închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind condiĂžiile de pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi continuĂŁ - ACTUALIZAT
ORDIN   Nr. 42 din 16 ianuarie 2006
privind condiĂžiile de pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi continuĂŁ a anumitor categorii de conducĂŁtori auto, actualizata prin Ordinul 1548/2008

    Text în vigoare începând cu data de 17 martie 2009
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 16 ianuarie 2009.

 
    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, Âşi ComunitĂŁĂžile Europene Âşi statele membre ale acestora, pe de altĂŁ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Âşi ale Directivei Parlamentului European Âşi a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea iniĂžialĂŁ Âşi formarea periodicĂŁ a conducĂŁtorilor auto Âşi anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 Âşi a Directivei Consiliului 91/439/CEE Âşi de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) Âşi e) Âşi ale art. 65 alin. (3) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) Âşi h) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    CAP. 1
    Scopul Âşi domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Pentru a putea efectua operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conducĂŁtorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzĂŁtoare pentru categoriile C1, C1E, C Âşi CE, respectiv D1, D1E, D Âşi DE, trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ un nivel minim de cunoÂştinĂže necesare desfĂŁÂşurĂŁrii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cunoÂştinĂže ce trebuie actualizate periodic prin stagii de pregĂŁtire adecvate.
    (2) Certificatul de calificare profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ, denumit în continuare CPI, Âşi Certificatul de calificare profesionalĂŁ continuĂŁ, denumit în continuare CPC, reprezintĂŁ dovada pregĂŁtirii profesionale iniĂžiale, respectiv dovada pregĂŁtirii profesionale periodice a conducĂŁtorului auto, Âşi pot fi obĂžinute conform prevederilor prezentului ordin.
    (2^1) în plus faÞã de documentele prevĂŁzute la alin. (2), conducĂŁtorii auto cetĂŁĂženi sau resortisanĂži ai unor terĂže state, care sunt angajaĂži la întreprinderi stabilite în România Âşi care conduc autovehicule sau ansambluri de vehicule din categoriile C1, C1E, C Âşi CE, trebuie sĂŁ facĂŁ dovada pregĂŁtirii profesionale iniĂžiale, respectiv dovada pregĂŁtirii profesionale periodice Âşi prin atestatul de conducĂŁtor auto menĂžionat în Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 881/92 Âşi (CEE) nr. 3.118/93 ale Consiliului în vederea instituirii unui atestat de conducĂŁtor auto.
    (3) CPI Âşi CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de cĂŁtre conducĂŁtorul auto, respectiv transport rutier de mĂŁrfuri sau transport rutier de persoane.
    (4) Modelul Âşi conĂžinutul certificatului de calificare profesionalĂŁ sunt prevĂŁzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    (5) Pot obĂžine în România CPI sau CPIa doar conducĂŁtorii auto care îndeplinesc una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sunt cetĂŁĂženi sau resortisanĂži ai unui stat membru al Uniunii Europene care îÂşi au reÂşedinĂža în România, aÂşa cum este aceasta definitĂŁ în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    b) sunt cetĂŁĂženi sau resortisanĂži ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaĂži de o întreprindere stabilitĂŁ în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
    (6) Pot obĂžine în România CPC doar conducĂŁtorii auto care îndeplinesc una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) îÂşi au reÂşedinĂža în România, aÂşa cum este aceasta definitĂŁ în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    b) sunt angajaĂži de o întreprindere stabilitĂŁ în România.
    (7) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI Âşi CPC eliberate în condiĂžiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene.

    CAP. 2
    Certificatul de calificare profesionalĂŁ

    ART. 2
    (1) CPI poate fi obĂžinut prin susĂžinerea unui examen de cunoÂştinĂže teoretice Âşi practice, conform prevederilor cuprinse în secĂžiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urmĂŁri însuÂşirea nivelului minim de cunoÂştinĂže, conform tematicii prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) ConducĂŁtorii auto pot opta pentru o pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ în cadrul unor cursuri organizate de centre de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse în secĂžiunea a 2-a din anexa nr. 2, în urma cĂŁrora vor obĂžine un certificat de calificare profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ, denumit în continuare CPIa. Aceste cursuri se vor încheia prin susĂžinerea unui examen privind însuÂşirea cunoÂştinĂželor conform tematicii prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (3) CPIa conferĂŁ titularului aceleaÂşi drepturi ca Âşi CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.
    (4) CPI Âşi, respectiv, CPIa vor fi eliberate conducĂŁtorilor auto de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevĂŁzute la alin. (1) sau (2).
    (5) ConducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport de marfĂŁ Âşi care îÂşi dezvoltĂŁ sau îÂşi schimbĂŁ activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers Âşi care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie sĂŁ mai parcurgĂŁ pĂŁrĂžile comune ale celor douĂŁ tipuri de calificare iniĂžialĂŁ, ci doar pĂŁrĂžile specifice noii calificĂŁri, urmate de promovarea unui examen teoretic. AceÂşti conducĂŁtori vor susĂžine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.
    ART. 3
    Sunt scutiĂži de obligativitatea calificĂŁrii iniĂžiale conducĂŁtorii auto care sunt:
    a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D Âşi DE, eliberat pânĂŁ la data de 9 septembrie 2008;
    b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C Âşi CE, eliberat pânĂŁ la data de 9 septembrie 2009.
    ART. 4
    (1) ConducĂŁtorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de mĂŁrfuri în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C Âşi CE;
    b) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1 Âşi C1E; Âşi
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C Âşi CE.
    (2) ConducĂŁtorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D Âşi DE;
    b) conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D Âşi DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distanÞã maximĂŁ de 50 km, Âşi vehicule din categoriile D1 Âşi D1E;
    - de la vârsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D Âşi DE, indiferent de tipul de cursĂŁ Âşi de distanĂža parcursului.
    (3) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor alin. (1) Âşi (2), conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri Âşi deĂžin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prevĂŁzute la alin. (1) sunt exceptaĂži de la obĂžinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prevĂŁzute la alin. (1), iar conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de persoane Âşi deĂžin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prevĂŁzute la alin. (2) sunt exceptaĂži de la obĂžinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prevĂŁzute la alin. (2).
    ART. 5
    (1) PregĂŁtirea periodicĂŁ va consta în cursuri specifice, prin care conducĂŁtorii auto îÂşi vor actualiza cunoÂştinĂžele care le sunt necesare în activitate, cu precĂŁdere în ceea ce priveÂşte siguranĂža rutierĂŁ Âşi raĂžionalizarea consumului de combustibil.
    (2) Cursurile vor fi organizate de cĂŁtre centre de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta Âşi a revizui cunoÂştinĂžele prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (3) Cursurile vor fi organizate în douĂŁ module independente, unul de 3 zile, celĂŁlalt de douĂŁ zile, fiecare zi de curs având prevĂŁzute câte 7 ore de pregĂŁtire. Cele douĂŁ module pot fi urmate separat de conducĂŁtorul auto înainte de termenele prevĂŁzute la art. 6 din prezentul ordin.
    (4) Cursurile se vor încheia prin susĂžinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse în secĂžiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conducĂŁtorul auto va obĂžine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.
    (5) CPC vor fi eliberate conducĂŁtorilor auto de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevĂŁzute la alin. 4.
    ART. 6
    (1) ToĂži conducĂŁtorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie sĂŁ urmeze cursurile de formare continuĂŁ în termen de maximum 5 ani de la obĂžinerea acestuia.
    (2) ConducĂŁtorii auto exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 Âşi care sunt deĂžinĂŁtorii unui certificat pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier public de persoane, obĂžinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiĂžiilor de obĂžinere a atestatului profesional de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane Âşi transport rutier cu vehicule având mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, vor urma cursurile de formare continuĂŁ Âşi vor obĂžine CPC pânĂŁ cel târziu la expirarea certificatului menĂžionat.
    (2^1) ConducĂŁtorii auto exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. a) Âşi care nu sunt deĂžinĂŁtori ai certificatului menĂžionat la alin. (2) vor putea efectua operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, numai cu condiĂžia obĂžinerii CPC.
    (2^2) ConducĂŁtorii auto exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) Âşi care sunt deĂžinĂŁtorii unui certificat pentru conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transport rutier de mĂŁrfuri cu vehicule a cĂŁror masĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3,5 tone, obĂžinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, vor urma cursurile de formare continuĂŁ Âşi vor obĂžine CPC pânĂŁ cel târziu la expirarea certificatului menĂžionat.
    (2^3) începând din data de 10 septembrie 2009, conducĂŁtorii auto exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) Âşi care nu sunt deĂžinĂŁtori ai certificatului menĂžionat la alin. (2) vor putea efectua operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, numai cu condiĂžia obĂžinerii CPC.
    (2^4) ConducĂŁtorii auto care au obĂžinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prevĂŁzute la art. 4 alin. (1) sunt exceptaĂži de la obligaĂžia de a obĂžine CPC pentru o altĂŁ categorie de permis dintre cele prevĂŁzute la respectivul alineat, iar cei care au obĂžinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prevĂŁzute la art. 4 alin. (2) sunt exceptaĂži de la obligaĂžia de a obĂžine CPC pentru o altĂŁ categorie de permis dintre cele prevĂŁzute la respectivul alineat.
    (3) ConducĂŁtorii auto care sunt titulari ai unui CPC obĂžinut conform prevederilor alin. (1) - (2^3) vor urma cursurile prevĂŁzute la art. 5 la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.
    (4) în cazul în care conducĂŁtorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptaĂži de la obligaĂžia deĂžinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu Âşi-au exercitat profesia pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 2 ani, aceÂştia au obligaĂžia de a urma un curs de pregĂŁtire periodicĂŁ înainte de reluarea activitĂŁĂžii.

