ORDONANTA Nr. 12/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
                   ORDONANTA  Nr. 12/2022 din 31 ianuarie 2022
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 98 din 31 ianuarie 2022

    Avand în vedere ca Regulamentul (UE) 2020/1.055 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 si (UE) nr. 1.024/2012 în vederea adaptarii acestora la evolutiile sectorului transportului rutier, parte din pachetul legislativ Mobilitate I, se aplica începand cu 21 februarie 2022,
    tinand cont de faptul ca Directiva (UE) 2020/1.057 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier si de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, de asemenea parte din pachetul legislativ Mobilitate I, se aplica începand cu 2 februarie 2022, data pana la care trebuie transpusa în legislatia nationala,
    luand în considerare faptul ca reglementarile nationale în vigoare pe domeniile reglementate de cele doua acte legislative din pachetul Mobilitate I sunt cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, si în Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, iar competentele de control ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. pe domeniile vizate de cele doua ordonante sus-mentionate se regasesc în principal în Ordonanta Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în conditiile în care componenta de detasare a conducatorilor auto din Directiva (UE) 2020/1.057 are incidenta pe domeniul reglementat de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    pentru asigurarea la nivel national a cadrului de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (10) din anexa nr. 31 partea A sectiunea 2 la Acordul comercial si de cooperare între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, pe de o parte, si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de alta parte, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.055/2020 si a transpunerii Directivei (UE) 2020/1.057, în vederea îndeplinirii obligatiilor Romaniei de stat membru al Uniunii Europene de implementare la nivel national a legislatiei Uniunii Europene,
    în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 8
    Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania sau Uniunea Europeana este parte."
    2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie sa îndeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica întreprinderilor care efectueaza exclusiv operatiuni de transport rutier international contra cost, întreprinderilor care efectueaza exclusiv operatiuni de transport rutier national contra cost si întreprinderilor care efectueaza atat operatiuni de transport international, cat si operatiuni de transport rutier national contra cost cu ajutorul unor autovehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 2,5 tone.
    (3) Pana la data de 21 mai 2022 dispozitiile prezentei ordonante privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier nu se aplica întreprinderilor de transport rutier de marfuri care desfasoara operatiuni de transport national si/sau international cu ajutorul unor autovehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone."
    3. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) întreprinderile se autorizeaza pentru accesul la ocupatia de operator de transport rutier prin înregistrare în Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, pastrat si gestionat de autoritatea competenta.
    (2) Datele care se înscriu în Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier contin cel putin informatiile prevazute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (3) Modalitatile privind completarea si gestionarea registrului prevazut la alin. (1), precum si actualizarea datelor aferente operatorilor de transport rutier se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme."
    4. La articolul 11, litera c) se abroga.
    5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) în vederea respectarii cerintei privind competenta profesionala, întreprinderea trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa desemneze o persoana fizica în functia de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    b) managerul de transport sa fie titular al certificatului de competenta profesionala obtinut în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în baza pregatirii profesionale initiale, urmata de o examinare, în conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
    (2) în cazul în care o întreprindere nu îndeplineste cerinta privind competenta profesionala în conditiile prevazute la alin. (1), aceasta poate desemna o persoana fizica care sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (3) în calitate de manager de transport, persoana fizica mentionata la alin. (2) poate sa conduca activitatile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc auto cu o capacitate maxima combinata de 50 de vehicule.
    (4) Detinatorii de certificate de competenta profesionala au obligatia de a urma cursuri pentru pregatirea profesionala periodica în domeniile enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, în conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
    (5) Detinatorii de certificate de competenta profesionala care nu au mai condus o întreprindere de transport rutier de marfa sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii 5 ani au obligatia de a urma cursuri de pregatire profesionala periodica, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, în conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
    (6) în vederea actualizarii cunostintelor pe care le detin, managerii de transport au obligatia sa urmeze cursuri pentru pregatirea profesionala continua, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, în conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
    (7) Orice modificare intervenita în legatura cu managerul de transport desemnat, de natura sa afecteze respectarea cerintei privind competenta profesionala, se comunica autoritatii competente de catre operatorul de transport rutier în maximum 15 zile de la data cand a intervenit modificarea."
