
    a) codul unic de identificare sau codul de inregistrare fiscala, dupa caz, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. a);
    b) codul unic de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, respectiv codul numeric personal, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. b);
    c) codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. c);
    d) codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, sau seria si numarul pasaportului valabil/documentului de calatorie, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. d).
    (2) în situatiile in care codul unic de identificare, codul de identificare si codul de inregistrare in scopuri de TVA, mentionate la alin. (1) lit. a) - d), contin codul ISO alfa 2 al tarii emitente, in structura numarului EORI se va prelua numai seria numerica a codurilor in cauza.
    (3) în cazul persoanelor prevazute la art. 4 alin. (4), structura numarului EORI este de forma: ROTYYZZZX......X, unde:
    a) litera "T" reprezinta identificatorul pentru operatorii economici autorizati la regimul TIR, in conformitate cu prevederile Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);
    b) "YY" reprezinta codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI;
    c) "ZZZ" reprezinta codul de trei cifre al asociatiei garante din tara terta prin intermediul careia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR;
    d) "X.....X" reprezinta numarul titularului carnetului TIR, atribuit de asociatia garanta din tara terta (maximum 9 caractere).

    CAPITOLUL IV
    Invalidarea numarului EORI

    ART. 13
    (1) Autoritatea vamala poate invalida numarul EORI, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Cod, in cazurile prevazute la art. 7 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446:
    a) la solicitarea persoanei interesate;
    b) in situatia in care autoritatea vamala are cunostinta ca persoana inregistrata si-a incetat activitatile care necesita inregistrarea.
    (2) Autoritatea vamala inregistreaza data invalidarii numarului EORI si notifica persoana inregistrata in acest sens.

    CAPITOLUL V
    Procedura alternativa

    ART. 14
    (1) în situatia in care aplicatia "EORI-RO" nu functioneaza, solicitantul completeaza cererea prevazuta la anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice si o transmite la autoritatea vamala competenta, impreuna cu documentele prevazute la art. 6 - 8, dupa caz.
    (2) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF - Registru TVA si/sau Registrul National ONG si cele din documentele prevazute la art. 6 - 8, dupa caz, autoritatea vamala competenta introduce datele din cerere in aplicatia "EORI-RO" in maximum 24 de ore de la restabilirea functionarii aplicatiei. Dupa atribuirea numarului EORI se transmite solicitantului notificarea de atribuire a acestuia, conform procedurii prevazute la art. 10.
    (3) în situatia in care una dintre bazele de date RECOM, VIES/ANAF - Registru TVA sau Registrul National ONG nu functioneaza, autoritatea vamala competenta solicita documentul/documentele care trebuie sa insoteasca cererea de la persoana care a depus cererea, prin intermediul postei electronice sau a altor mijloace de comunicare.

    CAPITOLUL VI
    Atribuirea numerelor de inregistrare in sistemul informatic

    ART. 15
    (1) Atribuirea numerelor de inregistrare in sistemul informatic se realizeaza in baza unei cereri scrise, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice. Cererea se transmite, semnata, la directia regionala vamala in a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal la care urmeaza sa fie declarate marfurile pentru plasarea sub regim vamal sau la biroul vamal de frontiera unde se declara marfurile.
    (2) în sustinerea cererii mentionate la alin. (1) se anexeaza documente justificative. Dispozitiile art. 7 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 16
    (1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele justificative anexate, inclusiv a veridicitatii calitatii de reprezentant legal a persoanei inscrise la rubrica 8 din cerere, directia regionala vamala/biroul vamal de frontiera introduce datele in aplicatia "EORI-RO."
    (2) Dispozitiile art. 11 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 17
    (1) Structura numarului de inregistrare in sistemul informatic are urmatoarea forma: ROZZX...X, unde:
    a) "ZZ" - reprezinta codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana care se inregistreaza;
    b) "X....X" - reprezinta o serie alfanumerica de maximum 13 caractere formata din codul de identificare sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, dupa caz, respectiv codul numeric personal sau seria si numarul pasaportului valabil/documentului de calatorie, in cazul persoanelor fizice.
    (2) Dispozitiile art. 14 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 18
    (1) Numerele de inregistrare in sistemul informatic nu se utilizeaza in declaratiile/actiunile prevazute la art. 5 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (2) La depunerea declaratiilor sau in cazul actiunilor mentionate la alin. (1) este obligatorie furnizarea de numere EORI.

