├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 40/2011 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
                      LEGE   Nr. 40 din 31 martie 2011
pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 31 martie 2011

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul cod reglementeaz─â domeniul raporturilor de munc─â, modul în care se efectueaz─â controlul aplic─ârii reglement─ârilor din domeniul raporturilor de munc─â, precum ┼či jurisdic┼úia muncii."
    2. Articolul 16 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Contractul individual de munc─â se încheie în baza consim┼ú─âmântului p─âr┼úilor, în form─â scris─â, în limba român─â. Obliga┼úia de încheiere a contractului individual de munc─â în form─â scris─â revine angajatorului. Forma scris─â este obligatorie pentru încheierea valabil─â a contractului.
    (2) Anterior începerii activit─â┼úii, contractul individual de munc─â se înregistreaz─â în registrul general de eviden┼ú─â a salaria┼úilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munc─â.
    (3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activit─â┼úii, s─â înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc─â.
    (4) Munca prestat─â în temeiul unui contract individual de munc─â constituie vechime în munc─â."
    3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "d) func┼úia/ocupa┼úia conform specifica┼úiei Clasific─ârii ocupa┼úiilor din România sau altor acte normative, precum ┼či fi┼ča postului, cu specificarea atribu┼úiilor postului;".
    4. La articolul 17 alineatul (2), dup─â litera d) se introduce o nou─â liter─â, litera d^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "d^1) criteriile de evaluare a activit─â┼úii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;".
    5. La articolul 17, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prev─âzute la alin. (2) în timpul execut─ârii contractului individual de munc─â impune încheierea unui act adi┼úional la contract, într-un termen de 20 de zile lucr─âtoare de la data apari┼úiei modific─ârii, cu excep┼úia situa┼úiilor în care o asemenea modificare este prev─âzut─â în mod expres de lege."
    6. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2) Cuantumul presta┼úiilor suplimentare în bani sau modalit─â┼úile presta┼úiilor suplimentare în natur─â sunt specificate în contractul individual de munc─â."
    7. La articolul 27, alineatul (3) se abrog─â.
    8. La articolul 29, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(4) Angajatorul poate cere informa┼úii în leg─âtur─â cu persoana care solicit─â angajarea de la fo┼čtii s─âi angajatori, dar numai cu privire la activit─â┼úile îndeplinite ┼či la durata angaj─ârii ┼či numai cu încuno┼čtin┼úarea prealabil─â a celui în cauz─â."
    9. Articolul 31 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munc─â se poate stabili o perioad─â de prob─â de cel mult 90 de zile calendaristice pentru func┼úiile de execu┼úie ┼či de cel mult 120 de zile calendaristice pentru func┼úiile de conducere.
    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeaz─â exclusiv prin modalitatea perioadei de prob─â de maximum 30 de zile calendaristice.
    (3) Pe durata sau la sfâr┼čitul perioadei de prob─â, contractul individual de munc─â poate înceta exclusiv printr-o notificare scris─â, f─âr─â preaviz, la ini┼úiativa oric─âreia dintre p─âr┼úi, f─âr─â a fi necesar─â motivarea acesteia.
    (4) Pe durata perioadei de prob─â salariatul beneficiaz─â de toate drepturile ┼či are toate obliga┼úiile prev─âzute în legisla┼úia muncii, în contractul colectiv de munc─â aplicabil, în regulamentul intern, precum ┼či în contractul individual de munc─â.
    (5) Pentru absolven┼úii institu┼úiilor de înv─â┼ú─âmânt superior, primele 6 luni dup─â debutul în profesie se consider─â perioad─â de stagiu. Fac excep┼úie acele profesii în care stagiatura este reglementat─â prin legi speciale. La sfâr┼čitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaz─â obligatoriu o adeverin┼ú─â, care este vizat─â de inspectoratul teritorial de munc─â în a c─ârui raz─â teritorial─â de competen┼ú─â acesta î┼či are sediul.
    (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prev─âzut la alin. (5) se reglementeaz─â prin lege special─â."
    10. La articolul 32, alineatul (3) se abrog─â.
    11. Articolul 33 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 33
    Perioada în care se pot face angaj─âri succesive de prob─â ale mai multor persoane pentru acela┼či post este de maximum 12 luni."
    12. La articolul 34, alineatele (3) ┼či (5) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Registrul general de eviden┼ú─â a salaria┼úilor se completeaz─â ┼či se transmite inspectoratului teritorial de munc─â în ordinea angaj─ârii ┼či cuprinde elementele de identificare ale tuturor salaria┼úilor, data angaj─ârii, func┼úia/ocupa┼úia conform specifica┼úiei Clasific─ârii ocupa┼úiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de munc─â, salariul, sporurile ┼či cuantumul acestora, perioada ┼či cauzele de suspendare a contractului individual de munc─â, perioada deta┼č─ârii ┼či data încet─ârii contractului individual de munc─â.
    ..........................................................................
    (5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat s─â elibereze un document care s─â ateste activitatea desf─â┼čurat─â de acesta, durata activit─â┼úii, salariul, vechimea în munc─â, în meserie ┼či în specialitate."
    13. La articolul 35, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferi┼úi sau la acela┼či angajator, în baza unor contracte individuale de munc─â, beneficiind de salariul corespunz─âtor pentru fiecare dintre acestea."
