închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 16/2017 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
                      LEGE  Nr. 16/2017 din 17 martie 2017
privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 196 din 21 martie 2017

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    CAPITOLUL I
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispoziĂžii, mĂŁsuri Âşi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaºãrii salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, inclusiv mĂŁsurile de prevenire Âşi sancĂžionare a oricĂŁrui abuz ori a eludĂŁrii acestora.
    (2) Prevederile prezentei legi urmĂŁresc garantarea unui nivel adecvat de protecĂžie a salariaĂžilor detaÂşaĂži în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, în special asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii clauzelor Âşi condiĂžiilor de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute de legislaĂžia naĂžionalĂŁ, în conformitate cu prevederile art. 6, facilitând în acelaÂşi timp exercitarea libertĂŁĂžii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovând un climat de concurenÞã loialĂŁ între aceÂştia din urmĂŁ Âşi sprijinind astfel funcĂžionarea pieĂžei interne.
    (3) Prezenta lege nu afecteazĂŁ exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute în legislaĂžia naĂžionalĂŁ, precum Âşi la nivelul Uniunii Europene, inclusiv libertatea Âşi dreptul la grevĂŁ sau de a întreprinde acĂžiuni care Ăžin de relaĂžiile de muncĂŁ, în conformitate cu legislaĂžia naĂžionalĂŁ.
    (4) Prevederile prezentei legi nu afecteazĂŁ dreptul de a negocia, de a încheia, de a pune în aplicare contracte colective de muncĂŁ Âşi de a desfĂŁÂşura acĂžiuni colective, în conformitate cu legislaĂžia naĂžionalĂŁ.
    ART. 2
    (1) în sensul prezentei legi, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al SpaĂžiului Economic European;
    b) salariat detaÂşat pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, care în mod normal lucreazĂŁ într-un alt stat decât România, dar care este trimis sĂŁ lucreze pentru o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre mĂŁsurile prevĂŁzute la art. 5 alin. (1);
    c) salariat detaÂşat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucreazĂŁ în România, dar care este trimis sĂŁ lucreze pentru o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, atunci când angajatorul ia una dintre mĂŁsurile prevĂŁzute la art. 5 alin. (2);
    d) detaÂşare transnaĂžionalĂŁ - situaĂžia în care o întreprindere stabilitĂŁ într-un stat membru sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, detaÂşeazĂŁ pe teritoriul altui stat membru salariaĂži cu care are stabilite raporturi de muncĂŁ, în situaĂžiile reglementate de art. 5;
    e) salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detaÂşat pe teritoriul României este cel prevĂŁzut de legislaĂžia românĂŁ Âşi/sau contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsĂŁ la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale;
    f) salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, pentru salariatul detaÂşat de pe teritoriul României este cel definit de legislaĂžia Âşi/ori practica statului membru, altul decât România, sau ConfederaĂžiei ElveĂžiene, pe teritoriul cĂŁruia/cĂŁreia este detaÂşat salariatul;
    g) cheltuieli generate de detaÂşare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea Âşi masa, efectuate în scopul detaºãrii;
    h) indemnizaĂžie specificĂŁ detaºãrii transnaĂžionale - indemnizaĂžia destinatĂŁ sĂŁ asigure protecĂžia socialĂŁ a salariaĂžilor acordatĂŁ în vederea compensĂŁrii inconvenientelor cauzate de detaÂşare, care constau în îndepĂŁrtarea salariatului de mediul sĂŁu obiÂşnuit;
    i) autoritate competentĂŁ - o autoritate sau un organism desemnat de un stat membru sau de ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ sĂŁ îndeplineascĂŁ funcĂžii Âşi atribuĂžii cu privire la aplicarea legislaĂžiei naĂžionale referitoare la detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii;
    j) autoritate solicitantĂŁ - autoritatea competentĂŁ dintr-un stat membru care transmite o cerere de asistenÞã, de informare, de notificare sau de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative, astfel cum este prevĂŁzutĂŁ la art. 29 - 46;
    k) autoritate solicitatĂŁ - autoritatea competentĂŁ dintr-un stat membru cĂŁreia îi este adresatĂŁ o cerere de asistenÞã, de informare, de notificare sau de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative, astfel cum este prevĂŁzutĂŁ la art. 29 - 46;
    l) stat membru gazdĂŁ - statul membru sau ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ pe teritoriul cĂŁruia este detaÂşat un salariat în cadrul unei prestĂŁri de servicii transnaĂžionale, de cĂŁtre o întreprindere stabilitĂŁ pe teritoriul altui stat membru;
    m) stat membru de stabilire - statul membru sau ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ în care este stabilitĂŁ întreprinderea care, în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, detaÂşeazĂŁ pe teritoriul altui stat membru salariaĂži cu care are stabilite raporturi de muncĂŁ;
    n) sistemul de informare al pieĂžei interne - instrumentul electronic furnizat de Comisia EuropeanĂŁ pentru a facilita cooperarea administrativĂŁ dintre autoritĂŁĂžile competente ale statelor membre Âşi dintre autoritĂŁĂžile competente ale statelor membre Âşi Comisia EuropeanĂŁ, definit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativĂŁ prin intermediul Sistemului de informare al pieĂžei interne Âşi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI"), denumit în continuare Sistemul IMI;
    o) sancĂžiune financiarĂŁ administrativĂŁ - orice sancĂžiune pecuniarĂŁ, inclusiv taxe Âşi suprataxe aplicate unei întreprinderi prevĂŁzute la art. 3 lit. b), conform actelor normative Âşi procedurilor statului membru, altul decât România pe teritoriul cĂŁruia se desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, de cĂŁtre autoritĂŁĂžile competente din alte state membre sau confirmate de cĂŁtre organisme administrative ori judiciare sau, dupĂŁ caz, care decurg din hotĂŁrâri ale instanĂželor competente Âşi care sunt legate de nerespectarea prevederilor Directivei 96/71/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaÂşarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii ori ale Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii Directivei nr. 96/71/CE privind detaÂşarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii Âşi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativĂŁ prin intermediul Sistemului de informare al pieĂžei interne ("Regulamentul IMI");
    p) lanĂž de subcontractare - relaĂžia contractualĂŁ civilĂŁ între o entitate juridicĂŁ denumitĂŁ contractant Âşi o entitate juridicĂŁ denumitĂŁ subcontractant, între care existĂŁ raporturi juridice directe privind prestarea unor servicii;
    q) întreprindere - orice formĂŁ de organizare a unei activitĂŁĂži economice, autorizatĂŁ, potrivit legislaĂžiei în vigoare în statul membru de stabilire, sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži de producĂžie, comerĂž sau prestĂŁri de servicii, în scopul obĂžinerii de venituri în condiĂžii de concurenÞã;
    r) grup de întreprinderi - douĂŁ sau mai multe întreprinderi recunoscute ca fiind afiliate, potrivit alin. (4);
    s) întreprindere utilizatoare - orice persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ pentru care Âşi sub supravegherea Âşi conducerea cĂŁreia munceÂşte temporar un salariat;
    Âş) fiÂşa de ĂžarĂŁ - chestionar standard, publicat pe site-ul Comisiei Europene, conĂžinând informaĂžii cu privire la regulile naĂžionale specifice fiecĂŁrui stat membru cu privire la detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor;
    t) lucrĂŁri de montaj iniĂžial Âşi/sau de primĂŁ instalare a unui bun - procedura de lucru prin care un bun este instalat Âşi pus în funcĂžiune;
    Ăž) cooperare administrativĂŁ - activitatea în colaborare a autoritĂŁĂžilor competente ale statelor membre sau a autoritĂŁĂžilor competente ale statelor membre Âşi a Comisiei Europene, prin schimbul Âşi prelucrarea de informaĂžii, inclusiv prin notificĂŁri Âşi alerte ori prin furnizarea de asistenÞã reciprocĂŁ, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, în scopul unei mai bune aplicĂŁri a dreptului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012;
    u) instrumentul uniform de recuperare - formular standard utilizat în cadrul Sistemului IMI pentru formularea Âşi transmiterea unei cereri de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative de cĂŁtre autoritatea solicitantĂŁ a unui stat membru, în conformitate cu prevederile art. 29 - 46;
    v) instrumentul uniform de comunicare - formular standard utilizat în cadrul Sistemului IMI pentru formularea Âşi transmiterea unei cereri de comunicare a unei sancĂžiuni financiare administrative de cĂŁtre autoritatea solicitantĂŁ a unui stat membru, în conformitate cu prevederile art. 29 - 46;
    w) coordonator naĂžional IMI - autoritatea desemnatĂŁ de un stat membru pentru a îndeplini sarcinile de sprijin necesare pentru funcĂžionarea eficientĂŁ a Sistemului IMI în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012.
    (2) în sensul prezentei legi, noĂžiunea de salariat este cea reglementatĂŁ potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (3) Pe întreaga perioadĂŁ a detaºãrii, salariatul îÂşi va pĂŁstra raportul de muncĂŁ direct cu angajatorul care l-a detaÂşat.
    (4) în sensul prezentei legi, este recunoscutĂŁ ca fiind afiliatĂŁ direct sau indirect unei alte întreprinderi o întreprindere care îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) deĂžine majoritatea capitalului subscris al celeilalte întreprinderi;
    b) controleazĂŁ majoritatea voturilor ataÂşate acĂžiunilor emise de cealaltĂŁ întreprindere;
    c) poate numi mai mult de jumĂŁtate dintre membrii consiliului de administraĂžie, de conducere sau de supraveghere al celeilalte întreprinderi;
    d) este administratĂŁ pe o bazĂŁ comunĂŁ cu cealaltĂŁ întreprindere de cĂŁtre o altĂŁ întreprindere.

