├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â - ACTUALIZAT
ORDIN   Nr. 42 din 16 ianuarie 2006
privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â a anumitor categorii de conduc─âtori auto, actualizata prin Ordinul 1548/2008

    Text în vigoare începând cu data de 17 martie 2009
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 16 ianuarie 2009.

 
    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ┼či Comunit─â┼úile Europene ┼či statele membre ale acestora, pe de alt─â parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ┼či ale Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea ini┼úial─â ┼či formarea periodic─â a conduc─âtorilor auto ┼či anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) ┼či e) ┼či ale art. 65 alin. (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) ┼či h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    CAP. 1
    Scopul ┼či domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Pentru a putea efectua opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conduc─âtorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunz─âtoare pentru categoriile C1, C1E, C ┼či CE, respectiv D1, D1E, D ┼či DE, trebuie s─â de┼úin─â un nivel minim de cuno┼čtin┼úe necesare desf─â┼čur─ârii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cuno┼čtin┼úe ce trebuie actualizate periodic prin stagii de preg─âtire adecvate.
    (2) Certificatul de calificare profesional─â ini┼úial─â, denumit în continuare CPI, ┼či Certificatul de calificare profesional─â continu─â, denumit în continuare CPC, reprezint─â dovada preg─âtirii profesionale ini┼úiale, respectiv dovada preg─âtirii profesionale periodice a conduc─âtorului auto, ┼či pot fi ob┼úinute conform prevederilor prezentului ordin.
    (2^1) în plus fa┼ú─â de documentele prev─âzute la alin. (2), conduc─âtorii auto cet─â┼úeni sau resortisan┼úi ai unor ter┼úe state, care sunt angaja┼úi la întreprinderi stabilite în România ┼či care conduc autovehicule sau ansambluri de vehicule din categoriile C1, C1E, C ┼či CE, trebuie s─â fac─â dovada preg─âtirii profesionale ini┼úiale, respectiv dovada preg─âtirii profesionale periodice ┼či prin atestatul de conduc─âtor auto men┼úionat în Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 881/92 ┼či (CEE) nr. 3.118/93 ale Consiliului în vederea instituirii unui atestat de conduc─âtor auto.
    (3) CPI ┼či CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de c─âtre conduc─âtorul auto, respectiv transport rutier de m─ârfuri sau transport rutier de persoane.
    (4) Modelul ┼či con┼úinutul certificatului de calificare profesional─â sunt prev─âzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    (5) Pot ob┼úine în România CPI sau CPIa doar conduc─âtorii auto care îndeplinesc una dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    a) sunt cet─â┼úeni sau resortisan┼úi ai unui stat membru al Uniunii Europene care î┼či au re┼čedin┼úa în România, a┼ča cum este aceasta definit─â în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) sunt cet─â┼úeni sau resortisan┼úi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angaja┼úi de o întreprindere stabilit─â în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
    (6) Pot ob┼úine în România CPC doar conduc─âtorii auto care îndeplinesc una dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    a) î┼či au re┼čedin┼úa în România, a┼ča cum este aceasta definit─â în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) sunt angaja┼úi de o întreprindere stabilit─â în România.
    (7) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI ┼či CPC eliberate în condi┼úiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene.

