ORDIN Nr. 1000/2022 din 23 mai 2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative
                      ORDIN  Nr. 1000/2022 din 23 mai 2022
privind aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR
             AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 517 din 26 mai 2022

    în temeiul prevederilor art. I alin. (7) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative si al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand în vedere avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 740.089 din 20.05.2022,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Prin prezentul ordin se aproba:
    a) Procedura privind întocmirea si transmiterea de catre structura de inspectie fiscala a listei cu obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului în perioada cuprinsa între 1 iulie 2015 si data intrarii în vigoare a legii, prevazuta în anexa nr. 1;
    b) Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligatiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, prevazuta în anexa nr. 2;
    c) modelul formularului "Decizie de anulare a obligatiilor fiscale", prevazut în anexa nr. 3.
    ART. 2
    în cazul prevazut de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, procedura este aplicabila si la solicitarea contribuabilului.
    ART. 3
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Lucian Ovidiu Heius

    Bucuresti, 23 mai 2022.
    Nr. 1.000.

    ANEXA 1

                         PROCEDURA
privind întocmirea si transmiterea de catre structura de inspectie fiscala a listei cu obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului în perioada cuprinsa între 1 iulie 2015 si data intrarii în vigoare a legii

    1. în vederea întocmirii si transmiterii catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori a listei cu obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii prevazute de Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspectiei fiscale, emise si comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspectie fiscala emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) vor fi identificate rapoartele de inspectie fiscala si actele administrativ-fiscale încheiate si comunicate contribuabililor, în urma carora au fost stabilite diferente suplimentare de obligatii fiscale reprezentand impozite, taxe si contributii de natura celor ce intra sub incidenta Legii nr. 72/2022;
    b) se va efectua o analiza a actelor identificate potrivit celor de mai sus, care va consta în verificarea constatarilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii daca diferentele de obligatii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intra sub incidenta prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022;
    c) în situatia în care în decizia de impunere se regasesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intra sub incidenta prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, organul de inspectie fiscala va completa lista prin preluarea integrala a sumei ce face obiectul anularii din decizia de impunere (atat obligatia fiscala principala, cat si cea accesorie, dupa caz);
    d) în situatia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atat sume de natura celor ce intra sub incidenta prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, cat si sume care nu intra sub incidenta actului normativ respectiv, organul de inspectie fiscala va proceda, pentru fiecare obligatie fiscala în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru obligatia fiscala accesorie, dupa caz. Acestea vor fi recalculate pentru aceeasi perioada pentru care au fost calculate initial în decizia de impunere, astfel încat sa se cuprinda în lista numai obligatiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anularii conform Legii nr. 72/2022;
    e) lista va fi întocmita de persoana responsabila din cadrul organului de inspectie fiscala si avizata de seful de serviciu si de seful de administratie adjunct - inspectie fiscala, seful de administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct - inspectie fiscala (Directia generala de administrare a marilor contribuabili - D.G.A.M.C.), dupa caz, urmand a fi comunicata compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducatorului organului fiscal (directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sefii administratiilor judetene ale finantelor publice, sefii administratiilor finantelor publice sectoriale, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);
    f) în vederea identificarii obligatiilor fiscale ce pot face obiectul anularii, respectiv a perioadei pentru care se poate proceda la anularea acestora, anterior transmiterii listei catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, se va proceda la solicitarea avizului serviciului juridic, în vederea confirmarii faptului ca obligatiile în cauza identificate de organul de inspectie fiscala fac obiectul anularii din punctul de vedere al respectarii prevederilor legale în ceea ce priveste prescriptia;
    g) în situatia în care actele administrativ-fiscale identificate care cuprind obligatii fiscale si constatari ce se încadreaza în prevederile Legii nr. 72/2022 se afla în procedura de solutionare a contestatiilor la organul fiscal si nu a fost comunicata o decizie de solutionare, organul de inspectie fiscala va mentiona aceste aspecte în cuprinsul listei.
    2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anularii, respectiv scaderii din evidenta fiscala si nu vor fi înscrise în lista prevazuta la pct. 1, întrucat obligatiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidenta fiscala.
    în situatia în care decizia de impunere nu a fost comunicata contribuabilului si constatarile sunt exclusiv ca urmare a calificarii, potrivit art. I alin. (1) din Legea nr. 72/2022, a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, organul de inspectie fiscala va modifica în mod corespunzator constatarile aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii conform Legii nr. 72/2022, înscrise în raportul de inspectie fiscala, si va emite decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru aceste obligatii.
    în situatia în care decizia de impunere nu a fost comunicata contribuabilului si în raportul de inspectie fiscala sunt cuprinse atat constatari aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii conform Legii nr. 72/2022, cat si alte constatari care nu fac obiectul calificarii de catre organul de inspectie fiscala a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, precum si constatari aferente altor obligatii fiscale, se va proceda dupa cum urmeaza:
    - pentru constatarile aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii, organul de inspectie fiscala va modifica raportul de inspectie fiscala, va face referire la prevederile Legii nr. 72/2022 si nu le va prelua în decizia de impunere;
    - pentru constatarile care nu fac obiectul calificarii, potrivit art. I alin. (1) din Legea nr. 72/2022, a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, precum si constatarile aferente altor obligatii fiscale, organul de inspectie fiscala va proceda la modificarea raportului de inspectie fiscala, în sensul mentinerii constatarilor efectuate pentru aceste obligatii, si va emite decizie de impunere, potrivit legislatiei fiscale în vigoare.
    3. Informatiile pe care lista prevazuta la pct. 1 trebuie sa le contina sunt urmatoarele:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscala;
    c) numarul si data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligatiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anularii;
    d) denumirea obligatiei fiscale;
    e) natura obligatiei fiscale, respectiv: debit si/sau, dupa caz, denumirea obligatiilor fiscale accesorii calculate prin decizia de impunere;
    f) (suma stabilita) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce fac obiectul anularii, respectiv obligatiile fiscale principale si, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii;
    g) scadenta aferenta obligatiilor fiscale principale ce fac obiectul anularii;
    h) data pana la care au fost calculate obligatiile fiscale accesorii, dupa caz;
    i) alte informatii (contestatii în curs, sesizari penale etc.).

