├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 906 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea ┼či completarea Hot─âr├órii Guvernului nr. 537/2014 privind condi┼úiile, procedura ┼či termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezent├ónd diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor
                  HOT─éRâRE   Nr. 906 din 15 octombrie 2014
pentru modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 537/2014 privind condi┼úiile, procedura ┼či termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 27 octombrie 2014

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    ART. I
    Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014 privind condi┼úiile, procedura ┼či termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Scopul prezentei hot─ârâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat, prev─âzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor, denumit─â în continuare restituire de accize."
    2. La articolul 1, dup─â alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "(1^1) Acordarea ajutorului de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu pia┼úa intern─â în aplicarea articolelor 107 ┼či 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, ┼či este exceptat─â de la obliga┼úia notific─ârii c─âtre Comisia European─â."
    3. Articolul 2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Plata ajutorului de stat se efectueaz─â în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, pân─â la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.
    (2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea supliment─ârii, astfel:
    a) credite de angajament pentru perioada 2014 - 2019 în vederea emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achizi┼úionat─â în perioada prev─âzut─â la art. II din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
    b) credite bugetare pentru perioada 2014 - 2019 în vederea restituirii accizei în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.
    (3) Schema de ajutor de stat se va finan┼úa cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul «Ajutoare de stat pentru finan┼úarea proiectelor pentru investi┼úii din cadrul bugetului Ministerului Finan┼úelor Publice - Ac┼úiuni generale», dup─â cum urmeaz─â:
    a) pentru anul 2014, bugetul estimat este de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 milioane euro; ┼či
    b) pentru anii urm─âtori, bugetele estimate sunt: 626,5 milioane lei pentru anul 2015, 643,2 milioane lei pentru anul 2016, 661,7 milioane lei pentru anul 2017, 680,7 milioane lei pentru anul 2018, respectiv 369,5 milioane lei pentru anul 2019.
    (4) Num─ârul total estimat al operatorilor economici care urmeaz─â s─â beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, num─ârul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.
    (5) M─âsura instituit─â conform prevederilor art. 1 alin. (1) ┼či (3) se acord─â pentru motorina achizi┼úionat─â dup─â data intr─ârii în vigoare a Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 14/2014 ┼či pân─â la data de 31 martie 2019.
    (6) Ministrul finan┼úelor publice sau alt─â persoan─â împuternicit─â în acest sens are calitatea de ordonator principal de credite pentru prezenta schem─â de ajutor de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
    4. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "c) în cazul operatorilor economici stabili┼úi în România, dac─â:
    (i) nu sunt declara┼úi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, sau nu se afl─â în inactivitate temporar─â, înscris─â în registrul comer┼úului, potrivit legii;
    (ii) nu beneficiaz─â de alte compensa┼úii pentru activitatea de transport desf─â┼čurat─â cu vehiculele eligibile;
    (iii) atât la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât ┼či la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistreaz─â obliga┼úii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezult─â din certificatul de atestare fiscal─â, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, precum ┼či din certificatul de atestare fiscal─â privind impozitele ┼či taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale. Aceast─â condi┼úie se consider─â îndeplinit─â ┼či dac─â:
    1. operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativ─â de TVA cu op┼úiune de rambursare ┼či/sau cereri de restituire, iar suma obliga┼úiilor de plat─â este mai mic─â sau egal─â cu suma de rambursat/restituit; ┼či/sau
    2. în certificatul de atestare fiscal─â emis de organul fiscal competent din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â operatorul economic are înscrise obliga┼úii de plat─â, dar are înscrise men┼úiuni cum ar fi e┼čalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, ┼či/sau, dup─â caz, în certificatul de atestare fiscal─â privind impozitele ┼či taxele locale operatorul economic are înscrise obliga┼úii de plat─â, îns─â din con┼úinutul certificatului ori al altui document eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale reiese c─â acestea sunt e┼čalonate, amânate la plat─â ori exist─â un plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare; ┼či/sau
    3. în certificatul de atestare fiscal─â emis de organul fiscal competent din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â operatorul economic are înscrise obliga┼úii de plat─â, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide ┼či exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorit─â┼úile contractante;".
    5. La articolul 4 alineatul (1) litera f), punctul (i) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(i) de la sta┼úiile de distribu┼úie înregistrate în baza art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a aliment─ârilor sau un inel emi┼ú─âtor/receptor;".
    6. La articolul 4 alineatul (1), dup─â litera f) se introduc dou─â noi litere, literele g) ┼či h), cu urm─âtorul cuprins:
    "g) nu intr─â în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 sec┼úiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;
