închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE nr. 172 din 13 august 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
LEGE nr. 172 din 13 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale
EMITENT    PARLAMENTUL ROMâNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 august 2020
Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, se modificĂŁ și se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:

(2) Prevederile prezentei legi urmĂŁresc garantarea unui nivel adecvat de protecție a salariaților detașați în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale, în special asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii clauzelor și condițiilor de încadrare în muncĂŁ și protecția sĂŁnĂŁtĂŁții și securitĂŁții în muncĂŁ a salariaților, prevĂŁzute de legislația naționalĂŁ.

2. La articolul 1, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
(2^1) Prevederile prezentei legi faciliteazĂŁ exercitarea libertĂŁții de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, pentru promovarea unui climat de concurențĂŁ loialĂŁ între aceștia și pentru sprijinirea funcționĂŁrii pieței interne.

3. La articolul 2 alineatul (1), literele c), h), o), s) și ț) se modificĂŁ și vor avea urmĂŁtorul cuprins:
c) salariat detașat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadĂŁ limitatĂŁ de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialĂŁ, desfĂŁșoarĂŁ muncĂŁ pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care își are sediul angajatorul prevĂŁzut la art. 3 lit. b), sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe perioada executĂŁrii contractului încheiat cu angajatorul din celĂŁlalt stat membru, astfel cum este prevĂŁzut la art. 5 alin. (2), în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale;
(...)
h) indemnizație specificĂŁ detașĂŁrii transnaționale - indemnizația destinatĂŁ sĂŁ asigure protecția socialĂŁ a salariaților acordatĂŁ în vederea compensĂŁrii inconveniențelor cauzate de detașare, care constau în îndepĂŁrtarea salariatului de mediul sĂŁu obișnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevĂŁzut la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile și completĂŁrile ulterioare;
(...)
o) sancțiune financiarĂŁ administrativĂŁ - orice sancțiune pecuniarĂŁ cu caracter administrativ, inclusiv taxe și suprataxe aplicate unei întreprinderi prevĂŁzute la art. 3 lit. b), conform actelor normative și procedurilor statului membru, altul decât România, pe teritoriul cĂŁruia se desfĂŁșoarĂŁ activitatea, de cĂŁtre autoritĂŁțile competente din alte state membre sau confirmate de cĂŁtre organisme administrative ori judiciare sau, dupĂŁ caz, care decurg din hotĂŁrâri ale instanțelor competente, care nu sunt de naturĂŁ penalĂŁ și care sunt legate de nerespectarea prevederilor Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii ori ale Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativĂŁ prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne («Regulamentul IMI»);
(...)
s) întreprindere utilizatoare - orice persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ pentru care și sub supravegherea și conducerea cĂŁreia muncește, o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ, un salariat pus la dispoziție de un agent de muncĂŁ temporarĂŁ;
(...)
ț) cooperare administrativĂŁ - activitatea în colaborare a autoritĂŁților competente ale statelor membre sau a autoritĂŁților competente ale statelor membre și a Comisiei Europene, prin schimbul și prelucrarea de informații, inclusiv prin notificĂŁri și alerte ori prin furnizarea de asistențĂŁ reciprocĂŁ, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, care au caracter administrativ și nu au o naturĂŁ penalĂŁ, în scopul unei mai bune aplicĂŁri a dreptului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012;

4. La articolul 2 alineatul (1), dupĂŁ litera w) se introduc douĂŁ noi litere, literele x) și y), cu urmĂŁtorul cuprins:
x) remunerația aplicabilĂŁ pe teritoriul României - suma de bani care cuprinde salariul minim astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. e), sporul pentru muncĂŁ suplimentarĂŁ, sporul pentru munca în zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal, sporul pentru munca în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, sporul pentru munca prestatĂŁ în timpul nopții, alte sporuri și indemnizații care sunt obligatorii conform legislației naționale, precum și cele prevĂŁzute în contractele colective de muncĂŁ cu aplicabilitate generalĂŁ;
y) remunerația aplicabilĂŁ pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene - suma de bani stabilitĂŁ de dreptul intern și/sau practicile naționale ale statului membru pe teritoriul cĂŁruia este detașat lucrĂŁtorul, reprezentând toate elementele constitutive ale remunerației care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege și actelor administrative sau convențiilor colective sau sentințelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generalĂŁ sau care se aplicĂŁ în conformitate cu art. 3 alin. (8) din Directiva 96/71/CE în statul membru respectiv.