    14. La articolul 35, alineatul (3) se abrog─â.
    15. Articolul 36 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 36
    Cet─â┼úenii str─âini ┼či apatrizii pot fi angaja┼úi prin contract individual de munc─â în baza autoriza┼úiei de munc─â sau a permisului de ┼čedere în scop de munc─â, eliberat─â/eliberat potrivit legii."
    16. La articolul 39 alineatul (1), dup─â litera m) se introduce o nou─â liter─â, litera n), cu urm─âtorul cuprins:
    "n) alte drepturi prev─âzute de lege sau de contractele colective de munc─â aplicabile."
    17. La articolul 39 alineatul (2), dup─â litera f) se introduce o nou─â liter─â, litera g), cu urm─âtorul cuprins:
    "g) alte obliga┼úii prev─âzute de lege sau de contractele colective de munc─â aplicabile."
    18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "b) s─â stabileasc─â atribu┼úiile corespunz─âtoare fiec─ârui salariat, în condi┼úiile legii;".
    19. La articolul 40 alineatul (1), dup─â litera e) se introduce o nou─â liter─â, litera f), cu urm─âtorul cuprins:
    "f) s─â stabileasc─â obiectivele de performan┼ú─â individual─â, precum ┼či criteriile de evaluare a realiz─ârii acestora."
    20. La articolul 44, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Delegarea poate fi dispus─â pentru o perioad─â de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni ┼či se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a deleg─ârii nu poate constitui motiv pentru sanc┼úionarea disciplinar─â a acestuia."
    21. La articolul 49, dup─â alineatul (4) se introduc dou─â noi alineate, alineatele (5) ┼či (6), cu urm─âtorul cuprins:
    "(5) De fiecare dat─â când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauz─â de încetare de drept a contractului individual de munc─â, cauza de încetare de drept prevaleaz─â.
    (6) în cazul suspend─ârii contractului individual de munc─â, se suspend─â toate termenele care au leg─âtur─â cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de munc─â, cu excep┼úia situa┼úiilor în care contractul individual de munc─â înceteaz─â de drept."
    22. La articolul 50, litera d) se abrog─â.
    23. La articolul 50, dup─â litera h) se introduce o nou─â liter─â, litera h^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "h^1) de la data expir─ârii perioadei pentru care au fost emise avizele, autoriza┼úiile ori atest─ârile necesare pentru exercitarea profesiei. Dac─â în termen de 6 luni salariatul nu ┼či-a reînnoit avizele, autoriza┼úiile ori atest─ârile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munc─â înceteaz─â de drept;".
    24. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se abrog─â.
    25. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "d) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activit─â┼úii, f─âr─â încetarea raportului de munc─â, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;".
    26. La articolul 52 alineatul (1), dup─â litera e) se introduce o nou─â liter─â, litera f), cu urm─âtorul cuprins:
    "f) pe durata suspend─ârii de c─âtre autorit─â┼úile competente a avizelor, autoriza┼úiilor sau atest─ârilor necesare pentru exercitarea profesiilor."
    27. La articolul 52, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) în cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. a) ┼či c), dac─â se constat─â nevinov─â┼úia celui în cauz─â, salariatul î┼či reia activitatea anterioar─â ┼či i se pl─âte┼čte, în temeiul normelor ┼či principiilor r─âspunderii civile contractuale, o desp─âgubire egal─â cu salariul ┼či celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspend─ârii contractului."
    28. La articolul 52, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm─âtorul cuprins:
    "(3) în cazul reducerii temporare a activit─â┼úii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care dep─â┼česc 30 de zile lucr─âtoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe s─âpt─âmân─â, cu reducerea corespunz─âtoare a salariului, pân─â la remedierea situa┼úiei care a cauzat reducerea programului, dup─â consultarea prealabil─â a sindicatului reprezentativ de la nivelul unit─â┼úii sau a reprezentan┼úilor salaria┼úilor, dup─â caz."
    29. Articolul 53 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Pe durata reducerii ┼či/sau a întreruperii temporare a activit─â┼úii, salaria┼úii implica┼úi în activitatea redus─â sau întrerupt─â, care nu mai desf─â┼čoar─â activitate, beneficiaz─â de o indemniza┼úie, pl─âtit─â din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mic─â de 75% din salariul de baz─â corespunz─âtor locului de munc─â ocupat, cu excep┼úia situa┼úiilor prev─âzute la art. 52 alin. (3).
    (2) Pe durata reducerii ┼či/sau a întreruperii temporare prev─âzute la alin. (1), salaria┼úii se vor afla la dispozi┼úia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea s─â dispun─â reînceperea activit─â┼úii."
    30. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) ┼či d) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoan─â fizic─â, precum ┼či în cazul dizolv─ârii angajatorului persoan─â juridic─â, de la data la care angajatorul ┼či-a încetat existen┼úa conform legii;
    b) la data r─âmânerii irevocabile a hot─ârârii judec─âtore┼čti de declarare a mor┼úii sau a punerii sub interdic┼úie a salariatului sau a angajatorului persoan─â fizic─â;
    ..........................................................................
    d) la data îndeplinirii cumulative a condi┼úiilor de vârst─â standard ┼či a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunic─ârii deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate par┼úiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limit─â de vârst─â cu reducerea vârstei standard de pensionare;".
