├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1548 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea ┼či completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 42/2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â
                  ORDIN   Nr. 1548 din 17 decembrie 2008
pentru modificarea ┼či completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 42/2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â a anumitor categorii de conduc─âtori auto ┼či a anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 16 ianuarie 2009

    Având în vedere prevederile Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului 2003/59/CE privind calificarea ini┼úial─â ┼či formarea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) ┼či e), ale art. 5 alin. (3) lit. g) ┼či ale art. 65 alin. (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 12 lit. g) ┼či h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 42/2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â a anumitor categorii de conduc─âtori auto, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 27 ianuarie 2006, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 1, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2^1) în plus fa┼ú─â de documentele prev─âzute la alin. (2), conduc─âtorii auto cet─â┼úeni sau resortisan┼úi ai unor ter┼úe state, care sunt angaja┼úi la întreprinderi stabilite în România ┼či care conduc autovehicule sau ansambluri de vehicule din categoriile C1, C1E, C ┼či CE, trebuie s─â fac─â dovada preg─âtirii profesionale ini┼úiale, respectiv dovada preg─âtirii profesionale periodice ┼či prin atestatul de conduc─âtor auto men┼úionat în Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 881/92 ┼či (CEE) nr. 3.118/93 ale Consiliului în vederea instituirii unui atestat de conduc─âtor auto."
    2. La articolul 1, dup─â alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) - (7), cu urm─âtorul cuprins:
    "(5) Pot ob┼úine în România CPI sau CPIa doar conduc─âtorii auto care îndeplinesc una dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    a) sunt cet─â┼úeni sau resortisan┼úi ai unui stat membru al Uniunii Europene care î┼či au re┼čedin┼úa în România, a┼ča cum este aceasta definit─â în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) sunt cet─â┼úeni sau resortisan┼úi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angaja┼úi de o întreprindere stabilit─â în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
    (6) Pot ob┼úine în România CPC doar conduc─âtorii auto care îndeplinesc una dintre urm─âtoarele condi┼úii:
    a) î┼či au re┼čedin┼úa în România, a┼ča cum este aceasta definit─â în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) sunt angaja┼úi de o întreprindere stabilit─â în România.
    (7) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI ┼či CPC eliberate în condi┼úiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene."
    3. La articolul 4, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm─âtorul cuprins:
    "(3) F─âr─â a aduce atingere prevederilor alin. (1) ┼či (2), conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri ┼či de┼úin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (1) sunt excepta┼úi de la ob┼úinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (1), iar conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de persoane ┼či de┼úin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (2) sunt excepta┼úi de la ob┼úinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prev─âzute la alin. (2)."
    4. La articolul 6, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 ┼či care sunt de┼úin─âtorii unui certificat pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier public de persoane, ob┼úinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, vor urma cursurile de formare continu─â ┼či vor ob┼úine CPC pân─â cel târziu la expirarea certificatului men┼úionat."
    5. La articolul 6, dup─â alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) - (2^4), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2^1) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. a) ┼či care nu sunt de┼úin─âtori ai certificatului men┼úionat la alin. (2) vor putea efectua opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, numai cu condi┼úia ob┼úinerii CPC.
    (2^2) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) ┼či care sunt de┼úin─âtorii unui certificat pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 3,5 tone, ob┼úinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, vor urma cursurile de formare continu─â ┼či vor ob┼úine CPC pân─â cel târziu la expirarea certificatului men┼úionat.
    (2^3) începând din data de 10 septembrie 2009, conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) ┼či care nu sunt de┼úin─âtori ai certificatului men┼úionat la alin. (2) vor putea efectua opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, numai cu condi┼úia ob┼úinerii CPC.
    (2^4) Conduc─âtorii auto care au ob┼úinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prev─âzute la art. 4 alin. (1) sunt excepta┼úi de la obliga┼úia de a ob┼úine CPC pentru o alt─â categorie de permis dintre cele prev─âzute la respectivul alineat, iar cei care au ob┼úinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prev─âzute la art. 4 alin. (2) sunt excepta┼úi de la obliga┼úia de a ob┼úine CPC pentru o alt─â categorie de permis dintre cele prev─âzute la respectivul alineat."
    6. La articolul 6, alineatele (3) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Conduc─âtorii auto care sunt titulari ai unui CPC ob┼úinut conform prevederilor alin. (1) - (2^3) vor urma cursurile prev─âzute la art. 5 la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.
    (4) în cazul în care conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu ┼či-au exercitat profesia pe o perioad─â de cel pu┼úin 2 ani, ace┼čtia au obliga┼úia de a urma un curs de preg─âtire periodic─â înainte de reluarea activit─â┼úii."
    7. La articolul 7, alineatele (1) ┼či (2) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Examenele teoretice pentru ob┼úinerea CPI, CPIa ┼či CPC vor fi sus┼úinute în fa┼úa unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va desemna 2 reprezentan┼úi ca membri ai comisiei de examinare. Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare. Examinarea practic─â a candida┼úilor va fi efectuat─â de un reprezentant al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. sau al Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier.
    (2) Rezultatul examin─ârii teoretice va fi comunicat candida┼úilor în aceea┼či zi, iar eventualele contesta┼úii cu privire la rezultatul examin─ârii se vor depune în termen de 3 zile la Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. Contesta┼úiile se solu┼úioneaz─â în termen de cel mult 15 zile de la depunere."
    8. La articolul 7, dup─â alineatul (2) se introduc dou─â noi alineate, alineatele (2^1) ┼či (2^2), cu urm─âtorul cuprins:
    "(2^1) Rezultatul examenului practic va fi comunicat candida┼úilor în aceea┼či zi.
    (2^2) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. stabile┼čte datele ┼či locurile unde se sus┼úin examenele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2."
    9. La articolul 7, alineatele (3) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Timp de 12 luni de la finalizarea cursului de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â accelerat─â, conduc─âtorii auto care au fost respin┼či în urma examenului de ob┼úinere a CPIa pot sus┼úine reexamin─âri la intervale de cel pu┼úin 7 zile, la datele ┼či orele stabilite de comisia de examinare, cu plata tarifului aferent. Candida┼úii care timp de 12 luni de la finalizarea cursului de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â accelerat─â nu au promovat examenul de ob┼úinere a CPIa sunt obliga┼úi s─â urmeze un nou curs pentru a putea participa la examenul de ob┼úinere a CPIa.
