├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind deta┼čarea salaria┼úilor ├«n cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale
    LEGE  Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind deta┼čarea salaria┼úilor în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale

    Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2015
   

    Act de baz─â
    Legea nr. 344/2006

    Acte modificatoare
  Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 28/2015

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

 
    ART. 1
    Prevederile prezentei legi se aplic─â:
    a) întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene care, în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale, deta┼čeaz─â pe teritoriul României salaria┼úi cu care au stabilite raporturi de munc─â în condi┼úiile stabilite la art. 4 alin. (1);
    b) întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale, deta┼čeaz─â, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, salaria┼úi cu care au stabilite raporturi de munc─â, în condi┼úiile stabilite la art. 4 alin. (2).
 
    ART. 2
    Prezenta lege nu se aplic─â personalului navigant al întreprinderilor din marina comercial─â.
 
    ART. 3
    (1) în sensul prezentei legi, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) salariat deta┼čat pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, care în mod normal lucreaz─â într-un alt stat decât România, dar care este trimis s─â lucreze pentru o perioad─â de timp limitat─â pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre m─âsurile prev─âzute la art. 4 alin. (1);
    b) salariat deta┼čat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucreaz─â în România, dar care este trimis s─â lucreze pentru o perioad─â de timp limitat─â pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, atunci când angajatorul ia una dintre m─âsurile prev─âzute la art. 4 alin. (2);
    c) salariu minim - salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul deta┼čat pe teritoriul României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, pentru salariatul deta┼čat de pe teritoriul României;
    d) cheltuieli generate de deta┼čare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea ┼či masa, efectuate în scopul deta┼č─ârii;
    e) indemniza┼úie specific─â deta┼č─ârii - indemniza┼úia acordat─â în vederea compens─ârii inconvenientelor cauzate de deta┼čare.
    (2) în sensul prezentei legi, no┼úiunea de "salariat" este cea reglementat─â în legisla┼úia român─â.
    (3) Pe întreaga perioad─â a deta┼č─ârii salariatul deta┼čat î┼či va p─âstra raportul de munc─â direct cu angajatorul care l-a deta┼čat.
 
    ART. 4
    (1) Prezenta lege se aplic─â în m─âsura în care întreprinderile prev─âzute la art. 1 lit. a) iau una dintre urm─âtoarele m─âsuri cu caracter transna┼úional:
    a) deta┼čarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii ┼či sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face deta┼čarea ┼či beneficiarul prest─ârii de servicii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pe teritoriul României, dac─â exist─â un raport de munc─â, pe perioada deta┼č─ârii, între salariat ┼či întreprinderea care face deta┼čarea;
    b) deta┼čarea unui salariat la o unitate situat─â pe teritoriul României sau la o întreprindere care apar┼úine grupului de întreprinderi, situat─â pe teritoriul României, dac─â exist─â un raport de munc─â, pe perioada deta┼č─ârii, între salariat ┼či întreprinderea care face deta┼čarea;
    c) punerea la dispozi┼úie a unui salariat, de c─âtre un agent de munc─â temporar─â, la o întreprindere utilizatoare stabilit─â sau care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pe teritoriul României, dac─â exist─â un raport de munc─â, pe perioada deta┼č─ârii, între salariat ┼či agentul de munc─â temporar─â.
    (2) Prezenta lege se aplic─â în m─âsura în care întreprinderile prev─âzute la art. 1 lit. b) iau una dintre urm─âtoarele m─âsuri cu caracter transna┼úional:
    a) deta┼čarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii ┼či sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face deta┼čarea ┼či beneficiarul prest─ârii de servicii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, dac─â exist─â un raport de munc─â, pe perioada deta┼č─ârii, între salariat ┼či întreprinderea care face deta┼čarea;
    b) deta┼čarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care apar┼úine grupului de întreprinderi, situat─â pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, dac─â exist─â un raport de munc─â, pe perioada deta┼č─ârii, între salariat ┼či întreprinderea care face deta┼čarea;
    c) punerea la dispozi┼úie a unui salariat, de c─âtre un agent de munc─â temporar─â, la o întreprindere utilizatoare stabilit─â sau care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, dac─â exist─â un raport de munc─â, pe perioada deta┼č─ârii, între salariat ┼či agentul de munc─â temporar─â.
 