    6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 13
    în vederea respectarii cerintei de a avea un sediu real si stabil pe teritoriul Romaniei, întreprinderea trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba un sediu situat pe teritoriul Romaniei în incinta caruia îsi pastreaza originalele principalelor sale documente de lucru, indiferent daca acestea sunt în format electronic sau în orice alt format, în special contractele sale de transport, documentele referitoare la vehiculele aflate la dispozitia întreprinderii, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, contractele de munca, documentele privind asigurarile sociale, documentele continand date referitoare la operatiunile de transport alocate conducatorilor auto si la detasarea acestora, documentele continand date referitoare la cabotaj, la durata de conducere si perioadele de repaus si orice alt document la care inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., trebuie sa aiba acces, în scopul verificarii respectarii de catre întreprindere a conditiilor prevazute de prezenta ordonanta;
    b) sa organizeze activitatea parcului sau de vehicule în asa fel încat sa se asigure ca vehiculele aflate la dispozitia întreprinderii si folosite în transportul international se întorc la unul dintre centrele operationale din Romania în termen de opt saptamani de la plecarea din acesta;
    c) sa fie înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului;
    d) sa fie supusa impozitului pe profit/impozitului pe venit si, dupa caz, sa aiba un cod de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care întreprinderii i se aplica dispozitiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) sa dispuna de unul sau mai multe vehicule care sunt înmatriculate sau puse în circulatie si autorizate pentru utilizare în Romania, indiferent daca toate vehiculele respective se afla în proprietatea sa sau sunt detinute în temeiul unui contract de vanzare în rate, de închiriere sau de leasing;
    f) sa îsi desfasoare efectiv si în permanenta activitatile administrative si comerciale cu ajutorul echipamentelor si instalatiilor corespunzatoare la sediul situat în Romania, potrivit lit. a), si sa îsi gestioneze operatiunile de transport efectiv si permanent utilizand vehiculele prevazute la lit. g) cu ajutorul echipamentelor tehnice corespunzatoare situate în Romania;
    g) sa aiba la dispozitie în permanenta si în mod obisnuit un numar de vehicule care respecta conditiile prevazute la lit. e) si de conducatori auto al caror loc de stationare obisnuit se afla la un centru operational din Romania; în ambele cazuri numarul acesta este proportional cu volumul operatiunilor de transport efectuate de întreprindere."
    7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) în vederea respectarii cerintei privind buna reputatie, întreprinderea si managerul de transport al acesteia trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
    a) întreprinderea si/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnati/condamnat(a) sau sanctionati/sanctionat(a) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    b) întreprinderea si/sau managerul de transport si-au/si-a pierdut buna reputatie pentru încalcarile grave prevazute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, fiind declarati/declarat(a) inapti/inapt(a) conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, si a intervenit reabilitarea.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/managerul de transport se considera reabilitata/reabilitat dupa o perioada de cel putin un an de la data pierderii bunei reputatii si numai dupa ce managerul de transport face dovada ca a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, pentru redobandirea certificatului de pregatire profesionala.
    (3) Pana la luarea masurii de reabilitare în conformitate cu prevederile alin. (2), certificatul de competenta profesionala al managerului de transport declarat inapt îsi pierde valabilitatea în toate statele membre.
    (4) I.S.C.T.R. elaboreaza procedura administrativa privind pierderea bunei reputatii a întreprinderii/managerului de transport, prevazuta la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, avandu-se în vedere cel putin urmatoarele:
    a) efectuarea unei verificari la sediul întreprinderii;
    b) analiza sanctiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport."
    8. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) în vederea respectarii cerintei privind capacitatea financiara, întreprinderea trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, ca dispune în fiecare an de capital si rezerve în valoare totala de cel putin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinatie suplimentara de vehicule utilizat(a) cu o masa maxima autorizata care depaseste 3,5 tone si de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinatie suplimentara de vehicule utilizat(a), cu o masa maxima autorizata care depaseste 2,5 tone, dar nu depaseste 3,5 tone;
    b) sa demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, ca dispune în fiecare an de capital si rezerve în valoare totala de cel putin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat si de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercita ocupatia de operator de transport rutier de marfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 2,5 tone, dar nu depaseste 3,5 tone;
    c) întreprinderea si/sau managerul de transport al acesteia sa nu fie în stare de faliment, în situatie de insolventa fara a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.
    (2) în situatia în care întreprinderea nu dovedeste detinerea capitalului si rezervelor financiare în conditiile prevazute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacitatii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garantie bancara sau o asigurare, inclusiv o asigurare de raspundere profesionala eliberata de una sau mai multe banci sau alte institutii financiare, inclusiv societati de asigurare.
    (3) în lipsa conturilor anuale certificate, prevazute la alin. (1) lit. a), pentru anul înregistrarii unei întreprinderi, o întreprindere poate demonstra respectarea cerintei privind capacitatea financiara printr-un certificat, cum ar fi o garantie bancara, un document eliberat de o institutie financiara care stabileste accesul la credit în numele întreprinderii sau o asigurare, inclusiv o asigurare de raspundere profesionala eliberata de una sau mai multe banci sau alte institutii financiare, inclusiv societati de asigurare."
    9. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Verificarea îndeplinirii de catre operatorul de transport rutier a conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de transport/licentei comunitare, respectiv a îndeplinirii de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a conditiilor care au stat la baza eliberarii certificatului de transport în cont propriu se efectueaza la sediul acestora, cel putin o data la 5 ani si, motivat, ori de cate ori se impune, în conditiile legii.
    (2) Verificarea periodica prevazuta la alin. (1) se efectueaza cu prioritate la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care prezinta risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009."
    10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 21
    Certificatul de transport în cont propriu se acorda de catre autoritatea competenta întreprinderilor care respecta cerintele privind buna reputatie si competenta profesionala, prin îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 si 14."
    11. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Transportul rutier contra cost se poate efectua în afara spatiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în conditiile în care semiremorca/remorca este înmatriculata în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Uniunea Europeana sau Romania este parte, dupa caz."
    12. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Operatiunile de transport rutier de marfuri contra cost în regim de cabotaj se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.
    (2) Prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 se aplica si în cazul segmentelor rutiere initiale sau finale efectuate pe teritoriul Romaniei de operatorii de transport rutier de marfuri nerezidenti, în cadrul unor operatiuni de transport combinat între Romania si un alt stat membru al Uniunii Europene.
