├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

din 21 octombrie 2009

de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

(Text cu relevant─â pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit─âtii Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],

având în vedere avizul Autorit─âtii Europene pentru Protectia Datelor [2],

dup─â consultarea Comitetului Regiunilor,

hot─ârând în conformitate cu procedura prev─âzut─â la articolul 251 din tratat [3],

întrucât:

(1) Crearea unei piete interne a transportului rutier, caracterizat─â prin conditii loiale de concurent─â, necesit─â aplicarea uniform─â a unor norme comune privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier de marf─â sau persoane ("ocupatia de operator de transport rutier"). Astfel de norme comune vor contribui la asigurarea unui nivel mai ridicat de calificare profesional─â a operatorilor de transport rutier, la rationalizarea pietei, la îmbun─ât─âtirea calit─âtii serviciilor în interesul operatorilor de transport rutier, al clientilor acestora si al economiei în ansamblu, precum si la îmbun─ât─âtirea sigurantei rutiere. De asemenea, acestea au capacitatea de a favoriza exercitarea efectiv─â a dreptului de stabilire de c─âtre operatorii de transport rutier.

(2) Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier de marf─â si operator de transport rutier de persoane si recunoasterea reciproc─â a diplomelor, certificatelor si a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international [4] stabileste conditiile minime pentru accesul la ocupatia de operator de transport rutier, precum si recunoasterea reciproc─â a documentelor necesare în acest sens. Cu toate acestea, experienta anterioar─â, analiza de impact si diversele studii arat─â c─â directiva mentionat─â anterior este aplicat─â în mod neuniform de c─âtre statele membre. Aceast─â lips─â de uniformitate genereaz─â mai multe consecinte negative, în special denaturarea concurentei, o lips─â de transparent─â a pietei si de monitorizare uniform─â, precum si riscul ca întreprinderile care angajeaz─â personal cu o calificare profesional─â mai slab─â s─â ignore sau s─â respecte într-o mai mic─â m─âsur─â normele de sigurant─â rutier─â si normele sociale, ceea ce poate d─âuna imaginii sectorului.

(3) Aceste consecinte sunt cu atât mai grave cu cât ar putea s─â perturbe buna functionare a pietei interne a transporturilor rutiere, având în vedere faptul c─â accesul la piata transporturilor internationale de marf─â si a anumitor operatiuni de cabotaj este permis întreprinderilor din întreaga Comunitate. Singura conditie impus─â acestor întreprinderi este aceea de a detine o licent─â comunitar─â care poate fi obtinut─â atunci când aceste întreprinderi îndeplinesc conditiile de acces la ocupatia de operator de transport rutier, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de m─ârfuri [5] si cu Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata international─â a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul [6].

(4) Se impune, asadar, modernizarea normelor existente în materie de acces la ocupatia de operator de transport rutier, pentru a garanta o aplicare mai uniform─â si mai eficace a acestor norme. Deoarece respectarea acestor norme constituie principala conditie pentru a avea acces la piata comunitar─â, iar regulamentele reprezint─â instrumentele comunitare aplicabile în acest domeniu, un regulament pare a fi instrumentul cel mai potrivit de stabilire a conditiilor privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier.

(5) Ar trebui s─â fie permis statelor membre s─â adapteze conditiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier în regiunile ultraperiferice mentionate la articolul 299 alineatul (2) din tratat, datorit─â caracteristicilor si constrângerilor specifice acestor regiuni. Cu toate acestea, întreprinderile stabilite în aceste regiuni, care îndeplinesc conditiile pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier numai ca urmare a unei asemenea adapt─âri, ar trebui s─â nu poat─â obtine o licent─â comunitar─â. Adaptarea conditiilor care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier nu ar trebui s─â împiedice întreprinderile, c─ârora li s-ar fi acordat accesul la ocupatia de operator de transport rutier si care îndeplinesc toate conditiile generale stabilite prin prezentul regulament, s─â desf─âsoare activit─âti de transport în regiunile ultraperiferice.

(6) în scopul asigur─ârii unei concurente loiale, normele comune privind exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier ar trebui s─â se aplice într-o m─âsur─â cât mai mare tuturor întreprinderilor. Cu toate acestea, nu este necesar─â includerea în domeniul de aplicare a prezentului regulament a întreprinderilor ale c─âror operatiuni de transport au un impact foarte sc─âzut asupra pietei transporturilor.

(7) Responsabilitatea de a verifica dac─â o întreprindere îndeplineste în orice moment conditiile prev─âzute de prezentul regulament ar trebui s─â revin─â statului membru de stabilire, astfel încât autorit─âtile competente ale statului membru respectiv s─â poat─â s─â decid─â, dup─â caz, suspendarea sau retragerea autorizatiilor care îi confer─â întreprinderii în cauz─â dreptul de a opera pe piat─â. Respectarea întocmai a conditiilor de acces la ocupatia de operator de transport rutier si monitorizarea fiabil─â a acestora implic─â existenta unor sedii reale si stabile ale întreprinderilor.

(8) Persoanele fizice care îndeplinesc cerintele privind buna reputatie si competenta profesional─â ar trebui identificate în mod clar si indicate autorit─âtilor competente. Persoanele respective ("managerii de transport") ar trebui s─â fie rezidente într-un stat membru si s─â conduc─â permanent si efectiv activit─âtile de transport ale întreprinderilor de transport rutier. Se impune, prin urmare, s─â se precizeze conditiile în care se consider─â c─â o persoan─â conduce permanent si efectiv activitatea de transport a unei întreprinderi.

(9) Buna reputatie a managerilor de transport implic─â lipsa oric─ârei condamn─âri penale sau sanctiuni, pentru o înc─âlcare grav─â, în special a reglement─ârilor comunitare din domeniul transportului rutier. O condamnare sau sanctiune aplicat─â unui manager de transport sau unei întreprinderi de transport rutier în unul sau în mai multe state membre pentru cele mai grave înc─âlc─âri ale normelor comunitare ar trebui s─â determine pierderea bunei reputatii, cu conditia asigur─ârii de c─âtre autoritatea competent─â a faptului c─â, înainte de a fi luat─â o decizie definitiv─â, a avut loc o procedur─â de investigare finalizat─â si documentat─â corespunz─âtor, în cadrul c─âreia au fost garantate drepturile procesuale fundamentale si au fost respectate drepturile de a exercita o cale de atac corespunz─âtoare.

(10) întreprinderile de transport rutier trebuie s─â aib─â o capacitate financiar─â minim─â pentru a asigura începerea activit─âtii si gestionarea corespunz─âtoare. O metod─â simpl─â si rentabil─â de a dovedi capacitatea financiar─â a întreprinderilor o constituie o garantie bancar─â sau o asigurare de r─âspundere profesional─â.

(11) Un nivel ridicat al calific─ârii profesionale ar trebui s─â sporeasc─â eficienta socioeconomic─â a sectorului de transport rutier. Prin urmare, candidatii la functia de manager de transport ar trebui s─â beneficieze de cunostinte profesionale de calitate. în vederea asigur─ârii unei uniformit─âti sporite a conditiilor de examinare si pentru a promova o formare de calitate, ar trebui ca statele membre s─â poat─â autoriza centrele de examinare si de formare în conformitate cu anumite criterii care urmeaz─â s─â fie definite la nivel national. Managerii de transport ar trebui s─â posede cunostintele necesare pentru a conduce operatiuni de transport atât la nivel national, cât si la nivel international. Datorit─â progreselor tehnice, este posibil ca lista materiilor care trebuie cunoscute pentru a obtine certificatul de competent─â profesional─â, precum si procedura de organizare a examin─ârilor s─â evolueze si ar trebui s─â se prevad─â posibilitatea actualiz─ârii acestora. Statele membre ar trebui s─â aib─â posibilitatea s─â excepteze de la examinare persoanele care pot dovedi o experient─â continu─â în conducerea activit─âtilor de transport.

(12) O concurent─â loial─â si un transport rutier care s─â se conformeze pe deplin normelor necesit─â un nivel uniform de supraveghere de c─âtre statele membre. în acest sens, un rol esential le revine autorit─âtilor nationale responsabile de supravegherea întreprinderilor si a valabilit─âtii autorizatiilor acestora si este necesar s─â se garanteze faptul c─â respectivele autorit─âti iau, dup─â caz, m─âsurile adecvate, în special în cazurile cele mai grave, prin suspendarea sau retragerea autorizatiilor ori prin declararea ca fiind inadecvati a managerilor de transport care sunt neglijenti în mod repetat sau care actioneaz─â cu rea-credint─â. Luarea unei astfel de m─âsuri trebuie s─â fie precedat─â de o analiz─â atent─â a m─âsurii respective, din perspectiva principiului proportionalit─âtii. Cu toate acestea, o întreprindere ar trebui s─â fie avertizat─â în prealabil si ar trebui s─â beneficieze de o perioad─â de timp rezonabil─â în decursul c─âreia s─â îsi remedieze situatia înainte de a i se aplica astfel de sanctiuni.

(13) O cooperare administrativ─â mai organizat─â între statele membre ar îmbun─ât─âti eficacitatea supravegherii întreprinderilor care functioneaz─â în mai multe dintre aceste state si ar reduce costurile administrative. Registre electronice ale întreprinderilor, interconectate la nivelul Comunit─âtii si conforme cu normele comunitare privind protectia datelor cu caracter personal, ar facilita aceast─â cooperare si ar reduce costurile aferente controalelor, atât pentru întreprinderi, cât si pentru administratii. în mai multe state membre exist─â deja registre electronice nationale. De asemenea, s-a creat infrastructura necesar─â în vederea promov─ârii interconect─ârilor între statele membre. O utilizare mai sistematic─â a registrelor electronice ar contribui, prin urmare, în mod semnificativ la reducerea costurilor administrative ale controalelor si la îmbun─ât─âtirea eficacit─âtii acestora.

