închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 647/127/2016 din 3 august 2016 privind introducerea restricÞiei de circulaÞie pentru vehiculele rutiere cu masa totalã maximã autorizatã mai mare sau egalã cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naÞional DN1 (E60), sectorul Bucureºti - Ploieºti - Braºov
                      ORDIN  Nr. 647/127/2016 din 3 august 2016
privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 647 din 3 august 2016
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 127 din 19 august 2016
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 6 septembrie 2016

    în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 7 alin. (5) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 15/2008, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 44 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi al art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

    ministrul transporturilor Âşi ministrul afacerilor interne emit urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    CirculaĂžia vehiculelor rutiere cu masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restricĂžioneazĂŁ pe drumul naĂžional DN 1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov, pe tot parcursul anului, în zilele Âşi intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    în înĂželesul prezentului ordin, termenii Âşi expresiile de mai jos se definesc dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi o semiremorcĂŁ ori remorcĂŁ tractatĂŁ de acesta;
    b) riveran - orice persoanĂŁ fizicĂŁ ori juridicĂŁ care are domiciliul/reÂşedinĂža/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerĂžului pe unul dintre sectoarele restricĂžionate prevĂŁzute în anexa nr. 1 sau în localitĂŁĂžile pentru care singura cale de acces la reĂžeaua de drumuri de interes naĂžional se aflĂŁ pe unul dintre sectoarele restricĂžionate prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    (1) Semnalizarea rutierĂŁ a restricĂžiei prevĂŁzute la art. 1, precum Âşi semnalizarea rutierĂŁ de orientare a participanĂžilor la trafic se realizeazĂŁ prin grija Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., denumitĂŁ în continuare C.N.A.D.N.R. - S.A.
    (2) C.N.A.D.N.R. - S.A. va aduce la cunoÂştinĂža participanĂžilor la trafic introducerea restricĂžiei prevĂŁzute la alin. (1), precum Âşi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
    ART. 4
    Se interzice circulaĂžia vehiculelor rutiere prevĂŁzute la art. 1, înmatriculate în România sau în alte state, precum Âşi a celor înregistrate la autoritĂŁĂžile locale, în perioadele din an Âşi în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    ART. 5
    (1) Prin excepĂžie de la prevederile art. 1, circulaĂžia vehiculelor este permisĂŁ pe drumul naĂžional DN 1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov, de luni pânĂŁ duminicĂŁ inclusiv, în intervalele orare prevĂŁzute în anexa nr. 1, în baza autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie, eliberatĂŁ pentru fiecare vehicul de cĂŁtre C.N.A.D.N.R. - S.A., conform metodologiei prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    (2) Pentru vehiculele prevĂŁzute la alin. (1), autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se elibereazĂŁ doar pentru sectorul restricĂžionat cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ a DN1 cu un drum naĂžional Âşi punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie, pe direcĂžia de mers, fiind interzisĂŁ tranzitarea restului sectorului restricĂžionat.
    (3) AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie este valabilĂŁ numai în original, în perioada, pe traseul Âşi în condiĂžiile înscrise în aceasta. AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie nu este transmisibilĂŁ.
    (4) AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se elibereazĂŁ cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
    (5) AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se personalizeazĂŁ cu:
    a) numĂŁrul autorizaĂžiei;
    b) deĂžinĂŁtorul sau utilizatorul, aÂşa cum sunt menĂžionaĂži în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformĂŁ a licenĂžei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mĂŁrfuri sau în copia conformĂŁ a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mĂŁrfuri;
    c) numĂŁrul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului;
    d) sectorul restricĂžionat pentru care este emisĂŁ autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie;
    e) perioada de valabilitate a autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie.
    (6) AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se pĂŁstreazĂŁ, în original, la bordul vehiculului Âşi se prezintĂŁ la controlul organelor abilitate.
    (7) în cazul pierderii, furtului, deteriorĂŁrii, schimbĂŁrii numĂŁrului de înmatriculare sau schimbĂŁrii deĂžinĂŁtorului/ utilizatorului vehiculului pentru care a fost eliberatĂŁ, autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se considerĂŁ nulĂŁ; în acest caz, deĂžinĂŁtorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaĂžii, în condiĂžiile prezentului ordin.
    (8) AutorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie este valabilĂŁ numai însoĂžitĂŁ de documente care atestĂŁ cĂŁ punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau de origine/destinaĂžie se aflĂŁ pe sectorul de drum restricĂžionat.
    ART. 6
    AutorizaĂžiile nominale de circulaĂžie prevĂŁzute la art. 5 alin. (1) se elibereazĂŁ având în vedere urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) nu existĂŁ trasee alternative pentru accesul la punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie al transportului;
    b) sectorul de drum pentru care se emite autorizaĂžia trebuie sĂŁ fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ de punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie a DN1 cu un alt drum naĂžional Âşi punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie, pe direcĂžia de mers;
    c) în cazul în care existĂŁ mai multe puncte de încĂŁrcare/ descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie, autorizaĂžia se poate elibera pentru un sector care sĂŁ includĂŁ toate aceste puncte sau pentru întregul sector restricĂžionat.
    ART. 7
    Se excepteazĂŁ de la prevederile art. 1 vehiculele:
    a) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale;
    b) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre unitĂŁĂžile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre serviciile de ambulanÞã;
    d) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre serviciile publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aÂşa cum sunt definite în OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    e) care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord Âşi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forĂželor lor Âşi a protocolului adiĂžional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ;