    CAPITOLUL VII
    Dispozitii finale

    ART. 19
    Operatorii economici si alte persoane carora le-a fost atribuit un numar EORI/numar de inregistrare in sistemul informatic au obligatia sa notifice autoritatea vamala competenta care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si in documentele anexate la aceasta.
    ART. 20
    (1) în situatia in care persoanele mentionate la art. 19 solicita modificarea datelor inscrise in cererea de atribuire a numarului EORI/numarului inregistrare in sistemul informatic, acestea intocmesc si transmit la autoritatea vamala care a atribuit numarul EORI/numarul de inregistrare in sistemul informatic o cerere potrivit art. 4 sau 15, dupa caz, insotita de documente justificative. Dispozitiile art. 9 se aplica in mod corespunzator.
    (2) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cererea de modificare, informatiile obtinute din RECOM, VIES/ANAF - Registru TVA si/sau Registrul National ONG, dupa caz, si cele din documentele justificative anexate, autoritatea vamala competenta valideaza in aplicatia "EORI-RO" modificarile datelor de identificare a persoanelor si le transmite acestora o notificare in acest sens, la adresa de posta electronica indicata de acestea in cerere. Dispozitiile art. 10 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 21
    (1) în temeiul art. 18 din Cod, reprezentantii vamali pot sa completeze si sa transmita cereri de atribuire a numerelor EORI/de inregistrare in sistemul informatic pentru persoanele cu care au incheiate contracte de reprezentare.
    (2) în situatiile de la alin. (1), cererea este insotita de inscrisul care atesta incredintarea puterii de reprezentare si de o declaratie a persoanei reprezentate, din care sa rezulte daca aceasta este de acord sau nu este de acord cu publicarea de catre Comisia Europeana pe internet a numarului EORI si a datelor cu caracter personal, precum si de contractul de reprezentare. Dispozitiile art. 4 - 9 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 22
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                         CERERE*1)
          de atribuire a numarului EORI

    *1) Cererea este reprodusa in facsimil.

    Va rugam sa consultati notele explicative inainte de completarea formularului!