(14) Anumite date privind înc─âlc─ârile si sanctiunile, incluse în registrele electronice nationale, au caracter personal. Prin urmare, statele membre ar trebui s─â ia m─âsurile necesare pentru a garanta respectarea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [7], în special în ceea ce priveste controlul prelucr─ârii datelor cu caracter personal de c─âtre o autoritate public─â, dreptul de informare a persoanelor în cauz─â, dreptul la acces si dreptul la opozitie al acestora. în vederea aplic─ârii prezentului regulament, apare ca necesar─â p─âstrarea acestor date timp de cel putin doi ani, pentru a evita stabilirea întreprinderilor descalificate pe teritoriul altor state membre.

(15) Pentru a spori transparenta si pentru a permite clientilor unei întreprinderi de transport s─â verifice dac─â respectiva întreprindere detine autorizatia corespunz─âtoare, anumite date incluse în registrul electronic national ar trebui puse la dispozitia publicului, în m─âsura în care se respect─â dispozitiile relevante privind protectia datelor.

(16) Interconectarea gradual─â a registrelor electronice nationale este esential─â în scopul de a asigura un schimb de informatii rapid si eficient între statele membre si de a garanta faptul c─â operatorii de transport rutier nu sunt tentati s─â comit─â sau s─â îsi asume riscul de a comite înc─âlc─âri grave în alte state membre decât statul membru de stabilire. Realizarea acestei interconect─âri necesit─â definirea comun─â a formatului exact al datelor care fac obiectul schimburilor de date, precum si a procedurilor tehnice de realizare a acestor schimburi de date.

(17) Pentru ca schimbul de informatii dintre statele membre s─â fie eficient, ar trebui s─â se desemneze puncte de contact nationale si s─â se precizeze anumite proceduri comune cu privire cel putin la termenele si natura informatiilor care trebuie transmise.

(18) în vederea facilit─ârii libert─âtii de stabilire, prezentarea documentelor adecvate eliberate de o autoritate competent─â a statului membru în care îsi are resedinta managerul de transport rutier ar trebui s─â fie acceptat─â ca dovad─â suficient─â a bunei reputatii necesare accesului la ocupatia de operator de transport rutier în statul membru de stabilire, cu conditia ca persoanele respective s─â nu fi fost declarate inapte pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier în celelalte state membre.

(19) în vederea facilit─ârii libert─âtii de stabilire, sub aspectul competentei profesionale, un model unic de certificat eliberat în temeiul prezentului regulament ar trebui recunoscut drept dovad─â suficient─â de c─âtre statul membru de stabilire.

(20) Este necesar ca aplicarea prezentului regulament s─â fie monitorizat─â mai îndeaproape la nivel comunitar. Aceasta implic─â transmiterea c─âtre Comisie a unor rapoarte periodice, întocmite pe baza registrelor electronice nationale si referitoare la buna reputatie, capacitatea financiar─â si competenta profesional─â a întreprinderilor din sectorul de transport rutier.

(21) Statele membre ar trebui s─â prevad─â sanctiunile aplicabile în cazul înc─âlc─ârii prezentului regulament. Respectivele sanctiuni ar trebui s─â fie eficiente, proportionale si cu efect de descurajare.

(22) Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv modernizarea normelor de reglementare a accesului la ocupatia de operator de transport rutier în scopul asigur─ârii unei puneri în aplicare mai uniforme si eficiente a acestor norme în statele membre, nu poate fi realizat în mod satisf─âc─âtor de c─âtre statele membre si, prin urmare, având în vedere amploarea si efectele actiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Comunit─âtii, aceasta poate adopta m─âsuri, în conformitate cu principiul subsidiarit─âtii astfel cum este prev─âzut la articolul 5 din tratat. în conformitate cu principiul proportionalit─âtii, astfel cum este enuntat în respectivul articol, prezentul regulament nu dep─âseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(23) M─âsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui s─â fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei [8].

(24) Comisia ar trebui, în special, s─â fie împuternicit─â s─â stabileasc─â o list─â a categoriilor si a tipurilor înc─âlc─ârilor si a gradelor de gravitate a acestor înc─âlc─âri care determin─â pierderea de c─âtre operatorii de transport rutier a bunei reputatii, s─â adapteze la progresul tehnic anexele I, II si III la prezentul regulament referitoare la cunostintele care trebuie luate în considerare pentru recunoasterea de c─âtre statele membre a competentei profesionale si, respectiv, la modelul de certificat de competent─â profesional─â si s─â stabileasc─â lista înc─âlc─ârilor care, pe lâng─â cele stabilite în anexa IV la prezentul regulament, pot conduce la pierderea bunei reputatii. Deoarece m─âsurile respective au un domeniu general de aplicare si sunt destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesentiale, aceste m─âsuri trebuie s─â se adopte în conformitate cu procedura de reglementare cu control prev─âzut─â la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(25) Directiva 96/26/CE ar trebui s─â fie abrogat─â,

ADOPT─é PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul si domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament reglementeaz─â accesul la ocupatia de operator de transport rutier si exercitarea respectivei ocupatii.

(2) Prezentul regulament se aplic─â tuturor întreprinderilor stabilite pe teritoriul Comunit─âtii care exercit─â ocupatia de operatori de transport rutier. Acesta se aplic─â, de asemenea, tuturor întreprinderilor care intentioneaz─â s─â exercite ocupatia de operatori de transport rutier. Trimiterile la întreprinderile care exercit─â ocupatia de operatori de transport rutier, dup─â caz, se consider─â c─â includ o trimitere la întreprinderile care intentioneaz─â s─â se angajeze într-o astfel de ocupatie.

(3) în ceea ce priveste regiunile mentionate la articolul 299 alineatul (2) din tratat, statele membre vizate pot adapta conditiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier, în m─âsura în care operatiunile sunt desf─âsurate în întregime în respectivele regiuni de c─âtre întreprinderi stabilite în acele regiuni.

(4) Prin derogare de la alineatul (2), prezentul regulament nu se aplic─â, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în legislatia national─â:

(a) întreprinderilor care îsi desf─âsoar─â activitatea de operator de transport rutier de marf─â numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinatii de vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â nu dep─âseste 3,5 tone. Cu toate acestea, statele membre pot micsora acest prag pentru toate sau pentru o parte dintre categoriile de operatiuni de transport rutier;

(b) întreprinderilor care efectueaz─â exclusiv transporturi rutiere de persoane în scopuri necomerciale sau a c─âror activitate principal─â este alta decât cea de operator de transport rutier de persoane;

(c) întreprinderilor care îsi desf─âsoar─â activitatea de operator de transport rutier numai cu ajutorul autovehiculelor cu o vitez─â maxim─â autorizat─â care nu dep─âseste 40 km/h.

(5) Statele membre pot excepta de la aplicarea total─â sau partial─â a prevederilor prezentului regulament numai operatorii de transport rutier de m─ârfuri angajati exclusiv în operatiuni de transport national având doar un impact minor asupra pietei de transport, din motive legate de:

(a) natura m─ârfurilor transportate; sau

(b) distanta scurt─â implicat─â.

Articolul 2

Definitii

în întelesul prezentului regulament:

1. "ocupatia de operator de transport rutier de marf─â" înseamn─â activitatea oric─ârei întreprinderi care efectueaz─â, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marf─â contra cost în numele unui tert;

2. "ocupatia de operator de transport rutier de persoane" înseamn─â activitatea oric─ârei întreprinderi care efectueaz─â, cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel încât s─â fie potrivite pentru transportul a mai mult de nou─â persoane, inclusiv conduc─âtorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, pl─âtite de c─âtre persoana transportat─â sau de c─âtre organizatorul transportului;

3. "ocupatia de operator de transport rutier" înseamn─â ocupatia de operator de transport rutier de persoane sau ocupatia de operator de transport rutier de marf─â;

4. "întreprindere" înseamn─â orice persoan─â fizic─â sau juridic─â, cu sau f─âr─â scop lucrativ, orice asociatie sau grup de persoane f─âr─â personalitate juridic─â, cu sau f─âr─â scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dac─â are personalitate juridic─â proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridic─â, care exercit─â ocupatia de transport de persoane, fie orice persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â care exercit─â ocupatia de transport de m─ârfuri în scopuri comerciale;

5. "manager de transport" înseamn─â o persoan─â fizic─â angajat─â a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoan─â fizic─â, chiar persoana în cauz─â sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o alt─â persoan─â fizic─â desemnat─â de întreprinderea respectiv─â prin contract si care conduce permanent si efectiv activit─âtile de transport ale întreprinderii respective;

6. "autorizatie de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier" înseamn─â o decizie administrativ─â prin care o întreprindere care îndeplineste conditiile stabilite prin prezentul regulament este autorizat─â s─â exercite ocupatia de operator de transport rutier;

7. "autoritate competent─â" înseamn─â o autoritate national─â, regional─â sau local─â dintr-un stat membru, care, pentru a autoriza exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier, verific─â îndeplinirea de c─âtre o întreprindere a conditiilor stabilite prin prezentul regulament si care este abilitat─â s─â acorde, s─â suspende sau s─â retrag─â autorizatia de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier;

8. "stat membru de stabilire" înseamn─â statul membru pe teritoriul c─âruia se stabileste o întreprindere, indiferent dac─â managerul s─âu de transport este resortisant sau nu al unei alte t─âri.

Articolul 3

Cerinte pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier

(1) întreprinderile care exercit─â ocupatia de operator de transport rutier trebuie:

(a) s─â aib─â un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru;

(b) s─â aib─â o bun─â reputatie;

(c) s─â aib─â capacitatea financiar─â adecvat─â; si

(d) s─â aib─â competenta profesional─â necesar─â.

(2) Statele membre pot decide s─â impun─â cerinte suplimentare, care trebuie s─â fie proportionale si nediscriminatorii, pe care întreprinderile trebuie s─â le îndeplineasc─â pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier.