    CAPITOLUL II
    Domeniul de aplicare

    ART. 3
    Prevederile prezentei legi se aplicĂŁ:
    a) întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene care, în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, detaÂşeazĂŁ pe teritoriul României salariaĂži cu care au stabilite raporturi de muncĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 5 alin. (1);
    b) întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, detaÂşeazĂŁ, pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, salariaĂži cu care au stabilite raporturi de muncĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 5 alin. (2).
    ART. 4
    Prezenta lege nu se aplicĂŁ personalului navigant al întreprinderilor din marina comercialĂŁ.
    ART. 5
    (1) Prezenta lege se aplicĂŁ în situaĂžia în care întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) iau decizia punerii în aplicare a uneia dintre urmĂŁtoarele mĂŁsuri cu caracter transnaĂžional:
    a) detaÂşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii Âşi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaÂşarea Âşi beneficiarul prestĂŁrii de servicii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul României, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    b) detaÂşarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparĂžine grupului de întreprinderi, situatĂŁ pe teritoriul României, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    c) punerea la dispoziĂžie a unui salariat, de cĂŁtre un agent de muncĂŁ temporarĂŁ, la o întreprindere utilizatoare stabilitĂŁ sau care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul României, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi agentul de muncĂŁ temporarĂŁ.
    (2) Prezenta lege se aplicĂŁ în situaĂžia în care întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b) iau decizia punerii în aplicare a uneia dintre urmĂŁtoarele mĂŁsuri cu caracter transnaĂžional:
    a) detaÂşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii Âşi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaÂşarea Âşi beneficiarul prestĂŁrii de servicii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    b) detaÂşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparĂžine grupului de întreprinderi, situatĂŁ pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    c) punerea la dispoziĂžie a unui salariat, de cĂŁtre un agent de muncĂŁ temporarĂŁ, la o întreprindere utilizatoare stabilitĂŁ sau care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi agentul de muncĂŁ temporarĂŁ.
    ART. 6
    SalariaĂžii detaÂşaĂži pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, de condiĂžiile de muncĂŁ prevĂŁzute de legislaĂžia românĂŁ Âşi/sau de contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsĂŁ la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la:
    a) durata maximĂŁ a timpului de muncĂŁ Âşi durata minimĂŁ a repausului periodic;
    b) durata minimĂŁ a concediilor anuale plĂŁtite;
    c) salariul minim definit potrivit art. 2 alin. (1) lit. e), inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) condiĂžiile de punere la dispoziĂžie a salariaĂžilor de cĂŁtre agenĂžii de muncĂŁ temporarĂŁ;
    e) sĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ;
    f) mĂŁsurile de protecĂžie aplicabile condiĂžiilor de muncĂŁ pentru femeile însĂŁrcinate sau pentru cele care au nĂŁscut recent, precum Âşi pentru copii Âşi tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre bĂŁrbaĂži Âşi femei, precum Âşi alte dispoziĂžii în materie de nediscriminare.
    ART. 7
    (1) în scopul identificĂŁrii situaĂžiilor de detaÂşare transnaĂžionalĂŁ Âşi pentru a preveni abuzurile Âşi eludĂŁrile dispoziĂžiilor prezentei legi, InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, realizeazĂŁ o evaluare de ansamblu a tuturor elementelor faptice care caracterizeazĂŁ o detaÂşare transnaĂžionalĂŁ, în special a:
    a) elementelor faptice care caracterizeazĂŁ activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) în statul membru în care acestea sunt stabilite Âşi, atunci când este necesar, în România;
    b) elementelor faptice care caracterizeazĂŁ munca Âşi situaĂžia salariatului detaÂşat pe teritoriul României.
    (2) Evaluarea de ansamblu prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se realizeazĂŁ în cadrul controalelor efectuate de cĂŁtre inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, pentru fiecare situaĂžie de detaÂşare transnaĂžionalĂŁ.
    (3) Elementele faptice prevĂŁzute la alin. (1) au urmĂŁtoarele caracteristici:
    a) sunt destinate sĂŁ ofere asistenÞã inspectoratelor teritoriale de muncĂŁ în cadrul verificĂŁrilor Âşi controalelor efectuate;
    b) sunt factori orientativi în evaluarea de ansamblu care se realizeazĂŁ de cĂŁtre inspectoratele teritoriale de muncĂŁ în activitatea de verificare Âşi control Âşi nu pot fi luate în considerare separat;
    c) nu trebuie îndeplinite cumulativ pentru fiecare caz de detaÂşare transnaĂžionalĂŁ, evaluarea acestora adaptându-se fiecĂŁrui caz în parte Âşi luând în considerare particularitĂŁĂžile situaĂžiei; nerespectarea unuia sau a mai multora dintre ele nu exclude în mod automat posibilitatea ca o situaĂžie datĂŁ sĂŁ fie caracterizatĂŁ drept situaĂžie de detaÂşare.
    (4) Elementele faptice prevĂŁzute la alin. (1) lit. a) au rolul de a stabili dacĂŁ o întreprindere exercitĂŁ în mod efectiv activitĂŁĂži semnificative, altele decât cele interne de gestionare Âşi/sau administrative în statul membru de stabilire sau în ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, având ca perioadĂŁ de referinÞã un interval de timp de un an anterior datei efectuĂŁrii controlului.
    (5) Elementele faptice prevĂŁzute la alin. (1) lit. b) au rolul de a evalua dacĂŁ un salariat care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în mod obiÂşnuit pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene este detaÂşat temporar pe teritoriul României.
    (6) Elementele faptice prevĂŁzute la alin. (1) sunt luate în considerare de cĂŁtre inspectoratele teritoriale de muncĂŁ în cadrul controlului Âşi pentru a stabili dacĂŁ o persoanĂŁ are calitatea de salariat, în conformitate cu legislaĂžia românĂŁ, inclusiv pentru a identifica posibile cazuri de declarare a unui salariat detaÂşat ca exercitând activitĂŁĂži independente în scopul eludĂŁrii prevederilor prezentei legi.
    (7) în realizarea evaluĂŁrii prevĂŁzute la alin. (6), inspectoratele teritoriale de muncĂŁ au în vedere Âşi aspecte legate de executarea lucrĂŁrilor, de subordonarea Âşi de remunerarea salariatului, indiferent de modalitatea de exprimare a acordului de voinÞã a pĂŁrĂžilor în cadrul raporturilor de muncĂŁ.
    (8) Elementele faptice prevĂŁzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 8
    SalariaĂžii detaÂşaĂži de pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, de condiĂžiile de muncĂŁ stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin convenĂžii colective sau sentinĂže arbitrale de generalĂŁ aplicare, valabile în statul membru, altul decât România, sau în ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, pe teritoriul cĂŁruia/cĂŁreia sunt prestate serviciile, cu privire la:
    a) durata maximĂŁ a timpului de muncĂŁ Âşi durata minimĂŁ a repausului periodic;
    b) durata minimĂŁ a concediilor anuale plĂŁtite;
    c) salariul minim definit potrivit art. 2 alin. (1) lit. f), inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) condiĂžiile de punere la dispoziĂžie a salariaĂžilor de cĂŁtre agenĂžii de muncĂŁ temporarĂŁ;
    e) sĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ;
    f) mĂŁsurile de protecĂžie aplicabile condiĂžiilor de muncĂŁ pentru femeile însĂŁrcinate sau pentru cele care au nĂŁscut recent, precum Âşi pentru copii Âşi tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre bĂŁrbaĂži Âşi femei, precum Âşi alte dispoziĂžii în materie de nediscriminare.
    ART. 9
    Personalului angajatorilor stabiliĂži pe teritoriul României, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport internaĂžional, fiind trimis sĂŁ lucreze pentru o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, Âşi care nu se încadreazĂŁ în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 5 alin. (2), i se aplicĂŁ prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi beneficiazĂŁ de drepturile prevĂŁzute la art. 44 alin. (2) din acelaÂşi act normativ.
    ART. 10
    (1) Prevederile art. 6 lit. b) Âşi c) nu se aplicĂŁ în cazul lucrĂŁrilor de montaj iniĂžial Âşi/sau de primĂŁ instalare a unui bun, activitĂŁĂži care fac parte integrantĂŁ dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în funcĂžiune a bunului furnizat Âşi sunt executate de salariaĂži calificaĂži Âşi/sau specializaĂži ai întreprinderii furnizoare, dacĂŁ durata detaºãrii este de cel mult 8 zile.
    (2) Durata detaºãrii transnaĂžionale se calculeazĂŁ pe baza unei perioade de referinÞã de un an de la data începerii acesteia. La calculul duratei detaºãrii transnaĂžionale se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un salariat detaÂşat în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale.
    (3) ExcepĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) nu se aplicĂŁ activitĂŁĂžilor din domeniul construcĂžiilor, care vizeazĂŁ construirea, repararea, întreĂžinerea, modificarea sau demolarea clĂŁdirilor, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezenta lege.
    ART. 11
    Orice indemnizaĂžie specificĂŁ detaºãrii transnaĂžionale este consideratĂŁ parte a salariului minim, în mĂŁsura în care nu este acordatĂŁ cu titlu de rambursare a cheltuielilor generate de detaÂşare, respectiv cheltuielile de transport, cazare Âşi masĂŁ.
    ART. 12
    (1) în situaĂžia în care legislaĂžia statului membru sau a ConfederaĂžiei ElveĂžiene, în care este stabilitĂŁ întreprinderea prevĂŁzutĂŁ la art. 3 lit. a), prevede condiĂžii de muncĂŁ mai favorabile, are prioritate legislaĂžia respectivĂŁ.
    (2) în situaĂžia în care legislaĂžia românĂŁ prevede condiĂžii de muncĂŁ mai favorabile decât condiĂžiile prevĂŁzute în legislaĂžia statului membru sau a ConfederaĂžiei ElveĂžiene, pe teritoriul cĂŁruia/cĂŁreia sunt detaÂşaĂži lucrĂŁtorii români, are prioritate legislaĂžia românĂŁ.
    ART. 13
    întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene Âşi care detaÂşeazĂŁ salariaĂži pe teritoriul României nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene.

