ORDIN Nr. 1190/4625/2022 din 30 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
                     ORDIN  Nr. 1190/4625/2022 din 30 iunie 2022
pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
EMITENT:     AGENTIA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Nr. 1.190
             AUTORITATEA VAMALA ROMANA - Nr. 4.625
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din 30 iunie 2022

    Avand în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 741.012 din 30.06.2022,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea si functionarea Autoritatii Vamale Romane si pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si presedintele Autoritatii Vamale Romane emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Aplicatia informatica de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului national RO e-Transport, este disponibila în sistemul informatic Spatiul privat virtual, denumit în continuare SPV. Operatorii economici care se înregistreaza în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-Transport se supun prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta între organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica.
    (2) Se aproba Procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (3) Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizarii în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masa maxima autorizata de minimum 3,5 tone, încarcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masa bruta totala mai mare de 500 kg sau o valoare totala mai mare de 10.000 de lei, aferente cel putin unei relatii comerciale care face obiectul transportului.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Lucian-Ovidiu Heius

                              Presedintele Autoritatii Vamale Romane,
                              Bogdan-Lari Mihei

    ANEXA

                         PROCEDURA
de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

    ART. 1
    Dispozitii generale
    (1) Prezenta procedura stabileste cadrul de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.
    (2) Sistemul national privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport reprezinta ansamblul de principii, reguli si aplicatii informatice avand drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul national.
    (3) Sistemul RO e-Transport este gestionat de catre Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Centrul National pentru Informatii Financiare.
    (4) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie sa fie înregistrati în Spatiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta între organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica.
    ART. 2
    Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport
    (1) Categoriile de operatiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul national sunt cele prevazute la art. 2 pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
    (2) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport se face de operatorii economici prevazuti la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022, în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
    (3) Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul poate utiliza mijloacele de identificare electronica pentru accesarea SPV, pentru:
    a) interconectarea aplicatiei disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizand o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
    b) utilizarea aplicatiei puse la dispozitie în mod gratuit de catre Ministerul Finantelor.
    (4) Documentatia tehnica pentru microserviciile si aplicatia prevazute la alin. (3) este disponibila la adresa web http://etransport.mfinante.ro.
    (5) In urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un numar unic de identificare (UIT), utilizat ca referinta în cadrul proceselor si operatiunilor specifice sistemului.
    ART. 3
    Date declarate în Sistemul RO e-Transport
    (1) In Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitatile si contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încarcare si descarcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat si transportator, data declarata pentru începerea transportului, precum si codul UIT generat.
    (2) Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului sa selecteze contribuabilul pentru care declara datele transporturilor cu risc fiscal ridicat în functie de drepturile pe care acesta le detine.
    (3) In raport cu tipul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat prevazute la art. 2 pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2002, declarantul va selecta tipul operatiunii comerciale desfasurate în functie de care aplicatia informatica va activa campuri specifice de date.
    (4) In cazul în care în cadrul unei relatii comerciale sunt transportate atat bunuri cu risc fiscal ridicat, cat si alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmand sa genereze un singur cod UIT.
    (5) In cazul unui transport în sistem grupaj, codurile UIT atribuite prin declararea datelor în Sistemul RO e-Transport vor fi preluate în mod corespunzator pe documentele de transport aferente fiecarei relatii comerciale care include bunuri cu risc fiscal ridicat.
    ART. 4
    Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport
    (1) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat prin utilizarea modalitatii prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a) se face prin transmiterea unui fisier XML.
    (2) Dupa transmiterea fisierului XML, Sistemul RO e-Transport efectueaza, în mod automat, urmatoarele operatiuni:
    a) verificari si validari privind structura si sintaxa;
    b) verificari semantice.
    (3) Dupa efectuarea operatiunilor de la alin. (2) se genereaza un mesaj de raspuns.
    (4) In situatia în care drept urmare a operatiunilor prevazute la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplica semnatura electronica a Ministerului Finantelor, care atesta primirea declaratiei în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declaratiei se considera fisierul de tip XML însotit de semnatura electronica a Ministerului Finantelor, care este pus la dispozitia declarantului sub forma unui fisier arhiva de tip zip.
    (5) In situatia în care drept urmare a operatiunilor prevazute la alin. (2) sunt identificate erori, declaratia nu se considera transmisa în sistem, declarantul primind un fisier de tip XML ce contine erorile identificate, însotit de semnatura electronica a Ministerului Finantelor, sub forma unui fisier arhiva de tip zip.
    (6) Dupa efectuarea verificarilor automate, fisierele prevazute la alin. (4) si (5) vor fi disponibile în sistem pentru descarcare pe o perioada de 60 de zile de la momentul generarii, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare si eliberate la cerere.
    (7) Fisierul prevazut la alin. (4) va fi disponibil în sistem pentru descarcare, pe perioada indicata la alin. (6), si în cazul în care declararea a avut loc prin utilizarea aplicatiei prevazute la art. 2 alin. (3) lit. b).
    ART. 5
    Notificarea partilor implicate
    (1) Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifica informatii catre partile implicate în transportul pe teritoriul national al bunurilor cu risc fiscal ridicat.
    (2) Notificarea se face prin intermediul SPV, persoanelor din Romania altele decat declarantul, si contine urmatoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarata pentru începerea transportului, numarul de înmatriculare al mijlocului de transport si codul UIT.
    ART. 6
    Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmeaza a fi confiscate
    (1) Daca cu ocazia constatarii contraventiei este prezentata factura de vanzare, contravaloarea bunurilor ce urmeaza a fi confiscate va fi egala cu valoarea bunurilor cu risc fiscal nedeclarate în Sistemul Ro e-Transport stabilita în factura de vanzare a respectivelor bunuri.
    (2) Daca cu ocazia constatarii contraventiei nu este prezentata factura de vanzare, contravaloarea bunurilor ce urmeaza a fi confiscate va fi egala cu valoarea bunurilor cu risc fiscal a precedentei achizitii de produse similare.
    (3) In situatia în care, cu ocazia constatarii contraventiei, nu este prezentata factura de vanzare si nu are achizitii de produse similare, contravaloarea bunurilor va fi determinata automat ca valoare medie a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în saptamana anterioara în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeasi categorie.
    (4) Daca nu sunt întrunite conditiile de la alin. (1) - (3), contravaloarea bunurilor ce urmeaza a fi confiscate va fi egala cu valoarea la pretul pietei a bunurilor cu risc fiscal similare.
    (5) Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmeaza a fi confiscate se realizeaza în ordinea prevazuta la alin. (1) - (4).
    ART. 7
    Precizari referitoare la transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de catre producatorii agricoli persoane fizice
    Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentand produse agricole, efectuate de catre producatorii agricoli persoane fizice de la locul de detinere la locul de comercializare, asa cum sunt definite la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, nu fac obiectul declararii în Sistemul RO e-Transport.

                              ---------------