    g) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ a Penitenciarelor;
    h) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre C.N.A.D.N.R. - S.A. Âşi de cĂŁtre subunitĂŁĂžile sale;
    i) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Âşi utilizate pentru activitatea de inspecĂžie Âşi control;
    j) specializate, inclusiv vehiculele care efectueazĂŁ transportul acestora, care participĂŁ la intervenĂžii în caz de forÞã majorĂŁ, în caz de fenomene naturale care afecteazĂŁ cĂŁile de comunicaĂžii Âşi telecomunicaĂžii, zone locuite Âşi obiective de interes naĂžional;
    k) utilaje specializate sau adaptate pentru deszĂŁpezire;
    l) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre riverani;
    m) care efectueazĂŁ transporturi funerare;
    n) care efectueazĂŁ transportul de echipamente, medicamente Âşi alte asemenea de prim ajutor Âşi ajutoare umanitare în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale;
    o) destinate prin construcĂžie tractĂŁrii vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea;
    p) care efectueazĂŁ transporturi poÂştale;
    q) specializate, destinate prin construcĂžie salubrizĂŁrii;
    r) care efectueazĂŁ transporturi de mĂŁrfuri în trafic internaĂžional, aparĂžinând operatorilor de transport români sau strĂŁini, cu puncte de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau care efectueazĂŁ controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricĂžionate;
    s) care posedĂŁ autorizaĂžie nominalĂŁ de circulaĂžie, eliberatĂŁ conform art. 5.
    ART. 8
    Vehiculele prevĂŁzute la art. 7 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) Âşi i) pot circula pe sectorul restricĂžionat dacĂŁ au însemnele specifice instituĂžiilor de care aparĂžin sau documentele vehiculului ori documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    ART. 9
    Vehiculele prevĂŁzute la art. 7 lit. j), k), n), o), p) Âşi q) pot circula pe sectorul restricĂžionat dacĂŁ prin construcĂžie sau datoritĂŁ utilajelor anexe montate pe ele se încadreazĂŁ în una dintre categoriile exceptate ori documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    ART. 10
    (1) Vehiculele prevĂŁzute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricĂžionat cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ a DN1 cu un drum naĂžional Âşi domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerĂžului, pe direcĂžia de mers, fiind interzisĂŁ tranzitarea restului sectorului restricĂžionat.
    (2) Dovada îndeplinirii condiĂžiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deĂžinĂŁtorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerĂžului din care sĂŁ reiasĂŁ sediul social ori punctul de lucru, în copie semnatĂŁ în original de cĂŁtre conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.
    ART. 11
    Transporturile prevĂŁzute la art. 7 lit. r) se pot efectua doar pe sectorul restricĂžionat cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ a DN1 cu un drum naĂžional Âşi punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau pe care se efectueazĂŁ controlul vamal, pe direcĂžia de mers, fiind interzisĂŁ tranzitarea restului sectorului restricĂžionat, fĂŁcând dovada astfel:
    a) pentru circulaĂžia fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, pentru încĂŁrcare - în baza comenzii de transport;
    b) pentru circulaĂžia cu încĂŁrcĂŁturĂŁ, pentru descĂŁrcare - în baza C.M.R.;
    c) pentru circulaĂžia fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, dupĂŁ descĂŁrcare - în baza C.M.R.
    ART. 12
    (1) Vehiculele prevĂŁzute la art. 7 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricĂžionat pe care se aflĂŁ punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau de origine/destinaĂžie, fiind interzisĂŁ tranzitarea restului sectorului restricĂžionat.
    (2) Dovada privind încadrarea în una dintre categoriile exceptate se face astfel:
    a) pentru circulaĂžia cu încĂŁrcĂŁturĂŁ, pentru descĂŁrcare - în baza documentelor de însoĂžire a mĂŁrfii;
    b) pentru circulaĂžia fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, pentru încĂŁrcare - în baza comenzii sau contractului de transport;
    c) pentru circulaĂžia fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, dupĂŁ descĂŁrcare - în baza documentelor de însoĂžire a mĂŁrfurilor, în copie, sau a contractului de transport;
    d) cu alte documente justificative (ordin de serviciu, foaie de parcurs etc.);
    e) cu autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie eliberatĂŁ conform art. 5, în cazul circulaĂžiei pe DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov.
    ART. 13
    (1) Accesul vehiculelor este permis în baza autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie emise conform art. 5 doar pe sectorul cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ de punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie a DN1 cu un drum naĂžional Âşi punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie, pe direcĂžia de mers, chiar dacĂŁ autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie a fost emisĂŁ pentru un sector mai lung sau Âşi pentru alte sectoare ale DN1.
    (2) Dovada privind punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau de origine/destinaĂžie se face conform prevederilor art. 12.
    ART. 14
    AutorizaĂžiile prevĂŁzute la art. 5 se elibereazĂŁ cu titlu gratuit.
    ART. 15
    în vederea executĂŁrii unor lucrĂŁri de întreĂžinere sau reparaĂžii la drumurile naĂžionale ce constituie rute alternative la drumul naĂžional DN1 (E60) sau în cazuri de forÞã majorĂŁ Âşi condiĂžii meteo deosebite, C.N.A.D.N.R. - S.A. poate ridica, pentru perioade limitate de timp, total sau parĂžial, restricĂžia de circulaĂžie instituitĂŁ conform prevederilor acestui ordin, cu acordul PoliĂžiei Rutiere.
    ART. 16
    (1) Nerespectarea restricĂžiilor instituite conform prezentului ordin se sancĂžioneazĂŁ potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controlul respectĂŁrii prevederilor prezentului ordin se face de cĂŁtre:
    a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) poliĂžiÂştii rutieri din cadrul PoliĂžiei Române.
    ART. 17
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 18
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructurĂŁ de interes naĂžional Âşi investiĂžii strĂŁine nr. 485/2013 privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 30 decembrie 2013, se abrogĂŁ.
    ART. 19
    AutorizaĂžiile nominale de circulaĂžie emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructurĂŁ de interes naĂžional Âşi investiĂžii strĂŁine nr. 485/2013 privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov, îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea pânĂŁ la data expirĂŁrii.
    ART. 20
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare de la data publicĂŁrii.