    CAPITOLUL III
    AutoritĂŁĂžile competente Âşi cooperarea administrativĂŁ

    ART. 14
    (1) în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, InspecĂžia Muncii este autoritatea competentĂŁ având atribuĂžii de birou de legĂŁturĂŁ, care asigurĂŁ îndeplinirea obligaĂžiei de cooperare administrativĂŁ cu autoritĂŁĂžile competente din statele membre sau din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ.
    (2) în termen de 10 zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei legi, InspecĂžia Muncii comunicĂŁ autoritĂŁĂžilor competente din celelalte state membre sau din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, precum Âşi Comisiei Europene informaĂžii referitoare la calitatea sa de autoritate competentĂŁ cu atribuĂžii de birou de legĂŁturĂŁ.
    (3) Cooperarea administrativĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se realizeazĂŁ de cĂŁtre InspecĂžia Muncii cu respectarea dispoziĂžiilor Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, exercitând rolul prevĂŁzut la art. 5 lit. f) din acest regulament.
    ART. 15
    (1) în cadrul cooperĂŁrii administrative, InspecĂžia Muncii rĂŁspunde cererilor motivate de informare ale autoritĂŁĂžilor competente din alte state membre Âşi din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ Âşi efectueazĂŁ verificĂŁri Âşi acĂžiuni de control cu privire la situaĂžiile de detaÂşare transnaĂžionalĂŁ prevĂŁzute la art. 5 alin. (2), inclusiv cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce priveÂşte normele aplicabile privind detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ.
    (2) Cererile de informare prevĂŁzute la alin. (1) pot viza Âşi furnizarea de informaĂžii privind stabilirea pe teritoriul României, buna conduitĂŁ Âşi încĂŁlcarea de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b) a normelor aplicabile privind detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor.
    (3) în cazul întâmpinĂŁrii unor dificultĂŁĂži în a rĂŁspunde unei cereri de informare sau în a efectua verificĂŁri Âşi acĂžiuni de control, InspecĂžia Muncii informeazĂŁ fĂŁrĂŁ întârziere autoritatea competentĂŁ solicitantĂŁ, în vederea gĂŁsirii unei soluĂžii.
    (4) în cazul în care InspecĂžia Muncii întâmpinĂŁ probleme persistente referitoare la schimbul de informaĂžii din cadrul cooperĂŁrii administrative sau un refuz permanent de a oferi informaĂžii din partea autoritĂŁĂžilor competente din alte state membre, aceasta informeazĂŁ Comisia EuropeanĂŁ, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de coordonator naĂžional IMI.
    ART. 16
    InspecĂžia Muncii furnizeazĂŁ informaĂžiile solicitate de cĂŁtre autoritĂŁĂžile competente din statele membre sau de cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ prin mijloace electronice, cu respectarea urmĂŁtoarelor termene:
    a) în maximum douĂŁ zile lucrĂŁtoare de la primirea cererii, în special în ceea ce priveÂşte verificarea existenĂžei stabilirii întreprinderii prevĂŁzute la art. 3 lit. b) pe teritoriul României, în cazuri urgente, motivate Âşi detaliate în cerere, Âşi care necesitĂŁ doar consultarea de registre naĂžionale;
    b) în maximum 25 de zile lucrĂŁtoare de la primirea cererii, în cazul tuturor celorlalte cereri de informare, cu excepĂžia cazului în care autoritĂŁĂžile competente stabilesc de comun acord un termen mai scurt de rĂŁspuns.
    ART. 17
    (1) InformaĂžiile solicitate Âşi transmise de cĂŁtre InspecĂžia Muncii în cadrul cooperĂŁrii administrative cu autoritĂŁĂžile competente din alte state membre Âşi din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate.
    (2) Cooperarea administrativĂŁ Âşi furnizarea de asistenÞã reciprocĂŁ se realizeazĂŁ cu titlu gratuit. Registrele în care sunt înregistrate întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b), care pot fi consultate de cĂŁtre InspecĂžia Muncii Âşi care sunt încĂŁrcate în Sistemul IMI, pot fi consultate în condiĂžii similare Âşi de cĂŁtre autoritĂŁĂžile competente echivalente ale celorlalte state membre.
    ART. 18
    (1) în funcĂžie de tipurile de informaĂžii solicitate în cadrul cooperĂŁrii administrative cu privire la detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor pot fi desemnate, în calitate de autoritĂŁĂži competente, Âşi alte instituĂžii naĂžionale. Procedura de desemnare se stabileÂşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (2) InstituĂžiile desemnate în calitate de autoritĂŁĂži competente potrivit alin. (1) sunt înregistrate în Sistemul IMI, conform legislaĂžiei în vigoare, Âşi asigurĂŁ cooperarea administrativĂŁ prin furnizarea de informaĂžii din domeniul propriu de competenÞã, cu respectarea prevederilor, condiĂžiilor Âşi termenelor de rĂŁspuns prevĂŁzute la art. 15 - 17.
    (3) AutoritĂŁĂžile competente desemnate în conformitate cu prevederile alin. (2) participĂŁ la cooperarea administrativĂŁ în calitate de operatori de date cu caracter personal, înregistraĂži la Autoritatea NaĂžionalĂŁ de Supraveghere a PrelucrĂŁrii Datelor cu Caracter Personal, în condiĂžiile legii.
    (4) InspecĂžia Muncii comunicĂŁ autoritĂŁĂžilor competente din celelalte state membre Âşi din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, precum Âşi Comisiei Europene lista autoritĂŁĂžilor competente naĂžionale desemnate în conformitate cu alin. (1) care participĂŁ la cooperarea administrativĂŁ.
    (5) AutoritĂŁĂžile competente naĂžionale respectĂŁ alegerea fiecĂŁrui stat membru Âşi opĂžiunea ConfederaĂžiei ElveĂžiene în ceea ce priveÂşte autoritĂŁĂžile competente desemnate.
    ART. 19
    Cererile de informare formulate în cadrul cooperĂŁrii administrative dintre statele membre includ Âşi informaĂžii cu privire la recuperarea sumelor provenite din aplicarea unei sancĂžiuni financiare administrative sau la comunicarea unei decizii prin care se impune o astfel de sancĂžiune, astfel cum se prevede la art. 29 - 46.
    ART. 20
    (1) Cooperarea administrativĂŁ include, în situaĂžia unor cereri motivate, Âşi transmiterea sau comunicarea de documente.
    (2) Comunicarea unor documente, altele decât cele privind impunerea unei sancĂžiuni financiare administrative cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b), la solicitarea autoritĂŁĂžilor competente din alte state membre sau din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, se realizeazĂŁ de cĂŁtre InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 21
    O solicitare de informare în cadrul cooperĂŁrii administrative cu celelalte state membre Âşi ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ nu limiteazĂŁ autoritĂŁĂžile naĂžionale competente în luarea de mĂŁsuri în conformitate cu atribuĂžiile prevĂŁzute în legislaĂžia naĂžionalĂŁ Âşi/sau decurgând din dreptul Uniunii Europene, în vederea verificĂŁrii, controlĂŁrii Âşi prevenirii cazurilor de încĂŁlcare a prevederilor prezentei legi.
    ART. 22
    (1) InspecĂžia Muncii este autoritatea naĂžionalĂŁ competentĂŁ sĂŁ controleze, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, respectarea de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) a clauzelor Âşi a condiĂžiilor de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6.
    (2) în cadrul controalelor prevĂŁzute la alin. (1), InspecĂžia Muncii, prin cooperare administrativĂŁ, solicitĂŁ, în situaĂžia în care este necesar, sprijinul autoritĂŁĂžilor competente din statul membru de stabilire a întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a).
    (3) CompetenĂža efectuĂŁrii de inspecĂžii Âşi verificĂŁri cu privire la respectarea de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b) a clauzelor Âşi condiĂžiilor de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 8 pe perioada detaºãrii transnaĂžionale a unui salariat de pe teritoriul României pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene revine autoritĂŁĂžilor competente ale statului membru sau ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dupĂŁ caz.
    (4) InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, asigurĂŁ monitorizarea Âşi controlul respectĂŁrii prevederilor legislaĂžiei naĂžionale cu privire la salariaĂžii detaÂşaĂži de pe teritoriul României de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b), pentru toate aspectele legate de relaĂžia de muncĂŁ, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la art. 8.
    (5) în cadrul cooperĂŁrii administrative, InspecĂžia Muncii rĂŁspunde solicitĂŁrilor de asistenÞã primite din partea autoritĂŁĂžilor competente din celelalte state membre sau din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ cu privire la întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b).
    (6) InspecĂžia Muncii comunicĂŁ din oficiu, în cel mai scurt timp, orice informaĂžie relevantĂŁ privind posibile încĂŁlcĂŁri ale prezentei legi autoritĂŁĂžilor competente din alte state membre Âşi din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ cu atribuĂžii în verificarea Âşi, dupĂŁ caz, sancĂžionarea acestora.