    h) nu se afl─â în procedur─â de executare silit─â, faliment, orice form─â de reorganizare judiciar─â, dizolvare, închidere opera┼úional─â sau lichidare;".
    7. La articolul 4, alineatul (6) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(6) în sensul prezentei hot─ârâri, prin card de gestiune a aliment─ârilor cu carburant, respectiv inel emi┼ú─âtor/receptor se în┼úelege dispozitivele electronice personalizate pentru fiecare vehicul, utilizate ca modalitate de alimentare ┼či care sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care sunt utilizate."
    8. La articolul 6, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) în cazul operatorilor economici care aprovizioneaz─â vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistra┼úi potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a aliment─ârilor, respectiv al unui inel emi┼ú─âtor/receptor, baza pentru restituirea de accize reprezint─â cantitatea total─â de motorin─â rezultat─â prin însumarea cantit─â┼úilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte."
    9. La articolul 8, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) între Ministerul Finan┼úelor Publice, Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informa┼úiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) ┼či (ii), lit. d), g) ┼či h), care se transmit de c─âtre Ministerul Finan┼úelor Publice, prin Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â, c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â. Protocolul va con┼úine prevederi privind frecven┼úa cu care se comunic─â informa┼úiile c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â pentru operatorii deja înregistra┼úi în Registru;
    b) informa┼úiilor prev─âzute în anexele nr. 2 ┼či 5, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunic─â de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â, la solicitarea Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â."
    10. Articolul 9 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) în vederea înregistr─ârii în Registru, Administratorul schemei verific─â:
    a) îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informa┼úiile referitoare la operatorul economic, pe care le de┼úine în baza sa de date;
    b) îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pe baza informa┼úiilor referitoare la vehicule, pe care le de┼úine în baza sa de date, ┼či/sau, dup─â caz, a documentelor anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor;
    c) îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), g) ┼či h), pe baza documentelor anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor;
    d) îndeplinirea condi┼úiei prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. f) prin analizarea informa┼úiilor din documentele anexate cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.
    (2) în urma acestei verific─âri:
    a) cererea se aprob─â în situa┼úia în care condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) referitoare la operatorul economic sunt îndeplinite ┼či numai pentru vehiculele înscrise în cerere care îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 5;
    b) cererea se respinge în situa┼úia în care condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) referitoare la operatorul economic nu sunt îndeplinite.
    (3) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicat─â operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prev─âzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunz─âtoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (4) Cererile aprobate se opereaz─â în Registru de c─âtre Administratorul schemei."
    11. La articolul 13, alineatele (1), (3) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Cererea de restituire de accize este înso┼úit─â de urm─âtoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:
    a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la sta┼úiile de distribu┼úie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantit─â┼úilor de motorin─â alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, precum ┼či copii de pe facturile de achizi┼úie a motorinei împreun─â cu anexele la facturi, emise de c─âtre sta┼úiile de distribu┼úie sau de c─âtre ter┼úi. Borderoul se întocme┼čte pe baza informa┼úiilor din facturile de achizi┼úie a motorinei ┼či din anexele la facturi;
    b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantit─â┼úilor de motorin─â alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, precum ┼či copii de pe facturile de achizi┼úie a motorinei. Acest borderou se întocme┼čte pe baza informa┼úiilor stocate pe unit─â┼úile electronice de stocare prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. f).
    ..........................................................................
    (3) Facturile pentru aliment─ârile de combustibil ┼či anexele acestora sunt emise, de regul─â, de sta┼úiile de distribu┼úie, în situa┼úia în care cardurile de gestiune a aliment─ârilor sau inelele emi┼ú─âtor/receptor sunt gestionate de c─âtre aceste sta┼úii. în cazul în care cardurile de gestiune a aliment─ârilor sau inelele emi┼ú─âtor/receptor nu sunt gestionate de sta┼úiile de distribu┼úie, ci de c─âtre ter┼úi, ace┼čtia vor emite ┼či facturile pentru aliment─ârile de combustibil ┼či anexele acestora.
    (4) în cazul operatorilor economici care alimenteaz─â direct de la sta┼úiile de distribu┼úie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie s─â fie înscrise cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii: sta┼úia de alimentare, data aliment─ârii, num─ârul de înmatriculare al vehiculului alimentat, num─ârul de identificare al cardului de gestiune a aliment─ârilor ori, dup─â caz, al inelului emi┼ú─âtor/receptor, cantitatea de motorin─â alimentat─â exprimat─â în litri pe fiecare vehicul, num─ârul de kilometri înregistra┼úi la bordul vehiculului la momentul aliment─ârii."
    12. La articolul 14, alineatele (3), (5), (8) ┼či (10) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) înregistrarea cererii de restituire angajeaz─â r─âspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informa┼úiile prezentate în cerere ┼či în documentele anexate acesteia.
