ORDIN Nr. 379/2022 din 7 aprilie 2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011
                     ORDIN  Nr. 379/2022 din 7 aprilie 2022
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011

EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR ?I INFRASTRUCTURII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din 15 aprilie 2022

    Avand în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. V alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor si infrastructurii, emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 si 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 9
    Se considera îndeplinita cerinta privind sediul real si stabil, daca întreprinderea îndeplineste conditiile prevazute la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."
    2. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 10
    Se considera îndeplinita cerinta privind buna reputatie, daca întreprinderea îndeplineste conditiile prevazute la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. Articolele 11 - 13 se abroga.
    4. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 14
    Se considera îndeplinita cerinta privind capacitatea financiara, daca întreprinderea îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Se considera îndeplinita cerinta privind competenta profesionala, daca întreprinderea îndeplineste conditiile prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Certificatul de competenta profesionala al managerului de transport se obtine în conditiile prevazute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009."
    6. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cererea depusa sau transmisa în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însotita de urmatoarele:
    a) document doveditor privind detinerea sediului real si stabil unde întreprinderea îsi pastreaza documentele prevazute la art. 13 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) document/documente doveditor/doveditoare al/ale îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 13 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) document privind asigurarea întretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
    d) declaratie pe propria raspundere a întreprinderii din care sa rezulte ca întreprinderea respecta prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru încalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
    f) cazierul judiciar al întreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia din care sa reiasa ca întreprinderea nu a fost sanctionata pentru încalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    g) documente privind îndeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazute la art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) dovada recunoasterii certificatului de competenta profesionala al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decat Romania, din Spatiul Economic European sau din Confederatia Elvetiana;
    i) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare si anexa la certificatul de înmatriculare cu inspectia tehnica periodica în termen de valabilitate efectuata conform reglementarilor legale, în copie; în cazul efectuarii transportului rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie sa contina înscrisuri specifice din care sa reiasa ca vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."
    7. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Copia conforma a licentei comunitare se elibereaza în termen de 15 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule, în functie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de marfuri ori transport rutier de persoane."
    8. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In situatia în care un operator de transport solicita eliberarea unei copii conforme a licentei comunitare, iar conditia referitoare la managerul de transport prevazuta la art. 12 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu mai este îndeplinita, copia conforma a licentei comunitare nu se elibereaza."
    9. La articolul 39 alineatul (3), litera a) se abroga.
    10. La articolul 40^1 alineatul (2), litera c) se abroga.
    11. La articolul 42, litera a) se abroga.
    12. La articolul 44, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) document doveditor privind punerea la dispozitia operatorului de transport a conducatorului auto, dupa caz;".
    13. La articolul 49, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) document doveditor privind punerea la dispozitia operatorului de transport a conducatorului auto, dupa caz;".
    14. La articolul 70, litera c) se abroga.
    15. La articolul 77, litera a) se abroga.
    16. La articolul 81, litera a) se abroga.
    17. La articolul 101 alineatul (4), litera a) se abroga.
    18. La articolul 110, litera a) se abroga.
    19. La articolul 133 litera s), punctul (ii) se abroga.
    20. La articolul 134 litera s), punctul (ix) se abroga.
    21. La articolul 134 litera t), punctul (ii) se abroga.
    22. La articolul 134^2 litera n), punctul (ii) se abroga.
    23. Anexele nr. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 37, 39 , 41 si 42 se abroga.
    ART. II
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. stabileste modelele cererilor pentru eliberarea licentelor comunitare, certificatelor de transport în cont propriu, copiilor conforme aferente acestora, certificatului de transport rutier international în cont propriu prevazut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, licentelor pentru activitati conexe transportului rutier, precum si modelele declaratiilor pe propria raspundere ale managerilor de transport si le publica pe pagina proprie de internet.
    ART. III
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Viceprim-ministru, ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin Mihai Grindeanu

    Bucuresti, 7 aprilie 2022.
    Nr. 379.

                              ---------------