LEGE Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale - ABROGAT
                      LEGE   Nr. 344 din 19 iulie 2006
privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

    Text in vigoare incepand cu data de 30 iunie 2015
 

    Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 30 iunie 2015.


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


    ART. 1
    Prevederile prezentei legi se aplica:
    a) intreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca in conditiile stabilite la art. 4 alin. (1);
    b) intreprinderilor stabilite pe teritoriul Romaniei care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, salariati cu care au stabilite raporturi de munca, in conditiile stabilite la art. 4 alin. (2).

    ART. 2
    Prezenta lege nu se aplica personalului navigant al intreprinderilor din marina comerciala.

    ART. 3
    (1) în sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) salariat detasat pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care in mod normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul Romaniei, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 4 alin. (1);
    b) salariat detasat de pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 4 alin. (2);
    c) salariu minim - salariul minim aplicabil pe teritoriul Romaniei pentru salariatul detasat pe teritoriul Romaniei, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, pentru salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei;
    d) cheltuieli generate de detasare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea si masa, efectuate in scopul detasarii;
    e) indemnizatie specifica detasarii - indemnizatia acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare.
    (2) în sensul prezentei legi, notiunea de "salariat" este cea reglementata in legislatia romana.
    (3) Pe intreaga perioada a detasarii salariatul detasat isi va pastra raportul de munca direct cu angajatorul care l-a detasat.

    ART. 4
    (1) Prezenta lege se aplica in masura in care intreprinderile prevazute la art. 1 lit. a) iau una dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational:
    a) detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
    b) detasarea unui salariat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
    c) punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.
    (2) Prezenta lege se aplica in masura in care intreprinderile prevazute la art. 1 lit. b) iau una dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational:
    a) detasarea unui salariat de pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
    b) detasarea unui salariat de pe teritoriul Romaniei la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
    c) punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

    ART. 5 *** Abrogat

    ART. 6
    (1) Salariatii detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin legea romana si/sau prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la:
    a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
    b) durata minima a concediilor anuale platite;
    c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, in special de catre agentii de munca temporara;
    e) sanatatea si securitatea in munca;
    f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.
    (2) în sensul prevederilor prezentei legi, notiunea de salariu minim prevazuta la alin. (1) lit. c) este cea prevazuta de legea romana si/sau contractul colectiv de munca incheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale.

    ART. 7
    (1) Salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare valabile in statul membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, pe al carui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:
    a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
    b) durata minima a concediilor anuale platite;
    c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, in special de catre agentii de munca temporara;
    e) sanatatea si securitatea in munca;
    f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.
    (2) în sensul prevederilor prezentei legi, notiunea de "salariu minim" prevazuta la alin. (1) lit. c) este definita de legislatia si/sau practica statului membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, pe al carui/carei teritoriu este detasat salariatul.

    ART. 7^1
    Personalului angajatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei, care efectueaza operatiuni de transport international, fiind trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene si care nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 4 alin. (2), i se aplica prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiaza de drepturile prevazute la art. 44 alin. (2) din acelasi act normativ.

    ART. 8
    (1) Prevederile art. 6 lit. b) si c) nu se aplica in cazul lucrarilor de montaj initial si/sau de prima instalare a unui bun, care fac parte integranta dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea in functiune a bunului furnizat si sunt executate de salariati calificati si/sau specializati ai intreprinderii furnizoare, daca durata detasarii este de cel mult 8 zile.
    (2) Durata detasarii se calculeaza pe baza unei perioade de referinta de un an de la data inceperii detasarii. La calculul duratei detasarii se iau in considerare perioadele anterioare in care postul a fost ocupat de un lucrator detasat.
    (3) Exceptia prevazuta la alin. (1) nu se aplica activitatilor din domeniul constructiilor, care vizeaza construirea, repararea, intretinerea, modificarea sau demolarea cladirilor, in special urmatoarelor:
    a) excavatii;
    b) terasament;
    c) constructii;
    d) montare si demontare a elementelor prefabricate;
    e) amenajare sau echipare;
    f) transformare;
    g) renovare;
    h) reparare;
    i) demontare;
    j) demolare;
    k) mentenanta;
    l) intretinere, lucrari de vopsire si curatare;
    m) imbunatatiri.
    ART. 9
    Indemnizatiile specifice detasarii sunt considerate parte a salariului minim, in masura in care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detasare, precum cele de transport, cazare si masa.

    ART. 10
    (1) Dispozitiile prezentei legi nu limiteaza aplicarea conditiilor de munca mai favorabile pentru salariatii detasati de catre intreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, la intreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul Romaniei.
    (2) Dispozitiile prezentei legi nu limiteaza aplicarea conditiilor de munca mai favorabile pentru salariatii detasati de catre intreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul Romaniei la intreprinderi care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.

    ART. 11
    întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decat intreprinderile stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.

    ART. 12
    (1) în scopul punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspectia Muncii este autoritatea publica cu atributii de birou de legatura, care efectueaza schimbul de informatii cu institutiile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana.
    (2) Inspectia Muncii comunica institutiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, precum si Comisiei Europene informatii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atributii de birou de legatura.

    (3) în cadrul acestei cooperari, Inspectia Muncii raspunde cererilor motivate de informare a acestor institutii cu privire la detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv referitor la abuzuri sau la cazuri de activitati transnationale considerate ilegale.
    (4) Schimbul de informatii prevazut la alin. (3) se realizeaza cu titlu gratuit.
    ART. 13
    (1) Inspectia Muncii verifica aplicarea prevederilor prezentei legi, in vederea respectarii drepturilor salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale.
    (2) în cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la conditiile de munca, salariatii detasati in conditiile prezentei legi si/sau reprezentantii acestora se pot adresa Inspectiei Muncii.
    ART. 14
    în situatia in care salariatii detasati in conditiile prezentei legi considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la conditiile de munca, acestia se pot adresa instantelor judecatoresti competente din Romania sau instantelor judecatoresti dintr-un alt stat, potrivit conventiilor internationale existente in materie de competenta judiciara.
    ART. 15
    Procedura specifica privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei urmeaza sa fie stabilita prin hotarare a Guvernului*), in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei.


    ART. 16 *** Abrogat


                                    *

    Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997.

                              ---------------