LEGE Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea Si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de ?nregistrare a activitatii acestora
                    LEGE  Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea Si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 980 din 30 decembrie 2015

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. I
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea Si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Si perioadele de odihna ale conducatorilor auto Si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, adoptata în temeiul art. 1 pct. VI.10 Si pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante Si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015, cu urmatoarele modificari Si completari:
    1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifica Si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanta stabileSte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European Si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 Si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului Si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR."
    2. La articolul I punctul 3, articolul 2 se modifica Si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 2
    Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a) - d), f) - h) Si j) - p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."
    3. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 4 se modifica Si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Controlul la sediile întreprinderilor Si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier împreuna, dupa caz, cu personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii Si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Si Persoanelor Varstnice Si de personalul cu atributii de control în domeniul protectiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare Si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia în vigoare."
    4. La articolul I punctul 5, partea introductiva Si literele a) Si b) ale alineatului (1) al articolului 8 se modifica Si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Urmatoarele fapte reprezinta încalcari deosebit de grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 Si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European Si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier Si de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, Si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarSite în astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) depaSirea cu 4,5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depaSirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore;".
    5. La articolul I punctul 5, literele k), cc) Si hh) ale alineatului (2) al articolului 8 se modifica Si vor avea urmatorul cuprins:
    "k) diminuarea cu 9 ore sau mai mult a repausului saptamanal normal;
    ..........................................................................
    cc) neprezentarea cartelei tahografice organelor de control;
    ..........................................................................
    hh) nerespectarea obligatiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus saptamanal normal, pana la sfarSitul celei de-a treia saptamani, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;".
    6. La articolul I punctul 5, dupa litera hh) a alineatului (2) al articolului 8 se introduc doua noi litere, literele ii) Si jj), cu urmatorul cuprins:
    "ii) conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparatura de înregistrare fara a utiliza diagrame tahografice Si/sau cartela tahografica;
    jj) nedescarcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele tahografice Si din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin. (3)."
    7. La articolul I punctul 5, litera p) a alineatului (3) al articolului 8 se modifica Si va avea urmatorul cuprins:
    "p) neintroducerea/neînregistrarea manuala a datelor atunci cand acest lucru se impune, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;".
    8. La articolul I punctul 5, literele a) Si c) ale alineatului (4) al articolului 8 se modifica Si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) depaSirea cu pana la o ora a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
    ..........................................................................
    c) depaSirea cu pana la 4 ore a duratei maxime de conducere saptamanale;".
    9. La articolul I punctul 6, literele a) - d), g) Si i) ale alineatului (1) al articolului 9 se modifica Si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului de transport/întreprinderii sau conducatorului auto, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) - j);
    b) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t) - w), y), cc), ee) - gg) Si ii);
    c) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. m), p), s), aa), dd) Si jj);
    d) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) - l), n), S), z), bb) Si hh);
    ..........................................................................
    g) cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) - m) Si t);
    ..........................................................................
    i) cu amenda de la 250 lei la 500 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto sau operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a) - m)."
    10. La articolul I punctul 6, alineatul (4) al articolului 9 se modifica Si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Contraventiile prevazute în prezenta ordonanta se constata Si se sanctioneaza, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia în vigoare, de catre:
    a) personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în trafic Si la sediul persoanei juridice;
    b) personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, la sediul persoanei juridice;
    c) personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Si Persoanelor Varstnice, la sediul persoanei juridice;
    d) politiStii rutieri, în trafic."
    ART. II
    Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Si perioadele de odihna ale conducatorilor auto Si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile Si completarile ulterioare, precum Si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 Si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR
                              VALERIU-STEFAN ZGONEA

                              PRESEDINTELE SENATULUI
                              CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

    Bucuresti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 353.

                              ---------------