închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 52/2017 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule
               ORDONANÞà DE URGENÞà Nr. 52/2017 din 4 august 2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specialĂŁ pentru autoturisme Âşi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Âşi timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 644 din 7 august 2017

    Având în vedere necesitatea reglementĂŁrii cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme Âşi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum Âşi a timbrului de mediu pentru autovehicule, ca urmare a HotĂŁrârii CurĂžii de JustiĂžie a Uniunii Europene pronunĂžate în Cauza C-586/14, BudiÂşan, prin care s-a statuat, cu privire la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 37/2014, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, cĂŁ articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul cĂŁ se opune ca statul membru respectiv sĂŁ scuteascĂŁ de aceastĂŁ taxĂŁ autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plĂŁtitĂŁ, dar nu a fost restituitĂŁ o taxĂŁ în vigoare anterior declaratĂŁ incompatibilĂŁ cu dreptul Uniunii, precum Âşi hotĂŁrârilor CurĂžii de JustiĂžie a Uniunii Europene pronunĂžate în cauzele C-288/14, Ciup, Âşi C-200/14, Câmpean, prin care s-a statuat cĂŁ modalitatea de restituire a sumelor încasate în temeiul legislaĂžiei naĂžionale contravine principiilor Uniunii Europene, respectiv principiului cooperĂŁrii loiale, principiului echivalenĂžei Âşi principiului efectivitĂŁĂžii,
    Tinând cont de jurisprudenĂža constantĂŁ a CurĂžii de JustiĂžie a Uniunii Europene, potrivit cĂŁreia dreptul contribuabilului de a obĂžine rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu încĂŁlcarea dreptului Uniunii reprezintĂŁ consecinĂža Âşi completarea drepturilor conferite justiĂžiabililor de dispoziĂžiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe, statul membru fiind, aÂşadar, obligat sĂŁ ramburseze taxele percepute cu încĂŁlcarea dreptului Uniunii, iar efectul direct al hotĂŁrârilor CurĂžii de JustiĂžie a Uniunii Europene îl constituie obligaĂžia statului român Âşi a autoritĂŁĂžilor fiscale la restituirea integralĂŁ Âşi imediatĂŁ a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibilĂŁ declanÂşare a unei acĂžiuni în constatarea neîndeplinirii obligaĂžiilor de stat membru al Uniunii Europene,
    Având în vedere cĂŁ, urmare a abrogĂŁrii prevederilor legate de restituirea taxei auto, în prezent, AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ Âşi AdministraĂžia Fondului pentru Mediu se confruntĂŁ cu popriri Âşi validĂŁri de popriri pe conturile organelor fiscale ale AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ Âşi ale AdministraĂžiei Fondului pentru Mediu, precum Âşi aplicare de sechestre pe bunurile instituĂžiilor, în cadrul procedurilor de executĂŁri silite demarate de cĂŁtre contribuabilii-creditori, prin executor judecĂŁtoresc, în baza hotĂŁrârilor judecĂŁtoreÂşti obĂžinute, având drept consecinÞã îngreunarea desfĂŁÂşurĂŁrii în condiĂžii normale a activitĂŁĂžii acestora,
    Tinând cont de faptul cĂŁ, în vederea recuperĂŁrii sumelor de la AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ Âşi AdministraĂžia Fondului pentru Mediu, contribuabilii au demarat Âşi alte acĂžiuni, cum ar fi formularea de plângeri penale Âşi/sau acĂžiuni în contencios administrativ pentru amendarea conducĂŁtorilor organelor fiscale,
    Luând în considerare cĂŁ prin neadoptarea unor mĂŁsuri urgente pentru deblocarea situaĂžiei existĂŁ riscul de creÂştere incontrolabilĂŁ a nemulĂžumirilor cetĂŁĂženilor care solicitĂŁ restituirea taxei; afectare gravĂŁ a activitĂŁĂžii administraĂžiilor fiscale Âşi a AdministraĂžiei Fondului pentru Mediu, unde numĂŁrul executĂŁrilor creÂşte în fiecare zi, Âşi, implicit, afectarea colectĂŁrii veniturilor bugetare, respectiv a execuĂžiei bugetare; creÂştere a nivelului sumelor suplimentare pe care bugetul general consolidat va trebui sĂŁ le suporte, reprezentând cheltuieli de judecatĂŁ, cheltuieli de executare silitĂŁ, dobânzi, care se situeazĂŁ la circa 13 - 36% în raport cu valoarea taxei propriu-zise cerutĂŁ la restituire, în situaĂžia în care restituirea nu se realizeazĂŁ pe cale administrativĂŁ,
    Intrucât aceste aspecte vizeazĂŁ interesul public Âşi constituie situaĂžii urgente Âşi extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,
    In temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. 1