5. DupĂŁ articolul 5 se introduc douĂŁ noi articole, articolele 5^1 și 5^2, cu urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 5^1
(1) în situația prevĂŁzutĂŁ la art. 5 alin. (1) lit. c), în cazul în care salariatul care a fost pus la dispoziția întreprinderii utilizatoare trebuie sĂŁ își desfĂŁșoare activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât România, în contextul prestĂŁrii transnaționale de servicii prin aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) de cĂŁtre întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detașat pe teritoriul respectivului stat membru de cĂŁtre agentul de muncĂŁ temporarĂŁ cu care acesta se aflĂŁ într-un raport de muncĂŁ.
(2) în situația prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), întreprinderea utilizatoare stabilitĂŁ sau care își desfĂŁșoarĂŁ activitatea pe teritoriul României are obligația de a informa agentul de muncĂŁ temporarĂŁ care a pus la dispoziție salariatul, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activitĂŁții pe teritoriul respectivului stat.

Articolul 5^2
(1) în situația prevĂŁzutĂŁ la art. 5 alin. (2) lit. c), în cazul în care salariatul care a fost pus la dispoziția unei întreprinderi utilizatoare de cĂŁtre un agent de muncĂŁ temporarĂŁ aflat pe teritoriul României trebuie sĂŁ își desfĂŁșoare activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care lucreazĂŁ în mod obișnuit pentru întreprinderea utilizatoare, în contextul prestĂŁrii transnaționale de servicii de cĂŁtre întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detașat pe teritoriul respectivului stat membru de cĂŁtre agentul de muncĂŁ temporarĂŁ cu care acesta se aflĂŁ într-un raport de muncĂŁ.
(2) Agentul de muncĂŁ temporarĂŁ are obligația de a informa salariatul cu privire la modificarea locului de muncĂŁ, cu respectarea prevederilor art. 17 și 94 din Legea nr. 53/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile și completĂŁrile ulterioare.
(3) în situația prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), agentul de muncĂŁ temporarĂŁ este considerat întreprindere în înțelesul art. 3 lit. b).

6. La articolul 6, literele c) și e) se modificĂŁ și vor avea urmĂŁtorul cuprins:
c) remunerația aplicabilĂŁ pe teritoriul României, inclusiv plata orelor suplimentare, cu excepția contribuțiilor prevĂŁzute de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale;
(...)
e) sĂŁnĂŁtatea, securitatea și igiena în muncĂŁ;

7. La articolul 6, dupĂŁ litera g) se introduc douĂŁ noi litere, literele h) și i), cu urmĂŁtorul cuprins:
h) condițiile privind cazarea salariaților, atunci când sunt oferite de angajator salariaților trimiși sĂŁ exercite temporar lucrĂŁri sau sarcini corespunzĂŁtoare atribuțiilor de serviciu la un alt loc de muncĂŁ decât locul lor de muncĂŁ obișnuit;
i) indemnizațiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masĂŁ pentru salariații obligați din rațiuni profesionale sĂŁ cĂŁlĂŁtoreascĂŁ cĂŁtre și de la locul lor de muncĂŁ obișnuit din România sau în cazul în care aceștia sunt trimiși temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncĂŁ obișnuit din România la un alt loc de muncĂŁ, în conformitate cu legislația naționalĂŁ sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