Articolul 4

Managerul de transport

(1) O întreprindere care exercit─â ocupatia de operator de transport rutier desemneaz─â cel putin o persoan─â fizic─â, managerul de transport, care îndeplineste cerintele prev─âzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) si (d) si care:

(a) conduce permanent si efectiv activit─âtile de transport ale întreprinderii;

(b) are o leg─âtur─â autentic─â cu întreprinderea, cum ar fi aceea de a fi un angajat, director, proprietar sau actionar al acesteia, sau administreaz─â întreprinderea sau, în cazul întreprinderii persoan─â fizic─â, este îns─âsi persoana respectiv─â; si

(c) este rezident în Comunitate.

(2) în cazul în care o întreprindere nu îndeplineste cerinta privind competenta profesional─â stabilit─â la articolul 3 alineatul (1) litera (d), autoritatea competent─â poate s─â îi acorde autorizatia de exercitare a ocupatiei de operator de transport, f─âr─â a fi desemnat un manager de transport în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, cu conditia ca:

(a) întreprinderea s─â desemneze o persoan─â fizic─â rezident─â în Comunitate care îndeplineste cerintele stabilite la articolul 3 alineatul (1) literele (b) si (d) si care este îndrept─âtit─â în temei contractual s─â îndeplineasc─â, în numele întreprinderii, atributii de manager de transport;

(b) contractul dintre întreprindere si persoana mentionat─â la litera (a) s─â precizeze sarcinile pe care aceasta din urm─â trebuie s─â le îndeplineasc─â permanent si efectiv si s─â indice responsabilit─âtile care îi revin persoanei respective în calitate de manager de transport. Sarcinile care trebuie precizate includ, în special, coordonarea activit─âtilor de întretinere a vehiculelor, verificarea contractelor si a documentelor de transport, contabilitatea de baz─â, alocarea înc─ârc─âturilor sau a serviciilor pentru fiecare conduc─âtor auto si vehicul si verificarea procedurilor de sigurant─â;

(c) în calitate de manager de transport, persoana mentionat─â la litera (a) poate s─â conduc─â activit─âtile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc cu o capacitate maxim─â combinat─â de 50 de vehicule. Statele membre pot decide s─â diminueze num─ârul întreprinderilor si/sau num─ârul total de vehicule din parcul gestionat de persoana respectiv─â; si

(d) persoana mentionat─â la litera (a) îndeplineste sarcinile precizate în exclusivitate în interesul întreprinderii, iar responsabilit─âtile acesteia sunt exercitate în mod independent fat─â de orice întreprinderi pentru care întreprinderea în cauz─â efectueaz─â operatiuni de transport.

(3) Statele membre pot decide c─â un manager de transport desemnat în conformitate cu alineatul (1) nu poate fi în acelasi timp desemnat în conformitate cu alineatul (2) sau c─â poate fi astfel desemnat numai în ceea ce priveste un num─âr de întreprinderi sau un parc de vehicule care nu dep─âseste limitele stabilite la alineatul (2) litera (c).

(4) întreprinderea informeaz─â autoritatea competent─â referitor la managerul (managerii) de transport desemnat (desemnati).

CAPITOLUL II

CONDIȚII CARE TREBUIE îNDEPLINITE îN VEDEREA RESPECT─éRII CERINȚELOR STABILITE LA ARTICOLUL 3

Articolul 5

Conditii referitoare la cerinta privind sediul

în vederea respect─ârii cerintei stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (a), o întreprindere trebuie, în statul membru în cauz─â:

(a) s─â aib─â un sediu, situat în respectivul stat membru, în incinta c─âruia îsi p─âstreaz─â principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente continând date referitoare la perioadele de conducere si perioadele de repaus si orice alte documente la care trebuie s─â aib─â acces autoritatea competent─â, în scopul verific─ârii conditiilor prev─âzute de prezentul regulament. Statele membre pot solicita ca întreprinderile stabilite pe teritoriul lor s─â aib─â si alte documente disponibile oricând la sediile acestora;

(b) odat─â ce autorizatia este acordat─â, s─â dispun─â de unul sau mai multe vehicule, care sunt înmatriculate sau puse în circulatie în alt mod în conformitate cu legislatia din statul membru respectiv, indiferent dac─â vehiculele respective se afl─â în proprietatea sa sau sunt detinute, de exemplu, în temeiul unui contract de cump─ârare în rate, de închiriere sau de leasing;

(c) s─â îsi desf─âsoare operatiunile referitoare la vehiculele mentionate la litera (b) permanent si efectiv, cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunz─âtoare, într-un centru de exploatare situat în statul membru respectiv.

Articolul 6

Conditii referitoare la cerinta privind buna reputatie

(1) Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, statele membre stabilesc conditiile pe care o întreprindere sau un manager de transport trebuie s─â le îndeplineasc─â pentru a se conforma cerintei privind buna reputatie stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Pentru a stabili dac─â o întreprindere a îndeplinit cerinta respectiv─â, statele membre iau în considerare conduita întreprinderii, a managerilor de transport ai acesteia si a oric─ârei alte persoane relevante, dup─â cum poate fi stabilit de c─âtre statul membru. Orice referire în prezentul articol la condamn─âri, sanctiuni sau înc─âlc─âri include condamn─ârile, sanctiunile sau înc─âlc─ârile întreprinderii însesi, ale managerilor de transport ai acesteia si ale oric─ârei alte persoane relevante, dup─â cum poate fi stabilit de c─âtre statul membru.

Conditiile mentionate la primul paragraf includ cel putin urm─âtoarele cerinte:

(a) s─â nu existe niciun motiv serios pentru a pune la îndoial─â buna reputatie a managerului de transport sau a întreprinderii de transport, cum ar fi condamn─âri sau sanctiuni rezultate în urma oric─âror înc─âlc─âri grave ale normelor nationale în vigoare în urm─âtoarele domenii:

(i) drept comercial;

(ii) legislatia privind insolventa;

(iii) conditiile de remunerare si de munc─â ale profesiei;

(iv) circulatia rutier─â;

(v) r─âspunderea profesional─â;

(vi) traficul cu fiinte umane sau traficul de droguri; si

(b) managerul de transport sau întreprinderea de transport s─â nu fi fost, în unul sau mai multe state membre, condamnat(─â) sau s─â nu i se fi aplicat sanctiuni pentru înc─âlc─âri grave ale normelor comunitare în special în ceea ce priveste:

(i) perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conduc─âtorilor auto, timpul de lucru si instalarea si utilizarea aparaturii de înregistrare;

(ii) masa si dimensiunile maxime ale vehiculelor utilitare utilizate în cadrul traficului international;

(iii) calificarea initial─â si formarea continu─â a conduc─âtorilor auto;

(iv) controlul tehnic al vehiculelor utilitare, inclusiv inspectiile tehnice obligatorii ale autovehiculelor;

(v) accesul la piata transportului rutier international de marf─â sau, dup─â caz, accesul la piata transportului rutier de persoane;

(vi) siguranta transportului rutier de m─ârfuri periculoase;

(vii) instalarea si utilizarea dispozitivelor de limitare a vitezei pe anumite categorii de vehicule;

(viii) permisul de conducere;

(ix) accesul la ocupatie;

(x) transportul de animale.

(2) în sensul alineatului (1) al treilea paragraf litera (b):

(a) Atunci când unui manager de transport sau unei întreprinderi de transport i-a fost aplicat─â o condamnare sau o sanctiune, în unul sau în mai multe state membre, pentru unul dintre cele mai grave cazuri de înc─âlcare a normelor comunitare, mentionate în anexa IV, autoritatea competent─â a statului membru de stabilire aplic─â în mod corespunz─âtor si în timp util o procedur─â administrativ─â corespunz─âtoare, inclusiv, dac─â este cazul, un control efectuat la sediul întreprinderii vizate.

Procedura stabileste dac─â, datorit─â circumstantelor specifice, pierderea bunei reputatii ar constitui o reactie disproportionat─â în acel caz particular. Orice astfel de constatare este argumentat─â si justificat─â corespunz─âtor.

Dac─â autoritatea competent─â constat─â c─â pierderea bunei reputatii ar constitui o reactie disproportionat─â, aceasta poate decide c─â buna reputatie nu este afectat─â. în acest caz, motivele se consemneaz─â în registrul national. Num─ârul deciziilor de acest tip va fi indicat în raportul precizat la articolul 26 alineatul (1).

Dac─â autoritatea competent─â nu constat─â c─â pierderea bunei reputatii ar constitui o reactie disproportionat─â, condamnarea sau sanctiunea conduce la pierderea bunei reputatii.

(b) Comisia întocmeste o list─â a categoriilor, a tipurilor si a gradelor de gravitate ale înc─âlc─ârilor grave ale normelor comunitare care, în plus fat─â de cele prev─âzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputatii. Statele membre iau în considerare informatiile privind respectivele înc─âlc─âri, inclusiv informatiile primite de la alte state membre, atunci când îsi stabilesc priorit─âtile pentru controale în sensul articolului 12 alineatul (1).

M─âsurile respective, destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia si care se refer─â la lista în cauz─â, se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 25 alineatul (3).

în acest scop, Comisia:

(i) stabileste categoriile si tipurile de înc─âlc─âri întâlnite cel mai frecvent;

(ii) defineste gradul de gravitate a înc─âlc─ârilor în functie de potentialul acestora de a genera un pericol de moarte sau de v─ât─âm─âri grave; si

(iii) prevede frecventa de repetare începând de la care înc─âlc─ârile repetate sunt considerate ca fiind mai grave, luând în considerare num─ârul de conduc─âtori auto utilizati în cadrul activit─âtilor de transport conduse de managerul de transport.

(3) Cerinta stabilit─â la articolul 3 alineatul (1) litera (b) r─âmâne neîndeplinit─â pân─â când se aplic─â o m─âsur─â de reabilitare sau orice alt─â m─âsur─â cu efect echivalent, în conformitate cu dispozitiile de drept intern relevante.