    (4) Conduc─âtorii auto respin┼či în urma examenului de ob┼úinere a CPI sau CPC au posibilitatea s─â participe la reexamin─âri ulterioare, cu plata tarifului aferent."
    10. Articolul 10 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 10
    Pentru a putea organiza cursuri de preg─âtire pentru conduc─âtorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) ┼či ale art. 5 alin. (2), centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie s─â fie autorizate de c─âtre Ministerul Transporturilor, prin Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier, conform reglement─ârilor în vigoare."
    11. Dup─â articolul 11 se introduc ┼čase noi articole, articolele 11^1 - 11^6, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare vor ┼úine eviden┼úa cursan┼úilor care urmeaz─â cursurile prev─âzute la art. 2 alin. (2) ┼či la art. 5 alin. (2) în cataloage specializate, cu respectarea urm─âtoarelor cerin┼úe:
    a) cataloagele au filele numerotate, semnate ┼či ┼čtampilate de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Modelul de fil─â de catalog este prezentat în anexa nr. 4;
    b) cataloagele sunt personalizate pentru fiecare sediu central/filial─â/sucursal─â/punct de lucru al/a fiec─ârui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare autorizat;
    c) cataloagele sunt separate pentru CPIa ┼či CPC;
    d) cataloagele cuprind, pentru fiecare cursant, urm─âtoarele date:
    (i) numele, prenumele ┼či codul numeric personal;
    (ii) tipul cursului urmat;
    (iii) datele ┼či orele la care a urmat fiecare tematic─â de curs ┼či, dup─â caz, preg─âtirea practic─â;
    (iv) lectorul sau lectorii cu care a urmat fiecare tematic─â de curs;
    (v) num─ârul de înmatriculare ┼či tipul autovehiculului cu care s-a efectuat preg─âtirea practic─â, dup─â caz;
    e) datele prev─âzute la lit. d) pct. (iii) ┼či (iv) vor fi completate la începutul fiec─ârei ore de preg─âtire teoretic─â;
    f) orice modificare în catalog se face prin t─âiere cu o linie orizontal─â, scriere al─âturat─â, semnare ┼či ┼čtampilare de c─âtre cel care a adus modificarea.
    (2) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare vor completa la zi fi┼ča cursantului, prev─âzut─â în anexa nr. 5.
    (3) Cataloagele se vor p─âstra la fiecare sediu central/filial─â/sucursal─â/punct de lucru al/a fiec─ârui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare pe o perioad─â de cel pu┼úin 5 ani.
    (4) în cazul în care o filial─â/sucursal─â/punct de lucru a/al unui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare î┼či înceteaz─â activitatea, cataloagele prev─âzute la alin. (1) vor fi predate la sediul central al centrului, care le p─âstreaz─â pân─â la expirarea perioadei prev─âzute la alin. (3).
    (5) în cazul în care un centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare î┼či înceteaz─â activitatea de preg─âtire profesional─â a conduc─âtorilor auto, cataloagele prev─âzute la alin. (1) vor fi predate la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe raza c─âreia ┼či-a desf─â┼čurat activitatea, care le p─âstreaz─â pân─â la expirarea perioadei prev─âzute la alin. (3).
    (6) Vor fi înscri┼či la examenul pentru ob┼úinerea CPIa sau CPC cursan┼úii care au efectuat toate orele de preg─âtire prev─âzute în sec┼úiunea a 2-a a anexei nr. 2 sau la art. 5 alin. (3), dup─â caz.
    ART. 11^2
    (1) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare ┼či filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â efectueze preg─âtirea profesional─â a candida┼úilor pentru ob┼úinerea CPIa ┼či CPC numai în conformitate cu programele de preg─âtire elaborate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere ┼či aprobate de Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din Ministerul Transporturilor;
    b) s─â transmit─â Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, în format electronic, cel târziu în ziua începerii preg─âtirii, cataloagele cu participan┼úii la preg─âtire, perioada, programul orar ┼či locul unde are loc preg─âtirea;
    c) s─â p─âstreze timp de 12 luni diagramele tahograf ┼či/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale utilizate de cursan┼úi în timpul preg─âtirii practice;
    d) s─â efectueze preg─âtirea conduc─âtorilor auto astfel încât s─â respecte prevederile Hot─ârârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munc─â al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier. în acest sens, perioadele de timp alocate preg─âtirii profesionale se asimileaz─â timpului de munc─â, a┼ča cum este definit în reglementarea men┼úionat─â.
    (2) Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare, precum ┼či filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora pot desf─â┼čura cursurile de preg─âtire profesional─â în vederea ob┼úinerii CPI/CPIa ┼či CPC numai dac─â, în plus fa┼ú─â de condi┼úiile prev─âzute în Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, respect─â ┼či urm─âtoarele condi┼úii:
    a) respect─â prevederile art. 11^1 ┼či ale art. 11^2 alin. (1);
    b) sunt capabile s─â efectueze atât preg─âtirea ini┼úial─â accelerat─â, cât ┼či preg─âtirea continu─â a candida┼úilor;
    c) la fiecare filial─â, sucursal─â ┼či punct de lucru autorizat─â/autorizat pentru preg─âtirea conduc─âtorilor auto, precum ┼či la sediul central, dac─â acesta este autorizat pentru preg─âtirea conduc─âtorilor auto:
    1. de┼úin cu orice titlu vehiculele necesare preg─âtirii practice a conduc─âtorilor auto, care corespund prevederilor anexei nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare;
    2. au angaja┼úi cu contract de munc─â cu norm─â întreag─â cel pu┼úin un lector ┼či un instructor de conducere auto atestat pentru categoriile C+E ┼či/sau D+E, dup─â caz.
    ART. 11^3
    Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier împreun─â cu Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., prin comisia stabilit─â conform art. 15 alin. (2) din Normele de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, vor controla cel pu┼úin o dat─â modul de desf─â┼čurare a fiec─ârui curs de CPIa ┼či cel pu┼úin o dat─â pe trimestru modul de desf─â┼čurare a câte unui curs de CPC la fiecare centru.
    ART. 11^4
    (1) De┼úin─âtorii CPI, CPIa ┼či CPC au obliga┼úia de a solicita Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. preschimbarea certificatelor men┼úionate atunci când intervine modificarea a cel pu┼úin uneia dintre datele men┼úionate pe acestea. Atunci când constat─â, cu ocazia controlului în trafic, c─â datele men┼úionate pe un CPI, CPIa sau CPC nu concord─â în totalitate cu cele men┼úionate pe alte acte, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va re┼úine pentru preschimbare certificatul în cauz─â.
    (2) De┼úin─âtorii CPI, CPIa ┼či CPC au obliga┼úia de a solicita Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. eliberarea unui duplicat al certificatelor men┼úionate în cazul pierderii sau furtului acestora.
    (3) De┼úin─âtorii CPI, CPIa ┼či CPC au obliga┼úia de a solicita Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatelor men┼úionate în cazul deterior─ârii acestora.
    ART. 11^5
    Pân─â la introducerea în totalitate a modelului prev─âzut în anexa nr. 3, certificatele de calificare profesional─â continu─â se elibereaz─â pe formulare-tip, iar cele deja eliberate î┼či p─âstreaz─â valabilitatea ┼či se pot preschimba la cerere în perioada de valabilitate.
    ART. 11^6
    Pe certificatele CPI, CPIa ┼či CPC se marcheaz─â codul comunitar stabilit conform anexei nr. 3, pct. 2. subpct. 10 din not─â."
    12. Articolul 12 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant─â din prezentul ordin."
    13. Anexa nr. 1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