8. La articolul 6, dupĂŁ alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmĂŁtorul cuprins:
(2) Prevederile alin. (1) lit. i) se aplicĂŁ exclusiv cheltuielilor de transport, cazare și masĂŁ suportate de salariații detașați pe teritoriul României atunci când aceștia sunt obligați sĂŁ cĂŁlĂŁtoreascĂŁ cĂŁtre și de la locul lor de muncĂŁ obișnuit sau în cazul în care aceștia sunt trimiși temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncĂŁ obișnuit la un alt loc de muncĂŁ pe teritoriul României, în conformitate cu legislația naționalĂŁ și/sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.
9. DupĂŁ articolul 6 se introduc douĂŁ noi articole, articolele 6^1 și 6^2, cu urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 6^1
(1) în cazul în care durata efectivĂŁ a detașĂŁrii depĂŁșește 12 luni, întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) garanteazĂŁ salariaților detașați pe teritoriul României, cu respectarea principiului egalitĂŁții de tratament, suplimentar fațĂŁ de condițiile de muncĂŁ și de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6, toate condițiile de muncĂŁ și de încadrare în muncĂŁ aplicabile acestora potrivit legislației naționale și contractelor colective de muncĂŁ aplicabile.
(2) în cazul în care durata efectivĂŁ a detașĂŁrii depĂŁșește 12 luni, întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) nu pot sĂŁ intervinĂŁ asupra:
a) condițiilor de încheiere și de încetare a contractului individual de muncĂŁ, inclusiv a clauzelor de neconcurențĂŁ;
b) contribuțiilor prevĂŁzute de Legea nr. 1/2020.
(3) Perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) poate fi prelungitĂŁ pânĂŁ la 18 luni, cu condiția transmiterii de cĂŁtre întreprindere a unei notificĂŁri motivate la inspectoratul teritorial de muncĂŁ în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ presteazĂŁ activitatea salariații detașați, cel târziu în ziua anterioarĂŁ împlinirii termenului prevĂŁzut la alin. (1).
(4) Modelul notificĂŁrii și condițiile de transmitere ale notificĂŁrii sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului.
(5) Durata detașĂŁrii transnaționale se calculeazĂŁ pe baza unei perioade de referințĂŁ de un an de la data începerii acesteia. La calculul acestei durate se iau în considerare inclusiv perioadele în care postul a fost anterior ocupat de un alt salariat detașat în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale.
(6) în cazul în care întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) înlocuiesc un salariat detașat cu un alt salariat detașat care îndeplinește aceeași sarcinĂŁ în același loc de muncĂŁ, durata detașĂŁrii se calculeazĂŁ prin cumularea perioadelor de detașare a fiecĂŁruia dintre salariații în cauzĂŁ.
(7) Pentru a stabili dacĂŁ salariatul detașat îndeplinește, în înțelesul alin. (6), aceeași sarcinĂŁ în același loc de muncĂŁ se va ține cont, în principal, de natura serviciului care urmeazĂŁ sĂŁ fie prestat, de activitatea care urmeazĂŁ sĂŁ fie efectuatĂŁ și de aceeași adresĂŁ a locului de muncĂŁ.

Articolul 6^2
(1) Prin excepție de la prevederile art. 6, salariații puși la dispoziție în condițiile art. 5 alin. (1) lit. c) beneficiazĂŁ de condițiile de muncĂŁ prevĂŁzute la art. 1 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncĂŁ temporarĂŁ.
(2) în situația prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) întreprinderea utilizatoare stabilitĂŁ sau care își desfĂŁșoarĂŁ activitatea pe teritoriul României informeazĂŁ, în scris, agentul de muncĂŁ temporarĂŁ cu privire la remunerație, condițiile de muncĂŁ, încadrare în muncĂŁ pe care le aplicĂŁ la nivelul întreprinderii.

