ORDONANTA DE URGENTA Nr. 132/2022 din 29 septembrie 2022 privind modificarea si completarea unor acte normative
            ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 132/2022 din 29 septembrie 2022
privind modificarea si completarea unor acte normative
EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 957 din 30 septembrie 2022

    In vederea reducerii decalajului fiscal rezultat din evaziunea si frauda fiscala si a impactului negativ al acestora asupra nivelului incasarilor la bugetul general consolidat al statului,
    luand in considerare necesitatea asigurarii unor conditii de concurenta si echitate fiscala in randul tuturor contribuabililor si pentru combaterea cresterii inegalitatilor, in special prin raportare la contribuabilii care se conformeaza regulilor fiscale,
    in vederea reducerii evaziunii si fraudei fiscale din domeniul comercializarii bunurilor cu risc fiscal ridicat, indiferent de modul de organizare a transportului acestora, cu impact asupra dezvoltarii sociale in ansamblu, in special prin cresterea resurselor bugetului general consolidat al statului, cu influenta directa asupra finantarii cheltuielilor de interes public si a nivelului investitiilor publice,
    avand in vedere solicitarile repetate ale reprezentantilor mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adaptarii sistemelor informatice si a metodologiilor de lucru ale contribuabililor la cerintele de conformare care privesc declararea bunurilor cu risc fiscal ridicat care presupun modificari insemnate ale sistemelor informatice si atragerea unor resurse umane suplimentare,
    in vederea evitarii unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfasoara activitati in domeniul comertului si transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecinte negative atat in ceea ce priveste desfasurarea in viitor a activitatii, cat si acumularea de noi datorii catre bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultatii privind plata la termen a obligatiilor fiscale datorate,
    intrucat neadoptarea in regim de urgenta a unor masuri pentru o mai buna monitorizare a circulatiei bunurilor si valorificarea in mod operativ a datelor si informatiilor obtinute genereaza un risc crescut de proliferare a fenomenelor de frauda si evaziune fiscala, cu consecinta directa asupra incasarilor bugetare, cu impact direct asupra deficitului bugetar, mai ales in actualul context pandemic si geopolitic,
    tinand cont de faptul ca, la elaborarea profilelor organelor statutare ale bancilor de dezvoltare, administrate in sistem dualist, descrierea rolurilor acestora si criteriilor de selectie pentru fiecare pozitie, este necesar a fi luate in calcul atributiile specifice pozitiei de presedinte al Consiliului de supraveghere, aceasta pozitie necesitand totodata si obtinerea avizului distinct al autoritatii de rezolutie,
    avand in vedere importanta functiei de supraveghere exercitata de consiliul de supraveghere al bancilor de dezvoltare administrare in sistem dualist, a faptului ca presedintele consiliului vegheaza la functionarea generala eficace a acestuia si luand in considerare faptul ca in prezent Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu face referire la modalitatea de numire a primului presedinte al consiliului de supraveghere prin actul constitutiv,
    intrucat neadoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta duce la imposibilitatea actionarului de a duce la finalizare operatiunile legate de inregistrarea si autorizarea bancii si implicit la imposibilitatea statului roman de a atinge tintele si termenele asumate prin Planul national de redresare si rezilienta, respectiv 31 decembrie 2022,
    in vederea alinierii la cerintele de reglementare si dispozitiile Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2021 privind amortizorul aferent institutiilor de credit autorizate in Romania si identificate drept alte institutii de importanta sistemica (O-SII), tinand cont de marimea, natura, precum si amploarea si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri si activitatilor institutiilor de credit,
    in contextul procesului de fuziune pe care EximBank - S.A., in calitate de societate absorbanta, il desfasoara cu Banca Romaneasca - S.A., in calitate de banca absorbita, luand in considerare marimea, natura, precum si amploarea si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri si activitatilor institutiei de credit tip O-SII, postfuziune, precum si tinand cont de dispozitiile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si luand in considerare faptul ca procesul de fuziune trebuie finalizat pana la data de 31 decembrie 2022, termen asumat prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor,
    tinand cont de urgenta crearii cadrului legal necesar in vederea utilizarii unor instrumente financiare aferente procesului de administrare a datoriei publice pe care Ministerul Finantelor le are in vedere in perioada urmatoare,
    avand in vedere obiectivele Ministerului Finantelor in administrarea datoriei publice guvernamentale prevazute in Strategia de administrare a datoriei publice pe termen mediu privind asigurarea necesarului de finantare al administratiei publice centrale pe fondul minimizarii costurilor pe termen mediu si lung, precum si limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale,
    tinand cont de contextul actual de piata marcat de cresterea incertitudinilor si volatilitatii in pietele financiare ca urmare a efectelor conflictului geopolitic din regiune care impune necesitatea diversificarii surselor de finantare ale statului pentru acoperirea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice, prin intermediul unor instrumente noi, prin accesarea pietelor externe in alte valute decat in euro, precum si prin utilizarea obligatiunilor verzi, sociale si a celor de dezvoltare durabila,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, punctele 2, 4, 5, 7 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "2. transport de bunuri cu risc fiscal ridicat - transportul rutier la nivel national pe drumurile publice al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, indiferent de modul de organizare a transportului;
    ...................................................................