    CAP. 2
    Certificatul de calificare profesional─â

    ART. 2
    (1) CPI poate fi ob┼úinut prin sus┼úinerea unui examen de cuno┼čtin┼úe teoretice ┼či practice, conform prevederilor cuprinse în sec┼úiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urm─âri însu┼čirea nivelului minim de cuno┼čtin┼úe, conform tematicii prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Conduc─âtorii auto pot opta pentru o preg─âtire profesional─â ini┼úial─â accelerat─â în cadrul unor cursuri organizate de centre de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse în sec┼úiunea a 2-a din anexa nr. 2, în urma c─ârora vor ob┼úine un certificat de calificare profesional─â ini┼úial─â accelerat─â, denumit în continuare CPIa. Aceste cursuri se vor încheia prin sus┼úinerea unui examen privind însu┼čirea cuno┼čtin┼úelor conform tematicii prev─âzute în anexa nr. 1.
    (3) CPIa confer─â titularului acelea┼či drepturi ca ┼či CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.
    (4) CPI ┼či, respectiv, CPIa vor fi eliberate conduc─âtorilor auto de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prev─âzute la alin. (1) sau (2).
    (5) Conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport de marf─â ┼či care î┼či dezvolt─â sau î┼či schimb─â activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers ┼či care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie s─â mai parcurg─â p─âr┼úile comune ale celor dou─â tipuri de calificare ini┼úial─â, ci doar p─âr┼úile specifice noii calific─âri, urmate de promovarea unui examen teoretic. Ace┼čti conduc─âtori vor sus┼úine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.
    ART. 3
    Sunt scuti┼úi de obligativitatea calific─ârii ini┼úiale conduc─âtorii auto care sunt:
    a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D ┼či DE, eliberat pân─â la data de 9 septembrie 2008;
    b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C ┼či CE, eliberat pân─â la data de 9 septembrie 2009.
    ART. 4
    (1) Conduc─âtorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de m─ârfuri în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C ┼či CE;
    b) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1 ┼či C1E; ┼či
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C ┼či CE.
    (2) Conduc─âtorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D ┼či DE;
    b) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D ┼či DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distan┼ú─â maxim─â de 50 km, ┼či vehicule din categoriile D1 ┼či D1E;
    - de la vârsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D ┼či DE, indiferent de tipul de curs─â ┼či de distan┼úa parcursului.
    (3) F─âr─â a aduce atingere prevederilor alin. (1) ┼či (2), conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri ┼či de┼úin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (1) sunt excepta┼úi de la ob┼úinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (1), iar conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de persoane ┼či de┼úin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (2) sunt excepta┼úi de la ob┼úinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (2).
    ART. 5
    (1) Preg─âtirea periodic─â va consta în cursuri specifice, prin care conduc─âtorii auto î┼či vor actualiza cuno┼čtin┼úele care le sunt necesare în activitate, cu prec─âdere în ceea ce prive┼čte siguran┼úa rutier─â ┼či ra┼úionalizarea consumului de combustibil.
    (2) Cursurile vor fi organizate de c─âtre centre de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta ┼či a revizui cuno┼čtin┼úele prev─âzute în anexa nr. 1.
    (3) Cursurile vor fi organizate în dou─â module independente, unul de 3 zile, cel─âlalt de dou─â zile, fiecare zi de curs având prev─âzute câte 7 ore de preg─âtire. Cele dou─â module pot fi urmate separat de conduc─âtorul auto înainte de termenele prev─âzute la art. 6 din prezentul ordin.
    (4) Cursurile se vor încheia prin sus┼úinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse în sec┼úiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conduc─âtorul auto va ob┼úine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.
    (5) CPC vor fi eliberate conduc─âtorilor auto de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prev─âzute la alin. 4.
    ART. 6
    (1) To┼úi conduc─âtorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie s─â urmeze cursurile de formare continu─â în termen de maximum 5 ani de la ob┼úinerea acestuia.
    (2) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 ┼či care sunt de┼úin─âtorii unui certificat pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier public de persoane, ob┼úinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, vor urma cursurile de formare continu─â ┼či vor ob┼úine CPC pân─â cel târziu la expirarea certificatului men┼úionat.
    (2^1) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. a) ┼či care nu sunt de┼úin─âtori ai certificatului men┼úionat la alin. (2) vor putea efectua opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, numai cu condi┼úia ob┼úinerii CPC.
    (2^2) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) ┼či care sunt de┼úin─âtorii unui certificat pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, ob┼úinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, vor urma cursurile de formare continu─â ┼či vor ob┼úine CPC pân─â cel târziu la expirarea certificatului men┼úionat.
    (2^3) începând din data de 10 septembrie 2009, conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) ┼či care nu sunt de┼úin─âtori ai certificatului men┼úionat la alin. (2) vor putea efectua opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, numai cu condi┼úia ob┼úinerii CPC.
    (2^4) Conduc─âtorii auto care au ob┼úinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prev─âzute la art. 4 alin. (1) sunt excepta┼úi de la obliga┼úia de a ob┼úine CPC pentru o alt─â categorie de permis dintre cele prev─âzute la respectivul alineat, iar cei care au ob┼úinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prev─âzute la art. 4 alin. (2) sunt excepta┼úi de la obliga┼úia de a ob┼úine CPC pentru o alt─â categorie de permis dintre cele prev─âzute la respectivul alineat.
    (3) Conduc─âtorii auto care sunt titulari ai unui CPC ob┼úinut conform prevederilor alin. (1) - (2^3) vor urma cursurile prev─âzute la art. 5 la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.
    (4) în cazul în care conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu ┼či-au exercitat profesia pe o perioad─â de cel pu┼úin 2 ani, ace┼čtia au obliga┼úia de a urma un curs de preg─âtire periodic─â înainte de reluarea activit─â┼úii.

    CAP. 3
    Examinarea

    ART. 7
    (1) Examenele teoretice pentru ob┼úinerea CPI, CPIa ┼či CPC vor fi sus┼úinute în fa┼úa unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va desemna 2 reprezentan┼úi ca membri ai comisiei de examinare. Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare. Examinarea practic─â a candida┼úilor va fi efectuat─â de un reprezentant al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. sau al Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier.
    (2) Rezultatul examin─ârii teoretice va fi comunicat candida┼úilor în aceea┼či zi, iar eventualele contesta┼úii cu privire la rezultatul examin─ârii se vor depune în termen de 3 zile la Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. Contesta┼úiile se solu┼úioneaz─â în termen de cel mult 15 zile de la depunere.
    (2^1) Rezultatul examenului practic va fi comunicat candida┼úilor în aceea┼či zi.
    (2^2) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. stabile┼čte datele ┼či locurile unde se sus┼úin examenele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (3) Timp de 12 luni de la finalizarea cursului de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â accelerat─â, conduc─âtorii auto care au fost respin┼či în urma examenului de ob┼úinere a CPIa pot sus┼úine reexamin─âri la intervale de cel pu┼úin 7 zile, la datele ┼či orele stabilite de comisia de examinare, cu plata tarifului aferent. Candida┼úii care timp de 12 luni de la finalizarea cursului de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â accelerat─â nu au promovat examenul de ob┼úinere a CPIa sunt obliga┼úi s─â urmeze un nou curs pentru a putea participa la examenul de ob┼úinere a CPIa.
    (4) Conduc─âtorii auto respin┼či în urma examenului de ob┼úinere a CPI sau CPC au posibilitatea s─â participe la reexamin─âri ulterioare, cu plata tarifului aferent.
    ART. 8
    (1) Documentele referitoare la absolven┼úii cursurilor de preg─âtire se p─âstreaz─â la sediul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desf─â┼čurat cursurile, o perioad─â de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sus┼úinute de conduc─âtorii auto se p─âstreaz─â la agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe o perioad─â de minimum 10 ani, iar eviden┼úa lor centralizat─â se p─âstreaz─â la sediul central al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 9
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. elibereaz─â ┼či ┼úine eviden┼úa certificatelor de calificare profesional─â ale conduc─âtorilor auto.
    ART. 10
    Pentru a putea organiza cursuri de preg─âtire pentru conduc─âtorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) ┼či ale art. 5 alin. (2), centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie s─â fie autorizate de c─âtre Ministerul Transporturilor, prin Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier, conform reglement─ârilor în vigoare.

