închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ Nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ºi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto ºi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãþii acestora
           ORDONANÞà  Nr. 8 din 28 ianuarie 2015
pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 30 ianuarie 2015

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 1 pct. VI.10 Âşi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã.

    ART. I
    OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 371/2007, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziĂžii ale legislaĂžiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 Âşi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului Âşi abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operaĂžiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere, internaĂžionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR."
    2. La articolul 1, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) Prezenta ordonanÞã stabileÂşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier Âşi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European Âşi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziĂžii ale legislaĂžiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    3. Articolul 2 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 2
    OperaĂžiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) Âşi p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."
    4. Articolul 4 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Controlul respectĂŁrii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR Âşi ale prezentei ordonanĂže se va desfĂŁÂşura atât în trafic, cât Âşi la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueazĂŁ de cĂŁtre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliĂžiÂşti rutieri Âşi personalul cu atribuĂžii de control în domeniul protecĂžiei animalelor în timpul transportului din cadrul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor, respectiv al unitĂŁĂžilor subordonate acesteia, potrivit competenĂželor ce le revin, stabilite de legislaĂžia în vigoare.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor Âşi operatorilor de transport rutier se efectueazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Âşi/sau de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii Âşi Ministerului Muncii, Familiei, ProtecĂžiei Sociale Âşi Persoanelor Vârstnice Âşi de personalul cu atribuĂžii de control în domeniul protecĂžiei animalelor în timpul transportului din cadrul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor, respectiv al unitĂŁĂžilor subordonate acesteia, potrivit competenĂželor ce le revin, stabilite de legislaĂžia în vigoare.
    (4) Coordonatorul naĂžional al activitĂŁĂžilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR Âşi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naĂžional.
    (5) în vederea verificĂŁrii datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenĂželor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecĂžia animalelor în timpul transportului Âşi al operaĂžiunilor conexe Âşi de modificare a Directivelor 64/432/CE Âşi 93/119/CE Âşi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 Âşi ale OrdonanĂžei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 215/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, personalul cu atribuĂžii de control în domeniul protecĂžiei animalelor în timpul transportului din cadrul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor, respectiv al unitĂŁĂžilor subordonate acesteia utilizeazĂŁ cartelele de control eliberate de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ desemnatĂŁ în acest sens."
    5. Articolul 8 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁrile dispoziĂžiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR, cĂŁrora le sunt aplicabile dispoziĂžiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiĂžiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaĂžiei de operator de transport rutier Âşi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, Âşi constituie contravenĂžii dacĂŁ acestea nu au fost sĂŁvârÂşite în astfel de condiĂžii încât, potrivit legii penale, sĂŁ constituie infracĂžiuni:
    a) depĂŁÂşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depĂŁÂşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    c) depĂŁÂşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere sĂŁptĂŁmânale;
    d) depĂŁÂşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive;
    e) utilizarea unui vehicul fĂŁrĂŁ a avea instalat/ĂŁ un/o echipament/aparaturĂŁ de înregistrare omologat/ĂŁ sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
    f) utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducĂŁtorului auto;
    g) conducerea unui vehicul cu o cartelĂŁ tahograficĂŁ obĂžinutĂŁ în alte condiĂžii decât cele prevĂŁzute de reglementĂŁrile în vigoare;
    h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahograficĂŁ, deĂžinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;
    i) intervenĂžia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta sĂŁ poatĂŁ conduce la alterarea datelor înregistrate Âşi/sau a informaĂžiilor conĂžinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;