10. DupĂŁ articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 7^1
(1) în cazul în care, în urma evaluĂŁrii de ansamblu a elementelor faptice prevĂŁzute la art. 7 alin. (1), inspectorii de muncĂŁ constatĂŁ neîndeplinirea condițiilor privind detașarea transnaționalĂŁ, aceștia sesizeazĂŁ, prin Inspecția Muncii, autoritĂŁțile competente din statul de origine al prestatorului de servicii și/sau, dupĂŁ caz, aplicĂŁ beneficiarului din România prevederile art. 260 alin. (1) lit. e) și e^1) din Legea nr. 53/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile și completĂŁrile ulterioare.
(2) în situația prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), salariații se bucurĂŁ de toate drepturile salariaților detașați, prevĂŁzute în prezenta lege.
(3) în aplicarea prevederilor prezentului articol, Inspecția Muncii coopereazĂŁ administrativ, dupĂŁ caz, cu autoritĂŁțile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

11. La articolul 8, literele c), d) și e) se modificĂŁ și vor avea urmĂŁtorul cuprins:
c) remunerația aplicabilĂŁ pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, inclusiv plata orelor suplimentare, cu excepția contribuțiilor prevĂŁzute de Legea nr. 1/2020;
d) condițiile pentru punerea la dispoziție a salariaților, în special de cĂŁtre agenții de muncĂŁ temporarĂŁ;
e) sĂŁnĂŁtatea, securitatea și igiena în muncĂŁ;

12. La articolul 8, dupĂŁ litera g) se introduc douĂŁ noi litere, literele h) și i), cu urmĂŁtorul cuprins:
h) condițiile privind cazarea salariaților atunci când sunt oferite de angajator salariaților trimiși sĂŁ exercite temporar lucrĂŁri sau sarcini corespunzĂŁtoare atribuțiilor de serviciu la un alt loc de muncĂŁ decât locul lor de muncĂŁ obișnuit;
i) indemnizațiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masĂŁ pentru salariații obligați din rațiuni profesionale sĂŁ cĂŁlĂŁtoreascĂŁ cĂŁtre și de la locul lor de muncĂŁ obișnuit în statul membru pe teritoriul cĂŁruia sunt detașați sau în cazul în care aceștia sunt trimiși temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncĂŁ obișnuit la un alt loc de muncĂŁ, în conformitate cu legislația sau contractul colectiv de muncĂŁ cu aplicabilitate generalĂŁ din statul gazdĂŁ.

13. DupĂŁ articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1-8^3, cu urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 8^1
Prevederile art. 8 lit. i) se aplicĂŁ exclusiv cheltuielilor de transport, cazare și masĂŁ suportate de salariații detașați atunci când aceștia sunt obligați sĂŁ cĂŁlĂŁtoreascĂŁ cĂŁtre și de la locul lor de muncĂŁ obișnuit în statul membru pe teritoriul cĂŁruia sunt detașați sau în cazul în care aceștia sunt trimiși temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncĂŁ obișnuit la un alt loc de muncĂŁ în conformitate cu legislația sau contractul colectiv de muncĂŁ cu aplicabilitate generalĂŁ din statul gazdĂŁ.

Articolul 8^2
(1) în cazul în care durata efectivĂŁ a detașĂŁrii depĂŁșește 12 luni, salariații detașați de pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, cu respectarea principiului egalitĂŁții de tratament, suplimentar fațĂŁ de condițiile de muncĂŁ și de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 8, de toate condițiile de muncĂŁ și de încadrare în muncĂŁ aplicabile care sunt stabilite în statul membru pe teritoriul cĂŁruia se desfĂŁșoarĂŁ munca prin acte cu putere de lege și acte administrative și/sau prin convenții colective sau sentințe arbitrale care au fost declarate cu aplicare generalĂŁ, cu excepția:
a) procedurilor, formalitĂŁților și condițiilor de încheiere și de încetare a contractului individual de muncĂŁ, inclusiv clauzelor de neconcurențĂŁ;
b) schemelor de pensii ocupaționale suplimentare.
(2) Perioada detașĂŁrii prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) poate fi prelungitĂŁ pânĂŁ la 18 luni în situația transmiterii de cĂŁtre întreprindere a unei notificĂŁri motivate la autoritatea competentĂŁ pe teritoriul statului membru unde își desfĂŁșoarĂŁ activitatea salariații detașați, în condițiile legislației statului respectiv.