    "ANEXA 1

                               NIVELUL MINIM
de cuno┼čtin┼úe necesare desf─â┼čur─ârii profesiei de conduc─âtor auto

    Cuno┼čtin┼úele care trebuie luate în considerare în vederea constat─ârii calific─ârii ini┼úiale ┼či a form─ârii continue a conduc─âtorului auto vor include cel pu┼úin tematica cuprins─â în prezenta anex─â. Candida┼úii trebuie s─â ating─â nivelul de cuno┼čtin┼úe ┼či de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplin─â siguran┼ú─â vehiculele din respectiva categorie de permis.
    Nivelul minim de cuno┼čtin┼úe nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul ┼čcolariz─ârii obligatorii, completat de o preg─âtire profesional─â care s─â permit─â desf─â┼čurarea activit─â┼úii ┼či utilizarea instrumentelor ┼či tehnicilor necesare în acest sens.

    CAP. 1
    Preg─âtire avansat─â privind conducerea ra┼úional─â bazat─â pe regulile de siguran┼ú─â

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii optime:
    - curbele de cupluri, de putere ┼či de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.
    1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:
    - circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defec┼úiune.
    1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:
    - optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate la pct. 1.1 ┼či 1.2.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či utilizare corect─â a vehiculului:
    - for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de particularit─â┼úile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či suporturile de sarcin─â;
    - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či scoaterea prelatei.