    CAPITOLUL IV
    CerinĂže administrative, mĂŁsuri de control Âşi inspecĂžii

    ART. 23
    (1) InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, verificĂŁ aplicarea prevederilor prezentei legi, în vederea respectĂŁrii drepturilor salariaĂžilor detaÂşaĂži pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale.
    (2) InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, efectueazĂŁ inspecĂžii eficace Âşi adecvate pe teritoriul României pentru a controla Âşi a monitoriza respectarea dispoziĂžiilor prezentei legi.
    (3) FĂŁrĂŁ a aduce atingere posibilitĂŁĂžii de a efectua controale aleatorii de cĂŁtre InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, inspecĂžiile se bazeazĂŁ, în primul rând, pe o evaluare a riscurilor realizatĂŁ anual.
    (4) Procedura de evaluare a riscurilor se reglementeazĂŁ prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (5) InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, se asigurĂŁ cĂŁ inspecĂžiile Âşi controalele efectuate în temeiul prezentei legi nu sunt discriminatorii Âşi/sau disproporĂžionate.
    ART. 24
    (1) Pentru a asigura monitorizarea eficace a respectĂŁrii obligaĂžiilor prevĂŁzute de prezenta lege, InspecĂžia Muncii impune cerinĂže administrative Âşi mĂŁsuri de control, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene.
    (2) CerinĂžele administrative Âşi mĂŁsurile de control includ urmĂŁtoarele obligaĂžii pentru întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a):
    a) obligaĂžia de a transmite inspectoratului teritorial de muncĂŁ în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ se desfĂŁÂşoare activitatea o declaraĂžie în limba românĂŁ privind detaÂşarea salariaĂžilor proprii, cel târziu în ziua lucrĂŁtoare anterioarĂŁ începerii activitĂŁĂžii, care sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de muncĂŁ;
    b) obligaĂžia de a deĂžine Âşi de a pune la dispoziĂžia inspectorilor de muncĂŁ, la solicitarea acestora, precum Âşi de a pĂŁstra într-un loc accesibil Âşi identificabil în mod clar pe teritoriul României, pe perioada detaºãrii transnaĂžionale, copii, în format electronic sau pe suport hârtie, ori copii ale documentelor echivalente privind:
    (i) contractul de muncĂŁ sau un document echivalent, iar în cazul în care este necesar ori relevant, informaĂžii suplimentare referitoare la durata angajĂŁrii, moneda în care se face plata salariului, prestaĂžiile în naturĂŁ sau în bani de care beneficiazĂŁ salariatul pe durata detaºãrii transnaĂžionale, condiĂžiile care reglementeazĂŁ repatrierea salariatului;
    (ii) salariul Âşi dovada plĂŁĂžii acestuia;
    (iii) durata timpului de lucru Âşi fiÂşa de prezenÞã;
    c) obligaĂžia de a furniza documentele prevĂŁzute la lit. b), dupĂŁ terminarea perioadei de detaÂşare, la cererea InspecĂžiei Muncii sau a inspectoratelor teritoriale de muncĂŁ, în termen de cel mult 20 de zile lucrĂŁtoare de la momentul primirii solicitĂŁrii;
    d) obligaĂžia de a furniza o traducere în limba românĂŁ a documentelor prevĂŁzute la lit. b);
    e) obligaĂžia de a desemna o persoanĂŁ care sĂŁ asigure legĂŁtura cu autoritĂŁĂžile competente naĂžionale Âşi care sĂŁ trimitĂŁ Âşi sĂŁ primeascĂŁ documente Âşi/sau avize, dacĂŁ este cazul.
    (3) întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) au obligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) lit. c) timp de 3 ani dupĂŁ terminarea perioadei de detaÂşare transnaĂžionalĂŁ.
    (4) CerinĂžele administrative Âşi mĂŁsurile de control prevĂŁzute la alin. (2), precum Âşi sancĂžiunile contravenĂžionale aplicabile întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a), în cazul nerespectĂŁrii acestora, sunt prevĂŁzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (5) Pentru a asigura monitorizarea eficace a respectĂŁrii obligaĂžiilor prevĂŁzute de prezenta lege, în cazul în care apar situaĂžii noi determinate de evoluĂžia detaºãrii transnaĂžionale Âşi pentru care cerinĂžele existente nu sunt suficiente sau eficiente în realizarea acĂžiunilor de control, Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale, la propunerea InspecĂžiei Muncii, stabileÂşte, prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cerinĂže administrative Âşi mĂŁsuri de control suplimentare faÞã de cele prevĂŁzute la alin. (2) Âşi, respectiv, sancĂžiuni contravenĂžionale aplicabile întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a), în cazul nerespectĂŁrii acestora.
    (6) Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale informeazĂŁ Comisia EuropeanĂŁ cu privire la mĂŁsurile prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (5) pe care le aplicĂŁ sau pe care le-a pus în aplicare.
    (7) InspecĂžia Muncii informeazĂŁ întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) cu privire la cerinĂžele administrative Âşi mĂŁsurile de control pe care le aplicĂŁ, în conformitate cu alin. (2) Âşi (5), inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu.
    (8) Procedurile Âşi formalitĂŁĂžile referitoare la detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor potrivit prevederilor prezentului articol sunt îndeplinite de întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) prin transmiterea documentelor cĂŁtre inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, în format electronic sau pe suport hârtie, prin servicii poÂştale, curierat sau orice alte mijloace de comunicare prevĂŁzute de lege.
    (9) în înĂželesul alin. (2) lit. b), prin loc accesibil Âşi identificabil în mod clar pe teritoriul României se înĂželege locul de muncĂŁ aÂşa cum este definit la art. 5 lit. k) din Legea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. 25
    DispoziĂžiile art. 24 nu aduc atingere obligaĂžiilor care decurg din dreptul Uniunii Europene, în special celor care decurg din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialĂŁ, din prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi nici celor care decurg din legislaĂžia românĂŁ privind încadrarea în muncĂŁ a salariaĂžilor, cu condiĂžia ca acestea din urmĂŁ sĂŁ fie aplicabile în egalĂŁ mĂŁsurĂŁ întreprinderilor stabilite în România Âşi sĂŁ fie justificate Âşi proporĂžionale.

    CAPITOLUL V
    ApĂŁrarea drepturilor, rĂŁspunderea în materie de subcontractare, accesul la informaĂžii

