închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de ĂŽnregistrare a activitĂŁĂžii acestora
                      LEGE   Nr. 52 din 19 martie 2010
privind aprobarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 25 martie 2010

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, adoptatĂŁ în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu urmĂŁtoarele modificĂŁri:
    1. La articolul I punctul 5, partea introductivĂŁ Âşi punctele 8, 13 - 14, 17 - 20, 22, 24 - 29, 31 Âşi 33 ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri foarte grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu sunt considerate infracĂžiuni potrivit legii penale:
    ..........................................................................
    8. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu douĂŁ ore sau mai mult;
    ..........................................................................
    13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorectĂŁ a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de cĂŁtre un operator economic neautorizat;
    14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificĂŁrii/calibrĂŁrii periodice depĂŁÂşit;
    ..........................................................................
    17. nerespectarea obligaĂžiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducĂŁtorilor auto Âşi/sau nerespectarea obligaĂžiei de a descĂŁrca Âşi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeazĂŁ;
    18. deĂžinerea de cĂŁtre un conducĂŁtor auto a mai mult de o cartelĂŁ tahograficĂŁ validĂŁ;
    19. utilizarea de cĂŁtre un conducĂŁtor auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    ..........................................................................
    22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
    ..........................................................................
    24. scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminĂŁrii zilei de lucru, care afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ, care afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    26. nerespectarea de cĂŁtre conducĂŁtorul auto a obligaĂžiei privind introducerea manualĂŁ a unor date;
    27. încredinĂžarea unui vehicul cu tahograf digital unui conducĂŁtor auto care nu deĂžine cartelĂŁ tahograficĂŁ;
    28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;
    29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele Âşi/sau prenumele conducĂŁtorului auto;
    ..........................................................................
    31. neprezentarea în trafic a numĂŁrului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listĂŁrilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;
    ..........................................................................
    33. nerespectarea mĂŁsurii de imobilizare stabilitĂŁ de personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control;".
    2. La articolul I punctul 5, punctul 37 al alineatului (1) al articolului 8 se abrogĂŁ.
    3. La articolul I punctul 5, partea introductivĂŁ Âşi punctele 1, 8, 11 Âşi 13 - 16 ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri grave ale dispoziĂžiilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu sunt considerate infracĂžiuni potrivit legii penale:
    1. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore;
    ..........................................................................
    8. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o orĂŁ, dar mai puĂžin de douĂŁ ore;
    ..........................................................................
    11. neasigurarea unui numĂŁr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzĂŁtoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operaĂžiunilor de transport rutier;
    ..........................................................................
    13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;
    14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de începere Âşi de încheiere a cursei;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii înregistraĂži la plecare;
    16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea reparĂŁrii tahografului care s-a defectat în cursul cĂŁlĂŁtoriei;".
    4. La articolul I punctul 5, partea introductivĂŁ Âşi punctele 1, 8 Âşi 12 - 18 ale alineatului (3) al articolului 8 vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) UrmĂŁtoarele fapte reprezintĂŁ încĂŁlcĂŁri minore ale dispoziĂžiilor Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 Âşi, dupĂŁ caz, ale Acordului AETR Âşi constituie contravenĂžii:
    1. depĂŁÂşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    ..........................................................................
    8. nerespectarea perioadei minime de odihnĂŁ zilnicĂŁ, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu pânĂŁ la o orĂŁ;
    ..........................................................................
    12. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
    13. scoaterea neautorizatĂŁ a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminĂŁrii zilei de lucru, care nu afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    14. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadĂŁ mai lungĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ, care nu afecteazĂŁ înregistrarea datelor relevante;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare Âşi de sosire;
    16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numĂŁrul de înmatriculare a vehiculului;
    17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;
    18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimbĂŁrii vehiculului;".
    5. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 8 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahograficĂŁ sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a înregistrĂŁrilor manuale, precum Âşi a oricĂŁrui document de atestare a activitĂŁĂžii conducĂŁtorului auto se sancĂžioneazĂŁ conform legii penale."
    6. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 9 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 8 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu amendĂŁ de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 Âşi 34, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cu amendĂŁ de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pct. 13, aplicabilĂŁ atelierului care a montat, reparat Âşi calibrat incorect tahograful, Âşi fapta prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pct. 35, aplicabilĂŁ operatorului economic sau conducĂŁtorului auto care a montat dispozitive ilegale;
    c) cu amendĂŁ de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (1) pct. 15 - 16, 18 - 20, 22 - 26, 28 - 30, 36 Âşi 38, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto, Âşi faptele prevĂŁzute la alin. (1) pct. 1 - 11, 31 Âşi 32, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cu amendĂŁ de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (2) pct. 1 - 11 Âşi 16, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier, Âşi faptele prevĂŁzute la alin. (2) pct. 12 - 15 Âşi 17, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto;
    e) cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prevĂŁzute la alin. (3) pct. 1 - 12, aplicabilĂŁ întreprinderii/operatorului de transport rutier, Âşi faptele prevĂŁzute la alin. (3) pct. 13 - 19, aplicabilĂŁ conducĂŁtorului auto".

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 Âşi ale art. 76 alin. (2) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ.

                     PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                          ROBERTA ALMA ANASTASE

                          PREÂŞEDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA-DAN GEOANÃ

    BucureÂşti, 19 martie 2010.
    Nr. 52.