    CAP. 3
    Examinarea

    ART. 7
    (1) Examenele teoretice pentru obĂžinerea CPI, CPIa Âşi CPC vor fi susĂžinute în faĂža unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va desemna 2 reprezentanĂži ca membri ai comisiei de examinare. DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier va desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare. Examinarea practicĂŁ a candidaĂžilor va fi efectuatĂŁ de un reprezentant al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. sau al DirecĂžiei generale infrastructurĂŁ Âşi transport rutier.
    (2) Rezultatul examinĂŁrii teoretice va fi comunicat candidaĂžilor în aceeaÂşi zi, iar eventualele contestaĂžii cu privire la rezultatul examinĂŁrii se vor depune în termen de 3 zile la Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. ContestaĂžiile se soluĂžioneazĂŁ în termen de cel mult 15 zile de la depunere.
    (2^1) Rezultatul examenului practic va fi comunicat candidaĂžilor în aceeaÂşi zi.
    (2^2) Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. stabileÂşte datele Âşi locurile unde se susĂžin examenele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (3) Timp de 12 luni de la finalizarea cursului de pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ, conducĂŁtorii auto care au fost respinÂşi în urma examenului de obĂžinere a CPIa pot susĂžine reexaminĂŁri la intervale de cel puĂžin 7 zile, la datele Âşi orele stabilite de comisia de examinare, cu plata tarifului aferent. CandidaĂžii care timp de 12 luni de la finalizarea cursului de pregĂŁtire profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ nu au promovat examenul de obĂžinere a CPIa sunt obligaĂži sĂŁ urmeze un nou curs pentru a putea participa la examenul de obĂžinere a CPIa.
    (4) ConducĂŁtorii auto respinÂşi în urma examenului de obĂžinere a CPI sau CPC au posibilitatea sĂŁ participe la reexaminĂŁri ulterioare, cu plata tarifului aferent.
    ART. 8
    (1) Documentele referitoare la absolvenĂžii cursurilor de pregĂŁtire se pĂŁstreazĂŁ la sediul centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfĂŁÂşurat cursurile, o perioadĂŁ de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor susĂžinute de conducĂŁtorii auto se pĂŁstreazĂŁ la agenĂžiile teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. pe o perioadĂŁ de minimum 10 ani, iar evidenĂža lor centralizatĂŁ se pĂŁstreazĂŁ la sediul central al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 9
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. elibereazĂŁ Âşi Ăžine evidenĂža certificatelor de calificare profesionalĂŁ ale conducĂŁtorilor auto.
    ART. 10
    Pentru a putea organiza cursuri de pregĂŁtire pentru conducĂŁtorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) Âşi ale art. 5 alin. (2), centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie sĂŁ fie autorizate de cĂŁtre Ministerul Transporturilor, prin DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier, conform reglementĂŁrilor în vigoare.

    CAP. 4
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 11
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplicĂŁ conducĂŁtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzĂŁtoare pentru categoriile D1, D1E, D Âşi DE, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2008.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplicĂŁ conducĂŁtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzĂŁtoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport rutier ce fac obiectul OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2009.
    (3) PânĂŁ la termenele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 597/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 11^1
    (1) Centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare vor Ăžine evidenĂža cursanĂžilor care urmeazĂŁ cursurile prevĂŁzute la art. 2 alin. (2) Âşi la art. 5 alin. (2) în cataloage specializate, cu respectarea urmĂŁtoarelor cerinĂže:
    a) cataloagele au filele numerotate, semnate Âşi Âştampilate de DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Modelul de filĂŁ de catalog este prezentat în anexa nr. 4;
    b) cataloagele sunt personalizate pentru fiecare sediu central/filialĂŁ/sucursalĂŁ/punct de lucru al/a fiecĂŁrui centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare autorizat;
    c) cataloagele sunt separate pentru CPIa Âşi CPC;
    d) cataloagele cuprind, pentru fiecare cursant, urmĂŁtoarele date:
    (i) numele, prenumele Âşi codul numeric personal;
    (ii) tipul cursului urmat;
    (iii) datele Âşi orele la care a urmat fiecare tematicĂŁ de curs Âşi, dupĂŁ caz, pregĂŁtirea practicĂŁ;
    (iv) lectorul sau lectorii cu care a urmat fiecare tematicĂŁ de curs;
    (v) numĂŁrul de înmatriculare Âşi tipul autovehiculului cu care s-a efectuat pregĂŁtirea practicĂŁ, dupĂŁ caz;
    e) datele prevĂŁzute la lit. d) pct. (iii) Âşi (iv) vor fi completate la începutul fiecĂŁrei ore de pregĂŁtire teoreticĂŁ;
    f) orice modificare în catalog se face prin tĂŁiere cu o linie orizontalĂŁ, scriere alĂŁturatĂŁ, semnare Âşi Âştampilare de cĂŁtre cel care a adus modificarea.
    (2) Centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare vor completa la zi fiÂşa cursantului, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 5.
    (3) Cataloagele se vor pĂŁstra la fiecare sediu central/filialĂŁ/sucursalĂŁ/punct de lucru al/a fiecĂŁrui centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 5 ani.
    (4) în cazul în care o filialĂŁ/sucursalĂŁ/punct de lucru a/al unui centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare îÂşi înceteazĂŁ activitatea, cataloagele prevĂŁzute la alin. (1) vor fi predate la sediul central al centrului, care le pĂŁstreazĂŁ pânĂŁ la expirarea perioadei prevĂŁzute la alin. (3).
    (5) în cazul în care un centru de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare îÂşi înceteazĂŁ activitatea de pregĂŁtire profesionalĂŁ a conducĂŁtorilor auto, cataloagele prevĂŁzute la alin. (1) vor fi predate la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. pe raza cĂŁreia Âşi-a desfĂŁÂşurat activitatea, care le pĂŁstreazĂŁ pânĂŁ la expirarea perioadei prevĂŁzute la alin. (3).
    (6) Vor fi înscriÂşi la examenul pentru obĂžinerea CPIa sau CPC cursanĂžii care au efectuat toate orele de pregĂŁtire prevĂŁzute în secĂžiunea a 2-a a anexei nr. 2 sau la art. 5 alin. (3), dupĂŁ caz.
    ART. 11^2
    (1) Centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare Âşi filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ efectueze pregĂŁtirea profesionalĂŁ a candidaĂžilor pentru obĂžinerea CPIa Âşi CPC numai în conformitate cu programele de pregĂŁtire elaborate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere Âşi aprobate de DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din Ministerul Transporturilor;
    b) sĂŁ transmitĂŁ DirecĂžiei generale infrastructurĂŁ Âşi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, în format electronic, cel târziu în ziua începerii pregĂŁtirii, cataloagele cu participanĂžii la pregĂŁtire, perioada, programul orar Âşi locul unde are loc pregĂŁtirea;
    c) sĂŁ pĂŁstreze timp de 12 luni diagramele tahograf Âşi/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale utilizate de cursanĂži în timpul pregĂŁtirii practice;
    d) sĂŁ efectueze pregĂŁtirea conducĂŁtorilor auto astfel încât sĂŁ respecte prevederile HotĂŁrârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncĂŁ al persoanelor care efectueazĂŁ activitĂŁĂži mobile de transport rutier. în acest sens, perioadele de timp alocate pregĂŁtirii profesionale se asimileazĂŁ timpului de muncĂŁ, aÂşa cum este definit în reglementarea menĂžionatĂŁ.
    (2) Centrele de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare, precum Âşi filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora pot desfĂŁÂşura cursurile de pregĂŁtire profesionalĂŁ în vederea obĂžinerii CPI/CPIa Âşi CPC numai dacĂŁ, în plus faÞã de condiĂžiile prevĂŁzute în Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, respectĂŁ Âşi urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) respectĂŁ prevederile art. 11^1 Âşi ale art. 11^2 alin. (1);
    b) sunt capabile sĂŁ efectueze atât pregĂŁtirea iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ, cât Âşi pregĂŁtirea continuĂŁ a candidaĂžilor;
    c) la fiecare filialĂŁ, sucursalĂŁ Âşi punct de lucru autorizatĂŁ/autorizat pentru pregĂŁtirea conducĂŁtorilor auto, precum Âşi la sediul central, dacĂŁ acesta este autorizat pentru pregĂŁtirea conducĂŁtorilor auto:
    1. deĂžin cu orice titlu vehiculele necesare pregĂŁtirii practice a conducĂŁtorilor auto, care corespund prevederilor anexei nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a Âşcolilor de conducĂŁtori auto" din Normele de autorizare a funcĂžionĂŁrii centrelor de pregĂŁtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.856/2006, cu modificĂŁrile ulterioare;
    2. au angajaĂži cu contract de muncĂŁ cu normĂŁ întreagĂŁ cel puĂžin un lector Âşi un instructor de conducere auto atestat pentru categoriile C+E Âşi/sau D+E, dupĂŁ caz.
    ART. 11^3
    DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier împreunĂŁ cu Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., prin comisia stabilitĂŁ conform art. 15 alin. (2) din Normele de autorizare a centrelor de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, vor controla cel puĂžin o datĂŁ modul de desfĂŁÂşurare a fiecĂŁrui curs de CPIa Âşi cel puĂžin o datĂŁ pe trimestru modul de desfĂŁÂşurare a câte unui curs de CPC la fiecare centru.
    ART. 11^4
    (1) DeĂžinĂŁtorii CPI, CPIa Âşi CPC au obligaĂžia de a solicita AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. preschimbarea certificatelor menĂžionate atunci când intervine modificarea a cel puĂžin uneia dintre datele menĂžionate pe acestea. Atunci când constatĂŁ, cu ocazia controlului în trafic, cĂŁ datele menĂžionate pe un CPI, CPIa sau CPC nu concordĂŁ în totalitate cu cele menĂžionate pe alte acte, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va reĂžine pentru preschimbare certificatul în cauzĂŁ.
    (2) DeĂžinĂŁtorii CPI, CPIa Âşi CPC au obligaĂžia de a solicita AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. eliberarea unui duplicat al certificatelor menĂžionate în cazul pierderii sau furtului acestora.
    (3) DeĂžinĂŁtorii CPI, CPIa Âşi CPC au obligaĂžia de a solicita AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatelor menĂžionate în cazul deteriorĂŁrii acestora.
    ART. 11^5
    PânĂŁ la introducerea în totalitate a modelului prevĂŁzut în anexa nr. 3, certificatele de calificare profesionalĂŁ continuĂŁ se elibereazĂŁ pe formulare-tip, iar cele deja eliberate îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea Âşi se pot preschimba la cerere în perioada de valabilitate.
    ART. 11^6
    Pe certificatele CPI, CPIa Âşi CPC se marcheazĂŁ codul comunitar stabilit conform anexei nr. 3, pct. 2. subpct. 10 din notĂŁ.
    ART. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European Âşi a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea periodicĂŁ a conducĂŁtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE Âşi a Directivei Consiliului 91/439/CEE Âşi de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.
    ART. 14
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Âşi DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 15
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    NOTÃ:
    Reproducem mai jos prevederile art. V din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1548/2008.
    "ART. V
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 alin. (5), art. 9 Âşi art. 10 alin. (1) Âşi (3) din Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului 2003/59/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea iniĂžialĂŁ Âşi formarea periodicĂŁ a conducĂŁtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE Âşi a Directivei Consiliului 91/439/CEE Âşi de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003."