    4. organizatorul transportului - operatorul economic care incheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor si o transmite operatorului de transport rutier, precum si operatorul economic sau persoana fizica care transporta bunurile in nume propriu;
    5. partida de bunuri - denumirea generica data unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are acelasi loc de incarcare si de descarcare, un singur utilizator dintre cei prevazuti la art. 8 alin. (1) si un singur destinatar final si este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasarii de la locul de incarcare la locul de descarcare;
    ...................................................................
    7. loc de incarcare - locul initial in care bunurile sunt incarcate in vehiculul de transport;
    8. loc de descarcare - locul in care bunurile sunt descarcate din vehiculul de transport la beneficiarii sau destinatarii acestora;".
    2. La articolul 2 punctul 9, literele d), f), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de incarcare situat pe teritoriul national pana la biroul vamal de export situat pe teritoriul national sau pana la punctul rutier de trecere a frontierei, dupa caz;
    ...................................................................
    f) transportul bunurilor reprezentand transferul intre gestiunile unui operator economic intre locul de incarcare si locul de descarcare, situate pe teritoriul national;
    g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania pana la locul de descarcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul national;
    h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, de la locul de incarcare pe teritoriul national, dupa depozitare sau formarea unui nou transport, pana la punctul rutier de trecere a frontierei la iesirea din Romania;".
    3. La articolul 2 punctul 9, dupa litera h) se introduc doua noi litere, lit. i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) transportul pe teritoriul national al bunurilor returnate, care nu au facut obiectul receptiei, intre operatori economici diferiti sau intre un operator economic si o persoana fizica;
    j) transportul pe teritoriul national al bunurilor in cadrul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer si transportul bunurilor reprezentand stocuri la dispozitia clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) si art. 270^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    4. La articolul 2, punctele 10 - 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "10. data declarata pentru inceperea transportului - data la care vehiculul de transport incarcat urmeaza sa intre pe teritoriul Romaniei printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport incarcat urmeaza sa fie pus in miscare de pe teritoriul national;
    11. cod UIT - codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul caruia se identifica datele aferente unei partide de bunuri;
    12. identificarea prin cod UIT - detinerea si prezentarea codului UIT pe timpul transportului de catre operatorul de transport rutier, in format fizic sau electronic, impreuna cu documentul care insoteste transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat."
    5. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare detinute si/sau utilizate de institutiile sau autoritatile publice, direct sau prin intermediul structurilor sau entitatilor subordonate sau coordonate: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantitatilor de produse transportate, precum si orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;".
    6. La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Informatiile cu privire la incheierea protocoalelor dintre autoritatile sau institutiile publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prevazute la alin. (3) si (6), vor fi publicate pe site-ul institutiilor sau autoritatilor respective si pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
    7. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera d) se introduc cinci noi litere, lit. e) - i), cu urmatorul cuprins:
    "e) operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat detinute si transportate intre locul de incarcare si locul de descarcare, situate pe teritoriul national;
    f) prestatorului de servicii din Romania in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei pentru prestarea de servicii, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in statul partenerului comercial;
    g) beneficiarului din Romania in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer atat pentru bunurile expediate din Romania pentru prestarea de servicii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in Romania;
    h) clientului din Romania in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru catre care au fost expediate sau transportate bunurile, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei, cat si pentru bunurile livrate intr-un stadiu ulterior dupa sosire, catre alta persoana impozabila din Romania sau in cazul in care bunurile respective sunt returnate in statul membru din care au fost expediate sau transportate initial;
    i) furnizorului din Romania in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atat pentru bunurile expediate din Romania, cat si in cazul in care bunurile respective sunt returnate in Romania."
    8. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alin. (1^1) - (1^4), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (3), organizatorul transportului sau operatorul de transport, dupa caz, are obligatia sa actualizeze, in perioada de valabilitate a codului UIT, informatiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de cate ori acestea se modifica, inainte de repunerea in miscare.