    ART. 5 *** Abrogat
 
    ART. 6
    (1) Salaria┼úii deta┼ča┼úi pe teritoriul României în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale beneficiaz─â, indiferent de legea aplicabil─â raportului de munc─â, de condi┼úiile de munc─â stabilite prin legea român─â ┼či/sau prin contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extins─â la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la:
    a) durata maxim─â a timpului de munc─â ┼či durata minim─â a repausului periodic;
    b) durata minim─â a concediilor anuale pl─âtite;
    c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) condi┼úiile de punere la dispozi┼úie a salaria┼úilor, în special de c─âtre agen┼úii de munc─â temporar─â;
    e) s─ân─âtatea ┼či securitatea în munc─â;
    f) m─âsurile de protec┼úie aplicabile condi┼úiilor de munc─â pentru femeile îns─ârcinate sau pentru cele care au n─âscut recent, precum ┼či pentru copii ┼či tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre b─ârba┼úi ┼či femei, precum ┼či alte dispozi┼úii în materie de nediscriminare.
    (2) în sensul prevederilor prezentei legi, no┼úiunea de salariu minim prev─âzut─â la alin. (1) lit. c) este cea prev─âzut─â de legea român─â ┼či/sau contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extins─â la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale.
 
    ART. 7
    (1) Salaria┼úii deta┼ča┼úi de pe teritoriul României în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale beneficiaz─â, indiferent de legea aplicabil─â raportului de munc─â, de condi┼úiile de munc─â stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin conven┼úii colective sau sentin┼úe arbitrale de general─â aplicare valabile în statul membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau în Confedera┼úia Elve┼úian─â, pe al c─ârui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:
    a) durata maxim─â a timpului de munc─â ┼či durata minim─â a repausului periodic;
    b) durata minim─â a concediilor anuale pl─âtite;
    c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) condi┼úiile de punere la dispozi┼úie a salaria┼úilor, în special de c─âtre agen┼úii de munc─â temporar─â;
    e) s─ân─âtatea ┼či securitatea în munc─â;
    f) m─âsurile de protec┼úie aplicabile condi┼úiilor de munc─â pentru femeile îns─ârcinate sau pentru cele care au n─âscut recent, precum ┼či pentru copii ┼či tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre b─ârba┼úi ┼či femei, precum ┼či alte dispozi┼úii în materie de nediscriminare.
    (2) în sensul prevederilor prezentei legi, no┼úiunea de "salariu minim" prev─âzut─â la alin. (1) lit. c) este definit─â de legisla┼úia ┼či/sau practica statului membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau Confedera┼úiei Elve┼úiene, pe al c─ârui/c─ârei teritoriu este deta┼čat salariatul.
 
    ART. 7^1
    Personalului angajatorilor stabili┼úi pe teritoriul României, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport interna┼úional, fiind trimis s─â lucreze pentru o perioad─â de timp limitat─â pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene ┼či care nu se încadreaz─â în situa┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (2), i se aplic─â prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či beneficiaz─â de drepturile prev─âzute la art. 44 alin. (2) din acela┼či act normativ.
 
    ART. 8
    (1) Prevederile art. 6 lit. b) ┼či c) nu se aplic─â în cazul lucr─ârilor de montaj ini┼úial ┼či/sau de prim─â instalare a unui bun, care fac parte integrant─â dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în func┼úiune a bunului furnizat ┼či sunt executate de salaria┼úi califica┼úi ┼či/sau specializa┼úi ai întreprinderii furnizoare, dac─â durata deta┼č─ârii este de cel mult 8 zile.
    (2) Durata deta┼č─ârii se calculeaz─â pe baza unei perioade de referin┼ú─â de un an de la data începerii deta┼č─ârii. La calculul duratei deta┼č─ârii se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un lucr─âtor deta┼čat.
    (3) Excep┼úia prev─âzut─â la alin. (1) nu se aplic─â activit─â┼úilor din domeniul construc┼úiilor, care vizeaz─â construirea, repararea, între┼úinerea, modificarea sau demolarea cl─âdirilor, în special urm─âtoarelor:
    a) excava┼úii;
    b) terasament;
    c) construc┼úii;
    d) montare ┼či demontare a elementelor prefabricate;
    e) amenajare sau echipare;
    f) transformare;
    g) renovare;
    h) reparare;
    i) demontare;
    j) demolare;
    k) mentenan┼ú─â;
    l) între┼úinere, lucr─âri de vopsire ┼či cur─â┼úare;
    m) îmbun─ât─â┼úiri.
    ART. 9
    Indemniza┼úiile specifice deta┼č─ârii sunt considerate parte a salariului minim, în m─âsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de deta┼čare, precum cele de transport, cazare ┼či mas─â.
 