    CAP. 4
    Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale

    ART. 11
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplic─â conduc─âtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunz─âtoare pentru categoriile D1, D1E, D ┼či DE, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2008.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplic─â conduc─âtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunz─âtoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2009.
    (3) Pân─â la termenele prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 11^1
    (1) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare vor ┼úine eviden┼úa cursan┼úilor care urmeaz─â cursurile prev─âzute la art. 2 alin. (2) ┼či la art. 5 alin. (2) în cataloage specializate, cu respectarea urm─âtoarelor cerin┼úe:
    a) cataloagele au filele numerotate, semnate ┼či ┼čtampilate de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Modelul de fil─â de catalog este prezentat în anexa nr. 4;
    b) cataloagele sunt personalizate pentru fiecare sediu central/filial─â/sucursal─â/punct de lucru al/a fiec─ârui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare autorizat;
    c) cataloagele sunt separate pentru CPIa ┼či CPC;
    d) cataloagele cuprind, pentru fiecare cursant, urm─âtoarele date:
    (i) numele, prenumele ┼či codul numeric personal;
    (ii) tipul cursului urmat;
    (iii) datele ┼či orele la care a urmat fiecare tematic─â de curs ┼či, dup─â caz, preg─âtirea practic─â;
    (iv) lectorul sau lectorii cu care a urmat fiecare tematic─â de curs;
    (v) num─ârul de înmatriculare ┼či tipul autovehiculului cu care s-a efectuat preg─âtirea practic─â, dup─â caz;
    e) datele prev─âzute la lit. d) pct. (iii) ┼či (iv) vor fi completate la începutul fiec─ârei ore de preg─âtire teoretic─â;
    f) orice modificare în catalog se face prin t─âiere cu o linie orizontal─â, scriere al─âturat─â, semnare ┼či ┼čtampilare de c─âtre cel care a adus modificarea.
    (2) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare vor completa la zi fi┼ča cursantului, prev─âzut─â în anexa nr. 5.
    (3) Cataloagele se vor p─âstra la fiecare sediu central/filial─â/sucursal─â/punct de lucru al/a fiec─ârui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare pe o perioad─â de cel pu┼úin 5 ani.
    (4) în cazul în care o filial─â/sucursal─â/punct de lucru a/al unui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare î┼či înceteaz─â activitatea, cataloagele prev─âzute la alin. (1) vor fi predate la sediul central al centrului, care le p─âstreaz─â pân─â la expirarea perioadei prev─âzute la alin. (3).
    (5) în cazul în care un centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare î┼či înceteaz─â activitatea de preg─âtire profesional─â a conduc─âtorilor auto, cataloagele prev─âzute la alin. (1) vor fi predate la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe raza c─âreia ┼či-a desf─â┼čurat activitatea, care le p─âstreaz─â pân─â la expirarea perioadei prev─âzute la alin. (3).
    (6) Vor fi înscri┼či la examenul pentru ob┼úinerea CPIa sau CPC cursan┼úii care au efectuat toate orele de preg─âtire prev─âzute în sec┼úiunea a 2-a a anexei nr. 2 sau la art. 5 alin. (3), dup─â caz.
    ART. 11^2
    (1) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare ┼či filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â efectueze preg─âtirea profesional─â a candida┼úilor pentru ob┼úinerea CPIa ┼či CPC numai în conformitate cu programele de preg─âtire elaborate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere ┼či aprobate de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din Ministerul Transporturilor;
    b) s─â transmit─â Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, în format electronic, cel târziu în ziua începerii preg─âtirii, cataloagele cu participan┼úii la preg─âtire, perioada, programul orar ┼či locul unde are loc preg─âtirea;
    c) s─â p─âstreze timp de 12 luni diagramele tahograf ┼či/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale utilizate de cursan┼úi în timpul preg─âtirii practice;
    d) s─â efectueze preg─âtirea conduc─âtorilor auto astfel încât s─â respecte prevederile Hot─ârârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munc─â al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier. în acest sens, perioadele de timp alocate preg─âtirii profesionale se asimileaz─â timpului de munc─â, a┼ča cum este definit în reglementarea men┼úionat─â.
    (2) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare, precum ┼či filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora pot desf─â┼čura cursurile de preg─âtire profesional─â în vederea ob┼úinerii CPI/CPIa ┼či CPC numai dac─â, în plus fa┼ú─â de condi┼úiile prev─âzute în Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, respect─â ┼či urm─âtoarele condi┼úii:
    a) respect─â prevederile art. 11^1 ┼či ale art. 11^2 alin. (1);
    b) sunt capabile s─â efectueze atât preg─âtirea ini┼úial─â accelerat─â, cât ┼či preg─âtirea continu─â a candida┼úilor;
    c) la fiecare filial─â, sucursal─â ┼či punct de lucru autorizat─â/autorizat pentru preg─âtirea conduc─âtorilor auto, precum ┼či la sediul central, dac─â acesta este autorizat pentru preg─âtirea conduc─âtorilor auto:
    1. de┼úin cu orice titlu vehiculele necesare preg─âtirii practice a conduc─âtorilor auto, care corespund prevederilor anexei nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare;
    2. au angaja┼úi cu contract de munc─â cu norm─â întreag─â cel pu┼úin un lector ┼či un instructor de conducere auto atestat pentru categoriile C+E ┼či/sau D+E, dup─â caz.
    ART. 11^3
    Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier împreun─â cu Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin comisia stabilit─â conform art. 15 alin. (2) din Normele de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, vor controla cel pu┼úin o dat─â modul de desf─â┼čurare a fiec─ârui curs de CPIa ┼či cel pu┼úin o dat─â pe trimestru modul de desf─â┼čurare a câte unui curs de CPC la fiecare centru.
    ART. 11^4
    (1) De┼úin─âtorii CPI, CPIa ┼či CPC au obliga┼úia de a solicita Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. preschimbarea certificatelor men┼úionate atunci când intervine modificarea a cel pu┼úin uneia dintre datele men┼úionate pe acestea. Atunci când constat─â, cu ocazia controlului în trafic, c─â datele men┼úionate pe un CPI, CPIa sau CPC nu concord─â în totalitate cu cele men┼úionate pe alte acte, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va re┼úine pentru preschimbare certificatul în cauz─â.
    (2) De┼úin─âtorii CPI, CPIa ┼či CPC au obliga┼úia de a solicita Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. eliberarea unui duplicat al certificatelor men┼úionate în cazul pierderii sau furtului acestora.
    (3) De┼úin─âtorii CPI, CPIa ┼či CPC au obliga┼úia de a solicita Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatelor men┼úionate în cazul deterior─ârii acestora.
    ART. 11^5
    Pân─â la introducerea în totalitate a modelului prev─âzut în anexa nr. 3, certificatele de calificare profesional─â continu─â se elibereaz─â pe formulare-tip, iar cele deja eliberate î┼či p─âstreaz─â valabilitatea ┼či se pot preschimba la cerere în perioada de valabilitate.
    ART. 11^6
    Pe certificatele CPI, CPIa ┼či CPC se marcheaz─â codul comunitar stabilit conform anexei nr. 3, pct. 2. subpct. 10 din not─â.
    ART. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea ini┼úial─â ┼či preg─âtirea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.
    ART. 14
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 15
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    NOT─é:
    Reproducem mai jos prevederile art. V din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1548/2008.
    "ART. V
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 alin. (5), art. 9 ┼či art. 10 alin. (1) ┼či (3) din Directiva Parlamentului European ┼či a Consiliului 2003/59/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea ini┼úial─â ┼či formarea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003."