    (3) Operatorii de transport rutier de marfuri nerezidenti nu pot sa efectueze pe teritoriul Romaniei operatiuni de cabotaj cu acelasi vehicul sau, în cazul unei combinatii cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiasi vehicul, pentru o perioada de patru zile ulterioara încheierii operatiunii de cabotaj din Romania.
    (4) Se considera ca operatiunile de cabotaj efectuate în Romania de catre un operator de transport rutier de marfuri nerezident respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 si ale prezentei ordonante numai daca operatorul de transport rutier de marfuri care le efectueaza poate prezenta dovezi clare privind transportul international care a precedat respectivele operatiuni de cabotaj, precum si privind fiecare operatiune ulterioara de cabotaj efectuata. în cazul în care vehiculul s-a aflat pe teritoriul Romaniei în perioada de patru zile precedenta transportului international, operatorul de transport rutier de marfuri nerezident prezinta dovezi clare si cu privire la toate operatiunile care au fost desfasurate în perioada respectiva.
    (5) Dovezile prevazute la alin. (4) se prezinta sau se transmit inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R., la cerere si pe durata controlului în trafic. Acestea pot fi prezentate sau transmise electronic, utilizandu-se un format structurat modificabil care poate fi folosit direct de computere pentru stocare sau procesare, cum ar fi scrisoarea electronica de trasura (e-CMR) în temeiul Protocolului aditional de la Geneva la Conventia privind Contractul de transport international rutier de marfuri (CMR) cu privire la scrisoarea electronica de trasura din 20 februarie 2008, la care Romania a aderat prin Legea nr. 29/2019 pentru aderarea Romaniei la Protocolul aditional privind scrisoarea electronica de însotire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Conventia referitoare la contractul de transport rutier international de marfuri pe sosele (CMR), încheiata la Geneva la 19 mai 1956. în cursul controlului în trafic, conducatorul auto are permisiunea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice alta persoana sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea controlului în trafic, oricare dintre dovezile prevazute la alin. (4)."
    13. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 29
    Operatiunile de transport rutier de marfuri contra cost în regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport rutier din tarile din afara Uniunii Europene sunt interzise daca acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care Uniunea Europeana sau Romania este parte nu prevad altfel."
    14. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Transportul rutier international contra cost de marfuri între Romania si statele din afara Uniunii Europene se efectueaza conform prevederilor prezentei ordonante, ale normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania sau, dupa caz, Uniunea Europeana este parte."
    15. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Transportul rutier international contra cost de persoane între Romania si statele din afara Uniunii Europene se efectueaza pe baza prevederilor prezentei ordonante si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania sau, dupa caz, Uniunea Europeana este parte."
    16. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 46^1
    Masurile de aplicare a dispozitiilor privind detasarea conducatorilor auto, prevazute în anexa nr. 31 partea A la sectiunea 2 din Acordul comercial si de cooperare între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, pe de o parte, si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de alta parte, denumit în continuare Acordul UE-UK, încalcarile cu caracter contraventional ale acestor dispozitii, precum si sanctiunile contraventionale aplicabile în cazul constatarii încalcarilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    17. La articolul 85, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) încalcarile prevazute la alin. (1) cu caracter contraventional se clasifica în 4 categorii, dupa cum urmeaza:
    a) cele mai grave încalcari;
    b) încalcari foarte grave;
    c) încalcari grave;
    d) încalcari minore."
    ART. II
    Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Controlul prevazut la alin. (1) acopera în fiecare an o parte însemnata si reprezentativa a lucratorilor mobili, a conducatorilor auto, a întreprinderilor, a vehiculelor care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si a lucratorilor mobili si a conducatorilor auto care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (7) Controalele în trafic privind respectarea organizarii timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier se limiteaza la aspectele care pot fi controlate în mod eficient cu ajutorul tahografului si al aparatului de înregistrare conex. Controalele detaliate ale respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi efectuate numai la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier."
    2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Coordonatorul national are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea de control, astfel încat: sa fie verificate anual cel putin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducatorii auto carora li se aplica prevederile prezentei ordonante, iar din totalul zilelor de lucru verificate, cel putin 30% sa fie controlate în trafic, iar cel putin 50% sa fie controlate la sediile întreprinderilor de transport rutier. în cursul controlului în trafic, conducatorul auto are permisiunea de a contacta sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, managerul de transport sau orice alta persoana sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea controlului în trafic, oricare dintre dovezile care nu sunt disponibile la bord. Acest lucru nu aduce atingere obligatiei conducatorului auto de a asigura utilizarea corespunzatoare a aparatelor tahograf;
    b) introduce un sistem de clasificare în functie de gradul de risc pentru întreprinderi/operatorii de transport rutier pe baza numarului si a gravitatii încalcarilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sau ale Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, constatate pentru fiecare întreprindere/operator de transport rutier, si organizeaza controalele în functie de gradul de risc al întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    c) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizarii unor activitati comune de control/controale concertate;
    d) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportari statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 si ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1.013 a Comisiei din 30 martie 2017 de stabilire a formularului tip pentru raportare mentionat la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, denumita în continuare Decizia (UE) nr. 1.013/2017, precum si prevederilor art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistarii si sanctionarii unor eventuale încalcari ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Acordului AETR si/sau Acordului UE-UK, acolo unde exista indicii în acest sens;
    f) asigura schimbul de informatii cu organismelor/autoritatile omoloage competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si, dupa caz, din statele SEE sau Confederatia Elvetiana, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, inclusiv privind respectarea prevederilor prezentei ordonante si ale Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) coopereaza cu autoritatile de control competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si, dupa caz, din statele SEE sau Confederatia Elvetiana, în ceea ce priveste furnizarea de educatie si formare catre personalul de control, bazandu-se în principal pe sistemele existente de aplicare a legii;
    h) elaboreaza si aplica o strategie nationala de control al respectarii legislatiei specifice, inclusiv în ceea ce priveste normele speciale privind detasarea conducatorilor auto, strategie care se concentreaza pe întreprinderile clasificate ca prezentand un grad de risc ridicat.