                              Ministrul transporturilor,
                              Petru Sorin BuÂşe

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Petre TobĂŁ

    ANEXA 1

    Zilele Âşi intervalele orare în care se aplicĂŁ restricĂžia de circulaĂžie pentru vehiculele rutiere cu masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naĂžional DN 1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Indicativ|             Traseu            |    Zilele Âşi intervalele     |
|crt.| drum     |                               |    orare restricĂžionate      |
|    |          |                               |______________________________|
|    |          |                               | luni - joi  | vineri, sâmbĂŁtĂŁ|
|    |          |                               |             | Âşi duminicĂŁ    |
|____|__________|_______________________________|_____________|________________|
|  1 | DN 1     | DN1, km 17 + 900 (limitĂŁ oraÂş | 6,00 - 22,00| 0,00 - 24,00   |
|    |          | Otopeni) - PloieÂşti (int. DN1 |             |                |
|    |          | cu DN1A)                      |             |                |
|____|          |_______________________________|_____________|________________|
|  2 |          | PloieÂşti (int. DN1 cu DN1B) - | 6,00 - 22,00| 0,00 - 24,00   |
|    |          | BraÂşov (int. DN1 cu DN1A)     |             |                |
|____|__________|_______________________________|_____________|________________|


    ANEXA 2

                         METODOLOGIA
de eliberare a autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie pe drumul naĂžional DN 1 (E60), sectorul BucureÂşti - PloieÂşti - BraÂşov