    ..........................................................................
    (5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie s─â verifice dac─â:
    a) baza de restituire prev─âzut─â la art. 6 alin. (4) este corect determinat─â, prin confruntarea datelor ┼či informa┼úiilor din borderouri cu celelalte documente ┼či informa┼úii prev─âzute la art. 13;
    b) suma de restituit înscris─â în cererea solicitantului este corect determinat─â, potrivit algoritmului prev─âzut la art. 7, ┼či se refer─â numai la aliment─âri efectuate în perioada în care operatorul economic, precum ┼či vehiculele sunt eligibile în Registru.
    ..........................................................................
    (8) Dup─â aprobarea legilor bugetare anuale ┼či a celor de rectificare, Ministerul Finan┼úelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prev─âzute de legisla┼úia în vigoare. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de restituire a accizei în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finan┼úelor Publice. Deciziile de restituire aprobate pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a complet─ârii unor informa┼úii eronate se restituie Autorit─â┼úii Rutiere Române de c─âtre ordonatorul principal de credite.
    ..........................................................................
    (10) Plafonul trimestrial alocat ┼či neconsumat se reporteaz─â în trimestrul urm─âtor."
    13. La articolul 14, alineatul (9) se abrog─â.
    14. Articolul 15 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Administratorul schemei trebuie s─â solu┼úioneze cererile de restituire în termen de maximum 45 de zile lucr─âtoare de la data depunerii. în cazul aprob─ârii cererii se emite o decizie de aprobare a cererii de restituire, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 7, care se întocme┼čte în 3 exemplare, dintre care un exemplar r─âmâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunic─â solicitantului ┼či un exemplar se transmite ordonatorului principal de credite, în termen de maximum 5 zile lucr─âtoare de la data emiterii acesteia. Emiterea deciziilor care nu se încadreaz─â în plafonul trimestrial se amân─â pentru trimestrul urm─âtor, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) în cazul în care operatorul economic nu îndepline┼čte cerin┼úele prev─âzute în sarcina sa de prezenta hot─ârâre se emite o decizie de respingere a cererii de restituire, potrivit modelului prev─âzut în anexa nr. 8, care se întocme┼čte în dou─â exemplare, dintre care un exemplar r─âmâne la Administratorul schemei ┼či un exemplar se comunic─â solicitantului în termen de maximum 45 de zile lucr─âtoare de la data înregistr─ârii cererii.
    (3) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    (4) Angajarea, lichidarea ┼či ordonan┼úarea cheltuielilor se realizeaz─â de c─âtre ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de c─âtre Administratorul schemei care constituie document justificativ prin care se atest─â realitatea ┼či modul de determinare a cuantumului obliga┼úiei de plat─â.
    (5) Plata se efectueaz─â în lei, în termen de maximum 30 de zile lucr─âtoare de la data comunic─ârii deciziei, astfel:
    a) într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabili┼úi în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabili┼úi în România.
    (6) Prin ordin al ministrului finan┼úelor publice se stabile┼čte procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (4) ┼či (5)."
    15. Articolul 22 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 22
    Administratorul schemei va informa prin site-ul s─âu data de la care va pune la dispozi┼úia operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum ┼či manualul de utilizare a acestuia. De la data respectiv─â operatorii economici nu vor mai transmite documentele prev─âzute de prezenta hot─ârâre pe suport hârtie, cu excep┼úia documentelor solicitate de Administratorul schemei."
    16. Anexele nr. 2, 4 ┼či 5 se modific─â ┼či se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 ┼či 3 la prezenta hot─ârâre.
    17. Dup─â anexa nr. 6 se introduc dou─â noi anexe, anexa nr. 7 "Decizie de aprobare a cererii de restituire a accizei" ┼či anexa nr. 8 "Decizie de respingere a cererii de restituire a accizei", având cuprinsul prev─âzut în anexele nr. 4 ┼či 5 la prezenta hot─ârâre.
    18. Nota de subsol de la anexa nr. 6 "Borderoul aliment─ârilor cu motorin─â de la rezervoare proprii în trimestrul ..... din anul .........." se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "Cunoscând dispozi┼úiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara┼úii, declar c─â datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte ┼či complete."
    ART. II
    Comisia European─â este informat─â în termen de 20 de zile lucr─âtoare de la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu privire la acordarea ajutorului de stat, prev─âzut la art. 1 alin. (1) ┼či (1^1) din Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014 privind condi┼úiile, procedura ┼či termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor, astfel cum a fost modificat─â ┼či completat─â prin prezenta hot─ârâre.
    ART. III
    (1) Cerin┼úele prev─âzute la art. I pct. 6 din prezenta hot─ârâre nu se aplic─â operatorilor economici stabili┼úi în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru cererile de înregistrare în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor, aflate în curs de solu┼úionare la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri.
    (2) Cererile de restituire de accize depuse ┼či nesolu┼úionate pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri se solu┼úioneaz─â în termenul în vigoare la momentul depunerii acestora.
    (3) Anexele nr. 2, 4, 5 ┼či 6, depuse pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei hot─ârâri, r─âmân valabil depuse în forma reglementat─â de Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014, la data depunerii cererii de restituire de accize sau, dup─â caz, a cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Ioana-Maria Petrescu