    31. La articolul 60, alineatul (1), litera b) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "b) pe durata suspend─ârii activit─â┼úii ca urmare a instituirii carantinei;".
    32. La articolul 60 alineatul (1), litera g) se abrog─â.
    33. La articolul 60, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic─â în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganiz─ârii judiciare, a falimentului sau a dizolv─ârii angajatorului, în condi┼úiile legii."
    34. La articolul 63, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Concedierea salariatului pentru motivul prev─âzut la art. 61 lit. d) poate fi dispus─â numai dup─â evaluarea prealabil─â a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munc─â aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern."
    35. La articolul 69, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2^1) Criteriile prev─âzute la alin. (2) lit. d) se aplic─â pentru departajarea salaria┼úilor dup─â evaluarea realiz─ârii obiectivelor de performan┼ú─â."
    36. La articolul 71^1, alineatul (6) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(6) Inspectoratul teritorial de munc─â are obliga┼úia de a informa în termen de 3 zile lucr─âtoare angajatorul ┼či sindicatul sau reprezentan┼úii salaria┼úilor, dup─â caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prev─âzute la alin. (1), precum ┼či cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii."
    37. Articolul 72 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 72
    (1) în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiv─â are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiin┼úat în aceea┼či activitate, f─âr─â examen, concurs sau perioad─â de prob─â.
    (2) în situa┼úia în care în perioada prev─âzut─â la alin. (1) se reiau acelea┼či activit─â┼úi, angajatorul va transmite salaria┼úilor care au fost concedia┼úi de pe posturile a c─âror activitate este reluat─â în acelea┼či condi┼úii de competen┼ú─â profesional─â o comunicare scris─â, prin care sunt informa┼úi asupra relu─ârii activit─â┼úii.
    (3) Salaria┼úii au la dispozi┼úie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunic─ârii angajatorului, prev─âzut─â la alin. (2), pentru a-┼či manifesta în scris consim┼ú─âmântul cu privire la locul de munc─â oferit.
    (4) în situa┼úia în care salaria┼úii care au dreptul de a fi reangaja┼úi potrivit alin. (2) nu î┼či manifest─â în scris consim┼ú─âmântul în termenul prev─âzut la alin. (3) sau refuz─â locul de munc─â oferit, angajatorul poate face noi încadr─âri pe locurile de munc─â r─âmase vacante.
    (5) Prevederile art. 68 - 71^2 nu se aplic─â salaria┼úilor din institu┼úiile publice ┼či autorit─â┼úile publice.
    (6) Prevederile art. 68 - 71^2 nu se aplic─â în cazul contractelor individuale de munc─â încheiate pe durat─â determinat─â, cu excep┼úia cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expir─ârii acestor contracte."
    38. La articolul 73, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 73
    (1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) ┼či d), al art. 65 ┼či 66 beneficiaz─â de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucr─âtoare."
    39. La articolul 78, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm─âtorul cuprins:
    "(3) în cazul în care salariatul nu solicit─â repunerea în situa┼úia anterioar─â emiterii actului de concediere, contractul individual de munc─â va înceta de drept la data r─âmânerii definitive ┼či irevocabile a hot─ârârii judec─âtore┼čti."
    40. La articolul 79, alineatele (2) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Angajatorul este obligat s─â înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia d─â dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de prob─â.
    ..........................................................................
    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de p─âr┼úi în contractul individual de munc─â sau, dup─â caz, cel prev─âzut în contractele colective de munc─â aplicabile ┼či nu poate fi mai mare de 20 de zile lucr─âtoare pentru salaria┼úii cu func┼úii de execu┼úie, respectiv mai mare de 45 de zile lucr─âtoare pentru salaria┼úii care ocup─â func┼úii de conducere."
    41. La articolul 80, alineatele (3) - (5) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Contractul individual de munc─â pe durat─â determinat─â poate fi prelungit, în condi┼úiile prev─âzute la art. 81, ┼či dup─â expirarea termenului ini┼úial, cu acordul scris al p─âr┼úilor, pentru perioada realiz─ârii unui proiect, program sau unei lucr─âri.
    (4) între acelea┼či p─âr┼úi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munc─â pe durat─â determinat─â.
    (5) Contractele individuale de munc─â pe durat─â determinat─â încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de munc─â pe durat─â determinat─â sunt considerate contracte succesive ┼či nu pot avea o durat─â mai mare de 12 luni fiecare."
    42. La articolul 81, literele b) ┼či e) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "b) cre┼čterea ┼či/sau modificarea temporar─â a structurii activit─â┼úii angajatorului;
    ..........................................................................
    e) în alte cazuri prev─âzute expres de legi speciale ori pentru desf─â┼čurarea unor lucr─âri, proiecte sau programe."
    43. La articolul 82, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Contractul individual de munc─â pe durat─â determinat─â nu poate fi încheiat pe o perioad─â mai mare de 36 de luni."
    44. Articolul 84 se abrog─â.
    45. La articolul 86, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Atunci când nu exist─â un salariat cu contract individual de munc─â încheiat pe durat─â nedeterminat─â comparabil în aceea┼či unitate, se au în vedere dispozi┼úiile din contractul colectiv de munc─â aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglement─ârile legale în domeniu."