    ANEXA 1

                               NIVELUL MINIM
de cuno┼čtin┼úe necesare desf─â┼čur─ârii profesiei de conduc─âtor auto

    Cuno┼čtin┼úele care trebuie luate în considerare în vederea constat─ârii calific─ârii ini┼úiale ┼či a form─ârii continue a conduc─âtorului auto vor include cel pu┼úin tematica cuprins─â în prezenta anex─â. Candida┼úii trebuie s─â ating─â nivelul de cuno┼čtin┼úe ┼či de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplin─â siguran┼ú─â vehiculele din respectiva categorie de permis.
    Nivelul minim de cuno┼čtin┼úe nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul ┼čcolariz─ârii obligatorii, completat de o preg─âtire profesional─â care s─â permit─â desf─â┼čurarea activit─â┼úii ┼či utilizarea instrumentelor ┼či tehnicilor necesare în acest sens.

    CAP. 1
    Preg─âtire avansat─â privind conducerea ra┼úional─â bazat─â pe regulile de siguran┼ú─â

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii optime:
    - curbele de cupluri, de putere ┼či de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.
    1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:
    - circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defec┼úiune.
    1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:
    - optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate la pct. 1.1 ┼či 1.2.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či utilizare corect─â a vehiculului:
    - for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de particularit─â┼úile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či suporturile de sarcin─â;
    - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či scoaterea prelatei.

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či confortul pasagerilor:
    - echilibrul mi┼čc─ârilor longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea, frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto, interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).
    1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či utilizare corect─â a vehiculului:
    - for┼úele care se aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.

    CAP. 2
    Aplicarea reglement─ârilor

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al transportului rutier ┼či a regulilor care îl guverneaz─â:
    - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu; sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a tahografului; cunoa┼čterea mediului social al transportului rutier: drepturile ┼či obliga┼úiile conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â periodic─â.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind transportul rutier de m─ârfuri:
    - licen┼úele de transport, obliga┼úiile ce rezult─â din contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea documentelor ce formeaz─â contractul de transport, autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de transport interna┼úional rutier de m─ârfuri, întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de înso┼úire a m─ârfii.

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind transportul rutier de persoane:
    - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â, înc─ârcarea vehiculului.

    CAP. 3
    S─ân─âtatea, siguran┼úa rutier─â ┼či siguran┼úa mediului, serviciile, logistica

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â:
    - tipologia accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane, materiale ┼či financiare.
    3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:
    - informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto ┼či a întreprinderilor de transport.
    3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:
    - principiile ergonomice: gesturile ┼či pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â, exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.
    3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii fizice ┼či mentale:
    - principiile unei alimenta┼úii s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či stresului, rolul fundamental al ciclului elementar munc─â - odihn─â.
    3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situa┼úiile de urgen┼ú─â:
    - comportamentul în caz de urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune; principiile de baz─â ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.
    3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei întreprinderi:
    - rela┼úia dintre comportamentul conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii: importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.
    3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea pie┼úei:
    - transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele activit─â┼úi din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi conexe transportului, diferitele specializ─âri din domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    3.9. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea pie┼úei:
    - transporturilor rutiere de c─âl─âtori în raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori (transport feroviar, automobile), diferitele activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori.