    ANEXA 2

                         PROCEDURA
pentru emiterea deciziei de anulare a obligatiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    1. Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, denumita în continuare lege.
    2. Organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor, care cuprind obligatiile fiscale prevazute la pct. 1, transmit compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate, lista care cuprinde obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii, respectiv lista prevazuta la pct. 1 din anexa nr. 1 la ordin.

    CAPITOLUL II
    Procedura de anulare a obligatiilor fiscale individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului

    1. Compartimentul de specialitate primeste lista cu obligatiile fiscale principale si, dupa caz, accesorii, ce fac obiectul anularii, individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului, verifica în evidenta fiscala obligatiile fiscale nestinse cuprinse în aceasta lista, pe care o va completa cu o noua coloana, în care va individualiza suma ramasa nestinsa.
    2. Compartimentul de specialitate verifica în evidenta fiscala daca pentru obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii au fost comunicate decizii referitoare la obligatii fiscale accesorii si va completa lista de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligatiile fiscale accesorii nestinse care fac obiectul anularii.
    3. în vederea anularii obligatiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeste un referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale nestinse, la care va anexa lista prevazuta la pct. 2, precum si decizia de anulare a obligatiilor fiscale, întocmita în mod corespunzator pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevazut în anexa nr. 3 la ordin.
    4. Dupa aprobarea referatului, lista prevazuta la pct. 2 se va completa cu informatii despre decizia de anulare a obligatiilor fiscale, respectiv numarul si data acesteia.
    5. Decizia de anulare a obligatiilor fiscale se întocmeste de catre compartimentul de specialitate în doua exemplare, se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul organului fiscal.
    6. Decizia prevazuta la pct. 5 se comunica contribuabilului de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    7. Contribuabilii pentru care s-au stins, total sau partial, prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituire, în baza cererii, a urmatoarelor:
    a) sumele care au stins, în perioada cuprinsa între data de 1 iulie 2015 si data intrarii în vigoare a legii, obligatiile fiscale de natura celor prevazute la art. I din lege;
    b) sumele care au stins, dupa data intrarii în vigoare a legii, obligatiile fiscale de natura celor prevazute la art. I din lege.
    8. în vederea restituirii obligatiilor fiscale stinse, de natura celor prevazute la art. I din lege, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale cap. I din Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004, sunt aplicabile în mod corespunzator.