    (2) Coordonatorul national efectueaza, cel putin de sase ori pe an, controale în trafic concertate asupra conducatorilor auto si asupra vehiculelor care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau a Regulamentului (UE) nr. 165/2014.
    (3) Coordonatorul national depune eforturi, împreuna cu autoritatile de control competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si, dupa caz, din statele SEE sau Confederatia Elvetiana, pentru a organiza controale concertate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.
    (4) Controalele concertate prevazute la alin. (3) se efectueaza în acelasi timp de catre autoritatile de control a doua sau mai multe state, fiecare actionand pe propriul teritoriu, avand aceleasi obiective principale de control privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si/sau a Regulamentului (UE) nr. 165/2014.
    (5) Controalele la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se organizeaza luandu-se în considerare inclusiv experienta anterioara în ceea ce priveste diferitele categorii de transport si de întreprinderi/operatori de transport rutier. Aceste controale se efectueaza si în cazul în care în trafic s-au constatat încalcari grave ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale prezentei ordonante si/sau ale Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Pentru a facilita controalele selective în trafic, datele din sistemul national de clasificare în functie de gradul de risc sunt accesibile în momentul controlului tuturor autoritatilor de control competente din Romania.
    (7) Institutia responsabila cu gestionarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier, împreuna cu coordonatorul national, asigura autoritatilor competente din alte state membre accesul direct la informatiile din sistemul national de clasificare în functie de gradul de risc, acordand acces direct, prin intermediul Registrului electronic national, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (8) Controalele privind respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, vizeaza o întreprindere daca unul sau mai multi dintre conducatorii auto ai acesteia au încalcat în mod continuu sau grav Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
    (9) Informatiile transmise Comisiei Europene în conformitate cu alin. (1) lit. d) includ numarul conducatorilor auto controlati în trafic, numarul controalelor la sediile întreprinderilor, numarul de zile lucratoare controlate si numarul si tipul de încalcari semnalate si indica daca se transportau persoane sau marfuri.
    (10) Strategia nationala prevazuta la alin. (1) lit. h) se elaboreaza de catre Coordonatorul national si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."
    3. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Informatiile furnizate bilateral în conformitate cu art. 22 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 fac obiectul unui schimb între organismele desemnate notificate Comisiei:
    a) cel putin o data la sase luni;
    b) la cererea motivata a unui stat membru în cazuri individuale.
    (2) Coordonatorul national transmite informatiile cerute de catre un alt stat membru, în temeiul alin. (1) lit. b), în termen de 25 de zile lucratoare de la primirea cererii. Organismele nationale desemnate/notificate pot conveni de comun acord asupra unui termen mai scurt.
    (3) în cazurile urgente sau în cazuri care necesita doar o simpla consultare a evidentelor, precum evidentele unui sistem de clasificare în functie de gradul de risc, informatiile solicitate se furnizeaza în termen de trei zile lucratoare.
    (4) în cazul în care Coordonatorul national considera ca cererea este insuficient motivata, acesta informeaza în acest sens statul membru solicitant în termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii. Statul membru solicitant trebuie sa furnizeze informatii suplimentare pentru a-si motiva cererea. în cazul în care statul membru solicitant nu poate furniza informatii suplimentare pentru a-si motiva cererea, Coordonatorul national solicitat poate respinge cererea. Statul membru solicitant trebuie sa furnizeze informatii suplimentare pentru a-si motiva cererea.
    (5) în cazul în care este dificil sau imposibil sa se dea curs unei solicitari de informatii sau sa se efectueze controale, inspectii sau investigatii, Coordonatorul national informeaza în acest sens statul membru solicitant în termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii si prezinta motive care sa justifice dificultatea sau imposibilitatea respectiva. în acest caz, Coordonatorul national si statul membru solicitant poarta discutii pentru a identifica solutii.
    (6) în cazul unor întarzieri persistente în furnizarea informatiilor catre Coordonatorul national, acesta informeaza Comisia în vederea luarii masurilor necesare.
    (7) Schimbul de informatii prevazut în prezentul articol este pus în aplicare prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012, denumit în continuare sistemul IMI.
    (8) Prevederile alin. (7) nu se aplica schimburilor de informatii prin intermediul unor consultari directe ale registrelor electronice nationale mentionate la art. 16 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009."