Articolul 8^3
Prin excepție de la prevederile art. 8, salariații detașați în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale de pe teritoriul României, conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), beneficiazĂŁ de condițiile de muncĂŁ aplicabile lucrĂŁtorilor puși la dispoziție printr-un agent de muncĂŁ temporarĂŁ stabilite în statul membru pe teritoriul cĂŁruia se desfĂŁșoarĂŁ munca, în temeiul art. 5 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncĂŁ temporarĂŁ.
14. La articolul 10, alineatul (2) se abrogĂŁ.
15. Articolul 11 se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 11
(1) Indemnizația specificĂŁ detașĂŁrii transnaționale este consideratĂŁ parte a remunerației, cu excepția cheltuielilor generate de detașare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. g).
(2) Angajatorul, fĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 6 lit. i), ramburseazĂŁ salariaților detașați cheltuielile generate de detașare în conformitate cu legislația naționalĂŁ aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ.
16. DupĂŁ articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1-11^3, cu urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 11^1
întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) au obligația de a pune la dispoziția autoritĂŁților de control, la solicitarea acestora, documente din care sĂŁ rezulte:
a) cuantumul total al remunerației aplicabile pe teritoriul României de care va beneficia salariatul pe perioada detașĂŁrii, cu evidențierea distinctĂŁ a indemnizației specifice detașĂŁrii;
b) cheltuielile generate de detașare și modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazĂŁrii sau mesei, dupĂŁ caz, în conformitate cu legislația naționalĂŁ aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ și/sau cu practicile naționale aplicabile raportului de muncĂŁ, respectiv condițiile de muncĂŁ și de încadrare în muncĂŁ aplicabile acestuia.

Articolul 11^2
(1) Pentru verificarea respectĂŁrii de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) a remunerației aplicabile pe teritoriul României, inspectorii de muncĂŁ vor compara remunerația efectiv plĂŁtitĂŁ lucrĂŁtorului detașat cu remunerația cuvenitĂŁ în conformitate cu legislația naționalĂŁ.
(2) întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) au obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de muncĂŁ documente pe baza cĂŁrora sĂŁ poatĂŁ fi identificate elementele constitutive ale remunerației acordate lucrĂŁtorilor detașați pe teritoriul României, în conformitate cu dreptul intern din statul membru de stabilire.

Articolul 11^3
(1) întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b) au obligația de a informa, în scris, salariatul detașat de pe teritoriul României, anterior detașĂŁrii, cu privire la:
a) elementele constitutive ale remunerației la care are dreptul lucrĂŁtorul, în conformitate cu legislația aplicabilĂŁ în statul membru gazdĂŁ, și nivelul acestora;
b) cuantumul total al remunerației acordate salariatului pe perioada detașĂŁrii, cu evidențierea distinctĂŁ a indemnizației specifice detașĂŁrii, atunci când aceasta este acordatĂŁ;
c) cheltuielile efectiv generate de detașare, precum transportul, cazarea și masa, precum și modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazĂŁrii sau mesei, dupĂŁ caz;
d) linkul cĂŁtre site-ul oficial național unic creat de statul membru gazdĂŁ în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.
(2) Informarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) cuprinde și informațiile prevĂŁzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile și completĂŁrile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) lit. a) și d) nu se aplicĂŁ în cazul în care durata detașĂŁrii este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 7 zile consecutive.