    (1) Contribuabilii care au achitat taxa specialĂŁ pentru autoturisme Âşi autovehicule, prevĂŁzutĂŁ la art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevĂŁzutĂŁ de OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobatĂŁ prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevĂŁzutĂŁ de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevĂŁzut de OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 37/2014, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi care nu au beneficiat de restituire pânĂŁ la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã pot solicita restituirea acestora, precum Âşi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsĂŁ între data perceperii Âşi data restituirii, prin cerere adresatĂŁ organului fiscal central competent. Nivelul dobânzii este cel prevĂŁzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (2) Dreptul contribuabililor prevĂŁzuĂži la alin. (1) de a cere restituirea se naÂşte la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancĂžiunea decĂŁderii, pânĂŁ la data de 31 august 2018.
    (3) Prin organ fiscal central competent se înĂželege AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, prin structurile de specialitate, cu atribuĂžii de administrare a creanĂželor fiscale, inclusiv unitĂŁĂžile subordonate acesteia.
    (4) La cererea de restituire se anexeazĂŁ, în original sau în copie, documentul doveditor al plĂŁĂžii taxei speciale pentru autoturisme Âşi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanĂža fiscalĂŁ/ordinul de platĂŁ Âşi extrasul de cont, dupĂŁ caz, care sĂŁ ateste efectuarea plĂŁĂžii acesteia, precum Âşi copiile cĂŁrĂžii de identitate a vehiculului Âşi a certificatului de înmatriculare.
    (5) Cererea de restituire se soluĂžioneazĂŁ prin decizie emisĂŁ de cĂŁtre organul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, care se comunicĂŁ contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (6) Restituirea sumelor prevĂŁzute la alin. (1) se realizeazĂŁ, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, astfel:
    a) pentru taxa specialĂŁ pentru autoturisme Âşi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;
    b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019.
    (7) Impotriva deciziei prevĂŁzute la alin. (5) contribuabilii pot face contestaĂžie în condiĂžiile Legii nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.
    (8) Organul competent, prevĂŁzut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, soluĂžioneazĂŁ contestaĂžia în termenul prevĂŁzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, prin decizie care se comunicĂŁ de îndatĂŁ contestatorului.
    (9) Deciziile emise în soluĂžionarea contestaĂžiilor pot fi contestate la instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ de contencios administrativ competentĂŁ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 2
    Prin excepĂžie de la prevederile art. 1, în situaĂžia achitĂŁrii sumelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (1) de cĂŁtre societĂŁĂžile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de cĂŁtre proprietarii care au achiziĂžionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.
    ART. 3
    (1) HotĂŁrârile judecĂŁtoreÂşti definitive care au ca obiect restituirea sumelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (1), pentru care la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã nu au fost emise decizii de soluĂžionare a cererii de restituire, precum Âşi cele care devin executorii dupĂŁ termenul prevĂŁzut la art. 1 alin. (2) se aduc la îndeplinire potrivit dispoziĂžiilor stabilite de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ, prevederile art. 1 alin. (1), (5) Âşi (7) - (9) aplicându-se în mod corespunzĂŁtor de cĂŁtre organul competent, prin decizie emisĂŁ de cĂŁtre acesta. Prin organ competent se înĂželege organul fiscal central sau AdministraĂžia Fondului pentru Mediu, dupĂŁ caz.
    (2) In cazul hotĂŁrârilor judecĂŁtoreÂşti definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluĂžionarea acestora atât organul fiscal central, cât Âşi AdministraĂžia Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluĂžioneazĂŁ de cĂŁtre organul competent la care se depune.
    (3) Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti sunt cele dispuse de instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ sau, dupĂŁ caz, prevederile art. 1 alin. (1) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 4