    4. La articolul 7^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) La controalele în trafic se vor verifica, în principal, urmatoarele:
    a) respectarea perioadelor de conducere zilnica si saptamanala, a pauzelor si a perioadelor de repaus zilnic si saptamanal;
    b) foile de înregistrare pentru zilele precedente care trebuie detinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 36 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 si/sau datele înregistrate pentru aceeasi perioada pe cardul conducatorului auto si/sau în memoria aparatului de înregistrare si/sau pe foile imprimate;
    c) cazurile de depasire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada mentionata la art. 36 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 si M3 fiind definite potrivit Regulamentului (UE) 2018/858 din 30 mai 2018 privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 si (CE) nr. 595/2009 si de abrogare a Directivei 2007/46/CE;
    d) functionarea corecta a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii si/sau a cardului conducatorului auto si/sau a foilor de înregistrare sau, daca este cazul, prezenta documentelor prevazute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    e) timpul de lucru saptamanal maxim extins de 60 de ore, alt timp de lucru saptamanal, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, numai în cazul în care tehnologia face posibila efectuarea unor controale eficace.
    (4) Verificarile efectuate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier vor viza, în plus fata de aspectele prevazute la alin. (3), urmatoarele:
    a) respectarea perioadelor saptamanale de repaus si, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihna;
    b) respectarea limitarii la doua saptamani a duratei de conducere a vehiculului;
    c) foile de înregistrare, datele si imprimarile provenind de la unitatea montata pe vehicul si de pe cardul conducatorului auto;
    d) respectarea timpului de lucru saptamanal mediu maxim, a pauzelor si a cerintelor privind munca de noapte, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) respectarea obligatiilor care le revin întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în conformitate cu art. 8 alin. (8) si (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
    (5) în cazul în care se constata o încalcare, personalul cu atributii de control, potrivit prezentei ordonante, verifica responsabilitatea partajata a tuturor celor implicati în lantul de transport, precum expeditorii, agentii de expeditie sau contractantii, în special daca dispozitiile contractelor de furnizare de servicii de transport respecta Regulamentul (CE) nr. 561/20016 si Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    ART. III
    Ordonanta Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 18/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) în exercitarea atributiilor de serviciu, personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul sa opreasca:
    a) orice autovehicul care circula pe drumul public si este destinat pentru efectuarea transporturilor rutiere, pentru care I.S.C.T.R. detine atributii de control;
    b) masinile autopropulsate pentru lucrari care circula pe drumurile publice, pentru verificarea respectarii starii tehnice si a reglementarilor în vigoare privind masele si dimensiunile maxime admise/autorizate;
    c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregatire practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere;
    d) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregatire practica a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
    e) tractoare cu roti cu viteza maxima prin constructie mai mare de 40 km/h."
    2. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Personalul cu atributii de inspectie si control poate opri vehiculele rutiere semnalizand regulamentar din pozitia statica în acelasi mod ca politistii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers."
    3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atributii de inspectie si control are dreptul, în conditiile legii, sa imobilizeze vehiculul rutier în conditii de siguranta si securitate ale transportului si, daca este cazul, sa procedeze la ridicarea placutelor de înmatriculare pana la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului. în cazul sanctiunilor aplicate persoanelor fizice sau juridice straine, daca la momentul controlului nu sunt îndeplinite conditiile pentru continuarea transportului, se procedeaza, în conditiile legii, dupa cum urmeaza:
    a) se imobilizeaza vehiculul pe loc, daca sunt asigurate conditii de siguranta a transportului, sau într-un spatiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
    b) se vor ridica placutele cu numarul de înmatriculare pana la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea transportului. Placutele cu numarul de înmatriculare se retin în baza unui proces-verbal întocmit în doua exemplare, pe care le semneaza personalul cu atributii de control si conducatorul auto. în cazul în care conducatorul auto refuza se semneze si/sau sa primeasca un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de retinere a placutelor cu numarul de înmatriculare care se pastreaza de catre agentul constatator se consemneaza si returnarea acestora;
    c) conducatorul auto al operatorului de transport rutier strain/întreprinderii de transport rutier în cont propriu straine va fi îndrumat sa achite contravaloarea amenzii aplicate în conditiile prevazute de reglementarile în vigoare sau sa achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la Trezoreria Statului, sectorul 1, în conformitate cu art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca aceasta suma sa se restituie sau sa se vireze, dupa caz, în conturile corespunzatoare de venituri bugetare, conform hotararii definitive a instantei judecatoresti;
    d) permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda cu conditia achitarii amenzii aplicate sau a achitarii unei sume egale cu amenda, precum si a îndeplinirii conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului.
    (2) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atributii de inspectie si control are dreptul, în conditiile legii, sa suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare.
    (3) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atributii de inspectie si control are dreptul, în conditiile legii, sa retina unul sau mai multe dintre urmatoarele documente: licenta de transport/licenta comunitara, copia conforma a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conforma a acestuia, autorizatia pentru transportul rutier national contra cost, copia conforma a acesteia, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum si alte documente în legatura cu desfasurarea activitatii de transport rutier ori a activitatii de pregatire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere."
    4. La articolul 11, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru îndeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1), I.S.C.T.R. are acces la interfata publica conectata la Sistemul de informare al pietei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei («Regulamentul IMI»)."
    ART. IV
    Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispozitii, masuri si mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul Romaniei detasarii salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv masurile de prevenire si sanctionare a oricarui abuz ori a eludarii acestora, precum si norme specifice privind anumite aspecte referitoare la detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier."