    ANEXA 1

                               NIVELUL MINIM
de cunoÂştinĂže necesare desfĂŁÂşurĂŁrii profesiei de conducĂŁtor auto

    CunoÂştinĂžele care trebuie luate în considerare în vederea constatĂŁrii calificĂŁrii iniĂžiale Âşi a formĂŁrii continue a conducĂŁtorului auto vor include cel puĂžin tematica cuprinsĂŁ în prezenta anexĂŁ. CandidaĂžii trebuie sĂŁ atingĂŁ nivelul de cunoÂştinĂže Âşi de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplinĂŁ siguranÞã vehiculele din respectiva categorie de permis.
    Nivelul minim de cunoÂştinĂže nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul ÂşcolarizĂŁrii obligatorii, completat de o pregĂŁtire profesionalĂŁ care sĂŁ permitĂŁ desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii Âşi utilizarea instrumentelor Âşi tehnicilor necesare în acest sens.

    CAP. 1
    PregĂŁtire avansatĂŁ privind conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe regulile de siguranÞã

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    1.1. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizĂŁrii optime:
    - curbele de cupluri, de putere Âşi de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimĂŁ a turaĂžiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.
    1.2. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor tehnice Âşi funcĂžionarea dispozitivelor de siguranÞã pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura Âşi pentru a preveni disfuncĂžionalitĂŁĂžile specifice:
    - circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de frânare Âşi a frânei de încetinire, utilizarea combinatĂŁ a frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea optimĂŁ a vitezei Âşi rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inerĂžiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire Âşi de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defecĂžiune.
    1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:
    - optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunoÂştinĂželor prezentate la pct. 1.1 Âşi 1.2.

    Permis C, CE, C1 Âşi C1E
    1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi utilizare corectĂŁ a vehiculului:
    - forĂžele care acĂžioneazĂŁ asupra vehiculului în miÂşcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcĂžie de sarcina vehiculului Âşi de particularitĂŁĂžile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ, stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate, tipurile de ambalaje Âşi suporturile de sarcinĂŁ;
    - principalele categorii de mĂŁrfuri ce necesitĂŁ arimarea, tehnici de calare Âşi de arimare a încĂŁrcĂŁturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelatĂŁ Âşi scoaterea prelatei.

    Permis D, DE, D1 Âşi D1E
    1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranĂža Âşi confortul pasagerilor:
    - echilibrul miÂşcĂŁrilor longitudinale Âşi laterale, utilizarea drumurilor împreunĂŁ cu alĂži utilizatori, poziĂžia pe Âşosea, frânarea treptatĂŁ/linĂŁ, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spaĂžii publice, benzi de circulaĂžie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranÞã Âşi celelalte funcĂžii ale conducĂŁtorului auto, interacĂžiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de cĂŁlĂŁtori (persoane cu dizabilitĂŁĂži, copii).
    1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi utilizare corectĂŁ a vehiculului:
    - forĂžele care se aplicĂŁ vehiculelor în miÂşcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în funcĂžie de sarcina vehiculului Âşi de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ, stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate.

    CAP. 2
    Aplicarea reglementĂŁrilor

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    2.1. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului social al transportului rutier Âşi a regulilor care îl guverneazĂŁ:
    - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea Âşi consecinĂžele prevĂŁzute în reglementĂŁrile naĂžionale Âşi comunitare în domeniu; sancĂžiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzĂŁtoare sau de manipulare frauduloasĂŁ a tahografului; cunoaÂşterea mediului social al transportului rutier: drepturile Âşi obligaĂžiile conducĂŁtorului auto în ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ periodicĂŁ.

    Permis C, CE, C1 Âşi C1E
    2.2. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind transportul rutier de mĂŁrfuri:
    - licenĂžele de transport, obligaĂžiile ce rezultĂŁ din contractele-tip de transport de mĂŁrfuri, redactarea documentelor ce formeazĂŁ contractul de transport, autorizaĂžiile de transport internaĂžional, obligaĂžii ce rezultĂŁ din convenĂžia privind contractul de transport internaĂžional rutier de mĂŁrfuri, întocmirea foii de drum internaĂžionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoĂžire a mĂŁrfii.

    Permis D, DE, D1 Âşi D1E
    2.3. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind transportul rutier de persoane:
    - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranÞã la bordul autobuzelor, centurile de siguranÞã, încĂŁrcarea vehiculului.