Articolul 7

Conditii referitoare la cerinta privind capacitatea financiar─â

(1) în vederea respect─ârii cerintei stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (c), o întreprindere trebuie s─â poat─â în orice moment s─â fac─â fat─â obligatiilor sale financiare pe parcursul exercitiului financiar anual. în acest sens, întreprinderea trebuie s─â demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoan─â acreditat─â în mod corespunz─âtor, c─â dispune în fiecare an de capital si rezerve în valoare total─â de cel putin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

în sensul prezentului regulament, valoarea euro în monedele nationale ale statelor membre care nu particip─â la cea de-a treia etap─â a uniunii economice si monetare se stabileste în fiecare an. Cursurile aplicate sunt cele obtinute în prima zi lucr─âtoare din luna octombrie si publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceste cursuri intr─â în vigoare la data de 1 ianuarie din anul calendaristic urm─âtor.

Posturile contabile mentionate la primul paragraf au acelasi înteles cu cele definite în cea de-a patra Directiv─â 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societ─âti comerciale [9].

(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competent─â poate accepta sau solicita ca o întreprindere s─â demonstreze capacitatea sa financiar─â printr-un certificat, cum ar fi o garantie bancar─â sau o asigurare, inclusiv o asigurare de r─âspundere profesional─â, eliberat de una sau mai multe b─ânci sau de alte institutii financiare, inclusiv societ─âti de asigurare, care garanteaz─â pentru întreprindere printr-o garantie personal─â si solidar─â pentru sumele stabilite la alineatul (1) primul paragraf.

(3) Conturile anuale mentionate la alineatul (1), precum si garantia bancar─â mentionat─â la alineatul (2), care trebuie verificate, sunt cele ale entit─âtii economice stabilite pe teritoriul statului membru în care a fost solicitat─â eliberarea unei autorizatii, si nu cele ale oric─âror alte entit─âti stabilite într-un alt stat membru.

Articolul 8

Conditii referitoare la cerinta privind competenta profesional─â

(1) în vederea respect─ârii cerintei stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (d), persoana sau persoanele vizate dispun de cunostintele corespunz─âtoare nivelului prev─âzut în anexa I partea I, în ceea ce priveste materiile enumerate în respectiva anex─â. Aceste cunostinte trebuie demonstrate prin sustinerea unei examin─âri scrise obligatorii care poate fi completat─â printr-o examinare oral─â, dac─â un stat membru decide astfel. Aceste examin─âri sunt organizate în conformitate cu dispozitiile prev─âzute în anexa I partea II. în acest sens, statele membre pot decide s─â impun─â formarea înaintea examin─ârii.

(2) Persoanele în cauz─â sustin examinarea în statul membru în care au resedinta obisnuit─â sau în statul membru în care lucreaz─â.

Resedinta obisnuit─â este locul în care o persoan─â locuieste în mod normal, adic─â timp de cel putin 185 de zile în fiecare an calendaristic, datorit─â leg─âturilor de ordin personal care demonstreaz─â existenta unei leg─âturi strânse între acea persoan─â si locul unde locuieste.

Cu toate acestea, resedinta obisnuit─â a unei persoane ale c─ârei leg─âturi de ordin profesional se afl─â într-un alt loc decât cel al leg─âturilor sale de ordin personal si care, drept urmare, locuieste alternativ în locuri diferite situate în dou─â sau mai multe state membre, se consider─â a fi locul unde acea persoan─â are leg─âturi de ordin personal, cu conditia ca acea persoan─â s─â se întoarc─â acolo în mod regulat. Aceast─â ultim─â conditie nu este impus─â în cazul în care persoana locuieste într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durat─â determinat─â. Frecventarea de cursuri la o universitate sau scoal─â nu implic─â transferul resedintei obisnuite.

(3) Numai autorit─âtile sau organismele autorizate în acest sens de c─âtre un stat membru, conform unor criterii definite la nivel national, pot organiza si certifica examin─ârile scrise si orale mentionate la alineatul (1). Statele membre verific─â periodic conformitatea cu dispozitiile prev─âzute în anexa I a conditiilor în care examin─ârile sunt organizate de c─âtre respectivele autorit─âti sau organisme.

(4) Statele membre pot autoriza, conform unor criterii proprii, organisme care s─â asigure candidatilor formare de înalt─â calitate în vederea preg─âtirii pentru examin─âri, precum si formare continu─â pentru managerii de transport în vederea actualiz─ârii cunostintelor pe care acestia le detin, dac─â doresc aceasta. Statele membre respective verific─â periodic dac─â organismele în cauz─â continu─â s─â îndeplineasc─â criteriile pe baza c─ârora au obtinut autorizarea.

(5) Statele membre pot promova formarea periodic─â în domeniile enumerate în anexa I, la intervale de zece ani, pentru a garanta c─â managerii de transport sunt la curent cu evolutiile din sector.

(6) Statele membre pot solicita ca detin─âtorii de certificate de competent─â profesional─â, care nu au mai condus o întreprindere de transport rutier de marf─â sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii cinci ani, s─â urmeze noi cursuri de formare profesional─â pentru a-si actualiza cunostintele referitoare la evolutiile actuale ale legislatiei la care se face referire în anexa I partea I.

(7) Un stat membru poate excepta acele persoane care detin anumite calific─âri din înv─ât─âmântul superior sau tehnic, eliberate în acelasi stat membru si care presupun cunoasterea tuturor materiilor enumerate în lista din anexa I si pe care le desemneaz─â special în acest sens, de la examinarea materiilor respective acoperite de calific─âri. Exceptiile se aplic─â numai acelor sectiuni din anexa I partea I pentru care calific─ârile acoper─â toate materiile enumerate sub titlul fiec─ârei sectiuni.

Un stat membru poate excepta de la p─ârti specificate ale examin─ârilor pe titularii de certificate de competent─â profesional─â valabile pentru operatiuni de transport national în statul membru respectiv.

(8) Un certificat eliberat de autoritatea sau organismul mentionat la alineatul (3) trebuie prezentat ca dovad─â a competentei profesionale. Acest certificat nu este transmisibil c─âtre nicio alt─â persoan─â. Acesta se întocmeste conform elementelor de sigurant─â si modelului de certificat din anexele II si III si poart─â stampila autorit─âtii sau a organismului autorizat care l-a eliberat.

(9) Comisia adapteaz─â anexele I, II si III la progresul tehnic. M─âsurile respective, destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament, se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 25 alineatul (3).

(10) Comisia încurajeaz─â si faciliteaz─â schimbul de experient─â si informatii privind formarea, examin─ârile si autorizarea, între statele membre sau prin intermediul oric─ârui organism desemnat de aceasta.

Articolul 9

Exceptarea de la examinare

Statele membre pot decide s─â excepteze de la examin─ârile mentionate la articolul 8 alineatul (1) persoanele care fac dovada c─â au condus permanent o întreprindere de transport rutier de m─ârfuri sau o întreprindere de transport rutier de persoane în unul sau mai multe state membre pentru o perioad─â de 10 ani înainte de 4 decembrie 2009.

CAPITOLUL III

AUTORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE

Articolul 10

Autorit─âtile competente

(1) Fiecare stat membru desemneaz─â una sau mai multe autorit─âti competente pentru a garanta punerea în aplicare corect─â a prezentului regulament. Respectivele autorit─âti competente sunt abilitate:

(a) s─â examineze cererile introduse de întreprinderi;

(b) s─â acorde autorizatii de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier, precum si s─â suspende si s─â retrag─â respectivele autorizatii;

(c) s─â declare c─â o persoan─â fizic─â nu este potrivit─â pentru a conduce, în calitate de manager de transport, activit─âtile de transport ale unei întreprinderi;

(d) s─â efectueze controalele necesare pentru a verifica dac─â o întreprindere îndeplineste cerintele stabilite la articolul 3.

(2) Autorit─âtile competente public─â toate conditiile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentului regulament, orice alte dispozitii nationale, procedurile care trebuie urmate de c─âtre candidatii interesati, precum si explicatiile aferente.

Articolul 11

Examinarea si înregistrarea cererilor

(1) Se acord─â, la cerere, autorizatia de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier unei întreprinderi de transport care îndeplineste cerintele stabilite la articolul 3. Autoritatea competent─â se asigur─â c─â o întreprindere care depune o cerere îndeplineste cerintele stabilite la respectivul articol.

(2) Autoritatea competent─â înscrie în registrul electronic national mentionat la articolul 16 datele referitoare la întreprinderile c─ârora le acord─â autorizatia si care sunt mentionate la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d).

(3) Termenul pentru examinarea de c─âtre o autoritate competent─â a unei cereri de autorizatie trebuie s─â fie cât mai scurt cu putint─â si s─â nu dep─âseasc─â trei luni de la data la care autoritatea competent─â a primit toate documentele necesare pentru a evalua cererea. Autoritatea competent─â poate prelungi acest termen cu înc─â o lun─â în cazurile motivate corespunz─âtor.

(4) Pân─â la 31 decembrie 2012, autoritatea competent─â verific─â, în cazul în care exist─â îndoieli atunci când evalueaz─â buna reputatie a unei întreprinderi, dac─â managerul sau managerii de transport desemnati nu au fost declarati, la data prezent─ârii cererii, inapti pentru conducerea activit─âtilor de transport ale unei întreprinderi în unul dintre statele membre, în temeiul articolului 14.

De la 1 ianuarie 2013, atunci când evalueaz─â buna reputatie a unei întreprinderi, autoritatea competent─â verific─â, prin accesarea datelor mentionate la articolul 16 alineatul (2) primul paragraf litera (f), fie prin acces direct securizat la partea relevant─â a registrelor nationale, fie la cerere, dac─â managerul sau managerii de transport desemnati nu au fost declarati la data prezent─ârii cererii inapti pentru conducerea activit─âtilor de transport ale unei întreprinderi în unul dintre statele membre, în temeiul articolului 14.

M─âsurile respective, destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament si care se refer─â la o prelungire cu maximum trei ani a termenelor mentionate în prezentul alineat, se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 25 alineatul (3).

(5) întreprinderile care detin o autorizatie de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier notific─â autorit─âtii competente care a eliberat respectiva autorizatie, într-un termen de 28 de zile sau mai scurt, astfel cum se stabileste de c─âtre statul membru de stabilire, orice schimbare survenit─â cu privire la datele mentionate la alineatul (2).