17. Articolul 12 se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 12
(1) în situația în care legislația sau/și contractele colective aplicabile salariaților detașați în statul membru sau Confederația ElvețianĂŁ, în care este stabilitĂŁ întreprinderea prevĂŁzutĂŁ la art. 3 lit. a), prevede condiții de muncĂŁ mai favorabile, se aplicĂŁ reglementĂŁrile respective.
(2) în situația în care legislația și contractele colective de muncĂŁ aplicabile din România prevĂŁd condiții de muncĂŁ mai favorabile decât condițiile prevĂŁzute în legislația sau practica statului membru sau a Confederației Elvețiene, pe teritoriul cĂŁruia/cĂŁreia sunt detașați lucrĂŁtorii români, are prioritate legislația românĂŁ.

18. La articolul 15, alineatul (1) se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 15
(1) în cadrul cooperĂŁrii administrative, Inspecția Muncii rĂŁspunde cererilor motivate de informare ale autoritĂŁților competente din alte state membre și din Confederația ElvețianĂŁ și efectueazĂŁ verificĂŁri și acțiuni de control cu privire la situațiile de detașare transnaționalĂŁ prevĂŁzute la art. 5 alin. (2), în principal cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce privește normele aplicabile privind detașarea transnaționalĂŁ, inclusiv cazurile transnaționale de muncĂŁ nedeclaratĂŁ și de activitate independentĂŁ fictivĂŁ în materie de detașare a salariaților.

19. La articolul 15, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
(2^1) în situația în care nu deține informațiile solicitate, Inspecția Muncii întreprinde demersuri pentru obținerea acestora de la instituțiile naționale competente.

20. La articolul 24 alineatul (2), litera a) se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:
a) obligația de a transmite inspectoratului teritorial de muncĂŁ în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ se desfĂŁșoare activitatea o declarație în limba românĂŁ privind detașarea salariaților proprii, cel târziu anterior începerii activitĂŁții salariaților detașați, care sĂŁ conținĂŁ informațiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de muncĂŁ;

21. La articolul 28, alineatele (1) și (3) se modificĂŁ și vor avea urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 28
(1) Inspecția Muncii asigurĂŁ informarea pe scarĂŁ largĂŁ privind clauzele și condițiile de încadrare în muncĂŁ de care beneficiazĂŁ salariații detașați pe teritoriul României, pe care trebuie sĂŁ le respecte și sĂŁ le aplice întreprinderile prevĂŁzute la art. 3.
(...)
(3) în scopul îmbunĂŁtĂŁțirii accesului la informații și pentru claritatea acestora, Inspecția Muncii asigurĂŁ publicarea și actualizarea periodicĂŁ, pe site-ul propriu, fĂŁrĂŁ întârzieri nejustificate și în mod transparent, cel puțin a urmĂŁtoarelor informații:
a) clauzele și condițiile de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6;
b) clauzele și condițiile de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6^1 alin. (1);
c) salariul minim aplicabil la nivel național;
d) elementele constitutive ale remunerației;
e) procedura specificĂŁ privind detașarea salariaților pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale;
f) date cu privire la mĂŁsurile administrative și de control aplicabile întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a), în conformitate cu prevederile art. 24;
g) lista și datele de contact ale inspectoratelor teritoriale de muncĂŁ;
h) date referitoare la contractele colective de muncĂŁ aplicabile conform prevederilor legale și cu privire la clauzele și condițiile de încadrare în muncĂŁ aplicabile salariaților detașați pe teritoriul României în baza acestor contracte colective de muncĂŁ, precum și, dupĂŁ caz, trimiteri cĂŁtre site-urile oficiale ale partenerilor sociali reprezentativi;
i) date privind procedurile de depunere a plângerilor.