    CAP. 3
    SĂŁnĂŁtatea, siguranĂža rutierĂŁ Âşi siguranĂža mediului, serviciile, logistica

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    3.1. Obiectiv: creÂşterea percepĂžiei privind riscurile rutiere Âşi accidentele de muncĂŁ:
    - tipologia accidentelor de muncĂŁ din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulaĂžie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecinĂžele umane, materiale Âşi financiare.
    3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea Âşi traficul de imigranĂži ilegali:
    - informaĂžii generale, implicaĂžii pentru conducĂŁtorii auto, mĂŁsurile de prevenire, lista verificĂŁrilor ce trebuie efectuate de conducĂŁtorul auto, legislaĂžia cu privire la responsabilitatea conducĂŁtorului auto Âşi a întreprinderilor de transport.
    3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:
    - principiile ergonomice: gesturile Âşi poziĂžiile care implicĂŁ riscuri, condiĂžia fizicĂŁ, exerciĂžiile de manipulare, protecĂžia personalĂŁ.
    3.4. Obiectiv: conÂştientizarea importanĂžei stĂŁrii fizice Âşi mentale:
    - principiile unei alimentaĂžii sĂŁnĂŁtoase Âşi echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricĂŁrei substanĂže susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi stresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncĂŁ - odihnĂŁ.
    3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situaĂžiile de urgenÞã:
    - comportamentul în caz de urgenÞã: evaluarea situaĂžiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenĂža rĂŁniĂžilor Âşi acordarea primului ajutor, acĂžiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanĂžilor din camioane/cĂŁlĂŁtorilor din autobuze, asigurarea siguranĂžei tuturor cĂŁlĂŁtorilor, acĂžiuni în caz de agresiune; principiile de bazĂŁ ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.
    3.6. Obiectiv: abilitĂŁĂži de comportament care sĂŁ contribuie la îmbunĂŁtĂŁĂžirea imaginii unei întreprinderi:
    - relaĂžia dintre comportamentul conducĂŁtorului auto Âşi imaginea întreprinderii: importanĂža pentru întreprindere a calitĂŁĂžii prestaĂžiei conducĂŁtorului auto, diferitele roluri ale conducĂŁtorului auto, diferiĂžii interlocutori potenĂžiali ai conducĂŁtorului auto, întreĂžinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecinĂžele pe plan comercial Âşi financiar ale unei dispute.
    3.7. Principii Âşi modalitĂŁĂži de corectare a atitudinilor Âşi comportamentelor care genereazĂŁ riscuri de accident rutier sau accident de muncĂŁ.

    Permis C, CE, C1 Âşi C1E
    3.8. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al transportului rutier de mĂŁrfuri Âşi organizarea pieĂžei:
    - transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concurenÞã, expeditori), diferitele activitĂŁĂži din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activitĂŁĂži conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activitĂŁĂži conexe transportului, diferitele specializĂŁri din domeniul transportului (cisternĂŁ, temperaturĂŁ controlatĂŁ etc.), evoluĂžia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relaĂžia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

    Permis D, DE, D1 Âşi D1E
    3.9. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al transportului rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi organizarea pieĂžei:
    - transporturilor rutiere de cĂŁlĂŁtori în raport cu alte tipuri de transport de cĂŁlĂŁtori (transport feroviar, automobile), diferitele activitĂŁĂži ce implicĂŁ transportul rutier de cĂŁlĂŁtori, trecerea frontierelor (transportul internaĂžional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de cĂŁlĂŁtori.

    ANEXA 2

CONDIÞIILE
de obĂžinere a CPI/CPIa/CPC

    SECÞIUNEA 1 - CPI

    Comisia prevĂŁzutĂŁ la art. 7 alin. (1) din ordin examineazĂŁ candidaĂžii pentru a verifica deĂžinerea de cĂŁtre aceÂştia a nivelului minim de cunoÂştinĂže prevĂŁzut în anexa nr. 1. în vederea susĂžinerii examenului pentru obĂžinerea CPI, candidaĂžii se vor înscrie la un centru de pregĂŁtire profesionalĂŁ autorizat de Ministerul Transporturilor prin DirecĂžia generalĂŁ infrastructurĂŁ Âşi transport rutier.
    în vederea susĂžinerii examenului Âşi a obĂžinerii CPI, candidaĂžii trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ permis de conducere valabil.
    CandidaĂžii înscriÂşi vor fi programaĂži pentru a susĂžine examenul teoretic în cel mult 60 de zile de la comunicarea privind înscrierea acestora transmisĂŁ de centrul de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. SusĂžinerea examenului practic va avea loc, în baza programĂŁrii, în cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.
    Durata Âşi tematica examenului, precum Âşi numĂŁrul de întrebĂŁri se pot reduce corespunzĂŁtor, prin procedura de examinare, în scopul eliminĂŁrii suprapunerilor cu examenul susĂžinut de candidaĂži în vederea obĂžinerii permisului de conducere.
    a) Examenul teoretic este format din douĂŁ probe:
    (i) un set de 70 întrebĂŁri care cuprinde 40 de întrebĂŁri tip grilĂŁ Âşi 30 de întrebĂŁri cu rĂŁspuns direct, testul având cel puĂžin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale Âşi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mĂŁrfuri sau persoane, prevĂŁzut în anexa nr. 1;
    (ii) 6 studii de caz, câte douĂŁ pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.
    Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dacĂŁ a rĂŁspuns corect la cel puĂžin 70% din întrebĂŁri Âşi a obĂžinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    CandidaĂžii declaraĂži admiÂşi la examenul teoretic vor putea susĂžine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din urmĂŁtoarele probe:
    (i) o probĂŁ de conducere destinatĂŁ evaluĂŁrii pregĂŁtirii cu privire la conducerea raĂžionalĂŁ bazatĂŁ pe reguli de siguranÞã. AceastĂŁ probĂŁ are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrĂŁzi (sau alte drumuri similare), precum Âşi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sĂŁ prezinte diferite tipuri de dificultĂŁĂži pe care un conducĂŁtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceastĂŁ probĂŁ sĂŁ se desfĂŁÂşoare în diverse condiĂžii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sĂŁ fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaĂžie pe care le-ar putea întâlni. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 90 de minute. CandidaĂžii admiÂşi la aceastĂŁ probĂŁ vor putea susĂžine examenul practic prevĂŁzut la pct. (ii);
    (ii) o probĂŁ care vizeazĂŁ cel puĂžin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 Âşi 3.5 din anexa nr. 1. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 30 de minute;
    (iii) prin procedura de examinare se poate stabili ca examenul practic sĂŁ fie completat de o a treia probĂŁ, care sĂŁ se desfĂŁÂşoare într-un poligon special sau pe un simulator performant, pentru a evalua abilitĂŁĂžile cursantului în ceea ce priveÂşte conducerea raĂžionalĂŁ, manevrarea în siguranÞã, în special în ceea ce priveÂşte controlul vehiculului în funcĂžie de diferitele stĂŁri ale carosabilului, precum Âşi în funcĂžie de condiĂžiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte. în cazul în care este stabilitĂŁ, durata acestei probe opĂžionale va fi de 30 de minute. în cazul în care conducĂŁtorul auto promoveazĂŁ aceastĂŁ probĂŁ, din durata de 90 de minute a probei de conducere prevĂŁzute la lit. b) pct. (i) se scad 30 de minute. AceastĂŁ probĂŁ va fi susĂžinutĂŁ la începutul examenului practic. CandidaĂžii declaraĂži admiÂşi la aceastĂŁ probĂŁ vor putea susĂžine examenul prevĂŁzut la lit. b) pct. (i).
    Pentru a fi admiÂşi la examenul de obĂžinere a CPI, candidaĂžii trebuie sĂŁ fie declaraĂži admiÂşi atât la examenul teoretic, cât Âşi la toate probele parĂžiale ale examenului practic.
    în cazul nepromovĂŁrii examenului în totalitate, calificativele "Admis" obĂžinute de candidaĂži la examenul teoretic sau la probele parĂžiale îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea cel mult 6 luni de la data obĂžinerii primului calificativ, dar nu mai mult de douĂŁ reexaminĂŁri.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cel puĂžin condiĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a Âşcolilor de conducĂŁtori auto" din Normele de autorizare a funcĂžionĂŁrii centrelor de pregĂŁtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.856/2006, cu modificĂŁrile ulterioare.
    în ceea ce îi priveÂşte pe conducĂŁtorii menĂžionaĂži la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întrebĂŁri Âşi se limiteazĂŁ la materiile prevĂŁzute în anexa nr. 1, corespunzĂŁtoare tipului de transport, de mĂŁrfuri sau de persoane, pentru care se solicitĂŁ noua calificare iniĂžialĂŁ. AceÂşti conducĂŁtori vor susĂžine obligatoriu examenul practic în totalitate.