Articolul 12

Controale

(1) Autorit─âtile competente verific─â dac─â întreprinderile c─ârora le-au acordat autorizatii de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier continu─â s─â îndeplineasc─â cerintele stabilite la articolul 3. în acest sens, statele membre desf─âsoar─â controale asupra acelor întreprinderi care sunt clasificate ca prezentând riscuri crescute. în acest scop, statele membre extind aplicarea acestui sistem de clasificare a riscurilor, stabilit în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind conditiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 si (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislatia social─â referitoare la activit─âtile de transport rutier [10], la totalitatea înc─âlc─ârilor mentionate la articolul 6 din prezentul regulament.

(2) Pân─â la 31 decembrie 2014, statele membre desf─âsoar─â controale cel putin la fiecare cinci ani pentru a verifica dac─â întreprinderile îndeplinesc cerintele prev─âzute la articolul 3.

M─âsurile respective, destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament si care se refer─â la o prelungire a termenelor mentionate la primul paragraf, se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 25 alineatul (3).

(3) Statele membre efectueaz─â controale individuale pentru a verifica dac─â o întreprindere continu─â s─â îndeplineasc─â cerintele de acces la ocupatia de operator de transport rutier ori de câte ori Comisia îi solicit─â acest lucru, în cazuri bine motivate. Statul membru transmite Comisiei rezultatele acestor controale si m─âsurile luate în cazul în care se constat─â c─â întreprinderea în cauz─â nu mai îndeplineste cerintele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 13

Procedura pentru suspendarea si retragerea autorizatiilor

(1) în cazul în care autoritatea competent─â constat─â c─â o întreprindere prezint─â riscul de a nu mai îndeplini cerintele stabilite la articolul 3, autoritatea competent─â notific─â întreprinderea respectiv─â. în cazul în care autoritatea competent─â constat─â c─â una sau mai multe dintre respectivele cerinte nu mai sunt îndeplinite, aceasta poate stabili un termen pentru regularizarea situatiei întreprinderii, dintre urm─âtoarele:

(a) un termen de maximum sase luni, care poate fi prelungit cu înc─â trei luni în caz de deces sau incapacitate fizic─â a managerului de transport, pentru recrutarea unui înlocuitor al managerului de transport, în cazul în care managerul de transport nu mai îndeplineste cerintele de bun─â reputatie sau competent─â profesional─â;

(b) un termen de maximum sase luni atunci când întreprinderea trebuie s─â îsi regularizeze situatia aducând dovada c─â are un sediu real si stabil;

(c) un termen de maximum sase luni în cazul neîndeplinirii cerintei privind capacitatea financiar─â, pentru a demonstra c─â cerinta respectiv─â va fi din nou îndeplinit─â în mod permanent.

(2) Autoritatea competent─â poate s─â solicite unei întreprinderi a c─ârei autorizatie a fost suspendat─â sau retras─â s─â se asigure c─â, înaintea lu─ârii oric─ârei m─âsuri de reabilitare, managerii de transport ai acesteia au promovat examin─ârile mentionate la articolul 8 alineatul (1).

(3) în cazul în care autoritatea competent─â stabileste c─â întreprinderea nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre cerintele stabilite la articolul 3, aceasta suspend─â sau retrage autorizatia de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier în termenele prev─âzute la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 14

Declararea inaptitudinii managerului de transport

(1) Atunci când un manager de transport îsi pierde buna reputatie în conformitate cu dispozitiile articolului 6, autoritatea competent─â declar─â managerul de transport ca fiind inapt s─â conduc─â activitatea de transport a unei întreprinderi.

(2) Pân─â la luarea unei m─âsuri de reabilitare în conformitate cu dispozitiile nationale relevante, certificatul de competent─â profesional─â, mentionat la articolul 8 alineatul (8), al managerului de transport declarat inapt, îsi pierde valabilitatea în toate statele membre.

Articolul 15

Decizii ale autorit─âtilor competente si c─âi de atac

(1) Deciziile negative luate de autorit─âtile competente din statele membre în temeiul prezentului regulament, inclusiv respingerea unei cereri, suspendarea sau retragerea unei autorizatii existente sau declararea inaptitudinii managerului de transport, sunt motivate.

Aceste decizii iau în considerare informatiile disponibile cu privire la înc─âlc─ârile comise de respectiva întreprindere sau de managerul de transport si care pot afecta buna reputatie a întreprinderii, precum si orice alte informatii aflate la dispozitia autorit─âtii competente. Acestea precizeaz─â m─âsurile de reabilitare aplicabile în caz de suspendare a autorizatiei sau de declarare a inaptitudinii.

(2) Statele membre iau m─âsuri pentru a garanta c─â întreprinderile si persoanele vizate au posibilitatea de a introduce o cale de atac cu privire la deciziile mentionate la alineatul (1), cel putin în fata unui organism independent si impartial sau a unei instante judec─âtoresti.

CAPITOLUL IV

SIMPLIFICARE ȘI COOPERARE ADMINISTRATIV─é

Articolul 16

Registre electronice nationale

(1) în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, în special a articolelor 11-14 si a articolului 26, fiecare stat membru p─âstreaz─â un registru electronic national al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorit─âti competente desemnate de respectivul stat membru autorizatia de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier. Prelucrarea datelor înscrise în acest registru se face sub controlul unei autorit─âti publice desemnate în acest sens. Datele relevante incluse în registrul electronic national sunt accesibile tuturor autorit─âtilor competente din statul membru în cauz─â.

Pân─â la 31 decembrie 2009, Comisia adopt─â o decizie referitoare la cerintele minime aplicabile datelor care trebuie s─â fie înregistrate în registrul electronic national de la data înfiint─ârii acestuia pentru a facilita interconectarea viitoare a registrelor. Aceasta poate recomanda includerea num─ârului de înmatriculare al vehiculelor între datele mentionate la alineatul (2).

(2) Registrele electronice nationale contin cel putin urm─âtoarele date:

(a) denumirea si forma juridic─â a întreprinderii;

(b) adresa sediului acesteia;

(c) numele managerilor de transport desemnati pentru a îndeplini cerintele de bun─â reputatie si competent─â profesional─â sau, dup─â caz, numele unui reprezentant legal;

(d) tipul de autorizatie, num─ârul de vehicule acoperite de aceasta si, dup─â caz, num─ârul de serie al licentei comunitare si al copiilor conforme ale acesteia;

(e) num─ârul, categoria si tipul de înc─âlc─âri grave, astfel cum se mentioneaz─â la articolul 6 alineatul (1) litera (b), care au condus la o condamnare sau o sanctiune în decursul ultimilor doi ani;

(f) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activit─âtii de transport a unei întreprinderi, atât timp cât buna reputatie a persoanei respective nu a fost restabilit─â, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum si m─âsurile de reabilitare aplicabile.

în sensul literei (e), statele membre pot alege, pân─â la 31 decembrie 2015, s─â înscrie în registrul electronic national numai cele mai grave înc─âlc─âri mentionate în anexa IV.

Statele membre pot opta pentru p─âstrarea în registre separate a datelor mentionate la primul paragraf literele (e) si (f). în acest caz, datele relevante sunt disponibile la cerere sau sunt accesibile în mod direct tuturor autorit─âtilor competente din statul membru în cauz─â. Informatiile solicitate vor fi furnizate în termen de 30 de zile lucr─âtoare de la primirea cererii. Datele mentionate la primul paragraf literele (a)-(d) sunt accesibile publicului, în conformitate cu dispozitiile relevante privind protectia datelor cu caracter personal.

în toate cazurile, datele mentionate la primul paragraf literele (e) si (f) sunt accesibile altor autorit─âti decât autorit─âtile competente numai dac─â acestea sunt învestite oficial cu drept de control si de a sanctiona în sectorul transportului rutier si ai c─âror functionari sunt atestati sau c─ârora, în lipsa atest─ârii, le revine o obligatie formal─â de confidentialitate.

(3) Datele referitoare la o întreprindere a c─ârei autorizatie a fost suspendat─â sau retras─â sunt p─âstrate în registrul electronic national timp de doi ani începând cu data la care a expirat suspendarea sau retragerea licentei si sunt eliminate imediat dup─â expirarea acestui termen.

Datele referitoare la persoanele declarate ca fiind inapte pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier se p─âstreaz─â în registrul electronic national atât timp cât buna reputatie a persoanelor respective nu este restabilit─â în conformitate cu articolul 6 alineatul (3). Datele sunt eliminate atunci când a fost luat─â o m─âsur─â de reabilitare sau o alt─â m─âsur─â cu efect echivalent.

Datele mentionate la primul si la al doilea paragraf indic─â motivele care au stat la baza suspend─ârii sau retragerii autorizatiilor ori a declar─ârii inaptitudinii si, dup─â caz, durata acestor m─âsuri.

(4) Statele membre iau toate m─âsurile necesare pentru ca toate datele incluse în registrul electronic national s─â fie actualizate si exacte, în special datele mentionate la alineatul (2) primul paragraf literele (e) si (f).

(5) F─âr─â a aduce atingere alineatelor (1) si (2), statele membre iau m─âsurile necesare pentru ca registrele electronice nationale s─â fie interconectate si accesibile la nivel comunitar prin intermediul punctelor de contact nationale definite la articolul 18. Accesibilitatea prin intermediul punctelor de contact nationale si interconectarea se realizeaz─â pân─â la 31 decembrie 2012 în asa fel încât autoritatea competent─â a oric─ârui stat membru s─â poat─â consulta registrul electronic national al oric─ârui stat membru.

(6) Normele comune privind punerea în aplicare a alineatului (5), precum formatul datelor care fac obiectul schimburilor de informatii, procedurile tehnice necesare consult─ârii electronice a registrelor electronice nationale ale celorlalte state membre si promovarea interoperabilit─âtii acestor registre cu alte baze de date relevante se adopt─â de c─âtre Comisie în conformitate cu procedura de consultare mentionat─â la articolul 25 alineatul (2) si pentru prima dat─â înainte de 31 decembrie 2010. Aceste norme comune stabilesc autoritatea responsabil─â de accesul la date, de utilizarea ulterioar─â si de actualizarea datelor dup─â accesare si includ, în acest scop, norme privind conectarea la baza de date si monitorizarea datelor.