    1. Eliberarea autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
    2. Cererea pentru eliberarea autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie se completeazĂŁ integral de cĂŁtre solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaĂžiilor furnizate privind:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului;
    c) punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau originea/destinaĂžia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restricĂžionat;
    d) perioada de valabilitate solicitatĂŁ;
    e) numĂŁrul contractului, comenzii de transport etc., în baza cĂŁruia/cĂŁreia se efectueazĂŁ transportul, Âşi denumirea beneficiarului;
    f) tipul transportului sau activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ, în cazul transporturilor efectuate în interes propriu sau în cazul vehiculelor destinate prin construcĂžie executĂŁrii unor lucrĂŁri;
    g) alte informaĂžii relevante ce pot fi furnizate privind necesitatea circulaĂžiei pe sectoarele restricĂžionate.
    3. Modelul cererii privind eliberarea autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie se afiÂşeazĂŁ pe site-ul Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).
    4. Analiza solicitĂŁrilor:
    a) analiza cererilor de eliberare a autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie se realizeazĂŁ de cĂŁtre o comisie formatĂŁ din reprezentanĂži ai C.N.A.D.N.R. - S.A.;
    b) comisia se întruneÂşte sĂŁptĂŁmânal.
    5. Concluziile comisiei privind analiza cererilor pentru eliberarea autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie se consemneazĂŁ într-un proces-verbal.
    6. CondiĂžii pentru acordarea autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie:
    a) punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau de origine/destinaĂžie al transportului se aflĂŁ situat pe sectorul restricĂžionat;
    b) nu existĂŁ trasee alternative pentru acces la punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau de origine/destinaĂžie al transportului;
    c) în cazul transporturilor desfĂŁÂşurate cu depĂŁÂşirea maselor Âşi/sau a dimensiunilor maxime admise în circulaĂžie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice Âşi geometrice ale traseelor alternative nu conferĂŁ posibilitatea efectuĂŁrii transportului;
    d) în funcĂžie de situarea punctului de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau originea/destinaĂžia transportului, autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se elibereazĂŁ având în vedere urmĂŁtoarele condiĂžii:
    (i) sectorul de drum pentru care se emite autorizaĂžia trebuie sĂŁ fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ de punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie a DN1 cu un drum naĂžional Âşi punctul de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie, pe direcĂžia de mers;
    (ii) în cazul în care existĂŁ mai multe puncte de încĂŁrcare/descĂŁrcare sau origine/destinaĂžie, autorizaĂžia se poate elibera pentru un sector care sĂŁ includĂŁ toate aceste puncte sau pentru întreg sectorul restricĂžionat;
    e) autorizaĂžia nominalĂŁ de circulaĂžie se elibereazĂŁ pentru urmĂŁtoarele perioade:
    (i) 3 luni - în cazul în care în momentul solicitĂŁrii pentru vehiculul respectiv nu existĂŁ rovinietĂŁ valabilĂŁ sau valabilitatea este mai micĂŁ de 3 luni de la data solicitĂŁrii;
    (ii) perioada de valabilitate a rovinietei - în cazul în care în momentul solicitĂŁrii pentru vehiculul respectiv existĂŁ rovinietĂŁ a cĂŁrei valabilitate depĂŁÂşeÂşte 3 luni de la data solicitĂŁrii;
    f) termenul de valabilitate al autorizaĂžiei începe, cel mai devreme, din ziua urmĂŁtoare zilei eliberĂŁrii.
    7. Comisia verificĂŁ existenĂža Âşi termenul de valabilitate a rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare Âşi control al rovinietei.
    8. Comisia are dreptul:
    a) de a nu elibera autorizaĂžie nominalĂŁ de circulaĂžie în cazul în care constatĂŁ cĂŁ existĂŁ trasee alternative pentru desfĂŁÂşurarea transportului, indiferent de categoria Âşi administratorii drumurilor ce fac parte din traseele alternative;
    b) de a nu elibera autorizaĂžie nominalĂŁ de circulaĂžie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;
    c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizaĂžiei nominale de circulaĂžie, prin solicitarea unor documente suplimentare. în cazul în care comisia constatĂŁ neconcordanĂže între cerere Âşi documentele suplimentare, nu va elibera autorizaĂžia pânĂŁ la rezolvarea problemelor constatate.
    9. în cazul acordĂŁrii autorizaĂžiei, aceasta se completeazĂŁ Âşi se semneazĂŁ conform competenĂželor.
    10. în cazul în care nu se acordĂŁ autorizaĂžia, documentaĂžia nu se restituie solicitantului.
    11. Lista cuprinzând solicitanĂžii Âşi numerele de înmatriculare ale vehiculelor pentru care nu au fost acordate autorizaĂžii nominale de circulaĂžie se publicĂŁ pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A. în termen de 3 zile de la data desfĂŁÂşurĂŁrii lucrĂŁrilor comisiei.
    12. în cazul în care nu se acordĂŁ autorizaĂžia, solicitantul poate contesta, în scris, decizia comisiei, în termen de 15 zile de la data comunicĂŁrii.
    13. AutorizaĂžiile neridicate în termen de 3 luni de la data desfĂŁÂşurĂŁrii lucrĂŁrilor comisiei se anuleazĂŁ.
    14. C.N.A.D.N.R. - S.A. Ăžine evidenĂža autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie eliberate.
    15. Lista autorizaĂžiilor nominale de circulaĂžie eliberate este publicĂŁ Âşi se afiÂşeazĂŁ pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A.
    16. în cazul pierderii, furtului, deteriorĂŁrii sau schimbĂŁrii deĂžinĂŁtorului vehiculului pentru care a fost eliberatĂŁ, deĂžinĂŁtorul are obligaĂžia de a anunĂža în scris C.N.A.D.N.R. - S.A., în vederea anulĂŁrii acesteia. Eliberarea unei noi autorizaĂžii nominale de circulaĂžie se efectueazĂŁ conform metodologiei existente.
    17. DocumentaĂžiile se arhiveazĂŁ o perioadĂŁ de un an la sediul C.N.A.D.N.R. - S.A.

                              ---------------