    ANEXA 2

CONDIŢIILE
de obţinere a CPI/CPIa/CPC

    SEC┼óIUNEA 1 - CPI

    Comisia prev─âzut─â la art. 7 alin. (1) din ordin examineaz─â candida┼úii pentru a verifica de┼úinerea de c─âtre ace┼čtia a nivelului minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1. în vederea sus┼úinerii examenului pentru ob┼úinerea CPI, candida┼úii se vor înscrie la un centru de preg─âtire profesional─â autorizat de Ministerul Transporturilor prin Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    în vederea sus┼úinerii examenului ┼či a ob┼úinerii CPI, candida┼úii trebuie s─â de┼úin─â permis de conducere valabil.
    Candida┼úii înscri┼či vor fi programa┼úi pentru a sus┼úine examenul teoretic în cel mult 60 de zile de la comunicarea privind înscrierea acestora transmis─â de centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. Sus┼úinerea examenului practic va avea loc, în baza program─ârii, în cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.
    Durata ┼či tematica examenului, precum ┼či num─ârul de întreb─âri se pot reduce corespunz─âtor, prin procedura de examinare, în scopul elimin─ârii suprapunerilor cu examenul sus┼úinut de candida┼úi în vederea ob┼úinerii permisului de conducere.
    a) Examenul teoretic este format din dou─â probe:
    (i) un set de 70 întreb─âri care cuprinde 40 de întreb─âri tip gril─â ┼či 30 de întreb─âri cu r─âspuns direct, testul având cel pu┼úin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport, respectiv transport de m─ârfuri sau persoane, prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) 6 studii de caz, câte dou─â pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.
    Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 70% din întreb─âri ┼či a ob┼úinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    Candida┼úii declara┼úi admi┼či la examenul teoretic vor putea sus┼úine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din urm─âtoarele probe:
    (i) o prob─â de conducere destinat─â evalu─ârii preg─âtirii cu privire la conducerea ra┼úional─â bazat─â pe reguli de siguran┼ú─â. Aceast─â prob─â are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostr─âzi (sau alte drumuri similare), precum ┼či pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind s─â prezinte diferite tipuri de dificult─â┼úi pe care un conduc─âtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceast─â prob─â s─â se desf─â┼čoare în diverse condi┼úii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie s─â fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circula┼úie pe care le-ar putea întâlni. Durata minim─â a acestei probe este de 90 de minute. Candida┼úii admi┼či la aceast─â prob─â vor putea sus┼úine examenul practic prev─âzut la pct. (ii);
    (ii) o prob─â care vizeaz─â cel pu┼úin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 ┼či 3.5 din anexa nr. 1. Durata minim─â a acestei probe este de 30 de minute;
    (iii) prin procedura de examinare se poate stabili ca examenul practic s─â fie completat de o a treia prob─â, care s─â se desf─â┼čoare într-un poligon special sau pe un simulator performant, pentru a evalua abilit─â┼úile cursantului în ceea ce prive┼čte conducerea ra┼úional─â, manevrarea în siguran┼ú─â, în special în ceea ce prive┼čte controlul vehiculului în func┼úie de diferitele st─âri ale carosabilului, precum ┼či în func┼úie de condi┼úiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte. în cazul în care este stabilit─â, durata acestei probe op┼úionale va fi de 30 de minute. în cazul în care conduc─âtorul auto promoveaz─â aceast─â prob─â, din durata de 90 de minute a probei de conducere prev─âzute la lit. b) pct. (i) se scad 30 de minute. Aceast─â prob─â va fi sus┼úinut─â la începutul examenului practic. Candida┼úii declara┼úi admi┼či la aceast─â prob─â vor putea sus┼úine examenul prev─âzut la lit. b) pct. (i).
    Pentru a fi admi┼či la examenul de ob┼úinere a CPI, candida┼úii trebuie s─â fie declara┼úi admi┼či atât la examenul teoretic, cât ┼či la toate probele par┼úiale ale examenului practic.
    în cazul nepromov─ârii examenului în totalitate, calificativele "Admis" ob┼úinute de candida┼úi la examenul teoretic sau la probele par┼úiale î┼či p─âstreaz─â valabilitatea cel mult 6 luni de la data ob┼úinerii primului calificativ, dar nu mai mult de dou─â reexamin─âri.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie s─â îndeplineasc─â cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare.
    în ceea ce îi prive┼čte pe conduc─âtorii men┼úiona┼úi la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întreb─âri ┼či se limiteaz─â la materiile prev─âzute în anexa nr. 1, corespunz─âtoare tipului de transport, de m─ârfuri sau de persoane, pentru care se solicit─â noua calificare ini┼úial─â. Ace┼čti conduc─âtori vor sus┼úine obligatoriu examenul practic în totalitate.