    SECÞIUNEA a 2-a - CPIa

    Cursul de calificare iniĂžialĂŁ acceleratĂŁ va include întreaga tematicĂŁ prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.
    Fiecare candidat trebuie sĂŁ efectueze cel puĂžin 10 ore de conducere individualĂŁ cu un vehicul din categoria respectivĂŁ, care îndeplineÂşte cel puĂžin condiĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a Âşcolilor de conducĂŁtori auto" din Normele de autorizare a funcĂžionĂŁrii centrelor de pregĂŁtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.856/2006, cu modificĂŁrile ulterioare.
    în timpul conducerii individuale candidatul trebuie sĂŁ fie însoĂžit de un instructor, angajat al centrului de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducĂŁtor auto poate sĂŁ efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individualĂŁ într-un poligon special sau pe un simulator performant pentru a evalua perfecĂžionarea în ceea ce priveÂşte conducerea raĂžionalĂŁ, manevrarea în siguranÞã, în special în ceea ce priveÂşte controlul vehiculului în funcĂžie de diferitele stĂŁri ale carosabilului, precum Âşi în funcĂžie de condiĂžiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Comisia prevĂŁzutĂŁ la art. 7 alin. (1) din ordin examineazĂŁ candidaĂžii pentru a verifica deĂžinerea de cĂŁtre aceÂştia a nivelului minim de cunoÂştinĂže prevĂŁzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica Âşi obiectivele indicate.
    în vederea susĂžinerii examenului, centrul de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. centralizatorul cu candidaĂžii care au absolvit cursul de pregĂŁtire Âşi câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fiÂşa cursantului prevĂŁzutĂŁ la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) diagramele tahograf Âşi/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale, care atestĂŁ efectuarea tuturor orelor de conducere individualĂŁ, în original;
    d) copie dupĂŁ permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate Âşi dupĂŁ actul de identitate;
    e) o fotografie color.
    AgenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 5 zile lucrĂŁtoare de la depunere, verificĂŁ dosarele Âşi respinge solicitĂŁrile de examinare ale candidaĂžilor care nu au dosarul complet, în situaĂžia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al cĂŁror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a cĂŁror fotografie nu este corespunzĂŁtoare confecĂžionĂŁrii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregĂŁtire teoreticĂŁ Âşi/sau practicĂŁ.
    CandidaĂžii înscriÂşi vor fi programaĂži pentru a susĂžine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    AgenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. întocmeÂşte programatorul cu candidaĂžii care participĂŁ la examinare.
    a) Examenul teoretic este format din douĂŁ probe:
    (i) un set de 40 de întrebĂŁri tip grilĂŁ, având cel puĂžin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale Âşi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mĂŁrfuri sau de persoane, prevĂŁzut în anexa nr. 1;
    (ii) trei studii de caz.
    Durata examenului este de douĂŁ ore. Candidatul este considerat admis dacĂŁ a rĂŁspuns corect la cel puĂžin 70% din întrebĂŁri Âşi dacĂŁ a obĂžinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    b) Examenul practic vizeazĂŁ verificarea însuÂşirii de cĂŁtre candidat a cunoÂştinĂželor Âşi abilitĂŁĂžilor practice necesare desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii. Durata minimĂŁ a acestei probe este de 15 minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cel puĂžin condiĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a Âşcolilor de conducĂŁtori auto" din Normele de autorizare a funcĂžionĂŁrii centrelor de pregĂŁtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.856/2006, cu modificĂŁrile ulterioare.
    Pentru conducĂŁtorii prevĂŁzuĂži la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificĂŁrii iniĂžiale accelerate este de 35 de ore, din care douĂŁ ore Âşi jumĂŁtate de conducere individualĂŁ. La sfârÂşitul acestei pregĂŁtiri candidatul va susĂžine un examen în faĂža comisiei prevĂŁzute la art. 7 alin. (1) din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte douĂŁ întrebĂŁri tip grilĂŁ pentru fiecare obiectiv specific din tematica pentru tipul de transport de mĂŁrfuri sau persoane, dupĂŁ caz, prevĂŁzut în anexa nr. 1. Examenul practic va fi susĂžinut în întregime.
    Pentru a fi înscriÂşi la examenul practic, candidaĂžii trebuie sĂŁ fie declaraĂži admiÂşi la examenul teoretic.
    Pentru a fi admiÂşi la examenul de obĂžinere a CPIa, candidaĂžii trebuie sĂŁ fie declaraĂži admiÂşi atât la examenul teoretic, cât Âşi la examenul practic.
    în cazul nepromovĂŁrii examenului practic, calificativul "Admis" obĂžinut de candidaĂži la examenul teoretic îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea cel mult 6 luni de la obĂžinere, dar nu mai mult de douĂŁ reexaminĂŁri practice.

    SECÞIUNEA a 3-a - CPC

    Comisia prevĂŁzutĂŁ la art. 7 alin. (1) din ordin examineazĂŁ candidaĂžii pentru a verifica dacĂŁ aceÂştia Âşi-au actualizat nivelul minim de cunoÂştinĂže prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    în vederea susĂžinerii examenului, centrul de pregĂŁtire Âşi perfecĂžionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., cu cel puĂžin 5 zile lucrĂŁtoare înainte de data planificatĂŁ a examenului, centralizatorul cu candidaĂžii care au absolvit cursul de pregĂŁtire prevĂŁzut la art. 5 alin. (3) din ordin Âşi câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fiÂşa cursantului prevĂŁzutĂŁ la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) copie dupĂŁ permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate Âşi dupĂŁ actul de identitate;
    d) o fotografie color.
    AgenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. verificĂŁ dosarele Âşi respinge solicitĂŁrile de examinare ale candidaĂžilor care nu au dosarul complet, în situaĂžia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, ale candidaĂžilor al cĂŁror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a cĂŁror fotografie nu este corespunzĂŁtoare confecĂžionĂŁrii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregĂŁtire.
    AgenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. întocmeÂşte programatorul cu candidaĂžii care participĂŁ la examinare.
    CandidaĂžii înscriÂşi vor fi programaĂži pentru a susĂžine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebĂŁri tip grilĂŁ din tematica prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1.
    Durata examenului este de 40 de minute. Candidatul este considerat admis dacĂŁ a rĂŁspuns corect la cel puĂžin 70% din întrebĂŁri.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusĂŁ în facsimil.

               MODELUL CERTIFICATULUI DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

    FaĂža 1

       ___________________________________________________________
     / _________                                                  
    | |         |  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALà  ROMâNIA  |
    | |_________|                                                   |
    |             1.                                                |
    |  _________  2.                                                |
    | | 6. FOTO | 3.                                                |
    | |         | 4a.    4b.                                        |
    | |         | 4c.                                               |
    | |         | 5a.    5b.                                        |
    | |         | 7.                                                |
    | |_________|                                                   |
    |                                                               |
    |  9.                                                           |
     _____________________________________________________________ /

    FaĂža 2

       ___________________________________________________________
     / _________                 ______________________________   
    | | 11.     |               | 9.      | 10.                     |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C1      |                         |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C       |                         |
    | |_________|               |_________|____________________     |
    | 1. Numele titularului     | D1      |                         |
    | 2. Prenumele titularului  |_________|____________________     |
    | 3. Data Âşi locul naÂşterii | D       |                         |
    | 4a. Data eliberĂŁri        |_________|____________________     |
    | 4b. Data expirĂŁrii        | C1E     |                         |
    |     certificatului        |_________|____________________     |
    | 4c. Eliberat de           | CE      |                         |
    | 5a. NumĂŁrul permisului    |_________|____________________     |
    | 5b. Seria                 | D1E     |                         |
    | 10. Codul comunitar       |_________|____________________     |
    |                           | DE      |                         |
    |                           |         |                         |
     ____________________________________________________________/


    NotĂŁ privind modelul certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ

    1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 Âşi ISO 7816-1.
    Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate sĂŁ asigure conformitatea lor cu normele internaĂžionale sunt conforme cu norma ISO 10373.