    (1) Restituirea sumelor prevĂŁzute la art. 1 alin. (1), art. 3, 5 Âşi 6 se realizeazĂŁ din bugetul de stat sau din bugetul AdministraĂžiei Fondului pentru Mediu, în funcĂžie de bugetul în care s-au fĂŁcut venit sumele încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea sa de restituire.
    (2) Cheltuielile bĂŁneÂşti stabilite de instanĂžele de judecatĂŁ prin hotĂŁrâri definitive, care sunt în sarcina statului român, precum Âşi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silitĂŁ a sumelor prevĂŁzute la art. 3 se suportĂŁ din bugetul de stat sau din bugetul AdministraĂžiei Fondului pentru Mediu, dupĂŁ caz.
    ART. 5
    (1) Sumele rĂŁmase de restituit, reprezentând taxa specialĂŁ pentru autoturisme Âşi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule Âşi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluĂžionare a cererii de restituire pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã. Prevederile art. 3 Âşi 4 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (2) Sumele rĂŁmase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluĂžionare a cererii de restituire pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (3) Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) se calculeazĂŁ Âşi se plĂŁtesc de cĂŁtre organele competente, pentru perioada cuprinsĂŁ între data perceperii taxelor Âşi data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotĂŁrârile judecĂŁtoreÂşti definitive sau, dupĂŁ caz, se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor prevederile art. 1 alin. (1).
    ART. 6
    In cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 9/2013, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 37/2014, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi pentru care nu au fost emise decizii de soluĂžionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã. Prevederile art. 1 alin. (1) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 7
    Incepând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, orice procedurĂŁ de executare silitĂŁ se suspendĂŁ de drept pânĂŁ la finele perioadei prevĂŁzute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau b), dupĂŁ caz.
    ART. 8
    In termen de 60 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, ministrul mediului Âşi ministrul finanĂželor publice aprobĂŁ prin ordin comun normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 9
    In termen de 15 zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, ministrul mediului Âşi ministrul finanĂželor publice aprobĂŁ, prin ordin comun, modelul de cerere prevĂŁzut la art. 1 alin. (1).
    ART. 10
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se abrogĂŁ art. XV din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea Âşi completarea unor acte normative Âşi alte mĂŁsuri fiscal-bugetare, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 197/2015, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi Ordinul ministrului mediului Âşi schimbĂŁrilor climatice Âşi al ministrului finanĂželor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plĂŁĂžilor sumelor prevĂŁzute prin hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Âşi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Âşi a modelului Âşi conĂžinutului unor formulare Âşi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului Âşi schimbĂŁrilor climatice Âşi al viceprim-ministrului, ministrul finanĂželor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevĂŁzute la art. 7, 9 Âşi 12 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum Âşi a sumelor stabilite de instanĂžele de judecatĂŁ prin hotĂŁrâri definitive Âşi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 iunie 2014, cu modificĂŁrile ulterioare.

                              PRIM-MINISTRU
                              MIHAI TUDOSE

                              ContrasemneazĂŁ:
                              p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                              Eugen Constantin Uricec,
                              secretar de stat

                              Ministrul finanĂželor publice,
                              IonuĂž MiÂşa

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Teodor-Viorel MeleÂşcanu

                              Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                              Victor Negrescu

    BucureÂşti, 4 august 2017.
    Nr. 52.

                              ---------------