    j) prezenĂža în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate Âşi/sau a informaĂžiilor conĂžinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.
    (2) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri foarte grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu au fost sĂŁvârÂşite în astfel de condiĂžii încât, potrivit legii penale, sĂŁ constituie infracĂžiuni:
    a) depĂŁÂşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depĂŁÂşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
    c) depĂŁÂşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere sĂŁptĂŁmânale;
    d) depĂŁÂşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive;
    e) depĂŁÂşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptĂŁ;
    f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilĂŁ reducerea acesteia pânĂŁ la 9 ore;
    g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilĂŁ reducerea acesteia pânĂŁ la 9 ore;
    h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracĂžionat;
    i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
    j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului sĂŁptĂŁmânal redus;
    k) diminuarea cu pânĂŁ la 9 ore a repausului sĂŁptĂŁmânal normal;
    l) utilizarea în condiĂžii necorespunzĂŁtoare a posibilitĂŁĂžii de derogare prevĂŁzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    m) remunerarea conducĂŁtorilor auto în funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi/sau de cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ, chiar Âşi sub formĂŁ de prime sau majorĂŁri salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de naturĂŁ sĂŁ pericliteze siguranĂža rutierĂŁ Âşi/sau sĂŁ încurajeze încĂŁlcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
    n) echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcĂžioneazĂŁ corect, este defect(ĂŁ), nu este calibrat(ĂŁ) sau sigilat(ĂŁ) corespunzĂŁtor ori nu are verificarea periodicĂŁ în termenul de valabilitate;
    o) echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ĂŁ) necorespunzĂŁtor, a suferit intervenĂžii abuzive sau nu este utilizatĂŁ o cartelĂŁ tahograficĂŁ valabilĂŁ;
    p) înregistrĂŁrile activitĂŁĂžii conducĂŁtorilor auto nu sunt pĂŁstrate de cĂŁtre operatorul de transport/întreprinderea sub formĂŁ de diagrame tahografice, rapoarte imprimate Âşi/sau date descĂŁrcate, în ordine cronologicĂŁ Âşi separat pentru fiecare conducĂŁtor auto;
    q) conducĂŁtorul auto deĂžine mai mult de o cartelĂŁ tahograficĂŁ valabilĂŁ;
    r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    s) operatorul de transport/întreprinderea nu deĂžine înregistrĂŁrile privind activitatea unui conducĂŁtor auto, cel puĂžin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toatĂŁ perioada de activitate dacĂŁ aceasta este mai micĂŁ de 365 de zile;
    Âş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaĂžiile înscrise nu sunt lizibile;
    t) utilizarea incorectĂŁ a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;
    Ăž) scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrĂŁrii datelor relevante;
    u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;
    v) numele de familie al conducĂŁtorului lipseÂşte de pe diagrama tahograficĂŁ;
    w) prenumele conducĂŁtorului auto lipseÂşte de pe diagrama tahograficĂŁ;
    x) refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reĂžinerea sau copierea oricĂŁrei înregistrĂŁri privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale unui conducĂŁtor auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activitĂŁĂžii desfĂŁÂşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;
    y) neprezentarea înregistrĂŁrilor din ziua curentĂŁ;
    z) neprezentarea organelor de control a înregistrĂŁrilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;
    aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahograficĂŁ, în format electronic, în cazul în care conducĂŁtorul auto deĂžine una;
    bb) neprezentarea organelor de control a înregistrĂŁrilor manuale Âşi a rapoartelor imprimate din ziua curentĂŁ sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
    cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
    dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparatĂŁ de cĂŁtre un montator sau atelier autorizat;
    ee) conducĂŁtorul auto nu a menĂžionat toate informaĂžiile necesare legate de activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fĂŁcut înregistrĂŁri întrucât a fost neutilizabilĂŁ sau a funcĂžionat defectuos;
    ff) numĂŁrul cartelei tahografice sau numele Âşi prenumele conducĂŁtorului auto sau numĂŁrul permisului de conducere nu sunt menĂžionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
    gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentĂŁ din statul membru în care a avut loc evenimentul;
    hh) nerespectarea obligaĂžiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus sĂŁptĂŁmânal normal, pânĂŁ la sfârÂşitul celei de-a treia sĂŁptĂŁmâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
    (3) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu au fost sĂŁvârÂşite în astfel de condiĂžii încât, potrivit legii penale, sĂŁ constituie infracĂžiuni:
    a) depĂŁÂşirea cu o orĂŁ sau mai mult, dar mai puĂžin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depĂŁÂşirea cu o orĂŁ sau mai mult, dar mai puĂžin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    c) depĂŁÂşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puĂžin de 9 ore, a duratei maxime de conducere sĂŁptĂŁmânale;