                       Ministrul delegat pentru buget,
                       Darius-Bogdan Vâlcov

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Titus Corl─â┼úean

                       Ministrul transporturilor,
                       Ioan Rus

                       Ministrul economiei,
                       Constantin Ni┼ú─â

                       Ministrul delegat pentru
                       întreprinderi mici ┼či mijlocii,
                       mediul de afaceri ┼či turism,
                       Florin Nicolae Jianu

    Bucure┼čti, 15 octombrie 2014.
    Nr. 906.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014)

    Nr. .............. din ...............

                         CERERE
pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

    Societatea/Reprezentantul*1) ..................................................., cu sediul social în localitatea ............................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., ┼úara ┼či, dup─â caz, jude┼úul/sectorul ...................., cod po┼čtal ..............., cod de înregistrare fiscal─â/cod de înregistrare în scopuri de TVA ................................, telefon .............., fax ................., e-mail ....................., reprezentat─â prin ....................., domiciliat în ....................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude┼úul/sectorul ........................., posesorul buletinului/c─âr┼úii de identitate/pa┼čaportului seria ... nr. ..............., eliberat/─â de ........................., având func┼úia de .................., solicit înregistrarea în Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.
    Societatea desf─â┼čoar─â activitatea de transport de marf─â/persoane*2) în baza Certificatului de transport în cont propriu nr. ..................../Licen┼úei comunitare nr.*3) ..................
    Anexez la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, urm─âtoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscal─â/înregistrare în scopuri de TVA;
    b) certificatul de atestare fiscal─â valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, din care rezult─â c─â nu înregistrez obliga┼úii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â, în condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hot─ârâre;
    c) certificatul fiscal privind impozitele ┼či taxele locale valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale, din care rezult─â c─â nu înregistrez obliga┼úii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor ┼či taxelor locale, în condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hot─ârâre;
    d) copie de pe Contractul/Contractele nr. ...................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a aliment─ârilor ori cu al inelului emi┼ú─âtor/receptor, dup─â caz;
    e) copie de pe dovada de┼úinerii dispersorului electronic pentru distribu┼úie prev─âzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din hot─ârâre, în cazul operatorilor economici stabili┼úi în România;
    f) declara┼úie pe propria r─âspundere din care rezult─â c─â îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) ┼či (ii) din hot─ârâre*4);
    g) declara┼úie pe propria r─âspundere din care rezult─â c─â nu beneficiez de alte compensa┼úii pentru transport ┼či c─â îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) ┼či h) din hot─ârâre;
    h) declara┼úia pe propria r─âspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici ┼či mijlocii prev─âzut─â în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiin┼ú─ârii ┼či dezvolt─ârii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    i) anexa nr. 3 la hot─ârâre cuprinzând lista vehiculelor eligibile.