    Catre: Directia Regionala Vamala ........................./Biroul Vamal .........................
 ________________________________________________________________
|  1. Solicitant                   | Rezervat in scopuri vamale       |
| ________________________________ | Nr. inregistrare cerere          |
|| Nr. de referinta          |    || (registratura):                  |
|| solicitant:               |    ||                                  |
||___________________________|____||                                  |
|| Cod de identificare unic: |    ||                                  |
||___________________________|____||                                  |
|| Nume complet:             |    ||                                  |
||___________________________|____||                                  |
|| Nume scurt:               |    ||                                  |
||___________________________|____||                                  |
|| Solicit nr. EORI pe       |    || Nr. inregistrare cerere          |
|| perioada:                 |    || (informatic):                    |
||___________________________|____||                                  |
|__________________________________|__________________________________|
| 2. Adresa sediului social/Resedinta                                 |
| ____________________________________________________________________|
|| Strada si numarul               |    Cod postal    |  Localitate   |
||_________________________________|__________________|_______________|
||                                 |                  |               |
||_________________________________|__________________|_______________|
||   Judet/Sector   |  Tara/Limba  | Stabilit pe      | Valabilitate  |
||__________________|______________| teritoriul vamal |_______________|
||                  |      |       | al Uniunii?      |început|Sfarsit|
||                  |      |       |                  |_______|_______|
||                  |      |       |                  |       |       |
||__________________|______|_______|__________________|_______|_______|
|_____________________________________________________________________|
| 3. Numarul (numerele) de         | 4. Statutul juridic              |
| identificare TVA                 |                                  |
| _________________________________| _________________________________|
|| Tara         | Numar            ||Limba|Forma de   | Valabilitate  |
||              | identificare TVA ||     |constituire|_______________|
||______________|__________________||     |           |inceput|sfarsit|
||              |                  ||     |           |       |       |
||______________|__________________||_____|___________|_______|_______|
||              |                  ||     |           |       |       |
||______________|__________________||_____|___________|_______|_______|
||              |                  |                                  |
||______________|__________________|                                  |
||              |                  |                                  |
||______________|__________________|                                  |
||              |                  |                                  |
||______________|__________________|                                  |
|__________________________________|__________________________________|
| 5. Data de constituire/          | 6. Tipul de persoana             |
| Data nasterii                    |                                  |
|__________________________________|__________________________________|
| 7. Persoana de contact                                              |
| ___________________________________________________________________ |
|| Numele si prenumele | Strada si numarul | Cod    | Localitatea    ||
||                     |                   | postal |                ||
||_____________________|___________________|________|________________||
||                     |                   |        |                ||
||_____________________|___________________|________|________________||
||   Tara  |  Telefon  |        Fax        |         E-mail          ||
||_________|___________|___________________|_________________________||
||         |           |                   |                         ||
||_________|___________|___________________|_________________________||
|_____________________________________________________________________|
| 8. Numarul (numerele) de         | 9. Codul principalei activitati  |
| identificare atribuit(e) in      | economice                        |
| scopuri vamale de autoritatile   |                                  |
| competente ale unei tari terte   |                                  |
| ________________________________ | _________________________________|
||Tara terta|Numar de identificare||| Cod  | Descriere                |
||__________|_____________________|||______|__________________________|
||          |                     |||      |                          |
||__________|_____________________|||______|__________________________|
||          |                     |||      |                          |
||__________|_____________________|||______|__________________________|
||          |                     |||      |                          |
||__________|_____________________|||______|__________________________|
||          |                     ||                                  |
||__________|_____________________||                                  |
||          |                     ||                                  |
||__________|_____________________||                                  |
|__________________________________|__________________________________|
| 10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal*)        |
|  _                                                                  |
| |_| DA                                                              |
|  _                                                                  |
| |_| NU                                                              |
|_____________________________________________________________________|
| 11. Lista documentelor atasate                                      |
| ____________________________________________________________________|
|| Descriere document |   Serie   |   Numar  | Data       | Data      |
||                    |           |          | eliberarii | expirarii |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
||                    |           |          |            |           |
||____________________|___________|__________|____________|___________|
|_____________________________________________________________________|
|      _                                                              |
| 12. |_| Declar pe propria raspundere ca nu mi-a fost atribuit pana  |
| in prezent un numar EORI.                                           |
|_____________________________________________________________________|
|      _                                                              |
| 13. |_| Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal       |
|                                                                     |
| Am fost informat/a cu privire la prevederile                        |
| Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in|
| ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind|
| libera circulatie a acestor date si de abrogare a                   |
| Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia         |
| datelor), adoptat de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii|
| Europene. Am fost informat/a ca datele cu caracter personal sunt    |
| prelucrate in scopul atribuirii numarului de inregistrare in        |
| sistemul informatic al autoritatii vamale si pentru indeplinirea    |
| atributiilor legale ale autoritatii vamale. Am fost informat/a ca,  |
| potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind         |
| protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor|
| cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si |
| de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind     |
| protectia datelor) beneficiez, pe baza unei notificari catre        |
| autoritatea vamala, de dreptul de acces, de rectificare, de stergere|
| a datelor cu caracter personal, de dreptul de restrictionare a      |
| prelucrarii, de dreptul de a ma opune prelucrarii, de dreptul de a  |
| imi retrage consimtamantul in orice moment, fara insa a afecta      |
| legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte  |
| de retragerea acestuia, precum si de dreptul de a depune plangere   |
| catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu|
| Caracter Personal.                                                  |
|_____________________________________________________________________|
| 14. Semnatura:                                                      |
|                                                                     |
| Nume solicitant/reprezentant                                 Data:  |
| Functia:                                                            |
|_____________________________________________________________________|
| *) Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI, care va|
| fi atribuit de autoritatea vamala competenta, precum si datele cu   |
| caracter personal inscrise in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul |
| obtinerii numarului EORI, sa fie transmise Comisiei Europene de     |
| autoritatea vamala in scopul publicarii acestora pe internet.       |
| Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.    |
|_____________________________________________________________________|