22. La articolul 28, dupĂŁ alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu urmĂŁtorul cuprins:
(4^1) Inspecția Muncii verificĂŁ periodic informațiile furnizate în conformitate cu alin. (3) și se asigurĂŁ cĂŁ acestea sunt corecte și actualizate.
(4^2) La publicarea elementelor constitutive ale remunerației se face trimitere pentru fiecare element în parte la actul normativ/contractul colectiv de muncĂŁ general aplicabil, care reglementeazĂŁ respectivul drept salarial.
(4^3) în situația în care pe site-ul Inspecției Muncii nu sunt prezentate informațiile prevĂŁzute la alin. (3) lit. a)-d) sau h), la aplicarea sancțiunilor se ține cont de aceste circumstanțe, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri și completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile și completĂŁrile ulterioare, în mĂŁsura necesarĂŁ asigurĂŁrii caracterului proporțional al acestora.

23. Articolul 47 se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 47
întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) rĂŁspund potrivit legislației române pentru nerespectarea condițiilor de muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6, 6^1 și 6^2.
24. Articolul 48 se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 48
(1) Constituie contravenție și se sancționeazĂŁ cu amendĂŁ contravenționalĂŁ de la 3.000 lei la 100.000 lei încĂŁlcarea dispozițiilor art. 26 alin. (7).
(2) Constituie contravenție și se sancționeazĂŁ cu amendĂŁ de la 6.000 lei la 10.000 lei încĂŁlcarea de cĂŁtre întreprinderea utilizatoare a obligației de informare prevĂŁzute la art. 5^1 alin. (2).
(3) Constituie contravenție și se sancționeazĂŁ cu amendĂŁ de la 10.000 lei la 20.000 lei încĂŁlcarea de cĂŁtre întreprinderea utilizatoare a obligației de informare prevĂŁzute la art. 6^2 alin. (2).
(4) Constituie contravenție și se sancționeazĂŁ cu amendĂŁ de la 10.000 lei la 20.000 lei încĂŁlcarea obligației de informare prevĂŁzute la art. 11^3 alin. (1).
25. DupĂŁ articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu urmĂŁtorul cuprins:

Articolul 53^1
(1) Prezenta lege se aplicĂŁ sectorului transportului rutier în ceea ce privește detașarea conducĂŁtorilor auto din domeniul transportului rutier, cu excepția art. 5^1, 5^2, art. 6 lit. c), h) și i), art. 6 alin. (2), art. 6^1, 6^2, art. 8 lit. c), h) și i), art. 8^1-8^3.
(2) ConducĂŁtorii auto detașați pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, de salariul minim prevĂŁzut la art. 2 alin. (1) lit. e), inclusiv plata orelor suplimentare.
(3) ConducĂŁtorii auto detașați de pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, inclusiv plata orelor suplimentare.
26. Mențiunea de transpunere a normelor din dreptul Uniunii Europene se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:
Prezenta lege transpune:
– Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁților Europene, seria L, nr. 18 din 21 ianuarie 1997;
– Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativĂŁ prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne («Regulamentul IMI»), publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 159 din 28 mai 2014;
– Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018;
– art. 7 alin. (2) și (4) din Directiva (UE) 2019/1.152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncĂŁ în Uniunea EuropeanĂŁ, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.
27. La anexĂŁ, partea introductivĂŁ se modificĂŁ și va avea urmĂŁtorul cuprins:
ActivitĂŁțile prevĂŁzute la art. 10 alin. (3) din lege înglobeazĂŁ toate activitĂŁțile din domeniul construcțiilor legate de construirea, repararea, întreținerea, modificarea sau demolarea clĂŁdirilor, în special lucrĂŁri de:

Articolul II
La stabilirea duratei detașĂŁrii transnaționale realizate în condițiile art. 6^1 din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale, astfel cum a fost modificatĂŁ și completatĂŁ prin prezenta lege, nu se iau în considerare perioadele anterioare datei intrĂŁrii în vigoare a prezentei legi.

Articolul III
în termen de 60 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 337/2017.
AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicatĂŁ.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
București, 13 august 2020.
Nr. 172.
-----