    SEC┼óIUNEA a 2-a - CPIa

    Cursul de calificare ini┼úial─â accelerat─â va include întreaga tematic─â prev─âzut─â în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.
    Fiecare candidat trebuie s─â efectueze cel pu┼úin 10 ore de conducere individual─â cu un vehicul din categoria respectiv─â, care îndepline┼čte cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare.
    în timpul conducerii individuale candidatul trebuie s─â fie înso┼úit de un instructor, angajat al centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conduc─âtor auto poate s─â efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individual─â într-un poligon special sau pe un simulator performant pentru a evalua perfec┼úionarea în ceea ce prive┼čte conducerea ra┼úional─â, manevrarea în siguran┼ú─â, în special în ceea ce prive┼čte controlul vehiculului în func┼úie de diferitele st─âri ale carosabilului, precum ┼či în func┼úie de condi┼úiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Comisia prev─âzut─â la art. 7 alin. (1) din ordin examineaz─â candida┼úii pentru a verifica de┼úinerea de c─âtre ace┼čtia a nivelului minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica ┼či obiectivele indicate.
    în vederea sus┼úinerii examenului, centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. centralizatorul cu candida┼úii care au absolvit cursul de preg─âtire ┼či câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fi┼ča cursantului prev─âzut─â la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) diagramele tahograf ┼či/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale, care atest─â efectuarea tuturor orelor de conducere individual─â, în original;
    d) copie dup─â permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate ┼či dup─â actul de identitate;
    e) o fotografie color.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 5 zile lucr─âtoare de la depunere, verific─â dosarele ┼či respinge solicit─ârile de examinare ale candida┼úilor care nu au dosarul complet, în situa┼úia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al c─âror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a c─âror fotografie nu este corespunz─âtoare confec┼úion─ârii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de preg─âtire teoretic─â ┼či/sau practic─â.
    Candida┼úii înscri┼či vor fi programa┼úi pentru a sus┼úine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. întocme┼čte programatorul cu candida┼úii care particip─â la examinare.
    a) Examenul teoretic este format din dou─â probe:
    (i) un set de 40 de întreb─âri tip gril─â, având cel pu┼úin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport, respectiv transport de m─ârfuri sau de persoane, prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) trei studii de caz.
    Durata examenului este de dou─â ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 70% din întreb─âri ┼či dac─â a ob┼úinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    b) Examenul practic vizeaz─â verificarea însu┼čirii de c─âtre candidat a cuno┼čtin┼úelor ┼či abilit─â┼úilor practice necesare desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii. Durata minim─â a acestei probe este de 15 minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie s─â îndeplineasc─â cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare.
    Pentru conduc─âtorii prev─âzu┼úi la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calific─ârii ini┼úiale accelerate este de 35 de ore, din care dou─â ore ┼či jum─âtate de conducere individual─â. La sfâr┼čitul acestei preg─âtiri candidatul va sus┼úine un examen în fa┼úa comisiei prev─âzute la art. 7 alin. (1) din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte dou─â întreb─âri tip gril─â pentru fiecare obiectiv specific din tematica pentru tipul de transport de m─ârfuri sau persoane, dup─â caz, prev─âzut în anexa nr. 1. Examenul practic va fi sus┼úinut în întregime.
    Pentru a fi înscri┼či la examenul practic, candida┼úii trebuie s─â fie declara┼úi admi┼či la examenul teoretic.
    Pentru a fi admi┼či la examenul de ob┼úinere a CPIa, candida┼úii trebuie s─â fie declara┼úi admi┼či atât la examenul teoretic, cât ┼či la examenul practic.
    în cazul nepromov─ârii examenului practic, calificativul "Admis" ob┼úinut de candida┼úi la examenul teoretic î┼či p─âstreaz─â valabilitatea cel mult 6 luni de la ob┼úinere, dar nu mai mult de dou─â reexamin─âri practice.

    SEC┼óIUNEA a 3-a - CPC

    Comisia prev─âzut─â la art. 7 alin. (1) din ordin examineaz─â candida┼úii pentru a verifica dac─â ace┼čtia ┼či-au actualizat nivelul minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1.
    în vederea sus┼úinerii examenului, centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu cel pu┼úin 5 zile lucr─âtoare înainte de data planificat─â a examenului, centralizatorul cu candida┼úii care au absolvit cursul de preg─âtire prev─âzut la art. 5 alin. (3) din ordin ┼či câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fi┼ča cursantului prev─âzut─â la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) copie dup─â permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate ┼či dup─â actul de identitate;
    d) o fotografie color.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. verific─â dosarele ┼či respinge solicit─ârile de examinare ale candida┼úilor care nu au dosarul complet, în situa┼úia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, ale candida┼úilor al c─âror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a c─âror fotografie nu este corespunz─âtoare confec┼úion─ârii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de preg─âtire.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. întocme┼čte programatorul cu candida┼úii care particip─â la examinare.
    Candida┼úii înscri┼či vor fi programa┼úi pentru a sus┼úine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    Examenul este format dintr-un set de 30 de întreb─âri tip gril─â din tematica prev─âzut─â în anexa nr. 1.
    Durata examenului este de 40 de minute. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 70% din întreb─âri.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodus─â în facsimil.

               MODELUL CERTIFICATULUI DE PREG─éTIRE PROFESIONAL─é

    Fa┼úa 1

       ___________________________________________________________
     / _________                                                  
    | |         |  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONAL─é   ROMâNIA  |
    | |_________|                                                   |
    |             1.                                                |
    |  _________  2.                                                |
    | | 6. FOTO | 3.                                                |
    | |         | 4a.    4b.                                        |
    | |         | 4c.                                               |
    | |         | 5a.    5b.                                        |
    | |         | 7.                                                |
    | |_________|                                                   |
    |                                                               |
    |  9.                                                           |
     _____________________________________________________________ /

    Fa┼úa 2

       ___________________________________________________________
     / _________                 ______________________________   
    | | 11.     |               | 9.      | 10.                     |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C1      |                         |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C       |                         |
    | |_________|               |_________|____________________     |
    | 1. Numele titularului     | D1      |                         |
    | 2. Prenumele titularului  |_________|____________________     |
    | 3. Data ┼či locul na┼čterii | D       |                         |
    | 4a. Data eliber─âri        |_________|____________________     |
    | 4b. Data expir─ârii        | C1E     |                         |
    |     certificatului        |_________|____________________     |
    | 4c. Eliberat de           | CE      |                         |
    | 5a. Num─ârul permisului    |_________|____________________     |
    | 5b. Seria                 | D1E     |                         |
    | 10. Codul comunitar       |_________|____________________     |
    |                           | DE      |                         |
    |                           |         |                         |
     ____________________________________________________________/


    Not─â privind modelul certificatului de preg─âtire profesional─â

    1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 ┼či ISO 7816-1.
    Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate s─â asigure conformitatea lor cu normele interna┼úionale sunt conforme cu norma ISO 10373.