                         Note explicative la cerere

    1. Solicitantul
    Nr. de referinta solicitant: Sistemul atribuie in mod automat un numar de referinta. Operatorul economic poate modifica inregistrarea prin inscrierea numarului de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii.
    Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.
    Cod de identificare unic: Se completeaza in functie de tipul de persoana astfel:
    - in cazul operatorilor economici care au sediul stabilit in Romania se inscrie codul unic de inregistrare din certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
    - in cazul persoanelor, altele decat operatorii economici, care au sediul/resedinta in Romania se inscrie codul unic de inregistrare din certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau numarul de inregistrare in scopuri fiscale, dupa caz;
    - in cazul persoanelor fizice se inscrie codul numeric personal;
    - in cazul operatorilor economici, precum si al altor persoane, cu exceptia persoanelor fizice, care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, se inscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) urmat de numarul de inregistrare atribuit de autoritatea competenta din tara in care este stabilit solicitantul;
    - in cazul persoanelor fizice care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) urmat de seria si numarul pasaportului valabil sau al altui document de calatorie;
    - in cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie: litera "T", urmata de codul de tara ISO alfa 2 al tarii transportatorului, codul de trei cifre al asociatiei garante nationale prin intermediul careia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR si numarul titularului carnetului TIR atribuit de asociatia garanta din tara terta.
    Nume complet: Se inscrie denumirea completa/numele si prenumele persoanei care solicita atribuirea numarului EORI.
    Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii/numelui solicitantului sau orice alta forma scurta a numelui.
    Solicit nr. EORI pe perioada: Se inscrie data de la care se solicita atribuirea numarului EORI, precum si data de incetare a valabilitatii numarului EORI. Data de incetare a valabilitatii este obligatoriu de completat. în cazul in care atribuirea numarului EORI se face in baza pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, data de incetare a valabilitatii numarului EORI se completeaza cu data expirarii documentului respectiv.

    2. Adresa sediului social/Resedinta
    Se mentioneaza adresa completa a sediului social sau a resedintei, dupa caz, inclusiv codul postal si identificatorul de tara.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta - inceput: se mentioneaza data inscrisa in caseta 1 (data de la care se solicita atribuirea numarului EORI );
    - subcaseta - sfarsit: se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atribuirea numarului EORI.
    în caseta - Stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii:
    Se inscrie "Da" sau "Nu", dupa caz, in functie de adresa unde este stabilita resedinta obisnuita, in cazul persoanelor fizice, respectiv de adresa unde este stabilit sediul permanent, definit la art. 5 pct. 32 din Codul vamal al Uniunii, in cazul persoanelor juridice sau al asocierilor de persoane.

    3. Numarul (numerele) de identificare TVA
    Se inscriu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/e, daca este cazul, de autoritatea/autoritatile fiscala/e din Romania sau din alte state membre UE. Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.

    4. Statutul juridic
    Se inscrie forma de constituire a solicitantului, asa cum este mentionata in documentul de constituire, daca este cazul.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta - inceput: se inscrie data de la care se solicita atribuirea numarului EORI;
    - subcaseta - sfarsit: se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI.

    5. Data de constituire/Data nasterii
    Se mentioneaza data de constituire sau, in cazul unei persoane fizice, data nasterii solicitantului.

    6. Tipul de persoana
    Se inscrie tipul de persoana in forma codificata astfel:
    1 - pentru persoana fizica;
    2 - pentru persoana juridica;
    3 - pentru asociere de persoane, astfel cum se mentioneaza la art. 5 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.

    7. Persoana de contact
    Se mentioneaza numele persoanei de contact, adresa si cel putin una dintre urmatoarele informatii: numarul de telefon, numarul de fax si adresa electronica.
    Pot fi introduse maximum 9 persoane de contact.
    O persoana de contact va fi inserata cu aceleasi nume si prenume o singura data.
    în cazul unei cereri de modificare a datelor persoanei de contact, noile date se suprascriu in inregistrarea existenta (se modifica datele) si nu se adauga o alta inregistrare avand aceleasi nume si prenume.