    ART. 26
    (1) în situaĂžia în care salariaĂžii detaÂşaĂži pe teritoriul României în condiĂžiile prezentei legi considerĂŁ cĂŁ le-au fost încĂŁlcate drepturile cu privire la condiĂžiile de muncĂŁ sau cĂŁ au suferit pierderi ori daune ca urmare a nerespectĂŁrii prevederilor prezentei legi, se pot adresa InspecĂžiei Muncii Âşi/sau instanĂželor judecĂŁtoreÂşti competente din România ori instanĂželor judecĂŁtoreÂşti dintr-un alt stat potrivit convenĂžiilor internaĂžionale existente în materie de competenÞã judiciarĂŁ Âşi pot depune plângere împotriva angajatorului lor în mod direct.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile Âşi dupĂŁ încetarea perioadei de detaÂşare transnaĂžionalĂŁ pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legislaĂžiei române privind termenele de prescripĂžie sau termenele-limitĂŁ de introducere a unor acĂžiuni în justiĂžie/plângeri/contestaĂžii depuse de salariaĂžii români pentru nerespectarea drepturilor prevĂŁzute la alin. (1).
    (3) Prevederile alin. (1) se aplicĂŁ fĂŁrĂŁ a aduce atingere competenĂželor instanĂželor naĂžionale, astfel cum sunt prevĂŁzute de legislaĂžia naĂžionalĂŁ Âşi/sau convenĂžiile internaĂžionale.
    (4) Sindicatele, asociaĂžiile, organizaĂžiile Âşi alte entitĂŁĂži juridice care au, în conformitate cu criteriile stabilite în dreptul intern, interese legitime privind respectarea drepturilor salariaĂžilor detaÂşaĂži transnaĂžional pot sĂŁ iniĂžieze, în numele sau în sprijinul salariaĂžilor detaÂşaĂži ori al angajatorului lor Âşi cu acordul scris al acestora, acĂžiuni judiciare sau administrative, în vederea punerii în aplicare a prezentei legi.
    (5) Prevederile alin. (1) Âşi (4) se aplicĂŁ fĂŁrĂŁ a aduce atingere:
    a) altor atribuĂžii Âşi drepturi colective ale partenerilor sociali Âşi ale reprezentanĂžilor salariaĂžilor, prevĂŁzute de legislaĂžia naĂžionalĂŁ;
    b) dispoziĂžiilor legale naĂžionale de procedurĂŁ privind reprezentarea Âşi apĂŁrarea în faĂža instanĂželor.
    (6) în cazul în care salariaĂžii detaÂşaĂži în condiĂžiile prezentei legi iniĂžiazĂŁ acĂžiuni în instanÞã sau acĂžiuni administrative împotriva angajatorului lor, în conformitate cu prevederile alin. (1), beneficiazĂŁ de protecĂžie împotriva oricĂŁrui tratament advers din partea angajatorului.
    (7) în sensul prevederilor alin. (6), este interzisĂŁ modificarea unilateralĂŁ de cĂŁtre angajator a relaĂžiilor sau a condiĂžiilor de muncĂŁ, inclusiv concedierea salariatului detaÂşat care a înaintat o acĂžiune administrativĂŁ ori care a depus o plângere la instanĂžele judecĂŁtoreÂşti competente în vederea aplicĂŁrii prevederilor prezentei legi, Âşi dupĂŁ ce hotĂŁrârea judecĂŁtoreascĂŁ a rĂŁmas definitivĂŁ, cu excepĂžia unor motive întemeiate Âşi fĂŁrĂŁ legĂŁturĂŁ cu acĂžiunea administrativĂŁ ori plângerea depusĂŁ de salariat.
    (8) Angajatorul salariatului detaÂşat poartĂŁ rĂŁspunderea pentru acordarea tuturor drepturilor acestuia prevĂŁzute în contractul individual de muncĂŁ Âşi/sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    (9) Angajatorul salariatului detaÂşat are urmĂŁtoarele obligaĂžii faÞã de acesta:
    a) sĂŁ plĂŁteascĂŁ orice remuneraĂžie netĂŁ restantĂŁ datoratĂŁ în temeiul prevederilor art. 6, respectiv art. 8;
    b) sĂŁ plĂŁteascĂŁ orice sume retroactive sau rambursĂŁri de taxe, impozite ori contribuĂžii la asigurĂŁrile sociale, reĂžinute în mod nejustificat din salariul acestuia;
    c) sĂŁ ramburseze costurile al cĂŁror cuantum nu poate fi justificat în raport cu salariul net al salariatului detaÂşat sau cu calitatea locului de cazare, reĂžinute ori deduse din salarii pentru cazarea oferitĂŁ de angajator;
    d) sĂŁ plĂŁteascĂŁ contribuĂžii la fonduri sau instituĂžii comune ale partenerilor sociali, reĂžinute în mod nejustificat din salariul salariatului detaÂşat, dupĂŁ caz.
    (10) Prevederile alin. (8) se aplicĂŁ Âşi în cazurile în care salariaĂžii detaÂşaĂži au revenit din statul membru sau ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ în care a avut loc detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ.
    ART. 27
    (1) în cadrul lanĂžurilor de subcontractare, pentru activitĂŁĂžile prevĂŁzute în anexĂŁ, contractantul cĂŁruia întreprinderea prevĂŁzutĂŁ la art. 3 lit. a) îi este subcontractant direct rĂŁspunde în solidar cu aceasta sau în locul sĂŁu pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului minim acordat potrivit prezentei legi Âşi/sau contribuĂžiilor datorate unor fonduri sau instituĂžii comune ale partenerilor sociali, în conformitate cu prevederile art. 6.
    (2) RĂŁspunderea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) este limitatĂŁ numai la drepturile salariatului detaÂşat obĂžinute în temeiul relaĂžiei contractuale dintre contractant Âşi subcontractantul acestuia.
    (3) Contractantul este exonerat de orice rĂŁspundere dacĂŁ face dovada cĂŁ a solicitat subcontractantului documentele care sĂŁ ateste respectarea de cĂŁtre acesta a condiĂžiilor de muncĂŁ prevĂŁzute, în conformitate cu prevederile art. 6, pentru salariaĂžii detaÂşaĂži.
    (4) Documentele prevĂŁzute la alin. (3) trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ, cel puĂžin, urmĂŁtoarele:
    a) dovada plĂŁĂžii salariului salariaĂžilor detaÂşaĂži, conform prevederilor art. 6 lit. c);
    b) respectarea normelor aplicabile cu privire la durata maximĂŁ a timpului de muncĂŁ Âşi durata minimĂŁ a repausului periodic, conform prevederilor art. 6 lit. a);
    c) o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere a subcontractantului, prin care acesta se obligĂŁ sĂŁ respecte drepturile salariaĂžilor detaÂşaĂži, în conformitate cu prevederile art. 6.
    (5) Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale informeazĂŁ Comisia EuropeanĂŁ cu privire la mĂŁsurile adoptate în conformitate cu prevederile prezentului articol.
    (6) InspecĂžia Muncii publicĂŁ pe site-ul propriu, în limbile românĂŁ Âşi englezĂŁ, mĂŁsurile adoptate în conformitate cu prevederile prezentului articol.
    ART. 28
    (1) InspecĂžia Muncii asigurĂŁ informarea pe scarĂŁ largĂŁ privind clauzele Âşi condiĂžiile de încadrare în muncĂŁ de care beneficiazĂŁ salariaĂžii detaÂşaĂži pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 6, Âşi pe care trebuie sĂŁ le respecte Âşi sĂŁ le aplice întreprinderile prevĂŁzute la art. 3.
    (2) InformaĂžiile sunt puse la dispoziĂžie gratuit, într-un mod clar, transparent, detaliat, lipsit de ambiguitate, uÂşor accesibil de la distanÞã Âşi prin mijloace electronice, în formate Âşi în conformitate cu standardele informatice privind accesibilitatea on-line care asigurĂŁ accesul inclusiv al persoanelor cu dizabilitĂŁĂži.
    (3) în scopul îmbunĂŁtĂŁĂžirii accesului la informaĂžii Âşi al claritĂŁĂžii acestora, InspecĂžia Muncii asigurĂŁ publicarea Âşi actualizarea periodicĂŁ, pe site-ul propriu, cel puĂžin a urmĂŁtoarelor informaĂžii:
    a) clauzele Âşi condiĂžiile de încadrare în muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6;
    b) procedura specificĂŁ privind detaÂşarea salariaĂžilor pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale;
    c) date cu privire la mĂŁsurile administrative Âşi de control aplicabile întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a), în conformitate cu prevederile art. 24;
    d) lista Âşi datele de contact ale inspectoratelor teritoriale de muncĂŁ;
    e) date referitoare la contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsĂŁ la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, Âşi cu privire la clauzele Âşi condiĂžiile de încadrare în muncĂŁ aplicabile salariaĂžilor detaÂşaĂži pe teritoriul României în baza acestor contracte colective de muncĂŁ, precum Âşi, dupĂŁ caz, trimiteri cĂŁtre site-urile oficiale ale partenerilor sociali reprezentativi;
    f) date privind procedurile de depunere a plângerilor.
    (4) InformaĂžiile prevĂŁzute la alin. (3) sunt puse la dispoziĂžie în limbile românĂŁ Âşi englezĂŁ.
    (5) în scopul îmbunĂŁtĂŁĂžirii accesului la informaĂžii, InspecĂžia Muncii evalueazĂŁ anual necesitatea furnizĂŁrii de informaĂžii Âşi stabileÂşte publicarea acestora Âşi în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene, în funcĂžie de cererile de informare primite.
    (6) InspecĂžia Muncii desemneazĂŁ persoanele de contact din cadrul biroului de legĂŁturĂŁ responsabile cu soluĂžionarea cererilor de informare Âşi publicĂŁ pe site-ul instituĂžiei datele de contact ale acestora.
    (7) Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale Âşi InspecĂžia Muncii asigurĂŁ actualizarea informaĂžiilor furnizate în fiÂşa de ĂžarĂŁ privind detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor pe teritoriul României, anual sau ori de câte ori este necesar.
    (8) Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale Âşi InspecĂžia Muncii sunt autoritĂŁĂžile naĂžionale care furnizeazĂŁ informaĂžiile generale salariaĂžilor detaÂşaĂži Âşi întreprinderilor în legĂŁturĂŁ cu legislaĂžia Âşi practica naĂžionalĂŁ, aplicabile acestora în ceea ce priveÂşte drepturile Âşi obligaĂžiile lor pe teritoriul României.

    CAPITOLUL VI
    Recuperarea transfrontalierĂŁ a sumelor provenite din aplicarea sancĂžiunilor financiare administrative Âşi/sau a amenzilor contravenĂžionale