    2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera y) se introduc doua noi litere, literele z) si aa), cu urmatorul cuprins:
    "z) transport rutier bilateral de persoane - operatiune de transport rutier bilateral efectuata în cadrul unui serviciu ocazional sau regulat de transport rutier international de persoane, astfel cum sunt definite în Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, atunci cand un conducator auto efectueaza oricare dintre urmatoarele operatiuni: îmbarca persoane în statul membru de stabilire si le debarca într-un alt stat membru sau într-o tara terta, îmbarca persoane într-un stat membru sau într-o tara terta si le debarca în statul membru de stabilire sau îmbarca si debarca persoane în statul membru de stabilire în scopul efectuarii de excursii locale într-un alt stat membru sau într-o tara terta, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    aa) transport rutier bilateral de marfuri - deplasare de marfuri, pe baza unui contract de transport, din statul membru de stabilire al întreprinderii sau al operatorului de transport rutier, astfel cum este definit la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, al carei/carui angajat este conducatorul auto sau dintr-o tara terta catre Romania sau din Romania catre statul membru de stabilire sau o tara terta."
    3. Dupa articolul 5^2 se introduc doua noi articole, articolele 5^3 si 5^4, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 5^3
    (1) în întelesul prezentei legi, conducatorii auto angajati de întreprinderile mentionate la art. 3, care aplica masurile cu caracter transnational de la art. 5 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. a), nu sunt considerati salariati detasati pe teritoriul Romaniei, respectiv de pe teritoriul Romaniei, atunci cand:
    a) efectueaza operatiuni de transport rutier bilateral de marfuri;
    b) efectueaza, pe langa efectuarea unei operatiuni de transport rutier bilateral, o activitate de încarcare si/sau descarcare în statele membre sau în tarile terte pe care le tranziteaza, cu conditia ca acesta sa nu încarce marfuri si sa le descarce în acelasi stat membru;
    c) efectueaza maximum doua activitati suplimentare de încarcare si/sau descarcare în statele membre sau în tarile terte pe care le tranziteaza, cu conditia de a nu încarca sau descarca marfuri în acelasi stat membru, atunci cand operatiunea de transport rutier bilateral începuta în statul membru de stabilire, în cursul careia nu a fost efectuata nicio activitate suplimentara, este urmata de o operatiune de transport rutier bilateral catre statul membru de stabilire;
    d) efectueaza operatiuni de transport rutier bilateral de persoane;
    e) în cadrul transportului rutier bilateral de persoane efectueaza o îmbarcare de persoane si/sau o debarcare de persoane în statele membre sau în tarile terte pe care le traverseaza, cu conditia ca acesta sa nu ofere servicii de transport de persoane între doua puncte din statul membru traversat. Aceleasi dispozitii se aplica si calatoriei de întoarcere;
    f) tranziteaza teritoriul unui stat membru, fara a încarca sau a descarca marfuri ori fara a îmbarca sau a debarca persoane;
    g) efectueaza segmentul rutier initial sau final al unei operatiuni de transport combinat, astfel cum este definita la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de marfuri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 401/2002, în cazul în care segmentul rutier, luat separat, reprezinta o operatiune de transport bilateral de marfuri.
    (2) Exceptiile pentru activitatile suplimentare prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) se aplica numai pana la data de la care tahografele inteligente ce respecta cerinta de a înregistra trecerile frontierei si activitatile suplimentare, mentionate la art. 8 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, trebuie sa fie montate în vehiculele înmatriculate pentru prima data într-un stat membru, în temeiul art. 8 alin. (1) al patrulea paragraf din regulamentul respectiv.
    (3) începand cu data mentionata la alin. (2) exceptarile pentru activitatile suplimentare prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) se aplica doar conducatorilor auto care utilizeaza vehicule echipate cu tahografe inteligente, potrivit prevederilor art. 8, 9 si 10 din Regulamentul UE nr. 165/2014.
    ART. 5^4
    Conducatorii auto care efectueaza operatiuni de cabotaj, astfel cum sunt definite în Regulamentele (CE) nr. 1.072/2009 si (CE) nr. 1.073/2009, sunt considerati ca fiind salariati detasati pe teritoriul Romaniei/de pe teritoriul Romaniei si intra în domeniul de aplicare a prezentei legi."
    4. La articolul 6^1, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8) - (10), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), la stabilirea duratei detasarii transnationale a conducatorilor auto pe teritoriul Romaniei se considera ca o detasare se încheie atunci cand conducatorul auto paraseste teritoriul Romaniei în cursul efectuarii transportului rutier international de marfuri sau de persoane.
    (9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul conducatorilor auto detasati pe teritoriul Romaniei, perioada de detasare nu se cumuleaza cu perioadele de detasare anterioare, în contextul în care astfel de operatiuni de transport rutier international sunt efectuate de acelasi conducator auto sau de un alt conducator auto pe care acesta îl înlocuieste.
    (10) Exceptiile si normele specifice mentionate la alin. (8) si (9) se aplica numai în cazul conducatorilor auto angajati de întreprinderile mentionate la art. 3 lit. a), care aplica masura cu caracter transnational de la art. 5 alin. (1) lit. a)."