    8. Numarul (numerele) de identificare atribuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte
    în cazul unei persoane care nu este stabilita pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie (inscriu) numarul (numerele) de identificare atribuit(e), daca este cazul, persoanei interesate in scopuri vamale, de catre autoritatile competente ale unei tari terte cu care este in vigoare un acord de asistenta administrativa reciproca in domeniul vamal. Acest numar (aceste numere) de identificare include (includ) codul de tara sau de teritoriu (daca este disponibil, codul de tara ISO alfa 2).

    9. Codul principalei activitati economice
    Se mentioneaza codul principalei activitati economice la nivel de 4 cifre, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana (CAEN), daca este cazul.
    Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.

    10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal
    Se bifeaza una dintre casutele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de Comisia Europeana a numarului EORI si a datelor cu caracter personal.
    Acordul privind publicarea pe internet de catre Comisie a datelor de identificare si inregistrare, mentionate in cererea de atribuire a numarului EORI (numarul EORI, numele complet al persoanei si adresa sediului sau domiciliului), nu este obligatoriu.
    Refuzul publicarii datelor cu caracter personal nu afecteaza prelucrarea cererii privind atribuirea numarului EORI si indeplinirea formalitatilor vamale.

    11. Lista documentelor atasate
    Se inscriu datele de identificare a documentelor care se anexeaza la cererea de atribuire a numarului EORI.

    12. Declaratie pe propria raspundere
    Se bifeaza casuta care reprezinta declaratia pe propria raspundere.

    13. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
    Se bifeaza casuta corespunzatoare acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

    14. Semnatura
    Se inscriu numele si prenumele, functia si se semneaza de reprezentantul legal al operatorului economic sau de reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala.
    în cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal comunitar se inscriu numele si prenumele conducatorului autovehiculului si se semneaza de catre acesta.
    Data: Se inscrie data completarii cererii.

    ANEXA 2
    la normele tehnice

               Notificare de atribuire a numarului EORI

 _____________________________________________________________________
|     | Numar EORI .................................................. |
|_____|_______________________________________________________________|
|     | Data emiterii ........... | Valabil pe perioada:              |
|     |                           | .............. - ..............   |
|_____|                           |___________________________________|
|     |                           |                                   |
|_____|___________________________|___________________________________|
|     | Titularul numarului EORI  |       Autoritatea emitenta        |
|_____|___________________________|___________________________________|
|     | Nume:                     |                                   |
|     | Localitatea:              |                                   |
|     | Strada si nr.:            |                                   |
|     | Cod postal:               |                                   |
|     | Judet/Sector:             |                                   |
|     | Tara:                     |                                   |
|_____|___________________________|___________________________________|


    Atentie! Numarul EORI este unic si valabil in relatiile dumneavoastra cu toate autoritatile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.

    ANEXA 3
    la normele tehnice

                         CERERE*1)
de inregistrare in sistemul informatic al autoritatii vamale

    *1) Cererea este reprodusa in facsimil.

    Va rugam sa consultati notele explicative inainte de completarea formularului!