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či confortul pasagerilor:
    - echilibrul mi┼čc─ârilor longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea, frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto, interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).
    1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či utilizare corect─â a vehiculului:
    - for┼úele care se aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.

    CAP. 2
    Aplicarea reglement─ârilor

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al transportului rutier ┼či a regulilor care îl guverneaz─â:
    - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu; sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a tahografului; cunoa┼čterea mediului social al transportului rutier: drepturile ┼či obliga┼úiile conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â periodic─â.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind transportul rutier de m─ârfuri:
    - licen┼úele de transport, obliga┼úiile ce rezult─â din contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea documentelor ce formeaz─â contractul de transport, autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de transport interna┼úional rutier de m─ârfuri, întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de înso┼úire a m─ârfii.

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind transportul rutier de persoane:
    - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â, înc─ârcarea vehiculului.

    CAP. 3
    S─ân─âtatea, siguran┼úa rutier─â ┼či siguran┼úa mediului, serviciile, logistica

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â:
    - tipologia accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane, materiale ┼či financiare.
    3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:
    - informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto ┼či a întreprinderilor de transport.
    3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:
    - principiile ergonomice: gesturile ┼či pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â, exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.
    3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii fizice ┼či mentale:
    - principiile unei alimenta┼úii s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či stresului, rolul fundamental al ciclului elementar munc─â - odihn─â.
    3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situa┼úiile de urgen┼ú─â:
    - comportamentul în caz de urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune; principiile de baz─â ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.
    3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei întreprinderi:
    - rela┼úia dintre comportamentul conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii: importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.
    3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea pie┼úei:
    - transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele activit─â┼úi din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi conexe transportului, diferitele specializ─âri din domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    3.9. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea pie┼úei:
    - transporturilor rutiere de c─âl─âtori în raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori (transport feroviar, automobile), diferitele activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori."
    14. Anexa nr. 2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

    "ANEXA 2

                                  CONDI┼óIILE
                          de ob┼úinere a CPI/CPIa/CPC

    SEC┼óIUNEA 1 - CPI

    Comisia prev─âzut─â la art. 7 alin. (1) din ordin examineaz─â candida┼úii pentru a verifica de┼úinerea de c─âtre ace┼čtia a nivelului minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1. în vederea sus┼úinerii examenului pentru ob┼úinerea CPI, candida┼úii se vor înscrie la un centru de preg─âtire profesional─â autorizat de Ministerul Transporturilor prin Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier.
    în vederea sus┼úinerii examenului ┼či a ob┼úinerii CPI, candida┼úii trebuie s─â de┼úin─â permis de conducere valabil.
    Candida┼úii înscri┼či vor fi programa┼úi pentru a sus┼úine examenul teoretic în cel mult 60 de zile de la comunicarea privind înscrierea acestora transmis─â de centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. Sus┼úinerea examenului practic va avea loc, în baza program─ârii, în cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.
    Durata ┼či tematica examenului, precum ┼či num─ârul de întreb─âri se pot reduce corespunz─âtor, prin procedura de examinare, în scopul elimin─ârii suprapunerilor cu examenul sus┼úinut de candida┼úi în vederea ob┼úinerii permisului de conducere.
    a) Examenul teoretic este format din dou─â probe:
    (i) un set de 70 întreb─âri care cuprinde 40 de întreb─âri tip gril─â ┼či 30 de întreb─âri cu r─âspuns direct, testul având cel pu┼úin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport, respectiv transport de m─ârfuri sau persoane, prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) 6 studii de caz, câte dou─â pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.
    Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 70% din întreb─âri ┼či a ob┼úinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    Candida┼úii declara┼úi admi┼či la examenul teoretic vor putea sus┼úine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din urm─âtoarele probe:
    (i) o prob─â de conducere destinat─â evalu─ârii preg─âtirii cu privire la conducerea ra┼úional─â bazat─â pe reguli de siguran┼ú─â. Aceast─â prob─â are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostr─âzi (sau alte drumuri similare), precum ┼či pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind s─â prezinte diferite tipuri de dificult─â┼úi pe care un conduc─âtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceast─â prob─â s─â se desf─â┼čoare în diverse condi┼úii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie s─â fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circula┼úie pe care le-ar putea întâlni. Durata minim─â a acestei probe este de 90 de minute. Candida┼úii admi┼či la aceast─â prob─â vor putea sus┼úine examenul practic prev─âzut la pct. (ii);
    (ii) o prob─â care vizeaz─â cel pu┼úin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 ┼či 3.5 din anexa nr. 1. Durata minim─â a acestei probe este de 30 de minute;
    (iii) prin procedura de examinare se poate stabili ca examenul practic s─â fie completat de o a treia prob─â, care s─â se desf─â┼čoare într-un poligon special sau pe un simulator performant, pentru a evalua abilit─â┼úile cursantului în ceea ce prive┼čte conducerea ra┼úional─â, manevrarea în siguran┼ú─â, în special în ceea ce prive┼čte controlul vehiculului în func┼úie de diferitele st─âri ale carosabilului, precum ┼či în func┼úie de condi┼úiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte. în cazul în care este stabilit─â, durata acestei probe op┼úionale va fi de 30 de minute. în cazul în care conduc─âtorul auto promoveaz─â aceast─â prob─â, din durata de 90 de minute a probei de conducere prev─âzute la lit. b) pct. (i) se scad 30 de minute. Aceast─â prob─â va fi sus┼úinut─â la începutul examenului practic. Candida┼úii declara┼úi admi┼či la aceast─â prob─â vor putea sus┼úine examenul prev─âzut la lit. b) pct. (i).
    Pentru a fi admi┼či la examenul de ob┼úinere a CPI, candida┼úii trebuie s─â fie declara┼úi admi┼či atât la examenul teoretic, cât ┼či la toate probele par┼úiale ale examenului practic.
    în cazul nepromov─ârii examenului în totalitate, calificativele "Admis" ob┼úinute de candida┼úi la examenul teoretic sau la probele par┼úiale î┼či p─âstreaz─â valabilitatea cel mult 6 luni de la data ob┼úinerii primului calificativ, dar nu mai mult de dou─â reexamin─âri.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie s─â îndeplineasc─â cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare.
    în ceea ce îi prive┼čte pe conduc─âtorii men┼úiona┼úi la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întreb─âri ┼či se limiteaz─â la materiile prev─âzute în anexa nr. 1, corespunz─âtoare tipului de transport, de m─ârfuri sau de persoane, pentru care se solicit─â noua calificare ini┼úial─â. Ace┼čti conduc─âtori vor sus┼úine obligatoriu examenul practic în totalitate.