    46. Articolul 87 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 87
    (1) Munca prin agent de munc─â temporar─â este munca prestat─â de un salariat temporar care a încheiat un contract de munc─â temporar─â cu un agent de munc─â temporar─â ┼či care este pus la dispozi┼úia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea ┼či conducerea acestuia din urm─â.
    (2) Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de munc─â temporar─â cu un agent de munc─â temporar─â, în vederea punerii sale la dispozi┼úia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea ┼či conducerea acestuia din urm─â.
    (3) Agentul de munc─â temporar─â este persoana juridic─â, autorizat─â de Ministerul Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale, care încheie contracte de munc─â temporar─â cu salaria┼úi temporari, pentru a-i pune la dispozi┼úia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilit─â de contractul de punere la dispozi┼úie sub supravegherea ┼či conducerea acestuia. Condi┼úiile de func┼úionare a agentului de munc─â temporar─â, precum ┼či procedura de autorizare se stabilesc prin hot─ârâre a Guvernului.
    (4) Utilizatorul este persoana fizic─â sau juridic─â pentru care ┼či sub supravegherea ┼či conducerea c─âreia munce┼čte temporar un salariat temporar pus la dispozi┼úie de agentul de munc─â temporar─â.
    (5) Misiunea de munc─â temporar─â înseamn─â acea perioad─â în care salariatul temporar este pus la dispozi┼úia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea ┼či conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise ┼či cu caracter temporar."
    47. Articolul 88 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 88
    Un utilizator poate apela la agen┼úi de munc─â temporar─â pentru executarea unei sarcini precise ┼či cu caracter temporar, cu excep┼úia cazului prev─âzut la art. 92."
    48. Articolul 89 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 89
    (1) Misiunea de munc─â temporar─â se stabile┼čte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.
    (2) Durata misiunii de munc─â temporar─â poate fi prelungit─â pe perioade succesive care, ad─âugate la durata ini┼úial─â a misiunii, nu poate conduce la dep─â┼čirea unei perioade de 36 de luni.
    (3) Condi┼úiile în care durata unei misiuni de munc─â temporar─â poate fi prelungit─â sunt prev─âzute în contractul de munc─â temporar─â sau pot face obiectul unui act adi┼úional la acest contract."
    49. La articolul 90, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Contractul de punere la dispozi┼úie trebuie s─â cuprind─â:
    a) durata misiunii;
    b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesar─â, locul execut─ârii misiunii ┼či programul de lucru;
    c) condi┼úiile concrete de munc─â;
    d) echipamentele individuale de protec┼úie ┼či de munc─â pe care salariatul temporar trebuie s─â le utilizeze;
    e) orice alte servicii ┼či facilit─â┼úi în favoarea salariatului temporar;
    f) valoarea comisionului de care beneficiaz─â agentul de munc─â temporar─â, precum ┼či remunera┼úia la care are dreptul salariatul;
    g) condi┼úiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozi┼úie de un agent de munc─â temporar─â."
    50. Articolul 93 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) Contractul de munc─â temporar─â este un contract individual de munc─â ce se încheie în scris între agentul de munc─â temporar─â ┼či salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
    (2) în contractul de munc─â temporar─â se precizeaz─â, în afara elementelor prev─âzute la art. 17 ┼či art. 18 alin. (1), condi┼úiile în care urmeaz─â s─â se desf─â┼čoare misiunea, durata misiunii, identitatea ┼či sediul utilizatorului, precum ┼či cuantumul ┼či modalit─â┼úile remunera┼úiei salariatului temporar."
    51. La articolul 94, alineatele (2) - (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Agentul de munc─â temporar─â poate încheia cu salariatul temporar un contract de munc─â pe durat─â nedeterminat─â, situa┼úie în care în perioada dintre dou─â misiuni salariatul temporar se afl─â la dispozi┼úia agentului de munc─â temporar─â.
    (3) Pentru fiecare nou─â misiune între p─âr┼úi se încheie un contract de munc─â temporar─â, în care vor fi precizate toate elementele prev─âzute la art. 93 alin. (2).
    (4) Contractul de munc─â temporar─â înceteaz─â la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dac─â utilizatorul renun┼ú─â la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condi┼úiile contractului de punere la dispozi┼úie."
    52. La articolul 95, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabile┼čte prin negociere direct─â cu agentul de munc─â temporar─â ┼či nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ┼úar─â garantat în plat─â."
    53. La articolul 95, alineatul (3) se abrog─â.
    54. Articolul 96 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 96
    Prin contractul de munc─â temporar─â se poate stabili o perioad─â de prob─â pentru realizarea misiunii, a c─ârei durat─â nu poate fi mai mare de:
    a) dou─â zile lucr─âtoare, în cazul în care contractul de munc─â temporar─â este încheiat pentru o perioad─â mai mic─â sau egal─â cu o lun─â;
    b) 5 zile lucr─âtoare, în cazul în care contractul de munc─â temporar─â este încheiat pentru o perioad─â cuprins─â între o lun─â ┼či 3 luni;
    c) 15 zile lucr─âtoare, în cazul în care contractul de munc─â temporar─â este încheiat pentru o perioad─â cuprins─â între 3 ┼či 6 luni;
    d) 20 de zile lucr─âtoare, în cazul în care contractul de munc─â temporar─â este încheiat pentru o perioad─â mai mare de 6 luni;
    e) 30 de zile lucr─âtoare în cazul salaria┼úilor încadra┼úi în func┼úii de conducere, pentru o durat─â a contractului de munc─â temporar─â mai mare de 6 luni."