    5. La articolul 8^2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) La stabilirea duratei detasarii transnationale, în cazul conducatorilor auto angajati de întreprinderile mentionate la art. 3 lit. b), care aplica masura cu caracter transnational de la art. 5 alin. (2) lit. a), se considera ca o detasare se încheie atunci cand conducatorul auto paraseste statul membru gazda în cursul efectuarii transportului rutier international de marfuri sau de persoane. Respectiva perioada de detasare nu se cumuleaza cu perioadele de detasare anterioare în contextul unor astfel de operatiuni internationale efectuate de acelasi conducator auto sau de un alt conducator auto pe care acesta îl înlocuieste."
    6. La articolul 11^3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Suplimentar fata de obligatiile stabilite la alin. (1) si (2), angajatorii au obligatia de a-i informa pe salariatii angajati în functia de conducator auto cu privire la drepturile si obligatiile lor, prevazute de prezenta lege si de Directiva 2020/1.057/UE, prin afisarea acestor informatii la sediul întreprinderii."
    7. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) întreprinderile de transport rutier stabilite într-o tara terta si care detaseaza conducatori auto pe teritoriul Romaniei nu beneficiaza de un tratament mai favorabil decat cele stabilite într-un stat membru, inclusiv atunci cand efectueaza operatiuni de transport în temeiul unor acorduri rutiere bilaterale sau multilaterale prin care se acorda acces la piata Uniunii Europene sau la parti ale acesteia."
    8. Dupa articolul 24 se introduc trei noi articole, articolele 24^1 - 24^3, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) Autoritatile competente din Romania în domeniul detasarii conducatorilor auto, conform atributiilor ce le revin, prevazute de legislatia în vigoare sunt Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. si Inspectia Muncii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 24, I.S.C.T.R. si Inspectia Muncii impun numai urmatoarele cerinte administrative si masuri de control în cazul salariatilor care desfasoara activitate de conducator auto, detasati pe teritoriul Romaniei:
    a) obligatia pentru întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a), care detaseaza conducatori auto pe teritoriul Romaniei, de a comunica Inspectiei Muncii o declaratie de detasare cel tarziu la data începerii detasarii, prin intermediul unui formular standard multilingv al interfetei publice conectate la Sistemul de informare al pietei interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012, si de a mentine la zi declaratiile de detasare. Declaratia de detasare trebuie sa contina informatii cu privire la:
    1. identitatea întreprinderii/operatorului de transport rutier, cel putin sub forma numarului licentei comunitare, atunci cand acesta este disponibil;
    2. datele de contact ale managerului de transport sau ale unei alte persoane de contact din statul membru de stabilire, care sa asigure legatura cu autoritatile de control din Romania si sa trimita si sa primeasca documente sau comunicari;
    3. identitatea, adresa locului de resedinta si numarul permisului de conducere ale conducatorului auto;
    4. data de începere a contractului de munca al conducatorului auto si legea aplicabila contractului de munca;
    5. datele preconizate de începere si de încheiere a detasarii;
    6. numerele de înmatriculare ale autovehiculelor;
    7. daca serviciile de transport efectuate sunt transportul rutier international de marfuri, transportul rutier international de persoane sau operatiunile de cabotaj;
    b) obligatia pentru întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a), care detaseaza conducatori auto pe teritoriul Romaniei, de a se asigura ca respectivii conducatori auto au la dispozitie, pe suport hartie sau în format electronic, precum si obligatia acestor conducatori auto de a pastra si de a pune la dispozitia inspectorilor I.S.C.T.R., atunci cand li se solicita în trafic, urmatoarele documente:
    1. o copie a declaratiei de detasare transmise prin intermediul IMI;
    2. dovezi ale operatiunilor de transport care se desfasoara pe teritoriul Romaniei, cum ar fi o scrisoare electronica de trasura (e-CMR) sau dovezile mentionate la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
    3. înregistrarile tahografului, în special simbolurile de tara ale statelor membre în care conducatorul auto a fost prezent atunci cand a efectuat operatiuni de transport rutier international sau operatiuni de cabotaj, în conformitate cu cerintele de înregistrare si de pastrare a evidentelor prevazute de Regulamentele (CE) nr. 561/2006 si (UE) nr. 165/2014;
    c) obligatia pentru întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) care detaseaza conducatori auto pe teritoriul Romaniei de a transmite, prin intermediul interfetei publice conectate la IMI, reglementata prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.179 al Comisiei din 9 decembrie 2021 privind functionalitatile interfetei publice conectate la Sistemul de informare al pietei interne pentru detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier, dupa terminarea perioadei de detasare, la solicitarea directa a Inspectiei Muncii urmatoarele documente, dupa caz:
    1. copii ale documentelor mentionate la lit. b) pct. 2 si 3;
    2. documente privind remuneratia conducatorului auto aferente perioadei de detasare;
    3. contractul sau de munca sau un document echivalent în întelesul art. 3 din Directiva 2019/1.152/UE/CEE din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca în Uniunea Europeana;
    4. fisele de prezenta referitoare la activitatea conducatorului auto;
    5. dovezile de plata.
    (3) întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) care detaseaza conducatori auto pe teritoriul Romaniei transmit documentele solicitate conform alin. (2) lit. c), prin intermediul interfetei publice conectate la IMI, în cel tarziu opt saptamani de la data solicitarii.