    2. Certificatul are dou─â fe┼úe.
    Fa┼úa 1 con┼úine:
    a) titlul <<Certificat de calificare profesional─â a conduc─âtorului auto>> imprimat cu caractere îngro┼čate;
    b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (men┼úiune facultativ─â);
    c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un triunghi albastru ┼či înconjurat de dou─âsprezece stele galbene; semnul distinctiv este urm─âtorul:
    RO: România
    d) informa┼úiile specifice certificatului, numerotate dup─â cum urmeaz─â:
    1. numele titularului;
    2. prenumele titularului;
    3. data ┼či locul na┼čterii titularului;
    4. a) data eliber─ârii;
       b) data expir─ârii;
       c) numele autorit─â┼úii care elibereaz─â certificatul (poate fi tip─ârit─â pe fa┼úa 2);
       d) un num─âr, altul decât num─ârul permisului de conducere, necesar administr─ârii certificatului de calificare ┼či formare de conduc─âtor auto (men┼úiune facultativ─â);
    5. a) num─ârul permisului de conducere;
       b) num─ârul de serie;
    6. fotografia titularului;
    7. semn─âtura titularului;
    8. domiciliul sau adresa po┼čtal─â a titularului (men┼úiune facultativ─â);
    9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conduc─âtorul r─âspunde obliga┼úiilor de calificare ini┼úial─â ┼či/sau de calificare continu─â;
    e) men┼úiunea <<model al Comunit─â┼úilor europene>> în limba sau limbile Statului Membru care elibereaz─â certificatul ┼či titlul <<certificat de calificare de conduc─âtor auto>> în celelalte limbi ale Comunit─â┼úii, tip─ârite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:
    tarjeta de cualificacion del conductor
    chaufforuddannelsesbevis
    Fahrerqualifizierungsnachweis
    * - Caracterele din limba greac─â nu pot fi reproduse pe ecran
    driver qualification card
    carte de qualification de conducteur
    carta cailiochta tiomana
    carta di qualificazione del conducente
    kwalificatiekaart bestuurder
    carta de qualificacao do motorista
    kuljettajan ammattipatevyyskortti
    yrkeskompetensbevis for forare
    f) culorile de referin┼ú─â:
    - albastru: Pantone reflex blue;
    - galben: Pantone yellow.
    Fa┼úa 2 con┼úine:
    a) 9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conduc─âtorul auto r─âspunde obliga┼úiilor de calificare ini┼úial─â ┼či continu─â;
       10. codul comunitar armonizat stabilit în Anexa I ┼či Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limit─â de valabilitate pentru categoria respectiv─â. Ex.: "95. zz.ll.aaaa";
       11. Se va înscrie men┼úiunea:
        i. "CPI"/"CPIa" în cazul în care conduc─âtorul auto este titular al unui CPI/CPIa sau
       ii. "CPI * CPC"/"CPIa * CPC" în cazul în care conduc─âtorul auto a ob┼úinut ┼či un CPC.
    b) O explica┼úie a rubricilor numerotate care apar pe fe┼úele 1 ┼či 2 ale certificatului (cel pu┼úin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b ┼či 10).

    3. Securitatea, inclusiv protec┼úia datelor
    Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oric─ârei falsific─âri sau manipul─âri ┼či detectarea oric─ârei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel pu┼úin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodus─â în facsimil.

                          MODEL DE FIL─é DE CATALOG

 ______________________________________________________________________________
|Vizat     |Autoriza┼úie|    Nr. fil─â    | Autov.   |   |   |   |   |   |   |   |
|D.G.I.T.R.|seria:     |                | cat.   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           |                | Nr.      |   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                | înmatric.|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |        ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Marf─â*   |CPIa*| Lector ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Persoane*|CPC* | Data   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|__________|___________|__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|Nr. |       Nume      |     Prenume    |   Ora ->|   |   |   |   |   |   |   |
|crt.|                 |                |         |___|___|___|___|___|___|___|
| |  |        |        |        |       |CNP |    |P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|
| v  |        v        |        v       |    v    | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  1 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  6 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  7 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  8 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  9 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 10 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 11 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 12 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 13 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 14 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 15 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 16 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 17 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 18 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 19 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 20 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 21 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 22 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 23 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 24 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 25 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 26 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 27 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 28 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 29 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 30 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    * Se vor anula rubricile necorespunz─âtoare

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodus─â în facsimil.