    55. La articolul 98, alineatul (3) se abrog─â.
    56. Articolul 100 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 100
    Cu excep┼úia dispozi┼úiilor speciale contrare, prev─âzute în prezentul capitol, dispozi┼úiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum ┼či cele ale contractelor colective de munc─â aplicabile salaria┼úilor angaja┼úi cu contract individual de munc─â pe durat─â nedeterminat─â la utilizator se aplic─â în egal─â m─âsur─â ┼či salaria┼úilor temporari pe durata misiunii la acesta."
    57. Dup─â articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1^, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 100^1
    Agen┼úii de munc─â temporar─â nu percep nicio tax─â salaria┼úilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrut─ârii acestora de c─âtre utilizator sau pentru încheierea unui contract de munc─â temporar─â."
    58. La articolul 101^1, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(4) Atunci când nu exist─â un salariat comparabil în aceea┼či unitate, se au în vedere dispozi┼úiile din contractul colectiv de munc─â aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglement─ârile legale în domeniu."
    59. La articolul 107, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Prin contractele colective de munc─â ┼či/sau prin contractele individuale de munc─â se pot stabili ┼či alte condi┼úii specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legisla┼úia în vigoare."
    60. Articolul 111 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 111
    (1) Durata maxim─â legal─â a timpului de munc─â nu poate dep─â┼či 48 de ore pe s─âpt─âmân─â, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Prin excep┼úie, durata timpului de munc─â, ce include ┼či orele suplimentare, poate fi prelungit─â peste 48 de ore pe s─âpt─âmân─â, cu condi┼úia ca media orelor de munc─â, calculat─â pe o perioad─â de referin┼ú─â de 4 luni calendaristice, s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore pe s─âpt─âmân─â.
    (3) Pentru anumite activit─â┼úi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munc─â aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munc─â respectiv, perioade de referin┼ú─â mai mari de 4 luni, dar care s─â nu dep─â┼čeasc─â 6 luni.
    (4) Sub rezerva respect─ârii reglement─ârilor privind protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii în munc─â a salaria┼úilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munc─â pot prevedea derog─âri de la durata perioadei de referin┼ú─â stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referin┼ú─â care în niciun caz s─â nu dep─â┼čeasc─â 12 luni.
    (5) La stabilirea perioadelor de referin┼ú─â prev─âzute la alin. (2) - (4) nu se iau în calcul durata concediului de odihn─â anual ┼či situa┼úiile de suspendare a contractului individual de munc─â.
    (6) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplic─â tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani."
    61. La articolul 115, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 115
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munc─â, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauz─â."
    62. Articolul 119 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 119
    (1) Munca suplimentar─â se compenseaz─â prin ore libere pl─âtite în urm─âtoarele 60 de zile calendaristice dup─â efectuarea acesteia.
    (2) în aceste condi┼úii salariatul beneficiaz─â de salariul corespunz─âtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
    (3) în perioadele de reducere a activit─â┼úii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere pl─âtite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în urm─âtoarele 12 luni."
    63. La articolul 122, alineatul (2^1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2^1) Durata normal─â a timpului de lucru pentru salaria┼úii de noapte a c─âror activitate se desf─â┼čoar─â în condi┼úii speciale sau deosebite de munc─â nu va dep─â┼či 8 ore pe parcursul oric─ârei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prev─âzut─â în contractul colectiv de munc─â aplicabil ┼či numai în situa┼úia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de munc─â încheiat la nivel superior."
    64. La articolul 122, dup─â alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2^2) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (2^1), angajatorul este obligat s─â acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore."
    65. Articolul 123 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 123
    Salaria┼úii de noapte beneficiaz─â:
    a) fie de program de lucru redus cu o or─â fa┼ú─â de durata normal─â a zilei de munc─â, pentru zilele în care efectueaz─â cel pu┼úin 3 ore de munc─â de noapte, f─âr─â ca aceasta s─â duc─â la sc─âderea salariului de baz─â;
    b) fie de un spor pentru munca prestat─â în timpul nop┼úii de 25% din salariul de baz─â, dac─â timpul astfel lucrat reprezint─â cel pu┼úin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru."
    66. Articolul 129 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 129
    Normele de munc─â se elaboreaz─â de c─âtre angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu exist─â normative, normele de munc─â se elaboreaz─â de c─âtre angajator dup─â consultarea sindicatului reprezentativ ori, dup─â caz, a reprezentan┼úilor salaria┼úilor."
    67. La articolul 140, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Durata efectiv─â a concediului de odihn─â anual se stabile┼čte în contractul individual de munc─â, cu respectarea legii ┼či a contractelor colective aplicabile, ┼či se acord─â propor┼úional cu activitatea prestat─â într-un an calendaristic."
    68. La articolul 142 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2) Num─ârul de zile lucr─âtoare aferent concediului de odihn─â suplimentar pentru categoriile de salaria┼úi prev─âzute la alin. (1) se stabile┼čte prin contractul colectiv de munc─â aplicabil ┼či va fi de cel pu┼úin 3 zile lucr─âtoare."