    (4) în cazul în care întreprinderea/operatorul de transport rutier nu prezinta documentatia solicitata în termenul precizat, Inspectia Muncii poate solicita asistenta, prin intermediul IMI, autoritatilor competente ale statului membru de stabilire.
    (5) Inspectorii de munca au competenta de a solicita întreprinderii/operatorului de transport rutier roman dovezi ale operatiunilor de transport care au loc pe teritoriul altui stat membru sau al Confederatiei Elvetiene, cum ar fi o scrisoare electronica de trasura (e-CMR), precum si înregistrarile tahografului.
    (6) Exceptiile si normele specifice mentionate la alin. (2) - (4) se aplica numai în cazul conducatorilor auto angajati de întreprinderile mentionate la art. 3 lit. a), care aplica masura cu caracter transnational de la art. 5 alin. (1) lit. a).
    ART. 24^2
    (1) în cazul în care autoritatile competente din statul membru gazda transmit Inspectiei Muncii o cerere de asistenta privind furnizarea documentelor mentionate la art. 24^1 alin. (2) lit. c), potrivit prevederilor art. 22 alin. (5), Inspectia Muncii furnizeaza documentatia solicitata în termen de 25 de zile lucratoare de la data primirii cererii de asistenta reciproca.
    (2) Inspectorii de munca au competenta de a solicita operatorului roman de transport rutier dovezi ale operatiunilor de transport care au loc pe teritoriul statului membru gazda, cum ar fi o scrisoare electronica de trasura (e-CMR), precum si înregistrarile tahografului.
    ART. 24^3
    în scopul de a stabili daca un conducator auto se încadreaza în situatiile prevazute la art. 5^3 si/sau la art. 5^4, conducatorul auto are obligatia de a pastra si a pune la dispozitia I.S.C.T.R. atunci cand i se solicita acest lucru cu ocazia controlului în trafic, pe suport hartie sau în format electronic, dovezi privind operatiunile de transport relevante, cum ar fi o scrisoare electronica de trasura (e-CMR) sau dovezile mentionate la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, si înregistrari ale tahografului."
    9. La articolul 48, dupa alineatul (4) se introduc sase noi alineate, alineatele (5) - (10), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 15.000 lei încalcarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica declaratia de detasare în termenul prevazut la art. 24^1 alin. (2) lit. a).
    (6) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 15.000 lei încalcarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei prevazute la art. 24^1 alin. (3).
    (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 15.000 lei necompletarea declaratiei de detasare cu toate elementele prevazute la art. 24^1 alin. (2) lit. a).
    (8) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 15.000 lei neprezentarea de catre conducatorul auto, la solicitarea autoritatilor competente, cu ocazia controalelor efectuate în trafic, a documentelor prevazute la art. 24^1 alin. (2) lit. b).
    (9) în toate cazurile în care, din documentele prezentate la controlul în trafic de catre conducatorul auto, în conditiile art. 24^1, nu poate fi identificat/a operatorul de transport rutier/întreprinderea, amenda se aplica conducatorului auto.
    (10) Contraventiile prevazute la alin. (8) se aplica si expeditorilor, agentilor de expeditie, contractantilor si subcontractantilor, dupa caz, daca se constata ca acestia aveau cunostinta sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de faptul ca serviciile de transport comandate au implicat încalcari ale respectivelor dispozitii."
    10. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite potrivit art. 24 alin. (4) si (5), precum si a celor prevazute la art. 47 si art. 48 alin. (1) - (7) se fac de catre inspectorii de munca.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite potrivit art. 48 alin. (8) se fac de catre inspectorii din cadrul I.S.C.T.R."
    11. La articolul 50, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, întocmit potrivit legii, pentru contraventiile savarsite în conditiile prevazute la art. 24 alin. (4) si (5), art. 47 si art. 48 alin. (1) - (7), se comunica întreprinderii prevazute la art. 3 lit. a), în conditiile prevazute la alin. (2) - (4)."
    12. La articolul 50, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, întocmit potrivit legii, pentru contraventia prevazuta la art. 48 alin. (8) se înmaneaza conducatorului auto de catre inspectorii I.S.C.T.R., iar în cazul în care acesta nu achita contravaloarea amenzii contraventionale la momentul controlului, se aplica prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare."
    13. Articolul 53^1 se abroga.
    ART. V
    (1) Ordinul prevazut la art. 14 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta, se emite în 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Normele metodologice prevazute la art. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Ordinul prevazut la art. 5 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta, se emite în 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. VI
    Ministerului Transporturilor si Infrastructurii îi revine sarcina sa notifice prezenta ordonanta Comisiei Europene.
    ART. VII
    Prezenta ordonanta intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. IV pct. 9 - 12, care intra în vigoare la 10 zile de la data publicarii.

                              *

    Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 1 alin. (1) - (12), art. 2 pct. 3, 5 - 9 si 13, art. 5, 6, 8 si 9 din Directiva (UE) 2020/1.057 din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier si de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 249 din 31 iulie 2020.

                              PRIM-MINISTRU
                              NICOLAE-IONEL CIUCA

                              Contrasemneaza:
                              Viceprim-ministru,
                              ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin Mihai Grindeanu

                              Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                              Marius-Constantin Budai

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Bogdan Lucian Aurescu

    Bucuresti, 31 ianuarie 2022.
    Nr. 12.

                              ---------------