    SEC┼óIUNEA a 2-a - CPIa

    Cursul de calificare ini┼úial─â accelerat─â va include întreaga tematic─â prev─âzut─â în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.
    Fiecare candidat trebuie s─â efectueze cel pu┼úin 10 ore de conducere individual─â cu un vehicul din categoria respectiv─â, care îndepline┼čte cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare.
    în timpul conducerii individuale candidatul trebuie s─â fie înso┼úit de un instructor, angajat al centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conduc─âtor auto poate s─â efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individual─â într-un poligon special sau pe un simulator performant pentru a evalua perfec┼úionarea în ceea ce prive┼čte conducerea ra┼úional─â, manevrarea în siguran┼ú─â, în special în ceea ce prive┼čte controlul vehiculului în func┼úie de diferitele st─âri ale carosabilului, precum ┼či în func┼úie de condi┼úiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Comisia prev─âzut─â la art. 7 alin. (1) din ordin examineaz─â candida┼úii pentru a verifica de┼úinerea de c─âtre ace┼čtia a nivelului minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica ┼či obiectivele indicate.
    în vederea sus┼úinerii examenului, centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. centralizatorul cu candida┼úii care au absolvit cursul de preg─âtire ┼či câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fi┼ča cursantului prev─âzut─â la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) diagramele tahograf ┼či/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale, care atest─â efectuarea tuturor orelor de conducere individual─â, în original;
    d) copie dup─â permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate ┼či dup─â actul de identitate;
    e) o fotografie color.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 5 zile lucr─âtoare de la depunere, verific─â dosarele ┼či respinge solicit─ârile de examinare ale candida┼úilor care nu au dosarul complet, în situa┼úia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al c─âror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a c─âror fotografie nu este corespunz─âtoare confec┼úion─ârii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de preg─âtire teoretic─â ┼či/sau practic─â.
    Candida┼úii înscri┼či vor fi programa┼úi pentru a sus┼úine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. întocme┼čte programatorul cu candida┼úii care particip─â la examinare.
    a) Examenul teoretic este format din dou─â probe:
    (i) un set de 40 de întreb─âri tip gril─â, având cel pu┼úin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport, respectiv transport de m─ârfuri sau de persoane, prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) trei studii de caz.
    Durata examenului este de dou─â ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 70% din întreb─âri ┼či dac─â a ob┼úinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    b) Examenul practic vizeaz─â verificarea însu┼čirii de c─âtre candidat a cuno┼čtin┼úelor ┼či abilit─â┼úilor practice necesare desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii. Durata minim─â a acestei probe este de 15 minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie s─â îndeplineasc─â cel pu┼úin condi┼úiile prev─âzute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a ┼čcolilor de conduc─âtori auto" din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.856/2006, cu modific─ârile ulterioare.
    Pentru conduc─âtorii prev─âzu┼úi la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calific─ârii ini┼úiale accelerate este de 35 de ore, din care dou─â ore ┼či jum─âtate de conducere individual─â. La sfâr┼čitul acestei preg─âtiri candidatul va sus┼úine un examen în fa┼úa comisiei prev─âzute la art. 7 alin. (1) din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte dou─â întreb─âri tip gril─â pentru fiecare obiectiv specific din tematica pentru tipul de transport de m─ârfuri sau persoane, dup─â caz, prev─âzut în anexa nr. 1. Examenul practic va fi sus┼úinut în întregime.
    Pentru a fi înscri┼či la examenul practic, candida┼úii trebuie s─â fie declara┼úi admi┼či la examenul teoretic.
    Pentru a fi admi┼či la examenul de ob┼úinere a CPIa, candida┼úii trebuie s─â fie declara┼úi admi┼či atât la examenul teoretic, cât ┼či la examenul practic.
    în cazul nepromov─ârii examenului practic, calificativul "Admis" ob┼úinut de candida┼úi la examenul teoretic î┼či p─âstreaz─â valabilitatea cel mult 6 luni de la ob┼úinere, dar nu mai mult de dou─â reexamin─âri practice.

