├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ┼či a tarifului de trecere pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din Rom├ónia

ORDONANŢĂ Nr. 8 din 29 ianuarie 2010

pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ┼či a tarifului de trecere pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România

EMITENT: GUVERNUL ROMâNIEI

PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 30 ianuarie 2010


în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,


Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.


ART. I

Ordonan┼úa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ┼či a tarifului de trecere pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 424/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) ┼či j) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:

"b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dup─â caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dup─â caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori str─âini;

..........................................................................

j) roviniet─â - documentul sau înregistrarea în format electronic care atest─â achitarea tarifului de utilizare a re┼úelei de drumuri na┼úionale din România. Modelul, forma, con┼úinutul, modul, condi┼úiile ┼či mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor ┼či infrastructurii;".

2. La articolul 1 alineatul (1), dup─â litera m) se introduce o nou─â liter─â, litera n), cu urm─âtorul cuprins:

"n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare ┼či control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea ┼či controlul achit─ârii tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR."

3. La articolul 1 alineatul (1^1), litera a) se abrog─â.

4. La articolul 1 alineatul (1^1), litera b) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"b) rovinieta matc─â-cupon, aplicat─â în partea stâng─â jos a parbrizului vehiculului, a c─ârei perioad─â de valabilitate cuprinde ziua în care se efectueaz─â verificarea care asigur─â, prin tarifele pl─âtite, dreptul de utilizare a re┼úelei de drumuri na┼úionale din România, având înscris num─ârul de înmatriculare al vehiculului. în cazul deterior─ârii rovinietei matc─â-cupon, dovada achit─ârii tarifului de utilizare se face astfel:

(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atest─â plata integral─â a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizat─â;

(ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atest─â plata integral─â a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ┼čtampilat─â ┼či semnat─â în original de c─âtre conduc─âtorul unit─â┼úii, cu înscrisul <<Conform cu originalul>>;".

5. La articolul 1 alineatul (1^1), dup─â litera b) se introduce o nou─â liter─â, litera c), cu urm─âtorul cuprins:

"c) rovinieta electronic─â ce atest─â existen┼úa în baza de date a SIEGMCR, denumit─â în continuare baz─â de date, a informa┼úiilor privind achitarea corespunz─âtoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauz─â, a c─ârei perioad─â de valabilitate cuprinde ziua în care se efectueaz─â verificarea."

6. Dup─â alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urm─âtorul cuprins:

"(3^1) începând cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matc─â-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR."

7. La articolul 1, alineatul (7) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(7) Tariful de utilizare este structurat în func┼úie de durata de utilizare a re┼úelei de drumuri na┼úionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum ┼či durata de sta┼úionare."

8. La articolul 1, alineatul (10) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"(10) în cazul schimb─ârii utilizatorului vehiculului, rovinieta î┼či men┼úine valabilitatea."

9. La articolul 1, dup─â alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urm─âtorul cuprins:

"(12) începând cu data de 1 august 2010, în cazul schimb─ârii num─ârului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta î┼či men┼úine valabilitatea numai în condi┼úiile în care utilizatorul informeaz─â în scris Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. cu privire la schimbarea num─ârului de înmatriculare, în vederea oper─ârii modific─ârii în baza de date. Documentele necesare ┼či condi┼úiile de efectuare a modific─ârii, precum ┼či tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor ┼či infrastructurii."

10. Articolul 3 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

"ART. 3

(1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:

a) de┼úinute în proprietate sau, dup─â caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

(i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

(ii) unit─â┼úile Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor;

(iii) serviciile de ambulanţă;

(iv) serviciile publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, reglementate prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;