    Data .......................              Numele ┼či prenumele
                                              reprezentantului legal ..................
                                              Semn─âtura ┼či ┼čtampila ...................

    Cunoscând dispozi┼úiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara┼úii, declar c─â datele înscrise în acest formular sunt corecte ┼či complete, iar documentele anexate cererii sunt reale, corecte ┼či legale.

------------
    *1) Cererea se întocme┼čte de c─âtre operatorul economic sau de reprezentantul prev─âzut la art. 4 alin. (4) din hot─ârâre.
    *2) Se bifeaz─â transport de m─ârfuri sau de persoane, dup─â caz.
    *3) Se men┼úioneaz─â nr. certificatului de transport în cont propriu sau nr. licen┼úei comunitare, dup─â caz, prev─âzute la art. 4 alin. (2) ┼či (3) din hot─ârâre. Operatorii licen┼úia┼úi în alte state membre care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri în cont propriu nu au obliga┼úia men┼úion─ârii niciunui document.
    *4) Numai în cazul operatorilor economici stabili┼úi în România.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 4 la Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014)

    Nr. .............. din ...............

                         CERERE*1)
de restituire de accize în baza prevederilor art. 176 alin. (6) ┼či (7) din Codul fiscal

    1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului*2) ........................................................
    2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ........................., str. .............. nr. ...., ┼úara ┼či, dup─â caz, jude┼úul/sectorul ....................., codul po┼čtal ........................
    3. Codul de înregistrare fiscal─â/Codul de înregistrare în scopuri de TVA .................................
    4. Datele contului bancar, cu men┼úionarea codului IBAN ................................
    5. Perioada de restituire acoperit─â de cerere ........................................
    6. Cantitatea de motorin─â pentru care se solicit─â restituirea: .................... mii litri
    7. Suma de restituit: .................. lei
    Anex─âm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, urm─âtoarele documente:
    a) copii de pe facturile de achizi┼úie a motorinei împreun─â cu anexele la facturi, precum ┼či borderoul centralizator al cantit─â┼úilor de motorin─â alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5*3) la hot─ârâre; ┼či/sau, dup─â caz,
    b) copii de pe facturile de achizi┼úie a motorinei, precum ┼či borderourile de alimentare de la rezervoarele proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului din anexa nr. 6*4) la hot─ârâre;
    c) în cazul operatorilor economici stabili┼úi în alte state membre care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicit─â restituirea;
    d) certificatul de atestare fiscal─â, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, din care rezult─â c─â nu înregistrez obliga┼úii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agen┼úia Na┼úional─â de Administrare Fiscal─â, în condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii);
    e) certificatul fiscal privind impozitele ┼či taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorit─â┼úii administra┼úiei publice locale, din care rezult─â c─â nu înregistrez obliga┼úii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor ┼či taxelor locale, în condi┼úiile prev─âzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii);.

    Solicit─âm restituirea prin virament în contul men┼úionat la pct. 4.

    Numele ┼či prenumele .........................
    Semn─âtura solicitantului ......................
                                                      Data ...................

------------
    *1) înregistrarea cererii de restituire angajeaz─â r─âspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informa┼úiile prezentate în cerere ┼či în documentele anexate acesteia.
    *2) Cererea se întocme┼čte de c─âtre operatorul economic sau reprezentantul acestuia prev─âzut la art. 4 alin. (4) din hot─ârâre.
    *3) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la sta┼úiile de distribu┼úie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal.
    *4) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu de┼úinute la punctele sale de alimentare.

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 5 la Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014)

    Operatorul economic ...................................
    Codul de înregistrare fiscal─â/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ............................
    Adresa ...............................................

                         BORDEROUL*)
aliment─ârilor cu motorin─â de la sta┼úii de distribu┼úie în trimestrul ..... din anul ..........
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr. de înmatriculare | Nr. cardului de gestiune/  | Cantitatea| Factura |
|crt.| a vehiculului        | inelului emi┼ú─âtor/receptor |  (litri)  | nr./data|
|____|______________________|____________________________|___________|_________|
|  1.|                      |                            |           |         |
|    |                      |                            |___________|_________|
|    |                      |                            |           |         |
|    |                      |                            |___________|_________|
|    |                      |                            |           |         |
|____|______________________|____________________________|___________|_________|
|                         Total                          |           |         |
|________________________________________________________|___________|_________|
|  2.|                      |                            |           |         |
|    |                      |                            |___________|_________|
|    |                      |                            |           |         |
|    |                      |                            |___________|_________|
|    |                      |                            |           |         |
|____|______________________|____________________________|___________|_________|
|                         Total                          |           |         |
|________________________________________________________|___________|_________|
|    |                      |                            |           |         |
|____|______________________|____________________________|___________|_________|
|                     TOTAL GENERAL:                     |           |         |
|________________________________________________________|___________|_________|


    Data .......................       Numele ┼či prenumele
                                       reprezentantului legal ..................
                                       Semn─âtura ┼či ┼čtampila ...................