    SEC┼óIUNEA a 3-a - CPC

    Comisia prev─âzut─â la art. 7 alin. (1) din ordin examineaz─â candida┼úii pentru a verifica dac─â ace┼čtia ┼či-au actualizat nivelul minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1.
    în vederea sus┼úinerii examenului, centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu cel pu┼úin 5 zile lucr─âtoare înainte de data planificat─â a examenului, centralizatorul cu candida┼úii care au absolvit cursul de preg─âtire prev─âzut la art. 5 alin. (3) din ordin ┼či câte un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fi┼ča cursantului prev─âzut─â la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) copie dup─â permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate ┼či dup─â actul de identitate;
    d) o fotografie color.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. verific─â dosarele ┼či respinge solicit─ârile de examinare ale candida┼úilor care nu au dosarul complet, în situa┼úia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, ale candida┼úilor al c─âror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a c─âror fotografie nu este corespunz─âtoare confec┼úion─ârii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de preg─âtire.
    Agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. întocme┼čte programatorul cu candida┼úii care particip─â la examinare.
    Candida┼úii înscri┼či vor fi programa┼úi pentru a sus┼úine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    Examenul este format dintr-un set de 30 de întreb─âri tip gril─â din tematica prev─âzut─â în anexa nr. 1.
    Durata examenului este de 40 de minute. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 70% din întreb─âri."
    15. Dup─â anexa nr. 3 se introduc dou─â noi anexe, anexele nr. 4 ┼či 5, prev─âzute în anexele A ┼či B*) la prezentul ordin.
------------
    *) Anexele A ┼či B sunt reproduse în facsimil.

    ART. II
    Anexa "Normele de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 15, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Suspendarea autoriza┼úiei sediului central ┼či/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru, dup─â caz, de face de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier, pentru o perioad─â de 30 de zile, la propunerea comisiei prev─âzute la alin. (2), în urm─âtoarele situa┼úii:
    a) când reclama┼úiile adresate în scris Direc┼úiei generale infrastructur─â ┼či transport rutier în leg─âtur─â cu activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se confirm─â;
    b) când s-a constatat nerespectarea programelor de preg─âtire con┼úinute în dosarul depus în vederea autoriz─ârii;
    c) când se constat─â c─â centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare nu a mai desf─â┼čurat activitatea pentru care a fost autorizat o perioad─â de cel pu┼úin 6 luni consecutive;
    d) când se constat─â c─â centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare nu a respectat cel pu┼úin una dintre obliga┼úiile prev─âzute la art. 14;
    e) când se constat─â c─â centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare nu a respectat cel pu┼úin una dintre obliga┼úiile prev─âzute la art. 11^1 sau art. 11^2 din Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 42/2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â a anumitor categorii de conduc─âtori auto."
    2. La articolul 16, alineatul (2) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) M─âsura anul─ârii autoriza┼úiei sediului central ┼či/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru a centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare, dup─â caz, se face de c─âtre Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier, în urm─âtoarele cazuri:
    a) la aplicarea m─âsurii de suspendare, prev─âzute la art. 15, pentru a treia oar─â;
    b) când nu mai sunt îndeplinite condi┼úiile care au stat la baza acord─ârii autoriza┼úiei;
    c) când se constat─â c─â documentele cuprinse în dosarul depus de solicitant în vederea autoriz─ârii con┼úin informa┼úii eronate;
    d) când se constat─â neconcordan┼úe între date ┼či/sau documente cu privire la activitatea, eviden┼úele aferente centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare ┼či eviden┼úele privind examenele;
    e) când se constat─â c─â centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a înregistrat fictiv ore de preg─âtire profesional─â neefectuate;
    f) când nu este permis accesul comisiei prev─âzute la art. 15 alin. (2) în vederea efectu─ârii controlului;
    g) când de┼úin─âtorul autoriza┼úiei î┼či înceteaz─â activitatea."
    3. La articolul 16, dup─â alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm─âtorul cuprins:
    "(4) Anularea autoriza┼úiei sediului central în baza dispozi┼úiilor alin. (2) lit. a), c), d), e) sau f) atrage suspendarea pentru o perioad─â de 3 ani a onorabilit─â┼úii persoanei care conduce permanent ┼či efectiv activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare."
    ART. III
    Anexele A ┼či B fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. IV
    în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor elabora proceduri comune de aplicare a Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 42/2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â a anumitor categorii de conduc─âtori auto ┼či a Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.
    ART. V
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 alin. (5), art. 9 ┼či art. 10 alin. (1) ┼či (3) din Directiva Parlamentului European ┼či a Consiliului 2003/59/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea ini┼úial─â ┼či formarea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.
    ART. VI
    Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. VII
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare în 60 de zile de la data public─ârii.

                       p. Ministrul transporturilor,
                              Septimiu Buza┼ču,
                              secretar de stat

    Bucure┼čti, 17 decembrie 2008.
    Nr. 1.548.