    ART. 29
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere altor prevederi legale naĂžionale prevĂŁzute prin legi speciale sau decurgând din dreptul Uniunii Europene, principiul asistenĂžei reciproce Âşi al recunoaÂşterii reciproce, precum Âşi mĂŁsurile Âşi procedurile prevĂŁzute în prezentul capitol se aplicĂŁ în ceea ce priveÂşte recuperarea transfrontalierĂŁ a sumelor provenite din aplicarea sancĂžiunilor financiare administrative Âşi/sau a amenzilor contravenĂžionale aplicate:
    a) unei întreprinderi prevĂŁzute la art. 3 lit. a), pentru nerespectarea prevederilor legale;
    b) unei întreprinderi prevĂŁzute la art. 3 lit. b), pentru nerespectarea normelor aplicabile privind detaÂşarea transnaĂžionalĂŁ a salariaĂžilor în statul membru gazdĂŁ.
    ART. 30
    DispoziĂžiile prezentului capitol se aplicĂŁ:
    a) sancĂžiunilor financiare administrative definite la art. 2 alin. (1) lit. o);
    b) amenzilor contravenĂžionale aplicate de cĂŁtre InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a), pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.
    ART. 31
    Prezenta lege nu aduce atingere dispoziĂžiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciarĂŁ internaĂžionalĂŁ în materie penalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi normelor de drept internaĂžional Âşi european relevante în domeniul cooperĂŁrii judiciare în materie penalĂŁ Âşi nici dispoziĂžiilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 119/2006 privind unele mĂŁsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, aprobatĂŁ cu completĂŁri prin Legea nr. 191/2007, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 32
    (1) Se desemneazĂŁ InspecĂžia Muncii ca autoritate naĂžionalĂŁ competentĂŁ pentru aplicarea dispoziĂžiilor prezentului capitol, responsabilĂŁ cu transmiterea administrativĂŁ a cererilor de comunicare a unui proces-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei, respectiv primirea administrativĂŁ a cererilor de comunicare a unei decizii de impunere a unei sancĂžiuni financiare administrative.
    (2) Se desemneazĂŁ AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ ca autoritate naĂžionalĂŁ competentĂŁ pentru aplicarea dispoziĂžiilor prezentului capitol, responsabilĂŁ cu transmiterea administrativĂŁ a cererilor de recuperare pentru amenzile contravenĂžionale Âşi primirea administrativĂŁ a cererilor de recuperare a unor sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative.
    (3) în înĂželesul prezentului capitol, InspecĂžia Muncii Âşi AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ au rol de autoritĂŁĂži solicitate Âşi solicitante, dupĂŁ caz, pentru aplicarea dispoziĂžiilor prezentului capitol, în conformitate cu competenĂžele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2).
    (4) InspecĂžia Muncii comunicĂŁ, prin intermediul Sistemului IMI, Comisiei Europene autoritĂŁĂžile naĂžionale competente desemnate pentru aplicarea dispoziĂžiilor prezentului capitol.
    ART. 33
    (1) InspecĂžia Muncii, în calitate de autoritate solicitatĂŁ, ca urmare a unei cereri primite în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 53 alin. (1) din partea unei autoritĂŁĂži solicitante din alt stat membru, sub rezerva dispoziĂžiilor art. 40 Âşi 42, comunicĂŁ întreprinderii prevĂŁzute la art. 3 lit. b) decizia prin care se impune o sancĂžiune financiarĂŁ administrativĂŁ, precum Âşi alte documente relevante, dupĂŁ caz, în copie certificatĂŁ pentru conformitate cu originalul.
    (2) InspecĂžia Muncii recunoaÂşte cererea de comunicare fĂŁrĂŁ alte formalitĂŁĂži suplimentare Âşi ia cu celeritate toate mĂŁsurile necesare pentru punerea sa în aplicare, cu excepĂžia cazului în care sunt invocate motivele de refuz prevĂŁzute la art. 42.
    (3) Comunicarea deciziei de impunere a sancĂžiunii financiare administrative cĂŁtre întreprinderea stabilitĂŁ în România, potrivit prevederilor alin. (1), se realizeazĂŁ în conformitate cu procedurile stabilite de prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (4) Comunicarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se realizeazĂŁ de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ se aflĂŁ sediul întreprinderii Âşi are acelaÂşi efect ca în situaĂžia în care ar fi fost realizatĂŁ direct de statul membru solicitant.
    (5) Prin derogare de la prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, procedura de comunicare a deciziei de impunere a unei sancĂžiuni financiare administrative se realizeazĂŁ în termen de maximum 30 de zile de la data primirii de cĂŁtre InspecĂžia Muncii a cererii de comunicare.
    (6) Procedura Âşi termenele de comunicare prevĂŁzute la alin. (5) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (7) InspecĂžia Muncii informeazĂŁ autoritatea solicitantĂŁ în cel mai scurt termen posibil cu privire, dupĂŁ caz, la:
    a) mĂŁsurile adoptate ca urmare a cererii de comunicare primite Âşi în special la data la care decizia de impunere a unei sancĂžiuni financiare administrative a fost comunicatĂŁ întreprinderii stabilite în România, potrivit alin. (1) Âşi (3) - (5);
    b) motivele de refuz al comunicĂŁrii deciziei de impunere a unei sancĂžiuni financiare administrative, în conformitate cu prevederile art. 42.
    ART. 34
    AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitatĂŁ, ca urmare a unei cereri primite din partea autoritĂŁĂžii solicitante din alt stat membru, sub rezerva prevederilor art. 41 Âşi 42, întreprinde mĂŁsurile de recuperare, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative care a fost impusĂŁ în conformitate cu actele normative Âşi procedurile statului membru solicitant de cĂŁtre o autoritate competentĂŁ sau confirmatĂŁ de cĂŁtre un organism administrativ ori judiciar sau, dupĂŁ caz, de cĂŁtre o instanÞã competentĂŁ în domeniul dreptului muncii Âşi care nu face obiectul unei cĂŁi de atac.
    ART. 35
    (1) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitatĂŁ care primeÂşte o cerere de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative transmise în conformitate cu prevederile art. 34 Âşi art. 53 alin. (1), recunoaÂşte cererea în cauzĂŁ fĂŁrĂŁ sĂŁ mai fie necesare formalitĂŁĂži suplimentare.
    (2) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, ia, fĂŁrĂŁ întârziere, toate mĂŁsurile necesare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru punerea în aplicare a cererii de recuperare primite potrivit prevederilor alin. (1), cu excepĂžia cazului în care decide sĂŁ invoce unul dintre motivele de refuz prevĂŁzute la art. 42.
    (3) Titlul executoriu care permite recuperarea unor astfel de sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative, emis în statul membru solicitant, este înlocuit cu un titlu executoriu care permite executarea sa în România, conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (4) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, converteÂşte creanĂža reprezentând suma provenitĂŁ din sancĂžiunea financiarĂŁ administrativĂŁ din moneda naĂžionalĂŁ a statului membru solicitant în moneda naĂžionalĂŁ a României, la cursul de schimb oficial publicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României la data la care a fost impusĂŁ sancĂžiunea.
    ART. 36
    în materie de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative, AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitatĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, acĂžioneazĂŁ în conformitate cu actele cu putere de lege Âşi actele administrative care se aplicĂŁ încĂŁlcĂŁrilor sau deciziilor identice cu cele aflate în cauzĂŁ ori, în absenĂža unor categorii identice, încĂŁlcĂŁrilor sau deciziilor similare.
    ART. 37
    (1) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitatĂŁ, ia toate mĂŁsurile necesare pentru a informa, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, întreprinderea prevĂŁzutĂŁ la art. 3 lit. b) cu privire la cererea de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative, precum Âşi la documentele relevante, dupĂŁ caz, în conformitate cu legislaĂžia românĂŁ.
    (2) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitatĂŁ, informeazĂŁ cu celeritate autoritatea solicitantĂŁ cu privire la:
    a) acĂžiunile întreprinse ca urmare a cererii sale de recuperare Âşi data la care a fost efectuatĂŁ informarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1);
    b) motivele de refuz, în cazul în care AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ refuzĂŁ sĂŁ dea curs cererii de recuperare a unei sume provenite din sancĂžiuni financiare administrative, în conformitate cu prevederile art. 42.
    ART. 38
    (1) în cazurile prevĂŁzute la art. 50 alin. (3), în care comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ, potrivit prevederilor art. 50 alin. (2), nu poate fi realizatĂŁ, inspectoratul teritorial de muncĂŁ transmite InspecĂžiei Muncii, în format electronic, o copie scanatĂŁ a procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei aplicate unei întreprinderi prevĂŁzute la art. 3 lit. a) pentru nerespectarea prevederilor legale, certificatĂŁ pentru conformitate cu originalul, în vederea efectuĂŁrii de cĂŁtre InspecĂžia Muncii a unei cereri de comunicare.
    (2) Transmiterea procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii potrivit alin. (1) se realizeazĂŁ în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la data:
    a) primirii de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ a unui document care dovedeÂşte neefectuarea comunicĂŁrii; sau
    b) împlinirii termenului de 30 de zile de la momentul transmiterii procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ în conformitate cu prevederile art. 50, în situaĂžia neprimirii de cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ a unui document privind confirmarea sau neefectuarea comunicĂŁrii, dupĂŁ caz.
    (3) InspecĂžia Muncii nu poate transmite o cerere de comunicare a procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei dacĂŁ Âşi atât timp cât amenda este contestatĂŁ de cĂŁtre întreprinderea respectivĂŁ pe teritoriul României.
    (4) InspecĂžia Muncii formuleazĂŁ cererea de comunicare în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei de la inspectoratul teritorial de muncĂŁ.
    (5) InspecĂžia Muncii are obligaĂžia de a completa cererea de comunicare cu toate elementele prevĂŁzute la art. 40 Âşi de a ataÂşa acestei cereri procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei.
    (6) Comunicarea unui proces-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei, efectuatĂŁ de cĂŁtre autoritatea solicitatĂŁ din statul membru de stabilire a întreprinderii, la solicitarea InspecĂžiei Muncii, este consideratĂŁ ca având acelaÂşi efect ca în cazul în care ar fi fost efectuatĂŁ direct de cĂŁtre InspecĂžia Muncii.
    (7) InspecĂžia Muncii transmite cĂŁtre inspectoratul teritorial de muncĂŁ, în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la data primirii, informarea privind mĂŁsurile luate pentru comunicarea procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei, precum Âşi data la care acesta a fost comunicat contravenientului, informare primitĂŁ din partea autoritĂŁĂžii solicitate din statul membru de stabilire a întreprinderii respective.
    (8) în cazul refuzului autoritĂŁĂžii solicitate de a da curs cererii de notificare, InspecĂžia Muncii remediazĂŁ aspectele invocate ca motiv al refuzului Âşi retransmite documentele prevĂŁzute la alin. (5) în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la data primirii refuzului.