    Cunoscând dispozi┼úiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara┼úii, declar c─â datele înscrise în acest formular sunt corecte ┼či complete, facturile reflectând opera┼úiuni reale.

------------
    *) Se completeaz─â pe baza anexelor la facturi ┼či trebuie s─â cuprind─â doar aliment─ârile realizate în trimestrul pentru care se solicit─â restituirea.

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 7 la Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Autoritatea Rutier─â Român─â
                                            Nr. de înregistrare ..............
                                            Data .............................

                         DECIZIE
         de aprobare a cererii de restituire a accizei

    C─âtre:

    Denumirea operatorului economic/reprezentantului fiscal ..................................
    Codul de identificare fiscal─â/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ....................
    Nr./data înregistr─ârii în Registru*1) ........................
    Adresa: localitate ......................, str. ................. nr. ..., bl. ..., ap. ..., et. ..., jude┼úul/sectorul ..................., codul po┼čtal ......................
    în temeiul art. 15 alin. (1) din Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014 privind condi┼úiile, procedura ┼či termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, v─â comunic─âm c─â se aprob─â cererea de restituire cu nr. de înregistrare ......................, pentru suma de ..................... lei, aferent─â bazei de restituire de .................. mii litri motorin─â.
    1. Modalitate de determinare a sumei:

    1.1. Acciza solicitat─â la restituire    ............... lei
    1.2. Acciza aprobat─â la restituire      ............... lei
    1.3. Acciza respins─â la restituire      ............... lei

    2. Motivele de fapt ale respingerii
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    3. Temeiul de drept
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Restituirea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectueaz─â de ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastr─â în cererea de restituire de accize, respectiv:
    ..........................................................................
    împotriva prezentei decizii operatorul economic poate formula plângere prealabil─â în condi┼úiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    Aprobat,                                întocmit,
    Func┼úia ...........................     Func┼úia ........................
    Numele ┼či prenumele ...............     Numele ┼či prenumele ............
    Data ..............................     Data ...........................
    Semn─âtura .........................     Semn─âtura ......................

------------
    *1) Prin Registru se în┼úelege Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

    ANEXA 5
    (Anexa nr. 8 la Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Autoritatea Rutier─â Român─â
                                            Nr. de înregistrare ..............
                                            Data .............................

                         DECIZIE
    de respingere a cererii de restituire a accizei

    C─âtre:

    Denumirea operatorului economic/reprezentantului fiscal ......................................................
    Codul de identificare fiscal─â/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Nr./data înregistr─ârii în Registru*1) .................................
    Adresa: localitate ........................ str. ..................... nr. ... bl. ..., ap. ..., et. ......, jude┼úul/sectorul ..........., codul po┼čtal ...............
    în temeiul art. 15 alin. (2) din Hot─ârârea Guvernului nr. 537/2014 privind condi┼úiile, procedura ┼či termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferen┼úa dintre nivelul standard al accizelor ┼či nivelul accizelor diferen┼úiat pentru motorina utilizat─â drept combustibil pentru motor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, v─â comunic─âm c─â cererea de restituire cu nr. de înregistrare ..................., pentru suma de ...................... lei, aferent─â bazei de restituire de .................. mii litri motorin─â se respinge.
    Motivele de fapt ale respingerii:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Temeiul de drept:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    împotriva prezentei decizii operatorul economic poate formula plângere prealabil─â în condi┼úiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    Aprobat,                                întocmit,
    Func┼úia ...........................     Func┼úia ........................
    Numele ┼či prenumele ...............     Numele ┼či prenumele ............
    Data ..............................     Data ...........................
    Semn─âtura .........................     Semn─âtura ......................

------------
    *1) Prin Registru se în┼úelege Registrul vehiculelor ┼či al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

                              ---------------