    ANEXA A
    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 42/2006)

                          MODEL DE FIL─é DE CATALOG

 ______________________________________________________________________________
|Vizat     |Autoriza┼úie|    Nr. fil─â    | Autov.   |   |   |   |   |   |   |   |
|D.G.I.T.R.|seria:     |                | cat.   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           |                | Nr.      |   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                | înmatric.|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |        ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Marf─â*   |CPIa*| Lector ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Persoane*|CPC* | Data   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|__________|___________|__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|Nr. |       Nume      |     Prenume    |   Ora ->|   |   |   |   |   |   |   |
|crt.|                 |                |         |___|___|___|___|___|___|___|
| |  |        |        |        |       |CNP |    |P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|
| v  |        v        |        v       |    v    | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  1 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  6 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  7 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  8 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  9 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 10 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 11 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 12 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 13 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 14 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 15 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 16 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 17 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 18 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 19 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 20 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 21 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 22 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 23 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 24 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 25 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 26 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 27 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 28 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 29 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 30 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    * Se vor anula rubricile necorespunz─âtoare


    ANEXA B
    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 42/2006)

      MODEL DE FI┼×─é A CURSANTULUI PENTRU CURSUL DE CPC TRANSPORT PERSOANE

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|Semn─âtur─â|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
|       | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
|       | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
|       | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
|       | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
|       | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defec┼úiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či|      |         |
|       | confortul pasagerilor: echilibrul mi┼čc─ârilor        |      |         |
|       | longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
|       | împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea,     |      |         |
|       | frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor,       |      |         |
|       | utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii      |      |         |
|       | publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea |      |         |
|       | unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či       |      |         |
|       | celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto,          |      |         |
|       | interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
|       | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
|       | c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
|       | utilizare corect─â a vehiculului: for┼úele care se    |      |         |
|       | aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea           |      |         |
|       | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
|       | func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul       |      |         |
|       | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
|       | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
|       | înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â,  |      |         |
|       | stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.    |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
|       | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
|       | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier; drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
|       | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
|       | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
|       | periodic─â.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
|       | grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la      |      |         |
|       | bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â,         |      |         |
|       | înc─ârcarea vehiculului.                             |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
|       | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv, capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
|       | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
|       | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
|       | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice; gesturile ┼či        |      |         |
|       | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
|       | exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
|       | fizice ┼či mentale; principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
|       | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
|       | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
|       | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
|       | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
|       | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
|       | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
|       | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
|       | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.9. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea     |      |         |
|       | pie┼úei: transporturilor rutiere de c─âl─âtori în      |      |         |
|       | raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori      |      |         |
|       | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
|       | activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de         |      |         |
|       | c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
|       | interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
|       | întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori.      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|Semn─âtur─â|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
        | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
        | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
        | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
        | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
        | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
        | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defec┼úiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či|      |         |
        | confortul pasagerilor: echilibrul mi┼čc─ârilor        |      |         |
        | longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
        | împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea,     |      |         |
        | frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor,       |      |         |
        | utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii      |      |         |
        | publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea |      |         |
        | unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či       |      |         |
        | celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto,          |      |         |
        | interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
        | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
        | c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.6. Obiectiv, capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
        | utilizare corect─â a vehiculului: for┼úele care se    |      |         |
        | aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea           |      |         |
        | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
        | func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul       |      |         |
        | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
        | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
        | înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â,  |      |         |
        | stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.    |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
        | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
        | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier, drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
        | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
        | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
        | periodic─â.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
        | grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la      |      |         |
        | bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â,         |      |         |
        | înc─ârcarea vehiculului.                             |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
        | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
        | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
        | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
        | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
        | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile ┼či        |      |         |
        | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
        | exerci┼úiile de manipulare, proiec┼úia personal─â.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
        | fizice ┼či mentale: principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
        | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
        | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
        | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
        | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
        | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
        | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
        | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
        | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
        | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.9. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
        | transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea     |      |         |
        | pie┼úei: transporturilor rutiere de c─âl─âtori în      |      |         |
        | raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori      |      |         |
        | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
        | activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de         |      |         |
        | c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
        | interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
        | întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori.      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | Preg─âtire practic─â                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|