    d) depĂŁÂşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puĂžin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive;
    e) depĂŁÂşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puĂžin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptĂŁ;
    f) diminuarea cu o orĂŁ sau mai mult, dar mai puĂžin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilĂŁ reducerea acesteia;
    g) diminuarea cu o orĂŁ sau mai mult, dar mai puĂžin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilĂŁ reducerea acesteia;
    h) diminuarea cu o orĂŁ sau mai mult, dar mai puĂžin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracĂžionat;
    i) diminuarea cu o orĂŁ sau mai mult, dar mai puĂžin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
    j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puĂžin de 4 ore, a repausului sĂŁptĂŁmânal redus;
    k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puĂžin de 9 ore, a repausului sĂŁptĂŁmânal normal;
    l) lipsa organizĂŁrii sau organizarea necorespunzĂŁtoare a activitĂŁĂžii conducĂŁtorului auto ori lipsa instrucĂžiunilor sau instrucĂžiuni necorespunzĂŁtoare date conducĂŁtorului auto astfel încât acesta sĂŁ poatĂŁ sĂŁ se conformeze prevederilor legale aplicabile;
    m) nedeĂžinerea la bordul vehiculului a unui numĂŁr suficient de diagrame tahografice;
    n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de cĂŁtre echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologatĂŁ sau corespunzĂŁtoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ĂŁ la bordul vehiculului;
    o) nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
    p) neintroducerea/neînregistrarea manualĂŁ a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
    q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;
    r) ora înregistratĂŁ de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficialĂŁ a Þãrii în care este înmatriculat vehiculul;
    s) utilizarea incorectĂŁ a mecanismului de comutare a tahografului;
    Âş) data începutului sau data sfârÂşitului utilizĂŁrii diagramei tahografice nu este înscrisĂŁ pe aceasta;
    t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizĂŁrii diagramei tahografice nu este înscrisĂŁ pe aceasta;
    Ăž) nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacĂŁ au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecĂžiunii;
    u) lipsa semnĂŁturii conducĂŁtorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.
    (4) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri minore ale dispoziĂžiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii:
    a) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la o orĂŁ a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    b) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la o orĂŁ a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisĂŁ extinderea acesteia la 10 ore;
    c) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la 4 ore a duratei de conducere sĂŁptĂŁmânale;
    d) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive;
    e) depĂŁÂşirea cu pânĂŁ la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptĂŁ;
    f) diminuarea cu pânĂŁ la o orĂŁ a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilĂŁ reducerea acesteia;
    g) diminuarea cu pânĂŁ la o orĂŁ a perioadei minime de repaus zilnic redus;
    h) diminuarea cu pânĂŁ la o orĂŁ a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracĂžionat;
    i) diminuarea cu pânĂŁ la o orĂŁ a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
    j) diminuarea cu pânĂŁ la 2 ore a repausului sĂŁptĂŁmânal redus;
    k) diminuarea cu pânĂŁ la 3 ore a repausului sĂŁptĂŁmânal normal;
    l) nedeĂžinerea la bordul vehiculului a unei cantitĂŁĂži suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de cĂŁtre echipamentul/aparatura de înregistrare;
    m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaĂžiilor conĂžinute;
    n) scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrĂŁrii datelor relevante;
    o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea pe care acestea pot înregistra date, fĂŁrĂŁ a rezulta pierderea/alterarea datelor;
    p) locul unde a început sau cel unde s-a sfârÂşit utilizarea diagramei tahografice nu este menĂžionat pe aceasta;
    q) numĂŁrul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahograficĂŁ;
    r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârÂşitul utilizĂŁrii diagramei tahografice nu este înscrisĂŁ pe aceasta;
    s) ora schimbĂŁrii vehiculului nu este înscrisĂŁ pe diagrama tahograficĂŁ;
    Âş) simbolul Þãrii nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare."
    6. La articolul 9, alineatele (1) Âşi (4) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 8 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu amendĂŁ de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii, pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (1) lit. a) - j);
    b) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ conducĂŁtorului auto pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t) - w) Âşi ee) - gg);
    c) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (2) lit. a) - m), p), s), Âş), y) - dd) Âşi hh);
    d) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevĂŁzutĂŁ la art. 8 alin. (2) lit. n);
