închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse ĂŽn aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011
                     ORDIN   Nr. 3 din 16 ianuarie 2013
pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011

EMITENT:      COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 18 ianuarie 2013

    în conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011,

    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
    "8. indexarea tarifelor de prima - majorarea uniforma de catre asiguratorul RCA a tarifelor de prima cu acelasi procent."
    2. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despagubire stabilite în baza prevederilor art. 24."
    3. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru fiecare categorie de riscuri omogene considerate, asiguratorii au obligatia de a stabili tarifele de prime astfel încât, cu o probabilitate de cel putin 99,5%, primele estimate pe urmatoarele 12 luni sa acopere toate cheltuielile aferente, cu respectarea legislatiei în vigoare si a principiilor actuariale general acceptate."
    4. La articolul 21, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima stabilite conform prezentelor norme se notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, împreuna cu o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, însusita si semnata de conducatorul societatii. Calculul actuarial trebuie sa contina prima de risc, incluzând estimarea frecventei daunei si daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de prima."
    5. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), indexarea tarifelor de prima se va notifica cu minimum 10 zile lucratoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate.
    (3^2) Asiguratorii sunt obligati sa transmita în format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ipotezele folosite, metodele actuariale si justificarea aplicarii acestora pentru calculul mentionat la alin. (1^1), împreuna cu baza de date utilizata pentru aceste calcule."
    ART. II
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data publicarii.
    ART. III
    Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                             Daniel George Tudor

    Bucuresti, 16 ianuarie 2013.
    Nr. 3.

                              ---------------