LEGE nr. 172 din 13 august 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
                      LEGE  Nr. 172/2020 din 13 august 2020
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 736 din 13 august 2020

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentei legi urmaresc garantarea unui nivel adecvat de protectie a salariatilor detasati în cadrul prestarii de servicii transnationale, în special asigurarea respectarii aplicarii clauzelor si conditiilor de încadrare în munca si protectia sanatatii si securitatii în munca a salariatilor, prevazute de legislatia nationala."
    2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Prevederile prezentei legi faciliteaza exercitarea libertatii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, pentru promovarea unui climat de concurenta loiala între acestia si pentru sprijinirea functionarii pietei interne."
    3. La articolul 2 alineatul (1), literele c), h), o), s) si t) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) salariat detasat de pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care, pe o perioada limitata de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, desfasoara munca pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel în care îsi are sediul angajatorul prevazut la art. 3 lit. b), sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, pe perioada executarii contractului încheiat cu angajatorul din celalalt stat membru, astfel cum este prevazut la art. 5 alin. (2), în cadrul prestarii de servicii transnationale;
    ..........................................................................
    h) indemnizatie specifica detasarii transnationale - indemnizatia destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata în vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau în îndepartarea salariatului de mediul sau obisnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevazut la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    ..........................................................................
    o) sanctiune financiara administrativa - orice sanctiune pecuniara cu caracter administrativ, inclusiv taxe si suprataxe aplicate unei întreprinderi prevazute la art. 3 lit. b), conform actelor normative si procedurilor statului membru, altul decat Romania, pe teritoriul caruia se desfasoara activitatea, de catre autoritatile competente din alte state membre sau confirmate de catre organisme administrative ori judiciare sau, dupa caz, care decurg din hotarari ale instantelor competente, care nu sunt de natura penala si care sunt legate de nerespectarea prevederilor Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii ori ale Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne («Regulamentul IMI»);
    ..........................................................................
    s) întreprindere utilizatoare - orice persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste, o perioada de timp limitata, un salariat pus la dispozitie de un agent de munca temporara;
    ..........................................................................
    t) cooperare administrativa - activitatea în colaborare a autoritatilor competente ale statelor membre sau a autoritatilor competente ale statelor membre si a Comisiei Europene, prin schimbul si prelucrarea de informatii, inclusiv prin notificari si alerte ori prin furnizarea de asistenta reciproca, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, care au caracter administrativ si nu au o natura penala, în scopul unei mai bune aplicari a dreptului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012;".
    4. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera w) se introduc doua noi litere, literele x) si y), cu urmatorul cuprins:
    "x) remuneratia aplicabila pe teritoriul Romaniei - suma de bani care cuprinde salariul minim astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. e), sporul pentru munca suplimentara, sporul pentru munca în zilele de repaus saptamanal, sporul pentru munca în zilele de sarbatoare legala, sporul pentru munca prestata în timpul noptii, alte sporuri si indemnizatii care sunt obligatorii conform legislatiei nationale, precum si cele prevazute în contractele colective de munca cu aplicabilitate generala;
    y) remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene - suma de bani stabilita de dreptul intern si/sau practicile nationale ale statului membru pe teritoriul caruia este detasat lucratorul, reprezentand toate elementele constitutive ale remuneratiei care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege si actelor administrative sau conventiilor colective sau sentintelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generala sau care se aplica în conformitate cu art. 3 alin. (8) din Directiva 96/71/CE în statul membru respectiv."
    5. Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) în situatia prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. c), în cazul în care salariatul care a fost pus la dispozitia întreprinderii utilizatoare trebuie sa îsi desfasoare activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decat Romania, în contextul prestarii transnationale de servicii prin aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) de catre întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detasat pe teritoriul respectivului stat membru de catre agentul de munca temporara cu care acesta se afla într-un raport de munca.
    (2) în situatia prevazuta la alin. (1), întreprinderea utilizatoare stabilita sau care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei are obligatia de a informa agentul de munca temporara care a pus la dispozitie salariatul, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea activitatii pe teritoriul respectivului stat.