    (1^2) în situatia in care, la punerea in miscare a mijlocului de transport incarcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfasurarii transportului, Sistemul RO e-Transport nu este functional, obligatia de declarare prevazuta la alin. (1), respectiv de actualizare prevazuta la alin. (1^1) se suspenda pana la repunerea in functiune a sistemului.
    (1^3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1^2), obligatiile prevazute la alin. (1) si/sau la alin. (1^1) se indeplinesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare repunerii in functiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile incheiate.
    (1^4) Perioadele de nefunctionare a Sistemului RO e-Transport vor fi publicate pe paginile de internet ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor."
    9. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Utilizatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa puna la dispozitia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, dupa caz, pana cel tarziu la prezentarea vehiculului in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv la punerea efectiva in miscare a vehiculului, dupa caz."
    10. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Conducatorul vehiculului de transport este obligat sa prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori din cadrul Autoritatii Vamale Romane, respectiv la solicitarea ofiterilor si agentilor de politie din cadrul Politiei Romane, documentele care insotesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.
    (2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor, Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala asigura accesul informatic direct al Politiei Romane la Sistemul RO e-Transport. Aspectele tehnice pentru asigurarea accesului direct se stabilesc in comun intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Inspectoratul General al Politiei Romane, in conditiile Legii nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date."
    11. La articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, precum si in cazul operatiunilor comerciale prevazute la art. 2 pct. 9 lit. g) si j), incepand cu data declarata pentru inceperea transportului. Utilizarea de catre operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisa.
    (3) Este interzisa modificarea datelor inregistrate in Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri dupa prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv dupa punerea efectiva in miscare a vehiculului pe drumurile publice, dupa caz."
    12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) în cazul in care in cadrul unei partide de bunuri sunt transportate atat bunuri cu risc fiscal ridicat, cat si alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite in acest sens prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, utilizatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) au obligatia sa declare in Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate in cadrul unei partide de bunuri.
    (2) în cazul in care din documentele detinute de catre utilizatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. d) nu rezulta incadrarea bunurilor transportate in una dintre categoriile de bunuri prevazute la alin. (1), acestia au obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate in cadrul unei partide de bunuri."
    13. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1^1), (1^3) si (2), art. 11 alin. (3) si art. 12;".
    14. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va urmatorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Autoritatii Vamale Romane, precum si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane."
    15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 18
    Prevederile art. 13 si 14 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023."
    ART. II
    La articolul 10 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 153^6 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul bancilor de dezvoltare administrate in sistem dualist, presedintele consiliului de supraveghere este numit de adunarea generala ordinara a actionarilor dintre membrii consiliului de supraveghere."
    ART. III
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 9 membri, din care 5 administratori neexecutivi si 4 administratori executivi, respectiv presedintele executiv al bancii si 3 vicepresedinti executivi. Presedintele consiliului de administratie este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor dintre membrii neexecutivi."
    2. La articolul 11, alineatul (2^7) va avea urmatorul cuprins:
    "(2^7) în situatia in care sumele mentinute pe perioada determinata potrivit art. 12 alin. (2^1) se lichideaza anticipat termenului stabilit prin conventie, rata dobanzii datorate pentru aceste fonduri este cea stabilita initial pentru mentinerea fondurilor pe perioada determinata."
    3. La articolul 12, alineatele (2) si (2^1) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Administrarea fondurilor prevazute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevazute la art. 10 sunt puse la dispozitia EXIMBANK - S.A. ca surse atrase. Fondurile ce se pun la dispozitia EXIMBANK - S.A. se acorda din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, de la o pozitie distincta de la titlul «împrumuturi». Drepturile si obligatiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin conventie incheiata cu Ministerul Finantelor. Dobanda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plati de catre EXIMBANK - S.A. in contul fiecarui fond utilizat, frecventa platilor urmand a fi stabilita prin conventie, in functie de scadenta plasamentelor. Pentru fondurile puse la dispozitie pe perioade de maximum un an, rata dobanzii se determina ca medie intre ratele de referinta ROBID si ROBOR la termenul plasamentului, publicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua lucratoare anterioara constituirii acestuia. Pentru depozitele mentinute pe perioade mai mari de un an, rata dobanzii se determina ca medie intre ratele de referinta BID si ASK (fixing) ale titlurilor de stat la scadenta similara plasamentului, publicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare anterioara datei de constituire, cu actualizare anuala. în cazul in care scadenta aferenta depozitului nu corespunde unei perioade pentru care este publicata o cotatie ROBOR/ROBID sau o rata de referinta pentru titluri de stat se va calcula o rata de dobanda prin interpolare liniara. Aceste sume, reprezentand dobanzi incasate, vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecarui fond. Sumele disponibile la sfarsitul anului la aceste fonduri se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (2^1) Sumele disponibile din fondurile prevazute la art. 10 lit. a) - d) raman la dispozitia EXIMBANK - S.A. pe perioada nedeterminata, cu exceptia acelor sume la care se stabileste prin conventie, strict corelat cu riscul asociat garantiilor si produselor acordate, mentinerea pe perioade determinate de pana la 5 ani inclusiv. Oportunitatea privind mentinerea pe perioada determinata a fondurilor, momentul si maturitatea aferenta revine Ministerului Finantelor si EXIMBANK - S.A. Sumele din fondul prevazut la art. 10 lit. f) urmeaza regimul definit prin actul normativ de aprobare sau de alocare a fondului."