    Catre Directia Regionala Vamala.........../Biroul vamal................
 _____________________________________________________________________
| 1. Solicitant                   | Rezervat in scopuri vamale        |
| _______________________________ |                                   |
|| Cod de identificare: |        || Nr. de inregistrare cerere        |
||______________________|________|| (registratura):                   |
|| Nume complet:        |        ||                                   |
||______________________|________|| Nr. de inregistrare cerere        |
|                                 | (informatic):                     |
|_________________________________|___________________________________|
| 2. Adresa sediului social/Resedinta                                 |
| ___________________________________________________________________ |
||      Strada si numarul      |   Cod postal   |     Localitate     ||
||_____________________________|________________|____________________||
||                             |                |                    ||
||_____________________________|________________|____________________||
||   Judet/sector   |   Tara   |                |                    ||
||__________________|__________|________________|____________________||
||                  |          |                |                    ||
||__________________|__________|________________|____________________||
|_____________________________________________________________________|
| 3. Data de constituire/Data nasterii  | 4. Tipul de persoana        |
|_______________________________________|_____________________________|
| 5. Persoana de contact                                              |
| ___________________________________________________________________ |
|| Numele si prenumele|Strada si numarul| Cod postal |  Localitatea  ||
||____________________|_________________|____________|_______________||
||                    |                 |            |               ||
||____________________|_________________|____________|_______________||
||        Tara        |     Telefon     |      Fax   |     E-mail    ||
||____________________|_________________|____________|_______________||
||                    |                 |            |               ||
||____________________|_________________|____________|_______________||
|_____________________________________________________________________|
| 6. Lista documentelor atasate                                       |
| ___________________________________________________________________ |
|| Descriere document| Serie| Numar| Data eliberarii| Data expirarii ||
||___________________|______|______|________________|________________||
||                   |      |      |                |                ||
||___________________|______|______|________________|________________||
|     _                                                               |
| 7. |_| Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal        |
|                                                                     |
| Am fost informat/a cu privire la prevederile                        |
| Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in|
| ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind|
| libera circulatie a acestor date si de abrogare a                   |
| Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia         |
| datelor), adoptat de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii|
| Europene. Am fost informat/a ca datele cu caracter personal sunt    |
| prelucrate in scopul atribuirii numarului de inregistrare in        |
| sistemul informatic al autoritatii vamale si pentru indeplinirea    |
| atributiilor legale ale autoritatii vamale. Am fost informat/a ca,  |
| potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind         |
| protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor|
| cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si |
| de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind     |
| protectia datelor) beneficiez, pe baza unei notificari catre        |
| autoritatea vamala, de dreptul de acces, de rectificare, de stergere|
| a datelor cu caracter personal, de dreptul de restrictionare a      |
| prelucrarii, de dreptul de a ma opune prelucrarii, de dreptul de a  |
| imi retrage consimtamantul in orice moment, fara insa a afecta      |
| legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte  |
| de retragerea acestuia, precum si de dreptul de a depune plangere   |
| catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu|
| Caracter Personal.                                                  |
|_____________________________________________________________________|

    8. Semnatura ...............

    Nume solicitant/reprezentant                               Data:
    Functia:

                         Note explicative la cerere

    1. Solicitant
    Cod de identificare: Se completeaza in functie de tipul de persoana astfel:
    în cazul persoanelor, altele decat operatorii economici, care au sediul/resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene se inscrie codul tarii (ISO alfa 2), urmat de numarul de inregistrare/codul numeric personal atribuit de autoritatea competenta din tara in care este stabilit solicitantul.
    în cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii se inscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) in care este stabilit solicitantul, urmat de numarul de inregistrare atribuit de autoritatea competenta din tara in care este stabilit solicitantul.
    Nume complet: Se inscrie/inscriu denumirea completa/numele si prenumele persoanei care solicita atribuirea numarului de inregistrare in sistemul informatic.

    2. Adresa sediului social/Resedinta
    Se mentioneaza adresa completa a sediului social sau resedintei, dupa caz, inclusiv codul postal si identificatorul de tara (ISO alfa 2).

    3. Data de constituire/Data nasterii
    Se mentioneaza data de constituire sau, in cazul unei persoane fizice, data nasterii solicitantului.

    4. Tipul de persoana
    Se inscrie tipul de persoana in forma codificata, astfel:
    1 - pentru persoana fizica;
    2 - pentru persoana juridica;
    3 - pentru asociere de persoane, astfel cum se mentioneaza la art. 5 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.

    5. Persoana de contact
    Se mentioneaza numele persoanei de contact, adresa si cel putin una dintre urmatoarele informatii: numarul de telefon, numarul de fax si adresa electronica.

    6. Lista documentelor atasate
    Se inscriu datele de identificare a documentelor care se anexeaza la cererea de atribuire a numarului de inregistrare in sistemul informatic.

    7. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
    Se bifeaza casuta corespunzatoare acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

    8. Semnatura
    Se inscriu numele si prenumele, functia si se semneaza de reprezentantul legal al solicitantului sau de reprezentantul desemnat de acesta in relatiile cu autoritatea vamala.
    Data: Se inscrie data completarii cererii.

                              ---------------