    ART. 5^2
    (1) în situatia prevazuta la art. 5 alin. (2) lit. c), în cazul în care salariatul care a fost pus la dispozitia unei întreprinderi utilizatoare de catre un agent de munca temporara aflat pe teritoriul Romaniei trebuie sa îsi desfasoare activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel în care lucreaza în mod obisnuit pentru întreprinderea utilizatoare, în contextul prestarii transnationale de servicii de catre întreprinderea utilizatoare, salariatul este considerat a fi detasat pe teritoriul respectivului stat membru de catre agentul de munca temporara cu care acesta se afla într-un raport de munca.
    (2) Agentul de munca temporara are obligatia de a informa salariatul cu privire la modificarea locului de munca, cu respectarea prevederilor art. 17 si 94 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) în situatia prevazuta la alin. (1), agentul de munca temporara este considerat întreprindere în întelesul art. 3 lit. b)."
    6. La articolul 6, literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) remuneratia aplicabila pe teritoriul Romaniei, inclusiv plata orelor suplimentare, cu exceptia contributiilor prevazute de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale;
    ..........................................................................
    e) sanatatea, securitatea si igiena în munca;".
    7. La articolul 6, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
    "h) conditiile privind cazarea salariatilor, atunci cand sunt oferite de angajator salariatilor trimisi sa exercite temporar lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu la un alt loc de munca decat locul lor de munca obisnuit;
    i) indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa pentru salariatii obligati din ratiuni profesionale sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit din Romania sau în cazul în care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit din Romania la un alt loc de munca, în conformitate cu legislatia nationala sau contractul colectiv de munca aplicabil."
    8. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) lit. i) se aplica exclusiv cheltuielilor de transport, cazare si masa suportate de salariatii detasati pe teritoriul Romaniei atunci cand acestia sunt obligati sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit sau în cazul în care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca pe teritoriul Romaniei, în conformitate cu legislatia nationala si/sau contractul colectiv de munca aplicabil."
    9. Dupa articolul 6 se introduc doua noi articole, articolele 6^1 si 6^2, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) în cazul în care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) garanteaza salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei, cu respectarea principiului egalitatii de tratament, suplimentar fata de conditiile de munca si de încadrare în munca prevazute la art. 6, toate conditiile de munca si de încadrare în munca aplicabile acestora potrivit legislatiei nationale si contractelor colective de munca aplicabile.
    (2) în cazul în care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) nu pot sa intervina asupra:
    a) conditiilor de încheiere si de încetare a contractului individual de munca, inclusiv a clauzelor de neconcurenta;
    b) contributiilor prevazute de Legea nr. 1/2020.
    (3) Perioada prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita pana la 18 luni, cu conditia transmiterii de catre întreprindere a unei notificari motivate la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala presteaza activitatea salariatii detasati, cel tarziu în ziua anterioara împlinirii termenului prevazut la alin. (1).
    (4) Modelul notificarii si conditiile de transmitere ale notificarii sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (5) Durata detasarii transnationale se calculeaza pe baza unei perioade de referinta de un an de la data începerii acesteia. La calculul acestei durate se iau în considerare inclusiv perioadele în care postul a fost anterior ocupat de un alt salariat detasat în cadrul prestarii de servicii transnationale.
    (6) în cazul în care întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) înlocuiesc un salariat detasat cu un alt salariat detasat care îndeplineste aceeasi sarcina în acelasi loc de munca, durata detasarii se calculeaza prin cumularea perioadelor de detasare a fiecaruia dintre salariatii în cauza.
    (7) Pentru a stabili daca salariatul detasat îndeplineste, în întelesul alin. (6), aceeasi sarcina în acelasi loc de munca se va tine cont, în principal, de natura serviciului care urmeaza sa fie prestat, de activitatea care urmeaza sa fie efectuata si de aceeasi adresa a locului de munca.
