ORDIN Nr. 31 din 28 decembrie 2012 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
                    ORDIN   Nr. 31 din 28 decembrie 2012
privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 897 din 28 decembrie 2012

    Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitatii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri,
    în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 lit. dd) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum si al art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se introduce restrictia temporara de circulatie, în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013, în zilele si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
    (2) în sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, se întelege orice autovehicul rutier înmatriculat în România sau în alte state ori înregistrat la autoritatile locale, având cel putin doua axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.
    (3) Semnalizarea rutiera a restrictiei prevazute la alin. (1), precum si semnalizarea rutiera de orientare a participantilor la trafic se realizeaza prin grija Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumita în continuare CNADNR - S.A.
    (4) CNADNR - S.A. va aduce la cunostinta participantilor la trafic introducerea restrictiei prevazute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
    ART. 2
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisa pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberata pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevazute în anexa nr. 2.
    (2) Pentru vehiculele prevazute la alin. (1), autorizatia nominala de circulatie se elibereaza doar pentru sectorul restrictionat pe care se afla punctul de încarcare/descarcare, fiind interzisa tranzitarea celuilalt sector restrictionat.
    (3) Autorizatia nominala de circulatie este valabila numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominala de circulatie nu este transmisibila.
    (4) Autorizatia nominala de circulatie nu poate fi eliberata cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
    (5) Autorizatia nominala de circulatie se pastreaza, în original, la bordul vehiculului si se prezinta la controlul organelor abilitate. în cazul pierderii, furtului, deteriorarii, schimbarii numarului de înmatriculare sau schimbarii detinatorului vehiculului pentru care a fost eliberata, autorizatia nominala de circulatie se considera nula. în acest caz, detinatorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, în conditiile prezentului ordin.
    (6) Autorizatia nominala de circulatie este valabila numai însotita de documente care atesta punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie aflat pe sectorul de drum restrictionat.
    ART. 3
    (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele:
    a) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre unitatile Ministerului Apararii Nationale;
    b) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre serviciile de ambulanta;
    d) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) care efectueaza transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta nationala;
    g) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre CNADNR - S.A. si de catre subunitatile sale;
    h) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru activitatea de inspectie si control;
    i) specializate, inclusiv vehiculele care efectueaza transportul acestora, care participa la interventii în caz de forta majora, în caz de fenomene naturale care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national;
    j) utilaje specializate sau adaptate pentru deszapezire;
    k) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre riverani;
    l) care efectueaza transporturi funerare;
    m) care efectueaza transportul de echipamente, medicamente si alte asemenea, de prim ajutor si ajutoare umanitare, în cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
    n) destinate, prin constructie, tractarii vehiculelor avariate;
    o) care efectueaza transporturi postale;
    p) specializate destinate prin constructie salubrizarii;
    q) utilizate pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura rutiera de transport de interes national, în baza unor liste nominale care cuprind vehicule utilizate, eliberate de catre CNADNR - S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri. Modelul listei nominale este prezentat în anexa nr. 3;
    r) autorizate în conformitate cu metodologia prevazuta în anexa nr. 2;
    s) care efectueaza transporturi de marfuri în trafic international, apartinând operatorilor de transport români sau straini, cu puncte de încarcare/descarcare pe unul din sectoarele restrictionate.
    (2) Pentru vehiculele prevazute la alin. (1) trebuie facuta dovada încadrarii în una din categoriile exceptate prin documentele de transport sau alte documente.
    ART. 4
    (1) Transporturile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. k), o), p), q) si r) se pot efectua doar pe sectorul restrictionat pe care se afla punctul de încarcare/descarcare sau domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comertului, în cazul riveranilor, fiind interzisa tranzitarea celuilalt sector restrictionat.
    (2) Transporturile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. o), p), q) si r) se pot efectua daca este îndeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    a) încarcatura se încadreaza în una dintre categoriile prevazute si este justificata prin documente de însotire;
    b) conducatorul auto detine ordinul de interventie, semnat de conducatorul unitatii sau de persoana desemnata.
    ART. 5
    (1) Transporturile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. k) se pot efectua de catre riverani numai pe sectorul de drum restrictionat, pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.
    (2) în sensul prezentului ordin, prin riveran se întelege orice persoana fizica ori juridica ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute la art. 1 ori în localitatile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute la art. 1.
    (3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinatorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care sa reiasa sediul social ori punctul de lucru, în copie stampilata si semnata în original de catre conducatorul unitatii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.
    ART. 6
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controlul respectarii prevederilor prezentului ordin se face de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
    ART. 7
    Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 9
    La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.031/2011 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                              Septimiu Buzasu,
                              secretar de stat

    Bucuresti, 28 decembrie 2012.
    Nr. 31.