    2. Certificatul are douĂŁ feĂže.
    FaĂža 1 conĂžine:
    a) titlul <<Certificat de calificare profesionalĂŁ a conducĂŁtorului auto>> imprimat cu caractere îngroÂşate;
    b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (menĂžiune facultativĂŁ);
    c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un triunghi albastru Âşi înconjurat de douĂŁsprezece stele galbene; semnul distinctiv este urmĂŁtorul:
    RO: România
    d) informaĂžiile specifice certificatului, numerotate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. numele titularului;
    2. prenumele titularului;
    3. data Âşi locul naÂşterii titularului;
    4. a) data eliberĂŁrii;
       b) data expirĂŁrii;
       c) numele autoritĂŁĂžii care elibereazĂŁ certificatul (poate fi tipĂŁritĂŁ pe faĂža 2);
       d) un numĂŁr, altul decât numĂŁrul permisului de conducere, necesar administrĂŁrii certificatului de calificare Âşi formare de conducĂŁtor auto (menĂžiune facultativĂŁ);
    5. a) numĂŁrul permisului de conducere;
       b) numĂŁrul de serie;
    6. fotografia titularului;
    7. semnĂŁtura titularului;
    8. domiciliul sau adresa poÂştalĂŁ a titularului (menĂžiune facultativĂŁ);
    9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conducĂŁtorul rĂŁspunde obligaĂžiilor de calificare iniĂžialĂŁ Âşi/sau de calificare continuĂŁ;
    e) menĂžiunea <<model al ComunitĂŁĂžilor europene>> în limba sau limbile Statului Membru care elibereazĂŁ certificatul Âşi titlul <<certificat de calificare de conducĂŁtor auto>> în celelalte limbi ale ComunitĂŁĂžii, tipĂŁrite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:
    tarjeta de cualificacion del conductor
    chaufforuddannelsesbevis
    Fahrerqualifizierungsnachweis
    * - Caracterele din limba greacĂŁ nu pot fi reproduse pe ecran
    driver qualification card
    carte de qualification de conducteur
    carta cailiochta tiomana
    carta di qualificazione del conducente
    kwalificatiekaart bestuurder
    carta de qualificacao do motorista
    kuljettajan ammattipatevyyskortti
    yrkeskompetensbevis for forare
    f) culorile de referinÞã:
    - albastru: Pantone reflex blue;
    - galben: Pantone yellow.
    FaĂža 2 conĂžine:
    a) 9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conducĂŁtorul auto rĂŁspunde obligaĂžiilor de calificare iniĂžialĂŁ Âşi continuĂŁ;
       10. codul comunitar armonizat stabilit în Anexa I Âşi Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limitĂŁ de valabilitate pentru categoria respectivĂŁ. Ex.: "95. zz.ll.aaaa";
       11. Se va înscrie menĂžiunea:
        i. "CPI"/"CPIa" în cazul în care conducĂŁtorul auto este titular al unui CPI/CPIa sau
       ii. "CPI * CPC"/"CPIa * CPC" în cazul în care conducĂŁtorul auto a obĂžinut Âşi un CPC.
    b) O explicaĂžie a rubricilor numerotate care apar pe feĂžele 1 Âşi 2 ale certificatului (cel puĂžin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b Âşi 10).

    3. Securitatea, inclusiv protecĂžia datelor
    Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricĂŁrei falsificĂŁri sau manipulĂŁri Âşi detectarea oricĂŁrei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel puĂžin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusĂŁ în facsimil.

                          MODEL DE FILÃ DE CATALOG

 ______________________________________________________________________________
|Vizat     |AutorizaĂžie|    Nr. filĂŁ    | Autov.   |   |   |   |   |   |   |   |
|D.G.I.T.R.|seria:     |                | cat.   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           |                | Nr.      |   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                | înmatric.|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |        ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | MarfĂŁ*   |CPIa*| Lector ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Persoane*|CPC* | Data   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|__________|___________|__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|Nr. |       Nume      |     Prenume    |   Ora ->|   |   |   |   |   |   |   |
|crt.|                 |                |         |___|___|___|___|___|___|___|
| |  |        |        |        |       |CNP |    |P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|
| v  |        v        |        v       |    v    | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  1 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  6 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  7 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  8 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  9 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 10 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 11 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 12 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 13 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 14 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 15 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 16 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 17 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 18 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 19 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 20 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 21 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 22 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 23 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 24 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 25 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 26 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 27 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 28 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 29 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 30 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    * Se vor anula rubricile necorespunzĂŁtoare

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusĂŁ în facsimil.

      MODEL DE FIªÃ A CURSANTULUI PENTRU CURSUL DE CPC TRANSPORT PERSOANE

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|SemnĂŁturĂŁ|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utilizĂŁrii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere Âşi de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optimĂŁ a |      |         |
|       | turaĂžiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | Âşi funcĂžionarea dispozitivelor de siguranÞã pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura Âşi      |      |         |
|       | pentru a preveni disfuncĂžionalitĂŁĂžile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de frânare Âşi a  |      |         |
|       | frânei de încetinire, utilizarea combinatĂŁ a        |      |         |
|       | frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optimĂŁ a vitezei Âşi rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea inerĂžiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire Âşi de frânare  |      |         |
|       | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defecĂžiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cunoÂştinĂželor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 Âşi 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranĂža Âşi|      |         |
|       | confortul pasagerilor: echilibrul miÂşcĂŁrilor        |      |         |
|       | longitudinale Âşi laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
|       | împreunĂŁ cu alĂži utilizatori, poziĂžia pe Âşosea,     |      |         |
|       | frânarea treptatĂŁ/linĂŁ, folosirea consolelor,       |      |         |
|       | utilizarea de infrastructuri specifice (spaĂžii      |      |         |
|       | publice, benzi de circulaĂžie rezervate), realizarea |      |         |
|       | unei armonii între conducerea în siguranÞã Âşi       |      |         |
|       | celelalte funcĂžii ale conducĂŁtorului auto,          |      |         |
|       | interacĂžiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
|       | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
|       | cĂŁlĂŁtori (persoane cu dizabilitĂŁĂži, copii).         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi    |      |         |
|       | utilizare corectĂŁ a vehiculului: forĂžele care se    |      |         |
|       | aplicĂŁ vehiculelor în miÂşcare, utilizarea           |      |         |
|       | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
|       | funcĂžie de sarcina vehiculului Âşi de profilul       |      |         |
|       | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
|       | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
|       | încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ,  |      |         |
|       | stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate.    |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier Âşi regulile care îl guverneazĂŁ:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea Âşi consecinĂžele prevĂŁzute în |      |         |
|       | reglementĂŁrile naĂžionale Âşi comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sancĂžiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunzĂŁtoare sau de manipulare frauduloasĂŁ a   |      |         |
|       | tahografului; cunoaÂşterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier; drepturile Âşi obligaĂžiile     |      |         |
|       | conducĂŁtorului auto în ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea  |      |         |
|       | profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ    |      |         |
|       | periodicĂŁ.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.3. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
|       | grupuri specifice, echipamente de siguranÞã la      |      |         |
|       | bordul autobuzelor, centurile de siguranÞã,         |      |         |
|       | încĂŁrcarea vehiculului.                             |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: creÂşterea percepĂžiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere Âşi accidentele de muncĂŁ: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de muncĂŁ din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circulaĂžie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecinĂžele umane,  |      |         |
|       | materiale Âşi financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv, capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea Âşi traficul de imigranĂži ilegali:    |      |         |
|       | informaĂžii generale, implicaĂžii pentru conducĂŁtorii |      |         |
|       | auto, mĂŁsurile de prevenire, lista verificĂŁrilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conducĂŁtorul auto, legislaĂžia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conducĂŁtorului auto |      |         |
|       | Âşi întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice; gesturile Âşi        |      |         |
|       | poziĂžiile care implicĂŁ riscuri, condiĂžia fizicĂŁ,    |      |         |
|       | exerciĂžiile de manipulare, protecĂžia personalĂŁ.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: conÂştientizarea importanĂžei stĂŁrii   |      |         |
|       | fizice Âşi mentale; principiile unei alimentaĂžii     |      |         |
|       | sĂŁnĂŁtoase Âşi echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oricĂŁrei substanĂže           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | muncĂŁ - odihnĂŁ.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situaĂžiile de urgenÞã: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgenÞã: evaluarea situaĂžiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenĂža |      |         |
|       | rĂŁniĂžilor Âşi acordarea primului ajutor, acĂžiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupanĂžilor din camioane/|      |         |
|       | cĂŁlĂŁtorilor din autobuze, asigurarea siguranĂžei     |      |         |
|       | tuturor cĂŁlĂŁtorilor, acĂžiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de bazĂŁ ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilitĂŁĂži de comportament care sĂŁ    |      |         |
|       | contribuie la îmbunĂŁtĂŁĂžirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: relaĂžia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conducĂŁtorului auto Âşi imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importanĂža pentru întreprindere a calitĂŁĂžii         |      |         |
|       | prestaĂžiei conducĂŁtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conducĂŁtorului auto, diferiĂžii interlocutori    |      |         |
|       | potenĂžiali ai conducĂŁtorului auto, întreĂžinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecinĂžele pe|      |         |
|       | plan comercial Âşi financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii Âşi modalitĂŁĂži de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor Âşi comportamentelor care genereazĂŁ     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de muncĂŁ.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.9. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi organizarea     |      |         |
|       | pieĂžei: transporturilor rutiere de cĂŁlĂŁtori în      |      |         |
|       | raport cu alte tipuri de transport de cĂŁlĂŁtori      |      |         |
|       | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
|       | activitĂŁĂži ce implicĂŁ transportul rutier de         |      |         |
|       | cĂŁlĂŁtori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
|       | internaĂžional), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
|       | întreprinderi de transport rutier de cĂŁlĂŁtori.      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|