    69. La articolul 143, alineatul (5) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(5) în cazul în care programarea concediilor se face frac┼úionat, angajatorul este obligat s─â stabileasc─â programarea astfel încât fiecare salariat s─â efectueze într-un an calendaristic cel pu┼úin 10 zile lucr─âtoare de concediu neîntrerupt."
    70. La articolul 150, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dac─â absen┼úa salariatului ar prejudicia grav desf─â┼čurarea activit─â┼úii."
    71. Articolul 157 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 157
    (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munc─â aplicabile.
    (2) Salariul individual se stabile┼čte prin negocieri individuale între angajator ┼či salariat.
    (3) Sistemul de salarizare a personalului din autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice finan┼úate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigur─ârilor sociale de stat, bugetele locale ┼či bugetele fondurilor speciale se stabile┼čte prin lege, cu consultarea organiza┼úiilor sindicale reprezentative."
    72. La articolul 161, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar."
    73. Articolul 194 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 194
    (1) în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional─â este ini┼úiat─â de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceast─â participare sunt suportate de c─âtre acesta.
    (2) Pe perioada particip─ârii la cursurile sau stagiile de formare profesional─â conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toat─â durata form─ârii profesionale, de toate drepturile salariale de┼úinute.
    (3) Pe perioada particip─ârii la cursurile sau stagiile de formare profesional─â conform alin. (1), salariatul beneficiaz─â de vechime la acel loc de munc─â, aceast─â perioad─â fiind considerat─â stagiu de cotizare în sistemul asigur─ârilor sociale de stat."
    74. La articolul 195, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 195
    (1) Salaria┼úii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional─â, în condi┼úiile art. 194 alin. (1), nu pot avea ini┼úiativa încet─ârii contractului individual de munc─â pentru o perioad─â stabilit─â prin act adi┼úional."
    75. Articolul 215 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 215
    (1) Consiliul Economic ┼či Social este institu┼úie public─â de interes na┼úional, tripartit─â, autonom─â, constituit─â în scopul realiz─ârii dialogului tripartit la nivel na┼úional.
    (2) Organizarea ┼či func┼úionarea Consiliului Economic ┼či Social se stabilesc prin lege special─â."
    76. Articolul 217 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 217
    (1) Sindicatele, federa┼úiile ┼či confedera┼úiile sindicale, denumite în continuare organiza┼úii sindicale, sunt constituite de c─âtre salaria┼úi pe baza dreptului de liber─â asociere, în scopul promov─ârii intereselor lor profesionale, economice ┼či sociale, precum ┼či al ap─âr─ârii drepturilor individuale ┼či colective ale acestora prev─âzute în contractele colective ┼či individuale de munc─â sau în acordurile colective de munc─â ┼či raporturile de serviciu, precum ┼či în legisla┼úia na┼úional─â, în pactele, tratatele ┼či conven┼úiile interna┼úionale la care România este parte.
    (2) Constituirea, organizarea ┼či func┼úionarea sindicatelor se reglementeaz─â prin lege."
    77. Articolul 222 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 222
    La cererea membrilor lor, sindicatele pot s─â îi reprezinte pe ace┼čtia în cadrul conflictelor de munc─â, în condi┼úiile legii."
    78. La articolul 223, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Pe toat─â durata exercit─ârii mandatului, reprezentan┼úii ale┼či în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concedia┼úi pentru motive ce ┼úin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salaria┼úii din unitate."
    79. La articolul 224, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 224
    (1) La angajatorii la care sunt încadra┼úi mai mult de 20 de salaria┼úi ┼či la care nu sunt constituite organiza┼úii sindicale reprezentative conform legii, interesele salaria┼úilor pot fi promovate ┼či ap─ârate de reprezentan┼úii lor, ale┼či ┼či mandata┼úi special în acest scop."
    80. La articolul 225, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 225
    (1) Pot fi ale┼či ca reprezentan┼úi ai salaria┼úilor salaria┼úii care au capacitate deplin─â de exerci┼úiu."
    81. La articolul 225, alineatul (2) se abrog─â.
    82. La articolul 226, dup─â litera d) se introduce o nou─â liter─â, litera e), cu urm─âtorul cuprins:
    "e) s─â negocieze contractul colectiv de munc─â, în condi┼úiile legii."
    83. Articolul 228 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 228
    Num─ârul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentan┼úii salaria┼úilor destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabile┼čte prin contractul colectiv de munc─â aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere direct─â cu conducerea unit─â┼úii."
    84. Articolul 229 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 229
    Pe toat─â durata exercit─ârii mandatului, reprezentan┼úii salaria┼úilor nu pot fi concedia┼úi pentru motive ce ┼úin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salaria┼úi."
    85. Articolul 230 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 230
    (1) Patronatele, denumite ┼či organiza┼úii de angajatori, constituite în condi┼úiile legii, sunt organiza┼úii ale angajatorilor, autonome, f─âr─â caracter politic, înfiin┼úate ca persoane juridice de drept privat, f─âr─â scop patrimonial.
    (2) Angajatorii se pot asocia în federa┼úii ┼či/sau confedera┼úii ori alte structuri asociative, conform legii."
    86. Articolele 231 - 234 se abrog─â.
    87. Articolul 235 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 235
    Constituirea, organizarea ┼či func┼úionarea patronatelor, precum ┼či exercitarea drepturilor ┼či obliga┼úiilor acestora sunt reglementate prin lege special─â."