 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT M─éRFURI - Obiective          |Data -|Semn─âtur─â|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
|       | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
|       | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
|       | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
|       | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
|       | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defec┼úiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
|       | utilizare corect─â a vehiculului:                    |      |         |
|       | - for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în     |      |         |
|       | mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului  |      |         |
|       | ┼či de particularit─â┼úile drumului, calcularea        |      |         |
|       | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
|       | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
|       | repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele             |      |         |
|       | supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či |      |         |
|       | centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či        |      |         |
|       | suporturile de sarcin─â;                             |      |         |
|       | - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â     |      |         |
|       | arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a         |      |         |
|       | înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
|       | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
|       | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či    |      |         |
|       | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
|       | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
|       | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier: drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
|       | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
|       | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
|       | periodic─â.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de m─ârfuri: licen┼úele de         |      |         |
|       | transport, obliga┼úiile ce rezult─â din               |      |         |
|       | contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea |      |         |
|       | documentelor ce formeaz─â contractul de transport,   |      |         |
|       | autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii |      |         |
|       | ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de      |      |         |
|       | transport interna┼úional rutier de m─ârfuri,          |      |         |
|       | întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea    |      |         |
|       | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
|       | speciale de înso┼úire a m─ârfii.                      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
|       | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
|       | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
|       | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
|       | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice: gesturile ┼či        |      |         |
|       | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
|       | exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
|       | fizice ┼či mentale: principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
|       | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
|       | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
|       | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
|       | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
|       | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
|       | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
|       | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
|       | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea      |      |         |
|       | pie┼úei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
|       | de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele   |      |         |
|       | activit─â┼úi din domeniul transportului rutier        |      |         |
|       | (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi   |      |         |
|       | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
|       | tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi |      |         |
|       | conexe transportului, diferitele specializ─âri din   |      |         |
|       | domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â       |      |         |
|       | controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului               |      |         |
|       | (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia        |      |         |
|       | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
|       | subcontractarea etc.).                              |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|

    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|ob┼úinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT M─éRFURI - Obiective          |Data -|Semn─âtur─â|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere ┼či de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a |      |         |
        | tura┼úiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či      |      |         |
        | pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:    |      |         |
        | circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de frânare ┼či a  |      |         |
        | frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a        |      |         |
        | frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optim─â a vitezei ┼či rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare  |      |         |
        | în cursul coborârilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defec┼úiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cuno┼čtin┼úelor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 ┼či 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či    |      |         |
        | utilizare corect─â a vehiculului:                    |      |         |
        | - for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în     |      |         |
        | mi┼čcare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului  |      |         |
        | ┼či de particularit─â┼úile drumului, calcularea        |      |         |
        | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
        | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
        | repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele             |      |         |
        | supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či |      |         |
        | centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či        |      |         |
        | suporturile de sarcin─â;                             |      |         |
        | - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â     |      |         |
        | arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a         |      |         |
        | înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
        | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
        | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či    |      |         |
        | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în |      |         |
        | reglement─ârile na┼úionale ┼či comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunz─âtoare sau de manipulare frauduloas─â a   |      |         |
        | tahografului; cunoa┼čterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier; drepturile ┼či obliga┼úiile     |      |         |
        | conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea  |      |         |
        | profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â    |      |         |
        | periodic─â.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de m─ârfuri: licen┼úele de         |      |         |
        | transport, obliga┼úiile ce rezult─â din               |      |         |
        | contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea |      |         |
        | documentelor ce formeaz─â contractul de transport,   |      |         |
        | autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii |      |         |
        | ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de      |      |         |
        | transport interna┼úional rutier de m─ârfuri,          |      |         |
        | întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea    |      |         |
        | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
        | speciale de înso┼úire a m─ârfii.                      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â: tipologia|      |         |
        | accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane,  |      |         |
        | materiale ┼či financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:    |      |         |
        | informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii |      |         |
        | auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto |      |         |
        | ┼či întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile ┼či        |      |         |
        | pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â,    |      |         |
        | exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii   |      |         |
        | fizice ┼či mentale: principiile unei alimenta┼úii     |      |         |
        | s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | munc─â - odihn─â.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situa┼úiile de urgen┼ú─â: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa |      |         |
        | r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/|      |         |
        | c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei     |      |         |
        | tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de baz─â ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â    |      |         |
        | contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: rela┼úia dintre comportamentul        |      |         |
        | conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii         |      |         |
        | presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori    |      |         |
        | poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe|      |         |
        | plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii ┼či modalit─â┼úi de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor ┼či comportamentelor care genereaz─â     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de munc─â.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al     |      |         |
        | transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea      |      |         |
        | pie┼úei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
        | de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele   |      |         |
        | activit─â┼úi din domeniul transportului rutier        |      |         |
        | (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi   |      |         |
        | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
        | tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi |      |         |
        | conexe transportului, diferitele specializ─âri din   |      |         |
        | domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â       |      |         |
        | controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului               |      |         |
        | (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia        |      |         |
        | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
        | subcontractarea etc.).                              |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | Preg─âtire practic─â                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    Certific─âm c─â informa┼úiile prezentate sunt conforme realit─â┼úii. Reprezentant C.P.P.