    ART. 6^2
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 6, salariatii pusi la dispozitie în conditiile art. 5 alin. (1) lit. c) beneficiaza de conditiile de munca prevazute la art. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara.
    (2) în situatia prevazuta la alin. (1) întreprinderea utilizatoare stabilita sau care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei informeaza, în scris, agentul de munca temporara cu privire la remuneratie, conditiile de munca, încadrare în munca pe care le aplica la nivelul întreprinderii."
    10. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) în cazul în care, în urma evaluarii de ansamblu a elementelor faptice prevazute la art. 7 alin. (1), inspectorii de munca constata neîndeplinirea conditiilor privind detasarea transnationala, acestia sesizeaza, prin Inspectia Muncii, autoritatile competente din statul de origine al prestatorului de servicii si/sau, dupa caz, aplica beneficiarului din Romania prevederile art. 260 alin. (1) lit. e) si e^1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) în situatia prevazuta la alin. (1), salariatii se bucura de toate drepturile salariatilor detasati, prevazute în prezenta lege.
    (3) în aplicarea prevederilor prezentului articol, Inspectia Muncii coopereaza administrativ, dupa caz, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene."
    11. La articolul 8, literele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, inclusiv plata orelor suplimentare, cu exceptia contributiilor prevazute de Legea nr. 1/2020;
    d) conditiile pentru punerea la dispozitie a salariatilor, în special de catre agentii de munca temporara;
    e) sanatatea, securitatea si igiena în munca;".
    12. La articolul 8, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
    "h) conditiile privind cazarea salariatilor atunci cand sunt oferite de angajator salariatilor trimisi sa exercite temporar lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu la un alt loc de munca decat locul lor de munca obisnuit;
    i) indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa pentru salariatii obligati din ratiuni profesionale sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit în statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau în cazul în care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca, în conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda."
    13. Dupa articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1 - 8^3, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 8^1
    Prevederile art. 8 lit. i) se aplica exclusiv cheltuielilor de transport, cazare si masa suportate de salariatii detasati atunci cand acestia sunt obligati sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit în statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau în cazul în care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca în conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda.
    ART. 8^2
    (1) în cazul în care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei în cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, cu respectarea principiului egalitatii de tratament, suplimentar fata de conditiile de munca si de încadrare în munca prevazute la art. 8, de toate conditiile de munca si de încadrare în munca aplicabile care sunt stabilite în statul membru pe teritoriul caruia se desfasoara munca prin acte cu putere de lege si acte administrative si/sau prin conventii colective sau sentinte arbitrale care au fost declarate cu aplicare generala, cu exceptia:
    a) procedurilor, formalitatilor si conditiilor de încheiere si de încetare a contractului individual de munca, inclusiv clauzelor de neconcurenta;
    b) schemelor de pensii ocupationale suplimentare.
    (2) Perioada detasarii prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita pana la 18 luni în situatia transmiterii de catre întreprindere a unei notificari motivate la autoritatea competenta pe teritoriul statului membru unde îsi desfasoara activitatea salariatii detasati, în conditiile legislatiei statului respectiv.
    ART. 8^3
    Prin exceptie de la prevederile art. 8, salariatii detasati în cadrul prestarii de servicii transnationale de pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), beneficiaza de conditiile de munca aplicabile lucratorilor pusi la dispozitie printr-un agent de munca temporara stabilite în statul membru pe teritoriul caruia se desfasoara munca, în temeiul art. 5 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara."
    14. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.
    15. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Indemnizatia specifica detasarii transnationale este considerata parte a remuneratiei, cu exceptia cheltuielilor generate de detasare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. g).
    (2) Angajatorul, fara a aduce atingere prevederilor art. 6 lit. i), ramburseaza salariatilor detasati cheltuielile generate de detasare în conformitate cu legislatia nationala aplicabila raportului de munca."