    ART. 10
    (1) Dispozi┼úiile prezentei legi nu limiteaz─â aplicarea condi┼úiilor de munc─â mai favorabile pentru salaria┼úii deta┼ča┼úi de c─âtre întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, la întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României.
    (2) Dispozi┼úiile prezentei legi nu limiteaz─â aplicarea condi┼úiilor de munc─â mai favorabile pentru salaria┼úii deta┼ča┼úi de c─âtre întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României la întreprinderi care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene.
 
    ART. 11
    întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene, care deta┼čeaz─â salaria┼úi pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spa┼úiului Economic European sau pe teritoriul Confedera┼úiei Elve┼úiene.
 
    ART. 12
    (1) în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspec┼úia Muncii este autoritatea public─â cu atribu┼úii de birou de leg─âtur─â, care efectueaz─â schimbul de informa┼úii cu institu┼úiile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spa┼úiului Economic European ┼či din Confedera┼úia Elve┼úian─â.
    (2) Inspec┼úia Muncii comunic─â institu┼úiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spa┼úiului Economic European ┼či din Confedera┼úia Elve┼úian─â, precum ┼či Comisiei Europene informa┼úii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atribu┼úii de birou de leg─âtur─â.
 
    (3) în cadrul acestei cooper─âri, Inspec┼úia Muncii r─âspunde cererilor motivate de informare a acestor institu┼úii cu privire la deta┼čarea salaria┼úilor în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale, inclusiv referitor la abuzuri sau la cazuri de activit─â┼úi transna┼úionale considerate ilegale.
    (4) Schimbul de informa┼úii prev─âzut la alin. (3) se realizeaz─â cu titlu gratuit.
    ART. 13
    (1) Inspec┼úia Muncii verific─â aplicarea prevederilor prezentei legi, în vederea respect─ârii drepturilor salaria┼úilor deta┼ča┼úi pe teritoriul României în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale.
    (2) în cazul în care consider─â c─â le-au fost înc─âlcate drepturile cu privire la condi┼úiile de munc─â, salaria┼úii deta┼ča┼úi în condi┼úiile prezentei legi ┼či/sau reprezentan┼úii acestora se pot adresa Inspec┼úiei Muncii.
    ART. 14
    în situa┼úia în care salaria┼úii deta┼ča┼úi în condi┼úiile prezentei legi consider─â c─â le-au fost înc─âlcate drepturile cu privire la condi┼úiile de munc─â, ace┼čtia se pot adresa instan┼úelor judec─âtore┼čti competente din România sau instan┼úelor judec─âtore┼čti dintr-un alt stat, potrivit conven┼úiilor interna┼úionale existente în materie de competen┼ú─â judiciar─â.
    ART. 15
    Procedura specific─â privind deta┼čarea salaria┼úilor în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale pe teritoriul României urmeaz─â s─â fie stabilit─â prin hot─ârâre a Guvernului*), în termen de 90 de zile de la data public─ârii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
    *) A se vedea Hot─ârârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind deta┼čarea salaria┼úilor în cadrul prest─ârii de servicii transna┼úionale pe teritoriul României.

 
    ART. 16 *** Abrogat

 
                                    *

    Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European ┼či a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind deta┼čarea lucr─âtorilor în cadrul prest─ârii de servicii, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997.

                              ---------------