    ART. IV
    Fondurile prevazute la art. 12 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mentinute pe perioade determinate constituite anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta urmeaza prevederile legale incidente la data constituirii acestora.
    ART. V
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "m) colateral - garantia financiara sub forma de sume de bani pe care Ministerul Finantelor o plateste sau primeste in cadrul operatiunilor cu instrumente financiare derivate;".
    2. La articolul 3, dupa alineatul (5^1) se introduc patru noi alineate, alin. (5^2) - (5^5), cu urmatorul cuprins:
    "(5^2) în functie de obiectivele privind managementul datoriei publice, colateralul depus de Ministerul Finantelor la institutiile financiare cu care acesta realizeaza tranzactii cu instrumente financiare derivate se asigura din veniturile din privatizare prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau din finantarile rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale contractate cu scopul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. g).
    (5^3) Colateralul returnat pe perioada derularii tranzactiilor cu instrumente financiare derivate de catre institutiile financiare cu care Ministerul Finantelor realizeaza aceste tranzactii se va putea utiliza pentru platile ulterioare de colateral din cadrul tranzactiilor incheiate cu acestea. La momentul incetarii fiecarei tranzactii, colateralul ramas la dispozitia Ministerului Finantelor se va utiliza pentru reintregirea veniturilor din privatizare, iar disponibilul ramas in scopurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si g). în situatia in care, la momentul incetarii tranzactiei cu instrumente financiare derivate, colateralul ramas la dispozitia Ministerului Finantelor in contul de valuta nu acopera integral suma utilizata din veniturile din privatizare, diferenta ramasa pana la concurenta sumei utilizate constituie cheltuiala definitiva, iar obligatia de reintregire a diferentei se anuleaza.
    (5^4) Dobanda aferenta colateralului incasata in contul de valuta al Ministerului Finantelor, deschis la Banca Nationala a Romaniei, de la institutiile financiare cu care Ministerul Finantelor realizeaza tranzactii cu instrumente financiare derivate se face venit la bugetul de stat.
    (5^5) Dobanda aferenta colateralului, datorata de Ministerul Finantelor institutiilor financiare cu care acesta realizeaza tranzactii cu instrumente financiare derivate, se asigura de la bugetul de stat."
    3. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera f) se introduc doua noi litere, lit. g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "g) finantarea necesara asigurarii colateralului aferent tranzactiilor cu instrumente financiare derivate;
    h) finantarea proiectelor/cheltuielilor care sunt destinate protejarii mediului inconjurator si combaterii schimbarilor climatice, precum si a celor din domeniul social si de dezvoltare durabila, in baza unui cadru special aprobat prin hotarare a Guvernului."
    4. La articolul 5 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. d^1), cu urmatorul cuprins:
    "d^1) sumele in valuta, reprezentand capitalul si dobanda aferente tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, incasate de la institutiile financiare cu care Ministerul Finantelor realizeaza aceste tranzactii;".
    5. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cu sumele recuperate in conditiile prezentului articol se reintregeste disponibilul fondului de risc pentru datoria publica guvernamentala, precum si disponibilitatile contului Trezoreriei Statului cu debitele rezultate din imprumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului."
    ART. VI
    Modalitatea de anulare si stingere a obligatiei de reintregire a veniturilor din privatizare prevazute la art. 3 alin. (5^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

                              PRIM-MINISTRU
                              NICOLAE-IONEL CIUCA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul finantelor,
                              Adrian Caciu

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Lucian Nicolae Bode

    Bucuresti, 29 septembrie 2022.
    Nr. 132.

                              ---------------