    CertificĂŁm cĂŁ informaĂžiile prezentate sunt conforme realitĂŁĂžii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|SemnĂŁturĂŁ|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utilizĂŁrii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere Âşi de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optimĂŁ a |      |         |
        | turaĂžiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | Âşi funcĂžionarea dispozitivelor de siguranÞã pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura Âşi      |      |         |
        | pentru a preveni disfuncĂžionalitĂŁĂžile specifice:    |      |         |
        | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de frânare Âşi a  |      |         |
        | frânei de încetinire, utilizarea combinatĂŁ a        |      |         |
        | frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optimĂŁ a vitezei Âşi rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea inerĂžiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire Âşi de frânare  |      |         |
        | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defecĂžiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cunoÂştinĂželor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 Âşi 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranĂža Âşi|      |         |
        | confortul pasagerilor: echilibrul miÂşcĂŁrilor        |      |         |
        | longitudinale Âşi laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
        | împreunĂŁ cu alĂži utilizatori, poziĂžia pe Âşosea,     |      |         |
        | frânarea treptatĂŁ/linĂŁ, folosirea consolelor,       |      |         |
        | utilizarea de infrastructuri specifice (spaĂžii      |      |         |
        | publice, benzi de circulaĂžie rezervate), realizarea |      |         |
        | unei armonii între conducerea în siguranÞã Âşi       |      |         |
        | celelalte funcĂžii ale conducĂŁtorului auto,          |      |         |
        | interacĂžiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
        | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
        | cĂŁlĂŁtori (persoane cu dizabilitĂŁĂži, copii).         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.6. Obiectiv, capacitatea de a asigura încĂŁrcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi    |      |         |
        | utilizare corectĂŁ a vehiculului: forĂžele care se    |      |         |
        | aplicĂŁ vehiculelor în miÂşcare, utilizarea           |      |         |
        | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
        | funcĂžie de sarcina vehiculului Âşi de profilul       |      |         |
        | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
        | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
        | încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ,  |      |         |
        | stabilitatea vehiculului Âşi centrul de greutate.    |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier Âşi regulile care îl guverneazĂŁ:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea Âşi consecinĂžele prevĂŁzute în |      |         |
        | reglementĂŁrile naĂžionale Âşi comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sancĂžiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunzĂŁtoare sau de manipulare frauduloasĂŁ a   |      |         |
        | tahografului; cunoaÂşterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier, drepturile Âşi obligaĂžiile     |      |         |
        | conducĂŁtorului auto în ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea  |      |         |
        | profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ    |      |         |
        | periodicĂŁ.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.3. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
        | grupuri specifice, echipamente de siguranÞã la      |      |         |
        | bordul autobuzelor, centurile de siguranÞã,         |      |         |
        | încĂŁrcarea vehiculului.                             |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: creÂşterea percepĂžiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere Âşi accidentele de muncĂŁ: tipologia|      |         |
        | accidentelor de muncĂŁ din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circulaĂžie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecinĂžele umane,  |      |         |
        | materiale Âşi financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea Âşi traficul de imigranĂži ilegali:    |      |         |
        | informaĂžii generale, implicaĂžii pentru conducĂŁtorii |      |         |
        | auto, mĂŁsurile de prevenire, lista verificĂŁrilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conducĂŁtorul auto, legislaĂžia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conducĂŁtorului auto |      |         |
        | Âşi întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile Âşi        |      |         |
        | poziĂžiile care implicĂŁ riscuri, condiĂžia fizicĂŁ,    |      |         |
        | exerciĂžiile de manipulare, proiecĂžia personalĂŁ.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: conÂştientizarea importanĂžei stĂŁrii   |      |         |
        | fizice Âşi mentale: principiile unei alimentaĂžii     |      |         |
        | sĂŁnĂŁtoase Âşi echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oricĂŁrei substanĂže           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | muncĂŁ - odihnĂŁ.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situaĂžiile de urgenÞã: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgenÞã: evaluarea situaĂžiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenĂža |      |         |
        | rĂŁniĂžilor Âşi acordarea primului ajutor, acĂžiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupanĂžilor din camioane/|      |         |
        | cĂŁlĂŁtorilor din autobuze, asigurarea siguranĂžei     |      |         |
        | tuturor cĂŁlĂŁtorilor, acĂžiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de bazĂŁ ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilitĂŁĂži de comportament care sĂŁ    |      |         |
        | contribuie la îmbunĂŁtĂŁĂžirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: relaĂžia dintre comportamentul        |      |         |
        | conducĂŁtorului auto Âşi imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importanĂža pentru întreprindere a calitĂŁĂžii         |      |         |
        | prestaĂžiei conducĂŁtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conducĂŁtorului auto, diferiĂžii interlocutori    |      |         |
        | potenĂžiali ai conducĂŁtorului auto, întreĂžinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecinĂžele pe|      |         |
        | plan comercial Âşi financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii Âşi modalitĂŁĂži de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor Âşi comportamentelor care genereazĂŁ     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de muncĂŁ.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.9. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al     |      |         |
        | transportului rutier de cĂŁlĂŁtori Âşi organizarea     |      |         |
        | pieĂžei: transporturilor rutiere de cĂŁlĂŁtori în      |      |         |
        | raport cu alte tipuri de transport de cĂŁlĂŁtori      |      |         |
        | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
        | activitĂŁĂži ce implicĂŁ transportul rutier de         |      |         |
        | cĂŁlĂŁtori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
        | internaĂžional), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
        | întreprinderi de transport rutier de cĂŁlĂŁtori.      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | PregĂŁtire practicĂŁ                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    CertificĂŁm cĂŁ informaĂžiile prezentate sunt conforme realitĂŁĂžii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|


 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT MÃRFURI - Obiective          |Data -|SemnĂŁturĂŁ|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utilizĂŁrii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere Âşi de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optimĂŁ a |      |         |
|       | turaĂžiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | Âşi funcĂžionarea dispozitivelor de siguranÞã pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura Âşi      |      |         |
|       | pentru a preveni disfuncĂžionalitĂŁĂžile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de frânare Âşi a  |      |         |
|       | frânei de încetinire, utilizarea combinatĂŁ a        |      |         |
|       | frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optimĂŁ a vitezei Âşi rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea inerĂžiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire Âşi de frânare  |      |         |
|       | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defecĂžiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cunoÂştinĂželor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 Âşi 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi    |      |         |
|       | utilizare corectĂŁ a vehiculului:                    |      |         |
|       | - forĂžele care acĂžioneazĂŁ asupra vehiculului în     |      |         |
|       | miÂşcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze în funcĂžie de sarcina vehiculului  |      |         |
|       | Âşi de particularitĂŁĂžile drumului, calcularea        |      |         |
|       | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
|       | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
|       | repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele             |      |         |
|       | supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ, stabilitatea vehiculului Âşi |      |         |
|       | centrul de greutate, tipurile de ambalaje Âşi        |      |         |
|       | suporturile de sarcinĂŁ;                             |      |         |
|       | - principalele categorii de mĂŁrfuri ce necesitĂŁ     |      |         |
|       | arimarea, tehnici de calare Âşi de arimare a         |      |         |
|       | încĂŁrcĂŁturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
|       | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
|       | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelatĂŁ Âşi    |      |         |
|       | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier Âşi regulile care îl guverneazĂŁ:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea Âşi consecinĂžele prevĂŁzute în |      |         |
|       | reglementĂŁrile naĂžionale Âşi comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sancĂžiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunzĂŁtoare sau de manipulare frauduloasĂŁ a   |      |         |
|       | tahografului; cunoaÂşterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier: drepturile Âşi obligaĂžiile     |      |         |
|       | conducĂŁtorului auto în ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea  |      |         |
|       | profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ    |      |         |
|       | periodicĂŁ.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.2. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de mĂŁrfuri: licenĂžele de         |      |         |
|       | transport, obligaĂžiile ce rezultĂŁ din               |      |         |
|       | contractele-tip de transport de mĂŁrfuri, redactarea |      |         |
|       | documentelor ce formeazĂŁ contractul de transport,   |      |         |
|       | autorizaĂžiile de transport internaĂžional, obligaĂžii |      |         |
|       | ce rezultĂŁ din convenĂžia privind contractul de      |      |         |
|       | transport internaĂžional rutier de mĂŁrfuri,          |      |         |
|       | întocmirea foii de drum internaĂžionale, trecerea    |      |         |
|       | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
|       | speciale de însoĂžire a mĂŁrfii.                      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: creÂşterea percepĂžiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere Âşi accidentele de muncĂŁ: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de muncĂŁ din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circulaĂžie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecinĂžele umane,  |      |         |
|       | materiale Âşi financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea Âşi traficul de imigranĂži ilegali:    |      |         |
|       | informaĂžii generale, implicaĂžii pentru conducĂŁtorii |      |         |
|       | auto, mĂŁsurile de prevenire, lista verificĂŁrilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conducĂŁtorul auto, legislaĂžia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conducĂŁtorului auto |      |         |
|       | Âşi întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice: gesturile Âşi        |      |         |
|       | poziĂžiile care implicĂŁ riscuri, condiĂžia fizicĂŁ,    |      |         |
|       | exerciĂžiile de manipulare, protecĂžia personalĂŁ.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: conÂştientizarea importanĂžei stĂŁrii   |      |         |
|       | fizice Âşi mentale: principiile unei alimentaĂžii     |      |         |
|       | sĂŁnĂŁtoase Âşi echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oricĂŁrei substanĂže           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | muncĂŁ - odihnĂŁ.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situaĂžiile de urgenÞã: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgenÞã: evaluarea situaĂžiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenĂža |      |         |
|       | rĂŁniĂžilor Âşi acordarea primului ajutor, acĂžiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupanĂžilor din camioane/|      |         |
|       | cĂŁlĂŁtorilor din autobuze, asigurarea siguranĂžei     |      |         |
|       | tuturor cĂŁlĂŁtorilor, acĂžiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de bazĂŁ ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilitĂŁĂži de comportament care sĂŁ    |      |         |
|       | contribuie la îmbunĂŁtĂŁĂžirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: relaĂžia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conducĂŁtorului auto Âşi imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importanĂža pentru întreprindere a calitĂŁĂžii         |      |         |
|       | prestaĂžiei conducĂŁtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conducĂŁtorului auto, diferiĂžii interlocutori    |      |         |
|       | potenĂžiali ai conducĂŁtorului auto, întreĂžinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecinĂžele pe|      |         |
|       | plan comercial Âşi financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii Âşi modalitĂŁĂži de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor Âşi comportamentelor care genereazĂŁ     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de muncĂŁ.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.8. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de mĂŁrfuri Âşi organizarea      |      |         |
|       | pieĂžei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
|       | de transport (concurenÞã, expeditori), diferitele   |      |         |
|       | activitĂŁĂži din domeniul transportului rutier        |      |         |
|       | (transportul public, în folos propriu, activitĂŁĂži   |      |         |
|       | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
|       | tipuri de întreprinderi de transport sau activitĂŁĂži |      |         |
|       | conexe transportului, diferitele specializĂŁri din   |      |         |
|       | domeniul transportului (cisternĂŁ, temperaturĂŁ       |      |         |
|       | controlatĂŁ etc.), evoluĂžia sectorului               |      |         |
|       | (diversificarea serviciilor oferite, relaĂžia        |      |         |
|       | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
|       | subcontractarea etc.).                              |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|