    88. La articolul 236, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Negocierea colectiv─â la nivel de unitate este obligatorie, cu excep┼úia cazului în care angajatorul are încadra┼úi mai pu┼úin de 21 de salaria┼úi."
    89. Articolul 237 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 237
    P─âr┼úile, reprezentarea acestora, precum ┼či procedura de negociere ┼či de încheiere a contractelor colective de munc─â sunt stabilite potrivit legii."
    90. Articolele 238 - 247 se abrog─â.
    91. Articolul 248 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 248
    Prin conflicte de munc─â se în┼úelege conflictele dintre salaria┼úi ┼či angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desf─â┼čurarea raporturilor de munc─â."
    92. Dup─â articolul 256 se introduce un nou articol, articolul 256^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 256^1
    Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii f─âr─â forme legale, inspectorii de munc─â vor completa registrul unic de control dup─â efectuarea controlului."
    93. Articolul 258 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 258
    Regulamentul intern cuprinde cel pu┼úin urm─âtoarele categorii de dispozi┼úii:
    a) reguli privind protec┼úia, igiena ┼či securitatea în munc─â în cadrul unit─â┼úii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscrimin─ârii ┼či al înl─âtur─ârii oric─ârei forme de înc─âlcare a demnit─â┼úii;
    c) drepturile ┼či obliga┼úiile angajatorului ┼či ale salaria┼úilor;
    d) procedura de solu┼úionare a cererilor sau a reclama┼úiilor individuale ale salaria┼úilor;
    e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
    f) abaterile disciplinare ┼či sanc┼úiunile aplicabile;
    g) reguli referitoare la procedura disciplinar─â;
    h) modalit─â┼úile de aplicare a altor dispozi┼úii legale sau contractuale specifice;
    i) criteriile ┼či procedurile de evaluare profesional─â a salaria┼úilor."
    94. La articolul 264 alineatul (1), litera b) se abrog─â.
    95. La articolul 264, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm─âtorul cuprins:
    "(3) Sanc┼úiunea disciplinar─â se radiaz─â de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dac─â salariatului nu i se aplic─â o nou─â sanc┼úiune disciplinar─â în acest termen. Radierea sanc┼úiunilor disciplinare se constat─â prin decizie a angajatorului emis─â în form─â scris─â."
    96. La articolul 268 alineatul (2), litera b) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munc─â sau contractul colectiv de munc─â aplicabil care au fost înc─âlcate de salariat;".
    97. Articolul 270 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 270
    (1) Salaria┼úii r─âspund patrimonial, în temeiul normelor ┼či principiilor r─âspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ┼či în leg─âtur─â cu munca lor.
    (2) Salaria┼úii nu r─âspund de pagubele provocate de for┼úa major─â sau de alte cauze neprev─âzute ┼či care nu puteau fi înl─âturate ┼či nici de pagubele care se încadreaz─â în riscul normal al serviciului.
    (3) în situa┼úia în care angajatorul constat─â c─â salariatul s─âu a provocat o pagub─â din vina ┼či în leg─âtur─â cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o not─â de constatare ┼či evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul p─âr┼úilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunic─ârii.
    (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul p─âr┼úilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie."
    98. La articolul 276 alineatul (1), litera e) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "e) primirea la munc─â a pân─â la 5 persoane f─âr─â încheierea unui contract individual de munc─â, potrivit art. 16 alin. (1), cu amend─â de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoan─â identificat─â;".
    99. La articolul 276 alineatul (1), dup─â litera e) se introduce o nou─â liter─â, litera e^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "e^1) prestarea muncii de c─âtre o persoan─â f─âr─â încheierea unui contract individual de munc─â, cu amend─â de la 500 lei la 1.000 lei;".
    100. La articolul 276 alineatul (1), dup─â litera k) se introduc patru noi litere, literele l) - o), cu urm─âtorul cuprins:
    "l) înc─âlcarea de c─âtre angajator a obliga┼úiei prev─âzute la art. 27 ┼či 116, cu amend─â de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de c─âtre angajator a demisiei, cu amend─â de la 1.500 lei la 3.000 lei;
    n) înc─âlcarea de c─âtre agentul de munc─â temporar─â a obliga┼úiei prev─âzute la art. 100^1, cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoan─â identificat─â, f─âr─â a dep─â┼či valoarea cumulat─â de 100.000 lei;
    o) înc─âlcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amend─â de la 1.500 lei la 2.000 lei."
    101. Dup─â articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 279^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 279^1
    (1) Constituie infrac┼úiune ┼či se pedepse┼čte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend─â penal─â fapta persoanei care, în mod repetat, stabile┼čte pentru salaria┼úii încadra┼úi în baza contractului individual de munc─â salarii sub nivelul salariului minim brut pe ┼úar─â garantat în plat─â, prev─âzut de lege.
    (2) Cu pedeapsa prev─âzut─â la alin. (1) se sanc┼úioneaz─â ┼či infrac┼úiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munc─â în oricare dintre spa┼úiile unit─â┼úii sau de a pune la dispozi┼úia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
    (3) Constituie infrac┼úiune ┼či se sanc┼úioneaz─â cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amend─â penal─â primirea la munc─â a mai mult de 5 persoane, indiferent de cet─â┼úenia acestora, f─âr─â încheierea unui contract individual de munc─â."