    ART. 39
    (1) Inspectoratele teritoriale de muncĂŁ transmit procesele-verbale de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei organelor fiscale centrale din subordinea AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ, numai în condiĂžiile în care procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei este comunicat Âşi nu este contestat pe teritoriul României.
    (2) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitantĂŁ, se asigurĂŁ cĂŁ cererea de recuperare a unei amenzi contravenĂžionale se efectueazĂŁ în conformitate cu prevederile legislaĂžiei naĂžionale.
    (3) Formularea cererii de recuperare a unei amenzi contravenĂžionale se efectueazĂŁ doar în cazul în care AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, nu este în mĂŁsurĂŁ sĂŁ procedeze la recuperarea creanĂželor, conform prevederilor legislaĂžiei naĂžionale în acest domeniu.
    (4) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ nu formuleazĂŁ o cerere de recuperare a unei amenzi contravenĂžionale dacĂŁ Âşi atât timp cât amenda, precum Âşi creanĂža corespondentĂŁ Âşi/sau titlul executoriu sunt contestate în România.
    (5) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ se asigurĂŁ cĂŁ cererea de recuperare transmisĂŁ conĂžine toate elementele prevĂŁzute la art. 41.
    (6) Cererea de recuperare a amenzii contravenĂžionale se întocmeÂşte de AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, în termen de 6 luni de la data primirii procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei, în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (7) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitantĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, nu va mai urmĂŁri recuperarea amenzii contravenĂžionale dupĂŁ primirea acceptului procesĂŁrii cererii de recuperare din partea autoritĂŁĂžii solicitate.
    ART. 40
    Cererea de comunicare a deciziei privind aplicarea unei sancĂžiuni financiare administrative Âşi/sau a unei amenzi contravenĂžionale se efectueazĂŁ prin intermediul instrumentului uniform de comunicare de cĂŁtre autoritatea solicitantĂŁ Âşi indicĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele elemente:
    a) numele Âşi adresa destinatarului Âşi orice alte date sau informaĂžii relevante pentru identificarea destinatarului;
    b) o prezentare sumarĂŁ a faptelor Âşi circumstanĂželor încĂŁlcĂŁrii legislaĂžiei aplicabile, natura contravenĂžiei care a condus la aplicarea sancĂžiunii Âşi/sau amenzii Âşi normele legislative relevante aplicabile;
    c) instrumentul care permite executarea în statul membru solicitant Âşi toate celelalte informaĂžii sau documente relevante, inclusiv cele de naturĂŁ judiciarĂŁ, cu privire la creanĂža corespondentĂŁ ori la sancĂžiunea financiarĂŁ administrativĂŁ Âşi/sau amenda contravenĂžionalĂŁ;
    d) numele, adresa Âşi alte date de contact cu privire la autoritatea competentĂŁ responsabilĂŁ pentru evaluarea sancĂžiunii Âşi/sau amenzii Âşi, în cazul în care sunt diferite, organismul competent care poate oferi informaĂžii suplimentare privind sancĂžiunea Âşi/sau amenda sau posibilitĂŁĂžile de a contesta obligaĂžia de platĂŁ sau decizia de impunere;
    e) scopul comunicĂŁrii;
    f) termenul în care trebuie efectuatĂŁ.
    ART. 41
    Cererea autoritĂŁĂžii solicitante de recuperare a unei sume provenind dintr-o sancĂžiune financiarĂŁ administrativĂŁ Âşi/sau a unei amenzi contravenĂžionale se efectueazĂŁ prin intermediul instrumentului uniform de recuperare Âşi cuprinde cel puĂžin urmĂŁtoarele elemente:
    a) numele Âşi adresa destinatarului Âşi orice alte date sau informaĂžii relevante pentru identificarea destinatarului;
    b) o prezentare pe scurt a faptelor Âşi circumstanĂželor încĂŁlcĂŁrii, natura faptei/contravenĂžiei Âşi normele aplicabile relevante;
    c) instrumentul care permite executarea în statul membru solicitant Âşi toate celelalte informaĂžii sau documente relevante, inclusiv cele de naturĂŁ judiciarĂŁ, cu privire la creanĂža corespondentĂŁ ori la sancĂžiunea financiarĂŁ administrativĂŁ;
    d) numele, adresa Âşi alte date de contact cu privire la autoritatea competentĂŁ responsabilĂŁ de evaluarea sancĂžiunii administrative financiare Âşi, în cazul în care sunt diferite, organismul competent care poate oferi informaĂžii suplimentare privind sancĂžiunea ori posibilitĂŁĂžile de a contesta obligaĂžia de platĂŁ sau decizia care o impune;
    e) data la care hotĂŁrârea sau decizia a devenit executorie ori finalĂŁ;
    f) descrierea naturii Âşi a valorii sancĂžiunii financiare administrative, orice date relevante în contextul procesului de recuperare;
    g) dacĂŁ hotĂŁrârea ori decizia a fost comunicatĂŁ pĂŁrĂžilor Âşi/sau luatĂŁ în lipsa acestora, se va menĂžiona modul în care aceasta a fost comunicatĂŁ Âşi/sau luatĂŁ;
    h) confirmarea din partea autoritĂŁĂžii solicitante a faptului cĂŁ sancĂžiunea nu face obiectul niciunei cĂŁi de atac;
    i) descrierea creanĂžei corespondente pentru care se formuleazĂŁ cererea Âşi a diverselor sale componente.
    ART. 42
    (1) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ sau InspecĂžia Muncii, dupĂŁ caz, respectiv autoritĂŁĂžile solicitate din celelalte state membre nu sunt obligate sĂŁ dea curs unei cereri de recuperare ori de comunicare a unei sancĂžiuni financiare administrative Âşi/sau a unei amenzi contravenĂžionale, dacĂŁ cererea respectivĂŁ:
    a) nu conĂžine informaĂžiile prevĂŁzute la art. 40 sau 41, dupĂŁ caz, ori este incompletĂŁ;
    b) existĂŁ o lipsĂŁ clarĂŁ de concordanÞã între cerere Âşi decizia corespondentĂŁ.
    (2) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, prin organele fiscale centrale subordonate, respectiv autoritĂŁĂžile solicitate din celelalte state membre, dupĂŁ caz, pot refuza sĂŁ dea curs unei cereri de recuperare Âşi în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) dacĂŁ în urma cercetĂŁrilor efectuate de autoritatea solicitatĂŁ este evident cĂŁ resursele preconizate sau costurile necesare pentru luarea mĂŁsurilor de recuperare a sumei provenind din sancĂžiunea financiarĂŁ administrativĂŁ sunt disproporĂžionate în raport cu suma care urmeazĂŁ sĂŁ fie recuperatĂŁ ori dacĂŁ recuperarea creanĂžei este de naturĂŁ sĂŁ genereze, din cauza situaĂžiei debitorului, grave dificultĂŁĂži de ordin economic ori social în statul membru solicitat, în mĂŁsura în care reglementĂŁrile legale Âşi practicile administrative în vigoare în respectivul stat membru permit o astfel de excepĂžie în cazul creanĂželor naĂžionale;
    b) suma provenind din sancĂžiunea financiarĂŁ totalĂŁ Âşi/sau amenda totalĂŁ are o valoare mai micĂŁ decât echivalentul a 350 euro în moneda naĂžionalĂŁ;
    c) drepturile Âşi libertĂŁĂžile fundamentale ale pĂŁrĂžilor Âşi principiile de drept care li se aplicĂŁ, astfel cum sunt prevĂŁzute în ConstituĂžia statului membru solicitat, nu sunt respectate.
    ART. 43
    (1) în cazul în care, în cursul unei proceduri de recuperare, demaratĂŁ în conformitate cu prevederile art. 35, AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ este informatĂŁ, prin intermediul Sistemului IMI, de cĂŁtre autoritatea solicitantĂŁ cĂŁ sancĂžiunea financiarĂŁ administrativĂŁ Âşi/sau creanĂža corespondentĂŁ fac/face obiectul unei contestaĂžii ori al unei cereri de recurs din partea întreprinderii în cauzĂŁ sau a unei pĂŁrĂži interesate, AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ va comunica aceste aspecte organelor fiscale centrale din subordine, în vederea suspendĂŁrii procedurii de recuperare, în aÂşteptarea deciziei organismului competent ori a autoritĂŁĂžii competente din statul membru solicitant.
    (2) în cazul în care procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a unei contravenĂžii aplicate în România unei întreprinderi prevĂŁzute la art. 3 lit. a) face obiectul unei contestaĂžii sau al unei cereri de recurs din partea întreprinderii în cauzĂŁ ori a unei pĂŁrĂži interesate, InspecĂžia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, înÂştiinĂžeazĂŁ cu celeritate organele fiscale centrale subordonate AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.
    (3) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ informeazĂŁ cu celeritate autoritatea competentĂŁ din statul membru solicitat, în vederea suspendĂŁrii procedurii de recuperare de cĂŁtre aceasta, în aÂşteptarea soluĂžionĂŁrii contestaĂžiei sau a cererii de recurs, în situaĂžia în care a fost transmisĂŁ acelui stat o cerere de recuperare, în conformitate cu prevederile art. 39.
    ART. 44
    (1) întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b) adreseazĂŁ orice contestaĂžie sau cerere de recurs cu privire la sancĂžiunea financiarĂŁ administrativĂŁ Âşi/sau creanĂža corespondentĂŁ autoritĂŁĂžii competente din statul membru gazdĂŁ pe teritoriul cĂŁruia a detaÂşat salariaĂži.
    (2) întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) adreseazĂŁ orice contestaĂžie sau cerere de recurs cu privire la aplicarea unei amenzi contravenĂžionale de cĂŁtre InspecĂžia Muncii sau inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, în conformitate cu prevederile prezentei legi, la instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ din România.
    (3) Plângerile prealabile cu privire la mĂŁsurile de recuperare sau cu privire la validitatea ori modalitatea de realizare a unei comunicĂŁri efectuate de autoritĂŁĂžile competente naĂžionale, în conformitate cu prevederile art. 33 - 36, se introduc, de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b), la autoritĂŁĂžile administrative competente în conformitate cu legislaĂžia românĂŁ.
    (4) Cererile de chemare în judecatĂŁ cu privire la mĂŁsurile de recuperare sau cu privire la validitatea sau modalitatea de realizare a unei comunicĂŁri efectuate de autoritĂŁĂžile competente naĂžionale, în conformitate cu prevederile art. 33 - 36, se introduc, de cĂŁtre întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. b), la instanĂžele judecĂŁtoreÂşti din România, în conformitate cu legislaĂžia românĂŁ.
    ART. 45
    (1) Sumele recuperate, aferente amenzilor contravenĂžionale sau sancĂžiunilor financiare administrative, dupĂŁ caz, revin autoritĂŁĂžii solicitate.
    (2) AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, în calitate de autoritate solicitatĂŁ, prin organele fiscale centrale din subordine, recupereazĂŁ sumele datorate în moneda naĂžionalĂŁ a României, în conformitate cu dispoziĂžiile Legii nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (3) Sumele recuperate în conformitate cu prevederile alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
    (4) Amenzile aplicate întreprinderilor prevĂŁzute la art. 3 lit. a), pentru încĂŁlcarea dispoziĂžiilor prezentei legi, se achitĂŁ în numerar la orice unitate a Trezoreriei Statului sau prin virament în contul corespunzĂŁtor de venituri ale bugetului de stat deschis la Activitatea de Trezorerie Âşi Contabilitate PublicĂŁ a Municipiului BucureÂşti, codificat cu codul de identificare fiscalĂŁ al DirecĂžiei Generale Regionale a FinanĂželor Publice BucureÂşti sau într-un cont deschis la o instituĂžie de credit.
    ART. 46
    AutoritĂŁĂžile competente naĂžionale nu solicitĂŁ rambursarea cheltuielilor ce decurg din asistenĂža reciprocĂŁ pe care o acordĂŁ autoritĂŁĂžilor competente din alte state membre în conformitate cu prevederile prezentului capitol sau care rezultĂŁ din aplicarea acestuia.