    CertificĂŁm cĂŁ informaĂžiile prezentate sunt conforme realitĂŁĂžii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|obĂžinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT MÃRFURI - Obiective          |Data -|SemnĂŁturĂŁ|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utilizĂŁrii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere Âşi de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optimĂŁ a |      |         |
        | turaĂžiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoaÂşterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | Âşi funcĂžionarea dispozitivelor de siguranÞã pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura Âşi      |      |         |
        | pentru a preveni disfuncĂžionalitĂŁĂžile specifice:    |      |         |
        | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de frânare Âşi a  |      |         |
        | frânei de încetinire, utilizarea combinatĂŁ a        |      |         |
        | frânelor Âşi a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optimĂŁ a vitezei Âşi rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea inerĂžiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire Âşi de frânare  |      |         |
        | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defecĂžiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cunoÂştinĂželor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 Âşi 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încĂŁrcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectând regulile de siguranÞã Âşi    |      |         |
        | utilizare corectĂŁ a vehiculului:                    |      |         |
        | - forĂžele care acĂžioneazĂŁ asupra vehiculului în     |      |         |
        | miÂşcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze în funcĂžie de sarcina vehiculului  |      |         |
        | Âşi de particularitĂŁĂžile drumului, calcularea        |      |         |
        | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
        | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
        | repartizarea încĂŁrcĂŁturii, consecinĂžele             |      |         |
        | supraîncĂŁrcĂŁrii pe axĂŁ, stabilitatea vehiculului Âşi |      |         |
        | centrul de greutate, tipurile de ambalaje Âşi        |      |         |
        | suporturile de sarcinĂŁ;                             |      |         |
        | - principalele categorii de mĂŁrfuri ce necesitĂŁ     |      |         |
        | arimarea, tehnici de calare Âşi de arimare a         |      |         |
        | încĂŁrcĂŁturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
        | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
        | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelatĂŁ Âşi    |      |         |
        | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier Âşi regulile care îl guverneazĂŁ:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea Âşi consecinĂžele prevĂŁzute în |      |         |
        | reglementĂŁrile naĂžionale Âşi comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sancĂžiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunzĂŁtoare sau de manipulare frauduloasĂŁ a   |      |         |
        | tahografului; cunoaÂşterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier; drepturile Âşi obligaĂžiile     |      |         |
        | conducĂŁtorului auto în ceea ce priveÂşte pregĂŁtirea  |      |         |
        | profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ    |      |         |
        | periodicĂŁ.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.2. Obiectiv: cunoaÂşterea reglementĂŁrilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de mĂŁrfuri: licenĂžele de         |      |         |
        | transport, obligaĂžiile ce rezultĂŁ din               |      |         |
        | contractele-tip de transport de mĂŁrfuri, redactarea |      |         |
        | documentelor ce formeazĂŁ contractul de transport,   |      |         |
        | autorizaĂžiile de transport internaĂžional, obligaĂžii |      |         |
        | ce rezultĂŁ din convenĂžia privind contractul de      |      |         |
        | transport internaĂžional rutier de mĂŁrfuri,          |      |         |
        | întocmirea foii de drum internaĂžionale, trecerea    |      |         |
        | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
        | speciale de însoĂžire a mĂŁrfii.                      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: creÂşterea percepĂžiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere Âşi accidentele de muncĂŁ: tipologia|      |         |
        | accidentelor de muncĂŁ din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circulaĂžie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecinĂžele umane,  |      |         |
        | materiale Âşi financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea Âşi traficul de imigranĂži ilegali:    |      |         |
        | informaĂžii generale, implicaĂžii pentru conducĂŁtorii |      |         |
        | auto, mĂŁsurile de prevenire, lista verificĂŁrilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conducĂŁtorul auto, legislaĂžia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conducĂŁtorului auto |      |         |
        | Âşi întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile Âşi        |      |         |
        | poziĂžiile care implicĂŁ riscuri, condiĂžia fizicĂŁ,    |      |         |
        | exerciĂžiile de manipulare, protecĂžia personalĂŁ.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: conÂştientizarea importanĂžei stĂŁrii   |      |         |
        | fizice Âşi mentale: principiile unei alimentaĂžii     |      |         |
        | sĂŁnĂŁtoase Âşi echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oricĂŁrei substanĂže           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele Âşi efectele oboselii Âşi         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | muncĂŁ - odihnĂŁ.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situaĂžiile de urgenÞã: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgenÞã: evaluarea situaĂžiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenĂža |      |         |
        | rĂŁniĂžilor Âşi acordarea primului ajutor, acĂžiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupanĂžilor din camioane/|      |         |
        | cĂŁlĂŁtorilor din autobuze, asigurarea siguranĂžei     |      |         |
        | tuturor cĂŁlĂŁtorilor, acĂžiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de bazĂŁ ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilitĂŁĂži de comportament care sĂŁ    |      |         |
        | contribuie la îmbunĂŁtĂŁĂžirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: relaĂžia dintre comportamentul        |      |         |
        | conducĂŁtorului auto Âşi imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importanĂža pentru întreprindere a calitĂŁĂžii         |      |         |
        | prestaĂžiei conducĂŁtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conducĂŁtorului auto, diferiĂžii interlocutori    |      |         |
        | potenĂžiali ai conducĂŁtorului auto, întreĂžinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecinĂžele pe|      |         |
        | plan comercial Âşi financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii Âşi modalitĂŁĂži de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor Âşi comportamentelor care genereazĂŁ     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de muncĂŁ.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.8. Obiectiv: cunoaÂşterea mediului economic al     |      |         |
 
       | transportului rutier de mĂŁrfuri Âşi organizarea      |      |         |
        | pieĂžei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
        | de transport (concurenÞã, expeditori), diferitele   |      |         |
        | activitĂŁĂži din domeniul transportului rutier        |      |         |
        | (transportul public, în folos propriu, activitĂŁĂži   |      |         |
        | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
        | tipuri de întreprinderi de transport sau activitĂŁĂži |      |         |
        | conexe transportului, diferitele specializĂŁri din   |      |         |
        | domeniul transportului (cisternĂŁ, temperaturĂŁ       |      |         |
        | controlatĂŁ etc.), evoluĂžia sectorului               |      |         |
        | (diversificarea serviciilor oferite, relaĂžia        |      |         |
        | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
        | subcontractarea etc.).                              |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | PregĂŁtire practicĂŁ                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    CertificĂŁm cĂŁ informaĂžiile prezentate sunt conforme realitĂŁĂžii. Reprezentant C.P.P.