(7) M─âsurile destinate s─â modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament si care se refer─â la prelungirea termenelor mentionate la alineatele (1) si (5) se adopt─â în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionat─â la articolul 25 alineatul (3).

Articolul 17

Protectia datelor cu caracter personal

în ceea ce priveste aplicarea Directivei 95/46/CE, statele membre garanteaz─â în special faptul c─â:

(a) toate persoanele sunt înstiintate în momentul în care se înregistreaz─â date care le vizeaz─â sau în momentul în care se intentioneaz─â transmiterea unor astfel de date c─âtre terti. Aceast─â informare trebuie s─â precizeze identitatea autorit─âtii responsabile de prelucrarea datelor, tipul de date prelucrate si motivele prelucr─ârii;

(b) toate persoanele beneficiaz─â de dreptul de acces la datele care le privesc si care sunt detinute de autoritatea care este responsabil─â de prelucrarea datelor respective. Acest drept trebuie s─â poat─â fi exercitat f─âr─â nicio constrângere, la intervale rezonabile si f─âr─â întârzieri sau taxe excesive pentru solicitant;

(c) toate persoanele cu privire la care datele sunt incomplete sau inexacte beneficiaz─â de dreptul de a obtine rectificarea, stergerea sau blocarea datelor respective;

(d) toate persoanele beneficiaz─â de dreptul de a se opune, în baza unor motive legitime si imperioase, prelucr─ârii datelor care le vizeaz─â. Dac─â opozitia este justificat─â, este posibil ca prelucrarea s─â nu se mai vizeze datele respective;

(e) întreprinderile respect─â, dup─â caz, dispozitiile relevante cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Articolul 18

Cooperarea administrativ─â între statele membre

(1) Statele membre desemneaz─â un punct de contact national responsabil de schimbul de informatii cu celelalte state membre cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. Statele membre trebuie s─â transmit─â Comisiei denumirea si adresa punctului lor de contact national pân─â la 4 decembrie 2011. Comisia întocmeste lista tuturor punctelor de contact nationale si o transmite statelor membre.

(2) Statele membre care fac schimb de informatii în temeiul prezentului regulament utilizeaz─â punctele de contact nationale desemnate în aplicarea alineatului (1).

(3) Statele membre care fac schimb de informatii cu privire la înc─âlc─ârile mentionate la articolul 6 alineatul (2) sau cu privire la orice manager de transport declarat ca fiind inapt pentru exercitarea ocupatiei respect─â procedura si termenele mentionate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 sau, dup─â caz, la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Statul membru care primeste din partea unui alt stat membru notificarea unei înc─âlc─âri grave care a avut ca rezultat o condamnare sau aplicarea unei sanctiuni înscrie respectiva înc─âlcare în propriul registru electronic national.

CAPITOLUL V

RECUNOAȘTEREA RECIPROC─é A CERTIFICATELOR ȘI A ALTOR DOCUMENTE

Articolul 19

Certificate privind buna reputatie si alte documente echivalente

(1) F─âr─â a aduce atingere articolului 11 alineatul (4), statul membru de stabilire accept─â ca dovad─â suficient─â a bunei reputatii, în vederea accesului la ocupatia de operator de transport rutier, un extras de cazier judiciar sau, în cazul în care nu este posibil acest lucru, un document echivalent eliberat de o autoritate judiciar─â sau administrativ─â competent─â din statul membru în care managerul de transport sau orice alt─â persoan─â relevant─â îsi avea resedinta.

(2) Atunci când un stat membru impune resortisantilor s─âi anumite cerinte cu privire la buna reputatie, iar prin documentul mentionat la alineatul (1) nu se poate dovedi îndeplinirea acestei cerinte, statul membru în cauz─â accept─â, ca dovad─â suficient─â în privinta resortisantilor altor state membre, un certificat eliberat de o autoritate judiciar─â sau administrativ─â competent─â din statul sau statele membre în care managerul de transport sau orice alt─â persoan─â relevant─â îsi avea resedinta, care s─â dovedeasc─â îndeplinirea cerintelor în cauz─â. Certificatul respectiv se refer─â la informatiile specifice luate în considerare în statul membru de stabilire.

(3) în cazul în care ultimul stat membru în care managerul de transport sau orice alt─â persoan─â relevant─â îsi avea resedinta nu a eliberat documentul mentionat la alineatul (1) sau, dup─â caz, certificatul mentionat la alineatul (2), respectivul document sau certificat poate fi înlocuit printr-o declaratie sub prestare de jur─âmânt sau printr-o declaratie solemn─â dat─â de managerul de transport sau orice alt─â persoan─â relevant─â în fata unei autorit─âti judiciare sau administrative competente sau, dup─â caz, în fata unui notar din statul membru în care managerul de transport sau orice alt─â persoan─â relevant─â îsi avea resedinta. Respectiva autoritate sau notarul în cauz─â emite un certificat care s─â ateste autenticitatea declaratiei prestate sub jur─âmânt sau a declaratiei solemne.

(4) Documentul mentionat la alineatul (1) si, respectiv, certificatul mentionat la alineatul (2) nu sunt acceptate în cazul în care sunt prezentate dup─â mai mult de trei luni de la data emiterii lor. Aceast─â conditie este valabil─â si pentru declaratiile f─âcute în conformitate cu alineatul (3).

Articolul 20

Certificate privind capacitatea financiar─â

Atunci când un stat membru impune resortisantilor s─âi anumite conditii privind capacitatea financiar─â, pe lâng─â cele prev─âzute la articolul 7, statul membru în cauz─â accept─â ca dovad─â suficient─â, pentru resortisantii altor state membre, un certificat eliberat de o autoritate competent─â din statul sau statele membre în care managerul de transport sau orice alt─â persoan─â relevant─â îsi avea resedinta, care atest─â îndeplinirea respectivelor conditii. Certificatul se refer─â la informatiile specifice luate în considerare în statul membru de stabilire.

Articolul 21

Certificate privind competenta profesional─â

(1) Statele membre accept─â ca dovad─â suficient─â a competentei profesionale orice certificat conform modelului de certificat prev─âzut în anexa III si care este eliberat de autorit─âtile sau organismele autorizate în acest sens.

(2) Orice certificat eliberat înainte de 4 decembrie 2011, ca dovad─â a competentei profesionale în temeiul dispozitiilor în vigoare pân─â la data respectiv─â, este considerat ca fiind echivalent cu certificatul al c─ârui model este indicat în anexa III si este recunoscut ca dovad─â a competentei profesionale în toate statele membre. Statele membre pot solicita ca detin─âtorii de certificate de competent─â profesional─â valabile numai pentru transportul national s─â sustin─â examinarea sau p─ârti ale examin─ârii, mentionate la articolul 8 alineatul (1).

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Sanctiuni

(1) Statele membre stabilesc norme privind sanctiunile care se aplic─â în cazul înc─âlc─ârii dispozitiilor prezentului regulament si iau m─âsurile necesare pentru a asigura c─â acestea sunt puse în aplicare. Aceste sanctiuni trebuie s─â fie eficiente, proportionale si disuasive. Statele membre notific─â dispozitiile în cauz─â Comisiei pân─â la 4 decembrie 2011 si notific─â f─âr─â întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioar─â a acestora. Statele membre vegheaz─â ca aceste m─âsuri s─â fie aplicate f─âr─â discriminare în baza nationalit─âtii sau a locului de stabilire a întreprinderii.

(2) Sanctiunile mentionate la alineatul (1) includ, în special, suspendarea autorizatiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier, retragerea unei astfel de autorizatii si declararea inaptitudinii managerilor de transport.

Articolul 23

Dispozitii tranzitorii

întreprinderile care, înainte de 4 decembrie 2009, detin o autorizatie de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier se conformeaz─â dispozitiilor prezentului regulament pân─â la 4 decembrie 2011.

Articolul 24

Asistent─â reciproc─â

Autorit─âtile competente din statele membre initiaz─â o colaborare strâns─â si îsi acord─â reciproc asistent─â în scopul aplic─ârii prezentului regulament. Autorit─âtile competente fac schimb de informatii cu privire la condamn─ârile si la sanctiunile aplicate pentru înc─âlc─âri grave sau cu privire la alte informatii specifice care ar putea s─â afecteze exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier, în conformitate cu dispozitiile aplicabile în materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Articolul 25

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistat─â de comitetul înfiintat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier [11].

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic─â articolele 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozitiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic─â articolul 5a alineatele (1)-(4) si articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozitiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 26

Rapoarte

(1) La fiecare doi ani, statele membre întocmesc un raport privind activitatea autorit─âtilor competente pe care îl transmit Comisiei. Acest raport contine:

(a) o analiz─â a sectorului în ceea ce priveste buna reputatie, capacitatea financiar─â si competenta profesional─â;

(b) num─ârul autorizatiilor acordate, în functie de an si de tip, autorizatiile suspendate, autorizatiile retrase, num─ârul de declaratii de inaptitudine, precum si motivele pe care s-au întemeiat deciziile respective;

(c) num─ârul de certificate de competent─â profesional─â eliberate în fiecare an;

(d) statistici de baz─â privind registrele electronice nationale si utilizarea acestora de c─âtre autorit─âtile competente; si

(e) o prezentare general─â a schimburilor de informatii cu alte state membre în aplicarea articolului 18 alineatul (2), care include, în special, num─ârul anual de înc─âlc─âri constatate si notificate unui alt stat membru si r─âspunsurile primite, precum si num─ârul anual de cereri si r─âspunsuri primite în aplicarea articolului 18 alineatul (3).

(2) Pe baza rapoartelor mentionate la alineatul (1), Comisia prezint─â, la fiecare doi ani, un raport Parlamentului European si Consiliului privind exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier. Raportul respectiv contine, în special, o evaluare a modului de functionare a schimbului de informatii între state membre si o reanalizare a function─ârii si a datelor cuprinse în registrele electronice nationale. Raportul în cauz─â este publicat în acelasi timp cu raportul mentionat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere [12].