    CAPITOLUL VII
    RĂŁspunderea contravenĂžionalĂŁ

    ART. 47
    întreprinderile prevĂŁzute la art. 3 lit. a) rĂŁspund potrivit legislaĂžiei române, pentru nerespectarea condiĂžiilor de muncĂŁ prevĂŁzute la art. 6.
    ART. 48
    Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ contravenĂžionalĂŁ de la 3.000 lei la 100.000 lei încĂŁlcarea dispoziĂžiilor art. 26 alin. (7).
    ART. 49
    Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor stabilite potrivit art. 24 alin. (4) Âşi (5), precum Âşi a celor prevĂŁzute la art. 47 Âşi 48 se fac de cĂŁtre inspectorii de muncĂŁ.
    ART. 50
    (1) Procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii, întocmit potrivit legii, pentru contravenĂžiile sĂŁvârÂşite în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 24 alin. (4) Âşi (5), art. 47 Âşi 48, se comunicĂŁ întreprinderii prevĂŁzute la art. 3 lit. a), în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2) - (4).
    (2) Comunicarea procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii se face de cĂŁtre inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, în termen de maximum 5 zile lucrĂŁtoare de la data emiterii acestuia, prin poÂştĂŁ, cu scrisoare recomandatĂŁ cu conĂžinut declarat Âşi confirmare de primire, în plic închis, la adresa de stabilire a întreprinderii din statul membru sau ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ.
    (3) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (2), în cazul în care corespondenĂža este returnatĂŁ, în alte situaĂžii decât cele prevĂŁzute la alin. (4) lit. c) sau dacĂŁ, în termen de 30 de zile de la data expedierii procesului-verbal, nu este primitĂŁ o confirmare de primire a acestuia, inspectoratul teritorial de muncĂŁ va transmite cĂŁtre InspecĂžia Muncii documentele necesare în vederea transmiterii unei cereri de solicitare a comunicĂŁrii procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii, în conformitate cu prevederile art. 38, fĂŁrĂŁ a mai fi necesarĂŁ comunicarea prin afiÂşare la sediul din strĂŁinĂŁtate a întreprinderii sau prin alte mijloace de publicitate.
    (4) Procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii este consideratĂŁ îndeplinitĂŁ:
    a) la data înscrisĂŁ pe confirmarea de primire care atestĂŁ primirea acestora de cĂŁtre întreprindere;
    b) la data comunicĂŁrii procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii, confirmatĂŁ de autoritatea solicitatĂŁ din statul membru de stabilire a întreprinderii, ca urmare a transmiterii de cĂŁtre InspecĂžia Muncii a cererii de solicitare a comunicĂŁrii procesului-verbal, în conformitate cu prevederile art. 38;
    c) la data consemnĂŁrii de cĂŁtre personalul furnizorului de servicii poÂştale, dupĂŁ caz, a refuzului de semnare a confirmĂŁrii de primire, a refuzului de primire a corespondenĂžei ori a imposibilitĂŁĂžii de a semna, din motive întemeiate, confirmarea de primire, indiferent dacĂŁ destinatarul a primit sau nu corespondenĂža personal.
    ART. 51
    Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 2/2001, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, executarea sancĂžiunilor contravenĂžionale aplicate pentru contravenĂžiile sĂŁvârÂşite în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 24 alin. (4) Âşi (5), art. 47 Âşi 48 se prescrie dacĂŁ procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiei Âşi de aplicare a sancĂžiunii nu a fost comunicat contravenientului în termen de 4 luni de la data aplicĂŁrii sancĂžiunii.
    ART. 52
    DispoziĂžiile prezentului capitol se completeazĂŁ în mod corespunzĂŁtor cu dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, cu excepĂžia art. 14 alin. (1) din aceeaÂşi ordonanÞã.

    CAPITOLUL VIII
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 53
    (1) Cooperarea administrativĂŁ Âşi asistenĂža reciprocĂŁ între autoritĂŁĂžile competente din România Âşi autoritĂŁĂžile competente din statele membre, prevĂŁzute la art. 14 - 22 Âşi la art. 33 - 43, sunt puse în aplicare prin intermediul Sistemului IMI.
    (2) Cooperarea administrativĂŁ Âşi asistenĂža reciprocĂŁ între autoritĂŁĂžile competente din România Âşi autoritĂŁĂžile competente din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, prevĂŁzute la art. 14 - 22, sunt puse în aplicare prin acorduri sau înĂželegeri bilaterale.
    (3) InspecĂžia Muncii Âşi/sau Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale pot încheia cu autoritĂŁĂžile competente din statele membre ori cu ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ acorduri sau înĂželegeri bilaterale privind cooperarea administrativĂŁ Âşi asistenĂža reciprocĂŁ în ceea ce priveÂşte aplicarea Âşi monitorizarea clauzelor Âşi condiĂžiilor de încadrare în muncĂŁ aplicabile salariaĂžilor detaÂşaĂži, cu condiĂžia ca aceste acorduri sau înĂželegeri bilaterale sĂŁ nu aducĂŁ atingere drepturilor Âşi obligaĂžiilor salariaĂžilor ori întreprinderilor respective.
    (4) Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale informeazĂŁ Comisia EuropeanĂŁ cu privire la acordurile Âşi/sau înĂželegerile bilaterale pe care le aplicĂŁ Âşi pune la dispoziĂžia acesteia textele respective.
    (5) în cadrul acordurilor sau înĂželegerilor bilaterale prevĂŁzute la alin. (3), cu excepĂžia celor încheiate cu ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, InspecĂžia Muncii utilizeazĂŁ Sistemul IMI.
    (6) în cadrul cooperĂŁrii administrative Âşi asistenĂžei reciproce prevĂŁzute la alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazĂŁ de cĂŁtre autoritĂŁĂžile naĂžionale prevĂŁzute de prezenta lege, desemnate ca autoritĂŁĂži competente Âşi înregistrate în Sistemul IMI în vederea utilizĂŁrii acestuia, în conformitate cu prevederile legale privind protecĂžia persoanelor fizice Âşi juridice în ceea ce priveÂşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
    ART. 54
    (1) Prezenta lege intrĂŁ în vigoare la 60 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrĂŁrii în vigoare a prezentei legi se abrogĂŁ Legea nr. 344/2006 privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 24 iulie 2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 55
    în termen de 60 de zile de la data publicĂŁrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii Âşi JustiĂžiei Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 56
    Procedura specificĂŁ privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale pe teritoriul României, reglementatĂŁ prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 104/2007, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007, îÂşi menĂžine valabilitatea pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a hotĂŁrârii Guvernului prevĂŁzute la art. 55.

                              *
                          *      *

    Prezenta lege transpune:
    - Directiva 96/71/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaÂşarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene, seria L, nr. 18 din 21 ianuarie 1997;
    - Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectĂŁrii aplicĂŁrii Directivei 96/71/CE privind detaÂşarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii Âşi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativĂŁ prin intermediul Sistemului de informare al pieĂžei interne ("Regulamentul IMI"), publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 159 din 28 mai 2014.

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 Âşi ale art. 76 alin. (1) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ.

                              PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                              NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

                              PREÂŞEDINTELE SENATULUI
                              CÃLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TÃRICEANU

    BucureÂşti, 17 martie 2017.
    Nr. 16.

    ANEXÃ

    ActivitĂŁĂži din domeniul construcĂžiilor, care vizeazĂŁ construirea, repararea, întreĂžinerea, modificarea sau demolarea clĂŁdirilor:
    a) excavaĂžii;
    b) terasament;
    c) construcĂžii;
    d) montare Âşi demontare a elementelor prefabricate;
    e) amenajare sau echipare;
    f) transformare;
    g) renovare;
    h) reparare;
    i) demontare;
    j) demolare;
    k) mentenanÞã;
    l) întreĂžinere, lucrĂŁri de vopsire Âşi curĂŁĂžare;
    m) îmbunĂŁtĂŁĂžiri.

                              ---------------