    ANEXA 1

    Zilele si intervalele orare în care se aplica restrictia de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe unele sectoare ale DN 1 (E 60)
 _____________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|       Traseu        | Sens de |     Zilele si intervalele     |
|crt.|drum     |                     | parcurs |     orare restrictionate      |
|    |         |                     |         |_______________________________|
|    |         |                     |         | luni - joi    |     vineri    |
|____|_________|_____________________|_________|_______________|_______________|
| 1  |  DN 1   | Centura Bucuresti   |Bucuresti| 6,00 - 22,00  | 12,00 - 22,00 |
|    |         | (int. DN 1 cu CB) - |-        |               |               |
|    |         | Otopeni - Ploiesti  |Ploiesti |               |               |
|    |         | (int. DN 1 cu DN 1A)|_________|               |_______________|
|    |         |                     |Ploiesti |               | 8,00 - 18,00  |
|    |         |                     |-        |               |               |
|    |         |                     |Bucuresti|               |               |
|____|_________|_____________________|_________|_______________|_______________|
| 2  |  DN 1   | Ploiesti (int. DN 1 |ambele   | 6,00 - 22,00  | 8,00 - 22,00  |
|    |         | cu DN 1B) - Brasov  |sensuri  |               |               |
|    |         | (int. DN 1 cu DN 1A)|         |               |               |
|____|_________|_____________________|_________|_______________|_______________|


    ANEXA 2

                               METODOLOGIE
de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie pentru zilele de luni - vineri, pe sectoarele de drumuri prevazute în tabelul din anexa nr. 1 la ordin

    1. Eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
    2. Cererea pentru eliberarea autorizatiei nominale de circulatie se completeaza integral de catre solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informatiilor furnizate privind:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) numarul de înmatriculare al vehiculului;
    c) punctul de încarcare/descarcare sau originea/destinatia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restrictionat;
    d) masele si dimensiunile reale rezultate la transport;
    e) perioada de valabilitate solicitata;
    f) numarul contractului, comenzii de transport etc., în baza caruia/careia se efectueaza transportul, si denumirea beneficiarului;
    g) alte informatii relevante privind necesitatea circulatiei pe sectoarele restrictionate.
    3. Modelul cererii privind eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se afiseaza pe site-ul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR - S.A.).
    4. Analiza solicitarilor:
    a) analiza solicitarilor de eliberare a autorizatiilor nominale de circulatie se realizeaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai CNADNR - S.A.;
    b) comisia se întruneste saptamânal.
    5. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemneaza într-un proces-verbal.
    6. Conditii pentru acordarea autorizatiei nominale de circulatie:
    a) punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie al transportului se afla situat pe traseul restrictionat;
    b) nu exista trasee alternative pentru acces la punctul de încarcare/descarcare sau de origine/destinatie al transportului;
    c) în cazul transporturilor desfasurate cu depasirea maselor si/sau a dimensiunilor maxime admise în circulatie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu confera posibilitatea efectuarii transportului pe aceste trasee;
    d) autorizatia nominala de circulatie se elibereaza pentru urmatoarele perioade:
    (i) maximum 3 luni - în cazul în care, în momentul solicitarii, pentru vehiculul respectiv nu exista rovinieta valabila sau valabilitatea este mai mica decât perioada solicitata, autorizatia se elibereaza pentru perioada solicitata, dar nu mai mult de 3 luni sau pâna la data de 31 decembrie 2013;
    (ii) perioada solicitata - în cazul în care solicitantul detine rovinieta a carei valabilitate depaseste 3 luni de la data solicitarii, autorizatia se elibereaza pentru perioada solicitata, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei sau pâna la data de 31 decembrie 2013;
    e) termenul de valabilitate al autorizatiei decurge, cel mai devreme, din ziua urmatoare zilei eliberarii.
    7. Comisia verifica existenta si termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei.
    8. Comisia are dreptul:
    a) de a nu elibera autorizatie nominala de circulatie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;
    b) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizatiei nominale de circulatie, prin solicitarea unor documente suplimentare. în cazul în care comisia constata neconcordante între cerere si documentele suplimentare, nu va elibera autorizatia pâna la rezolvarea problemelor constatate.
    9. în cazul acordarii autorizatiei, aceasta se completeaza si se semneaza conform competentelor.
    10. în cazul în care nu se acorda autorizatia, documentatia nu se restituie solicitantului.
    11. CNADNR - S.A. tine evidenta tuturor autorizatiilor nominale de circulatie eliberate.
    12. Lista autorizatiilor nominale de circulatie eliberate este publica si se afiseaza pe site-ul CNADNR - S.A.
    13. în cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau schimbarii detinatorului vehiculului pentru care a fost eliberata autorizatia nominala, detinatorul are obligatia de a anunta în scris CNADNR - S.A., în vederea anularii acesteia. Eliberarea unei noi autorizatii nominale de circulatie se efectueaza conform metodologiei existente.
    14. Documentatiile se arhiveaza o perioada de un an la sediul CNADNR - S.A.

    ANEXA 3

    ROMâNIA
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMâNIA - S.A.
    Directia regionala de drumuri si poduri
    .................................

                           Lista nominala nr. .......
cuprinzând vehiculele utilizate pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura rutiera de transport de interes national

    Denumirea obiectivului:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Sectorul de drum autorizat: ..............................................
 _____________________________________________________________________
|Nr. |                    Nr. de înmatriculare               |   Valabilitate  |
|crt.|                                                       |_________________|
|    |                                                       | de la | pâna la |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    |                                                       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    |                                                       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    |                                                       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    |                                                       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|


    Prezenta lista nominala este valabila numai în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta.
    Falsificarea prezentei liste nominale se pedepseste conform legilor.
    în cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau schimbarii detinatorului pentru care a fost eliberata, prezenta lista nominala se considera nula.

        Vizat Constructor                          Vizat Consultant
        L.S. Emitent, S.S                          L.S. Emitent, S.S
                                             Emisa la data: ......../201....

    Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale - S.A.
    Directia Regionala de Drumuri si Poduri ....................

                              L.S. Emitent, S.S

                              ---------------