Articolul 27

Lista autorit─âtilor competente

Fiecare stat membru transmite Comisiei, pân─â la 4 decembrie 2011, lista autorit─âtilor competente desemnate s─â acorde autorizatii de exercitare a ocupatiei de operator de transport rutier, precum si lista autorit─âtilor sau organismelor autorizate responsabile de organizarea examin─ârilor mentionate la articolul 8 alineatul (1) si de emiterea certificatelor. Comisia public─â în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista consolidat─â a acestor autorit─âti sau organisme din întreaga Comunitate.

Articolul 28

Comunicarea m─âsurilor nationale

Statele membre comunic─â Comisiei textele actelor cu putere de lege si ale actelor administrative pe care le adopt─â în domeniul reglementat de prezentul regulament în cel mult 30 de zile de la data adopt─ârii si pentru prima dat─â pân─â la 4 decembrie 2011.

Articolul 29

Abrogare

Directiva 96/26/CE se abrog─â.

Articolul 30

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intr─â în vigoare în a dou─âzecea zi de la data public─ârii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplic─â de la 4 decembrie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplic─â direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 21 octombrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Presedintele

J. Buzek

Pentru Consiliu

Presedintele

C. Malmström

[1] JO C 151, 17.6.2008, p. 16.

[2] JO C 14, 19.1.2008, p. 1.

[3] Avizul Parlamentului European din 21 mai 2008 (nepublicat înc─â în Jurnalul Oficial), Pozitia comun─â a Consiliului din 9 ianuarie 2009 (JO C 62 E, 17.3.2009, p. 1), Pozitia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicat─â înc─â în Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 24 septembrie 2009.

[4] JO L 124, 23.5.1996, p. 1.

[5] A se vedea pagina 72 din prezentul Jurnal Oficial.

[6] A se vedea pagina 88 din prezentul Jurnal Oficial.

[7] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

[8] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

[9] JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

[10] JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

[11] JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

[12] JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

--------------------------------------------------

ANEXA I

I. LISTA MATERIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8

Cunostintele care trebuie luate în considerare pentru constatarea competentei profesionale de c─âtre statele membre trebuie s─â se refere cel putin la materiile prev─âzute în prezenta list─â, respectiv pentru transportul rutier de marf─â si pentru transportul rutier de persoane. Referitor la aceste materii, candidatii operatori de transport rutier trebuie s─â ating─â nivelul de cunostinte si aptitudini practice necesare pentru a conduce o întreprindere de transporturi.

Nivelul minim de cunostinte, astfel cum se indic─â mai jos, nu poate fi inferior nivelului 3 al structurii nivelurilor de formare prev─âzute în anexa la Decizia 85/368/CEE a Consiliului [1], adic─â unui nivel de cunostinte atins printr-o formare dobândit─â în cadrul unei scolariz─âri obligatorii completate fie printr-o formare profesional─â si o formare tehnic─â suplimentar─â, fie printr-o form─â de înv─ât─âmânt secundar sau o formare tehnic─â de alt tip.

A. Elemente de drept civil

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â principalele contracte utilizate în activit─âtile de transport rutier, precum si drepturile si obligatiile care decurg din acestea;

2. s─â fie capabil s─â negocieze un contract cu valabilitate legal─â, si anume în ceea ce priveste conditiile de transport.

în domeniul transportului rutier de marf─â:

3. s─â poat─â s─â analizeze o reclamatie a mandantului referitoare la daunele rezultând fie din pierderile sau avariile survenite în leg─âtur─â cu m─ârfurile în cursul transportului, fie din întârzierea la livrare, precum si efectele acestei reclamatii asupra r─âspunderii sale contractuale;

4. s─â cunoasc─â normele si obligatiile care decurg din conventia CMR referitoare la contractul de transport international rutier de marf─â.

în domeniul transportului rutier de persoane:

5. s─â poat─â s─â analizeze o reclamatie a mandantului s─âu referitoare la daunele produse persoanelor sau bagajelor acestora în timpul unui accident survenit în cursul transportului sau referitor la daunele datorate întârzierii, precum si efectele acestei reclamatii asupra responsabilit─âtii sale contractuale.

B. Elemente de drept comercial

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â conditiile si formalit─âtile prev─âzute pentru exercitarea comertului si obligatiile generale ale comerciantilor (înmatriculare, registre comerciale etc.), precum si consecintele falimentului;

2. s─â aib─â cunostinte corespunz─âtoare cu privire la diversele forme de societate comercial─â precum si la normele acestora de constituire si functionare.

C. Elemente de drept social

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â rolul si functionarea diferitelor institutii sociale care intervin în sectorul transportului rutier (sindicate, comitete de întreprindere, delegati ai personalului, inspectori ai muncii etc.);

2. s─â cunoasc─â obligatiile angajatorilor în ceea ce priveste securitatea social─â;

3. s─â cunoasc─â regulile aplicabile contractelor de munc─â referitoare la diferitele categorii de muncitori ai întreprinderilor de transport rutier (forma contractelor, obligatiile p─ârtilor, conditiile si durata muncii, concediile pl─âtite, remuneratia, desfacerea contractului);

4. s─â cunoasc─â normele aplicabile în ceea ce priveste perioadele de conducere, perioadele de repaus si timpul de lucru, în special dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului [2] si ale Directivei 2006/22/CE si m─âsurile practice de aplicare a acestor dispozitii;

5. s─â cunoasc─â normele aplicabile în materie de calificare initial─â si formare continu─â a conduc─âtorilor auto, în special cele care decurg din aplicarea Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului [3].

D. Elemente de drept fiscal

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie s─â cunoasc─â, în special, regulile referitoare la:

1. taxa pe valoare ad─âugat─â (TVA) pentru serviciile de transport;

2. taxa de circulatie a vehiculelor;

3. taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul rutier de marf─â, precum si la taxele de trecere si taxele de utilizare pentru folosirea anumitor infrastructuri;

4. impozitele pe venit.

E. Gestiunea comercial─â si financiar─â a întreprinderii

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â dispozitiile legale si practicile privind utilizarea cecurilor, a cambiilor, a biletelor la ordin, a c─ârtilor de credit si a altor mijloace sau metode de plat─â;

2. s─â cunoasc─â diferitele forme de credit (bancare, documentare, depozite de garantare, ipoteci, leasing, de închiriere, factoring etc.), precum si sarcinile si obligatiile care decurg din acestea;

3. s─â stie ce este un bilant, cum se prezint─â acesta si s─â îl poat─â interpreta;

4. s─â poat─â citi si interpreta un cont de profit si pierderi;

5. s─â poat─â proceda la analiza situatiei financiare si a rentabilit─âtii întreprinderii, mai ales pe baza indicatorilor financiari;

6. s─â poat─â elabora un buget;

7. s─â cunoasc─â diferitele elemente ale pretului de cost al întreprinderii (costuri fixe, costuri variabile, fonduri de exploatare, amortismente etc.) si s─â le poat─â calcula pentru fiecare vehicul, kilometru, c─âl─âtorie sau ton─â;

8. s─â poat─â realiza o organigram─â referitoare la tot personalul întreprinderii si s─â organizeze planuri de lucru etc.;

9. s─â cunoasc─â principiile marketingului, ale publicit─âtii si ale relatiilor publice, inclusiv ale serviciilor de transport, ale promov─ârii vânz─ârilor si ale elabor─ârii fisierelor de clienti etc.

10. s─â cunoasc─â diferitele tipuri de asigur─âri proprii transporturilor rutiere (asigur─âri de r─âspundere, de viat─â, asigurarea bunurilor, a bagajelor), precum si garantiile si obligatiile care decurg din acestea;

11. s─â cunoasc─â aplicatiile electronice de transmitere de date în domeniul transportului rutier.

în domeniul transportului rutier de marf─â:

12. s─â poat─â aplica regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport rutier de marf─â, precum si s─â cunoasc─â semnificatia si efectele Incoterms;

13. s─â cunoasc─â diferitele categorii de auxiliari ai transportului, rolul, functiile si eventual statutul lor.

în domeniul transportului rutier de persoane:

14. s─â poat─â aplica regulile referitoare la tarife si formarea preturilor în transporturile publice si particulare de persoane;

15. s─â poat─â aplica regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport rutier de persoane.

F. Accesul la piat─â

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â reglement─ârile profesionale pentru transporturile rutiere pentru terti, pentru locatia vehiculelor industriale, pentru subcontractare, în special normele referitoare la organizarea oficial─â a profesiei, la accesul la aceasta, la autorizatiile pentru transporturile rutiere intracomunitare si extracomunitare si la control si sanctiuni;

2. s─â cunoasc─â reglement─ârile referitoare la înfiintarea unei întreprinderi de transport rutier;

3. s─â cunoasc─â diferitele documente cerute pentru executarea serviciilor de transport rutier si s─â poat─â aplica procedee de verificare pentru a asigura prezenta, atât în întreprindere, cât si la bordul vehiculelor, a documentelor corespunz─âtoare privind fiecare transport efectuat, si anume a documentelor referitoare la vehicul, la conduc─âtorul auto, la marf─â sau la bagaje.

în domeniul transportului rutier de marf─â:

4. s─â cunoasc─â regulile referitoare la organizarea pietei transporturilor rutiere de m─ârfuri, la casele de expeditie, la logistic─â;

5. s─â cunoasc─â formalit─âtile în momentul trecerii frontierelor, rolul si sfera de actiune a documentelor T si carnetelor TIR, precum si obligatiile si responsabilit─âtile care decurg din utilizarea acestora.

în domeniul transportului rutier de persoane:

6. s─â cunoasc─â regulile referitoare la organizarea pietei transporturilor rutiere de persoane;

7. s─â cunoasc─â regulile pentru crearea serviciilor de transport si s─â poat─â elabora planuri de transport.