    102. La articolul 280^1 se introduc 5 noi alineate, alineatele (2) - (6), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2) Cu pedeapsa prev─âzut─â la art. 279^1 alin. (3) se sanc┼úioneaz─â primirea la munc─â a unei persoane aflate în situa┼úie de ┼čedere ilegal─â în România, cunoscând c─â aceasta este victim─â a traficului de persoane.
    (3) Dac─â munca prestat─â de persoana prev─âzut─â la alin. (2) ┼či la art. 279^1 alin. (3) este de natur─â s─â îi pun─â în pericol via┼úa, integritatea sau s─ân─âtatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
    (4) în cazul s─âvâr┼čirii uneia dintre infrac┼úiunile prev─âzute la alin. (2) ┼či (3) ┼či la art. 279^1 alin. (3), instan┼úa de judecat─â poate dispune ┼či aplicarea uneia dintre urm─âtoarele pedepse complementare:
    a) pierderea total─â sau par┼úial─â a dreptului angajatorului de a beneficia de presta┼úii, ajutoare sau subven┼úii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorit─â┼úile române, pentru o perioad─â de pân─â la 5 ani;
    b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizi┼úii publice pentru o perioad─â de pân─â la 5 ani;
    c) recuperarea integral─â sau par┼úial─â a presta┼úiilor, ajutoarelor sau subven┼úiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorit─â┼úile române, atribuite angajatorului pe o perioad─â de pân─â la 12 luni înainte de comiterea infrac┼úiunii;
    d) închiderea temporar─â sau definitiv─â a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infrac┼úiunea sau retragerea temporar─â ori definitiv─â a unei licen┼úe de desf─â┼čurare a activit─â┼úii profesionale în cauz─â, dac─â acest lucru este justificat de gravitatea înc─âlc─ârii.
    (5) în cazul s─âvâr┼čirii uneia dintre infrac┼úiunile prev─âzute la alin. (2) ┼či (3) ┼či la art. 279^1 alin. (3), angajatorul va fi obligat s─â pl─âteasc─â sumele reprezentând:
    a) orice remunera┼úie restant─â datorat─â persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remunera┼úiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excep┼úia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
    b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor ┼či contribu┼úiilor de asigur─âri sociale pe care angajatorul le-ar fi pl─âtit dac─â persoana ar fi fost angajat─â legal, inclusiv penalit─â┼úile de întârziere ┼či amenzile administrative corespunz─âtoare;
    c) cheltuielile determinate de transferul pl─â┼úilor restante în ┼úara în care persoana angajat─â ilegal s-a întors de bun─âvoie sau a fost returnat─â în condi┼úiile legii.
    (6) în cazul s─âvâr┼čirii uneia dintre infrac┼úiunile prev─âzute la alin. (2) ┼či (3) ┼či la art. 279^1 alin. (3) de c─âtre un subcontractant, atât contractantul principal, cât ┼či orice subcontractant intermediar, dac─â au avut cuno┼čtin┼ú─â de faptul c─â subcontractantul angajator angaja str─âini afla┼úi în situa┼úie de ┼čedere ilegal─â, pot fi obliga┼úi de c─âtre instan┼ú─â, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al c─ârui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prev─âzute la alin. (5) lit. a) ┼či c)."
    103. Articolul 290 se abrog─â.
    104. Articolul 293 se abrog─â.
    105. Articolul 294 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 294
    (1) în sensul prezentului cod, func┼úiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglement─âri interne ale angajatorului.
    (2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 ┼či 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organiz─ârii timpului de lucru, publicat─â în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, ┼či art. 3, 4 ┼či 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munc─â temporar─â, publicat─â în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008."
    106. La articolul 296, dup─â alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm─âtorul cuprins:
    "(5) Anun┼úul privind pierderea carnetelor de munc─â emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modific─ârile ulterioare, se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."
    107. La articolul 298 alineatul (2), ultima liniu┼ú─â se abrog─â.
    ART. II
    (1) Contractele colective de munc─â ┼či actele adi┼úionale încheiate în intervalul de la data intr─ârii în vigoare a prezentei legi ┼či pân─â la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durat─â de valabilitate care s─â dep─â┼čeasc─â 31 decembrie 2011. Dup─â aceast─â dat─â, contractele colective de munc─â ┼či actele adi┼úionale se vor încheia pe durate stabilite prin legea special─â.
    (2) Contractele colective de munc─â în aplicare la data intr─ârii în vigoare a prezentei legi î┼či produc efectele pân─â la data expir─ârii termenului pentru care au fost încheiate.
    ART. III
    La data intr─ârii în vigoare a prezentei legi se abrog─â:
    - art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc─â, republicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    - art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solu┼úionarea conflictelor de munc─â, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. IV
    Prezenta lege intr─â în vigoare la 30 de zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. V
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či cu modific─ârile ┼či complet─ârile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nou─â numerotare.

    Aceast─â lege a fost adoptat─â în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitu┼úia României, republicat─â, în urma angaj─ârii r─âspunderii Guvernului în fa┼úa Camerei Deputa┼úilor ┼či a Senatului, în ┼čedin┼úa comun─â din 8 martie 2011.

                      PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                           ROBERTA ALMA ANASTASE

                           PRE┼×EDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA-DAN GEOAN─é


    Bucure┼čti, 31 martie 2011.
    Nr. 40.

                              ---------------