    16. Dupa articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1 - 11^3, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 11^1
    întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) au obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de control, la solicitarea acestora, documente din care sa rezulte:
    a) cuantumul total al remuneratiei aplicabile pe teritoriul Romaniei de care va beneficia salariatul pe perioada detasarii, cu evidentierea distincta a indemnizatiei specifice detasarii;
    b) cheltuielile generate de detasare si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei, dupa caz, în conformitate cu legislatia nationala aplicabila raportului de munca si/sau cu practicile nationale aplicabile raportului de munca, respectiv conditiile de munca si de încadrare în munca aplicabile acestuia.
    ART. 11^2
    (1) Pentru verificarea respectarii de catre întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) a remuneratiei aplicabile pe teritoriul Romaniei, inspectorii de munca vor compara remuneratia efectiv platita lucratorului detasat cu remuneratia cuvenita în conformitate cu legislatia nationala.
    (2) întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documente pe baza carora sa poata fi identificate elementele constitutive ale remuneratiei acordate lucratorilor detasati pe teritoriul Romaniei, în conformitate cu dreptul intern din statul membru de stabilire.
    ART. 11^3
    (1) întreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) au obligatia de a informa, în scris, salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei, anterior detasarii, cu privire la:
    a) elementele constitutive ale remuneratiei la care are dreptul lucratorul, în conformitate cu legislatia aplicabila în statul membru gazda, si nivelul acestora;
    b) cuantumul total al remuneratiei acordate salariatului pe perioada detasarii, cu evidentierea distincta a indemnizatiei specifice detasarii, atunci cand aceasta este acordata;
    c) cheltuielile efectiv generate de detasare, precum transportul, cazarea si masa, precum si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei, dupa caz;
    d) linkul catre site-ul oficial national unic creat de statul membru gazda în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.
    (2) Informarea prevazuta la alin. (1) cuprinde si informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. a) si d) nu se aplica în cazul în care durata detasarii este mai mica sau egala cu 7 zile consecutive."
    17. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) în situatia în care legislatia sau/si contractele colective aplicabile salariatilor detasati în statul membru sau Confederatia Elvetiana, în care este stabilita întreprinderea prevazuta la art. 3 lit. a), prevede conditii de munca mai favorabile, se aplica reglementarile respective.
    (2) în situatia în care legislatia si contractele colective de munca aplicabile din Romania prevad conditii de munca mai favorabile decat conditiile prevazute în legislatia sau practica statului membru sau a Confederatiei Elvetiene, pe teritoriul caruia/careia sunt detasati lucratorii romani, are prioritate legislatia romana."
    18. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) în cadrul cooperarii administrative, Inspectia Muncii raspunde cererilor motivate de informare ale autoritatilor competente din alte state membre si din Confederatia Elvetiana si efectueaza verificari si actiuni de control cu privire la situatiile de detasare transnationala prevazute la art. 5 alin. (2), în principal cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce priveste normele aplicabile privind detasarea transnationala, inclusiv cazurile transnationale de munca nedeclarata si de activitate independenta fictiva în materie de detasare a salariatilor."
    19. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) în situatia în care nu detine informatiile solicitate, Inspectia Muncii întreprinde demersuri pentru obtinerea acestora de la institutiile nationale competente."
    20. La articolul 24 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea o declaratie în limba romana privind detasarea salariatilor proprii, cel tarziu anterior începerii activitatii salariatilor detasati, care sa contina informatiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de munca;".
    21. La articolul 28, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Inspectia Muncii asigura informarea pe scara larga privind clauzele si conditiile de încadrare în munca de care beneficiaza salariatii detasati pe teritoriul Romaniei, pe care trebuie sa le respecte si sa le aplice întreprinderile prevazute la art. 3.
    ..........................................................................