    CAPITOLUL III
    Procedura de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale individualizate în titluri de creanta necomunicate contribuabilului

    1. Compartimentul de specialitate verifica daca, pentru obligatiile fiscale principale ce fac obiectul legii, în evidenta fiscala sunt emise decizii referitoare la obligatii fiscale accesorii, care nu sunt comunicate contribuabilului, si întocmeste un referat motivat care sta la baza scaderii din evidenta fiscala a sumelor cuprinse în acestea. Acest referat se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul organului fiscal.
    2. La referat se anexeaza borderoul de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale accesorii stabilite prin deciziile de la pct. 1, caz în care compartimentul de specialitate nu emite decizia de anulare a obligatiilor fiscale, ci procedeaza direct la scaderea din evidenta a acestor obligatii.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale

    Ulterior aplicarii prevederilor prezentei proceduri, compartimentul de specialitate transmite lista prevazuta la cap. II pct. 4 departamentului cu atributii în solutionarea contestatiilor si departamentului juridic pentru a o avea în vedere în procedura de solutionare a contestatiilor formulate pe cale administrativa sau judiciara.

    ANEXA 3

    ANTET*1)
    Dosar fiscal nr. .....
    Nr. ..... din ........
                            Catre ...............................*2),
                            cod de identificare fiscala ............,
                            str. .................. nr. ..., bl. ...,
                            sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ......,
                            localitatea ............................,
                            judetul ......., cod postal .............

                              DECIZIE
                 de anulare a obligatiilor fiscale

    în temeiul prevederilor ........................*3), va comunicam ca se anuleaza suma de .......... lei, stabilita prin titluri de creante comunicate dumneavoastra pana în prezent, dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________
|Nr. | Natura      | Categoria  | Suma    | Denumirea   | Numarul si |
|crt.| creantei*4) | de suma*5) | anulata | titlului de | data       |
|    |             |            | - lei - | creanta*6)  | titlului de|
|    |             |            |         |             | creanta    |
|____|_____________|____________|_________|_____________|____________|
|  0 |      1      |     2      |    3    |      4      |     5      |
|____|_____________|____________|_________|_____________|____________|
|    |             |            |         |             |            |
|____|_____________|____________|_________|_____________|____________|
|    |             |            |         |             |            |
|____|_____________|____________|_________|_____________|____________|

    împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 si 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, în termenul prevazut de art. 270 al aceluiasi act normativ, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                    Conducatorul organului fiscal
               Numele si prenumele ...................
               Semnatura si stampila .................

    Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

------------
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    *2) Se vor mentiona numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal, codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, dupa caz, alte date de identificare ale debitorului.
    *3) Se va mentiona art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative.
    *4) Se va mentiona denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxa, contributie.
    *5) Se va mentiona categoria de suma: debit, dobanda, penalitate de întarziere, penalitate de nedeclarare, dupa caz.
    *6) Se va mentiona denumirea titlului de creanta comunicat contribuabilului, prin care au fost stabilite obligatiile fiscale principale si accesorii care se anuleaza.

                              ---------------