    e) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplicĂŁ, dupĂŁ caz, conducĂŁtorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevĂŁzutĂŁ la art. 8 alin. (2) lit. x);
    f) cu amendĂŁ de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplicĂŁ conducĂŁtorului auto pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (3) lit. n) - t) Âşi u);
    g) cu amendĂŁ de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (3) lit. a) - m) Âşi Ăž);
    h) cu amendĂŁ de la 250 lei la 500 lei, care se aplicĂŁ conducĂŁtorului auto pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (4) lit. n) - Âş);
    i) cu amendĂŁ de la 250 lei la 500 lei care se aplicĂŁ operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevĂŁzute la art. 8 alin. (4) lit. a) - m).
    ..........................................................................
    (4) ContravenĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã se constatĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul InspecĂžiei Muncii, de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, ProtecĂžiei Sociale Âşi Persoanelor Vârstnice Âşi de cĂŁtre poliĂžiÂştii rutieri, potrivit competenĂželor ce le revin, stabilite de legislaĂžia în vigoare."
    7. DupĂŁ articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 10^1
    în aplicarea prezentei ordonanĂže, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecĂžia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Âşi libera circulaĂžie a acestor date, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor."
    8. La articolul 11, dupĂŁ alineatul (4) se introduc douĂŁ noi alineate, alineatele (5) Âşi (6), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(5) Ministerul Transporturilor transmite autoritĂŁĂžilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informĂŁrile prevĂŁzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
    a) prin Registrul Auto Român - R.A. - informaĂžiile privitoare la montatori Âşi ateliere;
    b) prin Coordonatorul naĂžional - informaĂžiile privitoare la tipuri de practici de manipulare Âşi orice sancĂžiune aplicatĂŁ pentru astfel de încĂŁlcĂŁri.
    (6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Român - R.A., registrul mĂŁrcilor Âşi datelor electronice de securitate utilizate, precum Âşi informaĂžiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    ART. II
    în vederea aplicĂŁrii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, pânĂŁ la data de 2 martie 2015:
    a) Ministerul Transporturilor actualizeazĂŁ prevederile Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006, precum Âşi ale Normelor metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere, pauzelor Âşi perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi al utilizĂŁrii aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) Ministerul Transporturilor elaboreazĂŁ Âşi supune spre aprobare Guvernului un proiect de modificare Âşi completare a HotĂŁrârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiĂžiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezĂŁ, precum Âşi a condiĂžiilor de montare, reparare, reglare Âşi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere Âşi a limitatoarelor de vitezĂŁ.
    ART. III
    în vederea aplicĂŁrii actelor normative prevĂŁzute la art. 1 din OrdonanĂža Guvernului nr. 37/2007, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 371/2007, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, astfel cum a fost modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin prezenta ordonanÞã, pânĂŁ la data de 2 martie 2016:
    a) Ministerul Transporturilor Âşi Ministerul Afacerilor Interne adoptĂŁ prin ordin norme privind formarea iniĂžialĂŁ Âşi periodicĂŁ a personalului propriu cu atribuĂžii de control;
    b) Ministerul Transporturilor adoptĂŁ prin ordin norme privind dotarea etapizatĂŁ a personalului cu atribuĂžii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu echipamente de detectare timpurie la distanÞã necesare pentru a permite comunicarea cu tahograful inteligent.
    ART. IV
    Prezenta ordonanÞã intrĂŁ în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepĂžia art. I. pct. 5 Âşi 6, care intrĂŁ în vigoare la 10 zile de la data publicĂŁrii.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                              ContrasemneazĂŁ:
                              p. Viceprim-ministru,
                              ministrul afacerilor interne,
                              Ilie BotoÂş,
                              secretar de stat

                              Ministrul transporturilor,
                              Ioan Rus

                              Ministrul finanĂželor publice,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                              Ministrul agriculturii Âşi
                              dezvoltĂŁrii rurale,
                              Daniel Constantin

                              Ministrul economiei,
                              comerĂžului Âşi turismului,
                              Mihai Tudose

                              Ministrul muncii, familiei, protecĂžiei
                              sociale Âşi persoanelor vârstnice,
                              Rovana Plumb

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Bogdan Lucian Aurescu

    BucureÂşti, 28 ianuarie 2015.
    Nr. 8.