    (3) în scopul îmbunatatirii accesului la informatii si pentru claritatea acestora, Inspectia Muncii asigura publicarea si actualizarea periodica, pe site-ul propriu, fara întarzieri nejustificate si în mod transparent, cel putin a urmatoarelor informatii:
    a) clauzele si conditiile de încadrare în munca prevazute la art. 6;
    b) clauzele si conditiile de încadrare în munca prevazute la art. 6^1 alin. (1);
    c) salariul minim aplicabil la nivel national;
    d) elementele constitutive ale remuneratiei;
    e) procedura specifica privind detasarea salariatilor pe teritoriul Romaniei în cadrul prestarii de servicii transnationale;
    f) date cu privire la masurile administrative si de control aplicabile întreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a), în conformitate cu prevederile art. 24;
    g) lista si datele de contact ale inspectoratelor teritoriale de munca;
    h) date referitoare la contractele colective de munca aplicabile conform prevederilor legale si cu privire la clauzele si conditiile de încadrare în munca aplicabile salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei în baza acestor contracte colective de munca, precum si, dupa caz, trimiteri catre site-urile oficiale ale partenerilor sociali reprezentativi;
    i) date privind procedurile de depunere a plangerilor."
    22. La articolul 28, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1) - (4^3), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Inspectia Muncii verifica periodic informatiile furnizate în conformitate cu alin. (3) si se asigura ca acestea sunt corecte si actualizate.
    (4^2) La publicarea elementelor constitutive ale remuneratiei se face trimitere pentru fiecare element în parte la actul normativ/contractul colectiv de munca general aplicabil, care reglementeaza respectivul drept salarial.
    (4^3) în situatia în care pe site-ul Inspectiei Muncii nu sunt prezentate informatiile prevazute la alin. (3) lit. a) - d) sau h), la aplicarea sanctiunilor se tine cont de aceste circumstante, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, în masura necesara asigurarii caracterului proportional al acestora."
    23. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 47
    întreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) raspund potrivit legislatiei romane pentru nerespectarea conditiilor de munca prevazute la art. 6, 6^1 si 6^2."
    24. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 100.000 lei încalcarea dispozitiilor art. 26 alin. (7).
    (2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei încalcarea de catre întreprinderea utilizatoare a obligatiei de informare prevazute la art. 5^1 alin. (2).
    (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei încalcarea de catre întreprinderea utilizatoare a obligatiei de informare prevazute la art. 6^2 alin. (2).
    (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei încalcarea obligatiei de informare prevazute la art. 11^3 alin. (1)."
    25. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 53^1
    (1) Prezenta lege se aplica sectorului transportului rutier în ceea ce priveste detasarea conducatorilor auto din domeniul transportului rutier, cu exceptia art. 5^1, 5^2, art. 6 lit. c), h) si i), art. 6 alin. (2), art. 6^1, 6^2, art. 8 lit. c), h) si i), art. 8^1 - 8^3.
    (2) Conducatorii auto detasati pe teritoriul Romaniei în cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de salariul minim prevazut la art. 2 alin. (1) lit. e), inclusiv plata orelor suplimentare.
    (3) Conducatorii auto detasati de pe teritoriul Romaniei în cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, inclusiv plata orelor suplimentare."
    26. Mentiunea de transpunere a normelor din dreptul Uniunii Europene se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune:
    - Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 18 din 21 ianuarie 1997;
    - Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne («Regulamentul IMI»), publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 159 din 28 mai 2014;
    - Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European si a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018;
    - art. 7 alin. (2) si (4) din Directiva (UE) 2019/1.152 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca în Uniunea Europeana, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019."
    27. La anexa, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Activitatile prevazute la art. 10 alin. (3) din lege înglobeaza toate activitatile din domeniul constructiilor legate de construirea, repararea, întretinerea, modificarea sau demolarea cladirilor, în special lucrari de:".
    ART. II
    La stabilirea duratei detasarii transnationale realizate în conditiile art. 6^1 din Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, nu se iau în considerare perioadele anterioare datei intrarii în vigoare a prezentei legi.
    ART. III
    în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 337/2017.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                              p. PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              FLORIN IORDACHE

                              p. PRE?EDINTELE SENATULUI,
                              ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucuresti, 13 august 2020.
    Nr. 172.

                              ---------------