      MODEL DE FI┼×─é A CURSANTULUI PENTRU CURSUL DE CPC TRANSPORT PERSOANE

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|Semn─âtur─â|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
|       | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
|       | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
|       | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
|       | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
|       | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defec┼úiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či|      |         |
|       | confortul pasagerilor: echilibrul mi┼čc─ârilor        |      |         |
|       | longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
|       | împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea,     |      |         |
|       | frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor,       |      |         |
|       | utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii      |      |         |
|       | publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea |      |         |
|       | unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či       |      |         |
|       | celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto,          |      |         |
|       | interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
|       | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
|       | c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
|       | utilizare corect─â a vehiculului: for┼úele care se    |      |         |
|       | aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea           |      |         |
|       | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
|       | func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul       |      |         |
|       | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
|       | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
|       | înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â,  |      |         |
|       | stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.    |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
|       | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
|       | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier; drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
|       | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
|       | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
|       | periodic─â.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
|       | grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la      |      |         |
|       | bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â,         |      |         |
|       | înc─ârcarea vehiculului.                             |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
|       | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv, capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
|       | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
|       | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
|       | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice; gesturile ┼či        |      |         |
|       | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
|       | exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
|       | fizice ┼či mentale; principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
|       | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
|       | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
|       | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
|       | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
|       | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
|       | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
|       | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
|       | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.9. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea     |      |         |
|       | pie┼úei: transporturilor rutiere de c─âl─âtori în      |      |         |
|       | raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori      |      |         |
|       | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
|       | activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de         |      |         |
|       | c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
|       | interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
|       | întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori.      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|Semn─âtur─â|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
        | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
        | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
        | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
        | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
        | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
        | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defec┼úiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či|      |         |
        | confortul pasagerilor: echilibrul mi┼čc─ârilor        |      |         |
        | longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
        | împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea,     |      |         |
        | frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor,       |      |         |
        | utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii      |      |         |
        | publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea |      |         |
        | unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či       |      |         |
        | celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto,          |      |         |
        | interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
        | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
        | c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.6. Obiectiv, capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
        | utilizare corect─â a vehiculului: for┼úele care se    |      |         |
        | aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea           |      |         |
        | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
        | func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul       |      |         |
        | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
        | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
        | înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â,  |      |         |
        | stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.    |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
        | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
        | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier, drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
        | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
        | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
        | periodic─â.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
        | grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la      |      |         |
        | bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â,         |      |         |
        | înc─ârcarea vehiculului.                             |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
        | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
        | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
        | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
        | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
        | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile ┼či        |      |         |
        | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
        | exerci┼úiile de manipulare, proiec┼úia personal─â.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
        | fizice ┼či mentale: principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
        | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
        | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
        | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
        | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
        | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
        | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
        | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
        | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
        | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.9. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
        | transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea     |      |         |
        | pie┼úei: transporturilor rutiere de c─âl─âtori în      |      |         |
        | raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori      |      |         |
        | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
        | activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de         |      |         |
        | c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
        | interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
        | întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori.      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | Preg─âtire practic─â                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|


 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT M─éRFURI - Obiective          |Data -|Semn─âtur─â|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
|       | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
|       | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
|       | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
|       | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
|       | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defec┼úiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
|       | utilizare corect─â a vehiculului:                    |      |         |
|       | - for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în     |      |         |
|       | mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului  |      |         |
|       | ┼či de particularit─â┼úile drumului, calcularea        |      |         |
|       | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
|       | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
|       | repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele             |      |         |
|       | supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či |      |         |
|       | centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či        |      |         |
|       | suporturile de sarcin─â;                             |      |         |
|       | - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â     |      |         |
|       | arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a         |      |         |
|       | înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
|       | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
|       | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či    |      |         |
|       | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
|       | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
|       | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier: drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
|       | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
|       | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
|       | periodic─â.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de m─ârfuri: licen┼úele de         |      |         |
|       | transport, obliga┼úiile ce rezult─â din               |      |         |
|       | contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea |      |         |
|       | documentelor ce formeaz─â contractul de transport,   |      |         |
|       | autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii |      |         |
|       | ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de      |      |         |
|       | transport interna┼úional rutier de m─ârfuri,          |      |         |
|       | întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea    |      |         |
|       | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
|       | speciale de înso┼úire a m─ârfii.                      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
|       | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
|       | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
|       | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
|       | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice: gesturile ┼či        |      |         |
|       | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
|       | exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
|       | fizice ┼či mentale: principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
|       | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
|       | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
|       | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
|       | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
|       | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
|       | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
|       | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
|       | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea      |      |         |
|       | pie┼úei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
|       | de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele   |      |         |
|       | activit─â┼úi din domeniul transportului rutier        |      |         |
|       | (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi   |      |         |
|       | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
|       | tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi |      |         |
|       | conexe transportului, diferitele specializ─âri din   |      |         |
|       | domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â       |      |         |
|       | controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului               |      |         |
|       | (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia        |      |         |
|       | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
|       | subcontractarea etc.).                              |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT M─éRFURI - Obiective          |Data -|Semn─âtur─â|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
        | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
        | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
        | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
        | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
        | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
        | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defec┼úiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
        | utilizare corect─â a vehiculului:                    |      |         |
        | - for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în     |      |         |
        | mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului  |      |         |
        | ┼či de particularit─â┼úile drumului, calcularea        |      |         |
        | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
        | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
        | repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele             |      |         |
        | supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či |      |         |
        | centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či        |      |         |
        | suporturile de sarcin─â;                             |      |         |
        | - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â     |      |         |
        | arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a         |      |         |
        | înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
        | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
        | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či    |      |         |
        | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
        | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
        | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier; drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
        | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
        | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
        | periodic─â.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de m─ârfuri: licen┼úele de         |      |         |
        | transport, obliga┼úiile ce rezult─â din               |      |         |
        | contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea |      |         |
        | documentelor ce formeaz─â contractul de transport,   |      |         |
        | autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii |      |         |
        | ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de      |      |         |
        | transport interna┼úional rutier de m─ârfuri,          |      |         |
        | întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea    |      |         |
        | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
        | speciale de înso┼úire a m─ârfii.                      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
        | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
        | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
        | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
        | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
        | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile ┼či        |      |         |
        | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
        | exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
        | fizice ┼či mentale: principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
        | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
        | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
        | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
        | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
        | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
        | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
        | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
        | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
        | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
 
       | transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea      |      |         |
        | pie┼úei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
        | de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele   |      |         |
        | activit─â┼úi din domeniul transportului rutier        |      |         |
        | (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi   |      |         |
        | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
        | tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi |      |         |
        | conexe transportului, diferitele specializ─âri din   |      |         |
        | domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â       |      |         |
        | controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului               |      |         |
        | (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia        |      |         |
        | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
        | subcontractarea etc.).                              |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | Preg─âtire practic─â                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.