G. Standarde tehnice si aspecte tehnice ale function─ârii

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â regulile referitoare la masa si la dimensiunile vehiculelor din statele membre, precum si procedurile referitoare la transporturile exceptionale care derog─â de la aceste reguli;

2. s─â poat─â alege în functie de nevoile întreprinderii vehiculele, precum si elementele acestora (sasiu, motor, sisteme de transmisie, sisteme de frânare etc.);

3. s─â cunoasc─â formalit─âtile referitoare la omologarea de tip, înmatricularea si inspectia tehnic─â a acestor vehicule;

4. s─â poat─â lua în considerare m─âsurile care trebuie luate pentru lupta împotriva polu─ârii aerului cu emisiile autovehiculelor, precum si a zgomotului lor;

5. s─â poat─â elabora planuri de mentenant─â periodic─â a vehiculelor si a echipamentelor acestora.

în domeniul transportului rutier de marf─â:

6. s─â cunoasc─â diferite tipuri de manevrare si de înc─ârcare (haioane, containere, paleti etc.) si s─â poat─â aplica procedee si dispozitii referitoare la operatiunile de înc─ârcare si desc─ârcare a m─ârfurilor (repartizarea înc─ârc─âturii, legare, fixare, calare etc.);

7. s─â cunoasc─â diferitele tehnici de transport combinat rutier-feroviar;

8. s─â poat─â pune în aplicare procedurile necesare pentru respectarea normelor referitoare la transportul de m─ârfuri periculoase si al deseurilor, în special a celor care decurg din Directiva 2008/68/CE [4] si din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 [5];

9. s─â poat─â pune în aplicare procedurile necesare pentru respectarea normelor privind transportul de alimente perisabile, în special a celor care decurg din acordul referitor la transporturile internationale de alimente perisabile cu masini speciale destinate acestor transporturi (ATP);

10. s─â poat─â pune în aplicare procedurile necesare pentru respectarea regulamentelor privind transporturile de animale vii.

H. Siguranta rutier─â

în domeniul transportului rutier de marf─â si de persoane, candidatul trebuie, în special:

1. s─â cunoasc─â calific─ârile cerute pentru conduc─âtorii auto (permis de conducere, certificate medicale, atest─âri ale competentei etc.);

2. s─â poat─â adopta m─âsurile necesare pentru a se asigura c─â toti conduc─âtorii auto respect─â regulile, interdictiile si restrictiile de circulatie în vigoare în diferite state membre (limit─âri de vitez─â, acordarea priorit─âtii, oprire si stationare, folosirea farurilor, semnalizarea rutier─â etc.);

3. s─â poat─â elabora dispozitii destinate conduc─âtorilor auto privind verificarea normelor de sigurant─â referitoare, pe de o parte, la starea materialului de transport si a echipamentului s─âu si a înc─ârc─âturii si, pe de alt─â parte, la conducerea preventiv─â;

4. s─â poat─â instaura proceduri de conduit─â în caz de accident si s─â pun─â în aplicare proceduri corespunz─âtoare pentru a evita repetarea accidentelor sau a înc─âlc─ârilor grave;

5. s─â poat─â pune în aplicare procedurile necesare pentru arimarea în sigurant─â a m─ârfii si s─â cunoasc─â tehnicile corespunz─âtoare.

în domeniul transportului rutier de persoane

6. s─â aib─â cunostinte de geografie rutier─â a statelor membre.

II. ORGANIZAREA EXAMIN─éRII

1. Statele membre vor organiza o examinare scris─â obligatoriu pe care îl pot completa cu o examinare oral─â pentru a verifica dac─â candidati la ocupatia de operatori de transport rutier posed─â nivelul de cunostinte cerut pentru materiile indicate în partea I si, mai ales, capacitatea de a utiliza instrumentele si tehnicile corespunz─âtoare si de a îndeplini sarcinile de executie si de coordonare prev─âzute.

(a) Examinarea scris─â obligatorie const─â în dou─â probe, si anume:

(i) întreb─âri scrise comportând fie întreb─âri cu mai multe variante de r─âspuns (patru r─âspunsuri posibile), fie întreb─âri cu r─âspuns direct, fie o combinatie a celor dou─â sisteme;

(ii) exercitii scrise/studii de caz.

Durata minim─â a fiec─ârei probe va fi de dou─â ore.

(b) în cazul în care se organizeaz─â o examinare oral─â, statele membre pot conditiona participarea la aceast─â examinare de reusita la examinarea scris─â.

2. în m─âsura în care statele membre organizeaz─â si o examinare oral─â, aceasta trebuie s─â prevad─â pentru fiecare dintre cele trei probe o proportie a punctajului de minim 25 % si pân─â la 40 % din totalul punctelor acordate.

în m─âsura în care statele membre organizeaz─â numai o examinare scris─â, ele trebuie s─â prevad─â, pentru fiecare prob─â, o proportie a punctelor care nu poate fi mai mic─â de 40 % si nici mai mare de 60 % din totalul punctelor acordate.

3. Pentru toate probele, candidatii trebuie s─â obtin─â o medie de cel putin 60 % din totalul punctelor acordate f─âr─â ca procentajul punctelor obtinute la fiecare prob─â s─â fie mai mic de 50 % din punctele posibile. Un stat membru poate s─â reduc─â procentajul de la 50 % la 40 % numai pentru o singur─â prob─â.

[1] Decizia 85/368/CEE a Consiliului din 16 iulie 1985 privind echivalarea calific─ârilor profesionale între statele membre ale Comunit─âtii Europene (JO L 199, 31.7.1985, p. 56).

[2] Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaz─â activit─âti mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

[3] Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initial─â si formarea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de pasageri (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).

[4] Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de m─ârfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).

[5] Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

--------------------------------------------------

ANEXA II

Elemente de sigurant─â pentru certificatul de competent─â profesional─â

Certificatul trebuie s─â cuprind─â cel putin dou─â dintre urm─âtoarele elemente de sigurant─â:

- hologram─â;

- fibre speciale în hârtie care devin vizibile prin expunere la lumina ultraviolet─â;

- cel putin o linie microimprimat─â (imprimare vizibil─â numai cu o lup─â si care nu este reprodus─â de masini de fotocopiat);

- caractere, simboluri sau modele tactile;

- dubl─â numerotare: num─âr de serie si num─âr de eliberare;

- un fond de sigurant─â cu ghiose si irizat.

--------------------------------------------------

ANEXA III

Model de certificat de competent─â profesional─â

COMUNITATEA EUROPEAN─é

(Culoare Pantone bej, format DIN A4 hârtie din celuloz─â de 100 g/m2 sau mai mult)

[Text în limba (limbile) oficial─â (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite certificatul]

Semnul distinctiv al statului membru [1] respectiv | Denumirea autorit─âtii sau a organului autorizat [2] |

CERTIFICAT DE COMPETENȚ─é PROFESIONAL─é PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE MARF─é/DE PERSOANE [3]

Nr. …

Subsemnatii, …

certific─âm prin prezenta c─â [4] …

n─âscut(─â) la data ….la …

a sustinut cu succes probele examin─ârii (anul: …; sesiunea: …) [5] necesar pentru obtinerea certificatului de competent─â profesional─â pentru transportul rutier de marf─â/de persoane [3], în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier [6]

Prezentul certificat constituie dovada suficient─â a competentei profesionale mentionate la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Eliberat la …., data … [7].

[1] Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Ceh─â, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franta, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (H) Ungaria, (NL) Ț─ârile de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.

[2] Autoritate sau organism desemnat în prealabil în acest scop de c─âtre fiecare stat membru al Comunit─âtii Europene pentru a elibera prezentul certificat.

[3] A se elimina, dup─â caz.

[4] Nume si prenume; locul si data nasterii.

[5] Identificarea examenului.

[6] JO L 300, 14.11.2009, p. 51.

[7] Ștampila si semn─âtura autorit─âtii autorizate sau a organului autorizat care elibereaz─â certificatul.

--------------------------------------------------

ANEXA IV

Lista celor mai grave înc─âlc─âri mentionate la articolul 6 alineatul (2) litera (a)

1. (a) Dep─âsirea cu 25 % sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de sase zile sau de dou─â s─âpt─âmâni.

(b) Dep─âsirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50 % sau mai mult, f─âr─â o pauz─â sau f─âr─â o perioad─â neîntrerupt─â de repaus de cel putin 4,5 ore.

2. Lipsa tahografului si/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat(e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil s─â modifice înregistr─ârile aparatului de înregistrare si/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor desc─ârcate de pe tahograf si/sau de pe cartela conduc─âtorului auto.

3. Conducerea auto f─âr─â un certificat valabil de inspectie tehnic─â, dac─â un astfel de document este solicitat de legislatia comunitar─â, si/sau cu o deficient─â foarte serioas─â, inter alia, la nivelul sistemului de frânare, al mecanismului de directie, al rotilor/pneurilor, al suspensiei sau al sasiului care ar crea un astfel de risc imediat pentru siguranta circulatiei si care determin─â decizia de imobilizare a vehiculului.

4. Transportarea de m─ârfuri periculoase pentru care transportul este interzis sau care sunt transportate în conditii de izolare interzise sau neaprobate sau f─âr─â identificarea acestora ca m─ârfuri periculoase marcat─â pe vehicul, punând astfel în pericol vietile sau mediul într-o asemenea m─âsur─â încât aceasta determin─â o decizie de imobilizare a vehiculului.

5. Transportul de persoane sau de marf─â f─âr─â a detine un permis de conducere valabil sau de c─âtre o întreprindere care nu este detin─âtoarea unei licente comunitare valabile.

6. Conducerea, de c─âtre un conduc─âtor auto care foloseste o cartel─â de conduc─âtor auto falsificat─â, al c─ârei posesor nu este sau care a fost obtinut─â pe baza unor declaratii false si/sau documente falsificate.

7. Transportul de m─ârfuri cu dep─âsirea cu cel putin 20 % a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o înc─ârc─âtur─â util─â admisibil─â care dep─âseste 12 tone sau cu cel putin 25 % pentru vehicule cu o înc─ârc─âtur─â util─â admisibil─â care nu dep─âseste 12 tone.

--------------------------------------------------